Beslutningsprotokol

onsdag den 6. marts 2019 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger: Christian Panbo deltog ikke i punkt 35.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 6. marts 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/12172, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Under dette punkt deltager Sydtrafik med et oplæg om kørselsordningen Plustur, med henblik på en mulig implementering af ordningen i Aabenraa Kommune.

  Plustur er flextrafik, som kan benyttes i de tilfælde, hvor bussen eller toget ikke kører hele vejen. Passageren bliver kørt mellem adresse og stoppested eller stoppested og adresse. Plustur vil altid koble passageren på den nærmeste kollektive trafik. Passageren vil derfor aldrig blive kørt hele vejen med Plustur.

  Bestilling af Plustur kan ske via Rejseplanen, som angivet i vedlagte bilag.

  Teknik- og Miljøudvalget forventes på et senere møde (formentligt i april) at blive præsenteret for et beslutningspunkt om deltagelse i kørselsordningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Sydtrafiks oplæg tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2019

  • Grøn energi
  • Forsøg med piktogrammer på toldbehandlingsanlægget, Padborg

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/10059, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til projektet ”Store Okseø – oprydning” ved Kollund.

  Naturstyrelsen som ejer øen, og Kultur, Miljø og Erhverv har drøftet et fremtidigt samarbejde omkring Store Okseø.

  I den forbindelse er der afdækket 3 mulige scenarier for oprydning og fremtidig drift af Store Okseø.  Af de tre scenarier er der i 2019 afsat midler til scenarie 1, som omfatter en væsentlig oprydning af øen og efterfølgende opsættes der enkelte faciliteter, som f.eks. muldtoilet, sheltere , bålplads og pontonbro. 

  Projektet omkring oprydning laves som en samarbejdsaftale mellem forvaltningen og Naturstyrelsen og begge samarbejdspartnere forpligtiger sig til at deles ligeligt om udgiften til realisering af scenarie 1.

  Naturstyrelsen er projektleder på gennemførelsen af projektet og forvaltningen er naturstyrelsen behjælpelig med  realiseringen.  Arbejdet forventes udbudt i foråret 2019 og projektet færdiggjort i indeværende år.

  Der forventes afholdt borgermøde i 1. kvartal 2019 omkring projektet.

  Naturstyrelsen vil stå for den efterfølgende drift af øen, gerne med hjælp fra frivillige eller ved indgåelse af et partnerskab med interessenter i området.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten afsat 2,0 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2019 til rydning af Store Okseø.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til projektet ”Store Okseø – oprydning”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2019

  Anbefales godkendt, idet det endelige projekt skal godkendes i Teknik- og Miljøudvalget.

  Teknik- og Miljøudvalget foreslår endvidere:

  at den fremtidige udvikling af St. Okseø og tilhørende landanlæg i samarbejde med Naturstyrelsen forankres i Teknik- og Miljøudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/15459, Sagsinitialer: JHENN

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 7. juni 2017 godkendt udarbejdelse af en helhedsplan for naturen i Kassø området. På Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 6. december 2017 var rapporten til orientering.

  Rapporten, som nu har ændret navn til ”Idéer til udvikling af naturen i Kassø-området”, bygger på en feltregistrering i sommeren 2017 af arter og naturtyper, herunder registrering af områder, der vil være påvirkede af eventuelle sænkninger af grundvandet.

  På baggrund af naturregistreringen peges i rapporten på mulige nuværende og fremtidige negative påvirkninger af naturen, og der præsenteres ideer og faglige anbefalinger til, hvordan sådanne påvirkninger kan afværges eller modvirkes.

  Det er især hensigten, at ideerne skal anvendes ved konkrete erhvervsudviklingsprojekter som inspiration til, hvordan eventuelle negative påvirkninger kan afbødes, samt hvordan arealer inden for lokalplanlagte områder kan udformes og drives på en naturvenlig måde.

  Ideerne kan herudover anvendes af såvel virksomheder som borgere, som ønsker at gennemføre naturforbedrende tiltag på egne arealer.

  Et udkast til rapporten har været i høring i 2018, hvorefter der på baggrund af indkomne bemærkninger samt afholdelse af dialogmøder med landbrugsorganisationerne, Danmarks Naturfredningsforening (DN), Danmarks Sportsfiskerforening og Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er sket en yderligere bearbejdning af rapporten. Senest har landbrugsorganisationerne på et møde den 25. februar 2019 erklæret, at de kan godkende rapporten.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Høring/udtalelse

  Planen har været i høring i to perioder:
  Første høring: 2. januar – 31. januar 2018 (med forlængelse til den 30. april).

  Anden høring: 18. maj – 6. juni 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at rapporten ”Idéer til udvikling af naturen i Kassø-området” godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2019

  Godkendt.

  Teknik- og Miljøudvalget hæfter sig ved, at rapportens anbefalinger alene kan gennemføres ved frivillighed.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/12671, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne sag har til formål at få beslutning om, hvilke konkrete projekter og anlæg, der skal gennemføres inden for skattefinansierede anlægspulje til cykelstier 2019-2020 under Teknik- og Miljøudvalget. Sagens afgørelse vil medføre en senere målrettet indstilling om konkrete projektforhold og udmøntning af budget til stiformål.

  Teknik- og Miljøudvalget har i 2018 truffet beslutninger om udmøntning af cykelstipulje 2018. Dette er sket bl.a. på baggrund af udvalgets temamøde om behov opstået af udvikling eller som følge af kommunens stiplan.

  Udvalget har ved beslutning 7. november 2018 endvidere  besluttet, at udmønte budget 2019 i 1. kvartal 2019. Samtidig har udvalget besluttet at anlæg af cykelsti på strækning mellem Rens og Bylderup Bov, samt projektering af 3. etape Haderslevvej, der skal forlænge

  cykelstien fra Nørbyvej til Bodum, jf. de tidligere budgetaftaler prioriteres ved udmøntningen af stipuljens anlægsmidler i 2019.

  Der er påbegyndt projektering af stiprojektet mellem Rens og Bylderup-Bov på baggrund af bevilling fra 2018 (0,4 mio. kr.). Færdiggørelse af anlægget vil på baggrund af de seneste overslag medføre et behov for bevilling på omkring 13,850 mio. kr. Anlægget kan dog deles op på flere underetaper. Se bilag.

  Projektering af 3. etape Haderslevvej, der skal forlænge cykelstien fra Nørbyvej til Bodum er ikke besluttet (0,4 mio. kr.). Færdiggørelse af anlægget er på det nuværende idegrundlag beregnet til 4,1mio. kr., heraf 0,4 mio. kr. til projektering og udbud.

  Begge sager vil medføre ekspropriation for at tilvejebringe arealer til cykelstiløsningerne.

  Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at følgende områder indgår fremadrettet ved prioritering af cykelstianlæg (ikke-prioriteret rækkefølge):

  • Er der alternative muligheder

  • Kan der bindes byer sammen

  • Hvor mange kan der flyttes

  • Skolecyklisme skal prioriteres højt

  • Belægning

  • Mulighed for pendlerruter

  Kultur, Miljø og Erhverv kan på baggrund af udvalgets tidligere beslutninger kun anbefale at vælge mellem to alternativer:

  Alternativ 1: Beslutte at prioritere anlægsprojektet for cykelsti mellem Rens og Bylderup – Bov.

  Alternativ 2: Beslutte projektering og anlæg af 3. etape Haderslevvej, der skal forlænge cykelstien fra Nørbyvej til Bodum.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i årene 2019 og 2020. Der er ikke puljemidler afsat i årene herefter.

  Ved beslutning i Byrådet 28. november 2018 er der givet anlægsbevilling på 0,127 mio. kr. af 2019 budgettet. Dermed mangler der udmøntning af 4,873 mio. kr. i 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget beslutter prioritering af stianlæg for i alt 9,873 mio. kr.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2019

  Et flertal beslutter følgende stianlæg.

  a) Anlæg af 1. etape fra Rens til Saksborg langs Burkal Kirkevej

  b) Projektering af cykelsti langs Haderslevvej mellem Nørbyvej og Bodumvej

  c) Belysning langs Østerskovvej i Kollund.

  Arne Leyh Petersen(O) undlod at stemme vedrørende c) Belysning langs Østerskovvej i Kollund.

  Egon Madsen(A) stemmer imod a) Anlæg af 1. etape fra Rens til Burkal langs Burkal Kirkevej, med begrundelse om, at der ikke er statslige puljetilskud til anlægget.

  Eivind Underbjerg Hansen(V) stemmer imod a) og b) og stemmer for c). Begrundelsen vedrørende a) er at der er aftale alene om reservation af 3 mio. kr. og det samlede projekt er opgjort til 13,85 mio. kr. Det giver ikke mening at igangsætte før statslig medfinansiering kan opnås. Begrundelsen for at stemme imod b) er at projektet først ønskes udarbejdet i 2020, idet en række andre projekter ønskes fremmet, eksempelvis sti langs Hellevadvej og Skovfennen.

  Eivind Underbjerg Hansen(V) ønsker at leve op til budgetforligene.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42284, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2018 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt (i 1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Strandpromenaden 1. etape

  6.500

  6.501

  -1

  Udskiftning af gadebelysning

  78.700

  78.687

  13

  I ALT

  85.200

  85.188

  12

  Samlet er der et mindreforbrug på 0,012 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2018 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på 0,012 mio. kr., der tilføres kassen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  • Henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende Haderslevvej, 6200 Aabenraa.
  • Opfølgning vedrørende tilløb ved Søderup å.
  • Spørgsmål vedrørende krydsombygning ved Mjøls.

  Christian Panbo deltog ikke i sagens behandling.