Beslutningsprotokol

onsdag den 3. april 2019 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 3. april 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  • Pasningsaftaler på kommunale grønne områder.
    
  • Status for behandling af indvindingstilladelser.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/4144, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 19. marts 2019 vedrørende de økonomiske procedure for 2019, gennemgås processen for budget 2020-2023.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42284, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Driftsregnskab 2018:

   

  Det samlede regnskabsresultat for driften udviser et mindre forbrug på 4,188 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

   

  Politik

  område

  Opr. Budget

  Tillægs

  bev.

  Korr.

  budget

  Forbrug

  Afv.

  An-søgt overf.

  Netto

  Afv.

  Entrepre-nørgård

  -1.000

  1.964

  964

  -115

  1.079

  1.079

  0

  Vinter

  tjeneste

  11.083

  4.420

  15.503

  12.572

  2.931

  2.931

  0

  Drift veje

  Og Parker

  51.409

  -1.360

  50.049

  51.308

  -1.259

  -1.259

  0

  Belægn. og

  Byg-værker

  36.353

  -3.616

  32.737

  33.941

  -1.204

  -1.204

  0

  Komm.

  Ejen-domme

  18.305

  -14.976

  3.329

  869

  2.460

  1.020

  1.440

  Vejtrafik

  2.293

  -7

  2.286

  2.329

  -43

  0

  -43

  Kollektiv Trafik

   

  28.637

  2.527

  31.164

  30.862

  302

  302

  0

  Gis og digita-lisering

  1.773

  -7

  1.766

  1.766

  0

  0

  0

  Sikring alsidig natur

  9.628

  1.861

  11.489

  11.584

  -95

  -248

  153

  Miljø

  804

  32

  836

  819

  17

  0

  17

  I ALT

  159.285

  -9.162

  150.123

  145.935

  4.188

  2.621

  1.567

   

  Der er søgt overførsler i henhold til reglerne for Dialogbaseret aftalestyring jf. bilag 2.3 til kasse- regnskabsregulativet.

   

  Anlægsregnskab 2018

   

  Samlet afsluttes 9 anlægsprojekter med et merforbrug på 0,001 mio. kr.

   

  Det største afsluttede anlæg er projektet ”udskiftning af gadebelysning” med et samlet regnskab på 78,6 mio. kr. Endvidere afsluttes Strandpromenaden 1. etape, med et samlet regnskab på 6,5 mio. kr.

   

  For igangværende anlæg overføres 20 projekter med en samlet overførselssum på 7,6 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/23812, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til antallet af politikområder under udvalgets ansvarsområde.

  Teknik- og Miljøudvalget har som stående udvalg i dag opdelt sit budget under ti forskellige politikområder. Beslutningen herom ligger i forlængelse af de styringsmæssige overvejelser, der blev gjort i forbindelse med kommunesammenlægningen og er ikke blevet revideret siden.

  Kultur, Miljø & Erhverv, der forvalter udvalgets budget og varetager regnskabsopfølgning gennem bevillingskontroller og afsluttende regnskab, anbefaler at reducere på antallet af politikområder, således at udvalget fremadrettet har 6 politikområder i stedet for 10 politikområder. Et politikområde er et bevillingsniveau, hvor der skal en politisk beslutning til at flytte penge imellem de enkelte områder.

  Forslaget indebærer at:

  • Politikområderne Sikring af alsidig natur og Miljøbeskyttelse mv. anbefales sammenlagt til et politikområde Natur og miljø. 
  • Politikområderne Drift af veje og Parker, Belægninger og Bygværker, Vintertjeneste og Entreprenørgården lægges sammen til et politikområde kaldet Vejdrift.

  For de to politikområder Miljøbeskyttelse og Sikring af alsidig natur gælder, at der ikke ligger en indholdsmæssig tydelig skillelinje, men opdelingen er foretaget efter forvaltningens struktur (Team Miljø og Team Natur). Driftsbudgettet på området Miljøbeskyttelse er meget beskedent, da hovedparten af arbejdet består af myndighedsopgaver (godkendelser og tilladelser). I relation til de øvrige politikområders driftsøkonomiske volumen virker det uproportionalt, at opretholde politikområdet Miljøbeskyttelse med de tilhørende administrative processer.

  Ved indførelse af helhedsorienteret drift, ønskes mulighed for at sammentænke de overordnede målsætninger og indsatsområder på ét fælles politikområde i stedet for de fire politikområder. Forvaltningen ser mulighed for at skabe økonomisk effektivitet og forstærke synergieffekter mellem planlægning og kapacitet. Udmøntningen af driftsbudgettet ønskes derfor administrativt agilt for de relativt nært beslægtede fagområder.

  Der vil fortsat være politisk involvering i forhold til de politiske retningslinjer for områderne, både i budgetprocesserne, den løbende opfølgning og eventuelle enkeltsager.

  Forslaget vil lette det administrative arbejde i forhold til det økonomiske årshjul.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Teknik- og Miljøudvalgets samlede basisbudget udgør i 2019 156,86 mio.kr. De økonomiske ændringer på politikområderne for de nye sammenlægninger ses i tabel 1.1

  Tabel 1.1:

  Sammenlægning i politikområde Teknik- og Miljøudvalget

  Politikområder 2019

  1.000 kr.

  Nye politikområder

  1.000 kr.

  Sikring af alsidig Natur

  10.072

  Natur og Miljø

  10.914

  Miljøbeskyttelse

  842

  Drift af veje og parker

  50.102

  Vejdrift

  94.591

  Belægninger og bygværker

  34.181

  Vintertjenesten

  11.287

  Entreprenørgård

  -979

  Ved sammenlægning af politikområderne ændrer Entreprenørgården karakter fra institution kategori 1, til at blive en del af kategorien pulje og projekter kategori 2 under dialogbaseret aftalestyring, som for dette område også har overførsel på 4%. Entreprenørgårdens ændring i status fra kategori 1 til kategori 2 medtages i enkeltsag om justering af overførselsreglerne, til Økonomiudvalget i april/maj.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at antallet af politikområder reduceres fra ti til seks jævnfør tabel 1.1, og

  at Entreprenørgården ophører som decentral institution som følge af implementering af styreformen Helhedsorienteret drift.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/27638, Sagsinitialer: TFRIC

  Sagsfremstilling

  Biavlerforeningen Sønderjylland har rettet henvendelse til Aabenraa Kommune med opfordring om, at kommunen bliver bivenlig. Indsatsen vil være til gavn for såvel bier som andre insekter.

  Baggrunden er, at populationerne af insekter over alt i verden er drastisk faldende.

  Det er et sædeles alvorlig udvikling, idet en stor del af vor vegetabilske fødevareproduktion er afhængig af insektbestøvning. Det samme gælder en lang række af naturligt forekommende planter. Endelig er insekter en meget væsentlig fødekilde for mange fuglearter, hvorfor biodiversiteten på flere områder er truet af insektnedgangen.

  Der er formentlig en lang række årsager til nedgangen i insektpopulationerne. Udover sygdomme/parasitter, pesticider og klimaforandringer, vurderes også indskrænkningen af levesteder og forekomst af pollen- og nektarproducerende planter at være en væsentlig årsag.

  Danmarks Biavlerforening har derfor i samarbejde med DLF-Trifolium udviklet et sortiment blomsterblandinger, som kan udsås, hvis man ønsker at gøre en særlig indsats for bier og andre insekter.

  Hvis der i kommunen udsås mindst 1 ha med pollen- og nektarproducerende blandinger som disse, kan kommunen få et certifikat, som viser, at kommunen har ydet en særlig indsats for bierne.

  Samtidig er det muligt at forvalte kommunale arealer som vejkanter, industrigrunde og naturarealer på en insektvenlig måde, så blomstringen af de vilde planter sikres i videst muligt omfang.

  Initiativerne ligger helt i tråd med en af anbefalingerne fra Naturrådet for Sønderborg og Aabenraa Kommuner, der i 2018 formulerede: ”Udpegning af offentlige arealer har høj prioritet. Her tænkes på grønne områder, vejskråninger, levende hegn og grøftekanter, som med en skånsom og målrettet pleje kan udgøre levesteder og økologiske forbindelser i landskabet.”

  Endelig vil tiltagene understøtte FN´s Verdensmål nr. 15, hvor der bl.a. arbejdes med at stoppe tabet af biodiversitet og reducere forringelsen af naturlige levesteder.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Udsåning af 1 ha bivenlig blomsterblanding kan gennemføres for under 0,005 mio. kr. om året.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune etablerer minimum 1 ha med pollen- og nektarproducerende frøblandinger, og

  at forvaltningen arbejder videre med mulighederne for at fremme insekters levevilkår i den fremtidige drift af kommunale arealer.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16877, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Hostrup Sø på ca. 202 ha har tidligere været kendt som Danmarks største lobeliesø med en dominans af såkaldte grundskudsplanter. Lobeliesøer er den reneste søtype i Danmark med meget klart vand.

  Den menneskelige påvirkning ved tørvegravning, dræning samt udledning af bl.a. spildevand har op gennem det 19. århundrede betydet, at vandet i Hostrup Sø er blevet uklart, og søen dermed har mistet denne status.

  Siden 1970’erne er der målt på en række fysiske og kemiske parametre i søen. Analyserne viser, bl.a. som resultat af kommunernes spildevandsindsats, at fosforkoncentrationen i søen har været faldende siden midten af 1980’erne, og det er vurderingen, at søen har så lavt et næringsstofindhold, at vandet burde være mere klart.

  Når det ikke er tilfældet, skyldes det en ugunstig sammensætning af fisk med alt for mange fredfisk – især brasen og skaller. De mange fredfisk gør, at en stor del af de dyreplankton, som ”græsser” på algerne, bliver ædt af fiskene. Herved fastholdes søen i en dårlig tilstand med en stor opblomstring af alger om sommeren.

  Det er da også baggrunden for, at der i de statslige vandområdeplaner 2015-2021 er anført en fysisk indsats med opfiskning af fredfisk i Hostrup Sø - også kaldet biomanipulation.

  I 2013 udarbejdede Fiskeøkologisk Laboratorium et notat for kommunen omkring søens tilstand og forbedringspotentiale. Her blev det vurderet, at en biomanipulation med opfiskning af ca. knap 30 tons fisk over 2-3 år med overvejende sandsynlighed vil give en varig forbedring af tilstanden i Hostrup Sø.

  Miljøstyrelsen udbyder hvert år en pulje på ca. 3 mio. kr., hvorfra kommunerne kan søge tilskud til projekter vedrørende sørestaurering.

  Kultur, Miljø & Erhverv planlægger inden 1. maj 2019 at søge tilskud til en forundersøgelse med detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale vedrørende biomanipulation i Hostrup Sø. Med udgangspunkt i dette arbejde kan der eventuel søges tilskud til selve opfiskningsprojektet i 2020.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.  

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/22636, Sagsinitialer: LHA

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet har den 17. december 2018 besluttet at revidere den nuværende Råstofplan 2016.

   

  Som opstart af revisionsprocessen indkalder regionen ideer og forslag til Råstofplan 2020. I indkaldelsen opfordres alle til at komme med bidrag til Regionens strategi og politik på området: ”Hvordan skaffer vi de råstoffer, der er behov for i nær fremtid samtidig med, at vi sikrer, at der også er råstoffer nok og i de rette kvaliteter til kommende generationer? Med andre ord; hvordan kan råstofplanen bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål?”

   

  Idefasen løber fra 4. februar til 1. april 2019.

   

  Samtidig med indkaldelsen af ideer høres de berørte myndigheder om input til miljørapporten, som skal udarbejdes for den kommende råstofplan. Høringsfristen af denne høring er ligeledes den 1. april 2019.

   

  Råstofindvinding giver anledning til arbejdspladser og udvikling i Aabenraa Kommune. I realiseringen af kommunens vækstplan og Datacenterstrategi bygges der for mange millioner kroner i kommunen. Det gælder både byggeri af folkeskoler, infrastruktur, områdefornyelser i Aabenraa midtby samt offentlige og private investeringer som f.eks. Sygehus Sønderjylland, Apple og Google m.fl.

   

  Råstofindvindingen spiller en central rolle for væksten både i forhold til at levere materialer til anlægsopgaverne og i forhold til byggebranchens mulighed for at vokse og generere arbejdspladser. Råstofindvinding er derfor en vigtig brik for fortsat vækst i Aabenraa Kommune. Vækst, der både gør det attraktivt at drive virksomhed og bosætte sig i kommunen. Forslag til råstofplanen kræver balance mellem bosætning og erhvervsudvikling. Desuden har råstofgravning og efterbehandlingen væsentlig indvirkning eller potentiale til indvirkning ift. landbrugsdriften og naturforbedring.

  Disse afvejninger er søgt indarbejdet i forslag til høringssvar, som er vedlagt.

   

  Sagen forelægges Vækstudvalget for Land og By til udtalelse.

  Beslutning om høringssvar træffes efterfølgende i Teknik- og Miljøudvalget, som er afsender af høringssvaret for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at vedlagte høringssvar godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-03-2019

  Udvalget godkendte at anbefale høringssvaret til Teknik og Miljøudvalget.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Godkendt, idet det tilføjes, at der ved fremtidig udlægning af graveområder tages behørigt hensyn til eksisterende og planlagt beboelse.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/16477, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 1 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 giver mulighed for, at der kan erhverves arealer til anlæg af 2 regnvandsbassiner og diverse ledningsanlæg i Løjt Kirkeby. Først ved den endelige vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2022 skal der tages stilling til eventuel ekspropriering.

  Tillægget giver desuden mulighed for separatkloakering af 8 ejendomme, som ikke er kommet med i Spildevandsplan 2018-2022 sammen med resten af kloakprojektet i Løjt Kirkeby, som er beskrevet i Spildevandsplan 2018-2022.

  Tillægget sendes i offentlig høring i otte uger, hvor alle ejere af berørte matrikler vil få direkte besked om høringen.

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre arbejdet med anlæggelse af regnvandsbassiner, ledninger og pumpestationer.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/23771, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne sag handler om muligheder for brug af overvågning og tryghedstiltag i byens rum.

   

  I budgetaftalen 2019-2022 er der aftalt drøftelse af overvågning af offentlige rum på udvalgte steder. På baggrund af aftalen har Økonomiudvalget været i dialog med politiet om, hvorledes overvågning kan tillades.

   

  Opsætning af overvågning er en politisag og derfor opsættes overvågning i byens rum af politiet, såfremt politiet vurderer, at der er et behov. Således hverken kan eller må kommunen, af egen drift gangsætte initiativer om overvågning i offentligt rum.

   

  I det omfang politiet vurderer, at der er brug for overvågning, er det alene politiet, der kan finansiere det. Det er på nuværende tidspunkt ikke politiets vurdering, at der er et kriminalitetsbillede i Aabenraa, der bevirker at overvågning er nødvendig. Endvidere har kommunen fået oplyst, et erfaringen fra andre steder er, at TV-overvågning i sig selv ikke er præventivt, men primært er anvendeligt i opklarings øjemed. Politiet vil dog gerne behandle en henvendelse fra Aabenraa Kommune om opsætning af TV-overvågning, hvis kommunen vurderer det skaber tryghed.

   

  I vurderingen af, om opsætning af TV-overvågning i det offentlige rum skaber oplevet tryghed, skal man være opmærksom på, at det bevirker overvågning af de borgere, der opholder sig, hvor der er tv-overvågning, 24 timer i døgnet.

   

  På baggrund af ovenstående, er det Kultur, Miljø & Erhvervs anbefaling, at der ikke arbejdes videre med opsætning af TV-overvågning.

   

  Der er reserveret 0,1 mio. kr. til eventuel medfinansiering af andre tryghedsskabende forhold. Reservationen er i budgetaftalen betinget af, at der er aktuelle tiltag, idet midlerne ellers føres tilbage ved en eventuel bevillingskontrol.

   

  Der er andre indsatser, der kan medføre øget tryghed.  Opsætning af mere gadelys eller at åbne op på arealer med blinde vinkler, snørklede forløb og få ”flugtveje” er eksempler herpå. 

   

  Det kunne være et initiativ at få afdækket, hvor man f.eks. som ung oplever, det er utrygt at færdes i Aabenraa.  Til det formål er det relevant at inddrage §17 stk. 4 udvalget - Ung i Aabenraa, med henblik på at få afdækket hvilke behov og eventuelle afledte indsatser. Teknik- og Miljøudvalget skal medvirke til at kvalificere eventuelle anbefalinger fra §17 stk. 4 udvalget - Ung i Aabenraa om tiltag, der kan øge trygheden inden for udvalgets ansvarsområde.

   

  Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ikke arbejdes videre med opsætning af TV-overvågning,

  at Teknik- og Miljøudvalget anmoder §17 stk. 4 udvalget - Ung i Aabenraa om forslag til forbedring af trygheden i Aabenraa bys byrum, og

  at forslagene fra §17 stk. 4 udvalget - Ung i Aabenraa præsenteres og behandles på udvalgsmødet 29. maj 2019 og efterfølgende i Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/10713, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til om kommunen vil indgå en driftsaftale med DSB om driften af toiletterne på Rødekro og Tinglev Banegård.

   

  Aabenraa kommune havde den 10. december 2018 besøg af DSB og Bane Danmark, hvor bl.a. Rødekro Station blev besigtiget. På mødet blev Aabenraa Kommune tilbudt at indgå i en samarbejdsaftale, hvor DSB tilbød at klargøre de pt. lukkede toiletter på Rødekro Station, samt opsætte en betalingsløsning. Aabenraa Kommune kan herpå drive og vedligeholde toiletfaciliteterne til glæde for de rejsende og stationens besøgende.

   

  En lignende ordning kan komme i spil på Tinglev Station, hvor der pt. også er aflåste toiletforhold.

   

  Toiletterne har i flere omgange været lukket af DSB pga. hærværk, og det må forventes, at udgifterne hertil kan være meget varierende fra år til år.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv forventer, at der skal bruges i omegnen af 0,2 mio. kr. årligt til driften af toiletterne, men udgiften til hærværksomkostningerne kan være svær at beregne, da de kan variere fra år til år.

   

  For at imødekomme mulige hærværksskader overvejer forvaltningen, om en samarbejdsaftale med lokale foreninger og/eller kiosk om opsyn vil kunne begrænse risikoen for hærværk.

   

  Sagen kan danne grundlag for andre driftsløsninger andre steder i kommunen.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der forventes at skulle bruges 0,1 mio. kr. om året til den daglige drift af toiletfaciliteter på hver station.

   

  Der foreslås følgende finansierings muligheder:

   

  1. At driftsaftalen med Hotel Røde-Kro om åbne toiletfaciliteter for offentligheden opsiges. Hermed kan 0,056 mio. kr. årligt frigives til delvis dækning af driftsudgiften. Hotel Røde-Kro toilettet ligger i gåafstand ca. 310 meter fra stationen. Aftalen kan opsiges til udgangen af 2019.
  2. At der lukkes et eller flere toiletfaciliteter i kommunen.
  3. Endelig er det en mulighed ikke at indgå i aftaler med DSB.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalget finansierer driftsudgiften til de nye aftaler gennem lukning af andre toiletbygninger eller opsigelse af aftaler, som udpeges og besluttes i særskilt sag, og

  at forvaltningen bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med DSB om toiletterne på Rødekro station og Tinglev station.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Udvalget besluttede,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med DSB om toiletterne på Rødekro station og Tinglev station,

  at toiletterne driftes uden betalingsløsning, og

  at forvaltningen finder finansiering indenfor driften.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30577, Sagsinitialer: TSN

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes om bemyndigelse til forhandling med lodsejer samt eventuel ekspropriation af areal og arbejdsareal til anlæg af cykelsti til Plantevænget.

  Byrådet har d. 28/11-2018 givet anlægsbevilling til projektet. På daværende tidspunkt var arealbehovet ikke fastlagt, men det viser sig nu, at der skal erhverves areal til projektet.

  Den ca. 220 m cykelsti anlægges som dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af Hærvejen, fra Plantevænget til Rise Bygade.

  Ekspropriationsarealet er begrænset og vil blive præciseret nærmere af den kommende projekteringsfase.

  Der ønskes derfor en bemyndigelse til at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på frivillige aftaler og om nødvendigt, at der foretages ekspropriationer af havearealer.

  Projektering og ekspropriation forventes gennemført i foråret 2019, således udbud og anlægsarbejder kan pågå i sommeren 2019 og færdiggøres i 2019/2020.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Vejlovens kapitel 10, § 96, vejmyndigheden kan ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifter til ekspropriation samt erstatning finansieres af anlægsprojektet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen bemyndiges til at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/12172, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til idriftsættelse af Plustur i Aabenraa Kommune pr. 1. maj 2019.

   

  På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2019 præsenterede Sydtrafik Plustur og redegjorde for det overordnede koncept herunder udformning af kørsels­tilbuddet, bestillings- og betalingsprocedurerne samt den forventede økonomi ved at indføre Plustur i Aabenraa Kommune. Konceptet for Plustur i Aabenraa Kommune er uddybet i vedhæftede bilag ”Beskrivelse af Plustur i Aabenraa Kommune”.

   

  Passagererne vil kunne bestille Plustur fra kl. 06.00 til 24.00 til udvalgte stoppesteder og til bustaksten for en enkeltbillet, dvs. 24 kr. pr. Plustur. Systemmæssigt er det sikret, at borgerne kun får tilbudt en Plustur når der ikke er tilgængelige busser.

   

  Siden mødet i Teknik- og Miljøudvalget har der været afholdt møde mellem Sydtrafik og Kultur, Miljø & Erhverv, hvor der bl.a. blev udpeget 11 stoppesteder, hvortil det vil være muligt at bestille en Plustur.

   

  Stoppestederne fremgår af tabellen:

   

  Stoppested

  Hovslund Stationsby

  Løjt Storegade v. Østervang

  Hellevad Hovedgaden v. Møllegade

  Rødekro Station (bus)

  Hjordkær, Aabenraavej

  Varnæs v. Blåkrog

  Bovrup Storegade

  Bylderup Bov Friskole

  Tinglev Station

  Flensborg Landevej v. Søgård Kaserne

  Kruså Busstation

   

  Plustur søges, bestilles og betales via Rejseplanen. I det vedhæftede bilag ses et eksempel på, hvordan Rejseplanen kan lade Plustur indgå i en rejse fra Loddenhøj Camping til Aabenraa Busstation, via et Plustur-stoppested i Løjt Kirkeby.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Med baggrund i erfaringerne fra bl.a. Nordjylland (NT) og ikke mindst pilotafprøvningen af Plustur i Sønderborg Kommune, er det økonomiske estimat for en kommune af Aabenraas størrelse:

   

  -          År 1: (fuldt udrullet): 17.000 kr.

  -          År 2: (+ 50% år 1): 25.500 kr.

  -          År 3: (+ 100% år 1): 34.000 kr.

   

  I estimatet er det forudsat, at efterspørgslen stiger med øget kendskab til Plustur. Derfor er der tillagt 50% i år 2 og 100% i år 3.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Plustur sættes i drift i Aabenraa Kommune pr. 1. maj 2019, og

  at udgifterne til drift af Plustur afholdes af budgettet under Politikområdet Kollektiv trafik.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Godkendt med den tilføjelse, at en evaluering af ordningen forelægges for udvalget i maj 2020.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/33568, Sagsinitialer: tbkn

  Sagsfremstilling

  Sønderborg Kommune har udarbejdet et fællesregulativ for alle offentlige vandløb i kommunen – herunder tre grænsevandløbsstrækninger til Aabenraa Kommune. De tre grænsevandløb er Bjerndrup Mølleå på en strækning på 1000 m, vandløbet Lille Lundtoft på en strækning på 500 m og Stranderød Bæk på en strækning på 600 m.

  Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 28. november 2018 til den 8. februar 2019 i både Sønderborg og Aabenraa kommuner. Inden høringen er forslaget d. 7. november 2018 behandlet af Teknik- og Miljøudvalget, som ikke havde bemærkninger.

  Der er kommet høringssvar fra Sønderjyske Vandløb og Fiskeriinspektorat Øst, som har medført otte mindre ændringer i fællesregulativet. Høringssvar samt Sønderborg Kommunes bemærkninger hertil fremgår af bilag 3. De ændringer der foretages på baggrund af høringssvarene fremgår af bilag 2.

  To af de største ændringer, som høringssvarene medfører, er, at oprensningsperioden i vandløb uden fiskeinteresser forlænges 14 dage, fra 1. maj – 15. oktober til 1. maj – 1. november, samt at sandfang eller sandfangsbrønde ikke nødvendigvis skal placeres 8 meter fra udløbet, men at placeringen skal bero på en individuel vurdering.

  Fællesregulativet fastlægger ikke det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne og påvirker derfor ikke afvandingen.

  Det er Kultur, Miljø & Erhvervs vurdering, at ændringerne i fællesregulativet ikke giver anledning til tvivl eller problemer i forhold til de grænsevandløb, som er omfattet.

  Bilag 1 (Fællesregulativ for de offentlige vandløb i Sønderborg Kommune inkl. bilag) og 2 (Indstillingsbilag, Sønderborg) svarer til de bilag, som bliver forelagt Sønderborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg på deres møde d. 2. april 2019, hvor fællesregulativet forventes endeligt godkendt.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Aabenraa Kommune har grænsevandløb til Sønderborg Kommune, som kommunerne deler myndighedsopgaverne for.

  I praksis er vedligeholdelsen af grænsevandløbene fordelt efter aftale, og det er de vandløb, hvor Sønderborg Kommune tager sig af vedligeholdelsen, som er omfattet af forslaget til fællesregulativet.

  Det følger af bekendtgørelsen om regulativer for offentlige vandløb, at forslag til regulativer for vandløb, der berører flere kommuner, skal forhandles mellem disse kommuner.

  Derfor skal Aabenraa Kommune endeligt godkende fællesregulativet for så vidt angår de omfattede grænsevandløb, og ligeledes offentliggøre det på kommunens hjemmeside.

  Økonomi og afledt drift

  De grænsevandløb, som er omfattet af forslaget til fællesregulativet, er de vandløb, som i forvejen vedligeholdes af Sønderborg Kommune.

  Forslaget til fællesregulativet har derfor ingen påvirkning af hverken økonomi eller drift i forhold til Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Fællesregulativ for de offentlige vandløb i Sønderborg Kommune godkendes, så det kan offentliggøres på Aabenraa Kommunes hjemmeside sideløbende Sønderborg Kommunes offentliggørelse af samme.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/12671, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets prioritering af cykelstiprojekter for 2019 og 2020 indstilles i denne sag om frigivelse af bevillinger til projekterne.

   

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde d. 6/3 2019 at prioritere cykelstipulje 2019 og 2020 til nedenstående projekter.

   

  A) Projektering og anlæg af enkeltrettede stier i hver vejside mellem Rens og Burkal (2,2 km.). Forbindelsen udgør første etape af en samlet forbindelse fra Rens til Bylderup-Bov. Se vedlagte projektbeskrivelse. Ekspropriation er nødvendig. Overslagspris: 9,1 mio. kr.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har også undersøgt om en dobbeltrettet cykelstiløsning er et brugbart alternativ, men har forkastet alternativet af såvel tekniske som økonomiske årsager.

   

  B) Projektering af en forbedret stiforbindelse langs Haderslevvej, fra Bodum til Nørbyvej (2,3 km.). Overslagspris: 0,4 mio. kr.

   

  C) Belysning af stiforbindelsen (Østerskovvej) fra Bakkegårdsvej i Kollund Østerskov til Kollund (ca. 900 m). Overslagspris: 0,373 mio. kr.

   

  Endelig beslutning træffes af Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigt 2019-2022 er der i hvert af årene 2019 og 2020 afsat rådighedsbeløb på 5 mio. kr. Der er ikke afsat puljemidler i årene derefter.

   

  Ved beslutning i Byrådet d. 28/11 2018 blev der givet anlægsbevilling på 0,127 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløbet for 2019. Der resterer således udmøntning af 4,873 mio. kr. for 2019.

   

  For årene 2019 og 2020 er der i alt 9,873 mio. kr. til rådighed til cykelprojekter.

   

  Det fremgår af budgetforlig 2017-2020, at der reserveres 3 mio. kr. til forbedring af cykeltrafiksikkerheden på strækningen Rens, Saksborg, Bylderup-Bov, herunder at beløbet kan indgå i en pulje sammen med midler fra andre statslige puljer og Vejdirektoratet.

   

  Det fremgår af budgetforlig 2018-2021, at der i de årlige cykelpuljer i 2018-2020 indgår et beløb til projektering af 3. etape af cykelforbindelsen på Haderslevvej mellem Bodum og Nørbyvej.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling til cykelstiprojekterne A, B, C jævnfør sagsfremstillingen på i alt 9,873 mio. kr., finansieret af afsatte rådighedsbeløb til ” Cykelsti pulje” i 2019 og 2020, som frigives,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage forhandlinger med berørte lodsejere i projektet nævnt under A) med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Socialdemokratiet og Eivind Underbjerg Hansen (V) stiller følgende ændringsforslag:

  I budgetforliget for 2017 er der reserveret 3 mio. kr. til forbedring af cykeltrafiksikkerheden på strækningen Rens, Saksborg, Bylderup Bov.

  Da der ikke er kommet midler fra statslige puljer, afsættes der 3 mio. kr. til forbedring af cykeltrafiksikkerheden på strækningen Rens, Saksborg, Bylderup-Bov jævnfør budgetforlig 2017-2020.

   

  Egon Madsen (A), Christian Panbo (A) og Eivind Underbjerg Hansen (V) stemte for, Arne Leyh Petersen (O), Jan Riber Jakobsen (C), Thomas Juhl (V) og Kurt Andresen (S) stemte imod.

   

  Dermed bortfalder ændringsforslaget.

   

  Anbefales godkendt, idet Arne Leyh Petersen (O), Jan Riber Jakobsen (C), Thomas Juhl (V) og Kurt Andresen (S) stemte for forvaltningens indstilling.

  Egon Madsen (A), Christian Panbo (A) og Eivind Underbjerg Hansen (V) stemte imod, med den bemærkning, at de stemmer imod at anvende 9,1 mio. kr. til forbindelsen fra Rens til Burkal.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29928, Sagsinitialer: tbkn

  Sagsfremstilling

  Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb gennemføres af eksterne entreprenører i henhold til kontrakter, hvor kommunen p.t. er opdelt i tre områder. De nuværende kontrakter udløber efter den kommende grødeskæringssæson. Derfor skal Kultur, Miljø & Erhverv i 2019/2020 udbyde vandløbsvedligeholdelsen, således at nye kontrakter kan være indgået inden grødeskæringssæsonen 2020.

  Ved mødet orienteres om og drøftes forvaltningens foreløbige overvejelser omkring udbuddet, herunder:

  • Overvejelser og mulige ændringer i forhold til det nuværende udbud.
  • Processen for udbuddet, herunder tidsplan.
  • Er der særlige ønsker politisk set på nuværende tidspunkt?

  For nuværende er der tale om en indledende orientering.

  Der bliver således mulighed for at komme med eventuelle input og ønsker efter mødet og også senere i processen. Sagen forventes forelagt udvalget til drøftelse en gang mere og endelig til beslutning af principper for udbuddet, når de politiske ønsker er indarbejdet.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning og de politiske ønsker tilkendegives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Taget til efterretning og ønsker drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  -