Beslutningsprotokol

tirsdag den 30. april 2019 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger: Afbud: Jan Riber Jakobsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

            tirsdag den 30. april 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-04-2019

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-04-2019

  Taget til efterretning.

   

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30411, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den første detaljerede

  bevillingskontrol i året pr. 31. marts 2019.

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det

  økonomiske resultat pr. 31. marts 2019 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og

  rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Der er samlet følgende opdeling i gennemgang af bevillinger:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag omhandler driften, omplaceringer indenfor udvalget. Der foreligger ingen tillægsbevillinger vedrørende driften.

   

  3. april 2019 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at sammenlægge følgende politikområder:

   

  ”Sikring af alsidig natur” og ”Miljøbeskyttelse”, sammenlægges til ”Natur og Miljø”

   

  ”Belægninger og Bygværker”, ”Drift af veje og parker”, ”Vintertjeneste” samt ”Entreprenørgård” er sammenlagt til ét politikområde ”Vejdrift”. Bevillingskontrollen er opgjort pr. 31.03.2019, og derfor efter oprindelige politikområder.

  Økonomi og afledt drift

  Pr. 31.03.2019 er der et korrigeret budget på 163,94 mio. kr. og et forbrug på 29,93 mio. kr. 

   

  Budgettet for 2019 forventes samlet overholdt for Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Fra politikområdet ”Sikring af alsidig natur” overføres driften af Store Okseø på 0,218 mio. kr. til politikområdet ”Drift af veje og parker”

   

  Myndighedsopgaverne vedr. gravetilladelser og overkørsler på 0,157 mio. kr. er flyttet fra politikområdet ”Belægninger og Bygværker” til politikområdet ”Vejtrafik”.

   

  For kollektiv trafik forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2019, som primært skyldes en efterregning for 2018. Afvigelsen forklares hovedsageligt med en stigning i omkostningsindekset for kontrakter med vognmændene. Endelig opgørelse kendes når Sydtrafiks endelige regnskab for 2018 foreligger. Merforbruget ønskes dækket med omplacering fra vintertjenesten, som forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der omplaceres 0,218 mio. kr. fra ”Sikring af alsidig natur” til ”Drift veje og parker”,

  at der omplaceres 0,157 mio.kr. fra ”Belægninger og Bygværker” til ”Vejtrafik”, og

  at der omplaceres 1,2 mio. kr. fra ”Vintertjeneste” til ”Kollektiv trafik”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-04-2019

  1. og 2. at godkendt.

  For 3. at stemte Kurt Andresen(O), Thomas Juhl(V), Kurt Andresen(S) og Egon Madsen(A).

  Eivind Underbjerg(V) undlod at stemme.

  Christian Panbo(A) stemte imod med bemærkning om, at Sydtrafik og Fynbus kan sammenlægges, og derved opnå en tilsvarende besparelse, hvilket er påpeget mundtligt og skriftligt.

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30411, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den første detaljerede

  bevillingskontrol i året pr. 31. marts 2019.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det

  økonomiske resultat pr. 31. marts 2019 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og

  rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Der er samlet følgende opdeling i gennemgang af bevillinger:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag omhandler tillægsbevillinger anlæg

   

  I bilag ses statusbeskrivelse for de enkelte anlæg samt samlede tillægsbevillinger og rammekorrektioner.

  Økonomi og afledt drift

  . Der er på Økonomiudvalget den 9. april besluttet ændringer i investeringsoversigten 2019-2023, hvorfor ændringer af rådighedsbeløb for projekterne er medtaget i bevillingskontrollen, hvilket kan ses i tabel 1.1:

   

  Tabel 1.1. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Projekt

  2019

  2020

  2021

  2022

  Udvidelse af Gasværksvej

   

  -2.000

  -13.000

  -5.000

   

  Lejrvejens forlængelse til Toldbodvej

   

   

  -1.000

  -10.000

  11.000

  Trafikplan Kassø

   

  500

  -5.000

  4.500

   

  Bypark Rødekro

   

  -500

   

  500

   

  Poppel allé

   

  3.000

  -3.000

   

   

  I ALT

  1.000

  -22.000

  -10.000

  11.000

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 på 1,0 mio. kr., finansieret af kassen, og

  at der gives en negativ rammekorrektion til rådighedsbeløb på 22 mio. kr. i 2020, 10 mio. kr. i 2021, og en rammekorrektion til rådighedsbeløb i 2022 på 11. mio. kr., finansieret af kassen.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2765, Sagsinitialer: MAJUH

  Sagsfremstilling

  Det offentlige vandløb Ladegårdsvandløbet (Rav 39) har et regulativ fra 1969. Regulativet er

  udarbejdet på grundlag af planer m.v. fra 1916-17 og de eksisterende forhold i marken. Rav 39 løber ud i Hynding Raved Skelgrøft (Rav 37). Rav 37 har et regulativ fra 1965, som er udarbejdet på samme grundlag som regulativet for Rav 39. Vandløbenes placering fremgår af oversigtskortet i bilag.

   

  Efter en kontrolopmåling af Rav 39 i november 2018 er Kultur, Miljø & Erhverv blevet opmærksom på en uoverensstemmelse mellem Rav 39s regulativ og vandløbets nuværende bundforhold.

   

  De regulativmæssige forhold fremgår af figur 1. Ifølge regulativerne skulle Rav 39s bund ved vandløbets udløb i Rav 37 ligge ca. 1 m lavere end Rav 37. Allerede fra vandløbets station 600 begynder regulativbunden at ligge under den faktiske vandløbsbund. Der er desuden ikke angivet bundkoter for strækningen st. 0 til st. 400 i Rav 39 (markeret med rød signatur på oversigtskort), ligesom der ikke er angivet bundkoter for Rav 39-tilløb.

   

  De faktiske forhold, jf. kontrolmålingen, fremgår af figur 2. Rav 39s nuværende vandløbsbund ved udløbet i Rav 37 ligger i samme niveau som Rav 37s bund. Opmålingen af Rav 39 viser derudover, at den nuværende vandløbsbund passer til de etablerede overkørsler i vandløbet.

   

  Ud fra ovenstående vurderer forvaltningen, at der er tale om forkerte bundkoter i regulativet for Rav 39.

   

  En stor uoverensstemmelse mellem de faktiske forhold og regulativet er uhensigtsmæssigt, da regulativet udgør det gældende retsgrundlag og dermed er basis for forvaltningens administration af vandløbet.

   

  En tilpasning af de faktiske forhold for Rav 39 til det nuværende regulativ ville være problematisk af flere årsager. Dels ville vandløbsbunden ikke passe med udløbet i Rav 37 eller med overkørslerne, og dels ligger vandløbene i et område med flere beskyttede naturtyper og stor risiko for okkerudledning. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke ville kunne gives tilladelse efter naturbeskyttelsesloven og okkerloven til opgravning af vandløbet til den bundkoterne, som er beskrevet med de nuværende regulativ.

   

  På den baggrund foreslår forvaltningen, at regulativet tilpasses de faktiske forhold, således at der udarbejdes et nyt regulativ for Rav 39 inklusiv Rav 39-tilløb på baggrund af opmålingen fra november 2018. I det nye regulativ tilpasses regulativbunden overkørslerne og regulativbunden for Rav 37.

   

  Tilpasning af regulativet vil sikre den nuværende afvanding samtidig med, at de beskyttede naturtyper sikres og forøget okkerudledning undgås.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Reguleringen behandles efter vandløbsloven samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Reguleringen vil ikke forårsage øgede driftsomkostninger.

  Høring/udtalelse

  Inden afgørelsen vil der blive foretaget partshøring af berørte parter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse om regulering af vandløbet i overensstemmelse med principperne i sagsfremstillingen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-04-2019

  Udvalget besluttede, at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde et forslag til regulering af vandløbet.

   

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13947, Sagsinitialer: JNP

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i perioden 2019-2021. Planen udtrykker kommunens intentioner på området i perioden.

   

  Den overordnede vision med planen er ”Kommunens rottebekæmpelse skal medvirke til at sikre, at borgerne i Aabenraa Kommune har en oplevelse af tryghed, sikkerhed og effektivitet i forbindelse med rottebekæmpelse”

   

  Dette ønskes opnået igennem følgende initiativer:

  -         At der skabes øget bevidsthed hos borgerne

  -         Effektiv bekæmpelse

  -         At rotterne holdes i kloakkerne

  -         At overjordiske rotter forebygges

   

  Initiativerne skal bidrage til at opnå målsætningerne om bl.a. at:

  -         Være synlig, så borgerne ved, hvor og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af rotteproblemer

  -         Sikre et beredskab, så kommunen til enhver tid leverer en kompetent og hurtig service

  -         Der ikke skabes tilhold for rotter uden for kloakkerne

  -         Sikre kompetent og effektiv bekæmpelse ved at have fokus på vidensbaseret og målrettet forebyggelse og bekæmpelse

   

   

  Planen indeholder ligeledes følgende lovpligtige initiativer:

  -         Tilladelse og tilsyn med private bekæmpere

  -         Rottespærrer på private institutioner fra januar 2021

  -         Weekendvagtordning

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Opgaven med forebyggelse og bekæmpelse af rotter er takstfinansieret og opkræves ved alle kommunens ejendomme via ejendomsskatten. Det er endnu ikke klart, i hvilket omfang planens initiativer kan give anledning til takststigninger på sigt. Takstændringer godkendes i givet fald igennem den sædvanlige budgetproces.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter besluttes og offentliggøres.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-04-2019

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/17590, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til projektet ”Adgangsforhold til offentlige toiletter”.

   

  Der er ved budgetforliget afsat 0,2 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til forbedring af adgangsforholdene ved offentlige toiletter, som samles i en anlægspulje til mindre anlæg.

   

  De nuværende adgangsforhold til de 19 offentlige toiletbygninger og toiletlokaler svinger en del i forhold til handicappedes muligheder for at kunne komme til at benytte toiletfaciliteterne. Derfor har Kultur, Miljø & Erhverv besigtiget adgangsforholdene og klarlagt, hvilke tiltag der kan laves ved de enkelte toiletfaciliteter således at adgangsforholdene forbedres.

   

  Ved 10 anlæg skønner forvaltningen, at adgangsforholdene er i orden eller der skal laves mindre tiltag.

   

  Ved toiletbygningen på Sønderstrand skal der laves frostsikring af toiletfaciliteterne, så toiletterne kan være åbne hele året.

   

  Ved syv toiletter bl.a. toiletbygningerne ved Madeskovvej og Sønderhav skal der laves nogle belægningsmæssige tiltag for at lette adgangen.

   

  Ved toiletvognen på Sønderballe strand skal der laves et rampeanlæg således adgangen for handicappede lettes. Rampeanlægget forventes dog ikke at blive kørestols egnet.

   

  Handicaprådet er blevet inddraget og rådet har skrevet nedenstående indstilling til forvaltningen.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2019 – 2022 afsat i alt  0,7 mio. kr. i rådighedsbeløb fordelt med 0,2 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 samt 0,2 mio. kr. i 2021 til bedring af adgangsforholdene.

  Høring/udtalelse

  Handicaprådets brugerside udtaler følgende til sagen vedrørende Forbedrede adgangsforhold til offentlige toiletter behandlet på møde den 13. marts 2019.

   

  ”Handicaprådets brugerrepræsentanter anbefaler, at kommunen prioriterer tilgængelighed og sikkerhed højt i forhold til adgang til de toiletter, der benyttes af flest borgere herunder handicappede.

   

  Øvrigt bemærkes, at der ved nyetablerede toiletter anbefales, at alle kommunens toiletter skal være handicapvenlige og, at de eksisterende toiletter gøres handicapvenlige.

   

  Der ønskes en tilbagemelding på om de toiletter, der gives tilskud til er handicapvenlige f.eks. Hjordkær Kirke.”

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til projektet ”Adgangsforhold til offentlige toiletter”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37286, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal det besluttes om indbetaling til P-fonden i forbindelse med projektet ”Indretning af Nygade 23 BC til Hjemme- og Sygeplejen” kan prioritere på puljen til ”Afledte infrastrukturomkostninger ved Nybyggeri” under Teknik- og Miljøudvalget område.

   

  P-fonden har to overordnet formål: at udbygge parkeringskapaciteten i større byområder og at give en grundejer mulighed for at få sit parkeringsbehov dækket uden for egen grund, mod indbetaling af bidrag til parkeringsfonden.

   

  For at opfylde Aabenraa Kommunes parkeringsregulativ skal der anvises 49 p-pladser ud over de pladser som lokalplanen anviser. Da der ikke er areal på grunden til anlæggelse af yderligere p-pladser indbetales der 1.031 mio. kr. til P-fonden som følge heraf.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Aabenraa Kommunes Parkeringsregulativ af juli 2017.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 123 – offentlig service og kulturfunktioner i Nygadebygningerne i Aabenraa er retningsgivende for projektet ”Indretning af Nygade 23 BC til Hjemme- og Sygeplejen”.

  Økonomi og afledt drift

  49 P-pladser udløser en indbetaling til P-fonden på 49 p-pladser x 21.034 kr. i alt 1.031 mio. kr.

  Der er på investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2019 til afledte infrastrukturomkostninger ved nybyggeri, heraf er der et rest-rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1.031 mio. kr. til indbetaling i P-fonden, finansieret af ”puljen til afledte infrastrukturomkostninger ved nybyggeri”, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-04-2019

  ?         Forespørgsel om aktindsigt – konkret forespørgsel
  • Havstedvej – forespørgsel om vejafvanding
  • Forespørgsel på status vedrørende Søderup å
  • Forespørgsel på asfaltreparation på diverse veje

   

   

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.