Beslutningsprotokol

onsdag den 29. maj 2019 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger: Christian Panbo deltog ikke i behandlingen af punkt 71-73.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

            onsdag den 29. maj 2019.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2019

  Eivind Underbjerg Hansen(V) stiller forslag om at der optages et beslutningspunkt om markvandingstilladelser på dagsordenen.

   

  Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  • Råger
  • Vandindvindingstilladelser
  • Asfaltrapport 2019
  • Trafiktesten 2019
  • Effektivisering, Helhedsorienteret Drift 200.000 kr., Toiletter Rødekro Station
  • Parkeringskontrol

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2019

  Der blev orienteret om

  • Asfaltrapport 2019, som blev delt ud
  • Vandindvindingstilladelser
  • Trafiktesten 2019, hvor Aabenraa Kommune blev landsvinder for 3. år i træk
  • Råger. Bekæmpelsesmuligheder og information.
  • Effektivisering, Helhedsorienteret Drift 200.000 kr., Toiletter Rødekro og Tinglev
  • Parkeringskontrol
  • Rundkørsler ved motorvejen
  • Dyrskue

   

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: bfr

  Sagsfremstilling

  Der gives en orientering om sagsstatus og administrationspraksis, samt handlemuligheder for hurtigere sagsbehandling.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2019

  Udvalget besluttede,

  at der igangsættes en proces med henblik på nedbringelse af påvirkningen af vand og natur i forhold til vandindvindingstilladelser og så vidt muligt sikre landbruget de vandingsmuligheder, der er behov for.

   

  at boringer, hvor der hverken er søgt om fornyelse d.d. eller indberettet forbrug de sidste 10 år udgår af beregninger.

   

  at der afholdes møde mellem Teknik- og Miljøudvalget og landbrugets formænd den 12. juni 2019.

   

  at Kultur, Miljø & Erhverv undersøger mulighederne for helt eller delvist at indføre en praksis, der svarer til praksis i Tønder Kommune.

   

  at der forelægges et beslutningspunkt for Teknik- og Miljøudvalget den 26. juni 2019.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/10820, Sagsinitialer: TSN
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/5435, Sagsinitialer: MAJUH

  Sagsfremstilling

  Både i Tønder Kommune og i Aabenraa Kommune er der i forbindelse med behandling af ideer og projektforslag vedrørende forbedret afvanding opstået et ønske om afholdelse af en tværkommunal vandløbskonference.

   

  På den baggrund besluttede Teknik- og Miljøudvalget på sit møde den 16. maj 2018, at Teknik- og Miljøudvalgets formand og næstformand skulle afsøge mulighederne for et fællesmøde med Tønder Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.

   

  De sønderjyske Teknik- og Miljøudvalgsformænd har på deres møde den 26. marts 2019 besluttet, at forvaltningerne i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner skulle arbejde videre med planlægningen af en vandløbskonference under forudsætning af, at hver kommune kunne finde midler svarende til 1/3 af det samlede ressourcebehov. Såfremt midler og ressourcer kan findes, nedsættes en tværkommunal koordineringsgruppe, som kan forestå det videre arbejde.

   

  Hver kommune skal derfor senest den 1. juni afklare, om der kan findes midler og ressourcer til afholdelse af konferencen, og hvem der skal deltage i planlægningsgruppen.

   

  Forslag til rammesætning af konferencen fremgår af pkt. 3 i vedlagte referat af formandsmødet.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften for hver af de tre kommuner er anslået til ca. 30 arbejdstimer samt 35.000 kr. Aabenraa Kommunes andel af udgifterne foreslås afholdt af driftsmidler fra vandløbsområdet.

  Kommunens andel af personaleressourcerne foreslås fundet ved omprioritering af opgaver på vandløbsområdet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommunes andel af udgifterne afholdes af driftsmidler fra vandløbsområdet,

  at kommunens andel af personaleressourcerne findes ved omprioritering af opgaver på vandløbsområdet, og

  at planlægningsgruppen bemandes med en vandløbsmedarbejder.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/33772, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  Dansk Gas Distribution A/S (DGD) ansøger om godkendelse af projektforslag omhandlende tilslutning af Tågholm Biogasanlæg via en ny forsyningsledning til DGD’s eksisterende naturgasnet.

   

  DGD er af Tågholm Biogas, Tågholmvej 2, 6230 Rødekro, anmodet om, at modtage opgraderet biogas, såkaldt bionaturgas. Den forventede produktion er 6,3 mio. normalkubikmeter om året til nettet. Bionaturgas består hovedsageligt af metan og overholder de tekniske krav for gas, der tilføres naturgasnettet.

   

  Jævnfør Naturgasforsyningsloven, kap. 6a, er DGD forpligtet til at tilslutte biogas-opgraderingsanlæg til naturgasnettet.

   

  Varmeprojektet omfatter godkendelse af en 7,5 km tilslutningsledning fra Tågholm Biogas A/S til Bolderslev.

   

  Ledningstraceet placeres så vidt muligt i vejarealet på Hellevad-Bovvej og Ringvej, men 11 lodsejere bliver berørt af ledningstraceet (inkl. midlertidige depot-/arbejdspladser).

   

  Der etableres ikke byggerier på tilslutningsledningens tracé. Der etableres få ventiler i afspærrede brønde ved bl.a. krydsningen af jernbanen, af hensyn til at kunne afspærre ledningen i nødstilfælde. Nødvendige ventilbrønde etableres med dæksel i terræn.

   

  Varmeprojekter skal jævnfør bekendtgørelse om kollektive varmeforsyningsanlæg godkendes af kommunen. Kommunen skal sikre, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

   

  DGD har undersøgt to tilslutningspunkter ved henholdsvis Rødekro og Bolderslev. Tilslutningspunktet ved Bolderslev er vurderet til at være den samlet set økonomisk optimale løsning.

   

  Nærværende projektforslag vedrører alene tilslutningsledning mellem Tågholm og Bolderslev. Nødvendig kompressorstation og måler- og regulatorstation vil blive behandlet i et separat projektforslag, som sagsbehandles rent administrativt.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Varmeprojektet kræver en forudgående VVM-screening. Miljøstyrelsen, som er myndighed på VVM-screeningen, forventer en afgørelse medio juni.  VVM-afgørelsen er en forudsætning for, at nærværende projektforslag kan godkendes.

   

  Gennemførelse af varmeprojektet kræver efterfølgende landzonetilladelse til depot-/arbejdsarealer, samt tilladelse til tilslutningsledningens krydsning af vej og vandløb.

  Høring/udtalelse

  Projektforslaget har ikke været sendt i høring hos lodsejere, idet projektet ikke medfører ændringer i tilslutningen hos de enkelte ejendomme samt at projektet gennemføres på frivillige aftaler med de lodsejere, der skal afgive arealrettigheder til ledningstraceet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles godkendelse af varmeprojektet under forudsætning af VVM-afgørelse.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13947, Sagsinitialer: JNP

  Sagsfremstilling

  Handlingsplanen blev behandlet ved Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 30. april.

   

  Der blev fremsat et ønske om ændring af afsnit 5.3, så det fremgår, at kommunen kan bekæmpe rotter på ejendomme med sikringsordninger så længe, der ikke er igangsat privat bekæmpelse.

   

  Ny tekst:

   

  ”Hvis en borger/virksomhed tegner en sikringsordning med et privat firma med R1-autorisation sker udgifter til sikringsordninger for egen regning. Forekomst af rotter skal anmeldes til kommunen, som kan sætte gang i bekæmpelse. Hvis der er iværksat privat bekæmpelse, har kommunen ikke pligt til at iværksætte bekæmpelse.”

   

  Erstatter gammel tekst:

   

  ”Hvis en borger/virksomhed tegner en sikringsordning med et privat firma med R1-autorisation, er det firmaet og ikke den kommunale rottefænger, der skal forestå bekæmpelsen af rotter på ejendommen. Udgifter til sikringsordninger sker for egen regning”

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter besluttes og offentliggøres.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/23771, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne sag handler om behandling af forslag fra §17 stk. 4 udvalget - Ung i Aabenraa om forbedring af trygheden i Aabenraa bys byrum. Teknik- og Miljøudvalget har den 3. april 2019 behandlet sagen ”Tryghed og overvågning i Aabenraa Kommune” og sagen er efterfølgende godkendt i Økonomiudvalget.

  Teknik- og Miljøudvalget har anmodet.

  Forslagene vil blive behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 29. maj 2019 og efterfølgende i Økonomiudvalget.

   

  §17 stk. 4 udvalget - Ung i Aabenraa bemærker, at Aabenraa by generelt er tryg. Udvalget anbefaler, at de bilagte udpegede udfordringer/opgaver fra tryghedsvandringen den 15. marts 2019 bliver udbedret.

   

  Kultur, Miljø og Erhverv har efterset forholdene ved de 5 forhold, som alle med en mindre indsats kan tilpasses i forhold til observationerne fra tryghedsvandringen. Forvaltningen er i gang med at prissætte opgaverne, som primært handler om tilpasning af belysning. Det vurderes, at udbedringerne kan udføres inden for de afsatte 0,1 mio. kr., og at den efterfølgende afledte drift kan optages af Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget. I vedlagte bilag er der redegjort for løsningsforslag for 0,04 mio. kr..

   

  Denne sag afgøres i Økonomiudvalget.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at §17 stk. 4 udvalget - Ung i Aabenraa anbefalinger tages til efterretning, og

  at der omplaceres 0,040 mio. kr. til overvågning i det offentlige rum fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet ”Vejdrift.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2019

  1. at taget til efterretning.

  2. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/23812, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne sag omhandler frigivelse af budget til udarbejdelse af en mobilitetsplan for Aabenraa kommune. Der er afsat 0,5 mio. kr. i rådighedsbeløb til udarbejdelse af planen, som skal bidrage til øget mobilitet. En mobilitetsplan kan udarbejdes med det formål at understøtte f.eks. politikker, vækststrategi eller sætte retning på udvikling af trafikale eller vejtekniske tiltag i vores kommune.

   

  Flere større byer i Danmark har udarbejdet mobilitetsplaner, og der er oftest forskellige formål med planerne. At sikre øget mobilitet kan f.eks. afhjælpe trængselsproblemstillinger i bykerner enten fordi trafikanter flytter transportform eller ændrer adfærd. Mobilitetsplanlægning kan også understøtte bæredygtige og miljøvenlige transportformer eller fokusere på tilgængeligheden til erhvervsvirksomheder eller turisme. En mobilitetsplan kan også indeholde grundlæggende forudsætninger for byomdannelses- eller byudviklingsprojekter.

   

  I Aabenraa Kommune vil mobilitetsplanlægningen tage afsæt i kommunens vækststrategi, som det naturlige sted at finde de indsatsområder eller ”fyrtårne”, som en mobilitetsplan skal rumme.

   

  Forslag til proces

  Kultur, Miljø og Erhverv foreslår en proces, hvor der gennem involvering og beslutninger i Vækstudvalget for Land og By og Teknik- og Miljøudvalget udpeges indhold og indsatsområder, som planen skal afspejle. Forvaltningen vil gennem udvalgenes involvering sikre, at planens fokusområder identificeres og tidsperspektiver for realisering kan afvejes mod hinanden.

   

  For at finde de bedste løsninger anbefaler Kultur, Miljø og Erhverv, at der afholdes workshops i mindst to trin med interessenter fra forskellige trafikantgrupper, som i samspil skal medvirke til at finde udfordringer og behov og pege mod de fælles bedste løsninger til planen.

   

  Herefter vil planlægningsarbejdet blive igangsat og planens forskellige elementer blive sat sammen til en samlet digital plan, som interessenterne får mulighed for at kvalificere. 

   

  Planen vil blive udarbejdet med bistand fra eksterne rådgivere med erfaring i mobilitetsplanlægning. Den endelige procesplan vil blive udarbejdet i samarbejde med rådgiveren.   

   

  Det forventes, at processen for tilblivelse af en mobilitetsplan vil kunne gennemføres i indeværende år. 

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2019-2022 afsat 0,5 mio. kr. i rådighedsbeløb til ”Mobilitetsplan” under Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af mobilitetsplan, finansieret af afsatte rådighedsbeløb, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38348, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  På investeringsoversigten er der for 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til opgradering og harmonisering af busstoppesteder i Aabenraa Kommune.

   

  Baggrunden for afsætning af rådighedsbeløbet skal findes i resultaterne fra en samlet analyse og handlingsplan for stoppesteder, som i 2016-2017 blev gennemført med tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

   

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede i august 2017, at handlingsplanen realiseres i takt med de økonomiske muligheder inden for politikområdet Kollektiv trafik. Der blev efterfølgende truffet beslutning i Byrådet om afsætning af et rådighedsbeløb.

   

  Analysen og den tilhørende handlingsplan peger på en række forhold, som kan forbedres på de eksisterende stoppesteder, f.eks. vedrørende manglende læskærme, cykelparkering, fliser eller belysning.

   

  Handlingsplanen prioriterer indsatsen således:

  -         Opsætning af realtidstavler

  -         Nødvendig opgradering af maxistop (med mere end 1000 passagerer om ugen)

  -         Fjernelse af overflødigt stoppestedsudstyr

  -         Nødvendig opgradering af mediumstop (50 – 1000 passagerer om ugen)

  -         Tjek af udstyr ved ministop (under 50 passagerer om ugen)

   

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler her en frigivelse af rådighedsbeløbet, til gennemførelse af opgraderinger m.m. som angivet ovenfor. Handlingsplanen indeholder tiltag for ca. 5,8 mio. kr. Det afsatte rådighedsbeløb vil række til realtidstavler, opgradering af maxistop, fjernelse af overflødigt udstyr og til opgradering af en del mediumstop. Der vil under alle omstændigheder blive lavet en konkret vurdering for hvert stoppested.

   

  Aabenraa Kommunes opsætning af egne realtidstavler i tilskudsprojektet er afsluttet, men der mangler en opsætning af nogle realtidstavler som Sydtrafik har sørget for at indkøbe til kommunerne. Tavlerne vil blive opsat på stationsbygninger i Aabenraa, Rødekro og Tinglev, samt ved tre store stoppesteder.

   

  Opgraderingen af mediumstop udgør den tungeste post rent økonomisk, og her vil der blive prioriteret fra den vigtigste ende. Prioriteringen sker bl.a. på baggrund af passagertal, som nu foreligger ret præcist via rejsekortdata.

   

  Uanset at der som udgangspunkt ikke er anlægsmidler til udstyr ved ministop, vil disse stoppesteder ikke blive glemt, idet der for få midler er mulighed for at flytte udstyr hen til ministop, hvor der måtte være et konkret behov. Samtidig har Kultur, Miljø & Erhverv fået produceret nogle prisbillige læskærme af træ, som vil kunne opsættes på udvalgte ministop, såfremt der konkret er behov herfor. Læskærme af træ vil kun blive anvendt i landområder.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives anlægsbevilling til harmonisering og opgradering af stoppesteder som angivet i sagsfremstillingen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Christian Panbo(A) forlod mødet under behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38126, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetforlig 2019, at:

   

  Med henblik på at understøtte Aabenraa som en attraktiv uddannelses by, er parterne enige om at tilbyde alle unge under 18 år tilskud til bustransport inden for kommunens grænser efter nærmere fastsatte kriterier. Der afsættes 1 mio. kr. i 2019 og 2,1 mio. kr. de efterfølgende år med henblik på at ordningen kan træde i kraft ved skoleårets begyndelse efter sommerferien i 2019.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har i samarbejde med Sydtrafik lavet forslag til en tilskudsordning, som administreres efter retningslinjerne i vedlagte notat.

   

  I forslaget kan alle unge under 18 år, som har købt ungdomskort og som er elev på en ungdomsuddannelse, få tilskud til egenbetalingen efter køb af ungdomskortet. Eleven skal i første omgang købe og betale kortet selv, hvorefter kommunen giver tilskud til egenbetalingen.

   

  Sydtrafik har meddelt, at der i første kvartal 2019 var 369 elever under 18 år der har købt ungdomskort til ungdomsuddannelse. Med forudsætning om dette elevtal hele året, og med køb af ungdomskort i 11 x 30 dage pr. elev (pris: 375 kr) , vil den årlige udgift til en ordning med fuld refusion blive ca. 1,5 mio. kr. Der forventes samtidig en stigning i efterspørgslen på ungdomskortet, når der ydes tilskud til det, og derfor kan refusionsbeløbet nærme sig de 2,1 mio. kr. der årligt er afsat til ordningen.

  Hvis elever således køber ungdomskort til hele året vil der inden for det afsatte tilskudsbeløb kunne gives fuldt tilskud til 467 elever.

   

  For ikke at risikere en manglende finansiering af tilskuddet, foreslås det indledningsvist at fordele den samlede årlige tilskudssum ligeligt på kvartalerne, og efterfølgende at fordele kvartalets tilskudssum ligeligt til de elever der har købt ungdomskort.

   

  Der indbygges ikke et afstandskriterium i ordningen, både af administrative hensyn, og fordi en elev der bor tæt på sit uddannelsessted, også kan have fordel af billig befordring i lokalområdet, og ved at benytte sig af de øvrige fordele som ungdomskortet giver. Samlet set skønnes dette bedst at understøtte intentionen om at gøre Aabenraa attraktiv som uddannelsesby.

   

  Den daglige administration af tilskudsordningen foreslås placeret i en borgernær del af forvaltningen, f.eks. i Borgerservice.

   

  Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Uanset at ordningen søges indrettet så den nødvendige administrationen begrænses, så vil det kræve et vist timeforbrug at fordele tilskud til elevernes nemkonti, vurdere fordeling af tilskud såfremt en elev fylder 18 år i kortets gyldighedsperiode m.m.

   

  Til vurdering af et muligt tidsforbrug til administration af ordningen har Sønderborg Kommune oplyst, at den benytter gennemsnitligt ca. 15 timer om måneden til administration af en lignende tilskudsordning. Men til forskel fra Aabenraa Kommunes forslag til ordning, så er der i Sønderborg Kommune flere tilskudsmodtagere samt et afstandskriterium, som kræver mere administrationstid.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv skønner derfor, at tidsforbruget til ordningen vil ligge på ca. det halve af Sønderborg Kommunes tidsforbrug, dvs. 7,5 timer om måneden.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til tilskudsordning godkendes, og

  at budgettet på 0,03 mio. kr. pr. år til administration af ordningen omplaceres til Politikområdet Administrativ organisation under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Christian Panbo(A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/22398, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 2. maj 2019 at give Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved under Bov Lokalråd en positiv tilkendegivelse til at arbejde videre med etablering af et molebad ved Kollund Mole, herunder ny indretning af parkeringspladsen og etablering af handicapegnede toiletfaciliteter på stedet.

   

  Udvalget besluttede endvidere, at Kultur, Miljø & Erhverv yder bistand med myndighedsbehandlingen hos Kystdirektoratet, at der reserveres 0,3 mio. kr. fra ”Udviklingsplaner byfornyelse” i budget 2018 til anlæg af projektet under forudsætning af, at projektet opnår yderlige fondsstøtte samt, at sagen sendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget, da projektet indeholder afledt drift.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsudgifter til etablering af molebadet er estimeret til ca. 1,5 mio. kr. ekskl. moms. Dertil

  skal lægges udgifter til rådgivning, ca. 15 %, 0,225 mio. kr. ekskl. moms. Udgifter til ny

  belægning, opstribning og plantekummer på forpladsen er estimeret til 0,27 mio. kr. Udgifter

  til etablering af handicapegnede toilet- og omklædningsfaciliteter er estimeret til 0,6 mio. kr.

  Estimerede anlægsudgifter til etablering af molebad, forplads og toilet- og

  omklædningsfaciliteter i alt 2,595 mio. kr.

   

  De årlige afledte driftsudgifter vil blive beregnet i forbindelse med det endelige anlægsbudget.

   

  Projektets gennemførsel er afhængig af, at der tilføres eksterne fondsmidler. Fondsmidler søges af Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved under Bov Lokalråd.

   

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2019

  Taget til efterretning.

   

  Christian Panbo(A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 29-05-2019

  -