Beslutningsprotokol

onsdag den 12. juni 2019 kl. 10:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger: Afbud: Jan Riber Jakobsen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 12. juni 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  • Linjeføring, cykelsti
  • Pileurt

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36039, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 19. marts 2019 godkendt budgetprocessen for 2020-2023. Modsat tidligere år, er der ikke givet en rammeudmelding til de stående udvalg i april på driften, idet der afventes resultat af økonomiaftalen og Økonomudvalgets behandling af påvirkning fra tekniske korrektioner.

   

  Teknik- og Miljøudvalget skal inden den 21. juni aflevere følgende:

   

  • Eventuelle udfordringer indenfor budgetrammen, skal løses i det enkelte udvalg
  • Tekniske korrektioner jf. retningslinjer for Tekniske korrektioner 2018-2021
  • Udkast til taktser 2020
  • Eventuelle omprioriteringer indenfor udvalget i budgetrammen
  • Engangsønsker til den samlede pulje på 13,3 mio. kr. for Aabenraa Kommune.

   

  Der er i bilag 1.1 vedlagt et samlet budgetnotat.

   

  Teknik- og Miljøudvalgets budget er et rammebudget, som fremgår af tabel 1.1.

   

  Tabel 1.1: Teknik- og Miljøudvalgets basisbudget 2020-2023:

   

  Spillerum 1

  (1.000 kr.)

  Opr. 2019

  Budget 2020

  Budget 2021

  Budget 2022

  Budget 2023

  Natur og Miljø

  10.914

  10.853

  10.707

  10.707

  10.707

  Gis og Digitalisering

  1.799

  1.799

  1.799

  1.799

  1.799

  Ejendomme

  14.968

  18.968

  18.968

  18.968

  18.968

  Vejdrift 

  94.591

  94.574

  94.574

  94.574

  94.574

  Vejtrafik

  2.328

  2.487

  2.487

  2.487

  2.487

  Kollektiv Trafik

  32.260

  31.256

  31.256

  31.256

  31.256

  I ALT

  156.860

  159.937

  159.937

  159.937

  159.937

   

  Budgetmæssige ændringer fremvises til mødet.

   

  Budgetmæssige udfordringer:

   

  På politikområdet ”Natur og Miljø” skal vandløbsvedligeholdelse udbydes efter grødeskæringssæsonen i 2019. Der er derfor usikkert, om budgettet for 2020-2023 vil kunne dække udgifterne. Politikområdet ”Vejdrift” har finansieret merudgifterne på 0,5 mio. kr. i 2016-2019.

   

  På ”Kollektiv trafik” forventes en merudgift på 1,3 mio. kr. til Sydtrafik. Politikområdet kan balancere, hvis der indføres serviceændringer på linje 2,3,4 og 5 på weekend kørsel. Der henvises til Flextur, hvortil kommunens udgifter således kan stige.

   

  Takstændringer:

  Taksterne kan først endelig beregnes når pris- og lønfremskrivningen kendes.

   

  Takster til Barsøfærgen beregnes endeligt, når økonomiaftalen foreligger. 

   

  Foreløbige takstblad for 2020 fremgår af bilag 1.2.

   

  Omplaceringer i basisbudget samt engangsønsker for 2020.

  Kultur, Miljø & Erhverv har ikke indstillinger til omplaceringer mellem politikområder, idet udfordring på ”kollektiv trafik” anbefales løst indenfor politikområdet. Der er ingen engangsønsker 2020.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at serviceændringer på busdrift godkendes, således der er budget i balance fra 2020 og frem

  at budgetnotat for Teknik- og Miljøudvalget godkendes,

  at takstblad for 2020 godkendes, og

  at der ikke indstilles engangsønsker til 2020.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2019

  2. og 3. at godkendt.

   

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede,

  at serviceændringer på busdrift godkendes med den konsekvens, at weekendkørsel nedlægges på fire buslinjer, således der er budget i balance fra 2020 og frem, og

  at der indstilles følgende engangsønsker til 2020:

  1 mio. kr. til fortsat udskiftning af gadelys til LED,

  0,5 mio. kr. til behandling af vandindvindingstilladelser,

  0,5 mio. kr. til nødvendige vandløbsreguleringer, og

  0,5 mio. kr. til digitalisering af vandløbsregulativdata.

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38562, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde d. 7/11 2018 at sende et forslag til ny parkeringsbekendtgørelse for Aabenraa Kommune i offentlig høring i 8 uger.

   

  Høringsperioden er afsluttet, og der er indkommet høringssvar fra Padborg Transportcenter og Business Aabenraa.

   

  En parkeringsbekendtgørelse udstedes med hjemmel i Færdselsloven, og kræver samtykke fra Politiet. Syd- og Sønderjyllands Politi har d. 17/1 2019 givet endeligt samtykke til indførelse af den nye parkeringsbekendtgørelse.

   

  En parkeringsbekendtgørelse supplerer Færdselslovens almindelige bestemmelser om standsning og parkering på kommuneveje og private fællesveje. Bekendtgørelsen må ikke forveksles med det kommunale parkeringsregulativ, som fastsætter krav til parkeringsplads i forbindelse med byggesager.

   

  Uanset teksten i bekendtgørelsen, så gælder det fortsat, at hvis der på en vej er skiltet med parkeringsregler, så træder skiltningen i stedet for parkeringsbekendtgørelsens bestemmelser.

   

  Forslaget til ny parkeringsbekendtgørelse dækker flere veje end i den hidtidige bekendtgørelse, idet forslaget gælder kommuneveje i hele kommunen, hvor den hidtidige bekendtgørelse alene regulerer parkering på kommuneveje inden for byzonetavler.

   

  Det er også nyt, at forslaget til bekendtgørelse fastsætter et klart defineret tidsrum på døgnet (kl. 19 – 07), hvor parkering med køretøjer over 3.500 kg kun må ske på pladser med særlig afmærkning.

   

  Høringen har givet anledning til en mindre justering af bekendtgørelsesteksten.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Lovgrundlag

  En parkeringsbekendtgørelse besluttes med hjemmel i Færdselslovens § 92.

  Økonomi og afledt drift

  Indførelse af en ny parkeringsbekendtgørelse kan medføre behov for supplering af skiltningen ved udvalgte parkeringspladser. Finansieringen heraf prioriteres via de eksisterende bevillinger på vejområdet.

   

  Såfremt der ønskes anvist parkeringsmuligheder, f.eks. via en app, vil der på samme måde skulle prioriteres midler til udvikling af denne.

  Høring/udtalelse

  Business Aabenraa og Padborg Transportcenter har givet bemærkninger til forslaget til parkeringsbekendtgørelse.

   

  Business Aabenraa fremhæver, at der med parkeringsbekendtgørelse skal tages hensyn til virksomheder i hele Aabenraa Kommune, at parkeringsrestriktioner og parkeringsmuligheder bør synliggøres.

   

  Padborg Transportcenter er tilfredse med en opdatering af bekendtgørelsen, og støtter at den dækker alle veje i kommunen. Endelig er centeret tilfredse med, at der ønskes arbejdet med en forbedret orientering om parkeringsmulighederne for lastbiler i kommunen.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har efterfølgende mødtes med Padborg Transportcenter for en drøftelse af spørgsmål til bekendtgørelsen, samt for at se nærmere på situationen i Padborg. I denne forbindelse blev det drøftet, om synliggørelse af parkeringsmuligheder sker bedst via en app. Transportcenteret mener ikke, at en hjemmesideløsning er anvendelig for chauffører.

   

  Derfor er forslagets orienterende tekst med henvisning til kommunens hjemmeside udgået af forslaget. Denne tekst havde ingen retsvirkning.

   

  Endelig blev det drøftet med Transportcenteret, at de eksisterende, skiltede parkeringsrestriktioner bør bevares (særligt muligheden for langtidsparkering i op til 72 timer), samt at der fortsat samarbejdes om tilpasning af parkeringsrestriktionerne i Padborg-området.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til parkeringsbekendtgørelse godkendes og offentliggøres, og

  at den nye parkeringsbekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2019.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2019

  Godkendt med følgende tilføjelse:

  Der forelægges en sag for Teknik- og Miljøudvalget vedr. placering af de særlige områder, hvor lastbiler må parkere op til 72 timer.

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2019

  -

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.