Beslutningsprotokol

onsdag den 26. juni 2019 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

            onsdag den 26. juni 2019.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Godkendt, idet der tilføjes et beslutningspunkt efter punktet ”Orientering fra formand og direktør”, omhandlende overkørsel i Ladegårdsvandløbet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  • Konsekvenser af Apples beslutning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  På baggrund af henvendelse fra vandløbslaugsformand ved Ladegårdsvandløbet, ønsker Teknik- og Miljøudvalget belyst og oprettet forholdene ved Ladegårdsvandløbet.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at forvaltningen undersøger, hvorvidt forholdene ved overkørsels placering og dimension er lovlige, og fremlægger forslag til lovliggørelse for udvalget, såfremt det er nødvendigt.  

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/1758, Sagsinitialer: tbkn

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv ønsker i samarbejde med vandløbslaug og berørte lodsejere at etablere en række sandfang i offentlige vandløb mhp. at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og lette oprensningen af sand.

   

  Desuden ønskes mulighed for at gennemføre vandløbsreguleringsprojekter, som kommunen har en særlig interesse i at bidrage til, f.eks. et skitseprojekt vedrørende eventuel regulering af Søderup Å-systemet.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. investeringsoversigten for 2019-2022 er der afsat en pulje på hhv. 0,500 mio. kr. i 2019 til afvandingsprojekter og en pulje på 0,250 mio. kr. i 2019 og 2020 til Sandfang i vandløb. Jf. budgetforligsteksten er der anbefalet én anlægspulje til de to projekter, hvorfor de to projekter anbefalet slået sammen til ”pulje til afvandingsprojekter og sandfang i vandløb”.

   

  Der forventes ingen udgifter til afledt drift på projekterne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. i 2019 til projektet ”Pulje afvandingsprojekter og Sandfang”. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbene på 0,500 mio. kr. til ”Pulje afvandingsprojekter” og 0,250 mio. kr. til ”Sandfang i vandløb”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/28153, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til projektet ”Poppel Allé”.

   

  Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat anlægsbudget på 3,0 mio. kr. i 2019 og 1,085 mio. kr. i 2020 til renovering af Poppelalléen.

   

  Den nuværende Poppelallé er plantet omkring 1950 på nyanlagte diger langs den omlagte Mølleå. Dengang blev poplerne plantet som små, etårige træer, og de har nu en alder på knap 70 år. Det svarer til poppeltræers forventede levetid. Poppelalléen er udtjent, og træerne skal fældes inden for kort tid.

   

  Poppelalléen blev tegnet og projekteret af J. P. Junggren Have og C.Th. Sørensen og er et

  kendt afholdt by-element i Aabenraa og i arkitekturen.

   

  Alléen er en dobbelt allé med to rækker på den nordlige side med en fællessti i mellem og to rækker på den sydlige side af åen.

   

  Når træerne er fældet vil digerne blive forhøjet, idet digerne har sat sig.  Oprindeligt er digerne udlagt med en topkote på ca. 2 meter over vandløbsbunden dvs. ca. kote 2,3 m mod øst og 2,7 m mod vest. Digerne er nogle steder i dag i 1,4 m – 1,5 m.

  Digerne skal give en større sikkerhed for større regn hændelser, f.eks. en 100 års hændelse, og højden øges til kote 2,5 m.  Den eksisterende fællessti på norddiget vil blive genskabt, dog i slotsgrus i stedet for asfalt.

   

  Alléen genplantes i plantesæsonen efteråret 2021. Der plantes træer af eksisterende popler, de stiklinger som blev taget i januar 2019 først kan have en størrelse, som er store nok til plantning på dette tidspunkt.

   

  Alléen og genplantningen vil som udgangspunkt indgå som et tema- og landskabselement i de

  fremtidige planer for Campusområdet.

   

  Renoveringen af poppelalléen kræver en række tilladelser: vandløbsreguleringen, diger, ny bro mv. og fra Natur, § 3 beskyttelsen (NBL), Åbeskyttelseslinjen (NBL), landzonetilladelse (Planlov).  Status på ansøgningen er at ansøgningen er fremsendt til myndighedsbehandlingen og en tilladelse kan først gives medio august 2019.

   

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Vandløbsreguleringen hvortil der skal søges om VVM-screening

  Naturbeskyttelsesloven

  Planloven

  Fredningsbestemmelserne

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2019 – 2023 afsat i alt 4,085 mio. kr. i rådighedsbeløb fordelt med 3,0 mio. kr. i 2019 samt 1,085 mio. kr. i 2020 til renovering af poppelalléen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 4,085 mio. kr. til projektet ”Poppel Allé”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 og 2020, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/16477, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 3. april 2018 Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune sammen med udkast til afgørelse om ikke pligt til miljøvurdering af planen.

   

  Tillæg nr. 1 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 giver mulighed for, at der kan

  erhverves arealer til anlæg af 2 regnvandsbassiner og diverse ledningsanlæg i Løjt Kirkeby.

   

  Tillægget giver desuden mulighed for separatkloakering af 8 ejendomme, som ikke er kommet

  med i Spildevandsplan 2018-2022 sammen med resten af kloakprojektet i Løjt Kirkeby.

   

  Alle borgere, som er direkte berørt af spildevandsplanen, har modtaget et brev om høring af

  planen. Derudover har forslaget været i offentlig høring i 8 uger på kommunens hjemmeside. Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar eller henvendelser vedrørende tillægget.

   

  Screeningsafgørelsens klagefrist er udløbet. Der er ikke indkommet klager over denne afgørelse.

   

  Ekspropriation

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre ledningsarbejdet, ligesom

  det er Arwos, der senere skal drive ledningsanlægget og dermed have adgang til anlægget.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vil sammen med Arwos arbejde for, at der indgås frivillige aftaler med ejerne af de ejendomme, hvor ledningerne skal passere og/eller, hvor der skal sættes brønde, for på den måde at sikre, at ejendomsejerne bliver kompenseret, dels for rådighedsindskrænkning og dels for deklarationer på deres ejendomme.

   

  I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed igennem frivillige aftaler, foreslås rådighedsindskrænkninger og deklarationer gennemført ved ekspropriation.

   

  Sagen afgøres i Byrådet

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes,

  at byrådet udtrykker ekspropriationsvillighed, og

  at forvaltningen overdrages kompetencen til at gennemføre ekspropriation.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2104, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune er netop blevet bekendt med en procedureændring for skovrejsningssager, der allerede træder i kraft fra 2. juli i år. Ændringen sker i forbindelse med overflytning af tilskudsadministrationen vedrørende privat skovrejsning fra Miljøstyrelsen til Landbrugsstyrelsen.

   

  Tidligere blev ansøgningerne om skovrejsning sendt til behandling i kommunerne efter prioriteringen af de indkomne ansøgninger i Miljøstyrelsen.

   

  Nu, hvor Landbrugsstyrelsen har overtaget tilskudsadministrationen, skal den kommunale sagsbehandling være foretaget inden, at lodsejere kan søge tilskud til skovrejsning hos Landbrugsstyrelsen.

   

  Det giver en tidsmæssig udfordring i forhold til den ansøgningsrunde, som åbnes her fra 2. juli til 30. august 2019. Især i de enkelte tilfælde, hvor der søges tilskud til skovrejsning i områder, hvor skovrejsning i henhold til kommuneplanen er uønsket. Her skal forvaltningen jf. bemyndigelsesplanen forelægge afgørelsen til beslutning i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv anmoder derfor om midlertidig at overtage bemyndigelsen til at behandle disse sager administrativt således, at eventuelle ansøgere ikke kommer i klemme på grund af ansøgningsfristen og den nye praksis.  

   

  Områderne, hvor skovrejsning er uønsket, er udlagt med en ”grov pensel” efter en række kriterier, men der vil i mange tilfælde kunne dispenseres til skovrejsning efter en helt konkret vurdering. Det kunne eksempelvis være i situationer, hvor skovrejsning ikke vil forstyrre de landskabelige værdier fordi, at en eksisterende skov ønskes udvidet.

   

  Omvendt er der også situationer, hvor der ikke kan meddeles tilladelse på grund af anden lovgivning eller planer. Det kunne f.eks. være indenfor fredninger eller i råstofområder.

   

  Forvaltningen har ikke nærmere kendskab til det forventede antal sager, hvor der vil blive ansøgt om tilladelse i områder, hvor skovrejsning jf. kommuneplanen er uønsket, men det er normalt ingen eller meget få i hver ansøgningsrunde.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen i forbindelse med ansøgningsrunden fra 2. juli til 30. august 2019 overtager administrationen af skovrejsningssager i områder, hvor skovrejsning er uønsket.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Godkendt med den tilføjelse, at eventuelle afslag forlægges udvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20450, Sagsinitialer: TFRIC

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget blev på sit møde d. 29. maj 2019 orienteret om sagsstatus og administrationspraksis, samt handlemuligheder for hurtigere sagsbehandling. Udvalget besluttede blandt andet at igangsætte en proces med henblik på nedbringelse af påvirkningen af vand og natur i forhold til vandindvindingstilladelser og så vidt muligt sikre landbruget de vandingsmuligheder, der er behov for, samt at boringer, hvor der hverken er søgt om fornyelse d.d. eller indberettet forbrug de sidste 10 år udgår af beregningerne.

  P.t. afventer behandling af ansøgninger, der efter hidtidig praksis står til reduktion eller afslag eventuel ændring af praksis.

   

  Der er d. 12. juni 2019 afholdt møde mellem Teknik- og Miljøudvalget og repræsentanter for LandboSyd, Sønderjysk Landboforening og Sønderjysk Familielandbrug (der var afbud fra LHN). Der var på mødet enighed om, at kommunen ved behandling af ansøgninger om markvanding i høj grad tager udgangspunkt i det nuværende vandforbrug med henblik på at mindske antallet af ansøgninger der får afslag eller reduceres i f.t. vandingsbehovet og sikre bedre udnyttelse af den fælles vandressource. På mødet fremlagde Kultur, Miljø & Erhverv tre konkrete forslag til at bringe de tilladte vandmængder tættere på det nuværende vandforbrug.

   

  På baggrund af mødets drøftelser foreslår forvaltningen at ændre administrationspraksis for behandling af ansøgninger om markvanding, således at

  • ansøgninger indgået før 1/1 2018 prioriteres først i sagsbehandlingen og i tildelingen af vandressourcen,
  • der højest tillades en mængde svarende til det, der maksimalt er brugt inden for de seneste 10 år, med mindre der foreligger særlige begrundelser,
  • der gives afslag til ansøgninger om fornyelse af tilladelser, som ikke har været indberettet brugt inden for de seneste 10 år, med mindre der foreligger særlige begrundelser, og
  • der for de sidstnævnte boringer efter konkret vurdering kan tilbydes en 5-årig tilladelse til en meget lav vandingsmængde, så boringen kan genaktiveres ved tørke, salg eller ændret afgrødevalg.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at administrationspraksis for ansøgninger om markvanding ændres som foreslået i sagsfremstillingen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Godkendt med den tilføjelse, at eksempler for særlige begrundelse f.eks.  kunne være ny forpagter eller ændring af afgrøder.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16888, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Udbredelsen af Japansk Pileurt og dens nære slægtning Kæmpe Pileurt er kraftig stigende i Danmark. Planterne er på IUCN´s (World Conservation Union) liste over de 100 værste invasive arter i Verden.

   

  I Aabenraa Kommune registrer vi udbredelsen, der også er stigende, og vi har i øjeblikket 130 kendte lokaliteter i kommunen. Antallet er givetvis væsentlig større, da vi ikke har kendskab til alle forekomster på private arealer.

   

  Planterne er indført som prydplanter til Europa fra Østasien. De formerer sig ikke med frø i Danmark, men blot 1 cm af stængel eller rod er nok til at etablere en ny plante. Pileurterne er i kraft af deres konkurrenceevne en stor trussel mod andre planter og dyr, men de kan også gøre skade på bygninger, veje og lignende.

   

  Den helt store udfordring ligger i bekæmpelsen, som er meget vanskelig. I Storbritannien, hvor planterne er meget udbredt, er de årlige udgifter til bekæmpelse opgjort til 165 mio. pund.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har i 3 år gennemført forsøg med en kombination af forskellige bekæmpelsesmetoder, og vi kan nu anvise en metode, som ser ud til at kunne udrydde bestande på 2-3 år. Bekæmpelsen indebærer anvendelse af Roundup efter en mekanisk svækkelse af plantens rodsystem.

   

  Det er forvaltningens opfattelse, at det er vigtig at iværksætte en bekæmpelse, så udbredelsen af de store pileurter standses og gerne reduceres. Hvis vi skal undgå britiske tilstande, så er det vigtig at sætte ind inden forekomsterne bliver for store.

   

  Vi får mange borgerhenvendelser omkring pileurt, men vi har været tilbageholdende med at informere offentligt om problemet, så længe vi ikke har kunnet pege på en reel bekæmpelsesstrategi.

   

  En kommunal strategi for bekæmpelse af de store pileurter kunne være:

   

  1. Bekæmpelse pileurt for 0,05 mio. kr. om året i 5 år
  2. Ophør med slåning af vejrabatter og lignende, hvor pileurt optræder, for at undgå spredning
  3. Udarbejdelse af frivillig kommunal handleplan med bekæmpelsesvejledning mod pileurt. Planen revideres efter 5 år
  4. Information til borgerne i kommunen omkring håndtering af pileurt
  5. Fortsættelse af forsøg med bekæmpelse af pileurt – om muligt pesticidfri 

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Der findes endnu ingen national lovgivning omkring Japansk Pileurt eller Kæmpe Pileurt.

  Økonomi og afledt drift

  Der afsættes 0,05 mio. kr. om året til bekæmpelse. Udgiften fordeles ligeligt politikområdet ”Vejdrift” og politikområdet ”Natur og Miljø”, hvor der er afsat midler til naturforvaltning og naturpleje.

   

  Den afsatte økonomi revurderes efter 5 år, hvor handleplanen revideres.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der foretages bekæmpelse pileurt for 0,05 mio. kr. om året i 5 år,

  at kommunen ophører med slåning af vejrabatter, hvor pileurt optræder,

  at der udarbejdes en 5 årig frivillig kommunal handleplan omkring bekæmpelse af pileurt,

  at borgerne i kommunen informeres omkring håndtering af pileurt, og

  at der fortsat gennemføres forsøg med bekæmpelse af pileurt – om muligt pesticidfri.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/10833, Sagsinitialer: TSN

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv orienterer om de planlagte vejombygninger i industriområdet i Brunde, som udføres i samarbejde med lokale virksomheder af hensyn til tilgængelighed for modulvogntog.

   

  Desuden orienteres om planerne for ombygning af rundkørslerne ved afkørsel 70.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/40870, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes Teknik- og Miljøudvalget om at drøfte den eksisterende praksis for kommunalt bidrag til nogle større foreningsarrangementer.

   

  Det har i flere år været praksis at kommunen yder bidrag til disse arrangementer, med skiltning, retablering af pladser m.m. Til grund for kommunens bidrag ligger en vurdering af, at arrangementerne har så stor kommunal interesse, også i kraft af deres størrelse, at kommunen har hjemmel til at yde bidrag dertil.

   

  På mødet giver Kultur, Miljø & Erhverv en fremlæggelse af sagsområdet.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36811, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægger Kultur, Miljø & Erhverv op til en drøftelse af hvilken udvikling der ønskes for kolonihaverne i Aabenraa Kommune.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vil på mødet lave et oplæg om den nuværende situation på området og opstille nogle muligheder for fremtiden. Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at drøfte sagsområdet, med henblik på en senere beslutning om rammerne for udvikling af kolonihaverne.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vil derefter udarbejde et konkret forslag til administrationsgrundlag med tilhørende økonomiske konsekvenser.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om kolonihaver.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalget drøfter udviklingsretning og administration for kolonihaverne.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38151, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne sag omhandler behandling af forslag vedrørende betalingsparkering på Toldpladsen i Padborg. I budgetaftalen er beskrevet at drøfte sagen med Padborg Transportcenter. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at Teknik- og Miljøudvalget skal behandle problemstillingen.

   

  Kultur Miljø & Erhverv har bedt Padborg Transportcenter om udtalelse og stillingtagen til indførelse af betalingsparkering. Henvendelsen er bilagt.

   

  Padborg Transportcenter har besvaret henvendelsen og til besvarelsen involveret Bov Lokalforum.

   

  Det fremgår af besvarelsen, at der ikke anbefales betalingsparkering på Toldpladsen, bl.a. fordi det forventes at medføre yderligere lastbilparkering på områdets mindre veje, herunder boligveje. Besvarelsen er bilagt.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der ikke indføres betalingsparkering på Toldpladsen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Godkendt.

  Arne Leyh Petersen(O) stemmer imod med den bemærkning, at han og DF-gruppen finder det helt og aldeles urimeligt at toldpladsens drift finansieres af skatteborgerne i Aabenraa Kommune.

  Herefter begærer Arne Leyh Petersen(O) sagen i Byrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13425, Sagsinitialer: RKM

  Sagsfremstilling

   

  Henvendelse

  I februar 2016 er der rettet henvendelse til Aabenraa Kommune fra Landbosyd på vegne af en lodsejer i området omkring Søderup Okkersø. I henvendelsen rettes kritik af afvandingsforholdene opstrøms okkersøen. Opfattelsen blandt lodsejere i området er, at okkersøen påvirker vandstanden opstrøms styrt 4 (se kortbilag) med 30-40 cm over en strækning på minimum 800 m.

  I januar 2019 modtages endnu en henvendelse fra førnævnte lodsejer, hvori der står, at udløbet fra okkersøen efter hans opfattelse er 40 cm for højt, og at det bør sænkes tilsvarende.

   

  Baggrund

  Ifølge regulativet for Søderup Å var der før anlæggelsen af okkersøen et fald på 45 cm gennem styrt 4.

  I forbindelse med etableringen af okkersøen blev der anlagt et stryg ved søens udløb for at sikre en minimumsvandstand i søen. Stryget blev dimensioneret således, at der ikke skulle forekomme vandstandsstigninger opstrøms styrt nr. 4. Det synlige fald i vandspejlet gennem styrt nr. 4 ville blive udjævnet.

   

  Kontrol

  Opmålinger af koterne har bekræftet, at udløbet fra søen er anlagt i en kote ca. 5 cm under koten for styrt 4, hvilket er i overensstemmelse med projektbeskrivelsen. 

  Målinger af vandføring og tilsvarende vandspejl har vist, at vandstanden falder 28-53 cm fra styrt 4 til udløbet af stryget (st. 2785) nedstrøms okkersøen. Det tidligere tydelige fald i vandspejl gennem styrt 4 er således bevaret, men flyttet længere nedstrøms.

   

  En sammenligning af modelberegningerne udført forud for projektets gennemførelse i 1996 og de målte vandføringer (Q) og vandstande (H) i 2017 viser en forskydning på 10 cm af de såkaldte Q-H kurver. Modelberegningerne er efterfølgende tjekket, og konsulentens vurdering er, at okkersøen er dimensioneret korrekt og ikke giver anledning til vandstandsstigninger opstrøms styrt 4. At den målte Q-H kurve er 10 cm højere end den beregnede kurve, kan skyldes flere forhold. Det kan f.eks. være forskelle i beregningsmetoderne og -forudsætningerne.

   

  Forskydningen af kurverne observeres både nedstrøms og opstrøms okkersøen, hvorfor det ikke umiddelbart tyder på en stuvningseffekt.  Hvis det alligevel antages, at forskydningen på 10 cm er et udtryk for en egentlig stuvning med maximal højde ved styrt 4, viser beregningerne en stuvningslængde på 135 m med den faktiske skikkelse og middelvandføring.

  Den eventuelle stuvningseffekt er mindre end 5 cm på omkring halvdelen af strækningen.

   

  Konklusion

  Beregningerne og målingerne viser en forskydning af Q-H-kurven, som er udtryk for en hypotetisk stuvning, men som lige så vel kan være udtryk for beregningsusikkerhed. Selv hvis der er tale om en stuvning, rækker en mærkbar effekt på over 5 cm ikke højere op end ca. 70 m fra styrt 4 og påvirker højst små områder af de tilstødende marker.

  Opmålingerne og beregningerne viser, at okkersøen er anlagt korrekt, og at der ikke er belæg for de af lodsejer fremførte klager.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at klagen afvises med den begrundelse, at den meget grundige opfølgning ved beregninger og målinger viser, at forholdene ikke medfører de gener, som fremføres i klagen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at klagen afvises, fordi målinger og beregninger dokumenterer, at projektet er udført som planlagt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19909, Sagsinitialer: tbkn

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 20. juni 2018 at igangsætte en faseopdelt proces for en eventuel regulering af Søderup Å, se bilag om procesfaser. Fase 1 vedrørende afdækning af problemstillingerne er færdig, og der skal tages stilling til, hvorvidt fase 2 skal påbegyndes. Herunder skal det afklares, om det er muligt at håndtere alle problemstillinger i ét samlet reguleringsprojekt eller alternativt, om hvert problem kan løses for sig. De enkelte problemstillinger fremgår af kortbilagene og beskrives i det følgende.

   

  Lodsejernes vurdering af problemer og årsager

  Kultur, Miljø & Erhverv har inddraget lodsejerne ved Søderup Å-systemet for afgrænsning og beskrivelse af udfordringerne med afvanding i området. Kommunikationen er gået gennem lodsejernes repræsentant. I den forbindelse har 17 lodsejere skrevet under på en tilkendegivelse om opbakning til regulering af Søderup Å. De har desuden prioriteret de forskellige strækninger, jf. kortbilag. Forvaltningen har sidenhen holdt møde med lodsejernes repræsentant for at sikre, at alle lodsejernes oplevede problemer indgår i sagens videre behandling.

   

  Ifølge lodsejernes repræsentant er de væsentligste problemer:

  • at der tilledes øgede vandmængder fra Hjordkær by i forbindelse med byens vækst (især til Hjo 02) uden, at vandløbenes dimensioner er ændret,
  • at vand fra Valmont i forbindelse med større nedbørshændelser hæver vandstanden med op til en meter i Hjo 01. Lodsejernes repræsentant mener, at udledningen fra Valmont er højere end de 50 liter/sekund, der er givet tilladelse til,
  • at der pumpes grundvand til Hjo 01c fra viadukten under jernbanen ved Egholm,

  Lodsejerne ser ingen andre løsninger end, at der bliver lavet en regulering, som gør vandløbet dybere og bredere.

   

  Det ikke afklaret, om lodsejerne er indstillede på at afholde størstedelen af udgifterne jf. nytteprincippet.

   

  Forvaltningen har desuden været i kontakt med Arwos omkring de oplevede problemer vedrørende Hjordkær by.

   

  Forvaltningens vurdering

  Forvaltningen har identificeret følgende problemstillinger:

  • at der er et større antal tilkoblinger af ukendt ophav til Hjo 01a under Hjordkær by,
  • at vand fra Valmont flyttes til et andet topografisk opland end det naturlige og at tag- og pladsvand fra Valmont sammen med vandløbsvandet giver hydrauliske problemer i Hjo 01a,
  • at underføringen af Hjo 01 under jernbanen ligger højere end regulativmæssig bund.

   

  Forvaltningen har iværksat følgende:

  • Der foretages TV-inspektion af tilkoblede rør i Hjordkær by for at undersøge deres ophav. Arwos undersøger en ukendt ledning, som de umiddelbart ejer.
  • Af nedbørsrelaterede tilledninger undersøges: overløbshyppighed fra overløbsbygværk ved Hjo 02, udledningsmængderne til Hjo 02 (opsætning af flowmålere).
  • Der skabes overblik over eventuelle ændringer i mængden af vejvand, der tilledes vandløbene i området.
  • Der er udarbejdet et skitseprojekt for håndtering af vand ved Valmont.

   

  Arwos arbejder desuden på at etablere et nyt regnvandsbassin, der vil aflaste Hjo 01c.

   

   

  Muligheder for det videre forløb

  Fase 2 består i udarbejdelsen af et skitseprojekt for en eventuel regulering af Søderup Å-systemet inkl. prisoverslag vedrørende detailprojektering og anlæg. Et sådan skitseprojekt foreslås gennemført af en anerkendt rådgiver og vil bl.a. give bud på omkostninger, realiserbarhed og lovlighed (projektet må ikke have negativ indvirkning på nedstrømsliggende arealer og strækninger). På baggrund heraf kan der træffes beslutning om egentlige fysiske tiltag.

   

  Forvaltningen ser følgende muligheder:

   

  a)     Løse problemstillingerne relateret til Valmont, undersøge og løse eventuelle øvrige problemer og foreslå lodsejere selv at rejse eventuel reguleringssag for bedre afvanding.

   

  b)     Løse problemstillingerne relateret til Valmont for sig og iværksætte et skitseprojekt for de resterende.

   

  c)      Iværksætte skitseprojekt, der omfatter alle kendte problemstillinger.

   

  Der er, jf. lovgivningen krav til, at forvaltningen løser følgende problemstillinger uagtet igangsættelsen af et egentlig reguleringsprojekt:

   

  • Overløbsbygværk ved Hjo 02.
  • Den ukendte Ø400 mm ledning og de ukendte tilkoblinger ved Hjo 01a.

   

  På den baggrund anbefaler forvaltningen løsning a).

   

  Ligeledes arbejder Arwos, uafhængigt af et eventuelt reguleringsprojekt, på at etablere et forsinkelsesbassin, der vil aflaste Hjo 01c.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Udarbejdelse af skitseprojekt for regulering og/eller detailprojektering for håndtering af vand ved Valmont forudsætter frigivelse af anlægsmidler, jf.  frigivelsessag for ”Pulje til afvandingsprojekter og sandfang i vandløb”.

  Der skal senere tages stilling til økonomien i efterfølgende faser.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at løsningsforslag a) vælges.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Christian Pedersen-Panbo(A) og Egon Madsen(A) stemte for indstillingen.

  Arne Leyh Petersen (O), Kurt Andresen(S), Thomas Juhl(V) og Eivind Underbjerg Hansen(V) stemte for løsningsforslag c). Derved vedtages forslag c).

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om anlægsønsker udenfor budget-processen.

   

  Der er i budgetprocessen besluttet, at det ikke er muligt at fremkomme med anlægsønsker.

  Der ønskes at give en orientering om de anlæg, der derfor holdes udenfor processen, og må afvente fremtidig mulighed for politisk behandling.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  Taget til efterretning.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 26-06-2019

  -