Beslutningsprotokol

onsdag den 4. september 2019 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

            onsdag den 4. september 2019

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2019

  Godkendt med følgende ændring:

   

  Eivind Underbjerg Hansen (V) og Egon Madsen (A) stillede følgende ændringsforslag:

  Der optages et dagsordenspunkt om stien ved Hellevadvej som dagsordenspunkt til beslutning.

   

  Godkendt.

  Stemte for: Kurt Andresen (S), Thomas Juhl (V) og Christian Panbo (A)

  Stemte imod: Arne Leyh Petersen (O)

  Undlod at stemme: Jan Riber Jakobsen (C)

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  • Evt. spørgsmål i forlængelse af vandrådets besøg
  • Supplerende asfaltudbud
  • Status vedr. egeprocessionsspinder
  • Status Lundsbjerg Møllevej
  • Ny miljøvagtsordning
  • Søderup Okkersø, afgørelse påklaget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2019

  Der blev orienteret om:

  • Spørgsmål i forlængelse af Vandrådets besøg
  • Supplerende asfaltudbud
  • Status vedr. egeprocessionsspinder
  • Status Lundsbjerg Møllevej
  • Ny miljøvagtsordning
  • Søderup Okkersø, afgørelse påklaget
  • LAR i Kliplev / asfalt
  • Indvielse ved Varnæs
  • Indvielse af slotsvandmøllen

   

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/41409, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Der foreligges en opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets budget pr. 30.06.2019 for henholdsvis drifts- og anlægsbudget.

   

  Udvalget har kompetence til omplaceringer indenfor eget udvalg, og der kan således ikke besluttes tillægsbevillinger på hverken drift eller anlæg. Dog kan udvalget beslutte, om der ønskes rejst enkeltsager på bestemte områder.

   

  Drift:

   

  I tabel 1.1 ses opgørelse af forventet forbrug på Teknik- og Miljøudvalget. I bilag 2 er der for de enkelte områder uddybet forventninger på områderne.

   

  Tabel 1.1: Opgørelse af forventet resultat pr. 30.06.2019

  Områder

  Forbrug pr. 30.06.19

  Korrigeret budget

  Forbrugs-pct.

  Forventet resultat

  Diff.

   

   ---- i 1.000 kr. ----

  Garantiområder

  1.645

  2.940

  56

  3.040

  -100

  Kollektiv trafik Barsøfærgen

  1.645

  2.940

  56

  3.040

  -100

  Puljer og projekter

  45.849

  113.130

  -20

  113.130

  0

  Natur og Miljø

  (tilskud fra 3. part)

  203

  -248

  -82

  -248

  0

  Ejendomme

  (maks1,0 mio. kr.)

  3.082

  18.571

  17

  18.571

  0

  Vejdrift (Maks 4%)

  42.564

  94.807

  45

  94.807

  0

  Øvrige

  19.471

  47.882

  146

  47.232

  650

  Natur og Miljø

  461

  11.386

  4

  11.286

  100

  GIS og Digitalisering

  444

  1.799

  25

  1.799

  0

  Ejendomme

  389

  1.417

  27

  1.417

  0

  Vejtrafik

  837

  2.487

  34

  2.487

  0

  Kollektiv trafik

  17.340

  30.793

  56

  30.243

  550

  I alt

  66.965

  163.952

  41

  163.402

  550

   

  Der forventes samlet et mindreforbrug på 0,550 mio. kr. for Teknik- og Miljøudvalget.

   

  For garantiområder forventes der på Barsøfærgen et merforbrug på 0,100 mio.kr. grundet udgifter ved sygdom.

   

  For øvrige udgifter forventes på busdriften et mindreforbrug på 0,550 mio. kr., som følge af en mindre efterregning for 2018 end forventet ifølge Sydtrafiks budgetopfølgning nr. 3 i foråret. Endvidere forventes et mindreforbrug på politikområdet ”Natur og Miljø” på 0,100 mio. kr. da udførelse af plejeopgaver afventer plejeplan.

   

  I tabel 1.2 anbefales omplaceret indenfor udvalget 0,100 mio. kr. til Barsøfærgen finansieret af ”Natur og Miljø”, samt at der på busdrift søges overført 0,550 mio. kr. fra 2019 til 2020 ved bevillingskontrol pr. 30.09.19.

   

   

   

  Tabel 1.2 Anbefalet omplaceringer indenfor udvalget.

  Politikområde

  2019

  2020

  Kollektiv trafik, busdrift

  -550

  550

  Kollektiv trafik, Barsøfærgen

  100

   

  Natur og Miljø

  -100

   

  I ALT

  -550

  550

   

  Anlæg:

   

  I tabel 1.3 ses samlet opgørelse for anlæg på udvalgets område. I bilag 3 og 4 er specificeret opgørelse på de enkelte anlæg med tilknyttede noter. 

   

  Tabel 1.3 Anlæg indenfor udvalget.

  (1.000 kr.)

  Forbrug pr. 30.06

  Korrigeret Budget 2019

  Forventet forbrug 2019

  Difference

  Frigivet rådighedsbeløb

  3.198

  49.280

  44.742

  4.538

  Ikke frigivet rådighedsbeløb

   

  7.519

  1.600

  5.919

  I alt

  3.198

  56.799

  46.342

  10.457

   

  Der forventes et samlet forbrug på 46,3 mio. kr. i 2019. Med et korrigeret budget på 56,8 mio. kr. forventes således ansøgt overført 10,5 mio. kr. enten i forbindelse med bevillingskontrollen 30. september eller i forbindelse med regnskabsafslutning.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der omplaceres 0,1 mio. kr. fra politikområdet ”Natur og Miljø” til politikområdet ”Kollektiv trafik” – Barsøfærgen, og

  at der på politikområdet ”Kollektiv trafik” søges overført 0,55 mio. kr. fra 2019 til 2020 ved bevillingskontrollen pr. 30.09.2019.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2019

  Afvist.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/41142, Sagsinitialer: TSN
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/47190, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  I denne sag søges midler til at forbedre vejforholdene i området ved Hærvejsskolen og Børnehuset Fladhøj, hvor har der været ønske om en ny vejadgang fra Fladhøjvej. På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 20. februar 2019, skulle der tages stilling om anlæggelsen af en ny vejadgang fra Fladhøjvej. Beslutningen blev udskudt med henblik på dialog mellem Kultur, Miljø & Erhverv og skolebestyrelsen. Denne dialog har mundet ud i et fælles ønske om, en bedre udnyttelse og forståelig parkering- og afsætningsplads. Det vurderes, at det vil løse de problemer, som observeres i området foran skole og børnehus, og at en ny vejadgang til området ikke er nødvendig på nuværende tidspunkt.

   

  Sagen indeholder forslag til 2 forbedringer:

   

  • Tilpasning af parkerings- og afsætningsplads ved Hærvejsskolen og Børnehuset Fladhøj
  • Etablering af gadelys langs Fladhøjvej

   

  Parkerings- og afsætningsplads ved Hærvejsskolen

  Forvaltningen har med input fra repræsentanter fra institutionerne i området udarbejdet et forslag, som giver den bedste sammenhæng mellem trafikflow, parkering, ”Mut og Moin” og indgange til bygningerne.

   

  Det sker ved at opstramme kørearealerne med afstribning, kantstensflytninger samt en bedre skiltning af parkeringsområderne. Resultatet vil minimere udfordringer, som opleves i spidstimerne. Det vil sikre et nemt forståeligt område, hvor der er klart og tydeligt, hvordan man færdes som bilist og blød trafikant. Der laves en parkeringsbegrænsning, som flytter langtidsparkeringen væk fra området lige foran skole og børnehus.

   

  For at sikre at projektet holder i længden er det samtidig nødvendigt at udlægge nyt asfaltsslidlag på hele P-området.

   

  For de bløde trafikanter bliver der lavet fortov ved afsætningsområderne og fra parkeringspladserne. På den måde flyttes fodgængere væk fra bakkende biler og ind på deres eget areal.  Der laves opmærksomhedsfelter ved konfliktområder mellem fodgængere og cyklister for at øge fokus på hinanden.

   

  Gadelys langs Fladhøjvej

  Det foreslås at etablere vejbelysning på Fladhøjvej fra Skovbrynet og frem til den nye udstykning, Fladhøjparken. Vejen blev i 2017 breddeudvidet for at give bedre forhold for den forventede øgede trafikken til og fra udstykningen Fladhøjparken.

  Belysningsbehovet er trafikalt begrundet og forvaltningen har modtaget ønsker om etablering af lys bl.a. som følge af den afledte byggepladstrafik.

   

  Projektet udføres i henhold til kommunens belysningsplan med Københavnerlamper og tilsluttes eksisterende belysning på Fladhøjvej ved Skovbrynet.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten 2019-2022 afsat 5,0 mio. kr. til ”Afledte infrastrukturomkostninger ved nybyggeri.” Puljen kan anvendes i forbindelse med større byggerier og infrastrukturprojekter, hvor der erkendes behov for at supplere de eksisterende vej- eller adgangsforhold. Der resterer et rådighedsbeløb på 2,869 mio. kr. i puljen.

   

  Det vurderes at tilpasning af parkerings- og afsætningspladsen ved Hærvejsskolen og Børnehuset Fladhøj og etableringen af vejbelysningen langs Fladhøjvej vil koste 1,6 mio. kr.

   

  De forventede afledte udgifter driftomkostninger for anlæggene er på 0,01 mio. kr. årligt for belysningen langs Fladhøjvej til ”Vejdrift” og 0,02 mio. kr. årligt for parkerings- og afsætningsplads til skoleområdet.

   

  I tabel 1.1 ses saldo på puljen for afledt drift under Økonomiudvalget pr. 22. august 2019.

   

  Tabel 1.1: Puljen til afledt drift pr. 22. august 2019

  (1.000 kr.)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Afledt driftspulje

  871

  1.956

  2.173

  3.373

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til tilpasning af parkering- og afsætningsplads ved Hærvejsskolen og belysning på Fladhøjvej, som finansieres af rådighedsbeløbet i 2019 fra puljen ”Afledte infrastrukturomkostninger ved nybyggeri” der frigives,

  at adgangsvejen ikke forlænges mellem Skovbrynet og Fladhøjparken før udviklingen af andre aktiviteter i lokalplanområdet eventuelt måtte nødvendigøre det, og

  at der ved projektets afslutning tilføres politikområdet ”Vejdrift” under Teknik- og Miljøudvalget 0,01 mio. kr. årligt til afledt drift, samt 0,02 mio. kr. årligt til ”Drift” under børne- og uddannelsesudvalget, finansieret af puljen ”Afledt drift” under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2019

  2. at godkendt.

  1. og 3. at anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/46739, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om mulighed for ændringer i hastighedsbegrænsning til 70 km/t for lastbiler og vogntog uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje (Kommuneveje).

   

  I finanslovsaftalen for 2019 er der indgået aftale om at hæve hastighedsgrænsen fra 70 km/t til 80 km/t for lastbiler og vogntog uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje.

   

  I den forbindelse er der statsligt afsat midler i en pulje, som kommunerne kan søge, til indkøb og opsætning af tavler og galger til nedskiltning til 70 km/t på udvalgte strækninger, hvor den øgede hastighed for de omfattede køretøjsarter ikke er forsvarlig af hensyn til trafiksikkerheden.

   

  Lovforslaget om ændring af hastighedsgrænser for lastbiler og vogntog træder i kraft d. 1. januar 2020.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har mødtes med fagrepræsentanter fra øvrige kommuner i Syd- og Sønderjyllands politikreds og med politiet med det formål at sikre en ensartet skiltning og holdning til vejnettet i politikredsen, samt et samarbejde kommunerne imellem for de veje, der går igennem flere kommuner.

   

  Der er ikke umiddelbart vejstrækninger i politikredsen, hvor det vurderes at være nødvendigt eller hensigtsmæssigt at indføre differentieret hastigheder ved skiltning for biler hhv. lastbiler. Såfremt der måtte være strækninger, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt der bør nedskiltes hastighed for lastbiler, er udgangspunktet, at dette må gælde generelt for al trafik.

   

  Såfremt der efter lovforslaget er vedtaget, skulle vise sig at være enkelte strækninger der alligevel bør nedskiltes for lastbiler og vogntog, vurderer forvaltningen at udgiften vil kunne betales af driftsrammen under politikområdet Vejtrafik.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/39424, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes Teknik- og Miljøudvalget om at godkende opstart af processer om optagelse af to private fællesveje som kommuneveje.

   

  Der er i begge tilfælde tale om veje som fører til offentligt tilgængelige parkeringspladser, og som har en betydelig almen trafik. Se vedlagte kortbilag.

   

  Varnæsvigvej langs kysten til aktivitetshuset Den Gyldne Løve, ca. 100 meter asfaltvej fra kommunevejen Varnæsvigvej i vest til grænsen til matr. nr. 100 Varnæs Ejerlav, Varnæs.

  Vejen forløber over privat ejendom, og er i matriklen vist som privat fællesvej. Vejen giver bl.a. adgang til Den Gyldne Løve, et par private beboelsesejendomme, samt til toiletfaciliteter ved bådelaugets hus og en større parkeringsplads. Vejen benyttes meget af strandgæster, som parkerer på den offentligt tilgængelige parkeringsplads ved Den Gyldne Løve. Aabenraa Kommune vedligeholder parkeringspladsens belægning, og bidrager til drift af toiletfaciliteterne. Der er således en betydelig offentlig interesse på stedet.

  Vejen har i Lundtoft Kommunes tid været registreret som kommunevej, men har dog aldrig været udskilt af matriklen. Senest havde Lundtoft Kommune registreret vejen som privat fællesvej. Der er tinglyst vejrettigheder til vejen.

  Vejen er forsynet med kantpæle og autoriseret vejafmærkning fra den oprindelige kommunale drift.

  Det er Kultur, Miljø & Erhvervs vurdering, at vejen har så stor almen interesse, herunder fordi den giver adgang til offentligt tilgængelig parkering og toiletfaciliteter, at den bør optages som kommunevej.

   

  Bjerggade i Aabenraa, fra vejen til Aabenraa Friskole og op til parkeringspladsen ved Galgebakken, ca. 130 meter asfaltvej.

  Vejen forløber på hele strækningen på Aabenraa Kommunes egen ejendom. Vejen er i matriklen vist som privat fællesvej. Kommunen ejer de tilgrænsende arealer på den største del af strækningen. Vejen fører til den offentligt tilgængelige parkeringsplads ved udsigtspunktet Galgebakken, som ejes og drives af Aabenraa Kommune som rekreativt område.

  Da kommunen er ejer af de fleste tilgrænsende arealer, og da der er betydelig trafik til Galgebakken, vil kommunen skulle betale stort set hele vejens vedligehold, nu hvor den har status af privat fællesvej.

  Uanset at vejen skal vedligeholdes af kommunen for langt størstedelen, så er vejen i dag ikke i rutinemæssig drift fra kommunens side.

  Da vejen tilgrænses af kommunens egne arealer, og dermed gør kommunen pligtig til vedligehold, og da kommunen har en offentlig parkeringsplads og rekreativt område ved Galgebakken for enden af vejen, skønner Kultur, Miljø & Erhverv at vejen bør optages som kommunevej.

   

  Optagelse af vejene som kommuneveje forudsætter en høring af vejberettigede og grundejere. Såfremt der ikke er indvendinger mod optagelsen som kommuneveje, foreslår Kultur, Miljø & Erhverv, at den endelige afgørelse om optagelse af vejene træffes af forvaltningen, uden yderligere fremlæggelse for Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Vejlovens § 15:

  Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. § 124, og hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Optagelse af vejene som kommuneveje vil medføre udgifter til landinspektør og efterfølgende give udgifter til drift af vejene.

   

  Selve processen med optagelse af vejene finansieres via politikområdet Vejtrafik.

   

  Den afledte drift udgør 0,004 mio. kr./år for de to veje tilsammen og finansieres af politikområdet Vejdrift.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Varnæsvigvej og Bjerggade optages som kommuneveje som angivet i sagsfremstillingen, og

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at træffe endelig afgørelse om optagelse af vejene, såfremt der ikke er indvendinger imod optagelsen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/45133, Sagsinitialer: HMK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages beslutning om ordensbestemmelser gældende ved Sønderstrand i Aabenraa by. Ordensbestemmelserne skal medvirke til at skabe en god oplevelse for strandens besøgende og områdets naboer.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har modtaget henvendelser vedrørende parkering på Sønderstrands udenoms arealer, og aktivitetsniveauet på stranden er højt på særligt sommerperiodens solskinsdage. I nogle tilfælde er der indkommet klager vedrørende højt musik fra biler eller støjende adfærd fra besøgende.

   

  For at kunne begrænse chikane og forbedre oplevelse for gæster og naboer anbefaler forvaltningen, at der opsættes ordensbekendtgørelse jf. bilaget og gældende for det påførte område. Forvaltningen har gennem dialog med politiet fået forhåndsgodkendt indhold på det i kortbilaget anførte område.

  Ordensbekendtgørelsen opsættes ved adgangspunkter til strandarealet, således at strandgæster kan orientere sig, samtidig med at politiets muligheder for at håndhæve bekendtgørelsens indhold om bl.a. uønsket støjende adfærd og uhensigstmæssig parkering forbedres.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at bilagte ordensbekendtgørelse godkendes og opsættes ved Sønderstrand.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/34577, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til overlevering af borgervendte opgaver, som Sydtrafik i dag løser fra billetsalgsstedet ved Aabenraa Busstation.

   

  Sydtrafiks bestyrelse har besluttet at lukke for salgssteder og personlig betjening på Aabenraa busstation. Der er tale om lukninger flere steder i Sydtrafiks område. Lukningerne sker med udgangen af 2019 og gennemføres fordi betjening i forbindelse med rejsekorte nu i langt overvejende grad foregår på selvbetjeningsløsninger. Der vil dog stadig være serviceopgaver til borgerne, som bruger rejsekort, men som ikke har mulighed for selvbetjening. Enten fordi de ikke har et kreditkort eller fordi de har svært ved IT.

   

  I en række andre kommuner i Sydjylland har man med god succes henlagt opgaverne til kommunernes borgerservicefunktion, hvor man finder lignende kerneopgaver om betjening, ekspedition, betalingsmuligheder, vejledning og hjælp.

   

  Følgende rejsekort opgaver foreslås løst på borgerservice:

  • Fornyelse af periode på pendlerkort
  • Eventuel optankning af rejsekort (kommunen afgør om det skal være en mulighed)
  • Lægge periode på et personligt rejsekort pendlerkombi
  • Tilknytte betalingsaftale til pendlerkort
  • Tilbagebetaling af periode fra rejsekort
  • Hjælp med bestilling af rejsekort (personlig og flex) og pendlerkort ved udfyldelse af bestillingsskema. Skema scannes til Sydtrafik som står for at lave selve bestillingen. Kortet sendes til borgerens adresse
  • For kunder med nemid som har behov for digital hjælp støttes til bestilling af kort på rejsekort.dk

   

  På Sydtrafiks nuværende salgssteder kan kunden få hjælp og købe følgende produkter:

  • Udstedelse af rejsekort og pendlerkort
  • Ændre kundetype og serviceniveau
  • Oprette, ændre og stoppe tank-op aftaler
  • Information om køreplaner, afgangstider mv. Fremover pr. telefon til Sydtrafiks kundecenter.

   

  Disse opgaver følger ikke med i en overdragelse.

   

  Kortsalgsstedet ved Aabenraa busstation har gennemsnitlig 60-70 ekspeditioner pr. dag. Heraf udgør optankning af rejsekort ca. 60-70%. Ekspeditioner vedr. pendlerkort udgør ca. 10-15% af de daglige ekspeditioner. De resterende 15-20% er hjælp til oplysning om diverse køretider mv.

   

  Ny placering

  Opgaverne skal placeres, hvor der er personlig betjening og adgang til net- og betalingssystemer. Det er erfaret fra andre kommuner, at opgaven har kunnet løses i Borgerservice. Opgaverne kan også placeres i privat regi, f.eks. en dagligvarebutik. En sådan løsning vil medføre indgåelse af kontrakt på ydelsen. Sydtrafik har for år tilbage besluttet at afslutte og hjemtage sådanne aftaler - ud fra bl.a. et økonomisk hensyn.    

   

  I dialogen med Sydtrafik har der været drøftet et omfang på 1-2 betjeningssteder, som bør placeres, hvor der er flest borgere med daglig brug af kollektiv trafik.

   

  Sydtrafik stiller betalingsløsning mv. til rådighed, og der opgøres beløb og transaktioner i et salgssystem med overførsel til Sydtrafik. De nærmere arbejdsgange og praktiske forhold om opstart og betjening varetages af Sydtrafik, som også stiller en rejse-ambassadører til rådighed i overgangen. Rejseambassadørernes fokus er gode kundeoplevelser for de rejsende.

   

  Sagen afgøres i Økonomiudvalget. 

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune betaler via Politikområdet Kollektiv Trafik under Teknik- og Miljøudvalget gennem Sydtrafik indirekte den nuværende betjeningsløsning ved busstationen.

  Dette bortfalder, hvis opgaverne overdrages til kommunen. Sydtrafik har vurderet at omkostningsbesparelsen for Aabenraa Kommune svarer til 0,11 mio. kr. om året. Hjemtages opgaven skal økonomien videreføres til den opgaveansvarlige enhed.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at opgaven om betjening for ydelser relateret til Sydtrafiks betjening for Rejsekort og pendlerkort hjemtages og henlægges til Aabenraa Kommunes Borgerservice,

  at Borgerservice og Kultur, Miljø & Erhverv sikrer den administrative implementering og kommunikation i samarbejde med Sydtrafik, og

  at bevillingsmæssige konsekvenser medtages i bevillingskontrol.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/47171, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages beslutning om parkeringskontrol i Aabenraa Kommune. Sagen tager afsæt i ”Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering”. Denne lov har medført, at fordelingen af indtægter for parkering ændres. Kommunens andel af indtægter for den enkelte p-afgift sænkes fra 50 til 30%. Udgifterne til opretholdelse af P-vagtordning og administration er uændret.

   

  Parkeringskontrol gennemføres i Aabenraa kommune af Parkering Syd, som er oprettet til formålet af Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa kommune. Haderslev Kommune har i marts 2019 besluttet at udtræde af aftalen med P-syd med henblik på at gå i dialog med politiet om en fremtidig løsning, f.eks. at anmode politiet om at varetage opgaven. 

   

  Parkering Syd har gennemført en analyse med det formål at kunne håndtere ovennævnte indtægtstab for at økonomien fortsat kan balancere om nul og deraf hvile i sig selv.

   

  Parkering Syd vurderer, at der gennem reduktion af antal ansatte og udskiftning i nuværende bilpark vil kunne nedbringes på udgiftssiden, og at indtægtsgrundlaget tilsvarende må reguleres gennem udstedelse af flere parkeringsafgifter.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv ser nedenstående scenarier for opgavevaretagelse af parkeringskontrol i fremtiden:

   

  1)     Forblive i Parkering Syd og fortsætte parkeringskontrollen som hidtil, men med reduktion af udgifterne suppleret med forhøjelse af indtægter gennem udstedelse af flere parkeringsafgifter.

  2)     Forblive i Parkering Syd og fortsætte parkeringskontrollen som hidtil. Aabenraa Kommune bevilger et årligt driftstilskud til opretholdelse af Aabenraa Kommunes andel af ordningen - svarende til det tabte indtægtsgrundlag som lovgivningen medfører.

  3)     Udtræde af Parkering Syd og udelade parkeringskontrol.

  4)     Tilbagelevering eller overdragelse af opgaven til Politiet.

   

   

  Forvaltningen anbefaler, at Aabenraa Kommune fortsat er en del af Parkering Syd, og at Parkering Syd regulerer den nødvendige administration og parkeringsregulering ind i forhold til økonomisk at kunne hvile i sig selv. Forvaltningen henviser til, at parkeringsregulering i Aabenraa Kommune er nødvendig for at skabe den nødvendige udskiftning på handelsnære og tidsbegrænsede parkeringspladser. Endelig er parkeringskontrol et effektivt virkemiddel for trafiksikkerhed og fremkommelighed gennem håndhævelse af f.eks. parkeringsforbud.

  Endelig er der brug for reguleringsmuligheder i forhold til et øget parkeringstryk fra lastbiler i korridorerne nær motorvejsnettet.

   

  Syd- og Sønderjyllands Politi har tydeligt tilkendegivet, at parkeringskontrol ikke er en politimæssig kerneopgave, hvilket også er årsagen til, at opgaven er overdraget til de Sønderjyske kommuner og Parkering Syd deraf er blevet oprettet.

   

  Forvaltningen gør opmærksom på, at en række andre kommuner har gjort sig erfaringer med at undlade parkeringskontrol. Kommunernes Landsforening har generelt advaret om ulemperne for parkeringsmuligheder i byerne, hvis kommunerne ikke længere fører parkeringskontrol pga. et utilstrækkeligt økonomisk grundlag at gøre det ud fra.  

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune beslutter og følger scenarie 1,

  at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre de nødvendige justeringer, der sikrer økonomisk ”0-løsning” i parkering Syd samarbejdet, og 

  at forvaltningen informerer Teknik- og Miljøudvalget, såfremt der måtte opstå ændrede forhold, der påvirker situationen for parkeringslovgivning i relation til sagsfremstillingen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2019

  Sagen udsættes med henblik på nærmere belysning af mulighederne for udgiftsreduktion.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42260, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Vækstudvalget for Land og By og Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til en standardaftale med frivillige foreninger om supplerende vedligehold af kommunale grønne arealer.

   

  I lokalsamfundene er der ønske om at forskønne de grønne områder på kommunale arealer. Det er primært lokalrådene, som ønsker at løfte en frivillig opgave til gavn for lokalsamfundet. Aabenraa Kommune vil gerne samarbejde med lokalsamfundene og imødekomme de lokales initiativer til gavn for lokale fællesskaber og bosætning. Vækstudvalget for Land og By besluttede den 6. september 2018 at revidere ”Landdistrikternes Materialepulje”, så foreningerne kan søge om støtte til udstyr til vedligehold af de kommunale grønne arealer.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv er senere blevet opmærksom på behovet for at afklare de forsikringsmæssige spørgsmål og rammerne for den aftale, der kan indgås med foreningerne. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et udkast til en standardaftale.

   

  Aftalen om frivilliges supplerende vedligehold af kommunale grønne arealer tager afsæt i foreningernes ønske om at fastholde friheden, og samtidig sikrer aftalen, at Driftsenheden kender og har godkendt den frivillige indsats på arealet. Aftalen tager samtidig afsæt i de forsikringsmæssige hensyn og forvaltningens ressourcer i samarbejdet.

   

  Aftalen indebærer, at

  -         den bygger på frivillighed og tager afsæt i foreningens egen interesse i at yde en frivillig indsats på kommunens grønne område.

  -         indsatsen er et frivilligt supplement, som ligger udover det kommunale serviceniveau og dermed ikke erstatter de ansattes faste opgaver på de grønne områder.

  -         Driftsenheden ikke har instruktionsbeføjelsen for de frivillige og indsatsen ikke koordineres med den kommunale opgave på området.

  -         der ikke er nogen driftsøkonomi tilknyttet aftalen.

  -         de frivillige ikke er dækket af Aabenraa Kommunes forsikringer.

  -         foreningen sørger for, at de frivillige er dækket af egne eller foreningens forsikringer.

  -         den kan indgås med lokalråd eller frivillige foreninger, som repræsenterer et større lokalområde.

   

  Driftsenheden afholder et årligt dialogmøde med de enkelte foreninger om aftalen.

   

  Der er uddelt midler til udstyr fra ”Landdistrikternes Materialepulje” til lokalråd i Kliplev, Søgaard og Tinglev. Den 5. september 2019 skal Vækstudvalget for Land og By tage stilling til ansøgninger fra Løjtland Fællesråd og Vejbæk Brandværns Venner. Der indgås inden udgangen af 2019 aftaler med foreningerne, såfremt udvalgene godkender indstillingerne.

   

  Pilotprojektet i Ravsted og aftalen med de frivillige afsluttes ved udgangen af 2019. Ravsted Sogns Lokalråd har herefter mulighed for at indgå en tilsvarende aftale som de øvrige foreninger.

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By og Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalget godkender at stille kommunale grønne arealer til rådighed for frivillige foreningers supplerende vedligehold, og

  at Vækstudvalget for Land og By principgodkender standardaftalen, som frivillige foreninger kan indgå med Kultur, Miljø & Erhverv om supplerende vedligehold af de kommunale grønne arealer.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2019

  1. at godkendt.

  2. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/46946, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  Padborg Fjernvarme har den 7. august 2019 fremsendt ansøgning om godkendelse af

  projektforslag for renovering af fjernvarmenet for 38 forbrugere i Valsbølgade i Padborg.

   

  Renoveringen er det første af flere renoveringsprojekter.

   

  Projektforslaget fremgår af bilag.

   

  Projektforslaget er omfattet af Varmeforsyningsloven og skal godkendes efter del af

  Projektbekendtgørelsens kapitel 3 om etablering af distributionsnet, samt kapitel 4 om formelle godkendelseskrav.

   

  Der er ikke gennemført samfundsøkonomiske beregninger, idet der ikke ses nogen alternativer.

   

  Projektforslaget fastslår at renoveringen medfører en mindre selskabsøkonomisk gevinst, som videreføres til varmeværkets forbrugere.

   

  I projektet er anført at renoveringen koordineres med kommende asfaltarbejder i området.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

  Økonomi og afledt drift

  Det er oplyst, at der ikke søges kommunegaranti.

  Høring/udtalelse

  Der er ikke gennemført 4 ugers høring jf. Projektbekendtgørelsen, idet der ikke er

  identificeret nogen modstående forsyningsselskaber eller berørte parter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektet godkendes

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2019

  Godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i punktet på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44795, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  Padborg Fjernvarme har den 24. juni fremsendt ansøgning om godkendelse af

  projektforslag for fjernvarmeforsyning af ny daginstitution ved Lyreskovskolen i Padborg.

   

  Projektområdet fremgår af bilag 1.

  Projektforslaget fremgår af bilag 2.

   

  Projektforslaget er omfattet af Varmeforsyningsloven og skal godkendes efter

  Projektbekendtgørelsens kapitel 3 om ændret områdeafgrænsning og etablering af distributionsnet, samt kapitel 4 om formelle godkendelseskrav.

   

  Projektforslaget fastslår at fjernvarme giver en samfundsøkonomisk gevinst på minimum 593.000 kr. eksklusiv moms set over projektperioden på 20 år, og derfor er bedre end varmepumpe og jordvarme. Der er ikke mulighed for naturgas i området.

   

  Projektet viser at fjernvarme pr. år vil være ca. 17.000 kr. eksklusiv moms billigere end varmepumpe eller jordvarme.

   

  Sagen afgøres i Teknik og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

  Planmæssige forhold

  Der udarbejdes ny lokalplan for området, hvor områdets varmeforsyning anføres.

  Økonomi og afledt drift

  Det er oplyst, at der ikke søges kommunegaranti.

  Høring/udtalelse

  Der er ikke gennemført 4 ugers høring jf. Projektbekendtgørelsen, idet der ikke er identificeret berørte modstående forsyningsselskaber eller berørte parter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektet godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2019

  Godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i punktet på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/47577, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Forbrændingsegnet affald

  Aabenraa Kommune har frem til ultimo februar 2020 en aftale med Sønderborg Kraftvarmeværk (SKVV) om levering af 18.000 tons forbrændingsegnet affald pr. år. Det betyder, at såvel dagrenovation indsamlet i Aabenraa Kommune som brændbart erhvervsaffald fra Aabenraa Kommune kan afleveres til 500 kr./ton. Til sammenligning kan oplyses, at priserne i Tønder og Haderslev er henholdsvis 720 kr./tons og 656 kr./tons.

   

  Kommunen har pligt til at indgå aftale med et forbrændingsanlæg til behandling af forbrændingsegnet erhvervsaffald fra kommunen.

   

  Opgørelser fra SKVV viser, at der er leveret ca. 26.000 tons i 2018 – altså langt over det aftalte. Konsekvensen af dette er, at SKVV, som ikke havde kapacitet til at forbrænde så store mængder, har fået forbrændt affald i Odense. Dette med en relativt høj merudgift til følge. Foreløbige affaldsprognoser viser, at der også i 2019 forventes at blive dannet og afleveret mere forbrændingsegnet affald end aftalt.

   

  Arwos har oplyst, at dagrenovationsmængderne ikke har ændret sig nævneværdigt siden aftalen blev indgået, og at det må forventes at være forbrændingsegnet erhvervsaffald, der udgør stigningen.

   

  En del af erhvervsaffaldet formodes oprindeligt at stamme fra andre kommuner, idet affaldsindsamlere med bopæl i Aabenraa kan indsamle affald i en anden kommune og tage affaldet hjem for at sortere det. Affaldet skifter juridisk ejer ved indsamlingen, og den rest, som er forbrændingsegnet, kan således afleveres på SKVV indenfor kommunens aftale.

   

  For at undgå, at borgerne er med til at betale for erhvervets stigende affaldsmængder, har Arwos anmodet om, at der hurtigst muligt bliver vedtaget nye takster for forbrændingsegnet erhvervsaffald. Arwos foreslår takststigning på 125 kr. pr. tons affald fra erhverv. Det forventes samtidig, at takststigningen vil have en positiv effekt på sorteringen af affald fra erhverv, da forbrænding så ikke længere er mere attraktiv end sortering.

  Taksten for husholdningsaffald bibeholdes på 500 kr./tons.

   

  Ud over at køre brændbart affald til SKVV, kan virksomheder også vælge at aflevere brændbart affald til Arwos’ mellemdeponi.

  Takststigningen foreslås anvendt på begge ordninger, da prisforskellen afspejler Arwos’ udgifter ved håndtering af affaldet til forbrænding, afleveret på mellemdeponiet.

   

   

  Nuværende taks
  [kr/tons]

  Ny takst
  [kr/tons]

  Brændbart erhvervsaffald til mellemdeponi

  570

  695

  Brændbart erhvervsaffald direkte til forbrænding

  500

  625

   

  Taksterne er eks. moms og inkl. statsafgift på 250 kr./ton.

   

  Administrationsgebyr

  Fra 1. januar 2019 er det ikke længere lovligt at opkræve administrationsgebyr ved virksomhederne. Lovændringen kom efter, at taksterne var godkendt i kommunen, og takstbladene er derfor ikke blevet rettet. Gebyret opkræves ikke længere, og det foreslås derfor fjernet fra takstbladet.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Arwos’ takst på forbrændingsegnet erhvervsaffald øges med 125 kr./tons, og

  at taksten ”administrationsgebyr erhverv” fjernes fra takstbladet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) forlod mødet kl. 12 og deltog ikke i punkterne 109-112. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/46621, Sagsinitialer: LHA

  Sagsfremstilling

  Flyvestation Skrydstrup skal udvides med 22 nye F-35 kampfly. Flytilgangen starter i 2023. Den nye flytype vil medføre ændrede flymønstre og støjforhold.

   

  Forsvarsministeriet har gennemført en miljøkonsekvenslignende undersøgelse svarende til en almindelig miljøvurdering efter VVM-loven. Forsvarets anlæg er ikke omfattet af loven, men ministeriet ønsker at synliggøre de påvirkninger, der påregnes samt de afværgetiltag, der agtes gennemført.

   

  Støj fra flytrafik er reguleret i Miljøstyrelsens vejledning om støj fra flyvepladser.

  I forhold til borgerne i Aabenraa er det interessante den støj, der må tåles ved natlige overflyvninger (L­Amax). Støjbelastningerne i dagtimerne påvirker ikke Aabenraa Kommune.

   

  Der er foretaget støjkortlægning af områderne omkring flyvestationen. Kortlægningen viser, at mindre byer i den nordlige del af Aabenraa Kommune (Genner, Hovslund Stationsby, Rugbjerg, og Øster Løgum) samt enkeltboliger i det åbne land, kan blive påvirket.

   

  Forsvarsministeriet har forsøgt at minimere påvirkningerne ved at;

  -         flyve i miljøtilpasset flyvemønster – dvs. at de ruter, der belaster mindst, anvendes

  -         begrænse antallet af natflyvninger – de fleste søges afviklet inden kl. 22

  -         placere den største støjbelastning i månederne marts, april og november, hvor færre mennesker opholder sig udendørs.

   

  Ydermere tilbydes kompensationsordning til de mest støjbelastede naboer. Udgangspunktet er støjsikring af boliger eller tilbud om frivilligt opkøb afhængig af omfanget af støjbelastning.

   

  Udvalgsformanden har den 28. august 2019 truffet beslutning om, at vedlagte høringssvar sendes til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Formandsbeslutning blev truffet pga. høringsfristen, som udløb den 30. august 2019.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen om formandsbeslutning om høringssvar til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/50475, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Der er indgået henvendelse fra lokale borgere om, at stien ved Hellevadvej forbedres i standard.

   

  Boligområdet er udbygget med vej- og stisystemer og en tunnel under Hellevadvej. Hastighed på Hellevadvej på det pågældende stykke er 80 km/h.

   

  De trafikale forhold indikerer, at adgangen til vejen minimeres.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2019

  Egon Madsen (A) og Eivind Underbjerg Hansen (V) stiller følgende forslag:

  At gangstiens bredde udvides til 1 m med grusbelægning og adgang til Hellevadvej gøres nemmere af hensyn til ejendommene med udkørsel til Hellevadvej.

   

  For stemte: Egon Madsen (A), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Christian Panbo (A).

  Imod stemte: Arne Leyh Petersen (O), Kurt Andresen (S) og Thomas Rehder Juhl (V).

   

  Forslaget bortfaldt pga. stemmelighed.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2019

  -

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i punktet.