Beslutningsprotokol

onsdag den 2. oktober 2019 kl. 09:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger: Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V)
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 2. oktober 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-10-2019

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V)

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Status på vandløbsvedligeholdelsen
  • Parkering Syd
  • Oprettelse af vandråd
  • Status på vandindvindingstilladelse

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-10-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/51995, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget ønske fra en virksomhed om køb af en mindre del af Møllegade i Padborg. Se vedlagte oversigtskort, hvor det aktuelle areal er markeret med rød streg.

   

  Det er planen, at køber vil hegne vejstykket fra, så der ikke længere er adgang til købers virksomhed fra Møllegade. Køber forudsættes desuden, i privat regi, at erhverve yderligere en ejendom som har adgang fra det aktuelle vejstykke. Der er ikke andre vejadgange fra det vejstykke der nedlægges.

   

  Vejarealet ender blindt for enden af Møllegade, og omfatter parkeringsmulighed for seks personbiler.

   

  Salg af vejarealet forudsætter, at det nedlægges som offentlig vej, hvilket kræver godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Grundsalgsudvalget er indstillet på at sælge arealet, såfremt det kan nedlægges som offentlig vej.

   

  Nedlæggelse af offentlige veje sker efter en bestemt procedure i vejloven, hvor kommunens påtænkte beslutning om nedlæggelse skal offentliggøres, og hvor grundejere, som forventes at blive berørt at beslutningen, skal høres.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv foreslår, at nedlæggelsesproceduren gennemføres, og at forvaltningen bemyndiges til at træffe endelig afgørelse om nedlæggelsen, såfremt der ikke kommer indsigelser imod en nedlæggelse. Såfremt der kommer indsigelser, sendes sagen til endelig beslutning i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Vejlovens kap. 11 om nedlæggelse af offentlige veje.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der igangsættes en nedlæggelsesprocedure for den omtalte del af Møllegade, og

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at træffe endelig afgørelse om nedlæggelse af vejstykket, såfremt der ikke kommer indsigelser mod nedlæggelsen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-10-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48319, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Sydtrafik har den 25/6 2019 sendt budgetforslag 2020 i høring, med høringsfrist den 18/10 2019. Teknik- og Miljøudvalget anmodes her om at tage stilling til et forslag til høringssvar til Sydtrafik.

   

  Budgetforslag 2020 samt forslag til kommunens høringssvar er vedlagt. I høringssvaret indgår en opfordring til Sydtrafik om at søge den effektivisering som kan ligge i en sammenlægning med Fynbus.

   

  Udviklingen i nettobidraget til Sydtrafik har udviklet sig således:

   

  Sydtrafiks regnskab 2018

  28,05 mio. kr.

  Sydtrafiks budget 2019

  27,90 mio. kr.

  Sydtrafiks budgetopfølgning nr. 2, 2019

  28,13 mio. kr.

  Sydtrafiks budgetforslag 2020

  29,48 mio. kr.

   

  Det højere nettobidrag for 2020 skyldes primært en stigning i det omkostningsindeks, som regulerer kontraktudgifterne. Stigningen forventes i 2020 at være 2,22% svarende til ca. 0,9 mio. kr. for Aabenraa Kommune.

  Dertil kommer en forventet mindre udligning med togoperatørerne (ca. 0,3 mio. kr.), samt en stigning i administrationsomkostningerne til Flextur (ca. 0,3 mio. kr). Sydtrafiks bestyrelse har besluttet at justere finansieringsmodellen for Flextrafik, fordi Flextur lægger beslag på en stigende del af arbejdsopgaverne i Flextrafiks kundecenter. Samtidig falder administrationsbidraget for kommunens handicapkørsel med et tilsvarende beløb. Handicapkørslen henhører, også økonomisk, under Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Aabenraa Kommune har i efteråret 2019 bestilt ekstra kørsel på skoleruter, som følge af en ændring af skolereformen, som har betydet at indskolingselever får tidligere fri, og dermed kræver en ekstra hjemkørsel, svarende til i alt ca. 2400 køreplantimer. Udgiften hertil er anslået til ca. 1,2 mio. kr. årligt, hvilket ikke er indregnet i høringsbudgettet.

   

  Aabenraa Kommunes tilskud til køb af ungdomskort forventes ikke at få økonomisk betydning i forhold til indtægtsfordeling mellem kommuner og region.

   

  Sydtrafiks udviklingspulje på årligt 3,0 mio. kr. anvendes i 2020 til en række mindre projekter, som understøtter trafikselskabets strategi, fx udvikling af ny hjemmeside, effektivisering i forbindelse med indførelse af nyt økonomisystem og facilitering af et samarbejde om passagervækst i bybusområder. En del af puljen er bundet til afskrivning på projekter, som blev besluttet i tidligere år.

   

  For 2020 forventer Sydtrafik at udnytte takststigningsloftet, som er på 1,9%, men det er endnu ikke besluttet nøjagtigt, hvordan taksterne hver især skal stige. Sydtrafik vil dog fokusere på at gøre det mere fordelagtigt at købe pendlerkort i forhold til et almindeligt rejsekort.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om trafikselskaber.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede bidrag til Sydtrafik i 2020 forventes at blive 29,48 mio. kr. + 1,2 mio. kr., i alt ca. 30,6 mio. kr. Hertil kommer en ukendt efterregulering i forhold til betalte acontobidrag i 2019. Sydtrafiks budgetopfølgning nr. 2, 2019, angiver et merbidrag i forhold til budget 2019 på ca. 0,15 mio. kr.

   

  Aabenraa Kommunes egne udgifter til den kollektive bustrafik (leje og drift af busstationen, mindre lejekontrakter, justering af stoppesteder m.m.), dvs. de udgifter som ikke har noget med Sydtrafiks budgetforslag at gøre, forventes ikke ændret i forhold til tidligere år.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til høringssvar godkendes og sendes til Sydtrafik.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-10-2019

  Godkendt med følgende omformulering:

   

  ”Udvalget er derfor nødsaget til at reducere tilsvarende på antallet af køreplantimer, og forventer at Sydtrafik giver optimal sparring på opgaven med at finde de nødvendige reduktioner”.

   

  ”Udvalget konstaterer, at takststigningsloftet foreslås anvendt fuldt ud, og at der heri indgår en justering af forskellen mellem pendlerkort og rejsekort”.

   

  ”Som alternativ til gentagne takststigninger, og for at forbedre trafikselskabets økonomi, forventer Teknik- og Miljøudvalget derimod, at Sydtrafik aktivt søger at effektivisere trafikselskabets drift, og fortsat søger mulighed for at realisere en betydelig besparelse via sammenlægning med Fynbus”.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/47395, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Efter møde med repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget og Vækstudvalget for Land og By, er der blevet undersøgt hvilke hastighedsdæmpende foranstaltninger, som kan forbedre trygheden i Strandgade.

  Grundet vejens udformning og den trafikale sammensætning, er der mange af de gængse tiltag, som enten ikke kan lade sig gøre, eller har lille eller ingen virkning. I bilaget er følgende tiltag beskrevet samt deres vurderede effekt.

   

  • Hastighedsbegrænsning (Bymæssig bebyggelse)
  • Bump
  • Forsætning
  • Indsnævring

   

  De trafikale målinger viser, at bilisterne generelt kører med en hastighed som vejen signalerer. Evt. hastighedsdæmpende foranstaltninger vil kun have begrænset effekt, og tiltagene kan give andre gener for naboerne.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Det vurderes, at en skiltning med hastighedsbegrænsning vil koste ca. 0,007 mio. kr.

  Bump som byport vil koste ca. 0,040 mio. kr, og en indsnævring beløber sig til 0,025 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der arbejdes videre med at få den nordlige del af Strandgade skiltet med ”Bymæssig bebyggelse” (50 km/t), hvis politiet kan give samtykke, og

  at tiltaget finansieres med driftsmidler fra politikområdet ”Vejtrafik”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-10-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/47190, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales en frigivelse af bevilling til forbedring af parkeringsmulighederne ved ankomsten til Fladhøjhallen.

  Efter anlæggelsen af Børnehuset Fladhøj har Fladhøjhallen været skjult, og parkeringsmulighederne er blevet forringet. Det har bevirket, at der i større grad er bilister, som kører ind til hallen frem for at parkere på de eksisterende og nyanlagte parkeringspladser. På byrådsmødet den 18. september 2019 blev der frigivet midler til at forbedre vejforholdene omkring skolen og børnehuset.

  Efterfølgende blev det også ønsket undersøgt, hvordan ankomstforholdene til Fladhøjhallen kan forbedres.

   

  Der er to mulige løsninger til at løse udfordringerne med parkering og indsigt til Fladhøjhallen:

  1. Udvide eksisterende parkeringsareal og flytte parkeringen så tæt på Fladhøjhallens indgang som mulig men stadig fastholde at parkeringen er vest for cykelstien.
  2. Anlægge en vejadgang, som vist i lokalplanen, og etablere op til 30 parkeringspladser direkte foran Fladhøjhallens hovedindgang samt sikker krydsning af hovedsti.

  Løsningerne er skitseret i bilaget.

   

  Det vurderes, at udvidelsen af parkeringen vest for hovedstien (løsning 1) vil koste 0,52 mio. kr. og anlæggelsen af parkeringspladserne foran Fladhøjhallens hovedindgang samt sikker stikrydsning (løsning 2) vil koste 0,73 mio. kr.

   

  Ved løsning 1 vil afstanden fra parkeringsplads til hallens indgang være ca. den samme som før opførelsen af Børnehuset Fladhøj. Ved at holde parkeringen vest for hovedstien gennem området, løses konflikten  mellem cyklister og hallens daglige brugere som ankommer i bil. Servicevejen vil dog stadig kunne bruges til varelevering og til driften af området. Denne løsning forhindrer ikke at løsning 2 etableres på et senere tidspunkt, da det er en mulighed i lokalplanen. Ud over parkering forbedres vejvisningen til hallen med skilte, samt træer og buske, som skærmer for hallen ryddes.

   

  Ved løsning 2 vil hallens daglige bilbrugere kunne parkere direkte ved hallen, men skal dog krydse hovedstien gennem området. Dette kræver at der etableres en sikker krydsning, så det ikke går ud over sikkerheden for elever til og fra Hærvejsskolen. Servicevejen til Fladhøjhallen forbliver i grus.

   

  Ved begge løsninger etableres parkeringspladser i grusbelægning og med parkbelysning.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten 2019-2022 afsat 5,0 mio. kr. til ”Afledte infrastrukturomkostninger ved nybyggeri.” Puljen kan anvendes i forbindelse med større byggerier og infrastrukturprojekter, hvor der erkendes behov for at supplere de eksisterende vej- eller adgangsforhold. Der resterer et rådighedsbeløb på 1,269 mio. kr. i puljen.

   

  De forventede afledte driftsomkostninger for anlæggene er på 0,01 mio. kr. årligt for parkering vest for hovedstien (løsning 1) eller 0,015 mio. kr. årligt for parkeringspladserne foran Fladhøjhallens hovedindgang (løsning 2).

  De afledte driftsomkostninger vil for løsning 1’s vedkommende belaste skoleområdet og for løsning 2’s vedkommende kultur- og fritidsområdet.

   

  I tabel 1.1 ses saldo på puljen for afledt drift under Økonomiudvalget pr. 22. august 2019.

   

  Tabel 1.1: Puljen til afledt drift pr. 25. september 2019

  (1.000 kr.)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Afledt driftspulje

  871

  1.956

  2.173

  3.373

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,52 mio. kr. til udvidelsen af parkeringen vest for hovedstien, som finansieres af rådighedsbeløbet i 2019 fra puljen ”Afledte infrastrukturomkostninger ved nybyggeri” der frigives, og

  at der ved projektets afslutning tilføres politikområdet ”Drift” under Børne- og uddannelsesudvalget 0,01 mio. kr. årligt til afledt drift, finansieret af puljen ”Afledt drift” under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/26205, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 2 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 giver mulighed for, at der kan erhverves areal til anlæg af et regnvandsbassin og ledningsanlæg i Kliplev Erhvervspark.

   

  Først ved den endelige vedtagelse af Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2022 skal der tages stilling til eventuel ekspropriation.

   

  Tillægget udvider desuden kloakoplandet, så grænserne for kloakopland SKl22 stemmer overens med lokalplan nr. 72.

   

  Tillægget sendes i offentlig høring i otte uger, hvor alle ejere af berørte matrikler vil få direkte besked om høringen.

   

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre arbejdet med anlæggelse af regnvandsbassiner, ledninger og pumpestationer.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-10-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/51990, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 3 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 giver mulighed for, at der kan erhverves arealer til anlæg af ledninger og pumpestationer ved Strandgade i forbindelse med spildevandskloakeringen af kloakopland AKr01.

   

  Først ved den endelige vedtagelse af Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2022 skal der tages stilling til eventuel ekspropriation.

   

  Tillægget sendes i offentlig høring i otte uger, hvor alle ejere af berørte matrikler vil få direkte besked om høringen.

   

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre arbejdet med anlæggelse af regnvandsbassiner, ledninger og pumpestationer.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-10-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4769, Sagsinitialer: SLC

  Sagsfremstilling

  Husdyrbruget på Undelevvej 16, 6340 Kruså, er blevet screenet i forhold til en evt. revurdering af miljøgodkendelsen. I den forbindelse er der opstået tvivl om, hvordan arealet ”Undelev Mose” skal kategoriseres.

  Det medfører forskellige konsekvenser og begrænsninger for produktionen, om arealet tilhører såkaldt ”kategori 2-natur” eller ”kategori 3-natur”, jf. husdyrbrugslovens § 7.

   

  Forvaltningen har oprindeligt vurderet, at der er tale om en højmose, nærmere betegnet en ”Nedbrudt højmose med mulighed for naturlig gendannelse”, og at arealet klassificeres som kategori 2-natur.

   

  LandboSyd var ikke enig i denne vurdering, og har efterfølgende fået foretaget en vurdering af arealet ved ekstern konsulent (SEGES).

  På baggrund af denne vurdering, har LandboSyd rettet henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget med anmodning om, at mosen blev klassificeret som kategori 3- natur.

   

  Forvaltningen har på baggrund af SEGES’ notat genovervejet klassificeringen, herunder spillerummet i sagen, samt administrationspraksis hos andre kommuner og retspraksis.

   

  På baggrund af dette er det forvaltningens vurdering,

  -         At højmoser, herunder også moser, der tilhører habitattypen ’7120 nedbrudt højmose med mulighed for naturlig gendannelse’, skal betragtes som kategori 2-natur (når arealet ligger udenfor et Natura 2000-område),

  -         At Undelev Mose oprindeligt har været højmose, og

  -         At Undelev Mose i dag skal karakteriseres som sekundært skovbevokset tørvemose, der tilhører habitattypen ’91D0 Skovbevokset tørvemose’.

   

  I forhold til administrations- og retspraksis har forvaltningen ikke kunnet finde frem til fortilfælde, hvor arealer af habitattypen ’91D0 Skovbevokset tørvemose’ har været genstand for en tvivlssag. Miljøstyrelsen har ikke villet udtale sig om forholdet, men skriver, at vurderingen af højmoser som kategori 2-natur helt og holdent er kommunens vurdering.

   

  Habitattypen ’91D0 Skovbevokset tørvemose’ er ikke karakteriseret på baggrund af historikken, dvs. om der er tale om en tidligere højmose, og om det har et gendannelsespotentiale. Den er derimod karakteriseret ud fra, at træerne på mosearealet har et kronedække på over 50%.

   

  Ud fra en afvejning af beskyttelseshensyn, truslen ved ammoniaktilførslen og genetableringspotentialet, ser forvaltningen to løsningsmuligheder:

   

  Mulighed 1:

  Habitattypen ’91D0 Skovbevokset tørvemose’ undtages fra højmosebegrebet i husdyrbrugsloven. Dette valg kan i nærværende sag ikke påklages.

  Med denne mulighed karakteriseres arealet i nærværende sag som kategori 3-natur.

   

  Såfremt mulighed 1 vælges, er det forvaltningens anbefaling, at der samtidigt udarbejdes en administrationspraksis, således at skovbevoksede tørvemoser, der har behov for en vis beskyttelse mod kvælstoftilførsel, ikke må modtage over 1 kg N/ha/år i merdeponering. Med en sådan praksis kan beskyttelseshensynene varetages ud fra faglig viden. Det er denne mulighed, som LandboSyd og SEGES også henviser til i deres henvendelse.

   

  Mulighed 2:

  Arealet behandles ud fra historikken som højmose. Dette valg kan i nærværende sag påklages.

  Med denne mulighed karakteriseres arealet i nærværende sag som kategori 2-natur.

  Dette medfører, at landbruget skal nedbringe sin produktion i staldanlæggets restlevealder, ca. 20 år.

   

  Supplerende bemærkning: I LandboSyds henvendelse indgår der også betragtninger vedr. dispensation efter naturbeskyttelsens § 3 til rydning af træerne. Herunder anføres det, at det er gavnligt at rydde et moseareal for skovopvækst. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke lovligt kan dispenseres til denne rydning, så længe der ikke genetableres en ud fra naturhensynet bedre hydrologi, eller der fortages andre, samlet set naturforbedrende tiltag.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at mulighed 1 vælges, og

  at der udarbejdes en administrationspraksis for ammoniakdeponering i kategori 3-natur jf. sagsfremstillingen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-10-2019

  Teknik- og Miljøudvalget beslutter,

  at arealet ikke falder ind under højmosebegrebet jf. Husdyrbrugsloven og derfor kategoriseres som kategori 3-natur.

  at der forelægges forslag til administrationspraksis for kategori 3-natur på et senere tidspunkt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/52545, Sagsinitialer: TDL

  Sagsfremstilling

  Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand er under udarbejdelse. Planerne vil bestå af en fælles hovedplan med generelle retningslinjer og handlinger samt 8 delplaner med specifikke indsatser for de enkelte vandværker.

   

  Der sigtes mod endelig godkendelse af hovedplan samt hovedparten af delplanerne i 2020.

   

  På mødet orienteres om den igangværende indsatsplanlægning, herunder

  • Generel orientering vedr. formål, berørte områder, gennemførelse, økonomi og aktører
  • Planernes struktur
  • Præsentation af miljømål og udvalgte retningslinjer samt orientering om beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
  • Etablering af vandsamarbejde

   

  Status og forventet tidsplan for den videre proces, herunder forventet inddragelse af Teknik- og Miljøudvalget og eksterne interessenter, gennemgås.

  Lovgrundlag

  Vandforsyningslovens, Bekendtgørelse om indsatsplaner samt Vejledning om indsatsplaner.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-10-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-10-2019

  -

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V)