Beslutningsprotokol

onsdag den 2. oktober 2019 kl. 09:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger: Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V)
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/27426, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Sagen vedrørende sikring af vand til møllen med nyt møllehjul og pumpeløsning har tidligere været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og den 30. januar 2019 godkendte Byrådet en bevilling på 1,016 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,516 mio. kr. til projektet. Udover Aabenraa Kommune har A.P. Møller Fonden og Slots- og Kulturstyrelsen bevilliget midler til projektet.

   

  Projektet er nu afsluttet, men det endelige anlægsregnskab har endnu ikke været forelagt Byrådet til godkendelse. Det foreløbige regnskab udviser et mindreforbrug på ca. 20 % af bevillingen. 

   

  Byhistorisk Forening har ved brev af 25. september 2019 ansøgt Aabenraa Kommune og A.P. Møller Fonden om at få overført noget af mindreforbruget til et supplerende projekt ved Slotsmøllen – ny spunsvæg og stakit ved møllens have.

   

  Byhistorisk Forening ansøger om tilskuddet fra den bevilling A. P. Møller Fonden har meddelt og ønsker Aabenraa Kommunes accept af dette.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Byhistorisk Forening søger om at få midler til spunsvæg. Hele spunsvæggen og stakitprojektet koster 0,305 kr. inkl. moms. og foreningen har fået tilsagn om midler fra to andre fonde og Slots- og Kulturstyrelsen til det nye projekt.

   

  Det foreløbige regnskab over restaureringsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,334 mio.kr. ekskl. moms under den forudsætning, at A.P. Møller Fondens bevilling ikke reduceres pga. mindreforbruget.

   

  Der er ikke et entydigt svar på om A.P. Møller Fonden vil reducere tilsagnet til Aabenraa Kommunes del af arbejdet, og nærværende ansøgning kan få indflydelse på det endelig regskabsresultat.

   

  Det ønskes derfor at udvide de materielle forudsætninger for projektet til også at omhandle et tilskud til spunsvæg til 0,140 mio. kr., under forudsætning af, at nuværende bevilling på 0,500 mio. kr. overholdes og A.P. Møller godkender det udvidet projekt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de materielle forudsætninger ændres for projektet ”Slotsmøllen” til også at indeholde et tilskud til spunsvæg på 0,140 mio. kr., under forudsætning af samlet anlægsbevilling overholdes og A.P. Møller fonden godkender at tilskudsmidler bruges hertil.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V)