Beslutningsprotokol

onsdag den 6. november 2019 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 06. november 2019

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Anmodning om tilskud til bekæmpelse af mårhunde og vaskebjørn
  • Tinglev Mose

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/52041, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat deres møder for 2020, hvorefter fagudvalgene fastsætter egne møder.

   

  Det foreslås, at Teknik- og Miljøudvalgets møder afholdes onsdage kl. 09.00 – 12.00 på rådhuset i mødelokale 412.

   

  Uge 7, påskeugen, juli-måned og uge 42 friholdes for møder.

   

  Forslag til TMU mødekalender 2020:

   

  15. januar

  5. februar

  4. marts

  1. april

  6. maj

  3. juni

  24. juni

  2. september

  30. september

  4. november

  2. december

   

  Udover de nævnte mødedatoer foreslår forvaltningen, at der kalenderbookes til reserverede møder ca. 14 dage efter det ordinære møde.

   

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 22

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at mødekalenderen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2019

  Arne Leyh Petersen (O) stillede følgende ændringsforslag:

  at mødetidspunktet er fra kl. 9-13,

  at der reserveres ekstra møder i marts, i maj og i august, og

  at der indkaldes til møde med Sønderjyske Vandløb i november måned.

   

  Godkendt.

   

  Egon Madsen (A) undlod at stemme om første at.

   

  Christian Panbo (A) stemte imod første at med bemærkning om, at det ikke er bæredygtigt, at møder afholdes indenfor almindelig arbejdstid, når møderne også kunne afholdes på andre tidspunkter.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/52230, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i 2019 pr. 30. september 2019.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med budgetkontoret, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2019 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  På udvalgets område kan bevillingskontrollen opdeles i følgende:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Tillægsbevillinger godkendes af Økonomiudvalget ved netto 0, og af Byrådet ved påvirkning af kassen, som er opdelt i to sager, tillægsbevillinger på driften og tillægsbevillinger på anlæg.

   

  En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3.

   

  Denne sag vedrører driften for udvalget.

  Økonomi og afledt drift

  I bilag I4 vises en økonomisk oversigt over det forventede regnskab på udvalgets område fordelt på serviceudgifter. I bilag i2N er givet status for de enkelte områder.

   

  Tabel 1.1 Forventet resultat drift

   

  Politikområde

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Forventet forbrug

  Difference

  Natur- og Miljø

  10.913

  11.355

  11.155

  -200

  Ejendomme

  14.967

  19.988

  20.680

  692

  Vejdrift

  94.431

  96.025

  96.025

   

  Vejtrafik

  2.487

  2.487

  2.487

   

  Kollektiv Trafik

  32.261

  32.563

  31.963

  -600

  Gis og Digitalisering

  1.799

  1.799

  1.799

   

  I ALT

  156.859

  164.218

  164.110

  -108

   

  Den overordnede konklusion er, at der forventes et samlet mindreforbrug på 0,108 mio. kr.  Der er søgt om følgende bevillingsmæssige ændringer:

   

  • På ”Natur og Miljø” ønskes budgetterne for Rottebekæmpelse tilrettet i forhold til forventet forbrug fra 2020. Internt indenfor Miljø omplaceres 0,315 mio. kr. Endvidere anmodes om overførsel af 0,234 mio. kr. fra Økonomiudvalget vedrørende udgifter til myndighedsarbejde. Endvidere søges overført 0,200 mio. kr. fra 2019 til 2020 til udarbejdelse af plejeplan for Fladstendahlen.
  • På ”Kollektiv Trafik” ønskes overført 0,600 mio. kr. til 2020, hvor der er større budgetudfordringer. Der er efterfølgende i enkeltsag redegjort for afklaring af budgetudfordringerne.
  • Ejendomme søges tilført 0,692 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget fra Arena Aabenraa vedrørende udvendig vedligeholdelse.

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en negativ tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget i 2019 på 0,800 mio. kr. som tilgår kassen,

  at der gives en tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget i 2020 på 0,800 mio. kr. finansieret af kassen,

  at der gives en tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget i 2020 samt rammekorrektion i 2021 og frem på 0,234 mio. kr., finansieret af Økonomiudvalget, og

  at der gives 0,692 mio. kr. i tillægsbevilling i 2019 samt 0,704 mio. kr. i tillægsbevilling i 2020 samt rammekorrektion fra 2021 og frem til Teknik- og Miljøudvalget, finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/52230, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Udvalgets bevillingskontrol kan opdeles i følgende:

  • Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger anlæg

   

  Tillægsbevillinger godkendes af Økonomiudvalget ved netto 0, og af Byrådet ved påvirkning af kassen.

   

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  I bilag i3 ses en samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer, hvoraf også tillægsbevillinger på anlæg fremgår. Der er i bilag A3 givet en status på de enkelte anlæg.

   

  13 projekter forventes afsluttet i 2019 og 25 projekter forventes overført til 2020, heraf 10 i bevillingskontrollen. Der søges overført 11,520 mio. kr. til 2020 i bevillingskontrollen.

   

  Der er 3 projekter, der forventer ikke at overholde budgettet:

  • Tinglev Mose, erstatninger
  • Cykelstipuljen 2017 forventer et merforbrug på 0,08 mio. kr.
  • Gasværksvej forventer et merforbrug på 0,560 mio. kr., der forventes finansieret indenfor ikke frigivet rådighedsbeløb

   

  Der er 4 projekter, der forventer at have et mindreforbrug:

  • Cykelsti Genner/Løjt med 0,341 mio. kr.
  • Ombygning af kommunale veje i industri Brunde med uforbrugt rådighedsbeløb på 0,069 mio. kr.
  • Sorte pletter 2016 forventer mindreforbrug på 0,161 mio. kr.
  • Parkeringsfonden Nygade 23 B-C forventer et mindreforbrug på 0,306 mio. kr.

   

  Efter finansiering af merforbrug for Cykelstipuljen 2017, kan 0,797 mio. kr. tilgå anlægspuljen, hvilket behandles i enkeltsag i Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der jf. bilag A1 gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 på 11,520 mio. kr. samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 11,520 mio. kr., finansieret af kassen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/34577, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til overlevering af borgervendte opgaver, som Sydtrafik i dag løser fra billetsalgsstedet ved Aabenraa Busstation. Sagen er sendt til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget efter beslutning herom i Økonomiudvalget.

   

  Sydtrafiks bestyrelse har besluttet at lukke for salgssteder og personlig betjening på Aabenraa busstation. Der er tale om lukninger flere steder i Sydtrafiks område. Lukningerne sker med udgangen af 2019 og gennemføres, fordi betjening i forbindelse med rejsekort nu i langt overvejende grad foregår på selvbetjeningsløsninger. Der vil dog stadig være serviceopgaver til borgerne, som bruger rejsekort, men som ikke har mulighed for selvbetjening. Enten fordi de ikke har et kreditkort, eller fordi de har svært ved IT.

   

  I en række andre kommuner i Sydjylland har man med god succes henlagt opgaverne til kommunernes borgerservicefunktion, hvor man finder lignende kerneopgaver som betjening, ekspedition, betalingsmuligheder, vejledning og hjælp. Kommunen har ikke pligt til at løse opgaverne. Det vil sige, at Aabenraa Kommune også kan vælge ikke at løse dem.

   

  Følgende rejsekort-opgaver foreslås løst på Borgerservice:

  • Fornyelse af periode på pendlerkort
  • Eventuel optankning af rejsekort (kommunen afgør, om det skal være en mulighed)
  • Lægge periode på et personligt rejsekort pendlerkombi
  • Tilknytte betalingsaftale til pendlerkort
  • Tilbagebetaling af periode fra rejsekort
  • Hjælp med bestilling af rejsekort (personlig og flex) og pendlerkort ved udfyldelse af bestillingsskema. Skema scannes til Sydtrafik, som står for at lave selve bestillingen. Kortet sendes til borgerens adresse
  • Kunder med NemID som har behov for digital hjælp, støttes til bestilling af kort på rejsekort.dk

   

  På Sydtrafiks nuværende salgssteder kan kunden få hjælp og købe følgende produkter:

  • Udstedelse af rejsekort og pendlerkort
  • Ændre kundetype og serviceniveau
  • Oprette, ændre og stoppe tank-op aftaler
  • Information om køreplaner, afgangstider mv. Fremover pr. telefon til Sydtrafiks kundecenter

   

  Disse opgaver følger ikke med i en overdragelse.

   

  Kortsalgsstedet ved Aabenraa Busstation har gennemsnitlig 60-70 ekspeditioner pr. dag. Heraf udgør optankning af rejsekort ca. 60-70%. Ekspeditioner vedr. pendlerkort udgør ca. 10-15% af de daglige ekspeditioner. De resterende 15-20% er hjælp til oplysning om diverse køretider mv.

   

  Ny placering

  Opgaverne skal placeres, hvor der er personlig betjening og adgang til net- og betalingssystemer. Det er erfaret fra andre kommuner, at opgaven har kunnet løses i Borgerservice.

   

  Opgaverne kan også placeres i privat regi, f.eks. i en dagligvarebutik. En sådan løsning vil medføre indgåelse af kontrakt på ydelsen. Sydtrafik har for år tilbage besluttet at afslutte og hjemtage sådanne aftaler - ud fra bl.a. et økonomisk incitament. 

   

  Siden forelæggelsen af sagen i september måned er Turistforeningen blevet forespurgt om, hvorvidt den kunne bidrage til en løsning, hvor f.eks. Turistkontoret i Rådhusgade, Aabenraa kunne fungere som et sted for betjening. Turistforeningen ønsker imidlertid ikke at påtage sig opgaven, idet finansieringen til opgaveløsningen ikke er tilstrækkelig til meransættelse af ny personale.    

   

  I dialogen med Sydtrafik har der været drøftet et omfang på 1-2 betjeningssteder, som bør placeres, hvor der er flest borgere med daglig brug af kollektiv trafik.

   

  Sydtrafik stiller betalingsløsning mv. til rådighed, og der opgøres beløb og transaktioner i et salgssystem med overførsel til Sydtrafik. De nærmere arbejdsgange og praktiske forhold om opstart og betjening varetages af Sydtrafik, som også stiller en rejse-ambassadører til rådighed i overgangen. Rejseambassadørernes fokus er gode kundeoplevelser for de rejsende.

   

  Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune betaler via Politikområdet Kollektiv Trafik under Teknik- og Miljøudvalget gennem Sydtrafik indirekte den nuværende betjeningsløsning ved busstationen.

  Dette bortfalder, hvis opgaverne overdrages til kommunen. Sydtrafik har vurderet, at omkostningsbesparelsen for Aabenraa Kommune svarer til 0,11 mio. kr. om året. Hjemtages opgaven skal økonomien videreføres til den opgaveansvarlige enhed.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opgaven om betjening for ydelser relateret til Sydtrafiks betjening for Rejsekort og pendlerkort hjemtages og henlægges til Aabenraa Kommunes Borgerservice,

  at Borgerservice og Kultur, Miljø & Erhverv sikrer den administrative implementering og kommunikation i samarbejde med Sydtrafik, og

  at bevillingsmæssige konsekvenser medtages i bevillingskontrol.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56648, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I nærværende sag anmodes Teknik- og Miljøudvalget om at tage stilling til en budgetudfordring og tilhørende finansieringsforslag på politikområdet Kollektiv Trafik, busdrift.

   

  Budgetudfordring

  Som følge af et udbud af busdriften i 2017 steg prisen på kørselskontrakterne med ca. 10%.

   

  Ved budgetkontrollen pr. 30/9 2017 blev et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på den kollektive trafik overført til 2018 og 2019 til finansiering af den dyrere busdrift i de to år. Fra og med 2020 skal der findes ny finansiering til busdriften.

   

  Som følge af en justering af skolereformen skal indskolingseleverne nu køres tidligere hjem fra skole, hvilket kræver oprettelse af flere afgange på skoleruterne. Denne kørsel er startet fra uge 43 i 2019. Sydtrafik har beregnet, at der er tale om ca. 2.400 ekstra køreplantimer årligt til en samlet pris på ca. 1,2 mio. kr.

   

  Med Sydtrafiks budgetforslag for 2020 forventes en stigning i nettoudgifterne til busdrift på ca. 1,1 mio. kr./år. Desuden forventes en stigning i nettoudgiften til flextur på ca. 0,45 mio. kr./år.

   

  For 2020 mangler der i alt ca. 4,5 mio. kr. på politikområdet Kollektiv Trafik, busdrift. Se vedlagte bilag med en økonomisk oversigt, samt afsnittet Økonomi og afledt drift.

   

  Finansieringsmuligheder

  Kultur, Miljø & Erhverv har i foråret 2019 vurderet, at der med nedlæggelse af bybusdriften i weekenden (bortset fra Linje 1), vil kunne spares ca. 1,2 mio. kr. årligt. Dette vil berøre skønsvist 1.000 passagerer pr. weekend.

   

  Endvidere vil der kunne spares ca. 0,6 mio. kr./år ved at nedlægge weekendkørsel på rute 220 Aabenraa-Kruså-Padborg fra over middag lørdag til og med søndag. Dette vil berøre skønsvist 150-200 passagerer pr. weekend.

   

  Det resterende finansieringsbehov kan findes ved reduktion på politikområdet Vejdrift, hvor asfaltbelægninger reduceres med 0,9 mio. kr. (dog 1,35 mio. kr. fra og med 2021), og hvor 1,2 mio. kr. realiseres via effektiviseringer på området, som følge af ændret driftsform under den helhedsorienterede drift.

   

  Andre forhold

  Sydtrafik har oplyst, at den kompensation, som Aabenraa Kommune betaler til Region Syddanmark, for brug af de gratis skolekort på regionale busruter, udgør ca. 0,4 mio. kr. i 2019, og at kompensationen modregnes i de indtægter, som kan henføres til de kommunale busruter. Dermed belastes Teknik- og Miljøudvalgets budget til kollektiv trafik med udgiften til kompensation. Kompensationen er en direkte følge af indførelsen af gratis skolekort, og er i 2008-2009 blevet aftalt mellem skoleforvaltningen og Sydtrafik. I Sydtrafiks regnskab og budget er kompensationen ikke synlig, hvorfor der aldrig har været taget stilling til, om udgiften dertil skal afholdes under politikområdet for kollektiv trafik, eller under et politikområde hos Børn- og Uddannelsesudvalget.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Det forventes på busdrift og rengøring af busstation et merforbrug i 2020 på 4,5 mio. kr. og fra 2021 4,3 mio. kr. I bevillingskontrollen 30. september 2019 er søgt overført 0,600 mio. kr. fra 2019. Resterende anbefales finansieret som følgende:

   

  Budgetændringer fra 2020 (1.000 kr):

   

   

   

  Kollektiv Trafik (1.000 kr)

  2020

  2021

  2022

  2023

  Forventet merforbrug busdrift

        -4.330

        -4.180

        -4.180

        -4.180

  Forventet merforbrug busstation

           -183

           -183

           -183

           -183

  Forventet merforbrug I ALT

         -4.513

         -4.363

         -4.363

         -4.363

  Finansieringsforslag

   

   

   

   

  Ansøgt overført fra 2019

            600

   

   

   

  Nedlægning bybusdrift

          1.200

          1.200

          1.200

          1.200

  Nedlægning Weekendkørsel

            600

            600

            600

            600

  Omprioritering fra "Vejdrift"

          2.113

          2.563

          2.563

          2.563

  I ALT

           4.513

           4.363

           4.363

           4.363

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at budgetudfordringen for 2020 og frem løses via de angivne finansieringsmuligheder.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2019

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede følgende finansiering:

   

  at beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget pr. 12. juni 2019 om nedlæggelse af weekendkørsel på fire buslinjer fra og med 2020 for 1,3 mio. kr./år fastholdes, og

  at den ansøgte overførsel i bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 på 0,6 mio. kr. indgår som finansiering i 2020.

   

  Udvalget anbefaler følgende finansieringsforslag til Økonomiudvalget:

   

  at den resterende budgetudfordring i 2020 medtages i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020, hvor der ansøges om tillægsbevilling på 2,613 mio. kr., finansieret af kassen, og

  at den resterende budgetudfordring på 3,063 mio. kr. fra 2021 og frem medtages i forhandlingerne om budget 2021-2024.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/47171, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til ændringer i tidsbegrænsninger på parkeringspladser i Aabenraa Midtby. Sagen har baggrund i handlingsforslag fra Aabenraa Kommunes parkeringsstrategi om ændring fra 2 til 4 timers tidsbegrænset parkering på konkrete pladser. Samtidig har Kultur, Miljø & Erhverv modtaget forslag om generelle ændringer på tidsrestriktioner fra Business Aabenraa. Disse forslag er drøftet i Byledelsen og med flere repræsentanter for butikker i bymidten.

   

  Forslag 1)

  Aabenraa Kommunes parkeringsstrategi anbefaler, at tidsrestriktionerne på pladserne nedenfor ændres, så:

   

  • Skrænten på Føtex-tag, 59 pladser, ændres fra 2 til 4 timers parkering i hverdage, i weekender ingen restriktioner
  • Madevej over for Føtex, 58 pladser, ændres fra 2 til 4 timers parkering i hverdage, i weekender ingen restriktioner
  • Parkeringshus v. Madevej, 98 pladser ændres fra 2 til 4 timers parkering i hverdage, i weekender ingen restriktioner
  • Reservationer forbeholdt besøgende til Rådhuset i Rådhusgade (8 pladser)

   

  Forslaget medfører en forskydning af antal pladser med mellemlang parkeringsmulighed. Forslaget er afmålt i forhold til den konkrete efterspørgsel hos de handlende, forretninger og beboere gennem arbejdet med parkeringsstrategien.

   

   

  Forslag 2)

  Business Aabenraa efterlyser på baggrund af ønsker fra butikker og Byledelsen, at ændre restriktioner i bymidten således, at der alene reguleres med ½ times og 4 timers parkeringsrestriktioner. Forslaget stilles med henvisning til, at de færre typer restriktioner gør det nemmere at formidle parkeringsinformation. Forslaget er bilagt sagen. Ændringerne ønskes gennemført forud for den kommende julehandel og fremgår i sin helhed af figur 1.

   

  Forslag 3)

  At afvente beslutninger om ændringer på restriktioner indtil områdefornyelsen er yderligere fremskreden, herunder færdiggørelse af Markedspladsen og Områdefornyelse Nord med heraf følgende trafikale omlægninger. Parkeringsstrategien er anbefalet opdateret i 2021, og nye data om parkering vil skulle indhentes til formålet.

   

  Nedenfor vises en sammenstilling af forslag fra Aabenraa Kommunes parkeringsstrategi med forslag fra butikker og Byledelse. Parkeringssituationen omkring Nybropassagen er dog for nyligt reguleret af beboerhensyn, hvorfor der ikke for nuværende anbefales nye ændringer. Der er i dag 2-timers parkering inden for dagtimerne.

   

  Nr.

  Navn

  Kommune

  Hverdag

  Kommune Lørdag

   

  Butikker

  Hverdag

  **

  Butikker

  Lørdag

  **

  Byledelsen

  Hverdag

  **

  Byledelsen

  Lørdag

  **

  1

  Barkmøllegade

  Ingen

  Ingen

  4 timer

  4 timer

  4 timer

  4 timer

  2

  Madevej v. Hotel Europa

  Ingen

  Ingen

  4 timer

  4 timer

  4 timer

  4 timer

  3

  Skrænten på Føtex-tag

  4 timer

  Ingen

  4 timer

  4 timer

  4 timer

  4 timer

  4

  Madevej overfor Føtex

  4 timer

  Ingen

  4 timer

  4 timer

  4 timer

  4 timer

  5

  P-hus

  4 timer

  Ingen

  4 timer*

  4 timer*

  4 timer***

  4 timer***

  6

  Nybropassage

  Løsning afstemt med beboere.

  Ingen

  4 timer

  4 timer

  4 timer

  4 timer

  7

  Humlehaven

  1 time

  Ingen

  4 time

  4 time

  4 time

  4 time

  Fig. 1: Oversigt over forslag til nye restriktioner for hhv. Aabenraa Kommune, Butikkerne og Byledelsen. *4 timer på alle tre dæk. **Det generelle budskab er, at der af hensyn til formidlingen til brugerne bør være en ensartethed i tidsrestriktionerne, således at alle tidsrestriktioner enten er på 4 timer, ½ time og ingen tidsrestriktion. ***Det anbefales, at der kun er tidsbegrænsning på det øverste dæk af hensyn til dem, der arbejder i centrum, som også er kunder til butikkerne.

   

   

  Byledelsen og repræsentanter for butikkerne ønsker ændringerne på tidsrestriktioner udført inden julehandlen tager til. Forvaltningen gør opmærksom på, at julehandlen traditionelt giver betydelig parkeringssøgende trafik og høj belægning på p-pladserne i midtbyen.

  Hvis der ændres på tidsbegrænsningerne fra 2 til 4 timer vil udskiftningen på pladserne blive reduceret, men søgetrafikken vil stige. Søgetrafikken vil belaste p-pladserne og vejene imellem. Søgetrafik bør undgås, fordi den giver ulejlighed for øvrige trafikanter, opfattes som tidsspilde og generelt giver en dårlig trafikantoplevelse. Forvaltningen anbefaler af trafikanthensyn at gennemføre ændringerne i en normalperiode, f.eks. februar, fordi ændringerne forventeligt vil betyde nogen tilvænning lokalt.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Ændringer vil medføre behov for ny skiltning. Opsætning af nye skilte kan gennemføres inden for nuværende driftsbevilling under politikområdet Vejdrift.

  Indstilling

  Kultur Miljø og Erhverv indstiller,

  at ændringerne i forslag 1 gennemføres i februar 2020.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2019

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede følgende ændringer:

   

  • Skrænten på Føtex-tag, 59 pladser, ændres fra 2 til 4 timers parkering i hverdage, i weekender ingen restriktioner
  • Madevej over for Føtex, 58 pladser, ændres fra 2 til 4 timers parkering i hverdage, i

  weekender ingen restriktioner

  • Parkeringshus v. Madevej, 98 pladser, ændres fra 2 til 4 timers parkering i hverdage, i

  weekender ingen restriktioner

  • Reservationer forbeholdt besøgende til Rådhuset i Rådhusgade (8 pladser)
  • Humlehaven, ændres fra 2 til 4 timers parkering i hverdage, i weekender ingen restriktioner

   

  Ændringer træder i kraft hurtigst muligt inden julehandlen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30577, Sagsinitialer: TSN

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales Teknik- og Miljøudvalget at godkende en flytning af stiprojektet fra den østlige til den vestlige side af Hærvejen, samt at tage stilling til økonomien i projektet.

   

  Baggrunden for anbefalingen er følgende:

   

  Placering af stien

  Den planlagte ekspropriation til en dobbeltrettet sti viser sig at blive indgribende (nærhed til vej og fjernelse af hæk og store træer), hvilket kræver ekstra grundig dokumentation for ekspropriationens nødvendighed, og dermed dokumentation for alternative placeringsmuligheder for stien.

   

  Selvom ekspropriationen gennemføres vil afstanden mellem stien og Hærvejen blive lille, og det er uheldigt for netop denne strækning med dens mange særtransporter.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har fået lavet en linjeføringsanalyse på hele strækningen fra Hjordkær til Rødekro. Strækningen Hjordkær-Rødekro er indeholdt i kommunens stiplan, hvorfor det har været nødvendigt at se stiprojektet til Plantevænget i sammenhæng med placeringsmuligheder for sti på den øvrige del af strækningen.

   

  Analysen er vedlagt som bilag 1, og den anbefaler en placering i Hærvejens vestlige side. Med en vestlig placering berøres to boliger, mens der berøres seks boliger med en østlig placering. Men en vestlig placering skal stien krydse to veje, mens den skal krydse fem veje ved en østlig placering.

   

  Alternativet med enkeltrettede stier til Plantevænget i hver vejside mindsker behovet for ekspropriation, men der vil fortsat skulle eksproprieres, og pladsen vil fortsat være trang på østsiden. En enkeltrettet løsning skønnes at blive ca. 25% dyrere end en dobbeltrettet løsning.

   

  Samlet set anbefaler forvaltningen derfor, at stien til Plantevænget placeres på vestsiden af Hærvejen.

   

  Projektets økonomi

  De seneste anlægsoverslag viser, at bevillingen på 0,5 mio. kr. ikke er dækkende for anlæg af stien til Plantevænget. Der kræves en anlægsbevilling på mellem 0,9 mio. kr. (uden krydsningshelle på Hærvejen) og 1,15 mio. kr. (med krydsningshelle på Hærvejen). Overslaget på 0,9 mio. kr. vil også gælde for en østlig placering. Anlægsoverslag og kortbilag fremgår af bilag 2.

   

  Ved krydsningen af Hærvejen ved Plantevænget er der gode oversigtsforhold i begge retninger. Da placering af yderligere heller og skilte på Hærvejen vil være til gene for de mange særtransporter, som kører på strækningen Hjordkær-Rødekro, anbefaler forvaltningen, at der indledningsvist ikke anlægges en krydsningshelle over Hærvejen ved Plantevænget.

  Såfremt trafikanter ønsker at krydse vejen via en helle, kan hellen længere mod nord benyttes. Dette giver dog en cykelrute som er ca. 500 meter længere. Se bilag 3.

   

  Der er mulighed for at finde den manglende finansiering via frigivelse af dele af rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. til Cykelstipulje på investeringsoversigten for 2020.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet har den 28. november 2018 frigivet 0,5 mio. kr. til anlæg af en dobbeltrettet cykelsti fra Plantevænget til Ringvejen, langs den østlige side af Hærvejen i Rødekro, og har efterfølgende også godkendt, at der eksproprieres.

   

  På investeringsoversigt 2019-2023 er der afsat et rådighedsbeløb i 2020 på 1,0 mio. kr. til Cykelstipulje.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektændringen med placering af en dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af Hærvejen godkendes,

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling til projektet ”Cykelsti Plantevænget” på 0,4 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. i 2020, som frigives, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Eivind Underbjerg Hansen (V) deltog ikke i punktet pga. inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29928, Sagsinitialer: tbkn

  Sagsfremstilling

  De nuværende kontrakter for vandløbsvedligeholdelsen udløber efter grødeskæringssæsonen 2019. Derfor skal Kultur, Miljø & Erhverv i 2019/2020 udbyde vandløbsvedligeholdelsen, således at nye kontrakter kan være indgået inden grødeskæringssæsonen 2020.

  Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb gennemføres primært af eksterne entreprenører i henhold til kontrakter, hvor kommunen p.t. er opdelt i tre områder.

   

  Forvaltningen foreslår nedenstående ændringer i principperne for vandløbsvedligeholdelsen 2020-2022, som vil blive uddybet på mødet:

   

  • Vedligeholdelsen udbydes i syv geografiske områder
  • Områderne farvekategoriseres som hhv. rød, gul og grøn på baggrund af vandløbenes biologiske kvalitet og sårbarhed samt afvandingsinteresserne i området. For hver kategori stilles forskellige krav til erfaring og uddannelse for arbejdsholdene
  • I alt 133 km højt prioriterede vandløb udtages til enten hjemtagning ved Driftsenheden eller særskilt udbud med skærpede krav til erfaring og uddannelse for arbejdsholdene
  • Aabenraa Kommune udarbejder selv en arbejdsplan for, hvorledes arbejdet skal gennemføres.  Af arbejdsplanen vil det på ugeniveau fremgå, hvornår vedligeholdelsen af hvert enkelt vandløb er planlagt til udførelse
  • Kommunen stiller krav om antallet af maskiner en entreprenør har til rådighed i forhold til antallet af områder, der bydes på
  • Mulighed for udvikling af ændret dialogform med lodsejere og vandløbslaug

   

  Opdelingen i flere mindre udbudsområder gør opgaveløsningen mindre sårbar overfor udskiftning af nøglepersoner end ved den nuværende løsning. Forvaltningen skønner, at hvert delområde kan håndteres med én maskine ved den foreslåede opdeling. De mindre delområder åbner således op for muligheden for, at lokale og mindre entreprenørvirksomheder kan byde på opgaven. Opdelingen i flere end syv områder vil umiddelbart være mere bebyrdende for forvaltningens opgave med koordinering, tilsyn og administration.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Vandløbsloven og Udbudsloven

   

  Ved et offentligt udbud kan alle interesserede leverandører afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne tilbud sker i to faser: udvælgelsesfasen og tildelingsfasen.

  Udbuddet forventes udsendt i januar 2020 og tildelingsfasen afsluttet ultimo marts 2020.

  Økonomi og afledt drift

  Konditionerne for at byde på opgaven i det nye udbud er definerende for udgifterne i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen.

  Høring/udtalelse

  Jf. udvalgsmødet d. 3. april 2019 er der anmodet om bemærkninger fra Sønderjyske Vandløb, Danmarks Naturfredningsforening og sportsfiskerforeninger vedr. det kommende vedligeholdelsesudbud. Der er indkommet følgende bemærkninger:

   

  Sportsfiskerne

  • Anbefaler at tilsyn i vandløb, hvor der ikke umiddelbart skæres grøde, foretages af kommunens egen tilsynsførende

   

  Sønderjyske Vandløb

  • Ønsker opdeling i mindre parceller end de nuværende tre med en forventning om entreprenører med et bedre lokalkendskab
  • Foreslår at have to medarbejdere til koordinering- og tilsynsopgaven for vedligeholdelsen
  • Foreslår en sms-ordning, så lodsejere kan tilmelde sig og blive orienteret, når der udføres vandløbsvedligeholdelse i deres område
  • Ønsker, at vi benytter muligheden for at opkræve bod, såfremt arbejdet ikke udføres korrekt
  • Input til grødeskæring ved private markoverkørsler, bekæmpelse af pil langs vandløb, desinficering af materiel ved skift mellem vandløbssystemer og til kørsel i markerne

   

  Herudover er der politisk udtrykt ønske om, at entreprenøren eller forvaltningen i større grad end hidtil går i dialog med hver enkel lodsejer om, hvornår de ønsker grødeskåret.

   

  De indkomne forslag, som relaterer sig til udbuddet, indgår i en nærmere vurdering vedrørende indarbejdelse i udbuddet eller en senere proces. Forslagene gennemgås på mødet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at principperne for udbuddet af vandløbsvedligeholdelsen 2020-2022 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2019

  Orientering om at der snarest indkaldes til vandløbskonference den 5. marts i Tønder.