Beslutningsprotokol

onsdag den 4. december 2019 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger: Christian Panbo (A) deltog ikke i punkt 136.
Jan Riber Jakobsen (C) forlod mødet og deltog ikke i punkt 150-153.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

   

  onsdag den 04. december 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Godkendt.

   

  Christian Panbo (A) deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Tinglev Mose
  • Bro-renovering
  • Søderup å

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Der blev orienteret om:

  • Tinglev Mose
  • Bro-renovering
  • Søderup å
  • Møde med Sønderjyske Vandløb
  • Parkering i Aabenraa midtby
  • Sydtrafik
  • Cykelsti Plantevænget
  • Deltagelse i konference / udvalgstur

   

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede i august 2019 forsikring af frivillig indsats. Udvalget besluttede i den forbindelse at udsætte sagen og opfordre fagudvalgene til at identificere områder, hvor der er en frivillig indsats.

   

  Baggrunden for identificering af områder, hvor der er en frivillig indsats, kan henføres til følgende forhold:

   

  • Hvis kommunen vælger at forsikre den frivillige indsats, skal den selv fastsætte regler for, hvilke frivillige indsatser og aktiviteter der skal forsikres. Det vil betyde et omfattende registreringsarbejde af den frivillige indsats i kommunen.

   

  • Ved de foreninger, der har tegnet en forsikring for sine medlemmer, vil der være tale om dobbeltforsikring.

   

  I lovgivningen om forsikring af frivillige skelnes der mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats.

   

  Frivilligt arbejde er kendetegnet ved, at en borger af egen fri vilje og uden løn udfører en opgave til gavn for almensamfundet, og det er således den værdi arbejdet har over for andre, der gør det til frivilligt arbejde. Kommunen skulle have hentet lønnet arbejdskraft udefra til at løse opgaven, hvis ikke den frivillige havde løst den. Arbejdet er af mere organiseret, struktureret og aftalt karakter, og foregår ikke spontant eller uanmeldt. Borgere, der udfører frivilligt arbejde, er dækket på samme vis som kommunens ansatte og dækket af reglerne i arbejdsskadesikringsloven (den lovpligtige arbejdsskadeforsikring). Det medfører, at alle, der udfører frivilligt arbejde i Aabenraa kommune, dermed er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

   

  Frivillig indsats er kendetegnet ved, at borgeren ikke er i et tjenestelignende forhold med kommunen. Borgeren bestemmer således selv, hvornår og hvordan den frivillige indsats skal udføres. Opgaven og indsatsen er ikke defineret af kommunen, og kommunen har ikke egentlig instruktionsbeføjelse i forhold til borgeren. Frivillige indsatser kan f.eks. være supplerende vedligeholdelse af kommunale grønne arealer og lignende, som ligger ud over den vedligehold, som kommunen udfører.

   

  Kommunen har mulighed for at tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale opgaver yder en frivillig indsats. Kommunen kan også vælge at opfordre de borgere, der udfører en frivillig indsats, til selv at tegne en privat heltids ansvars- og ulykkesforsikring. I Aabenraa Kommune har praksis hidtil været at opfordre de borgere, der udfører en frivillig indsats, til selv at tegne en privat heltids ansvars- og ulykkesforsikring.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv bemærker, at der på nuværende tidspunkt ikke er et tilstrækkeligt overblik over omfanget og arten af frivillig indsats på teknik- og miljøområdet. Såfremt der skal tegnes en forsikring af frivillig indsats for alle frivillige, vil det være nødvendigt at udarbejde et samlet overblik af antal frivillige, opgaver og årligt timetal. Det er forvaltningens vurdering, at udarbejdelsen af et samlet overblik vil være forbundet med et betydeligt ressourcetræk til registrering af den frivillige indsats. Og på trods af ressourcetrækket vil der ikke være nogen garanti for, at registreringen indeholder alle frivillige indsatser, da der kan være frivillige indsatser, som kommunen ikke har kendskab til. Samtidig udvikler behovet for frivillig indsats sig løbende, hvorfor oversigten løbende skal ajourføres. Der gøres opmærksom på, at kommunen kan vælge at forsikre udvalgte typer af frivillig indsats.

   

  Efter drøftelsen af omfanget af frivillig indsats i fagudvalgene er det planlagt, at Økonomiudvalget behandler sagen om forsikring af frivillig indsats i januar 2020.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ikke anbefales, at der tegnes forsikring for de frivillige indsatser.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Godkendt.

   

  Christian Panbo (A) og Egon Madsen (A) stemte imod med den bemærkning, at alle, der gør en frivillig indsats i Aabenraa Kommune, bør være omfattet af en forsikring.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/51411, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af bevillingskontrollen pr. 30. september 2019, fremlægges sag til frigivelse af restrådighedsbeløb på anlægsprojektet Gasværksvej etape 1. Ved periodiseringen af anlægsbevillingen i april 2019 blev der placeret et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til dækning af omkostninger tilløbet projektet i afslutningsfasen.

   

  Ved periodiseringen af anlægsbevillinger i april 2019 blev der placeret et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2019 på Gasværksvej etape 1 til dækning af yderligere omkostninger på projektet.

   

  Med frigivelse af restrådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr. kan anlægsprojektet omfattende gennembruddet fra Haderslevvej til Gasværksvej afsluttes, men omkostningerne til afslutningen medfører at der ikke er økonomi til at fortsætte planlægningen af de næste etaper, eller at gennemføre VVM-proces og evt. sideløbende lokalplanlægning. Omkostningerne omhandler håndtering og bortskaffelse af forurenet jord opgjort endeligt på sagen.

   

  Der er ikke afsat rådighedsbeløb på investeringsplan 2019-2023 til fortsættelse af de næste etaper af Gasværksvejs ombygning og forlængelse. Derfor anbefales det ikke at igangsætte yderligere planlægning eller VVM, der omfattes af relativt kortvarige gyldighedsperioder.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Afledt drift er bevilget ved den første frigivelsessag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til projektet Gasværksvej etape 1, finansieret af rådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr. i 2019, som frigives, og

  at yderligere planlægning for projektet udsættes til der er truffet beslutning om finansiering af projektets næste etaper.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  1. at anbefales godkendt, og

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60226, Sagsinitialer: TSN

  Sagsfremstilling

  Denne sag handler om frigivelse af anlægsmidler til cykelstiprojekter. Der ønskes frigivet en anlægsbevilling til cykelbaner langs Rødekrovej Vest mellem Gl. Ribevej og en nyetableret samkørselsplads, samt til en udvidelse af cykelbaner mellem ny rundkørsel ved motorvejens tilslutningsanlæg og Kometvej. Cykelbanerne vil bidrage til en sammenhængende cykelforbindelse mellem Kometvej og Gl. Ribevej og sikre lette trafikanter på strækningen. Trafikmængden på strækningen er forøget som følge af trafik til og fra Sønderjyske Motorvej.  Se kortbilag.

   

   

  Vejudvidelse med cykelbaner langs Rødekrovej Vest, mellem Gammel Ribevej og ny samkørselsplads ved Sønderjyske Motorvej:

   

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. i 2020 investeringsoversigten 2020-2023 til projektet ”Cykelbaner Rødekrovej Vest”. Projektet er en del af budgetaftalen og for at kunne igangsætte udarbejdelsen af projektmateriale til grund for udbud og anlæggelse, er det nødvendigt at få bevillingen frigivet.

   

   

   

  Vejudvidelse med cykelbaner langs Bodumvej, mellem rundkørsel ved Sønderjyske Motorvej og Kometvej:

   

  Vejdirektoratet har i forbindelse med tilslutningsanlægget ved (70a) Rødekro etableret cykelbaner fra pendlerpladsen og mod vest, gennem rundkørslen. Ved etablering af 200 meter cykelbane på Bodumvej, sikres god adgang til pendlerpladsen for lette trafikanter kommende fra Rødekro. For at kunne igangsætte udarbejdelse af projektmateriale til grund for udbud og efterfølgende anlægsarbejde er det nødvendigt at få frigivet bevillingen. Cykelbaneløsningen kan gennemføres for 0,6 mio. kr., såfremt arbejdet her kan udføres i sammenhæng med cykelbanerne ved Rødekrovej Vest. På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb i 2020 på 1,0 mio. kr. til Cykelstipulje. Der er frigivet 0,4 mio. kr. til en tillægsbevilling vedr. projektet ”Cykelsti Plantevænget”. Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler de resterende 0,6 mio. kr. af anlægsbevillingen frigivet.

   

   

  Med ovenstående to stykker cykelbaner er der sikret en samlet cykelløsning langs vejsystemet nærmest motorvejens nye tilslutningsanlæg. 

   

  Der er på det nuværende projektstadie ikke erkendt behov for ekspropriation i forbindelse med gennemførelse af projekterne. Skulle der opstå behov for ekspropriation vil bemyndigelsen hertil fremsættes på et senere tidspunkt.

   

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten 2020-2023 er der afsat et rådighedsbeløb i 2020 på 1,1 mio. kr. til projektet ”Cykelbaner Rødekrovej Vest”.

   

  På investeringsoversigten 2020-2023 er der afsat et rådighedsbeløb i 2020 på 1,0 mio. kr. til Cykelstipulje. Der er frigivet 0,4 mio. kr. til en tillægsbevilling vedr. projektet ”Cykelsti Plantevænget” Der resterer således 0,600 mio. kr. i puljen.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har skønnet omfanget af afledt drift på de nye anlæg samlet til 0,02 mio. kr. årligt, som skal tilgå Teknik- og Miljøudvalgets politikområde ”Vejdrift” fra anlæggets færdiggørelse sidst i 2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til projektering og anlæg af ”Cykelbaner Rødekrovej Vest”, finansieret af rådighedsbeløbet i 2020, som frigives,

  at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet ”Cykelbaner Rødekrovej Vest” på 0,6 mio. kr., finansieret af det resterende rådighedsbeløb i ”Cykelpuljen” på 0,6 mio. kr. i 2020 som frigives, og

  at der ved projektets afslutning tilføres politikområdet ”Vejdrift” under Teknik- og Miljøudvalget 0,02 mio. kr. årligt til afledt drift, finansieret af puljen ”Afledt drift” under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36306, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede d. 20. februar 2019 at der arbejdes videre med en ændring af krydset Mjølsvej-Hydevadvej. Ændringen medfører en omlægning af hele krydset, så den primære trafikretning lægges over på Mjølsvej, således den nord-sydvendte trafikafvikling forbedres. Anlægget vurderes at koste omkring 3,2 mio. kr.

   

  Krydsombygningens formål er at forberede vejnettet til en stigning i trafikintensitet til datacenterområdet ved Kassø.

   

  Siden principperne for krydsombygningen blev besluttet i Teknik- og Miljøudvalget har sagen afventet i forvaltningen, fordi byggerierne i Kassøområdet er bremset op. Derfor er aktualiteten for øget trafikbelastning i krydset på Mjølsvej-Hydevadvej ændret.

   

  For at kunne igangsætte projektering, forundersøgelser, undersøgelser om arealbehov og udformning af krydsombygningen anmodes der om frigivelse af en anlægsbevilling til projektering af krydsningsløsningen. Projekteringen skal afklare arealbehov og udformning med henblik på senere beslutning om anlæg f.eks. i 2023, hvor der er afsat midler i investeringsoversigten, Trafikplan Kassø.

   

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsplan 2019-2023 er der til Trafikplan Kassø afsat et ikke frigivet rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2019 samt 4,5 mio. kr. i 2021.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektet ”Mjølsvej/Hydevadvej”, finansieret af rådighedsbeløbet afsat i 2019 ”Trafikplan Kassø”, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede,

  at projektet ”Mjølsvej/Hydevadvej” ikke igangsættes, og

  at rådighedsbeløbet overføres ved regnskabsafslutning 2019.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/50751, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Der er den 4. september 2019 fremsendt anmeldelse af 9,3 ha skovrejsning på dele af matr. 131, matr. 550 og matr. 763 Sdr. Hostrup, Ensted.

   

  Aabenraa Kommune har den 6. september 2019 afvist anmeldelsen, idet arealet ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2015 (negativområder).

   

  Baggrunden for at skovrejsning er uønsket er, at arealet ligger i et område af ”værdifulde landskaber”, hvor de geologiske interesser er af særlig værdi.

   

  Kommunen kan vælge, at behandle anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse/dispensation til skovrejsning i negativområder, hvis særlige forhold taler for det.

    

  Det er Kultur, Miljø & Erhvervs vurdering, at der foreligger særlige forhold med hensyn til beskyttelse af grundvand/overfladevand og forøget naturværdi, som kan begrunde en tilladelse.

   

  Udpegningen af værdifulde landskaber i kommuneplanen dækker store områder, og det er nødvendigt at foretage konkrete skøn i forbindelse med ansøgning om skovrejsning indenfor områderne.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at skovrejsningen ikke vil få væsentlig indvirkning på de landskabelige forhold, idet skovrejsningsarealet er omkranset af levende hegn og ligger i forlængelse af eksisterende skov.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Planmæssige forhold

  Området ligger delvis i ”Nitratfølsomme indvindingsområder” og ”Områder med særlige drikkevandsinteresser”.

  Økonomi og afledt drift

  Ejer forestår tilplantningen. Der er ingen økonomi eller afledt drift af projektet for kommunen.

  Høring/udtalelse

  Udkast til tilladelse har været i 14 dages høring hos de nærmeste naboer. Der er ikke indkommet bemærkninger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, 

  at der gives tilladelse til skovrejsning på de 9,3 ha, som ligger i et område, hvor skovrejsninger ellers er uønsket.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56132, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til takster for 2020 til godkendelse.

  Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 17. september 2019.

   

  Affald - renovation, forbrænding og deponi

  Følgende takster stiger:

   

  • Taksten for 180 liter beholdere er ændret, så taksten pr. liter er den samme som for andre beholdere
    
  • Taksten for brændbart affald til nedknusning stiger som følge af nyt udbud

   

  • Taksten for affald til deponering stiger på grund af blandt andet udgifter til håndtering af perkolat

   

  • Genbrugstaksterne for erhverv stiger med hhv. 20 kr. og 25 kr. pr. aflevering afhængigt af affaldstypen. Dette skyldes, at behandlingsomkostningerne er steget

   

  Der er tilføjet følgende nye takster:

   

  • Ekstra tømning af beholdere
   Takster på henholdsvis 240 kr. og 320 kr. afhængig af beholderstørrelsen. Ydelsen er til brug for borgere, der har glemt at sætte beholder ud ved tømning men stadig ønsker beholderen tømt.

   

  • Undergrundsløsninger
   Taksten er beregnet ud fra, hvor mange gange årligt der bliver kastet affald i beholderen.

   

  • Genbrugstakst – flexboliger
   Taksten svarer til sommerhustaksten.
    

  Affald - forbrænding

  • Forbrændingstaksterne for erhverv og husholdninger

  Taksterne stiger, da den nuværende aftale med Sønderborg Kraftvarmeværk om forbrænding af affald udløber 1. marts 2020. Opgaven er i udbud, og Arwos forventer højere behandlingspriser.

   

  • Brændbart affald direkte til forbrænding henholdsvis mellemdeponi
   Taksterne er kommet til som følge af ændringen i takster for erhvervsaffald til forbrænding i efteråret 2019. De tidligere takster ”affald direkte til forbrænding” henholdsvis ”brændbart affald til mellemdeponi” er blevet opdelt i affald fra erhverv og affald fra husholdninger.

   

  Spildevand

  Tilslutningsbidragene er steget som følge af lovbestemt indeksregulering.

   

  Der er tilføjet en ny takst for genbrugsvand. Taksten bruges ved afledning af opsamlet regnvand brugt til fx tøjvask, toiletskyl osv.

   

  Der er tilsvarende tilføjet en ny takst for spildevand fra krydstogtsskibe.

  Taksterne svarer til det almindelige vandafledningsbidrag.

   

  Vand

  Anlægsbidrag samt årligt bidrag for sprinkleranlæg uden måler er steget som følge af indeksregulering.

   

  Tidligere har prisen for byggevandstilslutning til erhverv og stikledningsbidrag for stikledninger større end Ø 40 mm været efter regning. Byggevandstilslutning for erhverv og priser for stikledningsbidrag op til Ø 160 mm er fremadrettet sat til en fast pris.

   

  Øvrige takster er uændrede.

   

  Anlægs- og driftsbidrag, der ligger udenfor de i takstbladet fastsatte takster, skal aftales skriftligt mellem vandforsyningen og forbrugeren. Aftalen skal godkendes af kommunen i hvert enkelt tilfælde.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at taksterne for Arwos 2020 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56134, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) er et fælleskommunalt interessentskab, som varetager de opgaver, der påhviler kommunerne jf. lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald.

   

  MOTAS har fremsendt forslag til takster for 2020 til godkendelse. Takstforslaget er fastlagt på baggrund af budgettet for 2020 og er godkendt af repræsentantskabet i 2019.

   

  Takststigninger

  For første gang siden 2013 øges taksterne. Dette skyldes en lovændring i starten af 2019, som forhindrer kommunerne i at opkræve administrationsgebyr hos virksomhederne.

   

  Tidligere var kommunens administrationsudgifter til MOTAS indeholdt i kommunens administrationsgebyr til henholdsvis virksomheder og borgere. I praksis har Arwos stået for opkrævningen af administrationsgebyret.

   

  Kommunernes ret til at opkræve administrationsgebyr ved virksomheder blev imidlertid ophævet af Folketinget i starten af 2019.

   

  Der pågår forhandlinger om evt. udligning igennem bloktilskud. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet og det er usikkert, om samtlige udgifter til affaldsadministration vil blive dækket.

   

  For at håndtere den nuværende situation, reducerer MOTAS administrationsgebyret til kommunerne med ca. 1/3.

   

  For at kompensere for de resterende udgifter til administration og samtidig opnå et ”0-resultat”, øges de fleste af taksterne.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at MOTAS’ takster for håndtering af farligt affald for 2020 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/58668, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Jægerråd har ansøgt kommunen om tilskud til bekæmpelse af mårhunde og vaskebjørne i Aabenraa Kommune.

   

  Mårhunde er et stigende problem, og bestanden vokser dels som følge af indvandring fra syd og dels som følge af yngel. Mårhunden er en invasiv art, som truer de hjemmehørende rovdyr med tilsvarende levevis, herunder ræv og grævling.

   

  Bekæmpelse af mårhunden er reguleret i Vildtskadebekendtgørelsen. Heraf fremgår det, at jagtsæsonen løber fra 1. september til 31. januar. Resten af året kan dyrene reguleres.

   

  Erfaringsmæssigt foregår den mest effektive regulering ved skydning i nærheden af foderstationer med vildtkameraer, som kan afsløre aktivitet.

   

  En stor del af bekæmpelsen foregår ved at lokale jægere deltager på frivillig basis – en opgørelse foretaget af Miljøstyrelsen i 2015 viser i gennemsnit 300 timer pr. år pr. jæger.

   

   

  Registreringer af nedlagte dyr viser en stigning i antallet. I perioden 2017/2018 blev der på landsplan registreret 1.655 nedlagte dyr, og der forventes ca. 6.000 i 2019/2020. Stigningen skyldes dels, at bestanden vokser og dels, at frivillige jægere yder en stor indsats. 

   

  Lokale tal viser i alt 174 nedlagte dyr i perioden 1. april – 1. november 2019, heraf er 84 skudt, 81 fanget og 9 trafikdræbt. Tallene formodes ifølge Aksel Bek (medlem af Jægerforum SNS-Sønderjylland) at være højere, da alle dyr nok ikke indberettes.

   

   

  Tre ud af fire adspurgte sydjyske kommuner støtter de lokale jægere økonomisk. I Tønder og Sønderborg Kommuner er der i såvel 2018 som 2019 indkøbt kameraer med lys og MMS-kort til jægerne. I Varde Kommune støttes med et beløb, som Jægerrådet selv forvalter. Haderslev Kommune yder ikke støtte til bekæmpelsen.

   

  Miljøstyrelsen har for andet år i træk udbudt en tilskudspulje – i år på 0,3 mio. kr. Grupper af jægere, der bekæmper mårhunde, kan søge om tilskud til indkøb af rørfælder, vildtkameraer og SMS-alarmer. Tilskuddet omfatter 75 % af prisen på det indkøbte. Egenbetalingen på 25 % betyder, at udstyret ejes af jægergruppen, der får tilskuddet. Puljen er dog hurtigt brugt op, og kan ikke dække alle ønsker om tilskud.

   

  I forhold til vaskebjørne er problemet endnu ikke så stort. Det forventes imidlertid at vokse, pga. indvandring fra syd. Bekæmpelse af vaskebjørne er ligeledes omfattet af Vildtskadebekendtgørelsen, og arten kan sandsynligvis bekæmpes på samme måde som mårhunden.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Bekæmpelse af mårhunde og vaskebjørne kan ikke gebyrfinansieres. Opgaven er heller ikke finansieret af bloktilskud, da den ikke er pålagt kommunerne gennem lov.

  Tilskuddet foreslås finansieret af naturforvaltningsprojekter under politikområdet ”Natur og Miljø”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der i 2019 ydes tilskud på 0,02 mio. kr. til indkøb af f.eks. vildtkameraer med lys og MMS-kort, finansieret af naturforvaltningsprojekter i politikområde ”Natur og Miljø”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Godkendt med den tilføjelse, at forvaltningen aftaler med jægerrådet, hvilke redskaber, der anskaffes, og at ordningen evalueres efter ét år.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2097, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  I 2015 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en besparelse på driftsbudgettet indenfor politikområdet ”Sikring af alsidig natur” vedrørende vandretursfoldere, hvor revision og trykning af folder og skilte overgår til digital håndtering. I 2019 og fremefter er der indarbejdet en nettobesparelse på 0,025 mio. kr. pr. år.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har forsøgt at løse opgaven ved at sikre digital tilgængelighed af vores vandretursfolderne på hjemmesiden samt ved at udarbejde ”Miniguides” i A4-format, som borgerne kan tilgå og printe fra kommunes hjemmeside.

   

  Vi er dog blevet mødt med et stærkt ønske fra turismeorganisationer og borgere om fortsat at levere trykte naturfoldere.

   

  Argumentet er, at man som turist gerne vil gå på oplevelse i naturen med en fysisk folder i hånden frem for at kigge på en smartphone, som kræver et sikkert mobilnet og i øvrigt kan være svær at anvende i solskin. Miniguides kan være anvendelige for små afgrænsede naturområder, men vil blive af dårlig kvalitet, hvis de skal dække større områder.

   

  Nytten af de fysiske foldere skal naturligvis vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde. Der kan være områder, hvor en digital løsning kan være tilstrækkelig.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Forvaltningen er indstillet på en omprioritering af 0,05 mio. kr. i 2020 samt 0,025 mio. kr. i 2021 og frem. Udgiften dækkes af politikområdet ”Natur og Miljø”, hvor der er afsat midler til naturforvaltning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der igen udarbejdes trykte vandretursfoldere for 0,05 mio. kr. i 2020 og 0,025 mio. kr. fra 2021.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Godkendt med den tilføjelse, at forvaltningen følger udviklingen af behovet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/35567, Sagsinitialer: JHENN
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/51515, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  Padborg Fjernvarme søgte den 8. februar 2017 om godkendelse af projektforslag for konvertering af naturgas til fjernvarme i eksisterende boligområde i Smedeby med 79 helårsboliger og fjernvarmeforsyning af 8 nye grunde ved Lyreskoven (1. etape af lokalplan

  nr. 60)

   

  Projektet blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. april 2018. Afgørelsen blev af gasselskabet efterfølgende påklaget til Energiklagenævnet. I klagen blev anført at der var anvendt forkerte beregningsforudsætninger og at et gasområde ikke kunne konverteres til fjernvarme.

   

  Energiklagenævnet hjemviste den 9. september 2019 kommunens afgørelse til fornyet behandling.

   

  Padborg Fjernvarme valgte at etablere fjernvarmenettet til de 8 grunde kort tid efter kommunens godkendelse. Dette var muligt på selskabets egen risiko, da klageperioden og den indgivne klage til Energiklagenævnet ikke havde opsættende virkning.

   

  Padborg Fjernvarme har den 4. november 2019 fremsendt et revideret projekt til fornyet behandling. Projektforslaget er revideret, således der er anvendt reviderede beregningsforudsætninger og det omstridte gasområde udgår.

   

  Områder fremgår af bilag 1

  Projektforslaget fremgår af bilag 2

   

  Projektforslaget er omfattet af Varmeforsyningsloven og skal godkendes efter Projektbekendtgørelsens kapitel 3 om etablering af distributionsnet og kapitel 4 om formelle godkendelseskrav.

   

  Projektforslaget, revideret den 7. november 2019, er gennemgået og Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at forslaget er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og dennes formål, at projektforslaget samlet set er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt, samt at der er grundlag for at godkende projektet.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven, Projektbekendtgørelsen

  Økonomi og afledt drift

  Det er oplyst, at der ikke søges om kommunegaranti.

  Høring/udtalelse

  Der er ikke gennemført 4 ugers høring jf. Projektbekendtgørelsen, idet der ikke er identificeret nogen modstående forsyningsselskaber eller berørte parter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektet godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/59837, Sagsinitialer: jpet

  Sagsfremstilling

  Orientering om nye regler for tilladelser til arrangementer såsom ringridning, dyrskuer, markeder herunder opsætning af telte og andre transportable konstruktioner.

   

  En medarbejder fra Kultur, Miljø & Erhverv orienterer.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/51347, Sagsinitialer: LBKL

  Sagsfremstilling

  Ifølge Vandforsyningslovens § 53 skal almene vandværkers årligt fastsatte drifts- og anlægsbidrag (takstblade) godkendes i den eller de kommuner, hvor vandet forbruges.

   

  Vandværker, der leverer mere end 200.000 m3 pr. år, er endvidere omfattet af Vandsektorloven, hvilket indebærer, at Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) fastsætter økonomiske rammer (indtægtsrammer) individuelt for hver enkelt vandforsyning.

   

  Kommunen skal påse, at vandværkernes økonomi følger hvile-i-sig-selv princippet, hvilket vil sige, at vandværket over en årrække hverken opbygger formue eller gæld.

   

  Kommunen skal ligeledes påse, at forskelle i vandforsyningernes anlægs- og driftsbidrag for forskellige kategorier af ejendomme er objektive og sagligt begrundet samt, at der ikke sker ubegrundet forskelsbehandling mellem f.eks. kategorier af ejendomme eller mellem private og erhvervsmæssige tilslutninger.

   

  Arwos’ drifts- og anlægsbidrag bliver hvert år godkendt af Byrådet sammen med Arwos’ takster for spildevand og affald.

   

  Aabenraa Byråd bemyndigede den 30. maj 2012 Kultur, Miljø & Erhverv at godkende vandværkstaksterne for øvrige vandværker, og fremlægge disse til orientering fremadrettet.

   

  Forvaltningen har for 2017 godkendt takstblade for samtlige almene vandværker i Aabenraa Kommune.

   

  Forvaltningen har for 2018 godkendt 32 takstblade for almene vandværker i Aabenraa Kommune. Forvaltningen modtog ikke takstblade fra 4 almene vandværker.

   

  Forvaltningen har for 2019 godkendt 21 takstblade for almene vandværker i Aabenraa Kommune. Der er indsendt 5 takstblade, der er under behandling. Forvaltningen mangler at modtage takstblade fra 10 almene vandværker.

   

  Forvaltningen er i dialog med almene vandværker, der ikke har et godkendt takstblad for indeværende og/eller tidligere år.

   

  Vedlagte bilag viser gældende takster for 2019. Hvis fremsendte takster endnu ikke er godkendt i forvaltningen, er det de seneste godkendte takster der gælder.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Vandforsyningsloven

  Vandsektorloven

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Orientering taget til efterretning.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60749, Sagsinitialer: AWS

  Sagsfremstilling

  Staten har i Vandområdeplan 2 udpeget særligt forureningsfølsomme søer og vandløb.

  Planen er trådt i kraft i 2015.

   

  Vandområdeplanen indeholder bestemmelser om, at spildevandet fra husstande i det åbne land, som udleder dårligt renset spildevand til disse søer og vandløb, skal renses bedre, når vandløbet eller søen endnu ikke har en tilstrækkelig god miljøtilstand.

   

  Kommunen skal sikre denne bedre rensning igennem påbud til de forurenende ejendomme. Indsatsen skal være gennemført inden næste Vandområdeplan træder i kraft i 2021.

   

  Indsatsen er beskrevet i kommunens spildevandsplan 2014-2017, revideret i et tillæg i 2016 og indarbejdet i den gældende spildevandsplan 2018-2022.

   

  Processen har tidligere været igangsat, men har det sidste års tid afventet en domsafsigelse for en tilsvarende sag i Roskilde Kommune, hvor der var opstået tvivl om gyldigheden af den tidligere praksis på området. Dommen er afsagt i november 2019 og bekræfter den tidligere praksis.

   

  Opgaven genoptages nu.

   

  En del ejendomme i oplandene har tidligere modtaget påbud om forbedret rensning – senest i 2015. Disse ejendomme gennemgås for efterlevelse med eventuel håndhævelse til følge. For de øvrige ejendomme indledes en påbudsproces.

   

  Forud for påbudsprocessen foretages en konkret vurdering af hver enkelt ejendoms afløbsforhold, bl.a. ved tilsyn.

   

  På mødet vil der blive orienteret mere udførligt om processen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Orientering taget til efterretning.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/59022, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2019 er der blevet konstateret en række forureninger i det åbne land. Hovedparten stammer fra landbrugsejendomme, og blev opdaget i forbindelse med kraftig nedbør.

   

  Ved mødet orienteres om forureningerne, herunder:

  -         Sammenligning med tidligere år

  -         Eksempler og problemstillingerne i hovedtræk

  -         Handlemuligheder

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  Orientering taget til efterretning.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

  -

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i punktet.