Beslutningsprotokol

onsdag den 15. januar 2020 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger: Afbud: Kurt Andresen (S)
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 15. januar 2020

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen (S)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Status på markvandingstilladelser
  • Cykelbaner Rødekro
  • Status på udbud af vandløbsvedligeholdelse
  • Rørlægning ved Stenneskær

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2020

  Orientering taget til efterretning.

   

  Afbud: Kurt Andresen (S)

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56648, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Teknik- og Miljøudvalget træffe beslutning om, hvordan der findes finansiering til dækning af et budgetunderskud i 2020 på ca. 4,5 mio. kr., samt fra 2021 og frem på ca. 4,3 mio. kr.

   

  I de vedlagte bilag vises forskellige reduktionsmuligheder, som er fundet inden for de to politikområder ”Kollektiv trafik” og ”Vejdrift”. Reduktionen på bybuskørsel i weekenden har Teknik- og Miljøudvalget tidligere besluttet sig for (den 12. juni 2019 og fastholdt i bevillingskontrol 30/9 2019), men forslaget er taget med igen, da udvalget kan vælge at ændre sin beslutning.

   

  Siden Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen den 6. november 2019, har Sydtrafik oplyst, at eventuelle nedskæringer på busdriften for 2020 først vil kunne realiseres ved køreplanskiftet i sommeren 2020, hvorfor den tilhørende besparelse i 2020 kun kan blive halvårlig.

   

  Sydtrafik har siden mødet den 6. november 2019 leveret nye data for passagertal, baseret på indtjek på rejsekort samt salg af enkeltbilletter. I forhold til oplysningerne i sagsfremstillingen den 6. november 2019 viser de seneste data at et noget lavere antal passagerer end hidtil beregnet, vil blive ramt af nedlæggelserne på bybuslinjer i weekenden.

   

  På et møde 6. januar 2020 med formand og næstformand fra Teknik-og Miljøudvalget og forvaltningen har Sydtrafiks direktør oplyst, at de budgetmæssige ændringer på ca. 4,5 mio. kr. er ændret primært af følgende grunde:

   

  • Godt halvdelen skyldes udbudsresultatet fra 2017
  • FlexTur er i vækst; 600.000 kr. mere fra regnskab 2018 til budget 2020
  • Omfanget af handicapkørsel stiger; 700.000 kr. fra 2018 til 2020 (pålignes Social og Sundhed direkte)
  • Den visiterede FlexTrafik forventes at stige 300.000 til 2020 (pålignes Social og Sundhed direkte)
  • Den egentlige bustrafik stiger med ca. 2 mio. inkl. skolekørsel

   

  Reduktion i serviceniveau på den kollektive bustrafik medfører et behov for ændring af servicekriterierne for kollektiv trafik. Den seneste version af servicekriterierne er endeligt besluttet af Teknik- og Miljøudvalget den 7. december 2016. Servicekriterierne er vedlagt som bilag.

  Økonomi og afledt drift

  I bevillingskontrollen 30. september 2019 er overført 0,600 mio. kr. fra 2019 til 2020.

   

  Budgetunderskuddet kan finansieres med kombinationer af nedenstående reduktionsforslag.

   

  Reduktioner på buskørsel er ikke så lette at variere, og når en reduktion er indført, er den tidskrævende at rulle tilbage, ligesom et tabt passagertal tager lang tid at vinde igen. I finansieringsforslagene er disse reduktioner, derfor fastholdt fra det tidspunkt de er indført.

   

  Reduktioner på ”Vejdrift” og tilskud til ungdomskort er lettere at variere med kort varsel, og er derfor de eneste reduktioner der varieres fra år til år i det efterfølgende.

   

  Budgetændringer fra 2020 (1.000 kr):

   

   

   

  Kollektiv Trafik (1.000 kr)

  2020

  2021

  2022

  2023

  Forventet merforbrug busdrift

  -4.330

  -4.180

  -4.180

  -4.180

  Forventet merforbrug busstation

  -183

  -183

  -183

  -183

  Forventet merforbrug I ALT

  -4.513

  -4.363

  -4.363

  -4.363

   

   

   

   

   

  Finansieringsforslag 1

  Ansøgt overført fra 2019

  600

   

   

   

  Bybusser, weekend e. lø. kl. 14

  600

  1.200

  1.200

  1.200

  Bybusser, hverdage e. kl. 18

  550

  1.100

  1.100

  1.100

  Rute 220, weekend e. lø. kl. 14

  300

  600

  600

  600

  Rute 220, hverdage e. kl. 18

  400

  800

  800

  800

  Reduktion vedr. ungdomskort

  0

  0

  0

  0

  Reduktion vejdrift generelt

  1.273

  663

  663

  663

  Reduktion belægninger m.v.

  790

   

   

   

  I ALT

           4.513

           4.363

           4.363

        4.363

   

   

   

   

   

  Finansieringsforslag 2

  Ansøgt overført fra 2019

  600

   

   

   

  Bybusser, weekend e. lø. kl. 14

  600

  1.200

  1.200

  1.200

  Bybusser, hverdage e. kl. 18

  550

  1.100

  1.100

  1.100

  Rute 220, weekend e. lø. kl. 14

  300

  600

  600

  600

  Rute 220, hverdage e. kl. 18

  400

  800

  800

  800

  Reduktion vedr. ungdomskort

  220

  525

  525

  525

  Reduktion vejdrift generelt

  1.200

  138

  138

  138

  Reduktion belægninger m.v.

  643

   

   

   

  I ALT

           4.513

           4.363

           4.363

        4.363

   

   

   

   

   

  Finansieringsforslag 3

   

   

   

   

  Ansøgt overført fra 2019

  600

   

   

   

  Bybusser, weekend e. lø. kl. 14

  0

  0

  0

  0

  Bybusser, hverdage e. kl. 18

  0

  0

  0

  0

  Rute 220, weekend e. lø. kl. 14

  0

  0

  0

  0

  Rute 220, hverdage e. kl. 18

  0

  0

  0

  0

  Reduktion vedr. ungdomskort

  1.575

  2.100

  2.100

  2.100

  Reduktion vejdrift generelt

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  Reduktion belægninger m.v.

  1.138

  1.063

  1.063

  1.063

  I ALT

           4.513

           4.363

           4.363

        4.363

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at finansiering af budgetunderskuddet i 2020 og frem gennemføres på baggrund af finansieringsforslag 2.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2020

  Jan Riber Jakobsen (C), Christian Panbo (A) og Egon Madsen (A) stillede følgende ændringsforslag:

   

  At finansieringsbehovet på 1,2 mio kr. forårsaget af øget kørsel til de mindre klasser vedr. skolebusser anbefales finansieret af Børne- og Uddannelsesudvalget,

   

  At der findes besparelser ved justeringer af buskørsel som sagsfremstillingens finansieringsforslag 1, på nær ruterne 3 og 220, som bibeholdes som i dag, og

   

  At de resterende midler findes ved en procentvis besparelse for alle politikområder under Teknik- og Miljøudvalget, undtaget ”Kollektiv trafik” og den andel af ”Ejendomme”, som ikke berører ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget.

   

  For ændringsforslaget stemte Jan Riber Jakobsen (C), Christian Panbo (A) og Egon Madsen (A). Imod stemte Arne Leyh Petersen (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Thomas Juhl (V).

  Forslaget bortfaldt pga. stemmelighed.

   

   

  Indstillingen ikke godkendt, idet 3 stemte for: Arne Leyh Petersen (O), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Thomas Juhl (V), og 3 stemte imod: Christian Panbo (A), Jan Riber Jakobsen (C) og Egon Madsen (A).

   

  Christian Panbo (A) stemte imod med den begrundelse, at besparelsen kunne have været undgået, hvis et flertal af politikerne i Regionen havde udvist rettidig omhu ved at fusionere Sydtrafik og Fynbus, som han siden 2014 har foreslået med en deraf følgende besparelse på omkring 24 mio kr. årligt, og hvorved kommunen havde undgået de følgende års efterbetalinger og besparelser. De andre 4 regioner har hver kun 1 trafikselskab, og det er ejerne – Regionen og Kommunerne – der kan forlange en sammenlægning, som vil være udtryk for bæredygtig økonomi og sund fornuft.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) og Egon Madsen (A) stemte imod med den begrundelse, at reduktioner på ruterne 3 og 220 vil forringe kommunens serviceniveau i landdistrikterne.

   

   

  Afbud: Kurt Andresen (S)

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/47171, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages beslutning om parkeringskontrol i Aabenraa Kommune. Sagen tager afsæt i ”Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering”. Denne lov har medført, at fordelingen af indtægter for parkering ændres. Kommunens andel af indtægter for den enkelte p-afgift sænkes fra 50% til 30%. Udgifterne til opretholdelse af P-vagtordning og administration er uændret.

   

  Sagen blev på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. september 2019 udsat med henblik på at afvente en drøftelse af konsekvenserne ved lovens indførsel ved formandsmøde mellem de sønderjyske Tekniske Udvalg.

   

  Parkeringskontrol gennemføres i Aabenraa Kommune af Parkering Syd, som er oprettet til formålet af Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa Kommune. Haderslev Kommune har i marts 2019 besluttet at udtræde af aftalen med P-syd med henblik på at gå i dialog med politiet om en fremtidig løsning, f.eks. at anmode politiet om at varetage opgaven. 

   

  Parkering Syd har gennemført en analyse med det formål, at kunne håndtere ovennævnte indtægtstab for at økonomien fortsat kan balancere om nul og deraf hvile i sig selv.

   

  Parkering Syd vurderer, at der gennem reduktion af antal ansatte og udskiftning i nuværende bilpark vil kunne nedbringes på udgiftssiden. Der er udgifter for 1,8 mio. kr. årligt til p-kontrollører og administration, og indtægtsgrundlaget forventes at fastholdes på omkring 10.000 årlige afgifter. På formandsmødet mellem de 4 tekniske udvalg den 22. oktober var der enighed om, at dette niveau ønskes fastholdt.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv ser nedenstående scenarier for opgavevaretagelse af parkeringskontrol i fremtiden:

   

  1)     Forblive i Parkering Syd og fortsætte parkeringskontrollen som hidtil, men med et omkostningsniveau på 1,8 mio. kr., der svarer til 3 p-kontrollerer og administration baseret på indtægter fra et niveau på omkring 10.000 afgifter årligt.

  2)     Forblive i Parkering Syd og fortsætte parkeringskontrollen som hidtil. Aabenraa Kommune bevilger et årligt driftstilskud til opretholdelse af Aabenraa Kommunes andel af ordningen - svarende til det tabte indtægtsgrundlag som lovgivningen medfører.

  3)     Udtræde af Parkering Syd og udelade parkeringskontrol.

  4)     Tilbagelevering eller overdragelse af opgaven til politiet.

   

   

  Forvaltningen anbefaler, at Aabenraa Kommune fortsat er en del af Parkering Syd, og at Parkering Syd regulerer den nødvendige administration og parkeringsregulering ind i forhold til økonomisk at kunne hvile i sig selv. Forvaltningen henviser til, at parkeringsregulering i Aabenraa Kommune er nødvendig for at skabe den nødvendige udskiftning på handelsnære og tidsbegrænsede parkeringspladser. Endelig er parkeringskontrol et effektivt virkemiddel for trafiksikkerhed og fremkommelighed gennem håndhævelse af f.eks. parkeringsforbud.

  Endelig er der brug for reguleringsmuligheder i forhold til et øget parkeringstryk fra lastbiler i korridorerne nær motorvejsnettet.

   

  Syd- og Sønderjyllands Politi har tydeligt tilkendegivet, at parkeringskontrol ikke er en politimæssig kerneopgave, hvilket også er årsagen til, at opgaven er overdraget til de sønderjyske kommuner og Parkering Syd deraf er blevet oprettet.

   

  Forvaltningen gør opmærksom på, at en række andre kommuner har gjort sig erfaringer med at undlade parkeringskontrol. Kommunernes Landsforening har generelt advaret om ulemperne for parkeringsmuligheder i byerne, hvis kommunerne ikke længere fører parkeringskontrol pga. et utilstrækkeligt økonomisk grundlag at gøre det ud fra.  

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune beslutter og følger scenarie 1, og 

  at forvaltningen informerer Teknik- og Miljøudvalget, såfremt der måtte opstå ændrede forhold, der påvirker situationen for parkeringslovgivning eller administration i relation til sagsfremstillingen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2020

  Godkendt med den tilføjelse, at ordningen evalueres om ét år.

   

  Afbud: Kurt Andresen (S)

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/61252, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag redegøres for Kultur, Miljø & Erhverv’s procedurer for vedligeholdelses- og renoveringsopgaver på bygværker.

   

  Kommunens bygværker er i forbindelse med kommunesammenlægningen blevet samlet i et fagspecifikt registreringsprogram, Danbro. Her registreres og gemmes informationer omkring de enkelte bygværkers driftsforhold, vedligeholdelsesaftaler, myndighedsforhold, tilstandsvurderinger og eftersynsrapporter m.m.

   

  Betydningen af bygværker dækker over vejbærende broer, sporbærende broer, rørgennemløb, stenkister, tunneler m.m. Der er med udgangen af 2019 registreret følgende: 

   

  Bygværker med en spændvidde over 2 meter:   232 stk.

  Bygværker med en spændvidde under 2 meter:   250 stk.

  I alt     482 stk.

   

  For at kunne vurdere om et bygværk skal renoveres, bliver disse tilset jævnligt. I nogle tilfælde gennemføres såkaldte generaleftersyn. Det gælder særligt på broer udsat for lastpåvirkning. Giver eftersynene anledning til undersøgelser på konstruktionen af destruktiv karakter, så gennemføres disse typisk i forlængelse heraf. Det kan være nødvendigt at åbne op til armering bag revner eller til membraner for at kunne vurdere nedbrydning og levetid.

   

  Alle bygværker gives en tilstandskarakter.  Karakteren indikerer i hvor god stand bygværket er. Dette er næsten den samme metode, der anvendes på vejområdet til at opgøre tilstande af veje.  Det er Vejdirektoratets Broindeks, der anvendes til karakteren.  Broindekset er en national standard for opgørelse af bygværkernes tilstand, og man kan derfor direkte sammenligne kommunernes bygværkers tilstand. I bilaget er der beskrevet mere udførligt om denne standard.

   

  Ud fra ovennævnte forhold prioriterer forvaltningen efter 2 punkter:

  1. Sikkerhed ved brug.
  2. En totaløkonomisk tilgang baseret på tilstandsvurdering, fordi rettidigt vedligehold begrænser skadesomfanget på bygværket. Planlagt vedligehold er mere rentabelt på lang sigt end akut vedligehold.

   

  Enkelte bygværker er placeret på særtransportruter, og disse bygværker har særligt fokus. Enkelte bygværker har påført vægtbegrænsning. Vægtbegrænsning påføres, hvor broens bæreevne er nedsat, eller hvor dens trafikale brug kan begrænses til mindre køretøjer. Generelt er det ikke omfanget af trafik, men forholdene om trafikkens vægt og hastighed, der ligger til grund for en sikkerhedsvurdering.

   

  Generelt prioriteres bygværker, når der begynder at komme gennemsivning af vand i konstruktionens bærende dele.  Her er det vigtigt at få skiftet fugtisoleringen/membranen hurtigst muligt, da det ellers vil give en væsentlig forøgelse af følgeskaderne.  Membranen beskytter konstruktionen mod vand, så armeringsjernet ikke tager skade med svækkelse af konstruktionen til følge.

   

  Bag tilstandsvurderingen ligger 15 målepunkter. Det er dog primært de 4 vigtigste punkter af de 15, som har med den bærende konstruktion af bygværket at gøre, der tæller. Det er disse punkter, der har primær betydning for en sikkerhedsvurdering. 

   

  Den højeste karakter på de 4 punkter er den karakter, som hele bygværket får.

   

   

  Aabenraa Kommunes bygværkers gennemsnitlige tilstand er 1,59, hvor landsgennemsnittet er 1,38. Vejdirektoratet anbefaler, at den gennemsnitlige tilstand ligger mellem 1,0 og 1,2. 

   

  Broen på Åbølvej i Burkal havde en karakter på 5,0, hvorfor det var påkrævet at den blev vedligeholdt.

   

  Renovering og reparation af bygværker er generelt set omkostningstunge arbejder at få udført. Ofte understøttes forarbejde og udførsel med faglig ekstern ingeniørrådgivning og specifikke entreprenørkompetencer. Som følge af uoverensstemmelser i datagrundlaget i Danbro har forvaltningen indført procedurer for krydstjek på data på bygværker forud for igangsætning af renoveringsopgaver.

   

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Primært Lov om offentlige veje

  Økonomi og afledt drift

  Der er budgetlagt 4,0 mio. kr. i 2020 til renovering af bygværker inkl. rådgiverydelserne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningens procedurer for vedligeholdelses- og renoveringsopgaver på bygværker tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Kurt Andresen (S)

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38361, Sagsinitialer: LBKL

  Sagsfremstilling

  Havmiljø

  På mødet gives en mundtlig generel orientering om havmiljøet, iltsvind og badevand, svarende til orienteringen i Grænsetrekantens styregruppe den 15. november 2019.

   

  Badevandssæsonen 2019

  Aabenraa Kommune har i 2019 udtaget prøver til kontrol af vandet for indhold af bakterier fra i alt 32 lokaliteter, jf. bilag 1. Strandenes klassifikation bygger på statistiske beregninger på resultater fra de sidste 4 badevandssæsoner.

   

  Alle 11 Blå Flag-strande er igen blevet klassificeret som ”udmærket”. Aabenraa Kommune kan dermed søge om Blå Flag for sæson 2020 på samtlige 11 Blå Flag-strande.

   

  Af de 14 almindelige badestrande er 9 blevet klassificeret som ”udmærket” og 5 som ”god”. I forhold til sæsonen 2018 er Strandgade og Kohage steget fra ”god” til ”udmærket”, Hostrupskov er steget fra ”tilfredsstillende” til ”god” og Kallemosen er faldet fra ”udmærket” til ”god”. Ingen strande er kvalificeret som ”ringe”.

   

  Af de 7 kontrolstationer er 4 klassificeret som ”udmærket”, 2 stationer som ”tilfredsstillende” og 1 som ”ringe”.

   

  Ved Skarrev er afgrænsningen af Blå Flag-zonen ændret efter ønske fra forpagteren af Skarrev Campingplads. Stranden er således udvidet mod vest, og ”hovedadgangen” til stranden ligeledes flyttet længere mod vest. Prøvetagningsstedet er uændret.

   

  På Fakkelgården Strand har der i 2019 været flere målinger, der viste store overskridelser af grænseværdien for bakterier. Stranden ændres derfor i 2020 til en kontrolstation, indtil årsagerne til de høje bakterieforekomster er afklaret.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Kurt Andresen (S)

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/26205, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. oktober 2019 Forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune sammen med udkast til afgørelse om ikke pligt til miljøvurdering af planen.

   

  Tillæg nr. 2 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 giver mulighed for, at der kan anlægges et regnvandsbassin, samt at der erhverves areal til ledningsanlæg.

   

  Tillægget udvider desuden kloakopland SKl22, så det stemmer overens med lokalplan nr. 72.

   

  Borgere, som er direkte berørt af plantillægget, har modtaget et brev om høring af plantillægget. Derudover har forslaget været i offentlig høring i 8 uger på kommunens hjemmeside. Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar eller henvendelser vedrørende plantillægget.

   

  Udkast til screeningsafgørelsen har været i høring i 4 uger på kommunens hjemmeside. Der er ikke indkommet høringssvar, og der er truffet afgørelse, som ligeledes har været offentliggjort på hjemmesiden. Klagefristen er udløbet, og der er ikke indkommet klager over screeningsafgørelsen.

   

  Ekspropriation

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre ledningsarbejdet, ligesom det er Arwos, der senere skal drive ledningsanlægget og dermed have adgang til anlægget.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vil sammen med Arwos arbejde for, at der indgås frivillige aftaler med ejerne af de ejendomme, hvor ledningerne skal passere og/eller, hvor der skal sættes brønde, for på den måde at sikre, at ejendomsejerne bliver kompenseret, dels for rådighedsindskrænkning og dels for deklarationer på deres ejendomme.

   

  I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed igennem frivillige aftaler, foreslås rådighedsindskrænkninger og deklarationer gennemført ved ekspropriation.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige aftaler, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen (S)

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/51990, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. oktober 2019 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune sammen med udkast til afgørelse om ikke pligt til miljøvurdering af planen.

   

  Tillæg nr. 3 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 giver mulighed for, at erhverve areal til anlæg af pumpestationer og ledningsanlæg for at muliggøre kloakeringen af Strandgade og nærtliggende ejendomme.

   

  Borgere, som er direkte berørt af plantillægget, har modtaget et brev om høring af plantillægget. Derudover har forslaget været i offentlig høring i 8 uger på kommunens hjemmeside. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar.

   

  På baggrund af det ene høringssvar ændres ledningsføringen i plantillægget.

   

  Udkast til screeningsafgørelsen har været i høring i 4 uger på kommunens hjemmeside. Der er ikke indkommet høringssvar, og der er truffet afgørelse, som ligeledes har været offentliggjort på hjemmesiden. Klagefristen er udløbet, og der er ikke indkommet klager over screeningsafgørelsen.

   

  Ekspropriation

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre ledningsarbejdet, ligesom det er Arwos, der senere skal drive ledningsanlægget, og dermed have adgang til anlægget.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vil sammen med Arwos arbejde for, at der indgås frivillige aftaler med ejerne af de ejendomme, hvor ledningerne skal passere og/eller, hvor der skal sættes brønde, for på den måde at sikre, at ejendomsejerne bliver kompenseret, dels for rådighedsindskrænkning og dels for deklarationer på deres ejendomme.

   

  I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed igennem frivillige aftaler, foreslås rådighedsindskrænkninger og deklarationer gennemført ved ekspropriation.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage frivillige forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen (S)

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24471, Sagsinitialer: OLD_lmje

  Sagsfremstilling

  Evaluering af ordning

  Aabenraa Kommune har i 2019 deltaget i ”Ren Natur”.

   

  ”Ren Natur” er et frivilligheds-/sponsorkoncept under ”Hold Danmark Rent”. Ordningen, der handler om indsamling af henkastet affald i naturen, henvender sig til foreninger, som kan tilmelde sig indsamling af affald på udvalgte ruter og derved modtage et sponsorat på 3.000 kr. Ruterne, der skal omfatte såvel ruter på vand, som ruter langs veje og i naturområder, planlægges af kommunen. Kommunen er ligeledes ansvarlig for afhentning og bortskaffelse af det indsamlede affald.

   

  Arbejdet med at finde og indgå samarbejde med foreningerne samt matche dem med ruter, tager ”Ren Natur” sig af.

   

  Aabenraa Kommune deltog i 2019 som logistikkommune, dvs. en form for prøveordning, hvor det er muligt at vurdere, om det er ”noget for kommunen”. Ordningen indebar udpegning af 8 forskellige ruter. Én af ruterne blev annulleret, da foreningen trak sig i sidste øjeblik.

   

  I alt blev der indsamlet 510 kg affald af i alt 119 frivillige fordelt på 7 foreninger. Det indsamlede affald fordelte sig på plast (45 %), dåser (23 %), papir & pap (16 %) og andet (16 %).

   

  Alle syv foreninger oplyser, at de vil deltage igen, hvis det bliver en mulighed.

   

  Forvaltningen har modtaget flere positive tilkendegivelser fra borgere i forhold til kommunens engagement på området.

   

  Deltagelse i 2020

  Hvis kommunen ønsker at deltage igen i 2020, vil det blive som konceptkommune, da det kun er muligt at deltage som logistikkommune én gang. ”Ren Natur” har oplyst, at der er en venteliste på ca. 20 kommuner, der ønsker at deltage i projektet.

   

  At være konceptkommune indebærer, at kommunen skal planlægge minimum 15 ruter. Hvor udgiften for kommunen som logistikkommune beløb sig til 3.900 kr., beløber konceptordningen sig til 0,025 mio. kr. (0,020 mio. kr. i deltagergebyr og 5.900 kr. til indsamlingsudstyr). Til gengæld gennemfører ”Ren Natur” blandt andet et større PR-event, tilbyder en profil på deres hjemmeside og udarbejder pressemeddelelser.

   

  Området ”henkastet affald” er en kommunal opgave, såvel i forhold til at forebygge som at rydde op. Ved at deltage i ”Ren Natur” bidrager vi til at opfylde denne forpligtelse. Derudover opnår vi, at der kommer øget fokus på området samt, at vi skaber en holdningsændring hos borgerne.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Opgaven med at forebygge henkastet affald samt at rydde op efter henkastet affald er en kommunal forpligtelse, som er skattefinansieret.

  Deltagelse i ”Ren Natur” foreslås finansieret under politikområdet ”Natur og Miljø”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommuner melder sig som konceptkommune i ”Ren Natur” i 2020.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen (S)

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/53619, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  Padborg Fjernvarme søgte den 6. november 2019 om godkendelse af projektforslag om udnyttelse af overskudsvarme i renset spildevand fra ARLA FOODS, Aabenraavej 2A, 6340 Kruså.

   

  Projektet omfatter etablering af en varmepumpe (containerløsning på ARLAs ejendom), som udvinder/udnytter overskudsvarmen i renset spildevand og etablering af en ca. 3 km lang fjernvarmetransmissionsledning fra containeren til tilslutningspunktet i Lyreskoven.

   

  Overskudvarmen vil dække ca. 15 % af Padborg Fjernvarmes varmeforbrug/behov.

   

  Områder fremgår af bilag 1. Projektforslaget fremgår af bilag 2.

   

  Projektforslaget er omfattet af Varmeforsyningsloven, og skal godkendes efter Projektbekendtgørelsens kapitel 3 om etablering af transmissionsledninger og kapitel 4 om formelle godkendelseskrav.

   

  Projektforslaget, revideret den 18. november 2019, er gennemgået og Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at forslaget er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og dennes formål, at projektforslaget samlet set er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt, samt at der er grundlag for at godkende projektet.

   

  Der er indsendt VVM-anmeldelse for projektet og sagsbehandlingen er i gang. Afgørelsen vil indeholde en vurdering af projektets miljøbelastninger, og afgøre om, der skal udarbejdes en egentlig VVM-vurdering.   

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven, Projektbekendtgørelsen

  Økonomi og afledt drift

  Det er oplyst, at der ikke søges om kommunegaranti.

  Høring/udtalelse

  Sagen har jf. projektbekendtgørelsen været i 4 ugers underretning og partshøring ved Stadtwerke Flensburg, idet projektet medfører at Stadtwerkes varmeleverance til Padborg fjernvarme reduceres. Stadtwerke har oplyst de ikke har bemærkninger til projektet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektet godkendes under forudsætning af at VVM-anmeldelsen ikke udløser krav om en egentlig VVM-vurdering.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2020

  Godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i punktets behandling pga. inhabilitet.

   

  Afbud: Kurt Andresen (S)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/825, Sagsinitialer: OLD_lmje

  Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har udarbejdet et forslag til, hvor i regionen der kan startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2020.

  Forslaget var i offentlig høring, og høringsdatoen var den 3. januar 2020. Af hensyn til den politiske behandling har Aabenraa Kommune anmodet om fristforlængelse til den 16. januar 2020.

  Formålet med regionens indsats er at beskytte grundvand og dermed drikkevand samt menneskers sundhed og miljøet imod forurening.

  Forslaget tager udgangspunkt i regionens ”Jord­forurenings­strategi 2017”, hvor de bærende principper for prioriteringen af indsatsen er besluttet. Den grundvandsbeskyttende indsats har højeste prioritet, men regionen har også fokus på indeklimaproblemer i boliger foranlediget af jordforureninger. I særlige tilfælde prioriteres indsatser for at beskytte mennesker imod direkte kontakt med forurenet jord, eller indsatser af hensyn til overfladevand og natur.

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet et foreløbigt høringssvar, som er vedlagt. Det foreløbige høringssvar er fremsendt til regionen og følges op af et endeligt svar efter den politiske behandling. 

   

  Forvaltningen er overordnet set enig i udpegningerne. Dog ønsker forvaltningen fokus på lokalitet nr. 545-05731, som er en gammel losseplads beliggende på Campusområdet. Lokaliteten ønskes prioriteret af hensyn til nærliggende recipient, Mølleåen, da der ved flere lejligheder er konstateret afledning af drænvand af ubestemmelig karakter til recipienten.

   

  På mødet gives samtidig en orientering om samarbejdet med regionen omkring jordforureninger, herunder rollefordelingen.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at det vedlagte udkast til høringssvar godkendes

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen (S)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2020

  -

   

  Afbud: Kurt Andresen (S)