Beslutningsprotokol

onsdag den 5. februar 2020 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 5. februar 2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2020

  Kurt Andresen (S) og Eivind Underbjerg Hansen (V) stillede forslag om at optage et punkt om udbud af vandløbsvedligeholdelse på dagsordenen.

   

  5 stemte for: Kurt Andresen (S), Eivind Underbjerg Hansen (V), Thomas Juhl (V), Christian Panbo (A) og Egon Madsen (A).

  2 stemte imod: Jan Riber Jakobsen (C) og Arne Leyh Petersen (O).

  Jan Riber Jakobsen stemte imod med den begrundelse, at der ikke forelå et skriftligt forslag til dagsordenspunkt.

   

  Da der ikke var enighed, blev punktet ikke optaget på dagsordenen.

   

  Dagsorden blev herefter godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/3110, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommune findes en gruppe af frivillige, der arbejder for at bevare og sikre bjergsalamanderen og dens levesteder. Gruppens navn er Bjergsalamandergruppen (www.bjergsalamander.dk). Bjergsalamanderen er i dag udnævnt til kommunens ansvarsart, som blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. september 2015.

   

  Siden 1980’erne har gruppen plejet og oprenset eksisterende vandhuller samt gravet nye – altid på frivillig basis også med lodsejeren. I dag passes knap 300 vandhuller. Kommunen og Naturstyrelsen har støttet dette arbejde igennem årene. I 1980’erne blev vigtige kerneområder for bjergsalamanderen fredet med velvillig støtte fra lodsejerne.

   

  På mødet vil gruppen ved Uffe Mikkelsen give en orientering om bjergsalamanderen og gruppens arbejde.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Fælles skabelon for husdyrgodkendelser
  • Muslingefiskeri i Flensborg Fjord
  • Status på markvandingstilladelser

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2020

  Der blev orienteret om:

  • Fælles skabelon for husdyrgodkendelser
  • Krav til dokumentation ifm. styret underboring
  • Muslingefiskeri i Flensborg Fjord
  • Status på markvandingstilladelser

   

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30577, Sagsinitialer: TSN

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes flytning af stiprojektet fra den østlige til den vestlige side af Hærvejen, og der tages stilling til økonomien i projektet.

   

  Baggrunden for anbefalingen er følgende:

   

  Placering af stien

  Den planlagte ekspropriation til en dobbeltrettet sti viser sig at blive indgribende (nærhed til vej og fjernelse af hæk og store træer), hvilket kræver ekstra grundig dokumentation for ekspropriationens nødvendighed, og dermed dokumentation for alternative placeringsmuligheder for stien.

   

  Selvom ekspropriationen gennemføres vil afstanden mellem stien og Hærvejen blive lille, og det er uheldigt for netop denne strækning med dens mange særtransporter.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har fået lavet en linjeføringsanalyse på hele strækningen fra Hjordkær til Rødekro. Strækningen Hjordkær-Rødekro er indeholdt i kommunens stiplan, hvorfor det har været nødvendigt at se stiprojektet til Plantevænget i sammenhæng med placeringsmuligheder for sti på den øvrige del af strækningen.

   

  Analysen er vedlagt som bilag 1, og den anbefaler en placering i Hærvejens vestlige side. Med en vestlig placering berøres to boliger, mens der berøres seks boliger med en østlig placering. Men en vestlig placering skal stien krydse to veje, mens den skal krydse fem veje ved en østlig placering.

   

  Alternativet med enkeltrettede stier til Plantevænget i hver vejside mindsker behovet for ekspropriation, men der vil fortsat skulle eksproprieres, og pladsen vil fortsat være trang på østsiden. En enkeltrettet løsning skønnes at blive ca. 25% dyrere end en dobbeltrettet løsning.

   

  Samlet set anbefaler forvaltningen derfor, at stien til Plantevænget placeres på vestsiden af Hærvejen.

   

  Projektets økonomi

  De seneste anlægsoverslag viser, at bevillingen på 0,5 mio. kr. ikke er dækkende for anlæg af stien til Plantevænget. Der kræves en anlægsbevilling på mellem 0,9 mio. kr. (uden krydsningshelle på Hærvejen) og 1,15 mio. kr. (med krydsningshelle på Hærvejen). Overslaget på 0,9 mio. kr. vil også gælde for en østlig placering. Anlægsoverslag og kortbilag fremgår af bilag 2.

   

  Ved krydsningen af Hærvejen ved Plantevænget er der gode oversigtsforhold i begge retninger. Da placering af yderligere heller og skilte på Hærvejen vil være til gene for de mange særtransporter, som kører på strækningen Hjordkær-Rødekro, anbefaler forvaltningen, at der indledningsvist ikke anlægges en krydsningshelle over Hærvejen ved Plantevænget.

  Såfremt trafikanter ønsker at krydse vejen via en helle, kan hellen længere mod nord benyttes. Dette giver dog en cykelrute som er ca. 500 meter længere. Se bilag 3.

   

  Der er mulighed for at finde den manglende finansiering via frigivelse af dele af rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. til Cykelstipulje på investeringsoversigten for 2020.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet har den 28. november 2018 frigivet 0,5 mio. kr. til anlæg af en dobbeltrettet cykelsti fra Plantevænget til Ringvejen, langs den østlige side af Hærvejen i Rødekro, og har efterfølgende også godkendt, at der eksproprieres.

   

  På investeringsoversigt 2019-2023 er der afsat et rådighedsbeløb i 2020 på 1,0 mio. kr. til Cykelstipulje.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektændringen med placering af en dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af Hærvejen godkendes,

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling til projektet ”Cykelsti Plantevænget” på 0,4 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. i 2020, som frigives, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Eivind Underbjerg Hansen (V) deltog ikke i punktet pga. inhabilitet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen og Erik Uldall Hansen.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Udgået.

  Supplerende sagsfremstilling

  En gruppe af borgere har undersøgt om der kunne laves aftale om en stiforbindelse over privat grund i området, hvilket dog ikke har givet resultater. Den tænkte stiforbindelse kunne skabe genvej til en sidevej til Rise Bygade, hvorfra der er forbindelse til den eksisterende krydsningshelle over Hærvejen.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har modtaget underskrifter fra 21 husstande på Plantevænget med ønske om en østlig placering af cykelstien. Det nævnes på underskriftsbladet, at en østlig placering anses som optimal.

   

  Underskriftsindsamlingen giver ikke forvaltningen anledning til at ændre sin tidligere indstilling, som derfor fortsat er nedenstående.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektændringen med placering af en dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af Hærvejen godkendes,

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling til projektet ”Cykelsti Plantevænget” på 0,4 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. i 2020, som frigives, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2020

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at kommunen retter henvendelse til de to berørte lodsejere for at afsøge muligheden for en etablering af en sti fra Plantevænget til Rise Bygade.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/17590, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Denne frigivelsessag er en fortsættelse af samme sag, hvor Byrådet vedtog frigivelse af 0,200 mio. kr. den 22. maj 2019 for 2019. 

   

  Ved budgetforliget for 2019 blev der afsat 0,200 mio. kr. i 2019, 0,300 mio. kr. i 2020 og 0,200 mio. kr. i 2021 til forbedring af adgangsforholdene ved offentlige toiletter, som samles i en anlægspulje til mindre anlæg. Der skal derfor tages stilling til frigivelse af de 0,300 mio. kr. for 2020, og hvorledes de skal benyttes.

   

  De nuværende adgangsforhold til de 19 offentlige toiletbygninger og toiletlokaler svinger en del i forhold til handicappedes muligheder for at kunne komme til at benytte toiletfaciliteterne. Derfor har Kultur, Miljø & Erhverv besigtiget adgangsforholdene og klarlagt, hvilke tiltag der kan laves ved de enkelte toiletfaciliteter, således at adgangsforholdene forbedres.

   

  I 2019 blev adgangsforholdende forbedret ved Sønderhav, ved Strandvejen og ved Kruså.

   

  I 2020 fortsætter arbejdet, bl.a. ved de offentlige toiletter i Aabenraa samt på rastepladserne ved henholdsvis Brystrup og Flensborg Landevej.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til en anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. til projektet ”Adgangsforhold til offentlige toiletter”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/19071, Sagsinitialer: DMM

  Sagsfremstilling

  Ved mødet orienteres der om principperne i den fremtidige affaldsplan for Aabenraa Kommune, herunder om:

   

  • Grundforholdene i en affaldsplan
  • Det juridiske omkring en affaldsplan
  • Forventet indhold i planen – herunder målsætninger og virkemidler
  • Hvad der forventes at blive ændret i forhold til den eksisterende affaldsplan
  • Er der nogen særlige ønsker politisk set?

   

  Forslag til affaldsplan forventes forelagt til politisk behandling ultimo 2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63239, Sagsinitialer: tbkn

  Sagsfremstilling

  Kommunen er myndighed i sager om kystbeskyttelse, efter at myndighedsrollen blev overdraget fra Kystdirektoratet pr. 1. september 2018. Det er således kommunen, der skal give tilladelse til eller afslag på ansøgninger fra grundejere eller grundejerforeninger om at etablere kystbeskyttelse. Den eneste undtagelse er kystbeskyttelsesforanstaltninger med staten som bygherre. Her kræves ikke kommunal tilladelse, ligesom de afviger ved at kræve høring af Kystdirektoratet.

   

  Kystbeskyttelsesforanstaltninger er anlæg eller tiltag, der har til hovedformål at reducere risikoen for oversvømmelse eller erosion af kysten. Anlæggene kan være etableret både ude i vandet og på land. Det kan for eksempel være diger, højvandsmur, etablering af skråningsbeskyttelse, opførelse af høfder, bølgebrydere eller sandfodring.

   

  Sagsområdet er pt. placeret i Team Natur. Der forventes behandlet ca. 1 til 5 ansøgninger årligt. Der er endnu ikke erfaringer med ressourceforbruget på opgaven. Kommunen er tildelt DUT-midler på 0,052 mio. kr. årligt vedrørende området.

   

  Sagerne behandles i overensstemmelse med ”Manual til behandling af kystbeskyttelsessager” samt ”Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder”, udarbejdet af Kystdirektoratet i forbindelse med overdragelsen af myndighedsområdet.

   

  På mødet orienterer Kultur, Miljø & Erhverv generelt om området, og gennemgår to aktuelle sager, der belyser, hvilke hensyn der indgår i sagsbehandlingen.

   

  Forvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget overdrager bemyndigelsen til at træffe afgørelser vedrørende ansøgninger om kystbeskyttelsesforanstaltninger til forvaltningen. Alternativt at alle sager om kystbeskyttelse indtil videre forelægges til afgørelse i udvalget, og at spørgsmålet om bemyndigelse fremlægges igen på et senere tidspunkt, f.eks. efter behandling af 5 sager.

  Principielle sager forelægges altid for udvalget inden afgørelse.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse 2019-01-21 nr. 57 om kystbeskyttelse m.v.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen om sagsområdet tages til efterretning, og

  at forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelser om uproblematiske tilladelser til kystbeskyttelse.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2020

  Orienteringen taget til efterretning.

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at alle sager forelægges for udvalget indtil videre og at spørgsmålet om bemyndigelse genoptages, når der er opnået mere erfaring med afgørelser på området.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2020

  -