Beslutningsprotokol

onsdag den 6. maj 2020 kl. 09:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger: Afbud: Thomas Rehder Juhl
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 6. maj 2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Samarbejde om Ribe Å-systemet
  • Tilstand af veje, cykelstier og fortove 2020

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/9261, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i året pr. 31. marts 2020.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med Budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2020 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Der er samlet følgende opdeling i gennemgang af bevillinger:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag omhandler driften, omplaceringer inden for udvalget samt tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg (netto 0). Der findes ingen tillægsbevillinger, hvor udvalget ikke kan finde finansiering.

  Økonomi og afledt drift

  Pr. 31.03.2020 er der et korrigeret budget på 161,59 mio. kr. og et forbrug på 33,9 mio. kr. Budgettet for 2020 forventes samlet overholdt for Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Der er udfordringer på ”Kollektiv Trafik”, hvor der forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. i 2020 som følge af Sydtrafiks opgørelse for 2020. Endvidere forventes der på ”Natur og Miljø” en udfordring på 0,550 mio. kr., som følge af nyt udbud for vandløbsvedligeholdelsen. Begge udfordringer søges dækket af politikområdet ”Vejdrift” med finansiering fra vintervedligeholdelsen jf. tabel 1.1.

   

  Tabel 1.1 omplaceringer inden for udvalget

  (1.000 kr)

  2020

  Kollektiv Trafik

  2.800

  Natur og Miljø

  550

  Vejdrift

  -3.350

  I ALT

  0

   

  Ud over omplaceringer inden for eget udvalg, søges der på driften 3 omplaceringer mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

   

   

   

   

   

  Tabel 1.2 omplaceringer mellem TMU og ØU

  (1.000 kr.)

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  Teknik- og Miljøudvalget

   

   

   

   

   

  Afledt drift fra ØU

  1.000

  2.000

  3.000

  4.000

  4.000

  Adm. Hjemtagelse pendlerkort til ØU

  -110

   

   

   

   

  Lønreduktion til barselspulje til ØU

  -108

   

   

   

   

  Økonomiudvalget

  -782

  -2.000

  -3.000

  -4.000

  -4.000

   

  Der søges overført 1 mio. kr. årligt til Teknik- og Miljøudvalgt fra Økonomiudvalget til politikområdet ”Vejdrift”, som følge af en ny model vedr. afledt drift, hvor der fast allokeres 1 mio. kr. årligt til Teknik- og Miljøudvalget til afledte driftsudgifter på anlægsprojekter.

   

  Der søges overført 0,110 mio. kr. i 2020 fra Teknik- og Miljøudvalgets politikområde ”Kollektiv Trafik” til Økonomiudvalgt, til administrative omkostninger, da Aabenraa Kommune påtager sig opgaven med administration af rejse- og pendlerkort i 2020.

   

  En forventet merudgift på barselspuljen på 4 mio. kr. søges finansieret ved reduktion af institutioners/områdernes lønbudgetter i 2020, svarende til ca. 0,21% af områdets lønbudget. For Teknik- og Miljøudvalgets vedkommende udgør reduktion af lønbudgetterne i alt 0,108 mio. kr. som tilgår Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der omplaceres inden for Teknik- og Miljøudvalget jf. tabel. 1.1,

  at der gives en tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 0,782 mio. kr. i 2020, finansieret af Økonomiudvalget, og

  at der gives en rammekorrektion til Teknik- og Miljøudvalget på 2,0 mio. kr. i 2021, 3 mio. kr. i 2022 og 4 mio. kr. i 2023 og 2024, finansieret af Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  1. at godkendt.

  2. og 3. at anbefales godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/9261, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i året pr. 31. marts 2020.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med Budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2020 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Der er samlet følgende opdeling i gennemgang af bevillinger:

  1. Omplaceringer inden for udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag omhandler tillægsbevillinger anlæg. I bilag ses statusbeskrivelse for de enkelte anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2020 et korrigeret budget på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget på 26,709 mio. kr., pr. 31.03.2020 udgør forbruget 1,025 mio. kr.

   

  Ud af udvalgets 30 projekter, er der 2 projekter der ikke forventer at overholde budgettet.

   

  • Projektet Tinglev Mose, erstatninger, hvor der pt. er et merforbrug på 1,014 mio. kr. Det er usikkert om sagen kan afsluttes i 2020.

   

  • Padborg Cykelby forventer et merforbrug på 0,07 mio. kr., der forventes at kunne løses inden for evt. mindreforbrug på øvrige projekter i 2020, med hensyn til eventuelle tilførsler til anlægspuljen.

   

  Øvrige 28 projekter forventer at kunne overholde deres budgetter.

   

  Aabenraa Kommune fik i december 2019 tilsagn om, at ansøgningen om tilskud til screening af børn i sundhedsplejen er imødekommet. Som følge af budgetaftale overføres 0,4 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til ”Cykelstipuljen” under Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 0,400 mio. kr., finansieret af Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8552, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Den 3. marts 2020 har Økonomiudvalget behandlet budgetproceduren for 2021-2024, samt udmeldt en ramme til Teknik- og Miljøudvalget for kommende budgetår. I denne forbindelse er der indlagt en rammereduktion på 1% af servicerammen, således at Teknik- og Miljøudvalget skal udmønte besparelse på 1,641 mio. kr.

   

  Der er udarbejdet budgetnotat, der er vedlagt som bilag, hvor der fremgår:

  • Det samlede basisdriftsbudget 2021-2024
  • Budgetforudsætninger
  • Rammebesparelsen
  • Udfordringer i basisbudgettet
  • Alternativer til at imødekomme både udfordringer og rammebesparelse

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  De samlede udfordringer i Teknik- og Miljøudvalget fra budget 2021 udgør 4,513 mio. kr. i 2021-2023 samt 3,963 mio. kr. i 2024.

  • Kollektiv trafik har fra sommeren 2017 og 6 år frem indgået en kontrakt for buskørslen. Udbuddet har medført forøgede udgifter til kontrakten, og der har været udfordringer med et sammenhængende budget som følge heraf. Derudover har ændret skolereform  betydet, at der i indskolingen er behov for tidligere hjemkørsel. Dette vil fra 2020 betyde en årlig ekstraudgift på 1,2 mio. kr. der ikke er finansieret. Den samlede udfordring er opgjort til 2,8 mio. kr. 
  • Vandløbsvedligeholdelsen for 2020-2023  har netop været i EU-udbud. Der har ved forrige udbud midlertidigt været tilført 0,500 mio. kr. årligt ekstra til vedligeholdelse vandløb fra ”Vejdrift”. Der mangler ved dette udbud 0,550 mio. kr. For 2020 er der i bevillingskontrollen den 31. marts 2020 søgt omplaceret 0,550 mio. kr. fra politikområdet ”Vejdrift”, men der mangler en permanent løsning for området fra 2021 og frem, idet området er underbudgetteret.

   

  Derudover skal Teknik- og Miljøudvalget udmønte en rammebesparelse på 1,641 mio. kr. fra 2021. Samlet betyder dette udfordringer og rammebesparelser for i alt 6,154 mio. kr.

   

  I budgetnotat er udarbejdet en række løsningsforslag til at imødekomme hhv. rammebesparelse og udfordringer, som er opsummeret i tabel 1.1 og tabel 1.2.

   

   

   

   

  Tabel 1.1 Besparelsesforslag udvalgte områder:

   

  (1.000 kr.)

   

  Reduktion af serviceniveau Vintertjeneste

  -220

  Effektivisering HOD

  -1.200

  Sikkerhedsfremmende arbejder

  -221

  Reduktion af weekend- og aftenkørsel

  -3.700

  Reduktion belægning:

   

  Asfaltbesparelse

  -263 til

  -550

  Reduktion af ungdomskort

  -263

  Bortfald af Flextur i bybusområdet Aabenraa-Rødekro

  -600

  Nedlæggelse af tyndt belagte busafgange

  -1.763

  Begrænsning af skolekørsel samt refusion vedr. gratis skolekort

  -1.600

  Drift pumpe Dr. Margrethes vej

  -100

  Drift af træer i vandløb

  -100

  Gps-målinger

  -70

  Egen vedligeholdelse af delområde 8

  -50

  Vedligehold og skift af rørlagte vandløb

  -130

  Vandløbsadministration, konsulent

  -100

   

  Tabel 1.2 Besparelsesforslag procentvis fordeling:

   

  (1.000 kr.)

  -6.154

  Kollektiv Trafik (20%)

  -1.208

  Vejdrift (59%)

  -3.613

  Natur og Miljø (7%)

  -412

  Ejendomme (12%)

  -756

  Vejtrafik (2%)

  -96

  Gis og Digitalisering (1%)

  -69

   

   

  Med udgangspunkt i budgetnotat ønskes beslutning om udmøntning af rammebesparelse samt beslutning om omprioriteringer til at imødekomme udfordringer indenfor udvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der findes rammebesparelser for i alt 1,641 mio. kr. med udgangspunkt i budgetnotatets alternativer, og

  at der besluttes omprioriteringer til helt eller delvist at imødekomme udfordringer for i alt 4,513 mio. kr. inden for udvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  Forvaltningens kommentarer – de første afsnit i ”Økonomi og afledt drift” rettes til:

   

  ”De samlede udfordringer i Teknik- og Miljøudvalget fra budget 2021 udgør 4,513 mio. kr. i 2021-2024.

  • Kollektiv trafik har fra sommeren 2017 og 6 år frem indgået en kontrakt for buskørslen. Udbuddet har medført forøgede udgifter til kontrakten, og der har været udfordringer med et sammenhængende budget som følge heraf. Derudover har ændret skolereform  betydet, at der i indskolingen er behov for tidligere hjemkørsel. Dette vil fra 2020 betyde en årlig ekstraudgift på 1,2 mio. kr. der ikke er finansieret. Den samlede udfordring er opgjort til 2,8 mio. kr i 2020 og 3,963 fra 2021. For 2020 er der i bevillingskontrollen den 31. marts 2020 søgt omplaceret 2,8 mio. kr. fra Vejdrift.” 

   

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede følgende udmøntning af rammereduktion samt udfordringer:

   

  (1.000 kr.)

  2021

  2022-2024

  Reduktion af serviceniveau Vintertjeneste

  -220

  -441

  Effektivisering HOD

  -1.200

  -1.200

  Reduktion belægning:

  Asfaltbesparelse

  -550

  -550

  Bortfald af Flextur i bybusområdet Aabenraa-Rødekro

  -600

  -600

  Reduktion af weekend- og aftenkørsel samt Nedlæggelse af tyndt belagte busafgange

  -2.234

  -2.013

  Begrænsning af skolekørsel

  -1.200

  -1.200

  Drift pumpe Dr. Margrethes vej

  -100

  -100

  Egen vedligeholdelse af delområde 8

  -50

  -50

   

  Forvaltningen forelægger forslag til konkret udmøntning af reduktion vedr. weekend- og aftenkørsel samt nedlæggelse af tyndt belagte busafgange til næstkommende møde i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29677, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har undersøgt muligheden for at køre med traktorer på motortrafikvejen omkring Bovrup. Motortrafikvejen er indrettet med brede kørespor og sidearealer svarende til en hastighedsklasse høj, 90 km/t. Det er ikke er en strækning, hvor bilister forventer langsomme køretøjer, og derfor forøges risikoen for bagendekollisioner, hvis langsomkørende køretøjer tillades på strækningen. Bl.a. af dette hensyn regulerer færdselsloven betingelserne for færdsel. 

   

  I 2015 godkendte Teknik- og Miljøudvalget en hastighedsplan for det åbne land, hvori hastigheden på motortrafikvejen omkring Bovrup blev hævet til 90 km/t. Beslutningen medfører øget fremkommelighed på strækningen og afspejler sammenhæng mellem indretning og tilladt hastighed. Trafikmængden er i 2018 talt til 2348 ktjr/døgn. 

   

  Jævnfør færdselsloven er det kun muligt med traktorkørsel på strækningen, hvis vejen nedklassificeres fra motortrafikvej til almindelig landevej.

   

  Nedklassificeringen af vejen vil kræve ændring i hastighedsbegrænsning til f.eks. 80 km/t. Såfremt vejens indretning ikke ændres og tilpasses den ønskede hastighed på strækningen, vil hastigheden på strækningen reelt blive højere. De nærmere begrundelser og konsekvenser kan læses i bilagte notat.

   

  Forvaltningen har ikke regnet på omkostningerne ved en evt. nedklassificering, men det vil

  være økonomisk tungt at ændre vejprofil. Strækningen er ca. 2 km lang.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Færdselsloven:

  § 44 Færdsel på motorvej samt på tilkørsels- og frakørselsvej til en sådan vej må kun ske med motorkøretøjer, som på vandret vej kan og må fremføres med en hastighed af mindst 50 km i timen.

  Stk. 2. Uanset stk. 1 kan politiet tillade kørsel med blokvogn, hvis en transport ikke med rimelighed kan gennemføres på anden måde.

  Stk. 3. Uanset stk. 1 kan politiet tillade kørsel som led i erhvervsudøvelse fra nærmeste tilkørsel til nærmeste frakørsel på motorveje over faste forbindelser (broer og tunneler) med andre motordrevne køretøjer end de i stk. 1 og 2 nævnte, hvis kørslen ikke med rimelighed kan gennemføres på anden måde. Der kan ikke gives tilladelse til kørsel med knallert på de nævnte vejstrækninger.

  § 48. §§ 44-47 finder tilsvarende anvendelse på motortrafikvej samt på tilkørsels- og frakørselsvej til en sådan vej.

  Planmæssige forhold

  Hastighedsplan for åbent land, godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 17. juni 2015.

  Høring/udtalelse

  Syd- og Sønderjyllands Politi udtaler, at der ikke kan gives dispensation for langsomkørende køretøjer, da der ikke er tale om tunnel eller bro. Den eneste mulighed er at nedklassificere vejen til landevej.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at omfartsvejen omkring Bovrup ikke nedklassificeres til landevej.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2020

  Sagen udsættes med henblik på yderligere oplysninger.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har indhentet notatet i bilag 2 vedrørende omkostningerne ved en evt. nedklassificering og de trafikale og vejtekniske forudsætninger for strækningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  Godkendt.

  Arne Leyh Petersen (O), Jan Riber Jakobsen (C), Christian Panbo (A) og Egon Madsen (A) stemte for. Kurt Andresen (S) og Eivind Underbjerg Hansen (V) stemte imod med den bemærkning, at den gennemkørende traktorkørsel skal ud af Bovrup, og at der kan findes en billigere løsning end den af forvaltningen skitserede.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/54621, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til styreformen Helhedsorienteret drift, HOD, som nu har kørt i et fuldt drift-år.

   

  Driften under politikområdet ”Vejdrift” har både organisatorisk og økonomisk kørt efter principperne for HOD, siden Teknik- og Miljøudvalget tog beslutning herom på mødet i maj 2018, siden 1. januar 2019.

   

  Driftsenheden er kommet godt fra start. Der er evalueret på de 4 kerneområder: borgertilfredshed, medarbejdertilfredshed, økonomisk effektivitet og faglig kvalitet, herunder virkningen af de forenklede administrative processer som organisationsformen bevirker.

   

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  I 2019 var der afsat ca. 95,1 mio. kr. under politikområdet ”Vejdrift”.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningen har fået en udtalelses fra både rådgivningsfirmaet Niras, samt fra Driftsenhedens Lokal MED-udvalg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at driftsformen fortsættes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38126, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I det følgende gives en evaluering af tilskudsordningen til ungdomskort, hvor elever under 18 år, med bopæl i Aabenraa Kommune, gives tilskud til køb af ungdomskort til kollektiv trafik.

   

  Byrådet godkendte den 26. juni 2019 nogle principper for administration af ordningen, og besluttede samtidig, at der skal laves en evaluering af ordningen med udgangen af 2019.

   

  Datagrundlaget for udbetaling af tilskud modtages fra Sydtrafik, som bestiller udtræk fra Rejsekort om elevers køb af ungdomskort.

   

  De første data, for tredje kvartal 2019, blev modtaget i oktober måned, og med sagsbehandlingstid til databehandling og kvalitetssikring, var udbetalingerne af tilskud for tredje kvartal gennemført i november måned. På nuværende tidspunkt er udbetaling af tilskud for fjerde kvartal netop begyndt.

   

  For tredje kvartal var der godt 80 elever, som ikke var i besiddelse af en NemKonto, hvorfor Borgerservice ikke kunne udbetale tilskud til disse. Efterhånden som eleverne får oprettet NemKonti, kan tilskuddet udbetales.

   

  Databehandlingen har vist sig at være meget tidskrævende, da datalisterne ikke har været ens fra gang til gang, og da de har været behæftet med fejl. Der arbejdes derfor fortsat på at få helt ensartede udtræk fra Rejsekort, og efterfølgende at få tilrettet datalisterne så de umiddelbart kan anvendes af Borgerservice til udbetaling af de rette beløb. I denne forbindelse har Økonomiafdelingen været behjælpelig med databehandling af listerne, fx vedrørende reduktion af tilskud såfremt en elev fylder 18 år i perioden for ungdomskortets gyldighed.

   

  Det har desuden krævet meget tid at svare på telefoniske og skriftlige henvendelser fra elever og forældre om udbetalinger, NemKonti, regler for tilskudsordningen m.m. Tilbagemeldingerne fra elever og forældre om tilskudsordningen er positive.

   

  Tidsforbruget til administration af ordningen er ikke registreret, men skønnes at ligge på ca. 100 timer for tredje og fjerde kvartal 2019. Det ligger klart over den forventning på 7,5 timer pr. måned (90 timer pr. år) som blev skønnet ved indstilling om godkendelse af en administrationspraksis for ordningen. Det forventes at tidsforbruget bliver mindre efterhånden, i takt med at dataudtræk bliver ensartede og databehandling og udbetaling systematiseres.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der var i 2019 afsat 0,5 mio. kr. for både 3. og 4. kvartal. Tilskudsordningen er indrettet således, at der ikke kan udbetales mere i tilskud pr. kvartal, end der er afsat penge til.

   

  I tredje kvartal blev der udbetalt tilskud til 513 elever, med et samlet tilskudsbeløb på ca. 0,45 mio. kr., svarende til ca. 869 kr./elev. For fjerde kvartal udbetales tilskud til 458 elever, med et samlet tilskudsbeløb på ca. 0,39 mio. kr., svarende til ca. 853 kr./elev.

   

  Der har således være penge nok til at kunne udbetale 100% tilskud til køb af ungdomskortet.

   

  Antallet af elever der modtager tilskud vil naturligt falde i løbet af skoleåret, efterhånden som flere og flere elever fylder 18 år.

   

  I vedlagte bilag vises de udbetalte beløb og antal elever fordelt på det kommunale tilhørsforhold for uddannelsesstederne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at evalueringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/5230, Sagsinitialer: TSN

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv orienterer om ombygningen af midterøer i de to rundkørsler ved tilslutningsanlæg 70b, Aabenraa N for passage af særtransporter fra Rødekro til Aabenraa Havn.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/1972, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres der om, den driftsbevilling på 1 mio. kr. til gadebelysning, som Byrådet har bevilliget med vedtagelsen af budget 2020.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv påtænker at bruge bevillingen til en fortsat modernisering af kommunens gadelys. Størsteparten af energirenovering og modernisering af gadelys er sket i perioden 2014 – 2018 som følge af Byrådets anlægsbevilling til formålet.

   

  Bevillingen har betydet at Aabenraa Kommune har udskiftet mere end 15.000 gadelamper.

   

  Forvaltningen ønsker at udskifte belysning primært på gitter- og træmaster. En række master er udtjente, og det er derfor nødvendigt at skifte såvel mast som armatur til nye energi- og vedligeholdelsesvenlige typer i henhold til belysningsplanen.

   

  Forvaltningen påtænker at udskifte lamper og master i sammenhæng med øvrige driftsinvesteringer på fagområdet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/10462, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  Gasdistributionsselskabet Evida Syd A/S skal etablere en 12 km lang tilslutningsledning fra det kommende biogasanlæg SBS Energy på Hjerneshøjvej 10 i Kliplev til en kommende kompressorstation ved Bolderslev, og anmoder kommunen om at medvirke til ekspropriation, såfremt frivillige aftaler ikke kan indgås med lodsejere. 

   

  Evida Syd A/S (der er en fusion mellem HMN GasNet og Dansk Gas Distribution) er, jf. Naturgasforsyningslovens § 35a stk. 1, forpligtiget til at tilslutte det såkaldte opgraderingsanlæg ved Kliplev og aftage det producerede naturgas fra biogasanlægget. I det eksisterende gasnet ved Kliplev er forbruget ikke højt nok til den kommende producerede mængde. Derfor skal gassen flyttes videre til det overordnede gasnet.

   

  Gassen planlægges dels tilsluttet det lokale gasnet i Tinglev og dels det overordnede distributionsnet. Til de to formål lægges to ledninger fra biogasanlægget til Tinglev, og én ledning fra Tinglev til Bolderslev, inkl. en ny Mini-Gasmåler- og reguleringsstation ved Tinglev. Der henvises til oversigtskort i bilag 1 og detaljeret redegørelse i bilag 2.

   

  Evida Syd A/S ønsker i udgangspunktet at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med de berørte lodsejere. Lodsejerne har fået præsenteret projektet, og har haft mulighed for at komme med ændringsforslag, som i muligt omfang er indarbejdet i projektet. Generelt har lodsejerne udtrykt velvilje over for projektet. I bilag 2 redegøres nærmere for processen og konsekvenserne for lodsejerne og myndigheder, herunder fordele og ulemper ved aftaler hhv. ekspropriation.

   

  Inden processen fortsætter, ønsker Evida Syd A/S en tilkendegivelse fra Aabenraa Byråd om, at Aabenraa Kommune er indstillet på at medvirke ved en ekspropriation til projektet, såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler med én eller flere lodsejere.

   

  Kommunalbestyrelsen kan jf. Naturgasforsyningslovens §55 stk. 3 tillade, at der iværksættes ekspropriation vedrørende fast ejendom til etablering og drift af de nødvendige tilslutninger af opgraderingsanlæg til naturgasforsyningsnettet, når almenvellet kræver det, og når der efter § 35 a, stk. 1, er opnået ret til tilslutning.

   

  Tilslutning af et opgraderingsanlæg, som det kommende biogasanlæg SBS Energy, kan derfor ske uden udarbejdelse af et projektforslag, der normalt ligger forud for en ekspropriation efter varmeforsyningsloven.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at kriterierne for ekspropriation er tilstede, idet

  -         der er en ret til tilslutning af biogasanlægget,

  -         der er tale om nødvendige tilslutninger,

  -         placering af ledningstrace er sket under størst mulig hensyn til naturen, lodsejere, økonomien mv. og

  -         tilslutningerne tjener almenvellets interesse, idet tilslutningerne understøtter varmeforsyningsloven formål, kommunens varmeplan 2009, mål for omstilling af varmesektoren samt strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025 og de nationale klimamål.

   

  Ekspropriation til erhvervelse af arealer og rådighedsindskrænkninger gennemføres i givet fald jf. Naturgasforsyningslovens §55 stk. 5 efter reglerne i kapitel 3 i varmeforsyningsloven. Det vil i praksis sige efter bestemmelserne i lov om offentlige veje.

   

  Det bemærkes at den formelle ekspropriationsprocedure ikke kan og må gennemføres før alle nødvendige tilladelser er meddelt.

   

  Projektet fordrer en del tilladelser og dispensationer bl.a. til krydsning af beskyttede vandløb, passage indenfor fortidsmindebeskyttelseslinie, etablering af 2 boregruber for styret underboring i beskyttede naturområde, nedgravning i vejarealer og dispensation fra lokalplan samt byggetilladelse til gasreguleringsstationerne. Nogle af afgørelser er truffet, andre er under behandling. VVM-screening er under udarbejdelse af Miljøstyrelsen.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Evida Syd A/S afholder udgifter til frivillige aftaler og eventuel ekspropriation, herunder erstatningsbeløb. Ved eventuel gennemførelse af ekspropriation, skal kommunen bidrage med medarbejderressourcer til gennemførelse af proceduren.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Byrådet udtrykker ekspropriationsvillighed, og

  at forvaltningen overdrages kompetencen til at gennemføre eventuel ekspropriation.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15178, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har, i medfør af de statslige vandområdeplaner, en bunden opgave med at skabe passage for fisk og anden vandløbsfauna ved St. Jyndevad Mølle.

   

  Ved St. Jyndevad Mølle er der en opstemning af Sønderå på lidt over 2 m, som tidligere har været anvendt til el-produktion.

   

  Spærringen blokerer for fiskeopgang til 25 % af Aabenraa Kommunes samlede vandløbsopland. Ca. 100 km målsat vandløb og en lang række mindre kommunale vandløb ligger opstrøms St. Jyndevad.  

   

  Sønderjyllands Amt var umiddelbart før kommunalreformen meget langt med et passageprojekt for bl.a. Snæbel, men projektet blev skrinlagt bl.a. på grund af usikkerhed omkring finansiering.

   

  Aabenraa Kommune har i perioden 2013-2016 arbejdet med et forbedret projektforslag, hvor der etableres et 1,2 km langt omløbsstryg på nordsiden af Sønderåens nuværende forløb.

   

  I efteråret 2015 forsøgte kommunen at erhverve ejendommen på tvangsauktion, men blev i den forbindelse overbudt af en privat lodsejer.

   

  Der har været løbende dialog med den nye ejer omkring projektforslaget, men denne dialog er ophørt efter ejers ønske trods gentagne forsøg på kontakt fra forvaltningens side.

   

  Tilladelsen til indvinding af vand til el-produktion udløb i august 2016.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har meddelt ejer, at en fornyet tilladelse til vandindvinding kun kan vurderes, hvis der samtidig skabes den fornødne passage i vandløbet i henhold til vandområdeplanernes indsatskrav. I henhold til vandområdeplanernes retningslinjerne vil der i givet fald blive tale om en væsentlig reduceret vandmængde i forhold til den historiske vandindvinding.

   

  Det skal bemærkes, at møllebygning, vandindtag og turbineanlæg er i en meget dårlig forfatning og vil kræve væsentlige investeringer, hvis el-produktion skal genoptages.

   

  Miljø- og Fødevareministeriet orienterede i brev af 22. februar 2016 om kommunernes forpligtigelse til at gennemføre vandområdeplanerne indsatser, og at den fornødne hjemmel til ekspropriation findes i vandløbsloven. Der skal i den forbindelse nævnes, at Vejen Kommune i september 2019 besluttede om nødvendigt at ekspropriere for at gennemføre projekterne, hvis det ikke er muligt at finde løsninger af frivillighedens vej.

   

  Forvaltningen efterlyser idéer og forslag til, hvordan projektet kan fremmes inden planperiodens udløb med udgangen af 2021.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Indsatsen indgår i Vandområdeplan 2015-2021 for det Internationale Vandområdedistrikt.

  Planmæssige forhold

  Arealerne ved St. Jyndevad Mølle er internationalt fuglebeskyttelsesområde og Sønderå er habitatområde for bl.a. Snæbel.

  Økonomi og afledt drift

  Projekter til implementering af Vandområdeplanernes indsatser kan som udgangspunkt finansieres af statslige tilskudsordninger. Det kan dog blive nødvendigt med en kommunal medfinansiering til dækning af uforudsete udgifter eller udgifter, der ikke er tilskudsberettiget under de statslige tilskudsordninger.

  Der er midler på anlægsprojektet ”Implementering vand og naturplaner 2016”, som indtil videre har været reserveret til formålet. På anlægsprojektet står pt. 0,56 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/9039, Sagsinitialer: tha

  Sagsfremstilling

  Muslingefiskeri er ikke tilladt i den tyske del af Flensborg Fjord. Det er kredsenes miljømyndigheder, der kan give tilladelse eller afslag. I den danske del er muslingefiskeri tilladt og reguleres via lovgivning, hvor Fiskeristyrelsen uddeler kvoter.

   

  Fiskeri efter muslinger foregår med skrabende redskaber, hvor muslinger skrabes op fra bunden. Dyre- og plantelivet påvirkes negativt i skrabesporene i op til 4 år, inden havbunden har regenereret sig igen. Muslinger er filtratorer, og filtrerer alger mv. ud af vandet. Muslinger kan derfor være vigtige for større sigtbarhed og mere klart vand i fjorden. Muslingefiskeri må ikke foregå på vanddybder mellem 0 og 4 meter.

   

  Med baggrund i sommerens udprægede iltsvind i det sydlige Lillebælt, Aabenraa Fjord, Flensborg Fjord og Det Sydfynske Øhav, diskuterede Den politiske styregruppe i Grænsetrekanten, på mødet den 15. november 2019, badevand og havmiljøets tilstand.

   

  Styregruppen vurderede, at det er et komplekst emne, og at der er behov for handling, dog under visse forudsætninger og betingelser.

   

  Derfor besluttede Den politiske styregruppe at ”Hver kommune diskuterer i de respektive udvalg, om der er behov for et grænseoverskridende samarbejde vedrørende fiskeri, især muslingefiskeri. Forvaltningsmedarbejderne bedes således at udarbejde en sagsfremstilling til udvalgene. Et svar fra udvalgene skal foreligge til mødet i juni 2020. Derefter bliver der muligvis skrevet en fælles henvendelse til de pågældende myndigheder.”

   

  På mødet orienteres nærmere omkring muslinger og muslingefiskeri, således at udvalget kan tage stilling til, om man fra Aabenraa Kommunes side ønsker at medvirke til en fælles henvendelse fra Grænsetrekanten til de statslige myndigheder om at forbyde muslingefiskeri i Flensborg Fjord.

   

  Sagen afgøres i Teknik og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning, og 

  at Aabenraa Kommune medvirker i en fælles henvendelse fra Grænsetrekanten til de statslige myndigheder om at forbyde muslingefiskeri i Flensborg Fjord.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  1. at taget til efterretning

  2. at godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14234, Sagsinitialer: RKM

  Sagsfremstilling

  Vandløbsgruppen har siden 2017 modtaget gentagne henvendelser vedr. afvandingen af engarealet på matr. nr. 1 Bjerndrup, Kliplev, der grænser op til Tinglev Mose, med krav om yderligere erstatning (Bilag 1: Oversigtskort).

   

  Baggrund

  Lodsejer har i 2016 eller 2017 overtaget arealet efter sin bror, der i 1998 indgik en 20 årig MVJ-aftale som kompensation for et vådere areal på 7,2 ha i forbindelse med naturgenopretningsprojektet Tinglev Mose.

   

  Aftalen indebar en udbetaling på 3.275 kr./ha/år samt et engangsbeløb på 1.500 kr./ha svarende til i alt 0,482 mio. kr. ved udgangen af det 20. år. Alternativet til indgåelsen af en 20-årig MVJ-aftale var en engangserstatning på 6.000 kr./ha (i alt 0,043 mio. kr.).

   

  Lodsejer mener, at et areal på 10-11 hektar, og ikke 7,2 hektar, er påvirket. Lodsejer ønsker at indgå en aftale om fortsættelse af erstatningsordningen, da han mener, at kompensationen ikke er dækkende for arealets nuværende afvandingstilstand og den deraf begrænsede anvendelse. Alternativt ønsker han at afhænde jorden til kommunen.

   

  Lodsejer har ved en besigtigelse udpeget vandlidende områder i ca. kote 22 m DVR90 og påpeget, at der kunne tages slæt på arealerne i 2018, men ikke i 2019.

   

  Lodsejer mener, at den forhøjede vandstand på arealerne skyldes en for høj vandstand i Østre Randkanal i forhold til det, der var forudsat i projektet.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har i december 2019 foretaget en opmåling af vandspejl og bundkoter i private grøfter på matriklen og i matrikelskel samt vandspejl i kanten af Østre Randkanal. 

   

  Målinger

  De opmålte vandspejl og bundkoter i december 2019 er sammenholdt med koten på bygværket i Almstrup Kanal, vandspejlsmålinger i Østre Randkanal 1998-2002, pejlinger fra Østre Randkanal fra 2018-2020 samt pejlinger af grundvandsstanden på matriklen i årene 1998-2006, 2009 og 2018-2020.

   

  Resultaterne er endvidere sammenholdt med den projekterede vandspejlsstigning i henhold til projektbeskrivelserne for Tinglev Mose. Der henvises til Bilag 2: Målinger.

   

  Konklusion

  Det målte vandspejl i Østre Randkanal ligger inden for, men i den høje ende af det forventede interval jævnfør projektbeskrivelsen; dog på et niveau svarende til vandstande målt før gennemførelsen af etape 2 i 2002.

   

  Vandstanden i Østre Randkanal i forårs- og sommermånederne i 2019 er på samme niveau som den tilsvarende periode i 2018. Det må derfor være andre forhold end vandspejlet i Østre Randkanal, der er årsagen til, at der kunne tages slæt på matrikel 1, Bjerndrup, Kliplev, i 2018 og ikke i 2019.

   

  Det vurderes at være usandsynligt, at arealet, der er beliggende næsten 2 meter over vandspejlet i Østre Randkanal, skulle være vandlidende pga. vandstanden i førnævnte kanal. Idet bundkoten i de tilgroede private grøfter er højere end vandspejlet i Østre Randkanal, vil der ikke kunne forekomme tilbagestuvning af vand.

   

  Forvaltningen konkluderer på den baggrund, at afvandingssituationen ikke kan tilskrives manglende overholdelse af projektforudsætningerne, men snarere skyldes manglende vedligeholdelse af de private grøfter, hvis bund generelt er beliggende højere end vandspejlet i Østre Randkanal. Det bemærkes, at muligheden for at genoptage vedligeholdelsen af grøfterne er undersøgt, men grundet de mange år med manglende vedligeholdelse er dette ikke muligt uden en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3. 

   

  Forvaltningens vurdering er forelagt lodsejer, som imidlertid er uenig i konklusionen.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at konklusionen tiltrædes og der ikke foretages yderligere.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-05-2020

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14232, Sagsinitialer: RKM

  Sagsfremstilling

  Vandløbsstrækningerne i Tinglev Mose er udlagt som naturvandløb, hvilket ikke er en lovlig regulativtype. Det er således nødvendigt at gennemføre en regulativrevision for alle de vandløb, der er beliggende i Tinglev Mose eller afvander dertil, i alt 15,8 km. 

  Regulativrevisionen forventes at give mulighed for at oprense nye aflejringer og formentlig muliggøre beskæring af træer, der hænger ud over vandløbet. Muligheden for at foretage en enkeltstående strømrendeskæring i Almstrup Kanal og Almstrup Bæk undersøges.

   

  Regulativrevisionen inddeles i to faser. Vandløbene for de to faser fremgår af bilaget. I første fase prioriteres de vandløb, der indgår i de verserende erstatningssager i Tinglev Mose, dvs. Østre Randkanal, Almstrup Bæk, Bjerndrup Almstrup Skelgrøft og Almstrup Kanal. Delstrækninger af vandløbene er opmålt i 2018, mens opmålingen af de resterende strækninger påbegyndes i foråret 2020 fulgt af detailplanlægning og dataindsamling. Selve regulativudarbejdelsen forventes påbegyndt primo 2021 med endelig vedtagelse af regulativerne ved udgangen af 2021. 

   

  Fase 2 indebærer en regulativrevision af de øvrige vandløb i Tinglev Mose, og forventes igangsat i slutningen af 2020. Som en alternativ mulighed for regulativrevision undersøges mulighed for nedklassificering til private vandløb.

   

  Der er indgået aftaler med et rådgiverfirma vedrørende regulativrevision og rådgivning, indtil videre for fase 1.

   

  Udover regulativrevisionen planlægges en mindre afgravning af aflejringer ved jernbanebroen i Østre Randkanal.

  Økonomi og afledt drift

  Regulativrevision vedrørende fase 1 vil inkl. opmåling af vandløbene andrage ca. 0,290 mio. kr. Udgifterne afholdes af driftsmidlerne til vandløbsadministration i 2020 og 2021.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-05-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/29928, Sagsinitialer: tbkn

  Sagsfremstilling

  Udbuddet af vandløbsvedligeholdelsen for perioden 2020-2023 (med mulighed for forlængelse i 2 år) er afsluttet, og der er indgået kontrakter med de vindende tilbudsgivere:

   

  Delentreprise 1: HedeDanmark

  Delentreprise 2: Robert Traneskov Jensen

  Delentreprise 3: Iversen Entreprenør

  Delentreprise 4: HedeDanmark

  Delentreprise 5: HedeDanmark

  Delentreprise 6: Brdr. Jacobsen

  Delentreprise 7: HedeDanmark

   

  Udbuddet var tidligere opdelt i 3 områder fordelt til to entreprenører (HedeDanmark og Entreprenørgården).

   

  Oversigt over delområderne fremgår af bilag 1.

  Delområde 8 (vandløb markeret med rødt i bilag 1) indgik ikke i udbuddet, da vedligeholdelsen påtænkes forestået af forvaltningen.

  Der henvises i øvrigt til sagsfremstillingen på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2019.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede pris for delområderne 1-7 udgør (efter indregning af tillæg for manglende tilbud på gps-opmålinger, eventuel bonus og grødeopsamling) 3,16 mio. kr.

  Hertil kommer vedligeholdelse af delområde 8, som skønsmæssigt udgør 0,42 mio. kr. Samlet beløber vedligeholdelsen sig således til 3,58 mio. kr.

   

  Bevillingsrammen for 2019 udgjorde 3,55 mio. kr. Tilbudssummen er dermed på niveau med tidligere. Dette på trods af pris- og lønstigninger og af at udbuddet indeholder flere forbedringer i forhold til det forrige udbud.

   

  Bevillingen til vandløbsvedligeholdelsen udgør for 2020 3,03 mio. kr. Der er dermed en manglende finansiering på 0,55 mio. kr. i forhold til bevillingen. Der henvises til bemærkningerne under dagsordenspunktet vedrørende bevillingskontrol.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-05-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/61521, Sagsinitialer: DMM

  Sagsfremstilling

  Kontrakten omkring afsætning af forbrændingsegnet affald fra dagrenovation og dagrenovationslignende affald er udløbet. Arwos har derfor gennemført et nyt udbud på kommunens forbrændingsegnede affald.

   

  De nye kontrakter indebærer ændringer i såvel modtagere som regler for modtagelse af forbrændingsegnet affald.

   

  Ændringerne medfører bl.a., at virksomheder ikke længere kan køre affald direkte til forbrænding uden en forudgående aftale med Arwos.

   

  Ændringerne skal fremgå af Aabenraa Kommunes Regulativ for erhvervsaffald, og Kultur, Miljø & Erhverv har derfor ændret de relevante afsnit i §§ 10 og 15. Alle øvrige afsnit er uændrede.

   

  Afsnittene har gennemgået en gennemgribende revision, og der er tilføjet mere tekst, hvilket skal gøre det nemmere for brugerne at forstå, hvordan man skal forholde sig. Det bevirker blandt andet, at henvisninger til Regulativ for husholdningsaffald er fjernet, og at alt relevant dermed fremgår ét sted. Der er væsentlige ændringer i forhold til anvisning af affald, herunder modtageanlæg og deres retningslinjer for modtagelse.

   

  Da regulativet fungerer bedst som et opslagsværk, er der en del gentagelser. Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

   

  Uddrag af de to afsnit i det gældende regulativ for erhvervsaffald er vedlagt til sammenligning med forslag til ændringer. Det gældende regulativ i sin helhed er ligeledes vedlagt som baggrundsinformation. 

   

  Forud for endelig godkendelse, skal udkast til det ændrede regulativ i offentlig høring i 4 uger.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Regulativ for erhvervsaffald sendes i offentlig høring i 4 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12510, Sagsinitialer: OLD_lmje

  Sagsfremstilling

  Restaurationer, diskoteker, barer osv. skal ligesom andet erhverv overholde gældende lovgivning, herunder regler i forhold til støj, lugt, spildevand osv.

   

  Forvaltningen ved af erfaring, at det er svært at overskue regelkomplekset, og især ved diskoteker og caféer, opstår der til tider problemer. Her har Kultur, Miljø & Erhverv oplevet behov for at regulere. Uden en forskrift kan reguleringen kun ske ved påbud, som kan virke meget overvældende for modtageren.

   

  Flere af vores nabokommuner har løst problematikken ved at vedtage en forskrift for indretning og drift af restauranter. Som eksempel på en forskrift er Sønderborg Kommunes version vedlagt som bilag. Forskriften pålægger ikke flere/nye regler for restaurationsejerne, den udfolder og præciserer blot de gældende regler.

   

  Hvis der opstår klager, vil det være virksomhedens opgave at dokumentere, at forskriften er overholdt.

   

  Forskriften, der er hjemlet i Miljøbeskyttelsesloven, gør det således nemmere for branchen at se, hvilke regler de skal overholde, og nemmere for kommunen, at håndtere klagesituationer.

   

  På mødet vil forskriften og dens virkninger blive uddybet.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget beslutter, om forvaltningen skal udarbejde et forslag til forskrift til senere politisk godkendelse.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  Udvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder forslag til foreskrift.

  For stemte Arne Leyh Petersen (O), Christian Panbo (A), Egon Madsen (A) og Kurt Andresen (S). Imod stemte Jan Riber Jakobsen (C) og Eivind Underbjerg Hansen (V).

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  -

   

  Afbud: Thomas Juhl.