Beslutningsprotokol

onsdag den 12. august 2020 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 12. august 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2020

  Godkendt med følgende ændring: punkterne 104 og 105 behandles i omvendt rækkefølge.

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Barsø-færgen - øget passagertal
  • Vinterokkersø Hvirlå
  • Padborg Vandværk

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2020

  • Ladegårdsvandløb

   

  Orientering taget til efterretning.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17678, Sagsinitialer: vrd

  Sagsfremstilling

  På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. maj 2020 godkendte udvalget takster til budget 2021, herunder en takst for stadepladser. Udvalget har efterfølgende ønsket en nærmere redegørelse for administrationen af stadepladser, og fastsættelse af taksten for brug af disse.

   

  Opkrævning af et beløb for brug af stadepladser har hjemmel i vejloven.

   

  Det følger af bemærkningerne til vejloven, at opkrævning af betaling kun må dække vejmyndighedens direkte og indirekte, faktiske udgifter i forbindelse med den forretningsmæssige råden over vejarealet.

   

  Vejmyndighedens udgifter i forbindelse med andres råden over en stadeplads består af de administrative udgifter i forbindelse med udarbejdelse af en tilladelse til brug af stadepladsen. Hertil kommer eventuelle driftsmæssige udgifter som vejmyndigheden må afholde som følge af stadepladsens brug. Det kan fx være til ekstra rengøring eller elforbrug.

   

  Den godkendte takst på 500 kr. er derfor en minimumstakst for den benyttelse, som ikke giver vejmyndigheden andre udgifter end netop sagsbehandlingen.

   

  Når der overhovedet skønnes at være behov for en tilladelse skyldes det, at der via tilladelsen er mulighed for at stille bindende vilkår for brug af stadepladsen, fx om tidsrum, udseende af møblement eller om afskærmning, parasoller og plantekasser.

   

  En stadeplads på kommunalt vejareal er et areal, som periodevist reserveres til brug for anden anvendelse end trafik. For gågaden i Aabenraa er der udpeget faste placeringer af stadepladser, via regulativet ”BYENS RUM – Regulativ, Handelsgader, smøger og torve i Aabenraa bymidte”, (1996). Dette regulativ følges stadig, så vidt muligt, i forhold til placering af stadepladser. Ombygninger af pladser og veje i midtbyen har dog ændret noget på pladsernes placering.

   

  For stadepladser andre steder i Aabenraa, og i andre byer, er der ikke angivet faste placeringer.

   

  Stadepladser har typisk tre anvendelser: Udeservering, udstilling af varer samt opstilling af boder med henblik på salg eller reklame. Der betales dog ikke for alle typer af anvendelse.

   

  Udeservering i Aabenraa midtby

  Tilladelse til udeservering meddeles til restauranter, cafeer og beværtninger, som ligger ud til brede fortovsarealer, selve gågaden og til enkelte torve, som egner sig til udeservering.

  Tilladelser til brug af de nære fortovsarealer til udeservering gives uden beregning, dels fordi det følger af det nævnte regulativ, og dels fordi tilladelserne er uden udløb, og gælder indtil ejerskifte, eller indtil kommunen eventuelt opsiger den. Desuden betaler de aktuelle ejendomme allerede til renhold via gågadeordningen, hvorfor en eventuel udgift til renhold alligevel ikke skal dækkes via særskilt betaling.

   

  Tilladelser til anvendelse af Storetorv til udeservering er mere arbejdskrævende end for arealer umiddelbart foran de enkelte ejendomme. Der har hidtil ikke været opkrævet betaling for udeservering på Storetorv. Tilladelserne til Storetorv er årlige, da der er skiftende ønsker til brug af arealet. Nogle gange ønsker en restaurant slet ikke at benytte torvet, hvilket levner plads til andre. Endvidere er der behov for mere koordinering med andre aktiviteter på Storetorv. Tilladelsen gives for perioden april til oktober.

   

  Der er hidtil ikke ansøgt om tilladelse til udeservering andre steder end i Aabenraa Midtby.

   

  Udstilling af varer i gågaden i Aabenraa

  Forretninger kan råde over arealet mellem bygningen og det klinkebelagte gågadeareal eller bordurstensbåndene. Benyttelsen kræver ikke tilladelse, og kan ske uden betaling.

   

  Boder i Aabenraa Midtby og andre steder

  Boder i midtbyen kan opstilles på de arealer, som regulativet anviser. Det er arealer på Storetorv, Kirkeplads, Nørretorv og på torvet ved Nørreport. Der kan endvidere gives tilladelse foran tomme butikker, og efter konkret vurdering andre steder i midtbyen.

   

  For boder med andre placeringer i Aabenraa, eller i andre byer, vil der tilsvarende blive givet tilladelse efter konkret vurdering, og med betaling til dækning af vejmyndighedens udgifter.

   

  Det har gennem flere år været administrativ praksis at opkræve betaling for opstilling af boder på kommunalt vejareal i Aabenraa. Men først med den nyeste version af vejloven fra 2014 fremgår der udtrykkeligt en hjemmel til at opkræve betaling, når benyttelsen sker i forretningsmæssigt øjemed. Hjemlen findes i Vejlovens § 80, stk. 2.

   

  Når der opkræves betaling for brug af en stadeplads til boder, skyldes det, at der søges om meget varierende aktiviteter, og at der kræves mere vejledning til ansøgere, som ikke i forvejen er bekendt med vilkår for tilladelsen. For midtbyen i Aabenraa opstilles boder oftest af ansøgere, som ikke i forvejen betaler til gågadeordningen.

   

  For markedspladsen findes en særlig ordning, hvor Business Aabenraa har lov til at råde over pladsen om lørdagen, for da at udleje pladser til boder for grønthandlere m.fl. For denne ordning tager Aabenraa Kommune ingen betaling, da der ikke er kommunal administration eller andre direkte udgifter forbundet med ordningen.

  Lovgrundlag

  Opkrævning af betaling for forretningsmæssig råden over vejareal sker med hjemmel i Vejlovens § 80, stk. 2.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-06-2020

  Udsat.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2020

  Taget til efterretning.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/64075, Sagsinitialer: jkje

  Sagsfremstilling

  Der orienteres om antallet af ansøgninger om miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug og om status for landbrugstilsyn.

   

  Gennem 2019 har der været et stadigt fald i antallet af ansøgninger om miljøgodkendelser, miljøtilladelser og anmeldelsesafgørelser til husdyrbrug. I tillæg hertil blev arbejdet med revurdering af IE-brugenes miljøgodkendelser stoppet i sommeren 2019, på foranledning af en orientering fra Miljøstyrelsen. Kommunen blev i den forbindelse bedt om at afvente en ændring af godkendelsesbekendtgørelsen, idet den dagældende bekendtgørelse var mangelfuld. En ny godkendelsesbekendtgørelse trådte i kraft pr. 1. januar 2020, hvorpå arbejdet med revurderingerne blev genoptaget.

   

  Samtidig begyndte kommunen at modtage flere ansøgninger om miljøgodkendelser, miljøtilladelser og anmeldelsesafgørelser. Alene i perioden fra den 1. maj 2020 til den 11. juni 2020 er der indkommet 11 nye ansøgninger.

   

  Fra den ny husdyrbruglovs ikrafttræden den 1. august 2017 og til den 11. juni 2020 har kommunen meddelt 123 afgørelser efter husdyrbruglovens §§ 16a, 16b, diverse anmelderegler og revurderingsafgørelser. Heraf er de 40 afgørelser meddelt i perioden 1. januar 2020 til den 11. juni 2020.

   

  For nuværende er der 21 igangværende sager om godkendelser m.v., 2 ansøgninger på venteliste samt 6 aktive revurderingssager og 7 på venteliste. Det forventes, at vi via en prioriteret indsats vil være i stand til at overholde servicemål og lovkrav om sagsbehandlingstider i langt størsteparten af sagerne.

   

  I forbindelse med coronasituationen, og den deraf følgende nedlukning af samfundet, er en stor del af de planlagte landbrugstilsyn fra 2. kvartal blevet udskudt. Der er således et større antal landbrugstilsyn, der skal gennemføres i årets 2 sidste kvartaler, hvor der ligeledes er planlagt en omfattende tilsynskampagne. Idet behandlingen af ansøgninger om miljøgodkendelser, miljøtilladelser, anmeldelser og revurderinger prioriteres, er det sandsynligt, at der vil opstå den situation, at tilsynsforpligtigelsen ikke kan opfyldes. Der er forhandlinger i gang mellem KL og de statslige myndigheder ift. muligheden for at nedsætte kravene om antal tilsyn, der skal gennemføres, men disse forhandlinger er ikke afsluttet.

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Den 30. juni 2020 meddelte miljøministeren en tidsbegrænset dispensation til at fravige visse bestemmelser i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Dispensationen giver kommunen følgende muligheder:

  • At gennemføre basistilsyn med de mindre husdyrbrug som digitale tilsyn.
  • At tilsyn med de mindre husdyrbrug kan gennemføres med fokus på de væsentligste miljøforhold.
  • At kravet om gennemførelse af 2 tilsynskampagner kan fraviges.

   

  Der dispenseres ikke for regler, der er fastlagt for de største husdyrbrug (jf. det såkaldte IE-direktiv). 

   

  Forvaltningen vurderer, at det er sandsynligt, at de planlagte tilsyn kan nås, hvilket også vil give den bedste arbejdsgang og miljøeffekt. I det omfang, det måtte blive nødvendigt, vil forvaltningen gøre brug af muligheden for at føre tilsyn med fokus på de væsentligste miljøforhold på de mindre husdyrbrug.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-06-2020

  Udsat.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2020

  Taget til efterretning.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12218, Sagsinitialer: JNP

  Sagsfremstilling

  Den nuværende forskrift for fjerkræhold, der er fra 2011, er forældet, hvilket gør det vanskeligt at regulere efter det.

   

  Vi modtager en del klager over hønse- og fjerkræhold i byzoner, og har behov for et bedre, mere klart regelsæt. Klagerne går på både lugt, støj og rottetilhold.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et nyt udkast til forskrift. Der er sket følgende ændringer:

  -         Regler om tæt hegn er fjernet. I stedet er indsat krav om afstand på 5 meter mellem dyreholdet og nabobeboelse

  -         Det er præciseret, hvilke dyrearter forskriften gælder for

  -         Lugt- og forureningsbestemmelserne er blevet præciseret

  -         Afsnittene er nummereret som paragraffer, så det er lettere at henvise til den konkrete bestemmelse

  -         Der er indsat et bilag med anvisninger til indretning, så rottetilhold undgås

   

  Derudover er der sket redaktionelle ændringer.

   

  Forskriften er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Der er ikke krav om høring, og offentliggørelse kan ske på kommunens hjemmeside.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forskriften godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-06-2020

  Udsat.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2020

  Godkendt med den bemærkning, at afsnittet vedr. afstand til nabobeboelse skal præciseres.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14817, Sagsinitialer: bfr

  Sagsfremstilling

  Byrådet har vedtaget en bred Strategi for Bæredygtig Udvikling. Fremme af biodiversitet er en mulighed for at udfolde strategien, særligt i forhold til FNs verdensmål 15, Livet på land, og mål 14, Livet i havet. Desuden har Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 3. april 2019 besluttet at iværksætte initiativer med henblik på at blive certificeret som insektvenlig kommune, herunder at forvaltningen arbejder videre med mulighederne for at fremme insekters levevilkår i den fremtidige drift af kommunale arealer.

   

  I stedet for isoleret at arbejde med bedre vilkår for insekter, forslås det nu at arbejde med større biologisk mangfoldighed generelt i Aabenraa Kommune. En uddybning af begrebet biodiversitet / biologisk mangfoldighed er vedlagt som bilag.

   

  Status på biodiversitet

  Der er enighed blandt fagpersonerne om, at biodiversiteten i Danmark, Europa og hele verdenen er i tilbagegang. Der er færre naturtyper, de naturtyper, hvis areal er i tilbagegang, er i dårligere stand (dvs. færre af de mere sjældne arter), og der er flere arter, hvis bestande er truede eller udryddede.

   

  I 2017 har DCE ved Aarhus Universitet for Danmarks Naturfredningsforening undersøgt naturkapitalen i de danske kommuner. Naturkapital kombinerer værdifulde naturtypers areal med deres kvalitet. Aabenraa Kommune landede på plads 75 med 17 point (mod fx Fanø med 80 points, og fx Fredericia med 29 points; på en skala fra 0 til 100). Uanset de forbehold man måtte have mod undersøgelsen, viser den, at der er et potentiale til forbedring.

   

  Handlemuligheder

  For at fremme biodiversiteten kan der grundlæggende arbejdes med følgende indgange:

  • Større areal med biodiversitet/natur som hovedformål
  • Mere kvalitet/biodiversitet på eksisterende arealer med natur som hovedformål
  • Mere biodiversitet på arealer, hvor natur ikke er hovedformålet

   

  Når man arbejder med biodiversitet på arealer i Danmark, vil følgende typisk være en aktuel negativ påvirkning, og således også mulighed for forbedring:

  • Direkte påvirkning af artssammensætning ved plantning/såning
  • Vedligehold/pleje, fx klipning, gødskning, ”oprydning”, sprøjtning, ensretning af struktur
  • For højt næringsstofniveau, fx gødskning, indirekte gødskning, manglende bort-skaffelse af biomasse
  • Hydrologi, fx meget dræning eller modsat, oversvømmelse

   

  I bilaget er der oplistet forskellige muligheder for kommunal handling, som en drøftelse på mødet kan tage udgangspunkt i.

   

  Der er i forvaltningen konstateret en stigende interesse fra borgerne fra området. Senest er kommunen orienteret om, at Det fælles udviklingsråd for lokalsamfund har fået midler til projektet Ellevilde Egne – dvs. små forløb i 8-10 lokalsamfund i Aabenraa Kommune om, hvordan de lokalt kan sætte mere fokus på biodiversitet.

  Kommunen er ikke som sådan del af projekterne. En biolog står for gennemførsel af lokale processer med workshop og sparring. Det er ikke usandsynligt, at der vil opstå ønsker om projekter på kommunale arealer. Følgende byer / områder er med: Løjt, Bolderslev, Bov; Felsted, Genner, Ensted, Rødekro, Ravsted, Bjerndrup, Ålandet.

   

  Det er ikke nemt på det kommunale niveau at tilgå emnet systematisk og samtidig at komme i gang. Derfor foreslås det, at sætte ind, hvor det er muligt med et begrænset behov for yderligere analyser og ressourcer. De mere omfattende muligheder foreslås opsamlet og prioriteret.

  Sideløbende foreslås at opbygge en mere systematisk viden, og evt. at søge samarbejder, der fx også kan hjælpe med at dokumentere effekter.

   

  Der er pt. ikke i forvaltningen ekstra mandskabsressourcer til opgaven. Enkelte tiltag vil muligvis kunne igangsættes, såfremt tempoet følger den kadence, som sagerne har af andre årsager (fx lokalplanlægning). Ønskes der mere hhv. hurtigere handlig, vil der skulle tages stilling til ressourcespørgsmålet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning, og

  at udvalget tilkendegiver eventuelle ønsker til det videre arbejde.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-06-2020

  Udsat.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2020

  Taget til efterretning.

   

  Udvalget tilkendegiver ønske om at der arbejdes videre i retning af en status og en egentlig plan, forudsat der kan findes ressourcer i det kommende budget.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog i mødet fra kl. 10.15.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/16462, Sagsinitialer: MAJUH

  Sagsfremstilling

  Ifølge vandløbsloven må overkørsler ikke anlægges eller ændres uden tilladelse fra kommunen.

   

  Aabenraa Kommunen stiller bl.a. nedenstående vilkår til placering/udformning af nye overkørsler:

   

  • Overkørslen skal have en indvendig diameter på mindst 1,25 - 1,5 gange bredden af vandløbsbunden, som beskrevet i regulativet
  • Overkørslen placeres i vandløbet, så den regulativmæssige vandløbsbund går ubrudt gennem rørene omtrent 1/3-1/4 over rørbunden
    

  Ovenstående vilkår er fastsat for at sikre, at overkørslerne ikke nedsætter vandløbenes vandføringsevne eller forringer passagemulighederne for fisk og smådyr.

  Lignende praksis anvendes i flere andre kommuner.

  På mødet vil principperne blive uddybet med illustrationer.

   

  Hvis man vil renovere/udskifte sin eksisterende lovlige overkørsel:

  Det er tilladt at vedligeholde eksisterende overkørsler inden for regulativets eller den oprindelige tilladelses vilkår, dog forudsat, at det ikke strider mod fx naturbeskyttelsesloven.

   

  Vedligeholdelse af overkørsler omfatter ikke ændring af placering, dimension, længde eller dybde i henhold til regulativet eller tilladelsen. Hvis overkørslerne skal have ændret placering eller størrelse, skal lodsejer indsende en ansøgning til kommunen. Ansøgningerne vil blive behandlet efter ovenstående vilkår til placering/udformning af nye overkørsler.

   

  Der findes mange ældre overkørsler, som hverken har en tilladelse eller findes i vandløbets regulativ. Disse overkørsler bliver grundet alder anset som værende lovlige. Hvis disse overkørsler skal have ændret placering eller størrelse, skal lodsejer indsende en ansøgning til kommunen. Ansøgningerne vil blive behandlet efter ovenstående vilkår til placering/udformning af nye overkørsler.

   

  Fremtidig klimasikring

  Man kan i fremtiden forvente flere og voldsommere ekstremnedbørshændelser, både sommer og vinter. Det er især ved disse regnhændelser, at forkertanlagte overkørsler kan give problemer for afvandingen opstrøms. Ved de ovenstående vilkår sikres der overkørsler, der stemmer overens med vandløbets dimension. Ved etablering af nye overkørsler stiller kommunen ikke krav til borgerne om etablering af større overkørsler end angivet i de ovenstående vilkår. Det skyldes, at større vandslug i overkørslerne ikke vil ændre på vandløbets dimensionering opstrøms og nedstrøms overkørslen. Der vil derfor ikke opnås en forbedret afvanding ved disse ekstreme hændelser. Det kan kun opnås, når hele vandløbssystemet tilpasses klimaændringerne.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at nuværende praksis bibeholdes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-06-2020

  Udsat.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/5435, Sagsinitialer: RKM

  Sagsfremstilling

  Der blev afholdt en vandløbskonference den 5. marts 2020. I konferencen deltog udvalgspolitikere og relevante personer fra forvaltningen fra Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner samt interesseorganisationer. Desuden deltog forvaltningsrepræsentanter fra Sønderborg og Esbjerg kommuner.

   

  Det primære formål med konferencen var at opbygge viden og herigennem fremme dialogen om vandløb, så der kan træffes gode og langsigtede beslutninger på området. Indholdet var både af generel karakter, og mere specifikt rettet mod afvandingsforholdene for især vandløb med begrænset fald (de vestvendte vandløb).

   

  Konferencens program og fire præsentationer er vedlagt (bilag 2-5).

   

  Afslutningsvis blev der forelagt en resolution, som der var overvejende tilslutning til fra interesseorganisationerne (se bilag 1). Resolutionen er sendt til Miljø- og Fødevareministeren, og indeholder en opfordring til at forbedre den lovmæssige ramme og finansieringsmulighederne for projekter, der håndterer afvandingsudfordringerne.

   

  På mødet drøftes konferencens indhold og forløb samt et evt. ønske om en opfølgning på resolutionen.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at konferencens indhold og forløb drøftes, og

  at der besluttes, hvordan der evt. skal følges op på resolutionen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-06-2020

  Udsat.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2020

  Drøftet.

   

  Udvalget besluttede, at der arbejdes for at afholde et møde mellem formændene og næstformændene fra Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommune for at aftale den videre proces, og at emnet evt. løftes ind i de tværkommunale samarbejder.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/24788, Sagsinitialer: TFRIC

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om forvaltningens dialog med de lokale vandløbslaug i foråret 2020, og der lægges op til en drøftelse af, hvordan årets politiske dialogmøde skal gennemføres.

   

  Lokal dialog med vandløbslaugene

  Plan, Teknik & Miljø tilbyder hvert forår hvert af de 11 enkelte vandløbslaug i kommunen en besigtigelse af steder udpeget af det enkelte laug. Formålet med besigtigelserne er en dialog omkring problemsteder, tvivlsspørgsmål, praktiske udfordringer og løsningsmuligheder, og at opnå fælles en forståelse af samme. I møderne deltager repræsentanter for det enkelte laug samt eventuelt konsulenter fra Sønderjyske Vandløb.

   

  Ved afholdelse af møderne er der fokus på dialog omkring praktiske udfordringer og løsninger, og på at eventuelle emner, som kræver politisk stillingtagen, videregives til drøftelse på det politiske dialogmøde. I 2020 har to vandløbslaug (Sønderå-Gammelå og Ladegårdsgrøften-Skelgrøften) ønsket at deltage. Der er udarbejdet referat af møderne. Der vedlægges til orientering referater af de to møder.

   

  Som opfølgning på et tidligere dialogmøde med vandløbslauget for Aabenraa Østvendt – Sydlig del, arbejder forvaltningen i øjeblikket på et reguleringsprojekt, som forventes forelagt udvalget den 2. september 2020.

   

  Politisk dialogmøde med Sønderjyske Vandløb

  Det er tidligere aftalt at der årligt afholdes et dialogmøde vedr. generelle/overordnede forhold angående vandløbsvedligeholdelsen. I mødet deltager Teknik- og Miljøudvalget, Sønderjyske Vandløb og forvaltningen.

   

  På seneste møde afholdt den 12. november 2019 kl. 13-15 (referat vedlagt) udtrykte Sønderjyske Vandløb ønske om, at fremtidige politiske dialogmøder enten er længere eller afholdes hyppigere, og Aabenraa Kommune gav udtryk for, at man inden næste møde ville overveje, hvordan kommende møder kunne justeres, så indhold og form passer med den afsatte tid, og at der forventedes afholdt møde igen i november 2020.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen om de lokale dialogmøder tages til efterretning,

  at udvalget drøfter mødeindhold og –form for næste politiske dialogmøde,

  at en evt. ændring af indhold eller form drøftes mellem formandskabet for Teknik- og Miljøudvalget og formandskabet for Sønderjyske Vandløb, og

  at forvaltningen bemyndiges til i forlængelse heraf at invitere Sønderjyske Vandløb til et politisk dialogmøde i november 2020, indkalde forslag til dagsordenspunkter og udarbejde dagsorden.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2020

  Orientering taget til efterretning.

  Mødeindhold og –form drøftet.

  3. og 4. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8552, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Der orienteres om budgetmæssige påvirkninger på Teknik- og Miljøudvalgets område som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet juni 2020.

   

  Administrationsgebyret for erhvervsaffald blev afskaffet pr. 1. januar 2019. Gebyret har dækket udgifter vedrørende:

  • Administration af flytning og håndtering af forurenet jord
  • Ressourcer til administration af erhvervsaffald
  • Motas-afregning, der ikke længere kan videresendes til ARWOS
  • Systemopkrævning til statslig affaldsdatabase, der ikke længere kan faktureres til ARWOS
  • Udarbejdelse af affaldsplanlægning erhverv

   

  Der har således både været udgifter på TMU og ØU, der har været dækket af administrationsgebyret.

   

  I tabel 1.1 ses forventede fremtidige udgifter som skulle have været dækket af administrationsgebyret. Der er ikke medtaget ressourcer til administration, idet der ikke i de senere år er opkrævet for denne ydelse. Der forventes en væsentlig stigning i ressourcebehovet grundet kommende krav til affaldshåndtering. Håndtering heraf afventer udviklingen.

   

  Tabel 1.1: Estimeret fremtidige udgifter på ØU og TMU:

   

   

   

   

   

   

   

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  TMU

   

   

   

   

   

  Motasafregning og bidrag til statslig affaldsdatabase

  280

  260

  260

  260

  260

  Affaldsplanlægning, erhverv

  200

   

   

   

   

  Økonomiudvalg

   

   

   

   

   

  Jordflytningsgebyr

  258

  285

  285

  285

  285

  I ALT

  Forventes modtaget fra Lov- og Cirkulære puljen

  738

  545

  545

  545

  545

   

   

  Lovgrundlag

  Budgetvejledning 2021, Lov og Cirkulæreprogram pr. 24. juni 2020. Uddybende kommentarer kan ses i Supplementsskrivelse vedr. forsyningsvirksomheder pkt. 1.2.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56648, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget gav den 20. maj 2020 bemyndigelse til Plan, Teknik & Miljø, til udmøntning af besparelser på ca. 2,2 mio. kr. på den kollektive bustrafik for 2021.

   

  Der er nu lavet aftale med Sydtrafik om de nævnte besparelser inden for de rammer, som udvalget besluttede. Kørselsændringerne træder i kraft pr. 15. december 2020.

   

  Grundlaget for beregning af de nødvendige besparelser har været Sydtrafiks hidtidige overslagsbudget for 2021, som blev udarbejdet i forbindelse med budget 2020.

   

  Lige inden sommerferien 2020 udsendte Sydtrafik sit budget 2021 i høring hos kommunerne med høringsfrist den 16. oktober 2020. Inden høringsfristen vil Plan, Teknik & Miljø fremlægge høringsbudgettet til drøftelse i udvalget, med henblik på afgivelse af bemærkninger til Sydtrafik. Forvaltningen regner med, at Sydtrafik forinden har indarbejdet besparelserne for 2021 i høringsbudgettet.

   

  I Sydtrafiks budget 2021 er der indregnet en forventet effekt af COVID-19, hvilket betyder en indtægtsnedgang for Aabenraa Kommune på ca. 1,15 mio. kr. Den samlede nettobetaling til Sydtrafik i 2021 er ca. 1,5 mio. kr. højere end i Sydtrafiks budget 2020.

   

  For Sydtrafiks budgetforslag 2021 som helhed udgør indtægterne kun 85% af de forventede indtægter i budget 2020. Først i 2023 forventes indtægtsniveauet at være tilbage på normalen fra før COVID-19.

   

  Det er på nuværende tidspunkt uklart, om staten vil kompensere trafikselskaberne for øgede udgifter i 2021, ligesom den vil gøre i 2020.

   

  Dette kan betyde, at de netop bestilte besparelser ikke vil være tilstrækkelige til at få Teknik- og Miljøudvalgets eget budget 2021 for ”kollektiv trafik” til at balancere.

   

  Teknik- og Miljøudvalget har endvidere besluttet at finde besparelser på 0,6 mio. kr. ved at nedlægge kørslen med Flextur inden for bybusområdet.

  Forvaltningen har endnu ikke bestilt denne ændring hos Flextrafik. Fristen for bestilling af ændringen til start pr. 1. januar 2021 er 1. december 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20450, Sagsinitialer: ajni

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 26. juni 2019 en ændret praksis for behandling af ansøgninger om markvanding, mhp. at bringe de tilladte vandmængder tættere på det nuværende vandforbrug:

  • ansøgninger indgået før den 1. januar 2018 prioriteres først i sagsbehandlingen og i tildelingen af vandressourcen,
  • der tillades højest en mængde svarende til det, der maksimalt er brugt inden for de seneste 10 år, med mindre der foreligger særlige begrundelser,
  • der gives afslag til ansøgninger om fornyelse af tilladelser, som ikke har været indberettet brugt inden for de seneste 10 år, med mindre der foreligger særlige begrundelser, og
  • der kan for de sidstnævnte boringer efter konkret vurdering tilbydes en 5-årig tilladelse til en meget lav vandingsmængde, så boringen kan genaktiveres ved tørke, salg eller ændret afgrødevalg.

   

  Der orienteres på mødet om administrationspraksis og ændringer siden Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 26. juni 2019:

   

  • Der er implementeret den nyeste model til beregning af vandløbenes vandføring (”DK-modellen”). Modellen beregner de fleste steder en højere vandføring end den tidligere anvendte model, hvilket alt andet lige betyder færre kritiskpåvirkede vand- og naturområder.
  • Af Landbrugsstyrelsens seneste instruks til KO-kontrol (”Faginstruks Miljø 2020”) fremgår nu tydeligt, at det ikke betragtes som en overtrædelse, hvis en tilladelse til markvanding er udløbet, når man har ansøgt om fornyelse.
  • Ved fastlæggelse af det maksimale vandforbrug inden for de seneste 10 år anvendes indtil videre perioden 2009-2018 for at ligestille ansøgerne.
  • Ansøgere, der får afslag som følge af manglende udnyttelse af tilladelsen i 10 år, anmodes om at indsende en ny ansøgning, hvis der ønskes en tilladelse.
  • Der er gennemført en besigtigelse af en lang række naturarealer mhp. at fastslå sårbarheden overfor grundvandssænkning, hvilket vil lette den efterfølgende sagsbehandling.
  • Forvaltningen har måttet iværksætte en kvalitetssikring af 345 sager, da det har vist sig, at mange af sagerne var forkert eller ufuldstændigt beskrevet og registreret (beliggenhed, kort, anvendelse, ufuldstændig ansøgning mv.). Denne oprydning er netop afsluttet, og ændringerne er implementeret.

   

  Ændringerne besluttet på mødet den 26. juni 2019 betød, at antallet af ansøgninger, der medregnes i påvirkningen, blev halveret. Antallet af ansøgninger om fornyelse indgået før 1. januar 2018, samt ansøgninger om nye boringer er i alt 383, hvoraf 86 er behandlede. Efter 1. januar 2018 er indgået yderligere ca. 50 ansøgninger om fornyelse.

  På mødet fremlægges et kort der viser påvirkningen af vandløb og natur før og efter implementering af de besluttede ændringer.

   

  Der er holdt et orienteringsmøde den 16. juni 2020 for landbrugskonsulenter om behandling af ansøgninger om markvanding. Mødet var oprindelig planlagt afholdt den 12. marts 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-06-2020

  Udsat.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/53209, Sagsinitialer: ajni

  Sagsfremstilling

  LandboSyd har med brev af 30. juni 2020 rettet henvendelse til borgmesteren og Teknik- og Miljøudvalget vedrørende behandling af afslag og reduktioner vedrørende ansøgninger om markvanding. Brevet er fremsendt i forlængelse af, at Plan, Teknik & Miljø den 16. juni 2020 afholdt møde for landbrugskonsulenter fra de fire største landbrugsorganisationer med henblik på orientering om status og administrationspraksis for behandling af ansøgningerne.

   

  Den nuværende administrationspraksis er implementeret efter møde den 12. juni 2019 mellem Teknik- og Miljøudvalget og formændene for de fire største landbrugsorganisationer, og efterfølgende beslutning på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 26. juni 2019. Der henvises i øvrigt til vedlagte referat og slides fra orienteringsmødet med landbrugskonsulenterne den 16. juni 2020.

   

  LandboSyds brev vedrører nye boringer til vanding af arealer, hvor der har været vandingstilladelser før, samt vandingstilladelser, hvor der gives tilladelse til mindre vandmængder end de ansøgte for at nedbringe en kritisk påvirkning af vand eller natur.

   

  Nye boringer behandles efter den politisk vedtagne administrationspraksis, uafhængigt af, om der tidligere har været en tilladelse. Hvis en boring bryder sammen, kan der etableres en erstatningsboring, som ikke betragtes som en ny boring.

   

  Vedr. reduktioner, opfordrer LandboSyd til, at Teknik- og Miljøudvalget tager et kritisk blik på, hvad der i afgørelserne bliver beskrevet som en væsentlig påvirkning af natur og vandløb, hvorvidt det er realistisk at opfylde vandplanmålene, samt om der er taget for store forsigtighedshensyn. Der anmodes om, at der sker en politisk behandling af sager, hvor der gives afslag på fornyelse af vandingstilladelse og sager, hvor indvindingen reduceres til mindre end 750 m3/ha.

   

  Forvaltningen behandler sagerne i overensstemmelse med udvalgets vedtagne praksis og bemyndigelsen til at træffe afgørelserne er delegeret til forvaltningen. Kun principielle sager, fx sager, der ikke kan følge den vedtagne praksis, forelægges politisk.

   

  Indenfor et vandløbsopland og i naboskab til visse naturområder er der kun en vis mængde vand til rådighed til fordeling. Udvalget har drøftet den mest rimelige fordeling med landbrugsorganisationerne. Efterfølgende har udvalget besluttet at fordele vandressourcen ud fra et princip om at fordele evt. nødvendige nedskæringer solidarisk på de markvandingsboringer, der har været i brug i perioden 2009 – 2018, hvilket udelukker at tildele en minimumsmængde, fx 750 m3/ha årligt, til samtlige ansøgninger.

   

  Vurderingen af påvirkningen af naturområder og vandløb er en faglig vurdering, som udvalget har uddelegeret til faguddannet personale i forvaltningen. Det er i den forbindelse en bundet opgave for kommunen at træffe afgørelser, der understøtter opfyldelse af vandplanmålene.

  Før afgørelsen (tilladelse / afslag) træffes, bliver ansøger partshørt. Her har ansøger mulighed for at komme med alle oplysninger og argumenter, der er relevante for sagen. Disse indgår i sagsbehandlingen og den endelige afgørelse. En evt. politisk behandling ændrer ikke på dette, og giver ikke ansøgeren yderligere mulighed for at bidrage med bemærkninger.

  Hvis LandboSyd er uenig i de faglige vurderinger, der ligger til grund for afgørelserne, opfordres LandboSyd til at få vurderingerne efterprøvet ved at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

   

  Det skal supplerende bemærkes, at LandboSyd i 3 igangværende sager har bedt om, at sagerne behandles politisk, inden der træffes afgørelse, såfremt der bliver tale om et afslag eller en indvindingstilladelse, der er så lav, at det ikke giver mening at udnytte den.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Afgørelser vedrørende ansøgninger om markvanding træffes efter vandforsyningslovens §20.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger udvalgets formand til at besvare LandboSyds henvendelse i overensstemmelse med sagsfremstillingen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2020

  Eivind Underbjerg Hansen (V) stillede følgende ændringsforslag:

  At de tre sager, som er fremført af LandboSyd, tages op til politisk behandling med det formål, at afprøve, om retningslinjerne for sagsbehandling virker som ønsket.

   

  For forslaget stemte Eivind Underbjerg Hansen (V), Thomas Reder Juhl (V) og Kurt Andresen (S).

  Imod stemte Arne Leyh Petersen (O), Christian Panbo (A) og Egon Madsen (A).

  Jan Riber Jakobsen (C) undlod at stemme.

  Dermed bortfalder forslaget.

   

  Indstillingen godkendt, idet Arne Leyh Petersen (O), Kurt Andresen (S), Thomas Reder Juhl (V), Jan Riber Jakobsen (C), Christian Panbo (A) og Egon Madsen (A) stemte for indstillingen.

  Imod stemte Eivind Underbjerg Hansen (V) med den begrundelse, at de tre sager, som er fremført af LandboSyd, viser, at retningslinjerne for sagsbehandling ikke fører frem til det ønskede mål. Retningslinjerne bør derfor justeres.

   

  Udvalget beslutter desuden, at det i mellemtiden indgåede brev fra LHN besvares på samme måde som brevet fra LandboSyd.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på deres møde den 12. maj 2020 inspirationskataloget fra  §17, stk. 4 udvalget – Ung i Aabenraa. Udvalget besluttede at inspirationskataloget sendes til inspiration i de andre stående udvalg. Det blev samtidig besluttet, at Børne- og Uddannelsesudvalget arbejder videre med inspirationskatalogets generelle anbefaling.

   

  Som en del af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 blev der nedsat et §17 stk. 4 udvalg, Ung i Aabenraa, som har arbejdet med emner relateret til det at være Ung i Aabenraa. Udvalget har udarbejdet et inspirationskatalog, som forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget, der er referenceudvalg for §17, stk. 4 udvalget.

   

  Aabenraa Byråd har udarbejdet en ambitiøs vækststrategi ”Sund Vækst”, der gælder frem til 2030 med den overordnede mission ”Det Gode Liv”. Et af fokuspunkterne er, at Aabenraa skal være en aktiv studieby med et stærkt ungdomsmiljø.

   

  Med Sund Opvækst, som er Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik, er der formuleret en fælles tværgående politik, som sikrer generelle gode vilkår for kommunens børn, unge og familier.

   

  Udgangspunktet for Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes ambition om, at skabe de bedst mulige opvækst-, trivsels- og vækstmuligheder til gavn for kommunens borgere. Denne ambition udfoldes omkring en række temaer, hvoraf det ene tema er ”Unge”. Der sættes med temaet ”Unge” i ”Sund Opvækst” mål op for, hvad Aabenraa Kommune vil på området, og hvordan disse mål skal opnås for at skabe de bedste betingelser for unges liv og udvikling.

   

  Med Ung i Aabenraa har Byrådet i Aabenraa Kommune ønsket, at styrke forholdene for unge i Aabenraa Kommune i målgruppen 15 – 25 år.

   

  Byrådet har med nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalget også godkendt et kommissorium, der sætter rammer og retning for udvalget.

   

  For at opnå så bredt et perspektiv som muligt på det at være ung i Aabenraa Kommune, blev der forud for arbejdet med kommissoriet afholdt et brainstorm-møde, hvor der kom idéer til temaer til §17, stk. 4-udvalgets arbejde. På brainstorm-mødet deltog repræsentanter fra Det Fælles Elevråd, Campusrådet samt ungdomsmedlemmer fra de politiske partier.

   

  Med udgangspunkt i de foreslåede emner har §17, stk. 4 - Ung i Aabenraa behandlet følgende temaer:

  1. Nattelivet

  2. Transport/trafik

  3. Rådgivning til unge i Aabenraa

  4. Ungdomsboliger i Aabenraa Kommune

  5. Lokaler til afholdelse af møder

  6. Grænseoverskridende samarbejde

  7. Flere kultur- og sportstilbud, også mere alternative

   

  Medlemmerne i §17, stk. 4 udvalget – Ung i Aabenraa har været unge, der er blevet udpeget af de forskellige ungdomsuddannelser i Aabenraa Kommune. Udvalget har i perioden oktober 2018 til februar 2020 afholdt 6 møder.

  Da de unge i løbet af perioden har afsluttet deres ungdomsuddannelse, har der været udskiftning af stort set alle medlemmer, således at det har været en gruppe, der har behandlet punkterne 1-5, og en anden gruppe punkterne 6-7 samt det samlede inspirationskatalog.

  Indstilling

  Børn & Kultur indstiller,

  at orienteringen om inspirationskataloget fra §17, stk. 4 udvalget – Ung i Aabenraa tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Taget til efterretning, idet der opfordres til at fastholde en struktur, hvor der er dialog med de unge.

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2020

  Taget til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-09-2020

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2020

  -