Beslutningsprotokol

onsdag den 2. september 2020 kl. 09:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 2. september 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Hostrup sø
  • Brev til ministre vedrørende muslingefiskeri i Flensborg Fjord

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55185, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Kommunerne skal senest den 22. november 2020 udarbejde forslag til indsatsprogram vedr.  vandløbsrestaurering som del af statens kommende vandområdeplaner for perioden 2021-2027. Indsatserne har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløb, som Miljøstyrelsen ikke forventer, vil have den ønskede miljøtilstand i 2027. Miljøstyrelsen har den 22. oktober 2019 udmeldt rammerne for dette arbejde i bekendtgørelse om vandrådsarbejde og udarbejdelse af indsatsprogram. 

   

  Aabenraa Kommune indgår geografisk i hovedvandoplandene: Kruså/Vidå, Lillebælt/Jylland og Vadehavet.

   

  For hvert vandopland er der nedsat et vandråd bestående af organisationer og lokale interessenter med interesse for vandløb. Vandrådet skal inddrages og rådgive de involverede kommuner i arbejdet med indsatsprogrammet.

   

  Vandrådet har vedtaget en rækker principper for udvælgelse af de vandløb, hvor der foreslås en indsats. Principperne handler grundlæggende om at prioritere en fysisk indsats i vandløb med det største naturmæssige potentiale og samtidig nedprioritere indsats i vandløb, hvor effekten af en indsats synes tvivlsom.

   

  Med udgangspunkt i disse principper og statens økonomiske rammer er der i samarbejde med de øvrige kommuner foreslået følgende indsatser i Aabenraa Kommune (se kortbilag og skema for placering af indsatser i de enkelte vandløb):

   

  • 105 km vandløb med fysiske forbedringer på delstrækninger
  • Fjernelse af 4 spærringer
  • Etablering af 12 sandfang
  • Etablering af 1 okkerrensningsanlæg

   

  Ved udarbejdelsen af forslaget er det tilstræbt at begrænse udgiften til fremtidige afledte driftsomkostninger for kommunen.

   

  Vandrådene i de 3 vandoplande har gennem dialogmøder været inddraget både i principperne for placering af indsatser, valg af virkemidler samt forslag til konkrete indsatser i enkeltvandløb. Inddragelsen af vandråd har 2 gange tidligere med succes været anvendt i den statslige vandplanlægning, og rådene har bidraget konstruktivt og positivt til nærværende forslag.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Staten har på landsplan afsat 16 mio. kr. til kommunernes indsatsplanlægning og vandrådsarbejde. Disse midler er fordelt til kommunerne via DUT-princippet.

   

  Staten har til forundersøgelser og gennemførelse af indsatser samlet afsat 10,1 mio. kr. i Kruså/Vidå oplandet; 28,4 mio. kr. i Lillebælt/Jylland oplandet og 46,2 mio. kr. i oplandet til Vadehavet.

   

  Den anslåede anlægsøkonomi for Aabenraa Kommune bliver på baggrund af statens udgiftssatser i alt ca. 8,4 mio. kr. for perioden 2021-2027.

   

  Disse midler stilles til rådighed for kommunen via statslige tilskudsordninger.

   

  Kommunerne tildeles ikke midler til fremtidig afledt drift.

   

  I det forelagte udkast til indsatsprogram vil der være en afledt udgift til drift af 12 nye sandfang samt 1 nyt okkerrensningsanlæg. Disse midler forventes prioriteret inden for det eksisterende driftsbudget.

  Høring/udtalelse

  Kommunens forslag til indsatsprogram er udarbejdet ved løbende inddragelse af vandrådene gennem afholdte dialogmøder siden december 2019.

   

  I Vidå/Kruså oplandet står et enigt vandråd bag de forslåede indsatser. I Lillebælt/Jylland har alle medlemmer på nær Bæredygtigt Landbrug og Dansk Skovforening bakket op om forslagene. De to foreninger har ikke kunnet tilslutte sig nogen indsatser i vandoplandet af principielle årsager. Der er ikke foreslået indsatser i oplandet til Vadehavet. 

   

  Kommunens forslag til indsatsprogram udsendes ikke i en separat høring. Den del af forslaget, som kommer til at indgå i statens udkast til vandområdeplaner, sendes i offentlig høring af Miljøstyrelsen senest den 22. december 2021.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at kommunens forslag til indsatsprogram godkendes og sendes til Miljøstyrelsen inden den 22. november 2020.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25739, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Der foreligges en opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets budget pr. 30.06.2020 for henholdsvis drifts- og anlægsbudget.

   

  Udvalget har kompetence til omplaceringer indenfor eget udvalget, og der kan således ikke besluttes tillægsbevillinger på hverken drift eller anlæg. Dog kan udvalget beslutte om der ønskes rejst enkeltsager på bestemte områder.

   

  I vedlagte bilag er økonomisk overblik over henholdsvis drift og anlæg samt hertil knyttede noter.

   

  Drift:

   

  I tabel 1.1 ses opgørelse af forventet forbrug på Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Tabel 1.1: Opgørelse af forventet resultat pr. 30.06.2020

   

  Områder (1.000 kr.)

  Forbrug pr. 30.06.20

  Korrigeret budget

  Forventet resultat

  Afvigelse

  Garantiområder

  1.620

  3.087

  3.087

  0

  Kollektiv trafik (Barsøfærgen)

  1.620

  3.087

  3.087

  0

  Puljer og projekter

  34.794

  109.151

  109.151

  0

  Natur og Miljø

  216

  -424

  -424

  0

  Ejendomme

  4.589

  17.530

  17.530

  0

  Vejdrift

  29.989

  92.045

  92.045

  0

  Øvrige

  28.637

  50.133

  49.533

  523

  Natur og Miljø

  1.979

  11.769

  11.769

  0

  GIS og Digitalisering

  666

  1.826

  1.826

  0

  Ejendomme

  317

  1.396

  1.396

  0

  Vejtrafik

  1.110

  2.527

  2.527

  0

  Kollektiv trafik

  24.565

  32.615

  32.015

  600

  Rammekorrektion P/L regulering*

   

  -77

  0

  -77

  I alt

  65.051

  162.371

  161.771

  523

  *manuelt medtaget, da først besluttet 18. august 2020.

   

  Økonomiudvalget godkendte pr. 18. august 2020 i forbindelse med Midvejsreguleringen tilpasning af Pris/Løn pr. juni 2020, hvilket medfører en besparelse på netto 0,077 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalget. Konsekvenser af beslutning ses i tabel 1.2.

   

   

  Tabel 1.2. Konsekvenser jf. beslutning i ØU 18.august 2020:

   

   

   

  Ændret P/L 2020

  i 1.000 kr.

  Natur og Miljø

  1

  GIS og Digitalisering

  -6

  Kommunale ejendomme

  293

  Vejtrafik

  12

  Kollektiv trafik

  -1.078

  Vejdrift

  701

  Besparelse i alt

  -77

   

  Der forventes på politikområdet ”Kollektiv trafik” i 2020 pt. er et mindreforbrug på 0,600 mio. k r., der kan henføres til ungdomskort. For busdriften er der kontraktforhold, der ikke giver rum til p/l reguleringer medio året. Det anbefales at udmønte nettobesparelsen på 0,077 mio. kr. under ”Kollektiv Trafik”.   

   

  Anlæg:

   

  I tabel 1.3 ses samlet opgørelse for anlæg på udvalgets område.

   

  Tabel 1.3 Anlæg indenfor udvalget:

   

  (1.000 kr.)

  Forbrug pr. 30.06

  Korrigeret Budget 2020

  Forventet forbrug 2020

  Difference

  Frigivet rådighedsbeløb

  5.770

  25.400

  13.092

  12.308

  Ikke frigivet rådighedsbeløb

  2

  1.708

  958

  750

  I alt

  5.772

  27.108

  14.050

  13.058

   

  Der er et samlet korrigeret budget på 27,108 mio. kr., med et forventet forbrug i 2020 på 14,050 mio. kr. Der forventes et således et mindreforbrug på 13,058 mio. kr.

   

  14 projekter forventes at kunne afsluttes i 2020, med et samlet mindreforbrug på 0,250 mio. kr. Der forventes ansøgt overført 12,808 mio. kr. til 2021 ved enten bevillingskontrollen 30.09.2020 eller ved regnskabsafslutning 2020.                              

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at nettobesparelse på 0,077 mio. kr. som følge af pris/løn regulering pr. 30.06.2020 udmøntes på politikområdet ”Kollektiv Trafik”

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/392, Sagsinitialer: tbkn

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen ønsker i samarbejde med vandløbslaug og berørte lodsejere at etablere en række sandfang i offentlige vandløb med henblik på at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og lette oprensningen af sand.

   

  Desuden ønskes mulighed for at gennemføre vandløbsreguleringsprojekter, som kommunen har en særlig interesse i at bidrage til, f.eks. vedrørende eventuel regulering af Søderup Å-systemet.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. investeringsoversigten for 2020-2023 er der afsat en pulje på 0,250 mio. kr. i 2020 til Etablering af sandfang i vandløb.

   

  Der forventes ingen udgifter til afledt drift på projekterne.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles et tillæg til anlægsbevilling på 0,250 mio. kr. i 2020 til projektet ”Pulje til afvandingsprojekter og sandfang”. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på 0,250 mio. kr. til ” ”Pulje til afvandingsprojekter og sandfang”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/11097, Sagsinitialer: tbkn

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af kystbeskyttelse på ejendommene Varnæsvej nr. 75 og 79.

   

  Det ansøgte anlæg består i skråningsbeskyttelse, som ønskes udført op til kote 1,10 (DVR90) i en bredde på 130-150 cm over en strækning på ca. 57 meter over de to ejendomme.

   

  Formålet med anlægget er, at sikre ansøgernes ejendomme (haveanlæg) mod erosion fra kysten.

   

  Anlægget udformes med geotekstil i bunden, et pak-lag af ral/mindre sten og et dæk-lag af danske natursten.

   

  Af kystbeskyttelsesloven følger, at formålet med kystbeskyttelse blandt andet er, at beskytte ejendom ved at reducere risikoen for kystnedbrydning fra havet under hensyntagen til natur-, miljø- og øvrige interesser for kysten.

   

  Kyststrækningen i det pågældende område er langt fra uberørt. Naturens frie udfoldelse og kystlandskabets bevarelse og genopretning bør på den baggrund ikke tillægges stor betydning. Sammenlignet med den samlede indflydelse af områdets andre kystbeskyttelser har anlægget heller ikke stor indflydelse på de naturlige processer.

   

  En tilsvarende kystbeskyttelse i samme område blev prøvet ved Transportministeriet som daværende klageinstans i 2012. Her blev tilladelsen stadfæstet.

   

  Forvaltningen foreslår, på baggrund af anlæggets formål og omfang, kyststrækningens generelle udtryk med øvrige kystbeskyttelsesanlæg og afgørelsen fra Transportministeriet, at der gives tilladelse til det ansøgte projekt uden yderligere vilkår.

   

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 05. februar 2020, at alle sager om kystbeskyttelse afgøres af Teknik- og Miljøudvalget indtil videre.

   

  Sagen afgøres således i Teknik- og Miljøudvalget med hjemmel i kystbeskyttelsesloven.

  Høring/udtalelse

  Projektet har været i nabo- og myndighedshøring til og med 12. august 2020. Der er i høringsperioden kommet et høringssvar fra Kystdirektoratet som påpegede nogle uklarheder – blandt andet, at tegningen af anlægget ikke var målbar. Ansøger har sendt en ny, målbar tegning og yderligere kommentarer føres i den endelige afgørelse.

  Kystdirektoratet opfordrer desuden generelt til, at der laves en plan for, hvordan kysten skal udvikle sig, så den ikke består af en række usammenhængende løsninger.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles tilladelse til det ansøgte kystbeskyttelsesprojekt på ejendommene Varnæsvej 75 og 79.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/13962, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har den 11. august 2020 modtaget anmeldelse af 2,4 ha skovrejsning på del af matr. 100 Bolderslev, Bjolderup og del af matr. 116 Alslev, Bjolderup.

   

  Kommunen har den 11. august 2020 afvist anmeldelsen, idet arealet ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2015 (negativområde).

   

  Baggrunden for at skovrejsning er uønsket er, at arealet ligger i et råstofområde med teglværksler.

   

  RegionSyd har efter henvendelse fra ejer skriftligt tilkendegivet over for kommunen, at råstofressourcen ikke kan udnyttes, idet leret er kalkholdigt med store sandpletter. Regionen har derfor ingen indvindinger imod skovrejsning på arealet. 

   

  Kommunen kan vælge, at behandle anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse/dispensation til skovrejsning i negativområder, hvis særlige forhold taler for det.

    

  Det er forvaltningens vurdering, at der foreligger særlige forhold med hensyn til beskyttelse af grundvand og understøttelse af den biologiske korridor frem til Natura2000 området ved Bolderslev Skov, som kan begrunde en tilladelse.

   

  Ansøger har anført, at han ønsker at styrke områdets naturværdi, hvor han tidligere har etableret flere vandhuller.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Planmæssige forhold

  En lille del af arealet ligger i ”Nitratfølsomme indvindingsområder” og ”Områder med særlige drikkevandsinteresser”. Endvidere ligger arealet midt i en økologisk forbindelseslinje ved Bolderslev Skov.

  Økonomi og afledt drift

  Ejer forestår tilplantningen. Der er ingen økonomi eller afledt drift af projektet for kommunen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller, 

  at der gives tilladelse til skovrejsning på de 2,4 ha, som ligger i et område, hvor skovrejsning ellers er uønsket.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24452, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har den 11. august 2020 modtaget anmeldelse af 4,5 ha skovrejsning på del af matr. 30 Ø. Løgum Ejerlav, Ø. Løgum.

   

  Kommunen har den 11. august 2020 afvist anmeldelsen, idet arealet ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2015 (negativområder).

   

  Baggrunden for at skovrejsning er uønsket er, at arealet ligger i et område af ”værdifulde landskaber”, hvor de geologiske interesser er af særlig værdi.

   

  Kommunen kan vælge, at behandle anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse/dispensation til skovrejsning i negativområder, hvis særlige forhold taler for det.

    

  Det er forvaltningens vurdering, at der foreligger særlige forhold med hensyn til beskyttelse af grundvand og forøget rekreativ og naturmæssig værdi for borgerne i Ø. Løgum, som kan begrunde en tilladelse. Det er i forvejen muligt at gå omkring skovrejsningsarealet på markveje i området.

   

  Udpegningen af værdifulde landskaber i kommuneplanen dækker store områder, og det er nødvendigt at foretage konkrete skøn i forbindelse med ansøgning om skovrejsning indenfor områderne.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at skovrejsningen ikke vil få væsentlig negativ indvirkning på de landskabelige forhold.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Planmæssige forhold

  Området ligger i ”Nitratfølsomme indvindingsområder” og ”Områder med særlige drikkevandsinteresser”. Endvidere er arealet i kommuneplanen udpeget som ”Potentiel naturbeskyttelsesområde”, hvor der ved ændring af arealanvendelsen til andet end jordbrug skal tages hensyn til naturinteresserne.

  Økonomi og afledt drift

  Ejer forestår tilplantningen. Der er ingen økonomi eller afledt drift af projektet for kommunen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller, 

  at der gives tilladelse til skovrejsning på de 4,5 ha, som ligger i et område, hvor skovrejsninger ellers er uønsket.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/26003, Sagsinitialer: tha

  Sagsfremstilling

  Der er et ønske om at sætte fokus på den dårlige miljøtilstand i Aabenraa Fjord med årlige iltsvind og ofte fiskedød til følge. Fjorden er et vigtigt aktiv for Aabenraa og en god miljøtilstand i fjorden er ønskeligt for kommunens borgere og besøgende og deres aktiviteter i og på fjorden.

   

  I den forbindelse ønskes sendt et brev til Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen, med en opfordring til at standse fiskeri efter muslinger i Aabenraa Fjord. Muslinger er vigtige filtratorer og med til at skabe klart vand og gode miljøforhold i marine havområder, og er fødegrundlag for en række arter af dykænder, som fx hvinand og edderfugl. Fiskeri efter muslinger foregår med skrabende redskaber, hvor muslinger skrabes op fra bunden. Dyre- og plantelivet påvirkes negativt i skrabesporene i op til 4 år, inden havbunden har regenereret sig igen.

   

  Der er tidligere behandlet tilsvarende sag i Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2020 vedr. Flensborg Fjord med henblik på at sende en fælles henvendelse sammen med Sønderborg Kommune. Denne henvendelse er ved at blive sendt.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der sendes en opfordring til Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen med opfordring om at standse muslingefiskeri i Aabenraa Fjord.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/10713, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der orienteres, om brugen af toiletterne på Rødekro og Tinglev togstationer.

   

  Udvalget besluttede i april 2019, at bemyndige forvaltningen til at indgå en samarbejdsaftale med DSB om driften af toiletterne på Rødekro og Tinglev station.             

   

  I den mellemliggende periode har Transport- og Boligministeriet afsat en pulje hos DSB på i alt 3,0 mio. kr., til bedre billigere kollektiv trafik. Denne kan anvendes til udvikling af de danske stationer, og til at sikre ordentlige toiletforhold for passagerne.

   

  DSB vil på baggrund af puljen give tilsagn til kommunerne, at såfremt de vil drive og vedligeholde et stationstoilet som enten er lukket eller planlagt lukket, give et rammebeløb på max. 400.000 kr. til modernisering af toilettet til DSB standard. Udgifter ud over de 400.000 kr. skal kommunerne selv finansiere.  Udbetalingen af rammebeløbet forudsætter følgende:

   

  •         Kommunerne forpligtiger sig til at vedligeholde og rengøre toiletterne i min. 5 år

  •         At der indgås en skriftelig driftsaftale med kommunen

  •         At toilettet lever op til en acceptabel standard herunder, at kvalitetsmålene for vedligehold og rengøring

  •         At det fremgår at toilettet er drevet af kommunen og ikke DSB

   

  Aftalen kan forlænges ud over de 5 år.

   

  Aabenraa Kommune har på ovennævnte baggrund sammen med DSB besigtiget toiletterne. I Rødekro kan toilettet med mindre ændringer ibrugtages. I Tinglev skal der derimod ske nogle flere konstruktionsmæssige ændringer. Forvaltningen forventer dog, at den samlet udgift kan indeholdes for det samlede rammebeløb. 

   

  DSB ønsker, at kommunerne er både bygherre og projektledere på moderniseringen.  Det er drøftet med DSB, at kommunen udover at være bygherre på projektet også er bygge-myndighed, og at der på den baggrund kan opstå myndighedsmæssige krav som ikke kan finansieres indenfor det afsatte beløb. Såfremt dette opstår kan kommunen og DSB stoppe projektet med øjeblikkelig virkning.

   

  Forvaltningen forventer, at påbegynde aftaleforhandlingerne med DSB medio september 2020. Når aftalen er færdig forventer forvaltningen, at kunne påbegynde moderniseringen ved årsskiftet. Forvaltningen forventer på baggrund af ovennævnte, at begge toiletter vil kunne åbnes i foråret 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Der er fra DSB´s side intention om, at give Aabenraa Kommune et samlet tilskud på i alt 0,8 mio.kr. til renovering af de 2 toiletter. Forvaltningen vurderer, at toiletterne samlet kan holdes inden for dette budget, hvorfor det ikke forventes at kommunen skal bidrage økonomisk til renoveringen.

   

  Forvaltningen vurderer, at den årlige drift inkl. mindre hærværksskader kan holdes inden for et driftsbudget på 0,2 mio. kr. Dette beløb forventes finansieret, af kommunens nuværende driftsbudget. Ved indgåelsen af driftsaftalen med DSB vil driftsaftalen med Hotel Rødekro om åbne toiletfaciliteter for offentligheden opsiges. Hermed kan 0,06 mio. kr. frigives til delvis dækning af driftsudgiften. Toilettet ligger ca. 300 meter fra Banegården i Rødekro.

  Høring/udtalelse

  Både seniorrådet og Rødekro udviklingsråd er interessenter på sagen. Disse er orienteret om sagens stade.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2020

  -