Beslutningsprotokol

onsdag den 30. september 2020 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger: Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i punkt 119 og dele af punkt 120.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 30. september 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2020

  Godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Vedligeholdelse af vandløb
  • Stadepladsansøgning

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2020

  Taget til efterretning.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog i punktet fra kl. 9.40.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31117, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget godkende principper for anvendelse af Markedspladsen og en

  konceptbeskrivelse for Torvehandelen på Markedspladsen.

   

  Udformningen af markedspladsen tager udgangspunkt i en tidlig planlægning, hvor ringriderne, Shop i City og torvehandlen har haft indflydelse på indretningen. Det medfører en plads med flere anvendelsesmuligheder. Pladsen, der hovedsageligt har været anvendt til parkering, torvedage og start for ringrideroptoget, har med den nye indretning opnået fornyet interesse til forskellige andre formål til gavn for byen. Det medfører et behov for en rammesætning af anvendelsen.

   

  Markedspladsen foreslås anvendt til følgende hovedformål:

   

  -         Hverdagsparkering uden tidsbegrænsning, da pladsen med sin centrale beliggenhed er en populær parkeringsplads

  -         Torvehandel om lørdagen, der er en vigtig tradition i Aabenraa by

  -         Events i begrænsede tidsrum, hvor en konkret vurdering af parkeringssituationen skal håndteres i eventholdernes planlægning/ansøgning.  

   

  Pladsen har gennem mange år været anvendt til torvedage om lørdagen. Business Aabenraa har opgaven med at administrere torvehandelen. Opgaven med de

  gældende og nye aftaler er nu skrevet ind i en konceptbeskrivelse med blandt andet tildelingskriterier, prissætning og markedsføring.

   

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalget godkender principper for anvendelse, og

  at Teknik- og Miljøudvalget godkender konceptbeskrivelsen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2020

  Godkendt.

  Forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en tilrettet version, som forelægges på et kommende udvalgsmøde til orientering.

   

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27991, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat deres møder for 2021, hvorefter fagudvalgene fastsætter egne møder.

   

  Det foreslås, at Teknik- og Miljøudvalgets møder afholdes onsdage kl. 09.00 – 13.00 på rådhuset i mødelokale 412.

   

  Uge 7, påskeugen, juli-måned og uge 42 friholdes for møder.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at mødekalenderen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2020

  Godkendt med følgende ændringer:

  Den 23.06.21, 25.08.21 og 29.09.21 udgår som mødedatoer.

  Der afholdes i stedet møder den 11.08.21, 01.09.21 og 06.10.21.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21341, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Sydtrafik har lige før sommeren 2020 sendt et udkast til budget 2021 inkl. overslagsår i høring hos kommunerne. Udkastet er senere blevet revideret, blandt andet med de besparelser som siden er blevet besluttet i Aabenraa Kommune.

   

  Budgetforslaget er vedlagt. Det kommunespecifikke budget for Aabenraa Kommune findes på side 72 i høringsbudgettet. Den vedlagte fil indeholder, som de første sider, den tilhørende sagsfremstilling til Sydtrafiks bestyrelse.

   

  Det reviderede budgetforslag forventes godkendt i Sydtrafiks bestyrelse den 16. september 2020. Høringsfristen til Sydtrafik er den 16. oktober 2020.

   

  Trafikselskabernes manglende indtægter i 2020, som følge af Covid-19, kompenseres af staten, og selskaberne har p.t. en forventning om, at der også i 2021 vil tilgå en kompensation fra staten, som svarer til indtægtstabet på busdriften. Kompensationen er dog ikke indarbejdet i budgetforslag 2021 endnu.

   

  Den forventede kompensation til Aabenraa Kommune i 2021 vil i givet fald udgøre ca. 1,1 mio. kr., svarende til at høringsbudgettets nettobidrag fra Aabenraa Kommune til Sydtrafik bliver 1,1 mio. kr. mindre.

   

  Der forventes et indtægtsniveau i 2021 på 88% af niveauet i 2020. For 2022 forventes niveauet at være 95% af niveauet i 2020, og først i 2023 er der forventning om, at niveauet er tilbage på niveauet fra før Covid-19.

   

  I det reviderede høringsbudget er der indarbejdet en besparelse på 2,3 mio. kr. for Aabenraa Kommune, svarende til de 4.367 køreplantimer der er skåret væk på weekend- og aftenkørsel m.m.

   

  Det samlede bidrag for 2021 fra Aabenraa Kommune til Sydtrafik bliver på 28,77 mio. kr. (27,77 mio. kr. såfremt den statslige kompensation går igennem). I det kommunespecifikke budget findes dette tal som summen af nettobidragene for ”Busdrift”, ”Åben flextrafik” og ”Finansiering”.

   

  Teknik- og Miljøudvalget skal desuden finansiere tilskud til ungdomskort (forventet 1,5 mio. kr.), leje og drift af bygningen på Aabenraa Busstation (ca. 0,3 mio. kr.), renhold af arealerne omkring busstationen (0,16 mio. kr.) samt mindre udgifter til lejeaftaler om busskure, alt i alt ca. 2,0 mio. kr.

   

  Det samlede budgetbehov bliver dermed ca. 30,7 mio. kr., såfremt der ikke opnås nogen statslig kompensation.

   

  Teknik- & Miljøudvalgets budget 2021 for ”kollektiv trafik”, busdrift er på 29,7 mio. kr.

   

  I forhold til takststigninger vil Sydtrafik udnytte muligheden for stigning maksimalt, dvs. med 1,1% for 2021. Stigningerne bliver benyttet til at justere forskellen mellem almindeligt rejsekort og pendlerkort, således at det bedre kan betale sig at købe pendlerkort.

   

  Plan, Teknik og Miljø har skrevet vedlagte udkast til høringssvar til Sydtrafik.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Trafikselskabernes finansiering har baggrund i Lov om Trafikselskaber.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede budgetbehov i 2021 er således:

   

  1.000 kr.

  Budget TMU

  Budgetforslag Sydtrafik

  Difference

  Busdrift

  27.350

  28.770

  -1.420

   

   

   

   

   

  Budget TMU

  Forventet budgetbehov

   

  Ungdomskort

  2.076

  1.500

  576

  Div. driftsomk.

  316

  466

  -150

  I ALT

  29.742

  30.736

  -994

  Forventet C19 kompensation

   

   

  1.100

  Difference

   

   

  106

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at vedlagte udkast til høringssvar godkendes og sendes til Sydtrafik.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29620, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Sydtrafik har den 25. august 2020 udsendt høringsmateriale om tilretning af kørslen på en række regionale busruter. Reduktionerne gælder fra sommeren 2021, og enkelte fra sommeren 2022.

   

  Høringsbrev samt nærmere redegørelser for tilretningerne er vedlagt. Fristen for høringssvar til Sydtrafik er den 19. oktober 2020.

   

  Det overordnede udgangspunkt for tilretning af de regionale ruter er en nedlæggelse af de afgange som ikke har særlig stort passagertal, og en forenkling af ruteforløb hvor det er relevant.

   

  Den regionale buskørsel fra sommeren 2021 til og fra Aabenraa Kommune påvirkes også. Det drejer sig om følgende ruter:

  124 Aabenraa-Rødekro-Løgumkloster-Skærbæk

  128 Aabenraa-Felsted-Kværs-Hokkerup-Gråsten

  112 Aabenraa-Varnæs/Felsted-Sønderborg

  125 Aabenraa-Rødekro-Toftlund-Ribe

  915X Aabenraa-Toftlund-Ribe-Esbjerg

   

  Rute 124 (side 28 i høringsmaterialet)

  Weekendkørsel nedlægges, og der oprettes i stedet et forsøg med FlexRute i udvalgte tidsrum i weekenden. Samtidig reduceres antallet af afgange på hverdage, men de væsentlige afgange for uddannelsessøgende til Aabenraa bevares.

   

  Rute 128 (side 29 i høringsmaterialet)

  Ruten omlægges, så den får et mere forenklet forløb og så den betjener steder med størst potentiale for passagerer. Antallet af afgange reduceres en smule, men de væsentlige afgange for uddannelsessøgende til og fra Aabenraa bevares. Ruten kører i forvejen ikke i weekenden.

   

  Rute 112 (side 37 i høringsmaterialet)

  Ruten er i dag svær at forstå på grund af skiftende forløb. Derfor opdeles ruten i rute 112 og rute 113, hvor rute 113 kommer til at betjene forløbet via Blans og Varnæs.

  Rute 112 får timedrift, omtrent svarende til i dag.

  Plan, Teknik & Miljø skønner, at der ikke vil være betydende konsekvenser for uddannelsessøgende til Aabenraa eller Sønderborg.

   

  Rute 125 og 915X

  Ruterne lægges sammen til en ny rute 129, med et ruteforløb der svarer omtrent til rute 125 i dag. Der vil fortsat være betjening for uddannelsessøgende til Aabenraa. Det drøftes p.t. om der fortsat skal være omvejskørsel ind gennem mindre byer, eller om stoppesteder kan flyttes ud til hovedvejene.

   

  Plan, Teknik & Miljø har drøftet de forskellige tilretninger med Sydtrafik. På det foreliggende grundlag ser forvaltningen ikke, at tilretningerne skulle give særlige udfordringer for Aabenraa Kommunes betjening med regional bustrafik.

   

  Sydtrafik inddrager kommunerne i drøftelserne om de endelige tilretninger.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at tilretningen af de regionale busruter tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29878, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har den 14. september 2020 modtaget anmeldelse af 3 ha skovrejsning på del af matr. 61b Vilsbæk, Holbøl.

   

  Kommunen har den 17. september 2020 afvist anmeldelsen, idet arealet ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2015 (negativområder).

   

  Baggrunden for at skovrejsning er uønsket er, at arealet ligger i et område af ”værdifulde landskaber”, hvor de geologiske interesser er af særlig værdi.

   

  Kommunen kan vælge, at behandle anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse/dispensation til skovrejsning i negativområder, hvis særlige forhold taler for det.

    

  Det er forvaltningens vurdering, at der foreligger særlige forhold med hensyn til beskyttelse af grundvand og understøttelse af økologiske forbindelseslinjer, som kan begrunde en tilladelse.

   

  Udpegningen af værdifulde landskaber i kommuneplanen dækker store områder, og det er nødvendigt at foretage konkrete skøn i forbindelse med ansøgning om skovrejsning inden for områderne.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at skovrejsningen ikke vil få negativ indvirkning på de landskabelige forhold.

   

  Der er tidligere meddelt flere tilladelser til skovrejsning i området med samme begrundelse.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Planmæssige forhold

  Området ligger i ”Områder med særlige drikkevandsinteresser” og i ”Nitratfølsomme indvindingsområder”, hvor der er ønske om indsatser i forhold til grundvandsbeskyttelse. Endvidere er arealet i kommuneplanen udpeget som beliggende i område med særlige økologiske forbindelseslinjer samt ”Potentiel naturbeskyttelsesområde”, hvor der ved ændring af arealanvendelsen til andet end jordbrug skal tages hensyn til naturinteresserne.

  Økonomi og afledt drift

  Ejer forestår tilplantningen. Der er ingen økonomi eller afledt drift af projektet for kommunen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller, 

  at der gives tilladelse til skovrejsning på de 3 ha, som ligger i et område, hvor skovrejsninger ellers er uønsket.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29580, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om kommunen skal indgå en forpligtende aftale med Regeringen om miljøvenlig busdrift.

   

  Transportministeren har den 18. august 2020 henvendt sig til landets borgmestre, med opfordring til at kommunerne indgår forpligtende aftaler med Regeringen om grønne målsætninger for den kollektive trafik.

   

  Ministerens henvendelse er vedlagt som bilag.

   

  En række af de større kommuner har indgået forpligtende aftaler, fx om emissionsfri eller CO2-neutrale busser i alle kommende udbud. Der er også lavet aftaler om emissionsfri personbiler til kommunalt brug.

   

  Prisen for indkøb af kørsel med elbusser er faldende. Sydtrafik har netop skrevet ny kontrakt om drift af Esbjergs bybusser, hvor al kørsel skal ske med elbusser. Prisen for denne kontrakt er lavere end den tidligere kontrakt for kommunens bybuskørsel med diesel. Samtidig forpligter kommunen sig til at oprette ladefaciliteter til busserne. Kontraktens løbetid er 10,5 år, og omfatter 29 elbusser. Den øvrige kørsel i Esbjerg Kommune kan ikke med fordel afvikles med elbusser.

   

  Herning Kommune er også gået over til eldrift på bybusserne (12+2 busser), hvor prisen svarer til den pris der tidligere blev givet for dieseldrift.

   

  Aabenraa Kommunes nuværende kørselskontrakter om bustrafik er indgået i 2017, og har en varighed på 6 år, med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år. I 2022 skal der derfor tages stilling til, om kontrakterne skal forlænges, eller om busdriften skal genudbydes med start til 2023.

   

  For Aabenraa Kommunes vedkommende er der 4-5 busser i drift på bybusnettet, så det er usikkert om Aabenraa Kommune vil kunne opnå den samme gevinst ved overgang til eldrift som Herning og Esbjerg Kommuner. Aabenraa Kommune vil også skulle tilbyde faciliteter til opladning, med mindre denne opgave lægges over til den bydende vognmand (med højere priser til følge).

   

  De øvrige busruter, fx skoleruterne, kører gennemgående så lidt, at der næppe vil være en økonomisk gevinst at hente ved overgang til mere miljøvenlig drift, da kommunen ikke har faciliteter til fx gasfyldning eller opladning af elbusser.

   

  Plan, Teknik & Miljø foreslår, at Aabenraa Kommune ikke på nuværende tidspunkt indgår bindende aftale om grøn drift af busser, men at prisudviklingen følges med henblik på endelig beslutning om materiel inden næste udbud af kommunens buskørsel.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der ikke på nuværende tidspunkt indgås bindende aftale med Regeringen om grønne målsætninger for den kollektive bustrafik i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17547, Sagsinitialer: tha

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Jægerråd ansøgte i 2019 kommunen om tilskud til bekæmpelse af mårhunde og vaskebjørne i Aabenraa Kommune.

  Ansøgningen blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2019, hvor der blev besluttet at yde et tilskud på 0,02 mio. kr til indkøb af f.eks. vildtkameraer med lys og MMS-kort. Samtidig blev det besluttet at ordningen skulle evalueres efter et år.

   

  Efter aftale mellem forvaltningen og Aabenraa Jægerråd blev der indkøbt 7 stk. vildtkameraer, 2 stk. fangstmeldere og 6 stk. lamper.

   

  Status den 10. september 2020 er, at alt udstyr er i drift sammen med jægerrådets øvrige udstyr i Aabenraa Kommune. Der er frem til den 10. september 2020 indberettet 200 nedlagte mårhunde i Aabenraa Kommune. Indberetning af nedlagt mårhund er frivillig, så 200 er et minimumsantal af nedlagte dyr.

   

  Ordningen har således fungeret tilfredsstillende og opfyldt sit formål. Der har dog været større efterspørgsel efter udstyr, end der kunne efterkommes med det bevilligede tilskud.

   

  Aabenraa Jægerråd har den 25. maj 2020 igen ansøgt Aabenraa Kommune om støtte til bekæmpelse af mårhund og vaskebjørn for at kunne øge og fastholde indsatsen. Der er i ansøgningen nævnt forslag til indkøb af udstyr (bl.a. kameraer og fangstmeldere), som påtænkes anskaffet efter nærmere dialog med forvaltningen.

   

  Aabenraa Jægerråd oplyser, at der også søges støtte via andre kanaler som fx Miljøministeriet og Jægerforbundet.

   

  Der ansøges om et støttebeløb på 0,04 - 0,05 mio. kr. årligt. Der henvises bl.a. til Sønderborg Kommune, som også yder støtte på 0,05 mio. kr. for de næste 3 år.

   

  Forvaltningen vurderer, at indsatsen mod mårhund og vaskebjørn er et væsentligt bidrag til bekæmpelsen af invasive arter i Danmark og til beskyttelsen af den naturlige biodiversitet. Indsatsen foretages af jægere, der arbejder frivilligt og bruger mange timer på indsatsen. Forvaltningen vurderer også, at udstyret, der søges om, er nødvendigt i arbejdet med bekæmpelse af mårhund og vaskebjørn, og finansiering heraf kan være svært at løfte for frivillige. Forvaltningen vurderer, at den ansøgte beløbsstørrelse er passende til indsatsens omfang.

   

  Et tilsagn over flere år kan sikre en vis kontinuitet i arbejdet. Forvaltningen foreslår derfor, at støtten gives over 3 år, hvorefter ordningen igen tages op til evaluering.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Bekæmpelse af mårhunde og vaskebjørne kan ikke gebyrfinansieres. Opgaven er heller ikke finansieret af bloktilskud, da den ikke er pålagt kommunerne gennem lov. Tilskuddet foreslås finansieret af naturforvaltningsprojekter under politikområdet ”Natur og Miljø”.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der i 2020, 2021 og 2022 årligt ydes tilskud på 0,05 mio. kr. til bekæmpelse af mårhund og vaskebjørn, finansieret af politikområdet ”Natur og Miljø”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/23298, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  Padborg Fjernvarme har søgt om godkendelse af fjernvarmeforsyning af 14 nye grunde på Lyreskovvej, Padborg. Der er tale om etape 2. Etape 1 ligger vest for området og blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2019. Der henvises til kort i bilag 1 og 2.

   

  Projektforslaget (se bilag 3) er omfattet af varmeforsyningsloven og skal godkendes efter projektbekendtgørelsen.

   

  Projektforslaget viser positiv samfundsøkonomi, når fjernvarmeforsyning sammenlignes med individuel varmeforsyning, samt mindre forbrugerbesparelser.

   

  Plan, Teknik & Miljø vurderer at projektforslaget

   

  -         understøtter målene i Aabenraa Kommunes Strategi for bæredygtig udvikling og Klimapolitik 2015

  -         er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og dennes formål, og

  -         samlet set er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt og opfylder de øvrige betingelser, der skal opfyldes jf. projektbekendtgørelsen.

   

  På dette grundlag anbefaler forvaltningen, at projektet godkendes.

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af lokalplan 060, der fastsætter tilslutningspligt for nybyggeri.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke søgt om kommunegaranti.

  Høring/udtalelse

  Sagen har ikke været i underretning og høring, idet der hverken skal afstås jord eller er modstående forsyningsselskaber.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at projektet godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2020

  Godkendt.

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i punktet på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17815, Sagsinitialer: MAJUH

  Sagsfremstilling

  Lundbæk Vandløbslaug har på det seneste dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb spurgt ind til kontrol af regulativoverholdelse. Der blev peget på, at Lundbæk ifølge regulativet skal have en bredde på 3-3,5 m, men at der kun skæres en smallere strømrende og at vandet ikke kan komme væk. Plan, Teknik & Miljø skulle vende tilbage med nærmere orientering om vedligeholdelse og regulativ.

   

  Forvaltningen kontrollerer løbende, at regulativets vedligeholdelsesbestemmelser og dimensioner er overholdt. Der er ikke truffet en egentlig afgørelse om overholdelse af regulativet.

   

  Regulativets bestemmelser

  Af regulativet fremgår, at ”grødeskæring i Lundbæk foretages én gang årligt, og i et omfang efter behov. Skæringen skal være foretaget inden 15. august. Under grødeskæringen skal der så vidt muligt efterlades ubeskadiget grøde i vandløbets sider, og vandløbsbunden må ikke beskadiges. Grøden må højest skæres i et omfang, der svarer til de regulativmæssige dimensioner.”

   

  Vandløbets regulativmæssige bundbredde:

  Station
  m

  Bundbredde

  m

  Bemærkning

  0-3253

  1,6

   

  3253-4227

  1,5

   

  4227-6394

  2

   

  6394-7516

  3

   

  7516-9233

  2,5

  Udløb i Slogså

   

  Lundbæks regulativ er et teoretisk skikkelsesregulativ. Lundbæk skal således have en vandføringsevne svarende til et teoretisk vandløb med bredde, bundkote og skråningsanlæg som angivet i regulativet.

   

  Det tilstræbes af hensyn til vandløbets miljømål, at vandløbet har varierende bundbredde og –dybde. Lundbæk kan således godt overholde regulativets krav til vandføringsevnen, på trods af, at nogle delstrækninger er smallere end angivet i regulativet, hvis de samme strækninger til gengæld er tilsvarende dybere end angivet i regulativet.

   

  Forvaltningens vedligeholdelse

  Forvaltningen grødeskærer i henhold til de i regulativet nævnte bundbredder og må derfor højest grødeskære i en bredde på 3 meter på en 1 km lang strækning. Det kan forekomme, at der grødeskæres i en smallere strømrende end 3 meter, hvis det ikke er muligt at grødeskære bredere uden at beskadige vandløbets brinker.

  Forvaltningen fører årligt kontrol med kommunens entreprenører og sikrer, at grødeskæringen overholder ovenstående regulativfastsatte krav.

   

  Kontrol af vandføringsevnen

  LandSyd har i august 2020, efter den årlige grødeskæring, foretaget en opmåling af Lundbæk fra Løgumklostervej (station 6444) til Bredevadvej (station 8833).

   

  Opmålingen viste, at den nuværende bund ligger under regulativbundkoten. Tværprofilerne viser ligeledes et overbredt vandløb.

   

  Forvaltningen har for strækningen fra station 6400 – station 8550 beregnet vandspejlet for hhv. et vandløb med regulativets teoretiske dimensioner, og et vandløb med dimensioner som ved kontrolopmålingen af Lundbæk i august 2020.

   

  I begge beregninger er anvendt den vandføring, som blev målt på en grødefri strækning af Lundbæk samtidig med kontrolopmålingen af vandløbet.

   

  Resultatet af de to beregninger er sammenholdt i bilag 2.

   

  Det fremgår af figuren, at vandspejlet i det teoretiske profil (rød stiplet linje) er højere end vandspejlet i det opmålte profil (blå stiplet linje). Det er på den baggrund vurderet, at regulativet er overholdt, og at vandløbet har en bedre vandføringsevne, end regulativet foreskriver.

   

  Forvaltningen har på baggrund af ovenstående vurderet, at vedligeholdelse og vandføringsevne lever op til regulativets bestemmelser.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/28929, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der orienteres omkring det kommende genudbud for vintertjenesten som skal finde sted i foråret 2021. Kontraktperioden slutter med udgangen af vinteren 2020 – 2021.

   

  Forvaltningen har taget fat på, hvorledes et kommende udbud kan skrues sammen. Et kommende udbud skal bl.a. tilpasses de erfaringer, der er gjort med vintertjenesten i indeværende kontraktperiode, men skal også tilpasses, fordi der skal indpasses besparelser besluttet i Teknik- og Miljøudvalget. Endelig er der en generel tilpasning af budgetforudsætningerne for vintertjenesten, idet data fra de seneste 10 års udmøntning af vintertjenesten viser at området er underbudgetteret med omkring 0,9 mio. kr./år. 

   

  Overvejelser om effektivisering og attraktiv opgaveudbud

   

  1. I dag har kommunen udbudt kommunens 4 serviceniveauer A-D, i alt 48 ruter.
   Der er, i henhold til kommunens gældende vinterregulativ, beskrevet at D ruterne først køres når A-C ruterne er klaret - og der er mandskab og materiel til rådighed.  Forvaltningen overvejer om det vil være hensigtsmæssigt at slå C og D ruterne sammen, således at entreprenøren på C- ruten fortsætter ud på D- ruten, når C-ruten er afsluttet. Dette vil kunne betyde, at kommunen kan spare noget på materiel og beredskabstillæg på D-ruterne. 

   

  1. En anden overvejelse er, at i stedet for at kommunen ejer det udstyr som entreprenørene bruger til spredning af salt og snerydning, så skal den enkelte entreprenør selv stille med eget egnet udstyr. Det skal være noget udstyr som er udstyret med GPS, så der kan flådestyres og dokumenteres indsats. Ideen vil betyde et behov for en kontraktperiodelængde, der tilgodeser afskrivningshorisonten på udstyr.

   

  1. I sidste kontrakt periode har den tilbageværende reserverute kun sparsomt været benyttet og forvaltningen er derfor i overvejelser om at nedlægge denne. De hidtidige erfaringer har været, at en kørende rute typisk er hurtigere i gang end reserveruten.

   

  1. Forvaltningen vil undersøge om nogle af B-ruterne med en mindre omorganisering kan omlægges fra lastbil til traktor, hvilket muligvis kan give en besparelse på ruteprisen. Forvaltningen skal dog sikre sig, at traktorerne kan nå ruterne inden for servicekravet beskrevet i regulativet.

   

  1. Det undersøges om nogle cykelstiruterne kan omfatte fortovsruter på de ruter som ligger langt fra de større byer. Typisk når kun et enkelt eller få fortove har kommunal rydningspligt.

   

  Det nuværende udbud slutevalueres sammen med de nuværende kontraktholdere. Evalueringsresultaterne er vigtige for tilrettelæggelsen af et nyt og gerne yderligere forenklet udbudsmateriale.

   

  Tabel 1.1. Foreløbig tidsplan:

   

  September 2020:

  Orientering af udvalg

   

  Oktober 2020:

  Slutevaluering og ideer til kommende udbud med maskinstationer/vognmænd i nuværende kontrakt.

   

  2020/2021 november – februar:

  Udarbejdelse af udbudsmateriale

   

  Marts 2021:

   

  Udsendelse af udbudsmateriale

  April 2021:

   

  Licitation

  Maj 2021:

   

  Kontraktunderskrivelse

  Oktober 2021:

   

  Opstart af vintertjenesten

   

   

  Lovgrundlag

  • Vejloven

   

  • Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budgetforhandlingerne for perioden 2021 - 2024 vedtaget at der skal ske en besparelse på 0,22 mio. kr. årligt fra 2021 stigende til 0,441 mio. kr. i 2022-2024, på området. Det samlede budget til vintertjenesten fremgår af tabel 1.2.

   

  Tabel 1.2. Budget vintertjeneste 2021-2024

   

  (1.000 kr.)

  2021

  2022

  2023

  2024

  Vintertjeneste

  11.494

  11.267

  11.267

  11.267

   

   

  På den baggrund, skal der søges justeringer i kommunens udbudsgrundlag og nuværende organisering af vintertjenesten, så besparelsen på den måde kan opnås. 

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orientering tages til efterretning og udvalget tilkendegiver input der kan indgå i forvaltningens fortsatte planlægning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19909, Sagsinitialer: RKM

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 26. juni 2019 at iværksætte udarbejdelsen af et skitseprojekt, der omfatter alle kendte problemstillinger i Søderup Å-systemet omkring Hjordkær. COWI vandt udbuddet og påbegyndte arbejdet den 15. juni 2020. Ifølge den oprindelige tidsplan skal der foreligge et beslutningsgrundlag ultimo september 2020. Tidspunktet for aflevering af skitseprojektet ønskes udskudt med et år, således at konkrete projekter vil kunne gennemføres i efteråret 2021. 

   

  COWI har vurderet, at der er behov for at forbedre datagrundlaget for at kunne tilvejebringe et tilstrækkeligt sikkert beslutningsgrundlag. COWI fraråder derfor at iværksætte konkrete projekter på det nuværende grundlag. Bl.a. er der behov for at opdatere den hydrauliske model for Hjordkær by. Dette er igangsat, men kan ikke afsluttes inden for den nuværende tidsfrist. COWIs vurdering fremgår af bilag 2.

   

  Desuden er der iværksat et måleprogram, der løber frem til efteråret 2022, og som skal afklare, hvad den reelle belastning af vandløbene er samt hvilke strækninger, der er hårdest belastet (se kort, bilag 1).

   

  Jf. COWIs tilbud er skitseforslaget baseret på en række løsningsforslag, der skal prioriteres og vurderes ud fra en helhedsorienteret tilgang. På nuværende tidspunkt er datagrundlaget for ca. 2/3 af problemstillingerne helt eller delvist utilstrækkeligt. Status for de enkelte løsningsforslag fremgår af tabellen og kortet i bilag 2.

   

  Uden et tilstrækkeligt datagrundlag kan der ikke sikres robuste og realiserbare løsninger, idet:

  • der ikke kan argumenteres for de valgte løsninger over for interessenter og lodsejere
  • løsningerne ikke kan prioriteres ud fra deres forventede effekt og omkostninger
  • projektudgifterne ikke kan fordeles, når ejer- og ansvarsforhold er uafklarede

   

  Et tilstrækkeligt datagrundlag vil resultere i bedre løsninger til gavn for både kommunen og forsyningen.

   

  COWI vurderer, at der med nedenstående tiltag og tidsplan kan opnås et tilstrækkeligt grundlag for en helhedsvurdering og prioritering af anbefalede løsninger. 

   

  Tiltag

  Tidspunkt

  Igangsættelse af måleprogram

  September 2020

  Opdateret hydraulisk model

  Udgangen af 2020

  Samarbejde med Arwos om beskrivelse af løsninger og scenarier inde i byen

  Primo 2021

  Beskrivelse af løsninger i vandløbssystemet

  Sommer 2021

  Helhedsorienteret løsning og prioritering

  Sommer 2021

  Politisk behandling og beslutning om evt. gennemførelse af konkrete projekter

  Sensommer 2021

  Igangsættelse af konkrete projekter

  Efterår 2021-

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune finansierer måleprogrammet af driftsmidlerne til vandløbsadministration, mens Arwos finansierer opdateringen af den hydrauliske model for Hjordkær by.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at det godkendes, at projektperioden forlænges som beskrevet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2020

  Godkendt med den tilføjelse, at inddragelse af lodsejere og vandløbslauget planlægges efter den nye tidsplan.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2020

  -