Beslutningsprotokol

onsdag den 4. november 2020 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 4. november 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  -

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2020

  Taget til efterretning.

   

  • Formanden orienterede om to åstedsforretninger vedr. dels cykelstiprojekt og dels Plantevænget i Rødekro
  • Direktøren orienterede om behovet for at få aftalt arbejdsgange vedr. henvendelser
  • Orientering om undersøgelse af byggesagsbehandling
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/31838, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den sidste detaljerede bevillingskontrol i året pr. 30. september 2020.

   

  Plan, Teknik & Miljø har foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2020 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Der er samlet følgende opdeling i gennemgang af bevillinger:

  1. Omplaceringer inden for udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag omhandler tillægsbevillinger anlæg.

   

  I vedlagte bilag ses et samlet overblik over bevillingskontrollen for anlæg samt enkeltvis i webtilgængelig udgave.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet søges der en negativ tillægsbevilling på anlæg for 9,561 mio. kr. i 2020 og tillægsbevilling i 2021 på 12,541 mio. kr.

   

  Der er for skattefinansierede anlæg et korrigeret budget på 27,109 mio. kr. med et forbrug pr. 30.09.2020 på 8,035 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 12,495 mio. kr., hvoraf der for de 3 projekter søges 9,561 mio. kr. overført til 2021 ved denne bevillingskontrol.

   

  15 projekter forventes afsluttet i 2020 og 16 projekter søges overført til 2021, hvoraf de 3 ved bevillingskontrollen.

   

  Ud af de 31 projekter på Teknik- og Miljøudvalget er der 4 projekter, der ikke forventer at overholde budgettet:

  • Tinglev Mose, erstatninger - der forventes et merforbrug på 1,178 mio. kr.
  • Padborg Skolecykelby forventer et merforbrug på 0,071 mio. kr.
  • Fortov Rise plejehjem forventer et merforbrug på 0,010 mio. kr.
  • Parkering og adgang til Fladhøjhallen forventer et merforbrug på 0,002 mio. kr.

   

  Der er 4 projekter der forventes at have et mindreforbrug.

  • Slotsmøllen forventer et mindreforbrug på 0,037 mio. kr.
  • Cykelforbindelse Ringvej i Rødekro forventer et mindreforbrug på 0,031 mio. kr.
  • Vejforhold ved Hærvejsskolen forventer et mindreforbrug på 0,375 mio. kr.
  • Cykelsti Rødekrovej vest forventer et mindreforbrug på 0,077 mio. kr.

   

  Til finansiering af merforbrug til Tinglev Mose, Padborg Skolecykelby og Fortov Rise plejehjem, søges der samlet om netto 0,739 mio. kr. fra anlægspuljen, som behandles i enkeltsag i økonomiudvalget.

   

  Herudover søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,980 mio. kr. til projektet ”Rundkørsel Rødekro”. Projektet er finansieret ved, at Arbejdsmarkedsudvalget i 2020 har lagt 15 mio. kr. i kassen, og prioriteringen af rundkørslen er en del af budgetforliget for 2021.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 9,561 mio. kr. samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 på 12,541 mio. kr. finansieret af kassen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/31838, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den sidste detaljerede bevillingskontrol i året pr. 30. september 2020.

   

  Plan, Teknik & Miljø har foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2020 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Der er samlet følgende opdeling i gennemgang af bevillinger:

  1. Omplaceringer inden for udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag omhandler driften, omplaceringer inden for udvalget samt tillægsbevillinger. Der søges ingen omplaceringer inden for udvalget. Der søges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen, samt tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg.

   

  I vedlagte bilag ses et samlet overblik over bevillingskontrollen for drift samt enkeltvis i webtilgængelig udgave.

  Økonomi og afledt drift

  Pr. 30. september 2020 er der et korrigeret budget på 162,772 mio. kr. og et forbrug på 105,642 mio. kr. Budgettet for 2020 forventes samlet overholdt for Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Der søges om tillægsbevillinger finansieret af kassen jf. tabel 1.1.

   

  Tabel 1.1: Tillægsbevillinger finansieret af kassen

  Politikområde (1.000 kr)

  2020

  2021

  Natur og Miljø – kommunale affaldsplan

  -200

  200

  Natur og Miljø – Naturkapitalanalyse

   

  500

  Vejtrafik – buslomme og P-plads Kliplev

   

  1.000

  I ALT

  -200

  1.700

   

  Der søges en overførsel af 0,200 mio. kr. fra 2020 til 2021 til udarbejdelse af kommunal affaldsplan, idet der afventes den nationale affaldsplan, som er forsinket. Midlerne er tilført ved udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet sommeren 2020.

   

  Der søges i 2021 en tillægsbevilling på 0,500 mio. kr. til en naturkapitalanalyse samt 1,0 mio. kr. til buslomme og P-plads ved Kliplev. Projekterne er finansieret ved, at Arbejdsmarkedsudvalget i 2020 har lagt 15 mio. kr. i kassen, og prioriteringen af projekterne er en del af budgetforliget for 2021.

   

  Der søges tillægsbevillinger omplaceret til andre udvalg jf. tabel 1.2.

   

  Tabel 1.2 Tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg

  Politikområde (1.000 kr.)

  2020

  Vejdrift – pulje til afledt drift (fra ØU)

  200

  Vejdrift – tilgår budgetværnet vedrørende COVID-19 (ØU)

  -200

  Gis og Digitalisering – tilgår budgetværnet vedrørende COVID-19 (ØU)

  -180

  Kollektiv Trafik – Tilgår budgetværnet vedrørende COVID-19 (ØU)

  -600

  I ALT

  -780

   

  Der søges i 2020 en tillægsbevilling finansieret af Økonomiudvalget på 0,200 mio. kr. som følge af beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2020, hvor eventuelt ikke udmøntet midler i Økonomiudvalgets ”afledt drift” pulje overføres til Teknik- og Miljøudvalget ved 2. bevillingskontrol. Midlerne foreslås efterfølgende tilført budgetværnet vedrørende COVID-19 under Økonomudvalget henset til et forventet mindreforbrug i 2020 på politikområdet ”Vejdrift”.

   

  På politikområderne ”Gis og Digitalisering” samt ”Kollektiv Trafik” forventes et mindreforbrug i 2020 på samlet 0,780 mio. kr., som også foreslås tilført budgetværnet vedrørende COVID-19 under Økonomiudvalget. Der tilføres således i alt 0,980 mio. kr. til budgetværnet vedrørende COVID-19.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en negativ tillægsbevilling i 2020 på 0,200 mio. kr. og en tillægsbevilling i 2021 på 1,700 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, finansieret af kassebeholdningen, og

  at der gives en negativ tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 0,780 mio. kr. i 2020, som tilføres Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2020

  Anbefales godkendt, idet mindreforbruget vedrørende kollektiv trafik tilgår et budgetværn i første omgang til det evt. tab vedr. retssagen, hvor trafikselskaberne står til at tabe samlet 10 mio. kr. Sekundært reserveres midlerne til COVID-19-pulje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2937, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2021 takster for 2021 på mødet den 7. oktober 2020.

   

  Ved en fejl er tre takster på Teknik- og Miljøudvalgets område ikke oplyst korrekt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

   

  Taksterne vedr.

  -         Haveleje for kolonihaver

  -         Anlæg til Kollund Mole

  -         Betaling for opsætning og administration af blåhvide service vejvisningstavler (kommerciel servicevejvisning)

   

  er alle anført med 0 kr. i det godkendte takstbilag.

   

  Den korrekte takst for 2021 fremgår af vedlagte takstbilag, som anbefales godkendt. Der er alene tale om en pris- og lønfremskrivning af de tre takster fra budget 2020 til budget 2021. Øvrige takster på takstbilaget er uændret.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at det reviderede takstbilag for Teknik- og Miljøudvalgets område for 2021 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/11482, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) er et fælleskommunalt interessentskab, som varetager de opgaver, der påhviler kommunerne, jf. lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald.

   

  MOTAS har fremsendt forslag til takster for 2021 til godkendelse. Takstforslaget er fastlagt på baggrund af budgettet for 2021, og er godkendt af repræsentantskabet i september 2020.

   

  Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”.

   

  Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen. Det betyder, at de udgifter, der kan henføres til de enkelte ordninger, er medregnet i taksten for den enkelte ordning. Dette gælder også for de administrationsudgifter, der kan henføres til den enkelte ordning.

   

  I forhold til taksterne for 2020 er der tale om generelle prisjusteringer på grund af stigende omkostninger til affaldsbortskaffelse og –håndtering.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at MOTAS’ takster for håndtering af farligt affald for 2021 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/21843, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Plan, Teknik & Miljø arbejder på projektering af en sluse-pumpestation ved Mølleåens udløb. Projektet er det højest prioriterede tiltag i den fremtidige klimasikring af Aabenraa Midtby.

  Projektet gennemføres i samarbejde med Arwos, som forventes at medfinansiere anlægsprojektet med 75%.

   

  De indledende faser er allerede gennemført og finansieret af projektet ”Klimaprojekter 2014”, da der i starten af 2020 var et stort ønske om at tilvejebringe et pålideligt budgetgrundlag for det samlede projekt og sikre mulighed for hurtig gennemførelse.

  Der foreligger således nu medfinansieringsnotat, anlægsprogram og dispositionsforslag.

   

  De følgende projektfaser er planlagt finansieret af anlægsmidler til projektet ”Pumpestationen ved Mølleåens udløb”. Ved budgetvedtagelsen er der sket frigivelse af 2 mio. kr.

   

  Iht. investeringsoversigten 2021 – 2024 frigives midler til anlægsprojektet i 2021. For at kunne sikre fremdrift i projektet, ønskes dog gennemført jordbundsundersøgelser mv. allerede i efteråret 2020. Derfor ønskes en del af rådighedsbeløbet fremrykket fra 2021 til 2020.

   

  Der er lagt en meget stram tidsplan for projektet, og for at undgå senere forsinkelser som følge af manglende bevilling, ønskes den resterende del af bevillingen frigivet nu.

   

  Projektet planlægges gennemført på matr. nr. 3393a, Aabenraa, som ejes af Aabenraa Havn. Havnen er orienteret løbende om projektet, og der har været indledende drøftelser vedrørende arealoverdragelsen. Aabenraa Havn er indstillet på at afhænde arealet.

  Lovgrundlag

   

  Projektet er en del af kommunens indsats for at klimasikre Aabenraa Midtby, jf. Oversvømmelsesdirektivet, Oversvømmelsesloven og kommunens gældende Risikostyringsplan.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 98 er gældende for området og projekt omkring ny pumpe/sluseløsning er indarbejdet i lokalplanen. Et tillæg til lokalplanen er under udarbejdelse. 

   

  Projektets hovedformål er at beskytte Aabenraa by mod oversvømmelser, men anlægget vil herudover indgå i strandpromenaden som et oplevelsescenter og et aktivt byelement.

  Økonomi og afledt drift

  Ifølge investeringsoversigten for 2021 – 2024 er der til projekt ”Pumpestation ved Mølleåens udløb” afsat et rådighedsbeløb på i alt 33,0 mio. kr. fordelt med 16,5 mio. kr. i 2021 og 16,5 mio. kr. i 2022. Desuden er der afsat et negativt rådighedsbeløb i alt 24,740 mio. kr., som er fordelt med 12,370 mio. kr. i 2021 og 12,370 mio. kr. i 2022. Der forudsættes således, at Arwos medfinansierer projektet med 75 %, svarende til den ovennævnte indtægt på i alt 24,740 mio. kr.

   

  Der er frigivet 2,0 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2020 til igangsættelse af projektet.

  Der søges om en anlægsbevilling samt frigivelse af de resterende 31,0 mio. kr., og samtidig søges 0,4 mio. kr. af rådighedsbeløbet fremrykket til budgetåret 2020.

   

   

  Afledt drift

   

  Afledt drift finansieres af afledt driftspuljen, der i henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 18. februar 2020 nu er placeret i Teknik- og Miljøudvalget. Den afledte drift anslås til 0,35 mio. kr. årligt ud fra erfaringstal fra rådgiver og fra Vejle Kommune.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 31,0 mio. kr. til projektet ”Pumpestation Mølleåen”, således den samlede anlægsbevilling udgør 33,0 mio. kr., 

  at bevillingen finansieres af 24,74 mio. kr. fra Arwos og 8,26 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022,

  at bevillingen frigives, herunder bl.a. til køb af areal på 2000 m2, og

  at der fremrykkes 0,4 mio. kr. af rådighedsbeløbet fra 2021 til 2020 til jordundersøgelser.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2765, Sagsinitialer: MAJUH

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen blev i 2018 opmærksom på, at Ladegårdsvandløbets bundkoter ikke svarede til de regulativfastsatte koter. En opmåling af vandløbet viste en stor uoverensstemmelse mellem vandløbets faktiske bund og den regulativfastsatte bund.

   

  Teknik- og Miljøudvalget bemyndigede d. 30. april 2019 forvaltningen til at udarbejde et forslag til regulering af vandløbet med henblik på at få et retvisende grundlag for vedligeholdelse af og administration vedrørende vandløbet. Et forslag til reguleringsprojekt samt et oversigtskort er vedlagt.

   

  Projektforslaget indebærer en tilpasning af regulativet, således at der, med udgangspunkt i de nuværende afvandingsforhold og eksisterende overkørsler samt kote ved vandløbets start og udløb, er konstrueret en ny bundprofil. Den ny bundprofil ligger på nogle strækninger over den opmålte bund, da bunden ligger lavere end de overkørsler, der er begrænsende for afvandingen. Samtidig er der ved den nye bundprofil sikret det bedst mulige fald med udgangspunkt i overkørslerne. Det vurderes, at projektforslaget ikke vil medføre en forringelse af den nuværende afvanding.

  Tilpasningen af regulativet er foretaget under hensyntagen til, at de beskyttede naturtyper ikke påvirkes negativt og forøget okkerudledning undgås.

   

  Ønsker fra vandløbslauget

  I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget har forvaltningen været i dialog med formanden for vandløbslauget, som har fremsat en række ønsker til projektet.

   

  Lauget har ønsket en forbedret afvanding ved sænkning af eksisterende bund og overkørsler samt indførelse af en ekstra grødeskæring, hvilket vurderes at indebære risiko for negativ påvirkning af §3-beskyttede vandløb og arealer, øget udvaskning af okker samt forringelse af Hvirlås mulighed for opnåelse af ”God økologisk tilstand”. Disse tiltag vil i givet fald kræve dokumentation for, at tiltagene kan gennemføres uden de nævnte negative konsekvenser, hvilket forvaltningen har vurderet, er ekstremt usandsynligt.

   

  Lauget har derudover foreslået nogle ændringer uden relation til regulativforslaget:

  -         Eventuel privatisering af vandløbets øvre strækning, hvilket er muligt, men samtidig vil betyde, at ansvar og udgifter for vedligeholdelsen påhviler bredejerne.

  -         Fremrykning af grødeskæringen af en del af vandløbet, hvilket ikke er praktisk eller økonomisk hensigtsmæssigt.

  -         Indførelse af et bekæmpelsesprogram for pindsvineknop samt en strømrendeskæring gennem pindsvineknop efter behov. Dette er muligt, men forvaltningen vurderer, at særlige indsatser mod pindsvineknop i første omgang bør fokusere på målsatte vandløb. Ladegårdsvandløbet er ikke et målsat vandløb.

  -         Gennemførelse af fast oprensning hvert 3. år, hvilket strider mod det gældende fællesregulativ for Tinglev Kommune, som vandløbet er omfattet af.

  -         Inddragelse af vandløbets bundbredde i projektet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da vandløbet har et geometrisk skikkelsesregulativ.

  -         Etablering af en okkersø. Den nuværende okkerudledning er i midlertidig ikke så stor, at en okkersø kan finansieres med støtte, og projektet er tilrettelagt, så okkerudvaskningen ikke øges.

  -         Inddragelse af Hynding-Ravsted Skelgrøft og Hvirlå i projektforslaget. Dette er ikke vurderet relevant, da der efter forvaltningens opfattelse ikke er fejl i disse regulativer.

  -         Sænkning af en overkørsel i Hynding-Ravsted Skelgrøft ved Hvirlå. Forvaltningen vurderer ikke, at den nævnte overkørsel ligger for højt.

   

  Laugets ønsker er sammenfattet og gennemgås nærmere i bilag.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2020

  Taget til efterretning.

  I den fremtidige beslutningssag indgår følgende elementer: beskrivelse og tydeliggørelse af det politiske råderum, dialog om muligheden for placering af og kompensation for flytning af overkørsler, de juridiske konsekvenser ift. overkørsler jf. tidligere sag, grødeskæringstidspunktet m.m.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/31858, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Udvalget har tidligere bedt om en orientering om håndteringen af kommunens branddamme/gadekær, som gives i denne sag.

   

  Et gadekær er et naturlig eller kunstigt anlagt vandområde. Som regel er de etableret midt i en landsbys oprindelige bebyggelse. I dag har de ofte kun æstetisk betydning, og ikke længere nogen praktisk betydning. Tidligere opfyldte gadekæret to vigtige behov, nemlig som vandingssted for landsbyens kreaturer og som vandreservoir i forbindelse med brandslukning. Deraf navnet branddam.

   

  Branddammene i kommunen bruges ikke mere til deres oprindelige formål, og ligger derfor mere hen som en oase for både dyre- og planteliv.

   

  Nogle af dem har ingen vandtilførsel fra de omkringliggende arealer, mens andre får tilført vejvand fra kommunens vejafledningsriste. Dermed er deres nuværende funktion at modtage vejvand, vand fra dræn og være biotop for insekter m.m.

   

  Langt de fleste af vandarealerne er større end 100 m2, og er dermed beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. Dette betyder, at plejen skal være nænsom, og derfor vil den daglig drift skulle være af mindre karakter. Såfremt der skal ske større ændringer på tilstanden, skal der søges dispensation fra lovgivningen på området.

   

  Den nuværende plejestandard for områderne er ekstensiv, og mange af dammene ligger uberørt hen, og kan for nogle fremstå med et kratlignende udtryk. Der er lagt op til, at hensynet til biodiversitet vægtes højere end æstetik og adkomstmulighed, men der er ikke et ensartet udtryk, som er defineret for alle dammene.  

   

  For alle dammene gør det sig gældende, at såfremt selve søområdet skal oprenses, skal slammen analyseres og ved forurening skal dette bortskaffes til godkendt modtagestation.

  Lovgrundlag

  Naturbeskyttelseslovens §3.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25613, Sagsinitialer: MAJUH

  Sagsfremstilling

  Udvalget har tidligere bedt om en orientering om vedligeholdelse af vandløb med forekomst af vandplanten pindsvineknop, som gives i denne sag.

   

  Pindsvineknop findes i både små og store vandløb. Planternes rødder, jordstængler og vækstpunkt sidder 5-10 cm nede i vandløbsbunden. I overbrede og/eller hårdt vedligeholdte vandløb optræder planten ofte med meget tætte bevoksninger over lange strækninger. Planten er uønsket, da den nedsætter strømningshastigheden, hvorved der aflejres materiale mellem planterne. Se billeder i bilag.

   

  Generelt stiger hyppigheden af pindsvineknop i vandløb, der grødeskæres mere end én gang årligt, samtidig med at artsantallet og diversiteten af vandløbsplanter falder over hele vandløbsstrækningen. Dette skyldes, at en hyppig skæring favoriserer plantearter som pindsvineknop, hvor vækstpunktet efterlades ubeskadiget. Ved hyppige grødeskæringer kan pindsvineknop derfor udkonkurrere andre vandløbsplanter.

   

  Aabenraa Kommunes tiltag mod pindsvineknop 

   

  Pindsvineknop-grab/pincet:

  Plan, Teknik & Miljø’s entreprenører har i 2019, ud fra billeder fra Århus Kommune, fremstillet en pindsvineknop-grab, der kan hive pindsvineknop op med rødderne. Se beskrivelse i bilag.

   

  Slotsmølleå:

  Træerne langs Poppelalleen er fjernet i forbindelse med renovering af digerne. Den manglende skygge giver mulighed for fremvækst af pindsvineknop, der ikke tidligere har været på strækningen. Forvaltningen har bestilt håndgennemgang af den 500 meter lange strækning, hvor pindsvineknop fjernes manuel, så strækningen i perioden uden beskygning ikke gror til.   

   

  Beplantning langs Rødeå:

  Der plantes rød-el langs en 4 km lang strækning med en tæthed på ca. et træ pr. 3 løbende meter. Se projektbeskrivelse i bilag.

   

  Tiltag i andre kommuner

  Århus Kommune har i løbet af 2019/2020 udviklet førnævnte grødepincet og anvendt denne på ca. 7-10 km vandløb. De positive effekter har vist sig så store, at metoden fremadrettet forventes anvendt som den primære maskinelle vedligeholdelse. Genvæksten af pindsvineknop ved metoden har været 30-60 %. Vedligeholdelsesarbejdet suppleres med udplantning af vandplanter, f.eks. vandranukel.

   

  Assens Kommune kører i perioden 2019-2022 et grødeskæringsforsøg med 65 forsøgsstrækninger på 200 m hver. Halvdelen af strækningerne grødeskæres som hidtil med bundskæring og begrænset skæring på vandløbskanterne, mens den anden halvdel skæres selektivt i bunden, men med beskæring til nærmest glatte brinker. Budgettet er 8 mio. kr.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16877, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget blev den 3. april 2019 orienteret om forarbejdet og planerne for en sø-restaurering i Hostrup Sø.

   

  Miljøstyrelsen har nu bevilliget Aabenraa Kommune 5,7 mio. kr. til en gennemførelse af projektet, som forventes at skulle starte i det tidlige forår 2021.

   

  Projektet skal gennemføres ved en såkaldt biomanipulation, hvor der planlægges opfisket ca. 45 tons skidtfisk i form af skalle, brasen og små aborrer de næste 2-3 år. Fiskeriet kommer til at foregå med forskellige redskaber som vod, bundgarn, net og elektrofiskeudstyr.

  Entreprenøropgaven har været i EU-udbud.

   

  Indsatsen er fastsat i statens vandområdeplaner, og baggrunden er en stor ubalance i søens fiskesammensætning.

   

  Statens overvågning af Hostrup Sø har nemlig vist, at søen har et relativt lavt næringsstofindhold, og derfor burde være mere klarvandet. Når vandet alligevel er uklart i Hostrup Sø, så skyldes det en meget stor bestand af de omtalte skidtfisk, som holder de organismer væk, der skulle ”græsse” på søens alger.

   

  Det er den ubalance, som projektet skal ændre på.

   

  Efter projektets gennemførelse forventes det, at rovfisk som gedder, sandart og store aborrer kan fastholde mængden af skidtfisk på et lavere niveau, så vandet forbliver klart, og der igen kan indvandre sjældne vandplanter, som søen historisk er kendt for.

   

  De opfangede fisk vil blive udnyttet i biogasanlæg.

  Lovgrundlag

  Projektet kræver dispensation i forhold til den nationale og internationale naturbeskyttelseslovgivning, som er gældende for Hostrup Sø. Denne dispensation er meddelt.

  Endvidere har Fiskeridirektoratet givet tilladelse til fiskeriet.

  Økonomi og afledt drift

  Projektet finansieres 100 % af en statslig tilskudsordning. Tilskuddet dækker udgifter til selve fiskeriet, fagtilsyn, overvågning samt lønudgifter til kommunens personale i forbindelse med arbejdet.

  Høring/udtalelse

  Projektet er planlagt i dialog med Forsvaret, der ejer Hostrup Sø.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/23079, Sagsinitialer: bfr

  Sagsfremstilling

  Espoo-konventionen er en konvention om grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Hvis planer, programmer eller konkrete projekter kan forventes at medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, træder konventionen i kraft. Konventionen er implementeret i EU's VVM-direktiv og i Danmark i miljøvurderingslovens kapitel 15.

   

  Ifølge konventionen inddrages offentligheden samt berørte interesseorganisationer og myndigheder i et andet land, typisk nabolandet, for at forhindre, mindske og overvåge mærkbare skadevirkninger på miljøet på tværs af landegrænserne. Hvert land udpeger et såkaldt ”Point of Contact”, som er ansvarlig myndighed i Espoo-sager. Miljøstyrelsen er det danske Point of Contact. I sager, hvor Danmark bliver hørt, er det derfor Miljøstyrelsen, der sørger for at informere offentligheden, interesseorganisationer og andre myndigheder, herunder relevante kommuner. Miljøstyrelsen videreformidler deres høringssvar til de tyske myndigheder. I sager, hvor danske projekter kan have virkninger i nabolande, er det ligeledes Miljøstyrelsen, der sørger for høringen af nabolandet. Kommunen har således ingen forpligtigelse i forhold til eksempelvis at afholde egne høringer eller lignende om planer eller projekter i Tyskland. En juridisk vurdering er vedlagt som bilag.

   

  Praksis for Espoo-sager har ændret sig over de seneste år, og der er i dag væsentlig større opmærksomhed på at fremsende sager til nabolandet i Espoo-høring. Det betyder også, at der sendes mange flere sager fra Tyskland til Miljøstyrelsen og fra Miljøstyrelsen til Aabenraa Kommune, end der reelt kan formodes at have en negativ miljøpåvirkning i kommunen. Dette fremgår ofte direkte af den fremsendte sag.

   

  En oversigt over disse sager ift. Aabenraa Kommune fremgår af bilag. Der kan være sager, der ikke fremgår af listen, netop på grund af den ændrede praksis, herunder afgrænsning og journalpraksis.

   

  I sager, hvor der er risiko for negativ miljøpåvirkning i Aabenraa Kommune, har Aabenraa Kommune valgt at bekendtgøre herom i Borgerinformation og på kommunens hjemmeside samt orientere de relevante stående udvalg. Kommunen kommer med bemærkninger og går i dialog med tyske myndigheder i det omfang, hvor der vurderes at være en væsentlig negativ grænseoverskridende miljøpåvirkning.

   

  I den seneste sag om evt. deponering af byggeaffald fra nedbrydning af atomkraftværker på et affaldsdeponi i Harrislee, har der ikke været gennemført Espoo-høring, men Aabenraa Kommune har igennem Miljøstyrelsen anmodet herom.

  Der er modtaget et svarbrev fra Tyskland, hvori der redegøres for, at der er tale om deponering af en affaldstype, som deponiet allerede er godkendt til. Derfor vurderes det, at der ikke er tale om en sag, hvor der skal gennemføres en miljøvurdering efter Espoo-konventionen.

   

  De sidste Espoo-sager, hvor kommunen har sendt bemærkninger hhv. udtrykt bekymringer, omhandler vindmølleplanlægning i Slesvig-Holsten.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2020

  Taget til efterretning.