Beslutningsprotokol

onsdag den 2. december 2020 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 2. december 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Godkendt idet sag nr. 154 udgik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/350, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  -

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Taget til efterretning.

  • Der blev orienteret om henvendelse fra Vandråd Lillebælt vedr. indsatsplaner
  • Der blev orienteret om resultater af undersøgelse om byggesagsbehandling
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/16462, Sagsinitialer: TFRIC

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 12. august 2020 sagen ”Principper for overkørsler over vandløb”.

  På baggrund af et ønske om præcisering af beslutningen fremlægges hermed et nyt punkt til beslutning, som erstatter beslutningen truffet under det nævnte punkt.

   

  Ved behandling af ansøgninger om tilladelse til nye overkørsler, og ansøgninger om ændret placering eller størrelse af eksisterende overkørsler, stiller Aabenraa Kommune som udgangspunkt bl.a. følgende vilkår:

  • Overkørslen skal have en indvendig diameter på mindst 1,25 - 1,5 gange bredden af vandløbsbunden, som beskrevet i regulativet
  • Overkørslen placeres i vandløbet, så den regulativmæssige vandløbsbund går ubrudt gennem rørene omtrent 1/3-1/4 over rørbunden

   

  Vilkårene skal medvirke til at sikre, at overkørslerne ikke nedsætter vandløbenes vandføringsevne eller forringer passagemulighederne for fisk og smådyr. Flere andre kommuner stiller tilsvarende vilkår.

   

  Ovenstående vilkår er en administrationspraksis. Ved afgørelsen skal forvaltningen altid foretage en konkret vurdering i den enkelte sag. Det kan derfor forekomme, at den beskrevne praksis fraviges. Det kan for eksempel være i tilfælde, hvor det ikke er muligt at placere et rør i overensstemmelse med det beskrevne.

   

  Andre sager om røroverkørsler af principiel karakter eller politisk interesse forelægges som enkeltsager for udvalget.

  Lovgrundlag

  Vandløbsloven.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at den beskrevne administrationspraksis også fremover anvendes ved behandling af ansøgninger om tilladelse til nye overkørsler, og når der gives tilladelse til ændret placering eller størrelse af eksisterende overkørsler.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Godkendt idet det præciseres at beslutningen fra Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 12.08.20 bortfalder.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2765, Sagsinitialer: MAJUH

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget bad den 4. november 2020 om forelæggelse af en beslutningssag vedr. Ladegårdsvandløbet, hvor det politiske råderum for gennemførelse af et reguleringsprojekt som ønsket af vandløbslauget belyses nærmere, herunder at der indtænkes dialog med lodsejere, mulighed for kompensation og juridiske konsekvenser vedrørende flytning af overkørsler samt grødeskæringstidspunktet m.m.

   

  Laugets ønske om forskellige tidspunkter for grødeskæring op- og nedstrøms i vandløbet ligger inden for rammerne af det nuværende regulativ, og er derfor udelukkende et praktisk og økonomisk spørgsmål, der forventes forelagt som sag på udvalgets januar-møde.

   

  I denne sag redegøres nærmere for råderummet for reguleringsprojektet og forskellige beslutningsmuligheder.

   

  Overordnede hensyn, som har indflydelse på råderummet

  Betydningen af gældende regulativ: Regulativet udgør det retslige grundlag for kommunens vedligeholdelse af og administration vedrørende vandløbet. Kommunen har en forpligtelse til at vedligeholde vandløbet i overensstemmelse med regulativets bestemmelser, og en generel forpligtelse til løbende at holde regulativer ajour. En uoverensstemmelse mellem regulativet og de faktiske forhold kan medføre, at kommunen bliver erstatningspligtig ift. tab, som en lodsejer lider, for eksempel på grund af manglende vedligeholdelse. I Ladegårdsvandløbet er der så stor forskel mellem de faktiske forhold og regulativet, at det ikke er muligt at vedligeholde vandløbet, så bundkoten svarer til nuværende regulativ, dels af beskyttelseshensyn og dels af hensyn til de tilgrænsende vandløb, se nedenfor.

  Kommunen har derfor ikke et retvisende retsligt grundlag for vedligeholdelsen.

  Råderum: Regulativet bør ændres, så kommunen kan udføre vedligeholdelse i overensstemmelse med regulativet. Det vurderes dog også muligt ikke at ændre regulativet på nuværende tidspunkt. Risikoen ved dette er øget administrativ byrde, for eksempel ved klagesag og eventuelle erstatninger.

   

  Beskyttelseshensyn: Hele vandløbet er §3-beskyttet vandløb, hvor afgravninger over længere strækninger kan indebære en negativ påvirkning. Store dele af vandløbet er beliggende i eller i nærheden af §3-beskyttede arealer og okkerpotentielle områder, hvor øget afvanding kan medføre en negativ påvirkning af de beskyttede arealer og udvaskning af okker til skade for såvel selve vandløbet som nedstrøms beliggende vandløb, herunder Hvirlå. Hvirlå er et målsat vandløb, hvor okkerudvaskning kan forringe muligheden for at opnå god økologisk tilstand.  Råderum: Mindre afgravninger af bunden, som ikke går ud over almindelig vedligeholdelse, vurderes muligt på visse strækninger uden negative påvirkninger og uden dispensation fra §3. Afgravning over længere strækninger og forbedret afvanding af de pågældende strækninger kræver dispensation fra §3 og dokumentation for, at der ikke er risiko for øget okkerudledning. Det er forvaltningens vurdering, at den mangeårige og meget afprøvede retspraksis er, at dispensation fra §3 pga. privatøkonomiske forhold ikke er mulig.

  Forvaltningen vurderer, at det er usandsynligt, at en undersøgelse om mulig okkerudledning vil vise, at der ikke sker påvirkning.

   

  Afvandingshensyn: Vandløbet har et lille fald, som er begrænset af bundkoten ved vandløbets start og koten ved udløbet i Rav 37 (Hynding-Ravsted Skelgrøft).

  Det fremgår af bilag 1, at den faktiske bund for Ladegårdsvandløbet passer med Skelgrøften, som igen passer med Hvirlåen. Som det også fremgår, ligger bunden i såvel Skelgrøften som Hvirlå noget lavere end regulativbundkoterne for de to vandløb.

  En sænkning af udløbskoten med tilsvarende sænkning af de efterfølgende vandløb ligger uden for rammerne af nærværende projekt.

  Råderum: Mulighederne for forøgelse af vandløbets afvanding er begrænset til fordeling af faldet mellem vandløbets ind- og udløb (under hensyntagen til beskyttelseshensyn).

   

  Økonomiske hensyn, herunder hjemmel og præcedens: Ifølge Vandløbslovens § 24 afholdes udgifter i forbindelse med regulering af vandløb af de grundejere, der skønnes at have nytte af foranstaltningerne og fordeles mellem disse efter den opnåede nytte. Dette princip anvendes ved reguleringssager, som forvaltningen gennemfører, også i tilfælde hvor lodsejere pålægges væsentlige udgifter. I mindre sager, hvor en overkørsel ønskes ændret, er udgangspunktet det samme: de, der har nytte af ændringen, betaler.

  Kommunen kan i henhold til vandløbsloven helt eller delvis afholde udgifter til regulering. Det er praksis, at kommuner (del)finansierer projekter med dokumenteret samfundsmæssig interesse (for eksempel klimasikring).

  Fravigelse af betaling efter nytte vil være præcedensskabende, det vil sige at kommunen i andre lignende sager vil skulle betale, forudsat at der er hjemmel til det.

  I henhold til okkerloven er det ansøgers ansvar at dokumentere, at der ikke er risiko for okkerudvaskning før sænkning af vandstanden i okkerpotentielle områder.

  Råderum: Det er tvivlsomt, om kommunen må betale for udskiftning af private overkørsler uden at der forligger samfundsmæssige / kommunale interesser. Hvis kommunen betaler for omlægning af én eller flere overkørsler i nærværende projekt, vil dette skabe præcedens for de anslået 850 private overkørsler i de offentlige vandløb med en pris på ca. 15 -20.000 kr. / stk.

  Angående dokumentation vedr. okkerudvaskning har kommunen ikke hjemmel til at betale de relevante undersøgelser, med mindre det er som led i et projekt, der udspringer af kommunal interesse.

   

  Beslutningsforslag

  A: Intet projekt

  Konsekvenser: øget administrativ byrde (eventuelle konsulentomkostninger), for eksempel ved klagesag og eventuelle erstatninger. Reel risiko for udbetaling af erstatninger vurderes at være lav.

  Lodsejerne har mulighed for at ansøge om flytning af enkelte overkørsler, og vil kunne påklage eventuelle afslag.

   

  B: Forvaltningens forslag, som forelagt den 4. november (bilag 2 og 3)

  Konsekvenser: uændret afvanding, da afvanding styres af overkørslerne, som ikke flyttes. Kommunen får et retvisende retsgrundlag for vedligeholdelsen.

   

  C: Justeret forslag fra forvaltningen, hvor vandløbsbunden sænkes mest muligt på den øverste strækning (bilag 4 og 5)

  Konsekvenser: 2 private overkørsler skal sænkes, det vil sige der skal kunne opnås aftale om flytning og betaling med lodsejerne. Den ene lodsejer har givet mundligt tilsagn herom. Afvandingseffekten skønnes begrænset på den øverste del af strækningen, som er tør om sommeren, men forbedres formentlig på mindre dele af strækningen.

  En del af afgravningen vil være så omfattende, at den kræver dispensation fra §3, som vil kunne påklages. Forvaltningen vurderer, at det ikke er umuligt, men usikkert, at forslaget kan realiseres.

   

  D: Vandløbslaugets forslag (bilag 6), hvor bunden afgraves til de nuværende regulativmæssige koter, inkl. ændring eller fjernelse af udvalgte overkørsler.

  Konsekvenser: forvaltningen vurderer, at forslaget ikke kan gennemføres inden for de fysiske og lovmæssige rammer, samt at det er tvivlsomt om kommunen har hjemmel til at betale forarbejdet eller gennemførelse af forslaget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget godkender forslag B, og

  at der sendes svar til vandløbslauget om, at lauget opfordres til at indsende ansøgning om regulering, inkl. den nødvendige dokumentation, såfremt lauget opretholder sit ønske.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  O, C, V og S stillede ændringsforslaget, at der arbejdes på forslag D.

  Det godkendes at der arbejdes videre med forslag D, idet 6 stemte for, imod stemte Christian Panbo (A). Christian Panbo stemte imod med den begrundelse, at han stemte for forvaltningens forslag B.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/53209, Sagsinitialer: ajni

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget blev på sit møde den 12. august 2020 orienteret om status vedrørende behandling af ansøgninger om markvanding samt forvaltningens administrationspraksis, som første gang blev godkendt af udvalget den 20. juni 2018, og som efterfølgende flere gange er blevet revideret.

   

  I denne sag fremlægges en sammenskrevet udgave af gældende administrationspraksis til udvalgets godkendelse.

  Udgangspunktet er et princip om at fordele ressourcen til de, der har vandingsbehov, og at der ikke ved tilladelser lægges beslag på vand, der normalt ikke benyttes. I områder, hvor vandforbruget skal begrænses på grund af kritisk påvirkning af vand og natur, fordeles den nødvendige nedskæring på ansøgte fornyelser (ansøgt inden 1/1 2018), mens nye boringer får afslag og gældende tilladelser bibeholdes.

   

  Praksis følger nedenstående principper, som er uddybet i bilaget. Der er tale om en administrationspraksis. I den enkelte sag vil der altid skulle foretages en konkret vurdering.

   

  Tidsmæssig prioritering

  Ansøgninger om fornyelse, modtaget inden 1/1 2018, behandles først og indgår i påvirkningsberegningerne. Hastende ansøgninger behandles dog med høj prioritet.

   

  Behovsvurdering

  • Ved ny boring, der ikke påvirker kritisk påvirkede vand- eller naturområder, er udgangspunktet 1.000 m3/ha/år, med mindre der er særlige afgrøder.
  • Ved fornyelser, ansøgt inden 1/1 2018:
   Højst en mængde, der maksimalt er anvendt inden for perioden 2009-2018. Det er denne mængde, der indgår i påvirkningsberegningerne.
   Større mængder ved særlige begrundelser, og ikke påvirkning af kritisk påvirkede vand- eller naturområder.
   Ved påvirkning af kritisk påvirkede vand- eller naturområder: se nedenfor.
  • Afslag, hvis den tidligere tilladelse ikke har været udnyttet i 2009-2018.
   I stedet for krav om nedlæggelse af boringen ved afslag, kan der én gang gives en 5-årig meget lille (100 m3) indvindingstilladelse, så indvindingen kan øges på et senere tidspunkt, hvis der efter en konkret vurdering er mulighed og behov for det.

   

  Ansøgninger ved kritisk påvirkning af vandoplande og naturområder

  • Ansøgninger om nye boringer: afslag, med mindre der er tale om en bagatel, eller det er muligt at flytte boringen eller bore dybere uden risiko for drikkevandsforsyningen.
  • Ansøgninger om fornyelse: Det beregnes, hvor meget indvindinger, der udgør ca. 1% eller mere af påvirkningen af et område, i gennemsnit skal reduceres, for at man når under den kritiske påvirkning. Reduktionen beregnes ift. det maksimale forbrug i perioden 2009-2018. Ved behandling af den enkelte ansøgning foretages reduktion med den beregnede procent, med mindre indvindingen udgør under 1% af påvirkningen. Den reducerede mængde kan ikke overskrides selvom vandingsbehovet er øget ift. tidligere.
  • Tilbagekaldelse/ændring af gældende tilladelser: udelukkende, hvis der er tale om stærkt belastede oplande eller naturområder, hvor en stor del af tilladelserne først udløber på et senere tidspunkt, og hvor der er tale om særligt store naturinteresser.

   

  Tilladelsernes varighed

  Standard 15 år, med mindre særlige forhold taler imod.

   

   

  I henhold til den hidtidige praksis træffer forvaltningen afgørelser om markvanding, påbud om nedlæggelse af boringer/brønde samt indvinding af grundvand, idet Teknik- og Miljøudvalget dog træffer beslutning i større/principielle sager.

  Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miløudvalget beslutter, om denne praksis skal fortsætte.

   

  Der orienteres på mødet om statistik for sager afgjort efter 1. januar 2018, herunder andelen af tilladelser, der er reducerede i forhold til ansøgt mængde samt begrundelse for reduktionen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget godkender administrationspraksis, jf. sagsfremstilling og bilag,

  at udvalget beslutter, at forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelser i sager om markvanding, som ikke er principielle, og

  at udvalget tager orienteringen om status for afgørelser vedrørende markvanding til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  1. og 2. at godkendt idet 4 stemte for, 3 stemte imod: Eivind Underbjerg Hansen (V), Kurt Andresen (S) og Thomas Juhl (V).

  Eivind Underbjerg Hansen stemte imod med den begrundelse, at der er lavet undersøgelser, der viser, at der er meget vand i området. Hertil er 37% reduceret på nuværende tidspunkt, dette må forventes at blive højere fremadrettet.

   

  Der gives en status til udvalget i 3. kvartal 2021.

   

  3. at tages til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37039, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes servicekriterier for kollektiv bustrafik er senest revideret den 7. december 2016, men da der siden er sket en del ændringer i serviceniveauet, anbefales Teknik- og Miljøudvalget at godkende vedlagte udkast til reviderede servicekriterier.

   

  I udkastet er tilføjede ord eller ændrede afsnit markeret med gul overstregning. Samtidig vedlægges de hidtil gældende servicekriterier.

   

  Revisionen sker på baggrund af følgende ændringer:

   

  -         Antallet af hjemkørsler for folkeskolerne er forøget som følge af ændringer i skolereformens udmøntning i Aabenraa Kommune

  -         Driftsomfanget for bybusserne reduceres pr. 13. december 2020

  -         Åbningstiden på Aabenraa Busstation reduceres for at mindske risikoen for hærværk

  -         Aabenraa Kommune tilbyder nu også en enkelt flexrute samt plustur

  -         Der ydes tilskud til ungdomskort til elever på ungdomsuddannelser

   

  Siden den første vedtagelse af servicekriterier har kriterierne været meget anvendelige i forvaltningens løbende kommunikation med for eksempel borgere og institutioner om den kollektive bustrafik, og i planlægningen af bustrafikken.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at vedlagte forslag til reviderede servicekriterier godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Godkendt idet åbningstiderne på Aabenraa Busstation som udgangspunkt følger sidste busafgang. Forvaltningen bemyndiges til at reducere åbningstiden ved konkret opstået behov.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25014, Sagsinitialer: TSN
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24002, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om kommunalbestyrelsens rolle som vejmyndighed i forbindelse med ekspropriationer, specifikt om deltagelse i åstedsforretninger og frister for klager herved.

   

  Ekspropriation til vejformål sker med hjemmel i Lov om offentlige veje, kaldet Vejloven. Vejlovens kapitel 10 er grundlag for ekspropriation og taksation. Heri er vejmyndighedens rolle og pligter beskrevet. I Aabenraa Kommune er Byrådet vejmyndighed, og opgaven med ekspropriationers gennemførelse håndteres i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Inden ekspropriationen besluttes skal der afholdes en åstedsforretning med de berørte lodsejere. Åstedsforretningen har til formål, på åstedet for mulig ekspropriation, at gennemgå vejmyndighedens arealfortegnelse og ekspropriationsplan, som forud herfor skal være offentliggjort i 4 uger.

   

  I Aabenraa Kommune er der praksis for at afholde forhandlingsmøder med de enkelte lodsejere inden åstedsforretningen. Disse møder bruges til at fremlægge projektet mere detaljeret for lodsejerne, så det ikke er ved åstedsforretningen at lodsejerne første gang fortælles direkte om projektet. Ved forhandlingsmøderne fremlægges desuden erstatningsforslag for lodsejerne. Hvis et forslag til erstatning tiltrædes, er det ikke nødvendigt at lodsejeren deltager i åstedsforretningen.

   

  Byrådet har den 27. januar 2010 bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at udpege et eller flere medlemmer af udvalget til at repræsentere Byrådet ved åstedsforretninger. Bemyndigelsen gælder fortsat. Teknik- og Miljøudvalget har 10. januar 2018 udpeget to medlemmer til at varetage vejmyndighedens opgaver ved åstedsforretninger. Lov om offentlige veje foreskriver, at ved åstedsforretningen skal mindst 1 medlem af det Byråd, der er vejmyndighed, deltage. Åstedsforretningen skal ledes af et medlem af Byrådet.

   

  Det fremgår af vejlovens § 101 at ejere, brugere eller andre, der direkte eller indirekte berøres af den planlagte ekspropriation, har ret til under åstedsforretningen, eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen er afholdt, at fremkomme med bemærkninger til den planlagte ekspropriation, til at fremsætte forslag til ændringer og til at fremsætte de synspunkter, som de mener bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse.

   

  Når fristen på 4 uger er udløbet, kan Byrådet træffe endelig beslutning om ekspropriation.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje, lov nr. 1520.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at antallet af udvalgsmedlemmer til varetagelse af vejmyndighedens opgaver ved åstedsforretninger enten fastholdes i den nuværende form eller justeres til et andet antal udvalgsmedlemmer, dog mindst 1 medlem.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Godkendt idet antallet af medlemmer fastholdes. 5 stemte for, 2 stemte imod: Christian Panbo (A) og Egon Madsen (A).

  A stemte imod med den begrundelse, at man ønskede 3 udvalgsmedlemmer udpeget.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37036, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes om frigivelse af et resterende rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til fuld finansiering af tre færdiggjorte vejprojekter ved Kassø. Projekterne dækker anlæg af svingbane (Hellevadvej), udvidelse og forstærkning af adgangsveje (Arnhøjvej og Nr. Ønlevvej) samt trafiksikring gennem Hjordkær (Kirkegade).

   

  Der blev oprindeligt afsat et samlet rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. til Trafikplan Kassø. På investeringsoversigten 2020-2023 i budget 2020 var 4,5 mio. kr. af dette rådighedsbeløb placeret i 2021, men de 4,5 mio. kr. er faldet væk på investeringsoversigt 2021-2024, da der ikke er anlægsaktiviteter vedrørende datacentre i området.

   

  Af de øvrige 5,5 mio. kr. til anlægsprojekter under Trafikplan Kassø, er de 5,0 mio. kr. frigivet.

   

  Delprojektet om sideudvidelse og nyasfaltering af Arnhøjvej og Nr. Ønlevvej blev noget dyrere end forventet. Det skyldes dels, at den tunge trafik til datacentergrunden var meget hård ved rabatterne undervejs i projektet, og dels at det asfalterede areal måtte gøres noget større end først beregnet. Der mangler ca. 0,5 mio. kr. for at have fuld finansiering af alle anlægsprojekterne.

   

  Asfaltbelægningen på Arnhøjvej og Nr. Ønlevvej viste sig at være ujævn, og måtte efterfølgende udbedres, hvilket dog er sket på entreprenørens regning som et garantiarbejde.

   

  Alle anlægsprojekter under Trafikplan Kassø kan afsluttes regnskabsmæssigt ved udgangen af 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet ”Trafikplan Kassø”, så den samlede anlægsbevilling i alt udgør 5,5 mio. kr. finansieret af afsatte rådighedsbeløb på projektet, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12510, Sagsinitialer: LHA

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 6. maj 2020, at Plan, Teknik & Miljø skulle udarbejde en forskrift for indretning og drift af restaurationer.

  Denne forskrift forelægges nu til beslutning.

   

  Formålet med forskriften er at forebygge støj- og lugtgener ved indretning og drift af restaurationer.

  Forskriften skal gøre det nemmere for både nuværende og kommende restaurationsejere at overskue miljøreglerne for indretning og drift af restaurationer og gøre det nemmere for forvaltningen at håndtere eventuelle klagesager.

   

  I forhold til eksemplet fra Sønderborg Kommune, som udvalget blev præsenteret for på mødet den 6. maj, er der suppleret med et længere kapitel med ”gode råd til restauratører” inden forskriftens paragraffer.

  Bestemmelserne i forskriftens paragraffer er redigeret og delvist præciseret, men ikke indholdsmæssigt ændret væsentlig i forhold til eksemplet.

   

  Der er ikke krav om høring inden vedtagelse, og forskriften offentliggøres efter vedtagelse på kommunens hjemmeside.

  Økonomi og afledt drift

  Når forvaltningen i dag modtager en klage over eksempelvis støjgener fra en restauration (værtshus/diskotek), er det forvaltningens opgave at eftervise, at der er begrundet mistanke om en gene. Dette gøres ved at foretage en orienterende støjmåling. Den orienterende måling foretages af forvaltningen selv, men hvis der er tale om bygningstransmitteret støj/lavfrekvent støj, kan forvaltningen ikke selv foretage målingerne, men må bekoste en ekstern rådgiver til denne opgave.

   

  Ved eftervist begrundet mistanke kan forvaltningen udstede påbud om at foretage en Miljømåling – ekstern støj. Denne støjmåling betales af den pågældende restauration.

   

  Der kan derfor være en del udgifter for forvaltningen forbundet med opgaven.

   

  Tidsforbruget og udgifterne for at foretage en orienterende måling og meddelelse af et eventuelt påbud kan undgås med vedtagelsen af denne forskrift, blandt andet ved krav om plombering og dokumentation i forhold til lydanlæg og generelt ved, at det er restaurationen selv, der skal påvise at forskriften overholdes.

  Høring/udtalelse

  Udkast til forskriften har været sendt til restauratørernes brancheorganisation DRC (Danmarks Restauranter og Caféer), men grundet Covid-19 travlhed har de ikke kunnet finde tid til at komme med bemærkninger. DRC vil gerne kommentere senere på en ny forskrift, hvis forvaltningen vælger at revidere denne forskrift.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forskriften godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Udgik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38235, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til takster for affald for 2021 til godkendelse.

   

  Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 5. oktober 2020.

   

  Arwos foreslår at hæve genbrugstaksten for ejendomme med én lejlighed/parcelhuse med 300 kr. inkl. moms. Genbrugstaksten har været stabil i 12 år, men de seneste år har der været underdækning på taksten, da det generelt er blevet dyrere at afsætte genbrugsaffald, ligesom der har været en lønudvikling, som har presset omkostningerne. I 2020 er der især dårlig økonomi med hensyn til afsætning af papir, jern, tekstiler og haveaffald, og det giver et underskud på 2-3 mio. kr. i forhold til, hvad der er budgetteret.

   

  Øvrige takster er ikke ændret i forhold til 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Arwos’ takster for affald for 2021 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35441, Sagsinitialer: LBKL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af Arwos’ takster for 2021

  Arwos har fremsendt drikkevandstakster for 2021 til godkendelse.

   

  Anlægsbidrag samt årligt bidrag for sprinkleranlæg uden måler er faldet som følge af negativ indeksregulering.

   

  Driftsbidraget er ændret, så forbrugsbidraget nedsættes fra 4 kr. pr. m3 til 3 kr. pr. m3 eksklusiv moms. Det faste bidrag fastholdes. Arwos har nedsat bidraget for at holde sig inden for den økonomiske indtægtsramme for 2021-2022.

   

  Brandvand er ændret fra et forbrugsbidrag på 5 kr. pr. m3 til en fast afgift på 5.000 kr. pr. år. Arwos har ændret taksten, således at beredskabet undgår udgifter til opsætning af målere med videre, som vil være for omkostningstungt ift. forbruget.

   

  Øvrige takster er uændrede.

   

  Anlægs- og driftsbidrag, der ligger uden for de i takstbladet fastsatte takster, skal aftales skriftligt mellem vandforsyningen og forbrugeren. Aftalen skal godkendes af kommunen i hvert enkelt tilfælde.

   

  Forvaltningens fremadrettede bemyndigelse til at godkende Arwos’ takster

  Forvaltningen er pt. bemyndiget til at godkende vandværkstaksterne for alle vandværker undtagen Arwos, jf. Byrådsbeslutning den 30. maj 2012. Taksterne fremlægges årligt til orientering for Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Arwos’ takster er hidtil årligt forelagt Byrådet til godkendelse. Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til fremadrettet at kontrollere og godkende Arwos’ takster for drikkevand på lige fod med øvrige vandværker i Aabenraa Kommune. Begrundelsen er primært, at der alene er tale om legalitetskontrol og at godkendelsen ikke har politisk karakter.

   

  Legalitetskontrollen omfatter især, at vandværkernes økonomi følger hvile-i-sig-selv princippet, samt at taksterne og takstforskelle er objektive og sagligt begrundede. Det vil sige, at vandværket over en årrække hverken opbygger formue eller gæld.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Arwos’ takster for drikkevand i 2021 godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til fremadrettet at godkende Arwos’ takster for drikkevand.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38350, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt spildevandstakster for 2021 til godkendelse.

   

  Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 5. oktober 2020.

   

  Godkendelsen af taksterne er en legalitetskontrol, så der skal ikke tages stilling til taksterne, men at de er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen herom. Det er forvaltningens vurdering, at dette er opfyldt.

   

  I forhold til taksterne for 2020 er der en enkelt takstilføjelse, da Arwos har problemer med at husstandspumper stopper til, når husejere smider fx klude i toilettet. Det er ved at blive et gentagende problem for Arwos. Derfor ønsker Arwos at opkræve arbejdstiden (500 kr. ex moms) for dette ved gentagende hændelser.

   

  Der er ikke øvrige ændringer af taksterne i forhold til 2020, bortset fra en indeksregulering af tilslutningsbidraget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at spildevandstaksterne for 2021 for Arwos godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/52545, Sagsinitialer: TDL

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget er på møderne den 5. december 2018, den 2. oktober 2019 og den 24. juni 2020 orienteret om baggrund, indhold og proces vedr. kommunens indsatsplanlægning.

   

  Indsatsplanerne består af henholdsvis én hovedplan og otte indsatsplaner. Udvalget godkendte den 24. juni 2020 forslag til hovedplan, der omhandler generelle retningslinjer for kommunens grundvandsbeskyttelse.

   

  I denne sag forelægges forslag til fem af de otte indsatsplaner til godkendelse før høring af Koordinationsforum og Region Syddanmark: Genner-Løjt Kirkeby (2 vandværker), Tinglev-Bedsted (7 vandværker), Felsted-Rønshoved (8 vandværker), Rens (1 vandværk) og Barsø (1 vandværk). De resterende tre indsatsplaner forventes forelagt i starten af 2021.

   

  Forslagene har været i høring ved de berørte vandværker. Høringssvarene har hovedsageligt omhandlet forsyningsmæssige forhold, tilretninger og præciseringer, dialog om ældre pesticidanalyser og et ønske om en fortsat god dialog.

   

  Hver plan vedrører et indsatsområde, som er udpeget og kortlagt af staten. For hvert vandværk er der en kort beskrivelse af vandværket, en gennemgang og vurdering af beskyttelsesbehovet inden for vandværkets boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og indvindingsopland (IOL) samt en angivelse af de nødvendige indsatser, som skal gennemføres af kommunen, vandværkerne eller Region Syddanmark.

   

  Beskyttelsesbehov og nødvendige indsatser er vurderet ud fra bl.a. arealanvendelse, kortlagte jordforureninger, geologi, grundvandets kemi og alder, vandværkets indvindingsboring(er), nødforbindelser til andre vandværker. Indsatserne er listet i en oversigtstabel (aktionsplan) sidst i afsnittet for hvert vandværk.

   

  Indsatserne varierer afhængigt af det vurderede beskyttelsesbehov, og omfatter bl.a. følgende indsatser:

   

  • Afklaring af de forsyningsmæssige forhold (behovet for nye boringer, nødforbindelser mv.)
  • Informationskampagner om begrænsning af pesticidforbrug over for borgere og erhverv
  • Gennemgang af vandværkets kontrolprogram for analyser af grundvand og drikkevand
  • Genberegning af BNBO og indvindingsopland (IOL), såfremt indvindingstilladelsen er ændret
  • Indgåelse af frivillige aftaler om pesticidfri drift, i tilfælde af mulig erhvervsmæssig brug af pesticider (erhvervsområder, landbrug og skovbrug mv.)

   

  De fem planer omfatter henholdsvis 19 af kommunens i alt 38 vandværker og 24 af kommunens 53 BNBO’er. I 5 BNBO’er skal der indgås aftaler i forhold til erhvervsmæssig brug af pesticider. Derudover er det nødvendigt i ca. 3 BNBO’er at afklare arealanvendelsen yderligere for at vurdere aftalebehovet.

   

  Høring/udtalelse

  Indsatsplanerne forelægges nu for Koordinationsforum og Region Syddanmark. Hvis der kommer væsentlige ændringer herefter, fremlægges forslagene på ny for Teknik- og Miljøudvalget.

  Hvis der ikke kommer væsentlige ændringer herefter, sendes forslagene i offentlig høring i 12 uger.

  Efter behandling af høringssvarene fra den offentlige høring fremsættes indsatsplanerne til endelig politisk godkendelse.

  Koordinationsforum

  Koordinationsforum er nedsat i henhold til vandforsyningsloven §12, hvor det fremgår at kommunerne har pligt til at nedsætte et koordinationsforum til at bistå med udarbejdelsen af indsatsplaner. Koordinationsforummet skal bestå af repræsentanter for vandforsyningsselskaberne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien, berørte lodsejere og eventuelle andre relevante parter i kommunen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget godkender forslagene til indsatsplanerne Genner-Løjt Kirkeby, Tinglev-Bedsted, Felsted-Rønshoved, Rens og Barsø, hvorefter de forelægges Koordinationsforum og Region Syddanmark, og

  at planerne sendes i offentlig høring i 12 uger, såfremt der ikke er væsentlige ændringer efter forelæggelsen for Koordinationsforum og Region Syddanmark.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37789, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Med henblik på opgørelse af en økonomisk kompensation til kommuner med færgedrift, har Social- og Indenrigsministeriet anmodet kommunerne om at indsende oplysninger om realiserede nettomerudgifter som følge af Covid-19 for perioden marts–september 2020. Nettomerudgiften skal beregnes i forhold til samme periode i 2019.

   

  I de tilfælde hvor kravet om kompensation udgør mindre end 1 mio. kr., skal regnskabstallene for kommunale færgeruter være ledsaget af en påtegning fra kommunalbestyrelsen om, at de anførte regnskabstal er opgjort korrekt.

   

  Den samlede kompensation for Barsøfærgen i Aabenraa Kommune er opgjort til 0,053 mio. kr., hvilket er anført på de vedlagte skemaer, som i udfyldt stand skal indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

   

  På Skema 1 opgøres mindreindtægter på godsområdet til 0,026 mio. kr.

   

  På Skema 2 opgøres mindreindtægter på passagerområdet til i alt 0,027 mio. kr. Heri indgår de mindreindtægter, som stammer fra nedsættelse af passagertaksterne under sommerperiodens tilskudspakker for henholdsvis juli og august–september 2020. Mindreindtægter i juli 2020 var på 0,017 mio. kr. og i august–september 2020 på 0,013 mio. kr.

   

  På Skema 3 kan kommunerne angive udgifter, som stammer fra ekstra rengøring, kommunikation m.m. i relation til Covid-19. Barsø Færgeri har dog ikke haft ekstra udgifter på dette område, men fik i et vist omfang gratis hjælp fra KIS i juli, august og september.

   

  På Skema 4 samles oplysningerne fra Skema 1, 2 og 3.

   

  Skema 5 indeholder en specifikation af, hvordan mindreindtægterne på 0,013 mio. kr. for perioden august-september er fremkommet. Den tilsvarende specifikation for juli (0,017 mio. kr.) er allerede indsendt til, og godkendt af, ministeriet.

   

  Social- og Indenrigsministeriet har fordelt tilskudspakkerne til de enkelte kommuner, og til Aabenraa Kommune er der afsat ca. 0,017 mio. kr. vedrørende sommerpakken i juli samt 0,118 mio. kr. vedrørende sommerpakken i august-september.

   

  Den overskydende kompensation for august-september skal betales tilbage til staten.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at opgørelsen af Covid-19 relaterede nettomerudgifter på Barsøfærgen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27608, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til ansøgninger til Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje, hvorfra der kan søges tilskud til initiativer, der bidrager til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune. Der kan søges tilskud til indsatser, aktiviteter og projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter som beskrevet i ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2025”.

   

  Der er tale om anden uddelingsrunde fra Bæredygtighedspuljen, der er forankret i Økonomiudvalget, der træffer endelig beslutning om tildeling af tilskud. Ansøgninger prioriteres forinden i de relevante fagudvalg, der oversender udvalgte ansøgninger til Økonomiudvalget.

   

  Økonomi

  Efter første uddelingsrunde i Økonomiudvalget den 18. september 2020 resterer 3,709 mio. kr. i Bæredygtighedspuljen. Der er i anden runde indsendt 43 ansøgninger for samlet 12,647 mio. kr. Der er tale om en betydelig fremgang ift. første uddelingsrunde, hvor der indsendtes 8 ansøgninger, hvoraf syv blev godkendt.

   

  Puljekriterier

  Økonomiudvalget har fastsat en række puljekriterier. Der stilles krav om medfinansiering på minimum 25 procent på ansøgninger. I de tilfælde, hvor projektansøger ikke har mulighed for at stille med 25 procent medfinansiering, ansøges det relevante fagudvalg om at bidrage med medfinansiering til ansøgningen. Endvidere skal projekterne bidrage til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter, og der lægges op til, at projekterne er nytænkende, realiserbare, vil komme mange til gode og ikke vil kunne etableres uden støtte fra puljen.

   

  Den videre proces

  De 43 ansøgninger skal behandles i de relevante fagudvalg, dvs. Teknik- og Miljøudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Vækstudvalget for Land og By, Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, inden behandling i Økonomiudvalget i januar 2021. I nogle tilfælde vil det endelige tilsagn om bevilling til projektet forudsætte en dialog med ansøger om de nødvendige tilladelser eller om projektets konkrete udformning og/eller placering. Denne dialog sker efter Økonomiudvalgets behandling. Det skal understreges, at projekter, som Aabenraa Kommune ikke har hjemmel til at støtte, er tydeligt markeret i det vedlagte materiale. Det samlede overblik over ansøgningerne fremgår af det vedlagte skema ”Samlet oversigt over ansøgninger”, hvor blandt andet ansøger, projektets titel, den ansøgte finansiering, evt. medfinansiering og den samlede vurdering fremgår.

   

  Ansøgninger til Teknik- og Miljøudvalget

  Fagudvalgene skal vurdere og prioritere ansøgninger efter fastsatte puljekriterier. Det vedlagte dokument ”Vurderinger og beskrivelser af ansøgninger” indeholder en visuel fremstilling, der viser en vurdering af hver ansøgning, som udvalget skal behandle, ift. puljekriterierne og faglig vurdering af øvrige kriterier, herunder sammenhæng med udviklings- og lokalplaner, lovlighed og øvrige forudsætninger. Vurderingen udmøntes i en samlet score til hver ansøgning, ligesom forvaltningens indstilling til, om ansøgningen anbefales imødekommet, fremgår. Det vedlagte dokument sammenfatter endvidere hver ansøgning, herunder ift. ansøgte midler, evt. medfinansiering, samt hvilke verdensmål der understøttes.

  Endvidere vedlægges et dokument med ansøgningsmateriale og bilag for det samlede antal ansøgninger til behandling i udvalget.

  Der er indsendt i alt tre ansøgninger, der hører under Teknik- og Miljøudvalgets område.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

   

  at ansøgningen Ensted Sogns Lokalråd om Bæredygtig reetablering af Storedammen i Stubbæk anbefales godkendt under forudsætning af, at forvaltningen godkender projektets elementer i forhold til beplantning, æstetik og funktion og at ansøger selv indhenter den ansøgte medfinansiering,

   

  at ansøgningen fra privatperson om tilplantning af areal med elefantgræs ikke anbefales godkendt, og

   

  at ansøgning fra Høje Kolstrup Bydelsråd om Bæredygtig byudvikling med sikker offentlige transport for alle ikke anbefales godkendt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/442, Sagsinitialer: HEHU

  Sagsfremstilling

  Der har fra politisk side været rejst et ønske om afdækning af muligheden for at udpege Naldtang Strand som Blå Flag-strand.

   

  Naldtang Strand ligger 2,5 km (luftlinje) øst for Blå Flag-stranden ved Varnæs Vig. Stranden har en P-plads, borde- og bænkesæt, en badebro og toilet (”raket”). Der tages årligt 10 badevandsanalyser, og vandkvaliteten er ”Udmærket” (højeste kategori). Stranden er meget stenet med få sandområder imellem, jf. bilag. Der har tidligere været lugtproblemer på grund af tang.

   

  Blå Flag er et internationalt kvalitetsmærke til strande med mange besøgende, mange faciliteter og et højt serviceniveau.

  Badepunkt er et nordisk kvalitetsmærke, typisk til mindre badesteder, hvor de basale faciliteter er i orden.

  Både Blå Flag og Badepunkt markeres med et flag (eller skilt), som tages ned, hvis f.eks. vandkvaliteten er for dårlig. Der henvises til orienteringen af Teknik- og Miljøudvalget den 20. februar 2019 vedr. forskellene på Blå Flag- og Badepunkt-strande. Der har i 2020 været udpeget 174 Blå Flag-strande og 39 Badepunkt-strande i Danmark.

   

  Strandkriterier for at opnå Blå Flag eller Badepunkt

  Blå Flag: Badevandskvaliteten skal have kategorien ”Udmærket”. Der skal tages min. 10 analyser pr. sæson. Hunde må ikke opholde sig på stranden i perioden 1/6-15/9.

  Der skal være gode toiletforhold, informationstavler (til oversigtskort, badevandsresultater m.m.), affaldssortering i 4 fraktioner, flagstang, livredderudstyr og førstehjælpsudstyr.

   

  Ved drift af stranden vil der kræves hejsning og nedtagning af flag, ekstra rengøring af toilet, affaldshåndtering, opsætning af badevandsresultater m.m.

   

  Badepunkt: Badevandskvaliteten skal have kategorien ”Udmærket”. Der skal tages 4 – 5 analyser pr. sæson (10 stk. anbefales). Der skal være toilet, informationstavle, livredderudstyr, affaldsspand (ingen sortering) og flagstang. Der er ingen særlige begrænsninger for adgang med hunde. Der gælder de almindelige regler for hunde ved strande (1/4 - 30/9: i snor, 1/10 – 31/3: tilladt uden snor).

   

  Drift af stranden som Badepunkt vil kun kræve mindre ændringer i forhold til nu (op- og nedtagning af flag, opfyldning af spritdispenser).

   

  Sammenfatning

  I forhold til Blå Flag mangler stranden faciliteter (nyt toilet, informationstavler, affaldssortering, livredderudstyr, førstehjælpsudstyr og flagstang). Desuden vil der kræves en mere intensiv drift og et højere serviceniveau.

  I forhold til Badepunkt kræves blot supplering med livredderudstyr, informationstavle og spritdispenser, mens driften vil være stort set uændret.

   

  Vandkvaliteten og antallet af analyser lever op til kriterierne for såvel Blå Flag som Badepunkt. Det nuværende prøvetagningssted er dog placeret ud for Naldtang-lejren, se kortbilag. Hvis stranden udpeges som enten Blå Flag eller Badepunkt, vil det naturlige badested og prøvetagningssted være i bugten ud for P-plads og i nærheden af badebro mv. Opretholdelse af Blå Flag eller Badepunkt vil være under forudsætning af, at den nuværende vandkvalitet kan opretholdes på et nyt prøvetagningssted.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at Naldtang Strand ikke er egnet som Blå Flag-strand, mens en udpegning som Badepunkt-strand er mulig og ikke vil indebære større udgifter. Det er dog usikkert, om den krævede vandkvalitet kan opretholdes, såfremt prøvetagningsstedet flyttes længere mod syd.

   

  Beslutningsalternativer

  A: standen opretholdes som almindelig badestrand uden ændringer

  B: der ansøges om, at stranden bliver en Badepunkt-strand fra sæson 2021

  C: der ansøges om, at stranden får Blå Flag fra sæson 2021

  Økonomi og afledt drift

  Blå Flag: Den årlige afgift til Friluftsrådet er 6.000 kr./strand. Dertil kommer engangsudgifter til nye faciliteter, særligt et nyt toilet. Driftsudgifterne vil være højere på grund af en mere intensiv drift og højere serviceniveau.
   

  Badepunkt: Den årlige udgift til Friluftsrådet er 5.000 kr./strand. Dertil kommer mindre engangsudgifter til nye faciliteter. Driftsudgifterne vil være stort set uændrede.

  Høring/udtalelse

  Naturstyrelsen ejer en stor del af stranden, og vil skulle høres i forhold til, om man er indforstået med, at der ansøges om Blå Flag eller Badepunkt.

   

  Naldtanglejren, som drives af De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa, bør desuden høres.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget vælger ét af de to alternativer, A eller B.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Udsat med henblik på belysning af økonomiske konsekvenser af forslag C.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63640, Sagsinitialer: AWS

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i 2020 udtaget prøver til kontrol af badevandet for dets indhold af bakterier fra i alt 33 lokaliteter, jf. bilag 1.

   

  Alle 11 Blå Flag-strande forventes igen i år at blive klassificeret som ”udmærket”. Aabenraa Kommune kan dermed søge om Blå Flag for sæson 2021 på samtlige 11 Blå Flag-strande. Af de 14 almindelige badestrande forventes 8 af strandene klassificeret til ”udmærket”, 5 strande til ”god” og 1 strand til ”tilfredsstillende”. Efter ønske fra Hotel Fakkelgården er badestranden Hotel Fakkelgården omdøbt til Kollund Østerskov Strand.

   

  I forhold til sæsonen i 2019 forventes Enstedværket Syd at falde fra ”udmærket” til ”god” og Kollund Østerskov Strand fra ”god” til ”tilfredsstillende”.
  Faldene i badevandsklassifikation skyldes, at sæsonen i 2016 var marginalt bedre end den i år. Da badevandsklassifikation bygger på en beregning baseret på de sidste 4 badesæsoner, betyder det, at disse to strande akkurat vil forventes at falde i klassifikation til næste år. Det har ikke givet anledning til yderligere undersøgelser, men vi holder øje med udviklingen.

   

  På Blå Flag-stranden Kollund badestrand blev der konstateret en kortvarig forurening fra den 31. august til den 4. september. Vi tog det blå flag ned og frarådede badning i perioden. Årsagen til den midlertidige forureningen er ikke kendt, men den vil indgå i fremtidigt opsporingsarbejde.

   

  Blå Flag-stranden ved Loddenhøj er tilpasset den nye jollehavn med hensyn til badesikkerheden. Efter dialog med Friluftsrådet er der opsat skilte med ”badning frarådes” nær broen. Broen forventes at flytte længere mod syd inden næste badesæson.

   

  Fire af Aabenraa Kommunes strande placerede sig på Frilufts Rådets top 25 over strande med bedst vandkvalitet. Sandskær Strand fik en 1. plads og Uge Lystfiskeri og Camping fik en delt 2. plads.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8310, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler vedtagelse af en plan for realisering af udviklingstiltag på Dyrskuepladsen samt frigivelse af midler til realisering af planens udviklingstiltag.

   

  Byrådet har tidligere afsat 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af en udviklingsplan for Dyrskuepladsen. Efterfølgende er der i budget 2021 afsat midler i årene 2021 - 2024 til en udviklingspulje for Dyrskuepladsen på i alt 9,130 mio. kr. til realisering af projekterne beskrevet i udviklingsplanen.

   

  Forvaltningen har udarbejdet en plan for realisering af udviklingstiltag med det overordnede formål at skabe en fleksibel og grøn plads, der er egnet til afholde større events. Planen søger at tilgodese den nuværende, og fremtidige anvendelse af pladsen som et fleksibelt arrangements- og eventområde.

   

  Planen for realisering af udviklingstiltag beskriver og illustrerer en række tiltag, der skaber mulighederne for fleksibel brug på de grønne arealer ved Dyrskuepladsen (planen er bilagt). Planen er udarbejdet med afsæt i resultaterne fra dialog og møder med repræsentanter fra henholdsvis Det Sønderjyske Fællesdyrskue og Amtsringridderforeningen Aabenraa. Bl.a. herved er det afklaret, at der ikke ønskes etableret en permanent staldbygning på Dyrskuepladsen, og at telte er en mere fleksibel løsning.

   

  I planen ses de igangværende indsatser med videreførelse af ramblaforløbet henover Dyrskuepladsen og renovering af Poppelalleen i sammenhæng med planens øvrige elementer, således helheden for området fremstår tydeligt.

   

  Planen for realisering omhandler følgende nye tiltag:

  1. Klimasikring af Dyrskuepladsen til en 10 års hændelse.
  2. Erstatning til Dyrskuet for nedrivning af eksisterende bygninger på pladsen.
  3. Etablering af punktfundamenter til opstilling af telte ved arrangementer.
  4. Mindre tiltag på pladsen for at optimere området, herunder udjævning af ringen, bortskaffelse af opbindingsbomme med mere.
  5. Styring af trafik flow på og omkring Hjelmallé og yderligere belysning på den primære parkeringsplads.
  6. Optimering af forbindelse på tværs af Mølleåen.
  7. Færdiggørelse af CampusRambla forløbet mellem UC Syd og Arena Aabenraa.

   

  I forbindelse med udarbejdelse af planen er der blevet undersøgt og prissat flere forskellige elementer, herunder forskellige scenarier for klimasikring, tiltag til forbedring af pladsen samt styring og sikring af flow i området. Forskellige scenarier er ligeledes blevet undersøgt i forhold til etablering af en stor, eller flere mindre bygninger, som erstatning for de tidligere staldbygninger på Dyrskuepladsen.

   

  Forvaltningen vil i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 vurdere, om det kan anbefales at budgetmidler fremrykkes fra 2022 til 2021, såfremt der kan opnås økonomiske, proces- eller samarbejdsmæssige fordele ved at lade arbejderne udføre i 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Eftersom planen medfører, at flere forskellige projekter igangsættes på og omkring Dyrskuepladsen vurderer forvaltningen, at tiltagene i sammenhæng kan give rationale i forbindelse med projektering, udbud og anlæg.

   

  Tabel 1: Afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigt 2021-2024:

  2021

  2022

  2023

  2024

  I alt

  2.850

  4.000

  0

  2.280

  9.130

   

  Tabel 2: Økonomisk disponering:

   

  2021

  2022

  2024

  I alt

  Eksterne anlægsarbejder og erstatning

  1.700

  0

  0

  1.700

  Kommunes projekterings- og anlægsarbejder, (herunder afvanding, etablering af ny bro mv., dræning, tilpasning af parkeringsarealer ved Arena Aabenraa og færdiggørelse af ramblaforløbet)

  1.150

  4.000

  2.280

  7.430

  I alt

  2.850

  4.000

  2.280

  9.130

   

  Der er i tabel 1 og 2 ovenfor taget højde for, at der ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 søges om overførsel af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvorefter der i alt er afsat rådighedsbeløb på 2,850 mio. kr. i 2021.

   

  Der vil være afledt drift af de ovennævnte investeringer. Disse håndteres via puljen til afledt drift, der årligt tilgår Teknik og Miljøudvalget.

   

  Indstilling

   

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36658, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har anmodet om, at forvaltningen redegør for udledninger fra overløbsbygværker i Aabenraa Kommune.

   

  Overløbsbygværker er installationer, hvorfra der udledes regnvand eller delvist urenset spildevand i tilfælde af, at der kommer så meget nedbør, at det ikke kan rummes i spildevandsledningerne.

   

  Når det gælder overløb fra bygværker på separatkloakerede strækninger, hvor der kun tilføres regnvand, kan det såkaldte "first-flush" indeholde en del forurenende stoffer, men ellers er det begrænset, hvor stor miljømæssig betydning de har.

   

  Når det gælder overløbsbygværker på fælleskloakerede strækninger, kan der være tale om en ikke uvæsentlig miljøpåvirkning, hvilket har fået stor opmærksomhed fra Miljøstyrelsen og interesseorganisationer, og det er også et område, som Aabenraa Kommune som myndighed har stor fokus på.

   

  Aabenraa Kommune er i tæt dialog med Arwos om problemstillingerne, men da det er meget omkostningstungt at få løst problemerne, er det noget, som tager lang tid. Det skyldes bl.a., at forsyningsselskaberne er begrænset af reglerne fra Forsyningssekretariatet, men også at der p.t. ikke er et tilstrækkeligt vidensgrundlag til at træffe beslutninger om fremtidige tiltag. Det er således p.t. ikke fuldstændigt klart, præcis hvor mange steder der er udledninger, som ikke har fået en udledningstilladelse. Ligesom der ikke er fuld overensstemmelse mellem registreringer i den eksisterende spildevandsplan og de udledninger, som findes i virkeligheden.

   

  Derfor er det hensigtsmæssigt, at Aabenraa Kommune, i samarbejde med Arwos, udarbejder en plan for forbedringer af vidensgrundlaget på området, hvilket er igangsat. Når det nye vidensgrundlag er klart, vil det blive indarbejdet i næste spildevandsplan, og indtil da vil det indgå i forbindelse med udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen.

   

  Arwos har indgået en aftale med en rådgiver om at få gennemgået alle udløb med henblik på en prioritering af indsatsen, hvilket i første omgang indebærer at få et bedre vidensgrundlag for, hvor det er nødvendigt at gennemføre forbedringer af spildevandssystemet.

   

  Dette vil Aabenraa Kommune sammen med Arwos kvalificere, så der sker en prioritering i forhold til områder med badevandsinteresser, udløb til sårbare naturområder (herunder habitatområder som Vadehavet) eller vandløb, hvor der er konstateret ikke tilfredsstillende tilstand.

   

  Det er målet, at det i løbet af første halvår 2021 vil være muligt at præsentere en handlingsplan for forbedring af overvågningen af overløbsbygværkerne, så det i højere grad vil være muligt at planlægge eventuelle nødvendige separatkloakeringer eller andre tiltag, som kan mindske problemerne. Sideløbende hermed arbejder forvaltningen på at udarbejde udledningstilladelser til de udledninger, som endnu ikke har det.

   

  På mødet vil Arwos komme og præsentere status for overløb, samt hvilke udfordringer selskabet står over for i forhold til overløb.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38088, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  De centrale myndigheder i Tyskland har udarbejdet et forslag til en egnsudviklingsplan, der indeholder 23 såkaldte fastlæggelser (bestemmelser). Derudover er der udarbejdet en strategisk miljøundersøgelse om planudkastets påvirkning af miljøet.

   

  Dette sker med baggrund i de store oversvømmelsesskader i de sidste to årtier og i lyset af stigende oversvømmelsesrisici på grund af klimaforandringer – hyppigere kraftige regnhændelser, stigende havvandsspejl osv. Tyskland har derfor vurderet, at der behov for en forbedret styring af oversvømmelsesrisici.

   

  Udvalgsformanden har den 25. november 2020 truffet beslutning om, at vedlagte brev fremsendes med Aabenraa Kommunes bemærkninger til Espoo-høringen.

  Lovgrundlag

   

  Høring/udtalelse

  Eventuelle bemærkninger skal være fremsendt senest den 30. november til Tyskland. Miljøstyrelsen, som samler bemærkninger fra Danmark, har høringsfrist den 26. november 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen om formandsbeslutning om Espoo høringen vedrørende forslag til egnsudviklingsplan tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Taget til efterretning.