Beslutningsprotokol

onsdag den 13. januar 2021 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 13. januar 2021

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  Taget til efterretning.

  Der blevet orienteret om følgende:

  -         Ny affaldsplan

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40461, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetforlig 2018, at der skal udarbejdes en mobilitetsplan for Aabenraa Kommune.

   

  I denne sag anmodes Teknik- og Miljøudvalget om at fastlægge de fokusområder, der skal indeholdes i mobilitetsplanen. Endvidere skal processen for udarbejdelse af mobilitetsplanen godkendes.

   

  En mobilitetsplan er en samlet plan for transport af personer på tværs af transporttyper. Den kan favne et utal af emner, for eksempel kollektiv trafik, parkering, elbiler, samkørsel, 5G eller hvordan transporten påvirker livet i byen. Corona-krisen har vist, at mobilitet også kan handle om, hvordan vi kan være mobile uden at flytte os fysisk.

   

  Af hensyn til planens omfang er det nødvendigt at prioritere mængden af fokusområder til planen, så den bliver operationel og effektivt understøtter rammerne for ”Det Gode Liv” i Aabenraa Kommune.

   

  For at sikre en politisk forankring af mobilitetsplanen er der afholdt en ”kick-off workshop”, hvor Teknik- og Miljøudvalget og Vækstudvalget for Land og By drøftede styrker og svagheder på mobilitetsområdet. Workshoppen resulterede i en prioritering af fokusområder til bearbejdning i planen.

   

  Den politiske prioritering, og den efterfølgende bearbejdning i Plan, Teknik & Miljø, danner grundlag for nedenstående forslag til fokusområder til mobilitetsplanen. Forvaltningen foreslår, at de politisk prioriterede områder suppleres med yderligere et område, der dækker bylivet, gældende for alle byer i kommunen.

   

  Alle fokusområder bør bearbejdes på et grundlag af bæredygtighed og trafiksikkerhed.

   

  I vedlagte notat er den politiske prioritering og administrative behandling af fokusområderne beskrevet og sammenfattet i et forslag om valg af fem områder til videre bearbejdning.

   

  Fokusområde nr. 1: Landdistrikter

  Området handler om at sikre mobiliteten i landdistrikternes lokalbyer. Det handler særligt om sammenhængen mellem landområder og de bynære funktioner. Det handler også om at understøtte den bæredygtige transport og skabe et attraktivt alternativ til bil nummer to. Her kan man se på en bedre udnyttelse af den kollektive trafik og på potentialet for samkørsel.

   

  Fokusområde nr. 2: Cyklisme

  Cyklisme handler om at få flere til at cykle, og at cyklen bliver det naturlige valg af transportmiddel til skole, til arbejde eller til fritidsturen. Vi skal informere om cyklens fordele, og indrette vores byer og cykelinfrastruktur, så flere får lyst til at cykle, og så vores børn selv kan transportere sig rundt. Det handler også om at vedligeholde vores stier, så man altid føler sig velkommen som cyklist.

   

  Fokusområde nr. 3: Digital infrastruktur

  Digital infrastruktur handler om at udnytte de digitale muligheder til gavn for den enkeltes mobilitet. Det kan for eksempel ske ved at muliggøre, at den enkelte stadig kan være mobil uden at flytte sig fysisk. Det kan være muligheden for at arbejde hjemmefra, at bestille og få leveret varer, at holde videokonsultationer med lægen, at få fjernundervisning med videre. På erhvervsområdet kan det handle om at være på forkant med, hvad den teknologiske udvikling (for eksempel 5G-nettet) kan give af muligheder.

   

  Fokusområde nr. 4: Byliv

  Det handler om at skabe byer i hele kommunen, som indbyder til et aktivt byliv, og som understøtter at man går eller cykler rundt. Byerne skal indbyde til ophold.

   

  Fokusområde nr. 5: Fremkommelighed

  Fremkommelighed for alle handler om at fjerne de barrierer, der kan være for den enkeltes frie valg af transportform, ved for eksempel at sikre gode parkeringsforhold, ved at give mulighed for opladning af el-biler og ved at fremkommeligheden støttes gennem brug af ITS (Intelligente Trafik Systemer). Det handler om at skabe sammenhæng på tværs af lande- og kommunegrænser.

   

  For at sikre en god bearbejdning af mobilitetsplanen, og for at den skal få en værktøjsfunktion for hele kommunen, anbefales det at planen begrænses til at omfatte de fem udpegede fokusområder.

   

  Processen for udarbejdelse af mobilitetsplanen forventes at vare cirka et halvt år, og vil indeholde følgende delprocesser:

   

  • Politisk behandling af forslag til indhold af mobilitetsplanen
  • Kortlægning og analyser jf. bilag igangsættes og udføres
  • Workshop med politikere – kortlægningsresultater præsenteres og der opstilles visioner og målsætninger
  • Borgermøder (2 stk.)
  • Høring af Handicapråd og Seniorråd
  • Konkretisering af løsningsforslag
  • Afrapportering af mobilitetsplan

   

  Udarbejdelse af mobilitetsplanen har afsæt i workshops og dialogmøder. Forvaltningens og rådgiverens fremdrift på udarbejdelsen af en plan af denne type har været, og er fortsat, udfordret som følge af corona-situationens begrænsninger for forsamling.

   

  Sagen er sendt til orientering i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at mobilitetsplanen afgrænses til at bearbejde de fem ovennævnte fokusområder, og

  at processen for udarbejdelse af planen godkendes.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38397, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Denne sag omhandler den løbende udskiftning og energirenovering af kommunens gadelys.  Kommunen har i perioden 2014-2017 udskiftet mere end 13.500 armaturer, som har givet kommunen en energibesparelse på mere end 3,0 mio. KWh årligt. Der henstår nu en udskiftning af nogle hundrede armaturer, primært på træ- og gittermaster. De manglende gadelysudskiftninger ligger geografisk spredt i kommunen, men primært inden for byerne Bolderslev, Tinglev, Hjordkær og Aabenraa.

   

  Der skal derfor i denne sag tages stilling til frigivelse af anlægsmidler til renovering af de gadelys, som i dag er bestykket med andre belysningskilder end LED, samt træ og gittermaster.

   

  Frigivelsen af anlægsmidlerne giver administrationen mulighed for et tidligt udbud og igangsætning af udskiftning.  

   

  Plan, Teknik & Miljø prioriterer midlerne til armatur og master med størst udskiftningsbehov i Bolderslev og Aabenraa-området.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten i budget 2021- 2024 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2021 til udskiftning af gadelys.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. til udskiftning af gadelys finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35593, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af to anlægsbevillinger til henholdsvis nye toiletforhold i Genner Strand og Padborg ved Oksevejen, samt til at forbedre adgangsforhold til offentlige toiletter.

   

  Ved Genner Strand er den nuværende toiletvogn nedslidt og i en stand, hvor både tilgængelighed og rengøringsvenligheden må forbedres. Plan, Teknik & Miljø anbefaler at der opsættes en selvrengørende toiletbygning med to toiletrum, hvoraf det ene rum indrettes som handicaptoilet. Omkring bygningen etableres en fast belægning, så tilgængeligheden til og fra bygningen øges for alle brugere.

   

  I Padborg ved Oksevejen anbefaler forvaltningen, at toiletbygningen rives ned og udskiftes med en ny bygning. Også her vil der være adgang til handicapvenlige faciliteter.

   

  Adgangsforhold ved toiletter

  I 2019 og 2020 er der udført arbejder til at forbedre adgangsforholdene til kommunens 19 offentlige toiletbygninger og –lokaler. Da adgangsforholdene generelt er bragt i orden ved de offentlige toiletter, ønsker forvaltningen at anvende restbevilling inklusiv 0,2 mio. kr., som skal frigives for 2021 til at forbedre adgangsforhold til og fra de nye toiletbygninger på Genner Strand og i Padborg ved Oksevejen.

   

  Forvaltningen har taget kontakt til Handicaprådet, og bedt om deres udtalelse i forhold til ovennævnte. Handicaprådet takkede for at blive hørt, men har ikke noget konkret nyt eller anderledes i relation til det generelle høringssvar, som rådet afgav i marts 2019.

  Økonomi og afledt drift

  Forvaltningen har vurderet, at de 2 toiletbygninger kommer til at koste ca. 1,4 mio. kr. at etablere inkl. belægningsarbejder, installationer med videre. 

   

  Der er på investeringsoversigten 2021 – 2024 afsat i alt 0,8 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2021 til renovering af toiletbygningen ved Genner Strand og Padborg ved Oksevejen.

   

  Der er på investeringsoversigten 2021 – 2024, for så vidt angår adgangsforholdene til de offentlige toiletter, afsat i alt 0,7 mio. kr. i rådighedsbeløb fordelt over årene 2019 til 2021.  Regnskabet for 2020 viser et forventet mindre forbrug på i alt ca. 0,4 mio. kr. og sammen med de 0,2 mio. kr., som søges frigivet i 2021, forventes der at være ca. 0,6 mio. kr. Tilsammen giver de to bevillinger mulighed for samlede løsninger for gode adgangsforhold og nye toiletbygninger på de to lokaliteter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til projektet ”Renovering af Toiletter”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives, og

  at der gives et tillæg til en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til projektet ”Adgangsforhold til offentlige toiletter”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  Anbefales godkendt idet der meddeles en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til projektet nye toiletforhold i Genner Strand og Padborg ved Oksevejen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38383, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsmidler til belægninger på kommunens  veje, cykelstier og fortove. Anlægsbudgettet på i alt 10 mio. kr. har afsæt i budgetaftalen 2021-2024.

   

  Med anlægsbevillingen vil Plan, Teknik & Miljø kunne koordinere med andre indsatser på driftsområdet, og udførslen udmøntes løbende i 2021 under politikområdet ”Vejdrift” under Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Der afsættes 5,0 mio. kr. til asfaltforbedringer på kommunens mindre veje og 1,0 mio. kr. til stibelægninger. 4,0 mio. kr. afsættes til at løfte tilstanden på fortove og gangarealer. Pengene er afsat i budgettet i 2021.

   

  Udvælgelsen af strækninger sker i henhold til det registrerede skadesomfang registreret gennem de årlige tilsyn. Det generelle tilstandsbillede er senest opgjort i rapporten ”Tilstand af veje, cykelstier og fortove” fra 2020.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten i 2021 afsat 5,0 mio. kr. til asfalt primært på kategori 4-vejene samt 4,0 mio. kr. til belægninger som for eksempel fortove, og 1,0 mio. kr. til cykel- og gangstier.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives anlægsbevilling på i alt 10,0 mio. kr. til asfalt på mindre veje, fortove og gangarealer finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til asfalt - veje, fortove og cykelstier, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24486, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 4 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 udvider kloakopland AÅr01 ved Årslev med to nyudstykkede ejendomme, så disse kan kloakeres.

  Desuden vil 2 matrikler i kloakopland AAa38 ved Jørgensgård i Aabenraa få fjernet status som planlagt separatkloakeret, og de vil forblive fælleskloakeret. Denne ændring foretages på grund af store tekniske vanskeligheder ved separatkloakering af matriklerne. Det er desuden vurderet, at kloaksystemet kan håndtere, at ejendommene forbliver fælleskloakeret uden problemer.

   

  Tillægget sendes i offentlig høring i otte uger, hvor alle ejere af berørte matrikler vil få direkte besked om høringen.

   

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre arbejdet med at etablere ledninger og stik til de nyoptagede ejendomme.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/5981, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Med Tillæg nr. 5 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 planlægges en del af kloakopland ADi01 ved Vennersminde separatkloakeret. Tillægget giver mulighed for, at der kan erhverves arealer til anlæg af regnvandsbassin og ledninger i forbindelse med separatkloakeringen. Dette sker i henhold til lokalplan nr. 115, hvor det er beskrevet, at lokalplanområdet skal separatkloakeres.

   

  Først ved den endelige vedtagelse af Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2022 skal der tages stilling til eventuel ekspropriation.

   

  Tillægget sendes i offentlig høring i otte uger, hvor alle ejere af berørte matrikler vil få direkte besked om høringen.

   

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre arbejdet med anlæggelse af regnvandsbassiner, ledninger og pumpestationer.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/41135, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i 2019, i samarbejde med Naturstyrelsen, som ejer Store Okseø, nedrevet en række eksisterende faciliteter og ryddet op på øen. Efterfølgende er der i fællesskab opsat faciliteter til brug for besøgende på øen. Der er opstillet muldtoilet, sheltere samt en bro på øen. Disse aktiviteter er afsluttet med udgangen af 2020. Øen fremstår nu opryddet og klar til at blive brug for besøgende med interesse for natur og friluftsliv. 

   

  Som en del af det fælles arbejde med ovenstående projekter indgås en samarbejdsaftale om den fremtidige vedligeholdelse på Store Okseø. Aftalen er gældende fra den 13. januar 2021, og er udformet som en samarbejdsaftale, og i princippet følger en ansvarsdeling, hvor Naturstyrelsen står for naturplejen, og Aabenraa Kommune står for driften af de nu opstillede faciliteter. 

   

  Med aftalen afsluttes de ovenstående projekter og overgår til drift.

  Økonomi og afledt drift

  Der er årligt afsat 0,25 mio. kr. af de årlige midler til ”Afledt drift” som tilgår Teknik- og Miljøudvalget. Det bemærkes, at transport til øen har indflydelse på driftsomkostningerne.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at samarbejdsaftalen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38562, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 4. marts 2020 et forslag til opsætning af skiltning med lastbilparkering, til steder hvor lastbiler må holde parkeret om natten i op til 72 timer. Skiltningen er en nødvendig konsekvens af den nye parkeringsbekendtgørelse, som trådte i kraft den 1. juli 2019.

   

  Skiltene er opsat som vedtaget, i overensstemmelse med vedlagte bilag, men der anbefales et par justeringer jf. nedenstående.

   

  Skiltningen på Kliplev Erhvervspark (nr. 27 på bilaget) har mødt indsigelse fra to firmaer i området, som ikke ønsker at pladserne bliver et sted for langtidsophold for udenlandske chauffører i kraft af nærheden til motorvejen.

  Da der findes et nærliggende parkeringsareal på Vestermarksvej i Kliplev (nr. 26), foreslår forvaltningen derfor, at Kliplev Erhvervspark friholdes for lastbilparkering i op til 72 timer.

   

  Forvaltningen foreslår, at skiltningen ved Hermesvej 19 udgår (nr. 48 og 49), da de to udpegede kantbaner reelt har funktion som busstop.

   

  Plan, Teknik & Miljø har modtaget indsigelse mod placering af lastbilparkeringen i Ravsted (nr. 13), hvor der er anlagt en grusplads i vejsiden på Ravsted Skolegade, lidt længere ude af byen end den hidtidige grusplads, som hyppigt blev benyttet. Forvaltningen anbefaler at fastholde den nye placering.

  Forvaltningen har også modtaget henvendelse om, at den nye plads bør kunne rumme flere lastbiler. Dette behov følges løbende, og pladsens længde justeres om nødvendigt.

  Nedlæggelse af muligheden for lovlig lastbilparkering i Ravsted skønnes at medføre ulovlig parkering, og ikke at parkeringen flyttes til fjernere liggende, lovlige pladser.

   

  Ved de steder i byområder (Birkholm (7 og 8) i Hjordkær, Nr. Hostrupvej (14) og Jyllandsgade (15) i Rødekro, Lille Kolstrup (38 og 39) og Stegholt (40) i Aabenraa, samt Plantagevej (41) i Bov), hvor der både må holde personbiler og lastbiler, ændres undertavlen, så det bliver tydeligt, at parkering også må ske med personbiler.

  Lovgrundlag

  En parkeringsbekendtgørelse besluttes med hjemmel i Færdselslovens § 92.

  Økonomi og afledt drift

  Finansiering af skiltningen sker via de eksisterende bevillinger på vejområdet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ovennævnte forslag til ændring af skiltningen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  Godkendt idet muligheder for alternativ parkering i Ravsted og Kliplev undersøges nærmere. Rønshoved udtages som 72 timers lastbilparkering. Behovet og benyttelse af pladserne evalueres årligt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27824, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Restaurant Under Sejlet har rettet henvendelse til Aabenraa Kommune vedrørende ønske om at udvide restaurantens lagerfaciliteter i bastionen på Sønderstrand i Aabenraa med et fag mere. Ansøger råder i forvejen over to fag til lagerfaciliteter.

   

  Bastionen består af i alt otte overdækkede fag, hvoraf de fem fag er bebygget og indrettet med vinterbader, toilet- og lagerfaciliteter.

   

  Ansøger oplyser, at projektet opføres i tilsvarende materialer, som der er anvendt til den øvrige del af bastionen.

   

  Den ubebyggede del af bastionen anvendes året rundt af mange forskellige målgrupper, og er eneste mulighed for at opholde sig under tag på strandområdet.

   

  Plan, Teknik & Miljø anbefaler at imødekomme ansøgers ønske under forudsætning af, at de fornødne myndighedsgodkendelser er opnået, og at fremadrettet drift og vedligehold af faciliteten påhviler ansøger.

   

  Byrådet har i budget 2021-2024 afsat 2,8 mio. kr. til etablering af vinterbaderfaciliteter, offentlige toiletter og videoovervågning på Sønderstrand samt 0,750 mio. kr. til en visionsplan for etablering af vandsportsarena. Ingen af disse projekter forventes at kollidere med ansøgers ønske.

  Lovgrundlag

  Arealet ved bastionen, som ønskes ændret, er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen, hvorfor der skal søges dispensation hos Kystdirektoratet.

  Økonomi og afledt drift

  Ansøger betaler en årligt leje på ca. 0,025 mio. kr. for det lejede på Sønderstrand. Det fordeler sig med ca. 0,020 mio. kr. for grundarealet, hvor Under Sejlets restaurant er opført og med ca. 5.000 kr. for de to fag i bastionen, som på nuværende tidspunkt indgår i lejekontrakten med ansøger.

   

  Den årlige leje skal ved imødekommelse af ansøgning om et ekstra fag, der tilføjes lejekontrakten, reguleres med de anført antal m2. Den årlige lejeindtægt vil for tre fag i bastionen udgøre ca. 8.000 kr., og den samlede indtægt for hele lejemålet vil udgøre ca. 0,028 mio. kr.

   

  Ansøger afholder alle udgifter forbundet med etablering af lagerfaciliteten, herunder udgifter til byggesagsbehandling og lignende.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgningen om at leje et ekstra fag i bastionen til lagerfaciliteter imødekommes,

  at lejekontrakten reguleres med tilføjelse af det ekstra fag, så lejeindtægt udgør ca. 0,028 mio. kr.,

  at det påhviler ansøger at indhente de fornødne myndighedsgodkendelser for etablering af lagerfaciliteter i det tilføjede fag,

  at ansøger afholder samtlige omkostninger forbundet med etablering af lagerfaciliteten,

  at efterfølgende drift og vedligeholdsomkostninger påhviler ansøger, og

  at dersom der ikke foreligger et konkret projekt ultimo 2021 bortfalder tilsagnet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/41536, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal det besluttes i hvilket omfang, der skal adgangsreguleres for ophold i parkeringshuset på Skrænten i Aabenraa by. Parkeringshusets to nederste dæk har i perioden 5. oktober til 27. november været lukket i tidsrummet 20:00-06.30 for at hindre ophold med køretøjer uden et egentligt parkeringsformål. Lukningen blev besluttet som en prøveperiode, fordi kommunen via borgerhenvendelser og dialog med politiet har ønsket at gennemføre tiltag, der kunne reducere omfanget af støj og utryghed, som har været voksende i området i en længere periode.

   

  Plan, Teknik & Miljø har evalueret forløbet og opgjort antallet af henvendelser afledt af den midlertidige lukning. Opgørelsen er bilagt. Det er den overvejende konklusion, at nedlukningen ikke har givet væsentlige ulemper for erhvervsdrivende eller beboere. Skulle man søge en mere permanent lukning eller adgangsregulering, vil løsningen dog skulle give mulighed for adgang til den privatejede P-kælder eller andre med et anerkendelsesværdigt formål. Det kunne være kommunens Driftsenhed, parkerende med beboerlicenser eller lignende.

   

   

  Forvaltningen foreslår, som følge af evalueringsperioden, følgende virkemidler:

   

  Tiltag 1) Ophold i P-huset forbudt i tidsrummet 20-06 på alle ugens dage. Færdsel ved parkering tilladt. I dag er torsdage undtaget.

   

  Tiltag 2) Opholdsbestemmelserne suppleres af fysiske bomme, der regulerer adgangen til P-husets to nederste dæk. Løsningen skal fortsat kunne give adgang til p-kælderens brugere jf. ovenstående.

  Økonomi og afledt drift

  At opsætte bomme, i en løsning kendt fra andre p-huse, og at administrere adgangsbestemmelser for P-huset vil koste omkring 0,25 mio. kr. i etableringsomkostninger og forventeligt 0,05 mio. kr./år i afledte driftsforhold til administration, vedligehold, el, service og skadesudbedring.

   

  Omkostningerne til etablering kan indeholdes i budgettet under politikområdet ”Vejdrift”. De afledte driftsomkostninger vil være omfattet af budgettet for Afledt Drift, der årligt tilgår Teknik- og Miljøudvalget. 

   

  Der skal forventes en længere leveringstid på udstyr og opsætning af fysisk adgangsregulering ved P-huset.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ophold i P-huset alle ugens dage ved skiltning forbydes i tidsrummet kl. 20-06, men at færdsel ved parkering er tilladt (tiltag 1), og

  at det besluttes, om tiltag 2 i sagsfremstillingen skal gennemføres.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  1. at godkendt,

  2. at yderligere tiltag afventer effekten af permanent opholdsforbud alle ugens dage.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/11084, Sagsinitialer: tbkn

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 24. juni 2020 at meddele tilladelse til et projekt om kystbeskyttelse på blandt andet Varnæsvej 99B som ansøgt af Arwos. Tilladelsen er blevet påklaget, og afventer afgørelse ved Miljø- og Fødevareklagenævnet. En nabo klagede over, at projektet vil hindre offentlighedens færdsel langs stranden og over, at samme nabo ville skulle deltage i projektet, herunder økonomisk.

   

  Aabenraa Kommune har nu modtaget en ansøgning fra Arwos om et tilrettet projekt om kystbeskyttelse, hvor naboejendomme til Varnæsvej 99B ikke inddrages i projektet, og hvor selve kystbeskyttelsen udformes anderledes, så offentlighedens færdsel langs stranden sikres bedre.

   

  Arwos ønsker således fortsat at sikre en offentlig spildevandsledning ud for Varnæsvej i Aabenraa. Spildevandsledningen er på nuværende tidspunkt beskyttet af en støttemur, men denne er i dårlig stand, hvorfor yderligere beskyttelse er nødvendig.

   

  Der ansøges om kystbeskyttelse ved forstærkning af støttemur til stranden på Varnæsvej 99B. Ansøgningen er udarbejdet af Arwos i samarbejde med lodsejeren. Projektet består i en forstærkning af den eksisterende støttemur, så bredden øges med 30 cm foroven og 80 cm i bunden.

   

  Arbejdet ønskes udført forår – forsommer 2021.

   

  Af kystbeskyttelsesloven følger, at formålet med kystbeskyttelse blandt andet er at beskytte ejendom ved at reducere risikoen for kystnedbrydning fra havet under hensyntagen til natur-, miljø- og øvrige interesser for kysten.

   

  Kyststrækningen i det pågældende område er langt fra uberørt. Naturens frie udfoldelse og kystlandskabets bevarelse og genopretning bør på den baggrund ikke tillægges stor betydning. Sammenlignet med den samlede indflydelse af områdets andre kystbeskyttelser har anlægget heller ikke stor indflydelse på de naturlige processer.

   

  En tilsvarende kystbeskyttelse i samme område blev prøvet ved Transportministeriet som daværende klageinstans i 2012. Her blev tilladelsen stadfæstet.

   

  Forvaltningen foreslår, på baggrund af anlæggets samfundstjenlige formål og omfang, kyststrækningens generelle udtryk med øvrige kystbeskyttelsesanlæg og afgørelsen fra Transportministeriet, at der gives tilladelse til det ansøgte projekt uden yderligere vilkår.

   

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 05. februar 2020, at alle sager om kystbeskyttelse afgøres af Teknik- og Miljøudvalget indtil videre. Sagen afgøres således i Teknik- og Miljøudvalget med hjemmel i kystbeskyttelsesloven.

  Lovgrundlag

  Kystbeskyttelsesloven.

  Høring/udtalelse

  Projektet har endnu ikke været i nabohøring, men er udarbejdet i samarbejde med lodsejer af den eneste ejendom, der direkte berøres af projektet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles tilladelse til det ansøgte kystbeskyttelsesprojekt på ejendommen Varnæsvej 99B.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63640, Sagsinitialer: AWS

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i 2020 udtaget prøver til kontrol af badevandet for dets indhold af bakterier fra i alt 33 lokaliteter, jf. bilag 1.

   

  Alle 11 Blå Flag-strande forventes igen i år at blive klassificeret som ”udmærket”. Aabenraa Kommune kan dermed søge om Blå Flag for sæson 2021 på samtlige 11 Blå Flag-strande. Af de 14 almindelige badestrande forventes 8 af strandene klassificeret til ”udmærket”, 5 strande til ”god” og 1 strand til ”tilfredsstillende”. Efter ønske fra Hotel Fakkelgården er badestranden Hotel Fakkelgården omdøbt til Kollund Østerskov Strand.

   

  I forhold til sæsonen i 2019 forventes Enstedværket Syd at falde fra ”udmærket” til ”god” og Kollund Østerskov Strand fra ”god” til ”tilfredsstillende”.
  Faldene i badevandsklassifikation skyldes, at sæsonen i 2016 var marginalt bedre end den i år. Da badevandsklassifikation bygger på en beregning baseret på de sidste 4 badesæsoner, betyder det, at disse to strande akkurat vil forventes at falde i klassifikation til næste år. Det har ikke givet anledning til yderligere undersøgelser, men vi holder øje med udviklingen.

   

  På Blå Flag-stranden Kollund badestrand blev der konstateret en kortvarig forurening fra den 31. august til den 4. september. Vi tog det blå flag ned og frarådede badning i perioden. Årsagen til den midlertidige forureningen er ikke kendt, men den vil indgå i fremtidigt opsporingsarbejde.

   

  Blå Flag-stranden ved Loddenhøj er tilpasset den nye jollehavn med hensyn til badesikkerheden. Efter dialog med Friluftsrådet er der opsat skilte med ”badning frarådes” nær broen. Broen forventes at flytte længere mod syd inden næste badesæson.

   

  Fire af Aabenraa Kommunes strande placerede sig på Frilufts Rådets top 25 over strande med bedst vandkvalitet. Sandskær Strand fik en 1. plads og Uge Lystfiskeri og Camping fik en delt 2. plads.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Udsat.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30518, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Denne sag drejer sig om orientering af Teknik- og Miljøudvalget om kommende lokalplanforslag nr. 98-1 for sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb samt forslag til kommuneplantillæg nr. 46 Teknisk anlæg.

  Vækstudvalget for Land og By behandler den 14. januar 2021 sag om godkendelse af forslag til Lokalplan nr. 98-1, forslag til Kommuneplantillæg nr. 46 og screening af de to planer i henhold til miljøvurderingsloven.

  Formålet med tillæg nr. 1 er at åbne mulighed for at opføre en pumpestation over terræn, idet den oprindelige lokalplan kun gav mulighed for en underjordisk pumpestation. Der vil således kunne opføres en bygning på op til 400 m2 og med en højde på op til 12 meter over kote 0,0 m, og som kan rumme en pumpestation (snekkeanlæg) og bygning med teknikrum, som skal rumme motorer og elforsyning med videre. Over pumpestationen gives mulighed for en udsigtsplatform. Pumpestationen og sluseanlægget forberedes til at kunne integreres i strandpromenadens forløb langs Mølleåens udløb mellem Søndre Havnevej og lystbådehavnen.

   

  Forslaget er et tillæg til gældende lokalplan, og dækker kun delområde 6 og en mindre del af delområde 3 i Lokalplan nr. 98.

  Der har forud for udarbejdelsen af forslaget til Kommuneplantillægget været indkaldt ideer og forslag i november 2020. Der indkom ingen ideer og forslag i høringsperioden.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Lokalplan nr. 98 Skibbroen/ Sønderjyllandskajen. Med den endelig vedtagelse aflyses denne inden for det område, som er omfattet af Lokalplan nr. 98-1.

  Området er omfattet af kommuneplanramme 1.1.043.F Lystbådehavn og en mindre del af ramme 1.1.069.E Skibbroen/ Sønderjyllandskajen. Kommuneplantillæg nr. 46 har til formål at udlægge et mindre området til teknisk anlæg. Der udlægges et nyt rammeområde 1.1.238.T.

  Området er beliggende i byzone. Zoneforholdene ændres ikke.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  Taget til efterretning.