Beslutningsprotokol

onsdag den 3. februar 2021 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 3. februar 2021

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2021

  Taget til efterretning.

  Der blev orienteret om adgang til offentlige toiletter i vinterperioden, samt placering af nyt toilet i Padborg.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2233, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  I den nye affaldsbekendtgørelse, som trådte i kraft den 1. januar 2021, er der indført øgede krav til sortering af affald, herunder hvilke typer affald, som skal afhentes på borgernes adresser.

   

  Ifølge bekendtgørelsen skal kravene være efterlevet inden den 1. juli 2021, hvilket ikke er muligt i praksis, da der først skal udarbejdes nye regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald, Arwos skal udbyde opgaven, og Arwos er bundet af en eksisterende kontrakt. Bekendtgørelsen giver mulighed for, at der inden den 1. marts 2021 kan ansøges om dispensation frem til den 31. december 2022.

   

  Selvom der opnås dispensation, kan det være vanskeligt at nå implementeringen af et nyt system for affaldssortering og -afhentning inden den 31. december 2022, da alene processen med nyt udbud tager lang tid. Dette skyldes, at der er behov for specialbyggede biler til at hente affaldet, og der er lang leveringstid på disse.

  Det vil på mødet blive fremlagt, hvilke udfordringer opgaven giver, og hvilke forhold Teknik- og Miljøudvalget skal forholde sig til, før der kan vedtages nye regulativer.

   

  Det normale ville være, at man vedtager en ny affaldsplan, før der udarbejdes nye regulativer, men på grund af tidspresset i sagen foreslås det, at den politiske proces i første omgang kommer til at handle om nye regulativer, og at der efterfølgende sættes en proces i gang med ny affaldsplan.

   

  Således anbefales det, at processen kommer til at følge nedenstående plan:

   

  På marts-mødet fremlægges politiske dilemmaer samt forslag til forskellige scenarier til at løse opgaven med angivelse af fordele, ulemper, omkostninger og bæredygtighedsbetragtninger. Der bør på dette møde besluttes 1-2 scenarier til det videre arbejde.

   

  På april-mødet fremlægges mulige løsninger, og præsenteres forslag til nye regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald, som sendes i 4 ugers offentlig høring.

   

  På juni-mødet fremlægges indkomne høringssvar og nye regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald til godkendelse.

   

  På juni-mødet vil der ligeledes blive taget hul på arbejdet med ny affaldsplan, så det præsenteres, hvad opgaven er, og der fremlægges forslag til proces.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om affald

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forvaltningen ansøger om dispensation hos Miljøstyrelsen fra kravet om at implementere de nye krav inden den 1. juli 2021, og

  at processen for ændring af regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2021

  1.     at godkendt

  2.     at godkendt idet 6 stemte for, imod stemte 1, Jan Riber Jakobsen (C).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12510, Sagsinitialer: LHA

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 6. maj 2020, at Plan, Teknik & Miljø skulle udarbejde en forskrift for indretning og drift af restaurationer. Denne forskrift forelægges nu til beslutning, efter der er modtaget høringssvar fra brancheorganisationen DRC (Danmarks Restauranter og Caféer).

   

  Formålet med forskriften er at forebygge støj- og lugtgener ved indretning og drift af restaurationer.

   

  Forskriften skal gøre det nemmere for både nuværende og kommende restaurationsejere at overskue miljøreglerne for indretning og drift af restaurationer, og gøre det nemmere for forvaltningen at håndtere eventuelle klagesager.

   

  I forhold til eksemplet fra Sønderborg Kommune, som udvalget blev præsenteret for på mødet den 6. maj 2020, er der suppleret med et længere kapitel med ”gode råd til restauratører” inden forskriftens paragraffer.

   

  Bestemmelserne i forskriftens paragraffer er redigeret og delvist præciseret, men ikke indholdsmæssigt ændret væsentlig i forhold til eksemplet. Bemærkningerne fra DRC omhandler formuleringer vedr. ventilationsanlæg, udeservering og henvisning til grænseværdier for støj. Disse bemærkninger er indarbejdet i forskriften. Desuden har DRC ønsket en tættere kobling til andre myndigheders retningslinjer og bevillingsprocessen. Der er nu indarbejdet en henvisning til levnedsmiddelmyndighedernes retningslinjer. Forvaltningen har fastholdt hjemmel, og klageadgang med ophæng i Miljøbeskyttelsesloven, da forskriften omhandler miljøforhold og ikke bevillingsforhold eller forhold, der administreres af andre myndigheder.

   

  Bemærkningerne er gennemgået i vedlagte høringsnotat.

   

  Der er ikke krav om offentlig høring inden vedtagelse. Forskriften offentliggøres på kommunens hjemmeside, og der orienteres om den ved det førstkommende dialogmøde med restauratørerne.

  Økonomi og afledt drift

  Når forvaltningen i dag modtager en klage over eksempelvis støjgener fra en restauration (værtshus/diskotek), er det forvaltningens opgave at eftervise, at der er begrundet mistanke om en gene. Dette gøres ved at foretage en orienterende støjmåling. Den orienterende måling foretages af forvaltningen selv, men hvis der er tale om bygningstransmitteret støj/lavfrekvent støj, kan forvaltningen ikke selv foretage målingerne, men må bekoste en ekstern rådgiver til denne opgave.

   

  Ved eftervist begrundet mistanke kan forvaltningen udstede påbud om at foretage en miljømåling – ekstern støj. Denne støjmåling betales af den pågældende restauration.

   

  Tidsforbruget og udgifterne for at foretage en orienterende måling og meddelelse af et eventuelt påbud, kan undgås med vedtagelsen af denne forskrift, blandt andet ved krav om plombering og dokumentation i forhold til lydanlæg og generelt ved, at det er restaurationen selv, der skal påvise at forskriften overholdes.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forskriften godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2021

  Godkendt idet det præciseres, at eventuelle eksisterende bevillinger ikke påvirkes.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/442, Sagsinitialer: HEHU

  Sagsfremstilling

  På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 2. december 2020 behandledes en sag vedrørende den fremtidige status for Naldtang Strand, enten uændret som badestrand, som Badepunkt eller som Blå Flag–strand. Udvalget besluttede, at de økonomiske konsekvenser for udpegning som Blå Flag-strand skulle belyses.

   

  Økonomiske konsekvenser

  Såfremt stranden bliver en Blå Flag-strand, vil det indebære en engangsinvestering i 2021 på ca. 0,450 mio. kr. samt årlige merudgifter i forhold til den nuværende drift af stranden på ca. 0,096 mio. kr.

   

  Engangsinvesteringer (i alt ca. 0,450 mio. kr.): Inden sæsonstart vil der skulle opføres et toilet samt opstilles livredderudstyr, informationstavler, borde og bænke, affaldsspande, flagstang med videre.

   

  Årlige merudgifter til drift af stranden (ca. 0,096 mio. kr.).

  I forhold til den nuværende drift vil der kræves daglig rengøring af toilettet som minimum 1. juni – 15. september, hejsning og nedtagning af flag, notering af analyseresultater, strøm til toilettet samt affaldssortering. De årlige merudgifter anslås til ca. 0,090 mio. kr. Hertil kommer en årlig afgift til Friluftsrådet på 6.000 kr.

   

  Da stranden ejes af Naturstyrelsen, er den nuværende drift relativt begrænset, og omfatter 15 rengøringer af toilet, opsætning og nedtagning af badebro samt tømning af samletank, i alt ca. 0,030 mio. kr.

   

  Vandkvalitet og prøvetagningssted

  Af sagsfremstillingen fra december fremgår det, at det nuværende prøvetagningssted ikke er placeret i bugten ved P-pladsen, men længere ude ved Naldtang-lejren, se kortbilag.

  Prøvetagningsstedet skal flyttes, i forbindelse med en evt. udpegning til Blå Flag eller Badepunkt, for at give et retvisende billede af vandkvaliteten ved det naturlige badested tæt ved P-plads, badebro og øvrige faciliteter.

  Udløbet fra Varnæs Skovsø har sin udmunding i bugten, og det er derfor usikkert, om vandkvaliteten i bugten kan leve op til Blå Flag / Badepunkt-kriterierne.

   

  Tilladelser

  Inden stranden kan åbnes som Blå Flag-strand, vil der skulle etableres de nødvendige faciliteter, herunder toilet og informationstavler. Det forudsættes, at der kan opnås dispensation fra strandbeskyttelseslinjen (sagsbehandlingstid op til 7 måneder) samt byggetilladelse til toilettet. Åbningen kan udsættes, til faciliteterne er på plads.

   

  Anbefaling

  I betragtning af den store nødvendige investering, kombineret med usikkerheden vedr. vandkvalitet, anbefaler forvaltningen, at prøvetagningsstedet flyttes fra 2021, og der først senere tages stilling til spørgsmålet om evt. udpegning til Blå Flag.

  Forlæggelse for udvalget anbefales, når der foreligger data nok for at kunne foretage en statistisk vurdering af vandkvaliteten i bugten over en kortere årrække. På det tidspunkt vil der være tid til at foreslå finansiering samt indhente de nødvendige tilladelser, således at stranden kan blive Blå Flag-strand, forudsat vandkvaliteten lever op til kriterierne.

  Høring/udtalelse

  Naturstyrelsen, som ejer en del af stranden, har været hørt, og er indforstået med, at der ansøges om Blå Flag, idet kommunen betaler de forskellige faciliteter.

  Desuden har naboer (Naldtanglejren og lodsejer nærmest lejren) til Naldtang Strand været hørt og er positivt indstillede.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at prøvetagningspunktet flyttes i bugten ved Naldtang, og

  at sagen fremlægges til beslutning, når der foreligger tilstrækkeligt mange målinger til statistisk vurdering af vandkvaliteten ved det nye prøvetagningssted.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35762, Sagsinitialer: AWS

  Sagsfremstilling

  Med Tillæg nr. 6 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 planlægges etablering af et regnvandsbassin og en omorganisering af kloakoplandene BKr07 og BKr11 i Kruså. Ændringen af de to kloakoplande retter op på en fejl i Spildevandsplanen 2018-2022, hvor det fremgik, at fire af erhvervsejendommene på den sydlige del af Sønderborgvej i Kruså var separatkloakeret. Nærmere undersøgelser har vist, at de er fælleskloakeret og med Tillæg nr. 6 planlægges erhvervsejendommene således separatkloakeret.

  Etablering af regnvandsbassinet er en konsekvens af Spildevandsplan 2018-2022, der medfører separatkloakering af området. Da planen blev vedtaget, var den præcise placering og nødvendige dimensionering af bassinet endnu ikke afklaret. Denne afklaring sker med nærværende tillæg til planen.

   

  Først ved den endelige vedtagelse af Tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen 2018-2022, skal der tages stilling til eventuel ekspropriation.

   

  Tillægget sendes i offentlig høring i otte uger. Alle ejere af berørte matrikler vil få direkte besked om høringen.

   

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre arbejdet med anlæggelse af regnvandsbassinet, ledninger og pumpestationer.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at forslaget til Tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen 2018-2022 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2021

  Ændringsforslag fra Eivind Underbjerg Hansen (V):

  Sagen udsættes, idet alternativ placering af regnvandsbassin undersøges nærmere.

   

  Afvist idet 1 stemte for, imod stemte 6.

  Arne Leyh Petersen (O), Kurt Andresen (S), Thomas Juhl (V), Egon Madsen (A) og Christian Panbo (A) stemte imod med den begrundelse, at man vil afvente høringssvarene.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) stemte imod med den begrundelse, at han er imod tillægget til spildevandsplanen.

   

  Forvaltningens indstilling godkendt idet 6 stemte for, imod stemte 1, Jan Riber Jakobsen (C), med samme begrundelse som ændringsforslaget.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/41519, Sagsinitialer: LBKL

  Sagsfremstilling

  Ifølge Vandforsyningslovens §53 skal almene vandforsyningers årligt fastsatte drifts- og anlægsbidrag (takstblade) godkendes i den eller de kommuner, hvor vandet forbruges.

   

  Almene vandforsyninger, der leverer mere end 200.000 m3 pr. år, er endvidere omfattet af Vandsektorloven, hvilket indebærer, at Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) fastsætter økonomiske rammer (indtægtsrammer) individuelt for hver enkelt vandforsyning.

   

  Kommunen skal påse, at de almene vandforsyningers økonomi følger hvile-i-sig-selv princippet, hvilket vil sige, at vandforsyningen over en årrække hverken opbygger formue eller gæld.

   

  Kommunen skal ligeledes påse, at forskelle i de almene vandforsyningers anlægs- og driftsbidrag for forskellige kategorier af ejendomme er objektive og sagligt begrundede samt, at der ikke sker ubegrundet forskelsbehandling mellem for eksempel kategorier af ejendomme eller mellem private og erhvervsmæssige tilslutninger.

   

  I 2020 var der 35 almene vandforsyninger, der skulle have godkendt deres drifts- og anlægsbidrag. Plan, Teknik & Miljø har godkendt drifts- og anlægsbidrag for 2020 for 26 almene vandforsyninger. 9 almene vandforsyninger har ikke indsendt udkast til takstblad med nødvendige oplysninger, og deres senest godkendte drifts- og anlægsbidrag er fra årene 2018 – 2019, samt en del af 2020. Vedlagte bilag viser de senest godkendte takster.

   

  Forvaltningen er i dialog med de almene vandforsyninger, der ikke har et godkendt takstblad for hele 2020 og/eller tidligere år.

  Lovgrundlag

  Vandforsyningsloven og Vandsektorloven.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1951, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

   

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2021

  -