Beslutningsprotokol

onsdag den 3. marts 2021 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger: Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i punkt 24-26.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 3. marts 2021

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

  Godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

   

  -         Status på vintertjeneste

  -         Orientering om invitation til konkurrencen ”Danmarks vildeste kommune”

   

  Taget til efterretning.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2187, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2020 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

   

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

   

  Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

  Anlægsprojekt (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Cykelsti Genner/Løjt

  7.009

  7.004

  5

  Padborg Skolecykelby

  3.966

  3.965

  1

  Trafikplan Kassø

  5.500

  5.503

  -3

  Cykelforbindelse Ringvej i Rødekro

  2.719

  2.719

  0

  I alt

  19.194

  19.191

  3

  +=mindreforbrug og -=merforbrug

   

  Det fremgår af tabel 1, at der samlet set er et mindreforbrug på 3.000 kr.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2020 på det skattefinansierede område med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et samlet mindreforbrug på 3.000 kr., der tilgår kassebeholdningen i 2020.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2187, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges bemærkninger til regnskab 2020 på Teknik- og Miljøudvalgets område, jf. vedlagte bilag. Bemærkningerne vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2020, og skal ikke politisk godkendes i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

   

  Drift

  For Teknik- og Miljøudvalget viser resultatet for 2020 et regnskab med et samlet merforbrug på 2,573 mio. kr., hvilket svarer til 1,78% af udvalgets nettodriftsbudget på 144,483 mio. kr. Resultatet dækker over variationer på de enkelte områder under udvalget, hvor de væsentlige afvigelser er et merforbrug på projekter og et mindreforbrug på øvrige overførsler.

   

  På området vedrørende de aftalestyrede enheder er der et mindreforbrug på 0,079 mio. kr.

   

  Der overføres i alt 4,482 mio. kr. i merforbrug vedrørende puljer og projekter (kategori 2), som især kan henføres til 3. parts projekter med finansiering fra staten, bygningsvedligeholdelsespuljen samt Vejdrift.

   

  Endelig overføres i alt 0,560 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende øvrige overførsler (kategori 3), som blandt andet vedrører kollektiv trafik.

   

  Regnskabsresultatet efter driftsoverførsler udviser et samlet mindreforbrug på 1,271 mio. kr., som kan henføres til områderne vedrørende Natur & Miljø, Ejendomme og Kollektiv Trafik.

   

  Anlæg

  I forbindelse med regnskabet for 2020 afsluttes i alt 8 anlægsregnskaber med en bevilling under 2 mio. kr. og aflægges derfor som en del af det samlede regnskab for 2020. Det gælder blandt andet projekterne vedrørende vejforhold ved Hærvejsskolen, vejadgang ved Ny Grønningen samt cykelsti Rødekrovej Vest. Anlægsregnskaberne med en bevilling under 2 mio. kr. afsluttes med et samlet mindreforbrug på 0,270 mio. kr.

   

  Endvidere henvises til særskilt sag vedrørende anlægsregnskaber med en anlægssum på 2 mio. kr. og derover.

   

  Ved regnskabsafslutningen søges der endvidere om overførsel af uforbrugte anlægsmidler på i alt 8,135 mio. kr. vedrørende 18 igangværende anlæg, hvoraf de største beløb kan henføres til projekterne vedrørende tilslutningsanlæg til motorvejen ved Bodumvej, cykelsti Plantevænget samt Poppelallé.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at bemærkninger til regnskab 2020 på Teknik- og Miljøudvalgets område samt orienteringen om regnskab 2020 tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

  Taget til efterretning idet det er noteret at overførslen justeres med 0,125 mio. kr.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2233, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2021 blev det besluttet, at der på dette møde skal drøftes, hvilke politiske dilemmaer, der er vigtige at forholde sig til, og at der skal fremlægges forskellige scenarier, inden der tages stilling til fremtidig løsning til affaldssortering og indhentning af affald i Aabenraa Kommune.

   

  Plan, Teknik & Miljø vil derfor på mødet fremlægge de primære politiske dilemmaer og de tilhørende råderum. Der er overordnet et dilemma mellem hensynet til individuelle behov og mulighed for differentiering over for hensynet til effektiv drift. Et andet overordnet dilemma er effektiv affaldsudnyttelse, brugervenlighed og bæredygtighed over for økonomi.

   

  Der lægges derfor op til en drøftelse af muligheder for:

  • Ensartet løsning alle steder eller kombinationsløsninger:
   I hvor høj grad skal der være mulighed for særlige løsninger for lokalområder?
  • Differentierede løsninger efter husstandens behov:
   Hvilket serviceniveau skal der være i forhold til individuelle behov for eksempel i forhold til antal borgere i husstand, udfordringer med plads eller andet?
  • Effektivitet i affaldsudnyttelsen:
   Hvor mange spande med hvor mange rum? Der er tre forskellige muligheder med forskellige forventninger til effektivitet af genanvendelsesgraden.
  • Håndterbarhed for borgerne:
   Skal alt indsamles i spande, eller kan der anvendes løsning med poser til særlige fraktioner?

   

  For hvert af ovenstående emner er der forskellige valgmuligheder, som kan stykkes sammen til samlede scenarier for ny samlet henteordning i Aabenraa Kommune, hvilket vil blive fremlagt på mødet.

   

  På mødet ønskes en tilbagemelding om, hvilke af delelementerne, som er vigtige at få belyst yderligere mht. fordele, ulemper og afledte konsekvenser, herunder økonomiske. Der bør således vælges ét eller to scenarier, som forvaltningen skal arbejde videre med, så der på aprilmødet kan fremlægges løsningsmodel(ler) og udkast til husholdnings- og erhvervsaffaldsregulativer, hvor løsningen/løsningerne er indbygget.

   

  Det er forvaltningens anbefaling at arbejde videre med et scenarie, hvor:

   

  1. Der afhentes på adresserne som udgangspunkt, og der gives mulighed for i byområder med særlige pladsudfordringer, i sommerhusområder og boligforeninger at etablere affaldsøer eller andre fælles løsninger.
  2. Alle boliger skal have samme udstyr og tømningsfrekvens som udgangspunkt, og der gives mulighed for at tilkøbe ekstra kapacitet (størrelse af spand) og hyppigere tømning (evt. årstidsbestemt).
  3. To store spande med høj genanvendelseseffektivitet pga. mange rum med få fraktioner.
  4. Håndtering i poser af særlige fraktioner.

   

  Dette kan suppleres med et scenarie, hvor der for eksempel ændres på, hvor mange steder, det skal være muligt at etablere affaldsøer og/eller, at der vælges en anden spand-løsning og/eller andre af mulighederne.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forvaltningen arbejder videre med det scenarie, som er nævnt i sagsfremstillingen,

  at udvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med et yderligere scenarie, og i givet fald hvilket, og

  at der på aprilmødet fremlægges mulige løsninger på de valgte scenarier og tilhørende forslag til husholdnings- og erhvervsaffaldsregulativer.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

  Godkendt idet der arbejdes videre med tre to kammer spande og eventuelt differentieret tømningsfrekvens og indretning ift. fraktionerne.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/21843, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Byrådet har besluttet, at der sammen med Arwos skal etableres en pumpestation ved Mølleåens udløb. Af Budget 2021 fremgår, at Arwos skal medfinansiere 75 % af et samlet budget på 33 mio. kr., hvilket resulterer i 8,260 mio. kr. finansieret af kommunen og 24,740 mio. kr. finansieret af Arwos. Byrådet har den 25. november 2021 frigivet anlægsmidler til projektet.

   

  Reglerne for forsyningsselskabers medfinansiering af klimaprojekter er dog således, at forsyningsselskabet alene må medfinansiere udgifter til håndteringen af tag- og overfladevand, det vil sige selve sluse-/pumpestationen.

   

  I tidsrummet fra projektstart og til nu er projektet tilpasset blandt andet omkring el-leverancen, et særskilt rum til el-modtagelsen, som sambygges med teknikbygningen, spjæld ved indløbet og fiskevenlige pumper, overdækning af indløbsområdet og en væsentlig ændret udformning af trappe og udsigtsplatform med videre. Dette gør, at det samlede budget er revideret.

   

  I forbindelse med konkretisering af projektet, er udgiften til anlægget opgjort til 32,325 mio. kr., hvoraf Arwos finansierer 75 %, svarende til 24,244 mio. kr., og Aabenraa Kommune 25 %, svarende til 8,081 mio. kr.

   

  Herudover er udgiften til udsigtstårn, trappe og uderum på selve anlægget opgjort til 2,300 mio. kr. Denne del af projektet kan alene finansieres 100 % af kommunen.

   

  Projektet har også identificeret et overslag på udgiften til at gøre hele området - herunder strandpromenaden op mod projektet - færdigt. Det ville kræve yderligere 2,350 mio. kr. 

   

  I denne sag er det alene byrumsinventar i direkte forbindelse med sluse-/pumpe-anlægget, der forslås afsat en tillægsbevilling til, dog således at området i nærheden ryddes og gøres klar til sidste etape af strandpromenaden, når denne prioriteres.

   

  Det er muligt at gennemføre projektet uden byrumsudstyr, og således udskyde denne investering til et senere tidspunkt. Der vil være behov for at afslutte anlægsarbejdet på anden vis. Finansieringsbehovet afhænger af de valgte løsninger. Et forsigtigt minimumsbud er 0,2 mio. kr. til denne afslutning.

   

  På baggrund af ovenstående forslås der to modeller for det videre projekt med pumpestationen:

   

  Model A:

  Byrumsinventar/udsigtsplatform med videre prioriteres, og der gives en tillægsbevilling på 2,121 mio. kr til projektet.

   

  Model B:

  Byrumsinventar/udsigtsplatform med videre tages ud af projektet, og det gennemføres inden for den nuværende ramme.

   

  Der gøres opmærksom på, at forslag til lokalplan for området på nuværende tidspunkt er i høring frem til 7. april 2021. Skulle der i høringsperioden komme bemærkninger eller indsigelser, der giver anledning til at ændre lokalplanens indhold, og det får indflydelse på realisering af byrumsinventar/udsigtsplatform, forelægges sagen på ny.

  Økonomi og afledt drift

  Projektet deles op i den del, der medfinansieres af Arwos, og det supplerende byrumsudstyr, herunder udsigtsplatformen.

   

  Udgiftsfordeling Arwos / Aabenraa Kommune

   

  Beløb i 1.000 kr.

  Budget vedtaget

  Justeret projektforslag

  Forskel

  Arwos andel

  24.740

  Arwos andel, funktionel del

  (75 % af 32.325)

  24.244

  -496

   

   

   

   

   

   

   

  Kommunes andel, funktionel del (25 % af 32.325)

  8.081

   

   

   

  Byrumsudstyr, kommunen

  2.300

   

  Kommunens andel

  8.260

  Kommunens andel samlet

  10.381

  2.121

  Total

  33.000

  Total

  34.625

  1.625

  -= mindreudgift/+=merudgift

   

  Der blev ved vedtagelsen af budget 2021 afsat netto 8,260 mio. kr. til projektet.

  Skal projektet gennemføres som model A, med byrumsudstyr, er der behov for en tillægsbevilling på (8,081 +2,300- 8,260) mio. kr. = 2,121 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Arwos skal jf. kontrakt om medfinansiering mellem Arwos og Aabenraa Kommune af 29. december 2020 høres om og tiltræde budgetændringerne for projektet uden byrumsudstyr.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at model A vælges, og projektet fortsat udføres med et tilhørende byrum, herunder udsigtsplatform,

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 1,625 mio. kr. til projekt ”Pumpestation Mølleåen”, således at den samlede anlægsbevilling udgør 34,625 mio. kr., jf. tabel,

  at der gives en negativ tillægsbevilling til indtægtsbevilling på 0,496 mio. kr. finansieret af Arwos, og

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2,121 mio. kr. til kommunens udgifter til byrumsudstyr, som finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/34263, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  Det fælleskommunale sekretariat for Strategisk Energi Planlægning (SEP) for Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa kommuner har sammen med de kommunale medarbejdere arbejdet på forskellige projekter gennem de sidste 2 år. Arbejdet har løbende været afrapporteret til styregruppen og den politiske følgegruppe.

   

  SEP har organiseret samarbejde og vidensopbygning i følgende struktur:

  -         Styregruppe – tekniske direktører (Aabenraa Kommunes kommunaldirektør som formand)

  -         Politisk følgegruppe – Borgmestre og udvalgsformænd

  -         Advisory Board nedsat ultimo april 2020 (virksomheder, brancheforeninger)

  -         Tværgående samarbejds- og analysegruppe (selskaber fra el-, gas- og fjernvarmesektorerne)

  -         Koordineringsgruppe med afdelingsledere til varmeplanlæggere og landdistriktskoordinatorer

  -         Arbejdsgruppe for varmeplanlæggere og energiplanlæggere

  -         Arbejdsgruppe for varmeplanlæggere og landdistriktskoordinatorer

   

  Projekterne er samtidig understøttende for kommunens arbejde med bæredygtighedsstrategi og deltagelse i DK2020.

   

  Der er nu væsentlige statusopdateringer på projekterne:

   

  Projekt ”Vækst gennem individuelle varmeløsninger”:

  -         Der er afholdt 3 workshops om fremtidens elforsyning, varmeforsyning og varmeforsyning i det åbne land. Projektet er afsluttet og afrapporteret med notater og sammenfattende videoclips.

  -         Der har været afholdt ”gå hjem” møde med VVS-installatører om deres virke indenfor feltet.

  -         Der er identificeret demoprojekter for varmeforsyning i det åbne land, hvor flere projekter er i idéfase og enkelte er på vej ind i skitsefase. Der har i denne forbindelse været afholdt studietur (se teknologiløsninger) med efterfølgende aftenseminar.

   

  Projekt ”Vækst gennem teknologiløsninger til udnyttelse af overskudsvarme”:

  -         Der er gennemført kortlægning af overskudsvarmekilder og afrapporteret med notat og GIS-data. Arbejdet fortsættes med henblik på at identificere fokusområder, udvikling af forretningsmodeller og udarbejdelse af business cases. Kortlægningen vil give værdi i forbindelse med varmeplanlægning og godkendelse af projektforslag fra varmeforsyninger.

  -         Delprojektet om et fælles transmissionsnet for udnyttelse af overskudvarme fra datacentre ved Kassø og transmission til Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Padborg/Flensborg ændres, så der også ses på andre store kilder til overskudsvarme. Dette skyldes ændringer i forudsætningerne, så der ikke længere arbejdes med en model, som er meget afhængig af én leverandør.
  Der gennemføres pt et større modellerings- og beregningsarbejde, og der arbejdes for delvis EU-finansiering til etablering af et varmetransmissionsnet. Arbejdet sker i tæt samarbejde og dialog med de relevante varmeforsyninger og tilknyttede rådgivere. Delprojektet er meget komplekst, og der er i forhold til ansøgning om EU-midler udarbejdet et notat som vedlægges til orientering (se bilag 1).

  -         I 2021 arbejdes videre med at undersøge de bedst mulige business cases i lyset af de strategiske risikofaktorer (for eksempel fluktuation i priser og afgiftsforhold) og fordele, der er forbundet med et fælles varmetransmissionsnet for både kommuner og varmeforsyninger.

   

  Der kan læses mere om projekterne på http://www.sepsonderjylland.dk/

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1874, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 er det planlagt at placere et regnvandsbassin på matrikel 1955 Kolstrup under Aabenraa. Bassinet skal modtage overfladevand fra omkringliggende udstykninger.

   

  I spildevandsplanen er det beskrevet, at arealet kan erhverves via ekspropriation. Ved vedtagelsen af Spildevandsplan 2018-2022 blev der ikke samtidigt truffet beslutning om, at kommunen var indstillet på at gøre dette. Der er således ikke grundlag for, at Arwos kan indlede forhandlinger på ekspropriationslignende vilkår.

   

  Forvaltningen indstiller derfor, at der træffes beslutning om, at man vil foretage ekspropriation af det nødvendige areal til regnvandsbassinet, hvis det ikke er muligt at opnå en frivillig aftale.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Plan, Teknik og Miljø bemyndiges til at optage forhandlinger med den berørte lodsejer med henblik på at opnå forlig via en frivillig aftale, og

  at der tages initiativ til at rejse en ekspropriationssag for det nødvendige areal, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillig aftale.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32576, Sagsinitialer: LBKL

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune skal udarbejde en ny vandforsyningsplan, der sikrer den fremtidige forsyning af drikkevand i kommunen. Den nuværende vandforsyningsplan er fra 2011.

   

  Til mødet orienteres der om vandforsyningsplanen, herunder:

   

  -         Baggrund for vandforsyningsplanen

  -         Krav til indhold

  -         Forventet indhold

  -         Forventet proces og tidsplan, herunder forventet inddragelse af udvalget

  -         Hvor er vi nu?

  Lovgrundlag

   

  Vandforsyningsloven

  Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33391, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 12. august 2020 under punktet om ”Kommunens muligheder for fremme af biodiversiteten”, at ”der arbejdes videre i retning af en status og en egentlig plan, forudsat der kan findes ressourcer i det kommende budget.”

  Efterfølgende blev der i forbindelse med budgetforliget afsat 0,5 mio. kr. til en ”Naturkapitalanalyse, f.eks. omkring styrkelse af biodiversitet”.

  I denne sag forelægges et forslag til udmøntning af midlerne.

   

  Det var udvalgets ønske i forbindelse med drøftelserne i august 2020, at have bedre muligheder for at prioritere mellem mulige indsatser, herunder at få kendskab til udgangspunktet (nu-tilstanden) og den forventelige effekt af forskellige indsatser i relation til omkostningerne.

  Biodiversiteten kan øges på arealer, der i forvejen er ”natur”, men den kan også øges væsentligt på andre arealer, for eksempel haver, grønne områder eller levende hegn.

  Der findes ikke i dag en metode, der kan opgøre en status på biodiversitet for både værdifulde naturarealer og arealer med ringe naturværdi. De tilgængelige data omfatter statens overvågning, som begrænser sig til Natura2000-områderne, samt kommunens besigtigelser af beskyttet natur i forbindelse med sagsbehandlingen.

  Der findes med andre ord ikke overvågningsdata eller en metode, der samlet kan beskrive naturkvaliteten af eksempelvis kommunens engarealer, vandhuller, skove eller vejrabatter.

   

  I 2015 beregnede Aarhus Universitet et ”Naturkapitalindeks”, som er et udtryk for, hvor meget natur en kommune har, og hvordan kvaliteten er. For arealerne med lav naturværdi (for eksempel marker) eller uden data, benyttes en gennemsnitsværdi for kvaliteten. Indekset kan derfor ikke sige noget om, hvor meget biodiversiteten kan fremmes på disse områder.

  Indekset forventes genberegnet i 2021.

   

  Til gengæld findes der tilgængelig viden om, hvor meget visse indsatser øger naturkvaliteten eller biodiversiteten for mange forskellige typer af arealanvendelse, og ligeledes viden om, hvilke forhold, der forringer biodiversiteten.

   

  Forvaltningen foreslår derfor, at selve analysedelen begrænses og hovedvægten lægges på en plan inkl. idékatalog, en ”Plan for større biodiversitet i Aabenraa Kommune”.

  Formålet med planen er at skabe grundlag for en handlingsorienteret prioritering af de indsatser, som lettest og mest effektivt kan forbedre biodiversiteten i Aabenraa Kommune på længere sigt.

   

  Analysen og planen foreslås at omfatte

  • En opgørelse over arealanvendelse og ejerforhold
  • En kvalitativ beskrivelse af biodiversiteten på forskellige arealtyper
  • En status på udbredelsen og naturkvaliteten af de kommunale naturarealer
  • En analyse og identifikation af 3-5 større sammenhængende naturområder, hvor der gennem projekter kan skabes større og mere sammenhængende naturområder.
  • Et idékatalog med tiltag, der kan forbedre biodiversiteten på kommunale arealer, de 5-7 større sammenhængende naturområder samt privatejede arealer. Idékataloget bør indeholde en cost-benefit betragtning og vurdering af realiserbarhed af tiltagene.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der udarbejdes en ”Plan for større biodiversitet i Aabenraa Kommune”, som beskrevet i sagsfremstillingen, finansieret af de 0,5 mio. kr., der er afsat i forbindelse med budgetforliget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/22615, Sagsinitialer: TDL

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges et forslag til fremtidig administrationspraksis for forvaltningens behandling af ansøgninger om tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding og andre private formål.

   

  Behovet for et administrationsgrundlag er primært opstået i processen med sagsbehandlingen af ubenyttede boringer, der opdages i forbindelse med opsporing af ”spøgelsesboringer” eller i forbindelse med markvandingstilladelser.

   

  Formålet er, at mindske risikoen for nedsivning af miljøfremmede stoffer til grundvandet ved at begrænse eller udelukke muligheden for tilladelser i visse områder, at prioritere den tilgængelige vandressource til vandværker, landbrug, industri, natur og vandløb, samt at forenkle sagsbehandlingen.

   

  Et administrationsgrundlag vil

  -         gøre reglerne på området mere gennemskuelige for borgerne,

  -         lette sagsbehandlingen og

  -         give anledning til en mere strømlinet proces for påbud om sløjfning af boringer, herunder ubenyttede boringer (boringer uden tilladelse, spøgelsesboringer).

   

  Ifølge den gældende Vandforsyningsplan skal grundvandsressourcen prioriteres i områder, hvor det ikke vurderes, at man kan dække alle behov. Inden for disse områder gælder følgende prioritering for vandindvinding: 1) drikkevand og dyrehold, 2) miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb og vådområder, og 3) anvendelse til andre formål, der afvejes indbyrdes, herunder markvanding, industri og havevanding.

   

  Ifølge udkast til Hovedplan for grundvandsbeskyttelse (godkendt i Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 24. juni 2020) kan der ikke gives tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding inden for Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO), Indvindingsoplande til almene vandværker (IOL) og områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Uden for disse områder kan der efter en konkret vurdering gives tilladelse til boringer med en dybde på maks. 10 meter.

   

  Administrationsgrundlaget konkretiserer disse retningslinjer og lægger i hovedtræk op til følgende:

  1)     I visse områder kan der ikke gives tilladelse til sekundær vandindvinding af hensyn til udlagte beskyttelsesområder for grundvandet (BNBO, IOL, OSD).

  2)     I øvrige områder kan der gives tilladelse efter en konkret vurdering,

  3)     Der stilles konkrete krav til boringer, herunder boringsgennemgang og indmåling af placeringen ved en autoriseret brøndborer,

  4)     Der stilles krav om sløjfning af eksisterende boringer, hvor der ikke kan gives tilladelse til indvinding til havevanding eller andre private formål.

   

  Administrationsgrundlaget fremgår af bilaget. Der er tale om en administrationspraksis. I den enkelte sag vil der således altid skulle foretages en konkret vurdering.

  Planmæssige forhold

  Vandforsyningsplan

  Forslag til Hovedplan for grundvandsbeskyttelse

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget godkender forslaget til et administrationsgrundlag for behandling af ansøgninger om tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding og andre private formål.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/52545, Sagsinitialer: TDL

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget er på møderne den 5. december 2018, den 2. oktober 2019, den 24. juni 2020 og den 2. december 2020 orienteret om baggrund, indhold og proces vedrørende kommunens indsatsplanlægning.

   

  Indsatsplanerne består af henholdsvis én hovedplan og otte indsatsplaner. Udvalget godkendte den 24. juni 2020 forslag til hovedplan, der omhandler generelle retningslinjer for kommunens grundvandsbeskyttelse. På mødet den 2. december 2020 godkendte udvalget forslagene til de første fem indsatsplaner.

   

  I denne sag forelægges forslag til yderligere to indsatsplaner til godkendelse før høring af Koordinationsforum og Region Syddanmark: Hovslund-Rugbjerg (2 vandværker) og Rødekro-Aabenraa-Kliplev (RAaK) (11 vandværker). Den ottende og sidste indsatsplan (Padborg-Bølå) forventes forelagt i foråret 2021.

   

  Forslagene har været i høring ved de berørte vandværker. Høringssvarene har hovedsageligt omhandlet forsyningsmæssige forhold, tilretninger og præciseringer, tidsplaner, dialog om ældre pesticidanalyser og et ønske om en fortsat god dialog. For indsatsplanen for RAaK-området har der været tilbagemeldinger om den statslige kortlægnings kvalitet og behovet for en ny kortlægning.

   

  Hver plan vedrører et indsatsområde, som er udpeget og kortlagt af staten. For hvert vandværk er der en kort beskrivelse af vandværket, en gennemgang og vurdering af beskyttelsesbehovet inden for vandværkets boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og indvindingsopland (IOL) samt en angivelse af de nødvendige indsatser, som skal gennemføres af kommunen, vandværkerne eller Region Syddanmark.

   

  Beskyttelsesbehov og nødvendige indsatser er vurderet ud fra bl.a. arealanvendelse, kortlagte jordforureninger, geologi, grundvandets kemi og alder, vandværkets indvindingsboring(er), nødforbindelser til andre vandværker. Indsatserne er listet i en oversigtstabel (aktionsplan) sidst i afsnittet for hvert vandværk.

   

  Indsatserne varierer afhængigt af det vurderede beskyttelsesbehov, og omfatter bl.a. følgende indsatser:

   

  • Afklaring af de forsyningsmæssige forhold (behovet for nye boringer, nødforbindelser mv.)
  • Informationskampagner om begrænsning af pesticidforbrug over for borgere og erhverv
  • Gennemgang af vandværkets kontrolprogram for analyser af grundvand og drikkevand
  • Genberegning af BNBO og indvindingsopland (IOL), såfremt indvindingstilladelsen er ændret
  • Indgåelse af frivillige aftaler om pesticidfri drift, i tilfælde af mulig erhvervsmæssig brug af pesticider (erhvervsområder, landbrug og skovbrug mv.)

   

  De to planer omfatter henholdsvis 13 af kommunens i alt 38 vandværker og 14 af kommunens 53 BNBO’er. I 8 BNBO’er skal der indgås aftaler i forhold til erhvervsmæssig brug af pesticider. Dertil er det nødvendigt i cirka 2 BNBO’er at afklare arealanvendelsen yderligere for at vurdere aftalebehovet.

  For Rødekro-Aabenraa-Kliplev området (RAaK) er der behov for en ny statslig kortlægning, før beskyttelsesbehovet kan endeligt afklares.

  Høring/udtalelse

  Indsatsplanerne forelægges nu for Koordinationsforum og Region Syddanmark. Hvis der kommer væsentlige ændringer herefter, fremlægges forslagene på ny for Teknik- og Miljøudvalget. Hvis der ikke kommer væsentlige ændringer herefter, sendes forslagene i offentlig høring i 12 uger.

  Efter behandling af høringssvarene fra den offentlige høring fremsættes indsatsplanerne til endelig politisk godkendelse.

  Koordinationsforum

  Koordinationsforum er nedsat i henhold til vandforsyningsloven §12, hvor det fremgår at kommunerne har pligt til at nedsætte et koordinationsforum til at bistå med udarbejdelsen af indsatsplaner. Koordinationsforummet skal bestå af repræsentanter for vandforsyningsselskaberne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien, berørte lodsejere og eventuelle andre relevante parter i kommunen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget godkender forslagene til indsatsplanerne Hovslund-Rugbjerg og Rødekro-Aabenraa-Kliplev (RAaK), hvorefter de forelægges Koordinationsforum og Region Syddanmark, og

  at planerne sendes i offentlig høring i 12 uger, såfremt der ikke er væsentlige ændringer efter forelæggelsen for Koordinationsforum og Region Syddanmark.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/22636, Sagsinitialer: LHA

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet for Region Syddanmark gennemgår hvert 4. år den gældende råstofplan for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision. I december 2018 besluttede regionsrådet, at Råstofplan 2016 skulle revideres.

   

  Efterfølgende har regionen foretaget indkaldelse af idéer og forslag til en revideret plan. Kommunens bemærkninger til idéhøringsfasen er den 7. marts 2019 blevet behandlet i Vækstudvalget for Land og By og godkendt den 3. april 2019 i Teknik- og Miljøudvalget. Regionen har forholdt sig positivt til de generelle input fra Aabenraa Kommune, men overvejende henvist til konkrete indvindingsprojekter for udmøntningen. Regionens høringsnotat kan tilgås på regionens hjemmeside.

  I idéfasen er der fra råstofaktørerne indgået forslag om mindre udvidelser ved fire graveområder for sand, sten og grus i Aabenraa Kommune, og regionen har efterfølgende fremsendt høring af udkast til miljøscreeninger og afgrænsning af miljørapporternes indhold ved disse udvidelser.  

   

  På baggrund af de indkomne bidrag til justeringer, har regionen udarbejdet forslag til Råstofplan 2020, der nu er blevet sendt i offentlig høring i perioden 1. februar – 29. marts 2021. Den offentlige høring indeholder selve forslaget til Råstofplan 2020, et kort over de områder, der indgår i planen samt en miljøvurdering af planen. Planforslaget omfatter justeringer af graveområderne, der i Aabenraa Kommune indebærer mindre udvidelser af fire eksisterende graveområder, og udtagning af et lille område inden for et større interesseområde for ler.

   

  Som en del af miljøvurderingen af den samlede råstofplan, er der udarbejdet miljørapporter for de arealer, der potentielt kan udlægges som nye graveområder. Plan, Teknik & Miljø har gennemgået forslaget og kan konstatere, at de tidligere indsendte generelle bemærkninger er indarbejdet. 

   

  Efter den offentlige høring er afsluttet, vil regionen udarbejde et justeret forslag til Råstofplan 2020, der i sommeren 2021 forelægges regionsrådet til endelig vedtagelse.

   

  Kommunen har allerede i idéfasen tilsluttet sig planen overordnet set, idet råstofindvinding er en vigtig kilde til udvikling og vækst i kommunen.
  Forvaltningen har ingen indvendinger imod de foreslåede udvidelser af graveområderne for sand, sten og grus ved Andholm, Uge og Hønkys Nord, idet der er tale om mindre udvidelser inden for de igangværende graveområder. Der er ligeledes ingen indvendinger imod udtagningen af det lille område sydøst for Bolderslev, der ligger inden for et større interesseområde for ler. 

   

  Udvidelsen ved Røllum er en del af et eksisterende graveområde øst for motorvejen. Området blev ved råstofplan 2016 udvidet mod øst, og der er nu tale om endnu en udvidelse. Forvaltningens bemærkninger omkring det manglende indvindingsopland til vandværket samt betænkelighederne omkring påvirkningen af Hostrup Sø er stadig gældende.

   

  En nærmere beskrivelse af justeringerne ses i høringssvaret fra Aabenraa Kommune, der er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Kompetencen til at meddele tilladelse til indvinding af råstoffer på land overgik den 1. juli 2014 til regionerne.

   

  Som følge af dette er regionen myndighed på:

  -            Råstofplaner

  -            Tilladelser til indvinding af råstoffer

  -            Tilladelse til tilførsel af ren jord til tidligere og nuværende råstofgrave

   

  Kommunens rolle i forbindelse med råstofplanlægning er som høringspart. Kommunen kan - på lige fod med naboer – som sådan kun afgive et høringssvar.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at udkast til høringssvar fra Aabenraa Kommune godkendes som endeligt høringssvar til regionen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38562, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget anmodes her om at godkende ændringer i udpegningen af pladser til langtidsparkering for lastbiler (køretøjer over 3.500 kg).

   

  Udvalget besluttede den 13. januar 2021, at mulighederne for alternativ parkering i Ravsted og Kliplev skulle undersøges nærmere. Endvidere besluttede udvalget at nedlægge pladsen ved Rønshoved som 72 timers parkering til lastbiler.

   

  Plan, Teknik & Miljø har undersøgt mulige alternativer i Ravsted og Kliplev, og anbefaler nedenstående justeringer, som også fremgår af vedlagte kort.

   

  Parkeringspladsen i Ravsted

  Der er behov for at pladsen gøres større, idet der lokalt er konstateret et behov. Der er ikke andre oplagte muligheder i Ravsted. For at undgå nabogener, og fordi der alligevel skal graves yderligere, foreslås det at anlægge en længere plads på den modsatte side af Ravsted Skolegade, op mod skoven og uden for byzonetavlen. Skiltningen flyttes fra den eksisterende plads (blå stribe på kortet) og over til den nye plads (rød stribe). I forbindelse med indhentning af tilbud på opgaven overvejes det, om befæstelsen af den eksisterende plads skal efterlades, som den er (evt. med tilsåning), eller om flytning af materialerne kan betale sig.

   

  Parkeringspladser i Kliplev

  Som erstatning for pladserne i Kliplev Erhvervspark skiltes indtil videre med en parkeringsmulighed på den nærliggende Kliplev Industripark. Dette industriområde er indtil videre ubebygget, og den syv meter brede industrivej benyttes ikke. Vendemulighederne i bunden af vejen er ikke optimale for et sættevognstog, men vending skønnes dog at kunne ske, eventuelt med brug af en tom erhvervsgrund.

   

  Når byggeriet på Kliplev Industripark intensiveres, vil pladserne blive nedlagt.

   

  Parkeringspladsen ved Rønshoved

  Pladsen udgår som lastbilparkering.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifter til ændringerne af parkeringspladser dækkes af bevillingen på politikområdet ”Vejtrafik”.

  Det skønnes, at udgiften til ændringerne bliver på cirka 0,04 mio. kr.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at den ovenfor nævnte justering og finansiering af pladser til lastbilparkering godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/5881, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne sag er en orientering om tilpasning af ”Praksis for stadepladsbrug, Markedspladsen” i Aabenraa by.

   

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 30. september 2020 at godkende principperne for anvendelse af Markedspladsen v. Madevej Aabenraa. Forvaltningen har tilrettet beskrivelsen for torvehandlens virke på pladsen jævnfør udvalgets bemærkninger.

   

  Markedspladsen kan således anvendes til følgende hovedformål:

   

  -         Hverdagsparkering uden tidsbegrænsning, da pladsen med sin centrale beliggenhed er en populær parkeringsplads

  -         Torvehandel om lørdagen, der er en vigtig tradition i Aabenraa by

  -         Events i tidsrum op til 2 uger (14 dage), hvor en konkret vurdering af parkeringssituationen skal håndteres i eventholdernes planlægning/ansøgning

   

  Det betinges, at arrangementer skal fremstå som åbne og indbydende for adgang, da Markedspladsen er placeret ved et ankomstpunkt til midtbyen.

   

  En tilpasset beskrivelse for ”Praksis for Stadepladsbrug” er bilagt sagen. 

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36120, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Store Okseø og Flensborg Fjord udgør et særligt aktiv for borgere, kommende borgere og turister i Aabenraa Kommune. I Vækststrategien Sund Vækst understreges det, at skov, strand og fjord danner rammen om bevægelse og fællesskab, og Store Okseø rummer en unik naturoplevelse i Flensborg Fjord. Med fokus på bæredygtig turisme og bæredygtige lokalsamfund skal Vækstudvalget for Land og By i denne sag tage stilling til et pilotprojekt med en turbåd ved Flensborg Fjord.

   

  Vækstudvalget for Land og By blev den 3. december 2020 orienteret om, at Plan, Teknik & Miljø sammen med færgeejeren og projektlederen for Cykelfærgen Rødsand i Sønderborg Kommune vil se på muligheder for, at Cykelfærgen kunne indsættes på Flensborg Fjord med stop i Aabenraa Kommune.

   

  I januar 2021 indgik Aabenraa Kommune en aftale med Cykelfærgen Rødsand om, at den hver fredag i sommersæsonen, sejler fra Egernsund til Flensborg med stop i Sønderhav.

   

  Forvaltningen har derudover undersøgt mulighederne for et pilotprojekt med en turbåd mellem destinationerne Sønderhav og Store Okseø.

   

  En turbåd vil styrke den brede tilgængelighed til Store Okseø. Det er i tråd med Udviklingsperspektivet for Store Okseø samt Aabenraa Kommune og Naturstyrelsens overordnede ønske om, at flere borgere får adgang til naturen.

  En turbåd kan i samspil med Cykelfærgen give nye muligheder for at styrke lokalområdet, som et attraktivt og rekreativt område i samspil med de lokale vandre- og cykelruter, som Gendarmstien, Østersøruten og Nordsøruten. Samtidig kan projektet understøtte lokale erhvervsdrivende turismeaktører og give nye muligheder for udflugter for lokale, skoleelever og turister.

   

  Kort om pilotprojektet turbåd ved Sønderhav og Store Okseø

  • Pilotprojekt i seks uger i juli / august 2021
  • Stop: Sønderhav, Store Okseø og eventuelt Lille Okseø
  • Sejlplan afklares nærmere vedrørende antal dage og tidspunkter
  • Mulighed for sejlads med skoleklasser
  • Der kan max være 8 personer om bord (ingen cykler)
  • Ordregiver: Aabenraa Kommune (Ansvarlig for projektledelse, booking, PR med mere)
  • Leverandør: Skipper, som ejer turbåden og Cykelfærgen Rødsand (Ansvarlig for færgefart, tilladelser, sikkerhed med mere)
  • Status i efteråret 2021 for at afklare fremtidsperspektiver for turbåden

   

  Der er positive tilkendegivelser fra Naturstyrelsen, Lokalforeningen Kollund, Sønderhav, Rønshoved og Kolonierne, som ejer kolonien på Lille Okseø.

  Det er afgørende, at projektet harmonerer med hensynet til naturen på Store Okseø. Kommunen vil sammen med Naturstyrelsen sætte rammerne for pilotprojektet og sejlplanen, så antallet af gæster på øen er afstemt med øens betingelser og sikrer en bæredygtig turisme.

   

  Store Okseø kan rumme et begrænset antal gæster, hvilket betyder, at pilotprojektet forventes at have en omkostning for kommunen. Forvaltningen har udarbejdet et foreløbigt scenarie for turbåden, som giver en pejling af muligheder og udgifter. Forvaltningen gør opmærksom på, at en endelig sejlplan kan se anderledes ud.

   

   

  Scenarie 1: Turbåd med stop i Sønderhav og Store Okseø i 2021

  -         Båden sejler 7 dage i 6 uger (juli - august)

  -         2 ture pr. time i 6 timer og med en billetpris på 25 kr. pr. enkelttur

  -         Ved en forudsætning om gennemsnitligt 6 passagerer pr. tur giver det et dagligt antal passagerer på i alt 72, og maksimalt 96 personer pr. dag ved 8 passagerer

  -         Forventet samlet nettoudgift: 0,065 mio. kr.

   

  Scenarie 2: Der arbejdes ikke videre med en turbåd til Store Okseø i 2021

  -         Den nye bro på øen har forbedret mulighederne for, at borgerne selv kan komme til øen i for eksempel kajak eller en mindre båd.

   

  Forvaltningen indstiller til, at der arbejdes videre med scenarie 1, såfremt der er politisk ønske om en turbåd. Scenarie 1 vil være med til at afdække fremtidsperspektiverne for en turbåd i området for en mindre investering.

   

  Forvaltningen vurderer, at kommunen kan indgå en driftsaftale med ejer af turbåden for pilotprojektet. Det er et turismeprojekt, som holder sig under 0,3 mio. kr. eksklusive moms, hvilket jf. udbudsreglerne på drift betyder, at tilbudsindhentning kan ske ved underhåndsbud fra én enkelt tilbudsgiver.

   

  Såfremt udvalget ønsker at arbejde videre med pilotprojektet, vil forvaltningen konkretisere projektet sammen med Naturstyrelsen, projektlederen og færgeejeren for Cykelfærgen Rødsand samt lokale aktører, som Lokalforeningen Kollund, Rønshoved og Sønderhav med flere.

  Samtidig skal der gøres status efter projektperioden for at afklare fremtidsperspektiverne for en turbåd og se på mulighederne for øvrige stop ved for eksempel Kollund Mole.

   

  Vækstudvalget for Land og By behandler sagen på mødet den 4. marts 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetoverslag for forventede udgifter og indtægter ved scenarie 1 for en turbåd.

   

  Scenarie 1: Sønderhav og Store Okseø
   

  Udgifter: 0,140 mio. kr. (Færgefart, bookingportal)

  Indtægter: 0,076 mio. kr. (Billetpris)

  Samlede nettoudgifter: 0,065 mio. kr.

   

   

  Indtægter afhænger af antal passagerer, billetpris og afdækning af, hvor mange gæster Store Okseø kan bære. Det skal afklares, om der er yderligere udgifter til drift og vedligehold ved et forventet ekstra antal gæster i området. Ud over omkostninger til færgedrift skal der afsættes medarbejderressourcer til det videre arbejde med opgaven.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

   

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

  -