Beslutningsprotokol

onsdag den 2. juni 2021 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 2. juni 2021

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2021

  Godkendt, idet punkt 82 udgår.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9483, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 16. marts udmeldt driftsrammer for budget 2022 – 2025. Den udmeldte driftsramme svarer til budget 2021 med overslagsår 2022 – 2024 korrigeret for efterfølgende byrådsbeslutninger.

   

  Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 7. april 2021 orienteret om rammeudmeldingen for 2022 – 2025 og budgetprocessen, og havde 1. behandling af budgetbidraget på mødet den 5. maj 2021. Der er ikke indarbejdet ændringer i budgetbidraget i forlængelse af 1. behandlingen.

   

  Teknik- og Miljøudvalget skal senest den 7. juni 2021 aflevere et budgetbidrag i balance i forhold til den udmeldte ramme. Eventuelle driftsudfordringer skal håndteres inden for udvalgets egen ramme og udmøntes i budgetbidraget, som afleveres i juni måned. Der igangsættes med rammeudmeldingen ikke en proces med udarbejdelse af nye driftsønsker.

   

  På anlægssiden afleveres eventuelle forslag til akutte projekter, som ikke er omfattet af den eksisterende investeringsoversigt. Forslagene må ikke indeholde ønsker til nye projekter, men alene indeholde forslag, hvor der er fejl og mangler på den eksisterende investeringsoversigt, eller projektforslag pålagt påbud, som skal løses inden for det kommende år.

   

  Til udvalgets 2. behandling af budgetbidraget for 2022 – 2025 vedlægges budgetnotat af 27. april 2021 for Teknik- og Miljøudvalget, hvoraf der fremgår:

   

  -         det samlede basisdriftsbudget 2022 – 2025

  -         budgetforudsætninger

  -         udkast til takster for 2022

   

  Udkast til takster for 2022 er i 2021-priser, og vil blive fremskrevet til 2022-priser, når pris- og lønfremskrivningen kendes.

   

  Takster til Barsøfærgen beregnes endeligt, når resultatet af økonomiaftalen foreligger.

   

  Endvidere vedlægges udkast til specielle bemærkninger til driftsbudget 2022 – 2025 på Teknik- og Miljøudvalgets område. De specielle bemærkninger til budgettet for 2022 – 2025 er i 2021-priser, og vil senere blive korrigeret for ændringer i pris- og lønfremskrivningen samt eventuelle konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet.

  Økonomi og afledt drift

  Den udmeldte ramme fremgår af tabel 1. Beløbene er angivet i 2021-priser.

   

  Tabel 1.1 Teknik- og Miljøudvalgets basisbudget 2022 - 2025:

   

  Spillerum 1

  (1.000 kr.)

  Oprindelig budget 2021

  Budget 2022

  Budget 2023

  Budget 2024

  Budget 2025

  Serviceudgifter

  170.808

  169.441

  170.402

  171.402

  171.402

  Natur og Miljø

  11.689

  11.685

  11.685

  11.685

  11.685

  Ejendomme

  22.408

  20.572

  20.572

  20.572

  20.572

  Vejdrift

  99.473

  99.844

  100.805

  101.805

  101.805

  Vejtrafik

  2.575

  2.575

  2.575

  2.575

  2.575

  Kollektiv Trafik

  32.816

  32.919

  32.919

  32.919

  32.919

  GIS og digitalisering

  1.847

  1.846

  1.846

  1.846

  1.846

  Driftsudgifter i alt

  170.808

  169.441

  170.402

  171.402

  171.402

   

  Der vurderes ikke at være udfordringer i Teknik- og Miljøudvalgets basisbudget for 2022 - 2025, som skal håndteres inden for udvalgets samlede ramme.

   

  Der foreligger endvidere ikke forslag til akutte anlægsprojekter inden for udvalgets område, eller projekter på den eksisterende investeringsoversigt, hvor der er konstateret fejl og mangler.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at oplæg til budgetbidrag 2022 – 2025 for Teknik- og Miljøudvalget, jf. vedlagte budgetnotat, godkendes,

  at takster for 2022 på Teknik- og Miljøudvalgets område godkendes, og

  at udkast til specielle bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget 2022 – 2025 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12728, Sagsinitialer: TFRIC

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om §3 i Naturbeskyttelsesloven, som omhandler forbud mod ændringer i tilstanden af en række beskyttede naturtyper: Søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb:

   

  ”§ 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.

  Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af

  1) heder,

  2) moser og lignende,

  3) strandenge og strandsumpe samt

  4) ferske enge og biologiske overdrev,

  når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt i stk. 1, er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.

  Stk. 3. Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen i stk. 1.”

   

  I henhold til Naturbeskyttelseslovens §65, 2 er der mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra bestemmelserne i §3:

   

  § 65, Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3, stk. 1-3, og § 18, stk.1.

   

  Administration af beskyttelsen er nærmere beskrevet i Miljøministeriets ”Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper”.

   

  På mødet gennemgås

  -         Beskyttelsens omfang – hvad betyder det, når et areal er beskyttet

  -         Beskyttede arealer i Aabenraa Kommune

  -         Kommunens opgaver i relation til §3-beskyttet natur

  -         Eksempler på typiske sager

  -         Registrering og afregistrering af beskyttede arealer

  -         Hvad kræver dispensation

  -         Hvad der kan dispenseres til, herunder f.eks. hvornår der eventuelt kan opnås dispensation mod etablering af erstatningsnatur

  Lovgrundlag

  Naturbeskyttelsesloven.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-05-2021

  Udsat.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35762, Sagsinitialer: AWS

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2018-2022.

   

  Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 3. februar 2021 Forslag til Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune sammen med udkast til afgørelse om, at der ikke er pligt til miljøvurdering af planen.

   

  Med Tillæg nr. 6 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 planlægges etablering af et regnvandsbassin på matr. nr. 260, Kruså, Bov til håndtering af overfladevand fra et boligområde i Kruså. Der er behov for et regnvandsbassin, da der er planlagt separatkloakeret i området for at reducere antallet af overløb og udgifter til transport og rensning af tag- og overfladevand, som det fremgår af spildevandsplanen. Tillægget giver mulighed for, at der kan erhverves arealer til anlæg af regnvandsbassin og kloakledninger i forbindelse med separatkloakeringen.

  Derudover indeholder tillægget rettelser til kloakopland BKr07 og Bkr11 i Kruså.

   

  Plantillægget har været i offentligt høring i 8 uger på kommunens hjemmeside, og der er tilsendt en særskilt orientering til ejere inden for Lokalplanområde 3/53.

   

  Der er i høringsperioden indkommet 27 høringssvar vedrørende plantillægget. Der er udarbejdet et høringsnotat på baggrund af de indkomne høringssvar. 26 ud af de 27 høringssvar har indsigelser imod forslået placering af regnvandsbassinet, og et høringssvar billiger placeringen. 23 af høringssvarene foreslår desuden, at benytte arealet på matr. nr. 4 umiddelbart syd for foreslået placering (som er matr.nr. 423). Der er udarbejdet et høringsnotat, som er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

   

  Sideløbende med høringsperioden er der undersøgt muligheder for alternative placeringer af regnvandsbassinet. Arwos har undersøgt mulighederne for en ny placering af regnvandsbassinet, hvor det afløbsteknisk kan lade sig gøre. Der blev kun fundet en alternativ placering til regnvandsbassinet, som er selvsamme matrikel (nemlig matr. nr. 423), som er foreslået i en stor del af høringssvarene. Der er vedlagt et oversigtskort som bilag til dagsordenspunktet.

   

  Området er registreret som et overdrev med god natur tilstand og beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er på den baggrund udarbejdet en faglig vurdering af muligheden for, at etablere regnvandsbassinet på arealet og at Arwos kan få meddelt de nødvendige dispensationer. Naturvurderingen er vedlagt som bilag til dagsordenspunkt.

   

  Det vurderes, at det bliver vanskeligt at give en dispensation fra § 3 til anlæggelse af et bassin på matr. nr. 423. Naturklagenævnet vil forventeligt omstøde en eventuelt § 3 dispensation til et afslag, hvis dispensationen påklages.

   

  Derudover er placeringen i strid med kommuneplanens retningslinjer om særlig beskyttet natur. Projektet vil kræve, at Arwos får en dispensation fra museumslovens § 29a (jorddiger), samt naturbeskyttelseslovens §§ 16-17 åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen. Af disse vurderes det alene, at der kan opnås dispensation fra skovbyggelinjen.

   

  Arwos undersøgte desuden anlægsomkostningerne for de to placeringer. Placeringen af regnvandsbassinet på overdrevet blev anslået til at have en meromkostning på ca. 1,2 millioner kroner. Dette beløb skyldes blandt andet behov for yderligere brønde og øget besvær med bortskaffelse af jord.

   

  Arwos har undersøgt muligheden for at minimere bassinets arealmæssige udbredelse på matr. nr. 260, ved at aflede større vandmængder til vandløbet i Klosterkløften. I den forbindelse har Arwos undersøgt, hvilke afløbsmængder vandløbet kan klare uden, at det vil give en øget oversvømmelses- og erosionsrisiko nedstrøms. Der er på den baggrund udarbejdet en ny projektering af et mindre bassin dog med stejlere skråningsanlæg nemlig 1:4 (scenarie 2). Der er også udarbejdet en ny projektering med oprindeligt anlæg på 1:5 (scenarie 3).

   

   

  Permanent vandspejl

  Maksimalt vandspejl

  Scenarie 1:

  Oprindelig skitsering med udløb på 12 l/s

   

  1534 m2

   

  2775 m2

  Scenarie 2:

  Skitse 1 med anlæg 1:4 med udløb på 24 l/s

   

  1277 m2

   

  2109 m2

  Scenarie 3:

  Skitse 2 med anlæg 1:5 med udløb på 36 l/s

   

  973 m2

   

  1989 m2

  Tabel 1. Arealmæssig udbredelse af de forskellige skitseringer af regnvandsbassinets udformning. Alle tre placeringer er på matr. nr. 260.

   

  Projekteringsskitserne for 3 regnvandsbassiner på matr. nr. 260 er vedlagt som bilag til dagsordenpunktet.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at alle scenarier kan realiseres. Uanset anlæg vil der ikke være krav om hegning af bassinerne. Dog vil et fladere anlæg selvfølgelig give bassinet en øget sikkerhed og få det til at fremstå mere naturligt med omgivelserne. Arwos har desuden tilkendegivet, at scenarie 2 og 3 vil medføre færre omkostninger at etablere. 

   

  Arealet, hvor det foreslås, at regnvandsbassinet placeres, er ejet af Aabenraa Kommune, så det kræver ikke villighed til ekspropriation. Når der alligevel er fremsat et forslag herom i indstillingen, er det for at undgå at skulle udarbejde en ny sag, og dermed forsinke processen, hvis der mod forventning bliver behov for at inddrage andre arealer til ledninger, brønde eller pumpestation, hvor det ikke er Aabenraa Kommune, som ejer arealet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen 2018-2022 godkendes og regnvandsbassinet udformes i overensstemmelse med scenarie 3 (skitse 2) på matr. nr. 260 Kruså, Bov,

  at forvaltningen bemyndiges til sammen med Arwos at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via en frivillig aftale, og
  at der tages initiativ til at rejse en ekspropriationssag for det nødvendige areal, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillig aftale.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2021

  1. – 3. at:

  Anbefales ikke godkendt, idet tre stemte for (Christian Panbo (A), Egon Madsen (A) og Arne Leyh Petersen (O)) og fire stemte imod (Jan Riber Jakobsen (C), Eivind Underbjerg Hansen (V), Thomas Juhl (V) og Kurt Andresen (S)).

   

  Christian Panbo, Egon Madsen og Arne Leyh Petersen stemte for med den begrundelse, at de ser separatkloakering som en nødvendighed for at mindske overløb, hvilket vil være til gavn for naturen og miljøet, og vil være en god investering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/15570, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  På mødet i Teknik- og Miljøudvalget i maj blev der anmodet om, at Plan, Teknik & Miljø fremlægger en præsentation af, hvilke forhold, som gør sig gældende på varmeforsyningsområdet.

   

  På mødet vil der derfor blive fremlagt en præsentation med hovedvægt på følgende emner:

  • Overordnede regler og planer
  • Nationale og kommunale mål
  • Varmeplan – status og indhold
  • Muligheder for omlægning og alternativ forsyning
  • Kravene til projektforslag (herunder samfundsøkonomi)
  • Myndighedens rolle
  • Samarbejde med forsyningsselskaber

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25295, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af forhåndsdialogmøder med Aabenraa-Rødekro Fjernvarme i 2020 og er der modtaget ansøgning om godkendelse af projektforslag for ”Fjernvarmeforsyning af Felsted, Tumbøl og Sdr. Hostrup”. Se bilag 1.

   

  Projektforslaget omhandler etablering af ca. 5,2 km transmissionsledning og ca. 15,4 km distributionsledninger for potentiel fjernvarmeforsyning af 554 boliger/huse og 9 storforbrugere, der i dag dels ligger i områder der er udlagt til naturgasforsyning (Felsted og Tumbøl) og til individuel forsyning (Sdr Hostrup).

   

  Projektforslaget er omfattet af Varmeforsyningsloven, og skal godkendes efter Projektbekendtgørelsens kapitel 3 om etablering af transmissions- og distributionsledninger og kapitel 4 om formelle godkendelseskrav.

   

  Projektforslaget, revideret den 28. april 2021, er gennemgået og Plan, Teknik & Miljø vurderer, at forslaget er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og dennes formål, at projektforslaget (med et overskud på 3,62 mio. kr. ved 50% tilslutning) samlet set er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt, samt at der er grundlag for at godkende projektet.

   

  Det bemærkes dog, at projektets følsomhedsberegninger viser, at projektet er følsomt overfor stigende anlægspris, der kan eliminere det samfundsøkonomiske overskud i projektet, som skal være til stede, før projektet må godkendes.

   

  Følsomhedsberegningerne viser, at det samfundsøkonomiske overskud ved 50% tilslutning reduceres til +0,17 mio. kr. ved 10% plus på anlægspris, og Plan, Teknik & Miljøs egne beregninger viser, at det samfundsøkonomiske overskud ved 45 % tilslutning er elimineret ved et plus på 3,5% på anlægsprisen. (Usikkerheden er øget med de for tiden stigende priser på materialer.)

   

  Det vurderes derfor at godkendelse af projektet bør ske med følgende vilkår:

   

  -         at projektet først må gennemføres, når der foreligger dokumentation for minimum 45 % tilslutning og

  -         at projektets forudsætninger om anlægspris dokumenteres.

   

  Projektet skal VVM-anmeldes, og kræver endvidere tilladelse til krydsning af vandløb, og der skal ansøges om gravetilladelse samt tilladelser og måske dispensation i forhold til naturområder og fortidsminder. Det vurderes ikke umiddelbart at medføre udfordringer for projektet, da der påtænkes gravet i umiddelbar tilknytning til vejarealer.

   

  Der er endvidere begæret ekspropriationsvillighed, så der kan forhandles på ekspropriationslignende vilkår med lodsejere, som skal afstå jord til projektet.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke søgt om kommunegaranti.

  Høring/udtalelse

  Sagen er i 4 ugers høring ved EVIDA og jordejere der skal afstå arealer, med høringsfrist indtil juni 18. juni 2021.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at projektforslaget godkendes og forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse efter høringsperiodens ophør, såfremt der ikke er indkommet høringssvar, som har væsentlig betydning,

  at Plan, Teknik & Miljø for at sikre projektets samfundsøkonomi og robusthed af projektet først må godkende projektforslaget, når der foreligger dokumentation for minimum 45 % tilslutning og at projektets forudsætninger om anlægspris dokumenteres,

  at Plan, Teknik & Miljø bemyndiges til sammen med Aabenraa-Rødekro Fjernvarme at optage forhandlinger med berørte lodsejere om en frivillig aftale, og

  at såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale tages initiativ til at rejse en ekspropriationssag.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2021

  1. og 2. at godkendt.

  3. og 4. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2233, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  På mødet i Teknik- og Miljøudvalget blev udkast til regulativ for husholdningsaffald besluttet udsendt i offentlig høring.

   

  Regulativet har været i høring i 4 uger, og fristen udløb den 19. maj 2021. Der er indkommet to høringssvar, som er beskrevet i vedhæftede høringsnotat.

   

  Høringssvarene handler om:

  -         Dialog med boligforening om løsningens implementering

  -         Vand til rengøring af emballager

  -         Ønske om højere tømningsfrekvens

  -         Bemærkning om, at sortering centralt vil være bedre end, at det skal ske hos borgerne

  -         Forslag om at indføre system med afregning efter vægt

   

  Som det fremgår af høringsnotatet, vurderer Plan, Teknik & Miljø som følge af høringssvar, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre i regulativteksten for emballager, så de ikke nødvendigvis skal skylles, men også kan skrabes rene. 

   

  Plan, Teknik & Miljø vil som følge af de indkomne bemærkninger gå i dialog med Arwos om, hvordan processen med implementering af nyt affaldssystem skal gennemføres med boligforeninger.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at øvrige forhold i indkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændring i regulativteksten.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Regulativ for husholdningsaffald godkendes endeligt, under forudsætning af, at formuleringen omkring rengøring af emballager tilrettes, så der også kan skrabes rent.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2021

  Godkendt, idet det præciseres, at der som udgangspunkt er tale om i alt 3 beholdere per husstand.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/15569, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  I februar 2020 blev Teknik- og Miljøudvalget stillet i udsigt, at der sidst i 2020 ville blive igangsat revision af affaldsplanen. Det vurderedes dog hensigtsmæssigt, at arbejdet afventede Handlingsplan for Cirkulær Økonomi fra nationalt hold, og den kom først i slutningen af 2020, samtidig med, at der skulle implementeres et nyt affaldssorteringssystem.

   

  Det vurderes hensigtsmæssigt at igangsætte arbejdet med revision af affaldsplanen nu, hvor den nationale handlingsplan foreligger, og det er klarlagt, hvordan affaldssorteringen skal foregå i Aabenraa Kommune fra 2023.

   

  Derfor foreslås det, at nedenstående proces for revision af affaldsplanen sættes i gang.

   

  TMU juni 2021

  Præsentation:

  • Hvad er opgaven?
  • Hvordan er processen

   

  TMU oktober 2021

  Præsentation af muligheder:

  • Det politiske råderum
  • Politiske dilemmaer

   

  Oktober/november 2021

  Inddragelse af offentligheden – indkaldelse af forslag

   

  TMU december 2021

  Godkendelse af forslag til affaldsplan til udsendelse i høring

   

  Februar 2021

  TMU - Behandling af indkomne høringssvar

  TMU - Vedtagelse til godkendelse i byrådet

  Byrådet - endelig godkendelse af affaldsplan

   

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Plan, Teknik & Miljø igangsætter arbejdet med revision af affaldsplanen efter den foreslåede plan, så den kan godkendes endeligt i februar 2022.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2021

  Godkendt, idet tidsplanen justeres med de faldne bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32576, Sagsinitialer: LBKL

  Sagsfremstilling

  Status

  Forvaltningen har gennemgået og vurderet alle vandværker og udarbejdet forslag til aktiviteter, som det enkelte vandværk bør gennemføre. Forslagene er sendt til vandværkerne til kommentering.

   

  Arbejdet med vandforsyningsplanen er drøftet med Vandrådet og Arwos, og der er enighed om en overordnet vision, og om at arbejde med en række fokusområder, som gennemgås nærmere i det følgende.

   

  På mødet uddybes de enkelte punkter.

   

  Overordnet vision

  Alle borgere og virksomheder i kommunen skal have adgang til tilstrækkeligt og rent drikkevand, produceret af grundvand ved simpel vandbehandling og indvundet uden væsentlig påvirkning af miljøet.

   

  Fokusområder

  Decentral struktur med tre vandværkskategorier

  Det foreslås, at den decentrale vandforsyningsstruktur, som bygger på de nuværende almene vandværker, opretholdes, så længe vandværkerne ønsker at fortsætte og kan leve op til de krav, der stilles til dem. Vandværkerne inddeles i tre kategorier: Nøgle-, primær- og basisvandværker. Indplaceringen afspejler de enkelte vandværkers betydning for kommunens vandforsyning og de forventninger og krav, kommunen i overensstemmelse med dette har til dem.

   

  Samarbejde omkring grundvandsbeskyttelse og nødforsyning

  Vandråd og Arwos ønsker et vandteknisk samarbejde, også på tværs af de tidligere kommunegrænser. Kommunens krav til samarbejde afhænger af vandværkskategori, fra frivillig til forpligtende. Der vil specielt blive lagt vægt på at sikre nødforsyning. Hvornår nødforsyningen skal være på plads afhænger af vandværkskategori.

   

  Forsyningsområder og forsyningssikkerhed

  Forsyningsområderne deles op i ”naturlige forsyningsområder”, hvor vandforsyningen har forsyningspligt til rimelige priser, og ”interesseområde”, hvor ejendomme kan blive tilsluttet et andet vandværk, eller etablere egen boring, hvis prisen for tilslutning til interessevandværket er uforholdsmæssigt høj. Vandforsyningen skal desuden kunne sige nej til storforbrugere, hvis de ikke har kapacitet til at forsyne dem.

   

  Der arbejdes videre med at finde en model for afgrænsningen mellem de to områdetyper, som der kan opnås enighed med Vandrådet om. Formålet er at etablere et udvidet forsyningsnet, for at øge forsyningssikkerheden. Vandforsyningerne er ikke umiddelbart indstillede på at lægge forsyningsledninger ud i interesseområder, når de først får anlægsudgifterne dækket over en meget lang tidshorisont.

   

  Prioritering af grundvandsressourcen og fremtidssikring af drikkevandsforsyningen

  Grundvandsressourcen prioriteres som følger:

  EU-beskyttet natur og overfladevand

  Drikkevandsforsyning

  Øvrig beskyttet natur

  Indvinding til erhverv

   

  Der arbejdes på, at nye indvindingsboringer placeres i områder med god naturlig beskyttelse, såsom beskyttende lerdække og/eller skov og natur.

   

  Der sikres indvindingstilladelser med tilstrækkelig buffer til vandværkernes forventede fremtidige forbrug, hvor det er muligt i forhold til EU-beskyttet natur og vandløb. Øvrige tilladelser til indvinding reguleres i forhold til dette.

   

  Ny erhvervsindvinding vil ikke kunne tillades inden for vandværkers indvindingsoplande, med mindre en konkret risikovurdering viser, at indvindingen ikke påvirker drikkevandsvandforsyningen.

   

  Det videre forløb

  Et udkast til vandforsyningsplan forventes sendt i høring hos vandværkerne ultimo juni. I august afholdes møde for alle vandværkerne, hvor forsyningsområder bliver fastlagt, og planen drøftes. Planen forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse i september inden den sendes i 8 ugers offentlig høring. Den endelige plan forventes behandlet af Teknik- og Miljøudvalget og vedtaget af Byrådet i februar – marts 2022.

  Lovgrundlag

  Vandforsyningsloven.

  Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget godkender, at der arbejdes i ovennævnte retning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2021

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/52545, Sagsinitialer: TDL

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget er på møderne den 5. december 2018, den 2. oktober 2019, den 24. juni 2020, den 2. december 2020 og den 3. marts 2021 orienteret om baggrund, indhold og proces vedrørende kommunens indsatsplanlægning.

   

  Indsatsplanerne består af henholdsvis én hovedplan og otte indsatsplaner. Udvalget godkendte den 24. juni 2020 forslag til Hovedplan, der omhandler generelle retningslinjer for kommunens grundvandsbeskyttelse. På møderne den 2. december 2020, den 3. marts 2021 og den 7. april 2021 har udvalget godkendt forslagene til de otte indsatsplaner. Hovedplanen og de otte indsatsplaner har efterfølgende været sendt i høring ved medlemmerne af Koordinationsforum.

   

  I denne sag orienteres udvalget om høringssvar fra medlemmerne af Koordinationsforum, hvoraf følgende interessenter har afgivet høringssvar: Vandrådets Bestyrelse, LandboSyd, Tønder og Sønderborg Kommuner, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Sønderborg Forsyning.

   

  Høringssvarene omhandler forskellige forhold, herunder ønske om samarbejde og dialog fra nabokommuner, og afklaring af muligheder for sekundær vandindvinding inden for indvindingsoplande til almene vandværker. Tre af høringssvarene har ingen bemærkninger til planerne. En samlet oversigt med resumé af de enkelte høringssvar fremgår af det vedhæftede bilag.

   

  Det vurderes, at høringssvar 4, punkt 2, fra LandboSyd kræver politisk stillingtagen.

  Høringssvaret omhandler muligheden for vandindvinding til sekundære indvindingsformål (erhverv, mark- og kreaturvanding) i de primære grundvandsmagasiner, hvorfra almene vandværker indvinder vand til drikkevandsforsyningen. Grundvandsbeskyttelsen inden for indvindingsoplande til almene vandværker har en høj prioritet, og der var derfor i hovedplanen lagt op til, at der ikke gives tilladelse til erhvervsmæssig vandindvinding fra primære magasiner i indvindingsoplande.

   

  LandboSyd foreslår en tilpasning, så det ikke udelukkes at der kan gives tilladelse til erhvervsmæssig vandindvinding i de primære grundvandsmagasiner ved særlige geologiske forhold og under visse forudsætninger, f.eks. grundvandsbeskyttelsesmæssige tiltag.

   

  Forvaltningen vurderer, at ønsket til ændret formulering kan imødekommes med tilføjelse af ordet ”lokalt”, da hovedhensynet – sikker indvinding af drikkevand – fortsat er tilgodeset.

   

  De øvrige høringssvar har kun givet anledning til mindre ændringer.

  Alle ændringer er indarbejdet i vedlagte endelige forslag til Hovedplan og de otte indsatsplaner, hvis indhold derudover er uændret i f.t. seneste forelæggelse for udvalget.

   

  Såfremt Teknik- og Miljøudvalget godkender planerne, vil de blive sendt samlet i 12 ugers offentlig høring. Efter behandling af høringssvarene fra den offentlige høring vil indsatsplanerne blive fremlagt til endelig politisk godkendelse.

  Høring/udtalelse

  Indsatsplanerne har været forelagt Koordinationsforum, herunder Region Syddanmark og Arwos. Der er modtaget i alt 8 høringssvar. Det er vurderet, at et af høringssvarene kræver politisk stillingtagen. Derfor forelægges Teknik- og Miljøudvalget et resumé af høringssvarene, før forslagene sendes i offentlig høring i 12 uger.


  Koordinationsforum

  Koordinationsforum er et rådgivende udvalg af interessenter, der er nedsat i henhold til Vandforsyningslovens § 12, hvor det fremgår, at kommunerne har pligt til at nedsætte et koordinationsforum til at bistå med udarbejdelsen af indsatsplaner. De fire sønderjyske kommuner har nedsat et fælles koordinationsforum, som ud over kommunerne består af Vandrådet, Styrelsen for Patientsikkerhed, Landbrugsrådgivning Syd, Landwirtschaftliche Hauptverein für Nordschleswig (LHN), LandboSyd, Sønderjysk Landboforening, Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL), Jysk Landbrugsrådgivning, Naturstyrelsens lokale enheder, Miljøstyrelsen, forsyningerne (i Aabenraa Kommune Arwos) og Region Syddanmark.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at de endelige forslag til Hovedplan og de otte indsatsplaner sendes i offentlig høring med de beskrevne ændringer.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/11084, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har tidligere behandlet sagen på mødet den 24. juni 2020 og igen på mødet den 13. januar 2021 og har besluttet at meddele tilladelse til et projekt om kystbeskyttelse og senere tilladelse til et revideret projekt om kystbeskyttelse ved Varnæsvej 99B.

   

  Den første tilladelse blev påklaget af en nabo, som mente, at projektet ville hindre offentlighedens færdsel langs stranden, og som ikke ønskede at blive inddraget i projektet.

  Klagen blev afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet med brev af 25. januar 2021, hvor klagen blev afvist.

   

  Aabenraa Kommune havde i mellemtiden modtaget en ansøgning om et revideret projekt, hvor naboejendomme til Varnæsvej 99B ikke blev inddraget i projektet, og hvor kystbeskyttelsen bestod af en mur i stedet for stensætning, med henblik på at sikre offentlighedens færdsel langs stranden bedre. Forvaltningen meddelte tilladelse til det reviderede projekt den 23. marts 2021. Også denne tilladelse blev påklaget til klagenævnet af naboen.

  Ansøger har efterfølgende trukket den reviderede ansøgning tilbage, og forvaltningen har samtidig trukket tilladelsen af 23. marts 2021 tilbage.

   

  Ansøger agter i stedet at udnytte den første tilladelse, der blev godkendt af udvalget den 24. juni 2020.

   

  Forsyningsselskabet Arwos har interesse i projektet, fordi der er placeret en spildevandstrykledning mellem den nuværende kystsikringsmur og ejendommen. Spildevandsledningen er beskyttet af den nuværende støttemur, som er i dårlig stand. Arwos havde derfor ansøgt om projektet i samarbejde med lodsejer. Som følge heraf blev afgørelsen rettet til Arwos i stedet for lodsejer.

  Parterne har efterfølgende ønsket en præcisering af, at anlæg og fremtidig vedligehold af kystsikringen påhviler lodsejer og ikke Arwos. Der er derfor udarbejdet et tillæg til afgørelsen herom, som er underskrevet af Arwos og ansøger.

   

  Tillægsaftalen vedlægges som bilag. Ansøgning og tilladelse fremgår af dagsordenspunktet fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 24. juni 2020.

   

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 05. februar 2020, at alle sager om kystbeskyttelse afgøres af Teknik- og Miljøudvalget indtil videre.

  Lovgrundlag

  Kystbeskyttelsesloven.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35692, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af kystbeskyttelse på ejendommen Dybvighovedvej 300 ved Dybvig i Genner Bugt.

   

  Ansøgningen om tilladelse til kystbeskyttelse er en del af et samlet projekt på matriklen som blandt andet også består af nedrivning af bygning og opførsel af nyt hus, og dette kræver blandt andet tilladelse efter byggelovgivningen og efter Naturbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har tidligere meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at opføre selve huset.

   

  Det ansøgte anlæg til kystbeskyttelse består i skråningsbeskyttelse langs hele ejendommens 90 meter lange kyststrækning. Der ønskes etableret en sti som et plateau oven for skråningsbeskyttelsen og en ophalerrampe ud for et bådhus på ejendommen. Skråningsbeskyttelsen inkl. sti ønskes udført op til kote 2,70 (DVR90) i en bredde på op til 5,5 meter, se bilag med ansøgning.

   

  Anlægget udformes med fiberdug i bunden, et lag af filtersten og et dæk-lag af danske natursten. Stien etableres med græsarmeringssten. Ophalerrampen etableres i beton og bliver 5 meter bred og 4,5 meter lang.

   

  Den ansøgte placering af kystbeskyttelsen vil medføre, at den eksisterende strand indskrænkes (fra 8 meter til 4,5 meter).

   

  Formålet med anlægget er at sikre ansøgers ejendom (haveanlæg) mod erosion fra kysten. Det anføres, at erosion fra havet ikke er så voldsom i dag, men forventes forværret som følge af klimaforandringer.

   

  Der er i dag en skråningsbeskyttelse af ældre dato på strækningen. Der er desuden en høfde, som vil blive reduceret i størrelse eller fjernet helt i forbindelse med det pågældende projekt. Ud over dette er kyststrækningen i det pågældende område relativt uberørt. Naturens frie udfoldelse og kystlandskabets bevarelse og genopretning tillægges på den baggrund stor betydning.

   

  Af kystbeskyttelsesloven følger, at formålet med kystbeskyttelse blandt andet er, at beskytte ejendom ved at reducere risikoen for kystnedbrydning fra havet under hensyntagen til natur-, miljø- og øvrige interesser for kysten, herunder offentlighedens adgang.

   

  Forvaltningen foreslår, på baggrund af anlæggets formål og omfang og kyststrækningens generelle udtryk, at der gives afslag til det ansøgte projekt, men at det i afgørelsen oplyses, at man vil være indstillet på at give tilladelse til et revideret, mindre kystbeskyttelsesprojekt.

   

  Afgørelsen er begrundet ud fra 3 væsentlige forhold:

   

  1. at Aabenraa Kommune ikke anser ansøgningen som et ønske om renovering eller udbygning af eksisterende kystbeskyttelse, men som en ansøgning om en ny kystbeskyttelse,
  2. at Aabenraa Kommune ikke ser noget væsentligt akut behov for kystbeskyttelse, og
  3. at Aabenraa Kommune anser den ansøgte kystbeskyttelse som overdimensioneret og fejlplaceret i forhold til eksisterende strandlinje, og set i forhold til den begrænsede erosionsrisiko og landskabelige påvirkning af en relativt uberørt kyststrækning.

   

  Begrundelserne er uddybet i afgørelsen.

   

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. februar 2020, at alle sager om kystbeskyttelse afgøres af Teknik- og Miljøudvalget indtil videre.

   

  Sagen afgøres således i Teknik- og Miljøudvalget med hjemmel i kystbeskyttelsesloven.

  Lovgrundlag

  Kystbeskyttelsesloven.

  Høring/udtalelse

  Projektet er været i nabo- og myndighedshøring til og med 27. november 2020. Der er i høringsperioden kommet et høringssvar fra Kystdirektoratet samt supplerende oplysninger og bemærkninger fra ansøger, som er indarbejdet i den endelige afgørelse.

  Kystdirektoratet vurderer, at faren for erosion er minimal på den pågældende strækning, og at der ikke umiddelbart ses et behov for at reducere risikoen på strækningen, hvilket skal afvejes i forhold til øvrige relevante hensyn, herunder blandt andet den ansøgte løsnings tekniske kvalitet, den landskabelige påvirkning samt adgang til og langs kysten.

  Kystdirektoratet har endvidere stillet spørgsmålstegn ved behovet for at udføre en kystbeskyttelse af det ønskede omfang. Endelig har man oplyst, at dele af projektet (sti med armeringssten, ophalerrampe og plateau ud for bådhuset) også vil kræve dispensation fra Naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje.

   

  Vedlagte forslag til afgørelse er i uge 21 sendt i høring ved ansøger. Ansøgers bemærkninger forventes at foreligge til udvalgsmødet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles afslag på det ansøgte kystbeskyttelsesprojekt på ejendommen Dybvighovedvej 300, 6200 Aabenraa, og

  at det samtidig meddeles, at kommunen vil være indstillet på at give tilladelse til et revideret, mindre kystbeskyttelsesprojekt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2021

  Udgik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2021

  Orientering om LAR-projektet i Kliplev.

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

   

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2021

  -