Beslutningsprotokol

onsdag den 11. august 2021 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 11. august 2021

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35762, Sagsinitialer: OLD2_AWS

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på mødet den 23. juni 2021 besluttet, at Tillæg nr. 6 til spildevandplanen skulle sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på nyvurdering af alternative placeringer, herunder de fremlagte af recipient i henhold til supplerende sagsfremstilling.

   

  I denne sag genfremlægges tillægget til godkendelse. Samtidigt redegøres for alternative placeringer og recipientforhold.

   

  Tillæg nr. 6 til spildevandplanen indeholder et nyt regnvandsbassin samt rettelser til kloakopland BKr07 og Bkr11.

  Det er væsentligt at fremhæve, at årsagen til, at der skal findes en placering til et regnvandsbassin i Kruså, er spildevandsoverløb, der skal stoppes. Kommunen er forpligtet til at sikre denne indsats, da lige præcis overløb fra spildevand er årsag til, at Krusåen er udpeget som særlig indsatsområde.

  Den måde, det i området kan gøres på, er ved at separatkloakere, og det kræver et regnvandsbassin, der skal håndtere regnvandet, herunder også rense regnvandet biologisk og ved sedimentation.

  Andre håndteringsmuligheder (nedsivning, afledning til renseanlæg i større rør, underjordisk bassin) er belyst i bilaget.

   

  I høringsperioden er der indkommet høringssvar, jf. sagsfremstillingen til udvalgsmødet den 2. juni 2021.

  Efterfølgende er der i flere omgange undersøgt alternative placeringer, som ligeledes er belyst i bilaget.

   

  Alle undersøgte alternativer, såvel alternative placeringer af et traditionelt regnvandsbassin som alternative håndteringsmetoder, har væsentlige ulemper i forhold til den i Tillæg nr. 6 foreslåede løsning. Såfremt en etablering overhovedet er muligt, er der tale om enten øgede anlægsomkostninger, øgede driftsomkostninger ved pumpning af regn- og overfladevand, dårligere rensning eller en kombination af disse.

   

  Der gøres opmærksom på, at eventuelle meromkostninger i forhold til den oprindeligt foreslåede placering vil skulle finansieres af alle borgere, der er tilsluttet offentligt spildevand.
  Arwos har ikke frie hænder til at finansiere løsninger, der er væsentligt dyrere i anlæg eller drift, end den økonomisk mest hensigtsmæssige løsning. Forsyningssekretariatet holder specifikt øje med sådanne forhold, og kan vælge ikke at forøge Arwos’ indtægtsramme, hvilket man normalt vil gøre, og dermed øge det økonomiske pres, Arwos i forvejen er underlagt.

   

  Beslutningsalternativer:

  A)     Tillægget godkendes.

  B)     Forvaltningen bedes udarbejde nyt Forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplanen med en alternativ placering, som benævnes ud fra tabellen i bilaget.

   

  Vælges alternativ B, vil den efterfølgende proces være, at Teknik- og Miljøudvalget får forelagt nyt forslag til tillæg, som sendes i offentlig høring og efterfølgende forelægges til endelig beslutning i udvalget og til sidst i Byrådet.

   

  Forvaltningen foreslår, at alternativ A vælges, da det stopper spildevandsoverløbene, er den økonomisk mest fordelagtige løsning for Arwos og dermed kommunens borgere og renser vandet som nødvendigt.

  I nærværende sag indstilles der ikke en bestemt bassinstørrelse eller –udformning, men det foreslås, at det overlades til forvaltningen og Arwos med input fra de interesserede borgere fra de nærmest beliggende veje. Dette indstilles for at finde det bedste kompromis med udgangspunkt i de tekniske muligheder, recipientens kapacitet og borgernes ønsker.

  Høring/udtalelse

  Der henvises til sagsfremstillingen til udvalgsmødet den 2. juni 2021.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen 2018-2022 godkendes, jf. beslutningsalternativ A,

  at forvaltningen sammen med Arwos og med input fra borgerne med adresser til Udsigten samt Åbjerg 15-31 og 12A -26 fastlægger bassinets endelige kapacitet og udformning,

  at forvaltningen bemyndiges til sammen med Arwos at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via en frivillig aftale, for så vidt angår evt. nødvendige arealer til placering af ledninger, brønde eller pumpestation, og

  at der tages initiativ til at rejse en ekspropriationssag for det nødvendige areal til placering af ledninger, brønde eller pumpestation, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillig aftale.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2021

  Ændringsforslag fra Jan Riber Jakobsen (C), at der arbejdes videre med placering 9 og 3, øvrige placeringer udgår.

   

  Ikke godkendt idet 1 stemte for Jan Riber Jakobsen (C), imod stemte Kurt Andresen (S), Arne Leyh Petersen (O), Egon Madsen (A) og Christian Pedersen-Panbo (A). Eivind Underbjerg Hansen (V) og Thomas Juhl (V) undlod at stemme.

   

   

  Ændringsforslag fra Eivind Underbjerg Hansen (V), Thomas Juhl (V), Jan Riber Jakobsen (C) og Kurt Andresen (S) at placering ved forslag 3 og 9 undersøges nærmere vedrørende realiserbarhed.

   

  Godkendt idet 4 stemte for, Eivind Underbjerg Hansen (V), Thomas Juhl (V), Jan Riber Jakobsen (C) og Kurt Andresen (S). Imod stemte Arne Leyh Petersen (O) og Egon Madsen (A) og Christian Pedersen-Panbo (A).

   

  Arne Leyh Petersen (O) og Egon Madsen (A) og Christian Pedersen-Panbo (A) stemte imod med den begrundelse, de ikke ønsker at anlægge regnvandsbassin i § 3, ønsker at nedbringe overløb og den billigste løsning, der ikke pålægger borgerne yderligere udgifter.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/18734, Sagsinitialer: dms

  Sagsfremstilling

  Der har i mange år især i vinterhalvåret været registreret problemer med uvedkommende vand i spildevandssystemet i Bylderup-Bov.

  Det giver ud over gener og store driftsomkostninger for Arwos, også gener for boligerne i området, da der kan være problemer med at skylle ud og benytte vaskemaskine, ligesom der er risiko for oversvømmelser med spildevandsopblandet regnvand/grundvand.

   

  Årsagen er, at der trænger grundvand ind i spildevandssystemet, som ikke skal være der, da spildevandssystemet ikke er dimensioneret til at håndtere dette. Arwos har heller ikke mulighed for at tage imod grundvandet - ud over manglende kapacitet har Arwos ikke lovhjemmel til at håndtere grundvand og kan ikke opkræve betaling for det.

   

  Der er flere kilder til indtrængende grundvand: Diffus indtrængning i form af utætheder for eksempel ved samlinger eller overløb ind i brønde, private grundvandspumper og ikke lovlige tilslutninger eller fejlkoblinger og muligvis også tilsluttede dræn, som heller ikke er lovlige.

   

  Arwos har allerede gennemført tætninger af kloaksystemet (omkostninger: 7-8 millioner kr.), men det giver ikke væsentlig reduktion af den indtrængende grundvand, og har den utilsigtede effekt, at der er øget risiko for oversvømmelse lokalt.

   

  Der er en række juridiske barrierer for at komme problemet til livs, som vil blive fremlagt på mødet. Problemstillingen kendes fra andre kommuner og landsdele, og der arbejdes på national plan med forslag til løsninger.

   

  Der er etableret en arbejdsgruppe med deltagelse fra Plan, Teknik & Miljø og Arwos for at finde løsninger på problemet. Arbejdsgruppen arbejder med tre faser med en foreløbig 5-årig tidshorisont:

  1. fase er en ”her og nu”-løsning, som skal vare nogle år, før der er mulighed for at gå i gang med 2. og 3. fase. Dette omfatter en midlertidig løsning, hvor overskydende spildevand fra området køres til rensning på Gårdeby Renseanlæg. Det er en løsning, som medfører store omkostninger for Arwos, men som er nødvendig for at forhindre en miljømæssig belastning af vandløb, og for at undgå oversvømmelser med spildevandsholdig vand på overfladen.
  2. fase er en kortlægningsfase, som kommer til at køre sideløbende med fase 1. Det skal kortlægges, hvor de væsentlige indtrængninger sker, og der skal udarbejdes forslag til løsninger.
  3. fase er den varige løsning, som endnu ikke kendes, da det er afhængig af, hvilke konklusioner der kommer ud af 2. fase.

   

  Sideløbende med de ovenstående 3 faser vil forvaltningen håndhæve konstaterede ulovlige tilkoblinger. Det er herudover formodentlig en kombination af forskellige tiltag, som skal udgøre den endelige løsning, og det er tvivlsomt om Aabenraa Kommune og Arwos alene kan løse problemet. Da der er tale om grundvand, er det sandsynligt, at der også bliver behov for en indsats fra grundejerne i området (hvis der fx skal ske grundvandssænkning).

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32576, Sagsinitialer: LBKL

  Sagsfremstilling

  Status

  Forvaltningen har gennemgået og vurderet alle vandværker og udarbejdet forslag til aktiviteter, som det enkelte vandværk bør gennemføre. Forslagene er sendt til vandværkerne til kommentering.

   

  Arbejdet med vandforsyningsplanen er drøftet med Vandrådet og Arwos, og der er enighed om en overordnet vision, og om at arbejde med en række fokusområder, som gennemgås nærmere i det følgende.

   

  På mødet uddybes de enkelte punkter.

   

  Overordnet vision

  Alle borgere og virksomheder i kommunen skal have adgang til tilstrækkeligt og rent drikkevand, produceret af grundvand ved simpel vandbehandling og indvundet uden væsentlig påvirkning af miljøet.

   

  Fokusområder

  Decentral struktur med tre vandværkskategorier

  Det foreslås, at den decentrale vandforsyningsstruktur, som bygger på de nuværende almene vandværker, opretholdes, så længe vandværkerne ønsker at fortsætte og kan leve op til de krav, der stilles til dem. Vandværkerne inddeles i tre kategorier: Nøgle-, primær- og basisvandværker. Indplaceringen afspejler de enkelte vandværkers betydning for kommunens vandforsyning og de forventninger og krav, kommunen i overensstemmelse med dette har til dem.

   

  Samarbejde omkring grundvandsbeskyttelse og nødforsyning

  Vandråd og Arwos ønsker et vandteknisk samarbejde, også på tværs af de tidligere kommunegrænser. Kommunens krav til samarbejde afhænger af vandværkskategori, fra frivillig til forpligtende. Der vil specielt blive lagt vægt på at sikre nødforsyning. Hvornår nødforsyningen skal være på plads afhænger af vandværkskategori.

   

  Forsyningsområder og forsyningssikkerhed

  Forsyningsområderne deles op i ”naturlige forsyningsområder”, hvor vandforsyningen har forsyningspligt til rimelige priser, og ”interesseområder”, hvor ejendomme kan blive tilsluttet et andet vandværk eller etablere egen boring, hvis prisen for tilslutning til interessevandværket er uforholdsmæssigt høj. Vandforsyningen skal desuden kunne sige nej til storforbrugere, hvis de ikke har kapacitet til at forsyne dem.

   

  Der arbejdes videre med at finde en model for afgrænsningen mellem de to områdetyper, som der kan opnås enighed med Vandrådet om. Formålet er at etablere et udvidet forsyningsnet, for at øge forsyningssikkerheden. Vandforsyningerne er ikke umiddelbart indstillede på at lægge forsyningsledninger ud i interesseområder, når de først får anlægsudgifterne dækket over en meget lang tidshorisont.

   

  Prioritering af grundvandsressourcen og fremtidssikring af drikkevandsforsyningen

  Grundvandsressourcen prioriteres som følger:

  EU-beskyttet natur og overfladevand

  Drikkevandsforsyning

  Øvrig beskyttet natur

  Indvinding til erhverv

   

  Der arbejdes på, at nye indvindingsboringer placeres i områder med god naturlig beskyttelse, såsom beskyttende lerdække og/eller skov og natur.

   

  Der sikres indvindingstilladelser med tilstrækkelig buffer til vandværkernes forventede fremtidige forbrug, hvor det er muligt i forhold til EU-beskyttet natur og vandløb. Øvrige tilladelser til indvinding reguleres i forhold til dette.

   

  Ny erhvervsindvinding vil ikke kunne tillades inden for vandværkers indvindingsoplande, med mindre en konkret risikovurdering viser, at indvindingen ikke påvirker drikkevandsvandforsyningen.

   

  Det videre forløb

  Et udkast til vandforsyningsplan forventes sendt i høring hos vandværkerne primo september. Efterfølgende afholdes møde for alle vandværkerne, hvor forsyningsområder bliver fastlagt, og planen drøftes. Planen forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse i efteråret 2021 inden den sendes i 8 ugers offentlig høring. Den endelige plan forventes behandlet af Teknik- og Miljøudvalget og vedtaget af Byrådet i foråret 2022.

  Lovgrundlag

  Vandforsyningsloven.

  Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget godkender, at der arbejdes i ovennævnte retning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2021

  Udsat.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2021

  Godkendt, idet sagen forelægges på ny med særligt fokus på vision og råderum i prioriteringer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12427, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har den 21. april 2021 modtaget anmeldelse af 9,65 ha skovrejsning på del af matrikel 191 Kliplev Ejerlav, Kliplev.

   

  Kommunen har den 21. april 2021 afvist anmeldelsen, idet arealet ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2015 (negativområder).

   

  Baggrunden for at skovrejsning er uønsket er, at arealet ligger i et område af ”værdifulde landskaber”, hvor de geologiske interesser er af særlig værdi samt, at det ligger i Natura2000 området omkring Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark.

   

  Kommunen kan vælge at behandle anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse/dispensation til skovrejsning i negativområder, hvis særlige forhold taler for det.

    

  Det er forvaltningens vurdering, at der foreligger særlige forhold med hensyn til beskyttelse af grundvand og udvidelse af naturområdet ved Hostrup Sø, som kan begrunde en tilladelse.

   

  Udpegningen af værdifulde landskaber i kommuneplanen dækker store områder, og det er nødvendigt at foretage konkrete skøn i forbindelse med ansøgning om skovrejsning inden for områderne.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at skovrejsningen ikke vil få negativ indvirkning på de landskabelige forhold.

   

  Nord for skovrejsningsarealet ved naboejendommen, Potterhusvej 10, er der friholdt en skovfri bræmme på 50 meter op til ejendommen for at begrænse den fremtidige skyggevirkning fra skoven. 

   

  Sønderjyllands Amt meddelte i 2006 tilladelse til skovrejsning på samme areal, men tilladelsen blev ikke udnyttet og er nu udløbet.

  Planmæssige forhold

  Området ligger i ”Områder med særlige drikkevandsinteresser”, hvor skovrejsningen vil være en effektiv grundvandsbeskyttelse. Endvidere er arealet i kommuneplanen udpeget som beliggende i område med særlige naturbeskyttelsesinteresser samt ”Potentiel naturbeskyttelsesområde”, hvor der ved ændring af arealanvendelsen til andet end jordbrug skal tages hensyn til naturinteresserne.

  Økonomi og afledt drift

  Ejer foreslår tilplantningen. Der er ingen økonomi eller afledt drift af projektet for kommunen.

  Høring/udtalelse

  Projektet har været i partshøring hos de nærmeste naboer. Der er ikke indkommet bemærkninger.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller, 

  at der gives tilladelse til skovrejsning på 9,65 ha.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/19531, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Sydtrafik har den 18. juni 2021 sendt sit budgetforslag for 2022 i høring hos kommuner og region. Høringsfristen er den 15. oktober 2021.

   

  Budgetforslaget er vedlagt som bilag. Det specifikke budgetforslag for Aabenraa Kommune kan ses på side 74. De poster som Teknik- og Miljøudvalget skal finansiere udgøres af ”Busdrift”, ”Åben flextrafik” og ”Finansiering”, hvilket i alt udgør 29,302 mio. kr. for 2022.

   

  Sydtrafik forventer, at trafikselskaberne også i 2022 vil blive kompenseret for manglende indtægter som følge af covid-19. Forhandlinger herom, mellem regeringen, KL og Danske Regioner, starter dog først i efteråret 2021. For Aabenraa Kommunes vedkommende forudsættes en kompensation på 0,151 mio. kr.

   

  I begyndelsen af 2022 forventes passagertallet at ligge på 90% af 2020-budgettets niveau, mens tallet forventes at ligge på 95% i slutningen af 2022.

   

  Udgifterne til drift af busruter forventes at stige med ca. 1,6 mio. kr. fra 2021 til 2022. Det skyldes hovedsageligt en forventet stigning af prisindekset for kontrakter fra 115,0 i budget 2021 til 119,9 i budget 2022.

   

  Den åbne flextrafik (fx Flextur) forventes for 2022 at ligge på samme niveau som før covid-19.

   

  Antallet af køreplantimer i budget 2022 er 388 timer højere end for 2021. Dette skyldes en genberegning af, hvor mange timer der reelt har vist sig at blive sparet ved den seneste nedlæggelse af dele af bybusdriften.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede økonomi for busdriften under Teknik- og Miljøudvalget udgøres ikke blot af betalinger til Sydtrafik, men også af udgifter vedrørende tilskud til køb af ungdomskort, samt udgifter vedrørende Aabenraa Busstation med mere.

   

  For 2022 forventes det samlede budgetbehov til busdrift at være følgende:

   

  Betaling til Sydtrafik

   

  -         nettobetaling vedr. busdrift

  27.067

  -         nettobetaling vedr. åben flextrafik

  1.467

  -         Finansiering

  768

  -         Tilbagebetaling vedr. aconto 2021 (jf. budgetopf. 1/2021)

  1.100

   

   

  Leje og drift af Aabenraa Busstation

  310

  Renhold af busstation

  130

  Hærværk, småjustering af stoppesteder m.m.

  60

   

   

  Tilskud til ungdomskort

  1.400

  I alt

  32.302

   

   

  TMU’s budgetramme for 2022 (uden P/L)

  29.962

  Manglende budgetmæssig dækning for 2022

  2.340

   

  Teknik- og Miljøudvalget har den 6. maj 2020 besluttet at spare 0,6 mio. kr. via en nedlæggelse af flextur-ordningen i bybusområdet Aabenraa-Rødekro. Besparelsen er indarbejdet i udvalgets budget.

   

  Besparelsen er dog ikke iværksat, da det i budgetforliget for 2021 blev besluttet at lave en undersøgelse af flextrafikken, og da nedlæggelse af Flextur i bybusområdet vil have konsekvenser for andre udvalg, der som en del af visitationspraksis henviser borgere til at benytte Flextur.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Sydtrafiks budgetforslag 2022 tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35439, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  I 2013 blev der udarbejdet en helhedsplan for Padborg Erhvervsområde, som et højt prioriteret vækstprojekt under Vækstplan 2.0. Helhedsplanen har i den mellemliggende periode været et godt styringsredskab for prioritering af indsatser og budgetmidler i forhold til at styrke rammebetingelser og konkurrenceevne i tæt dialog med branchen.

   

  Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og Plan, Teknik & Miljø foretog i 2020 en opfølgning på indsatserne i helhedsplanen, hvor konklusionen overordnet set var, at mange mål var nået, og at der var behov for at forny og gentænke helhedsplanen, og arbejdet med en ny version af helhedsplanen gik i gang.

   

  På den baggrund blev der etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og Plan, Teknik & Miljø med det formål at udarbejde et nyt forslag til helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde.

   

  Formålet med helhedsplanen er at fastholde og forny det fælles fokus på udviklingstræk og muligheder for Padborg Transportcenter og for branchen, som indtager en meget væsentlig styrkeposition i Aabenraa Kommunes erhvervsprofil. Samtidig er det formålet udadtil at fortsætte og udvikle markedsføringen via Gate Denmark platformen, at signalere investeringssikkerhed og tilvejebringe et opdateret grundlag for det fortsatte arbejde med at tiltrække nye investeringer.

   

  I efteråret 2020, hvor arbejdet med den nye helhedsplan begyndte, blev der indhentet opdateret vidensgrundlag om branchens udfordringer og potentiale fra ITD, Danske Erhverv og PTC´s samarbejdspartnere. Dette blev brugt som basis for at sætte relevant fokus i planen i forhold til virksomhedernes behov. Der blev samtidig arbejdet med at identificere de vigtigste planlægningsmæssige og infrastrukturelle udfordringer.

   

  På nogle områder er der markant ændret fokus i version 2.0 af helhedsplanen på

  grund af udvikling og ændrede rammebetingelser, hvor den grønne og digitale omstilling

  og de fysiske vækstmuligheder vest for E45 er de væsentligste.

   

  Padborg Transportcenters bestyrelse blev inddraget i udviklingen af helhedsplanen i foråret 2021, hvor helhedsplanen blev drøftet på et bestyrelsesmøde, og den 3. juni 2021 blev der holdt et dialogmøde mellem Padborg Transportcenters bestyrelse og Vækstudvalget for Land og By. Øvrige virksomheder i Padborg Erhvervsområde er blevet inddraget via telefoninterviews.

   

  Sagen behandles i Vækstudvalget for Land og By den 12. august 2021.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at sagen tages til efterretning

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2021

  Taget til efterretning.

   

  TMU tilkendegiver, at de gerne havde set planen til bemærkninger i udvalget for så vidt angår infrastruktur.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2021

  • Orientering om bevilling til Loddenhøj Jollelaug
  • Orientering om ”liv i lillebælt”
  • Orientering om håndhævelsessag

   

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

   

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2021

  -