Beslutningsprotokol

onsdag den 1. september 2021 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger: Afbud: Thomas Juhl
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 1. september 2021

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-09-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35762, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  I Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2018-2022 planlægges for spildevandsseparering af et boligområde i Kruså, herunder anlæggelse af et regnvandsbassin, samt rettelser til tilgrænsende kloakoplande.

  Behovet for kloaksepareringen er opstået, fordi eksisterende spildevandsoverløb fra et overbelastet kloaksystem skal stoppes. Kommunen er forpligtet til at sikre denne indsats, da overløb fra spildevand er årsag til, at Krusåen er udpeget som særligt indsatsområde.

   

  Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2018-2022 er efter endt offentlig høring behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni, i Økonomiudvalget den 15. juni og i Byrådet den 23. juni 2021. Byrådet besluttede at sende sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en nyvurdering af alternative placeringer.

  På mødet i Teknik- og Miljøudvalget blev sagen forelagt med vurdering af 19 alternativer på 12 forskellige placeringer. Udvalget besluttede, at sagen skulle genfremlægges med nærmere vurdering af realiserbarhed af placeringerne 3 og 9. Placeringerne fremgår af kortbilag.

  Vurderingerne er uddybet i bilag.

   

  Vurdering af placering 3 (overdrev på matrikel 423, Kruså)

  • Fysisk realiserbarhed
   Bassinet kan realiseres. Dog er realiseringen besværliggjort af vanskelige terræn- og adgangsforhold
  • Retslige bindinger

  Forvaltningen vurderer, at der ikke kan dispenseres fra Naturbeskyttelseslovens §3 til bassinet, da der findes en egnet alternativ placering uden tilsvarende beskyttelse, og da arealet vurderes at have god naturtilstand med en naturtype (overdrev), der ikke umiddelbart kan erstattes af eventuelle erstatningsarealer. Bassinet vil således heller ikke øge naturkvaliteten på arealet.

  • Økonomi
   Prisen er skønnet til 2,2 – 2,9 mio. kr., med stor sandsynlighed for den højere pris.

   

  Vurdering af placering 9 (sportsanlægget ved Flensborgvej 9B)

  • Fysisk realiserbarhed
   Bassinet kan ikke realiseres som traditionelt åbent bassin, da arealet ikke er stort nok. Det vil derfor skulle anlægges som kombination af åbent og lukket bassin.
   Det lukkede bassin vil være en delvis nedgravet lukket cirkulær beholder (som gyllebeholder), som vil blive synlig og fremstå som et egentligt teknisk anlæg.
   Til den åbne del vil alle tre plateauer af pladsen skulle inddrages. Indhegning vil være påkrævet på grund af stor vanddybde i den lukkede beholder.
  • Retslige bindinger

  Forvaltningen vurderer, at der ikke er retslige bindinger, der vil stå i vejen for realisering.

  • Økonomi
   Prisen er skønnet til samlet 6,6 mio. kr. for et åbent bassin, et lukket bassin samt en regnvandsledning fra boligområdet. Regnvandsledningen skal være stor, da neddrosling først finder sted efter bassinet.
   Drift og vedligeholdelse er væsentligt dyrere end ved et enkelt åbent bassin.

   

  Vurdering af placering jf. Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen

  • Fysisk realiserbarhed

  Bassinet kan realiseres umiddelbart.

  • Retslige bindinger

  Forvaltningen vurderer, at der ikke er retslige bindinger, der vil stå i vejen for realisering.

  • Økonomi
   Prisen er skønnet til 1,7 mio. kr.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at placeringen i Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen er den billigste og fagligt set bedste placering af bassinet, som er uproblematisk i forhold til realiserbarheden.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen 2018-2022 godkendes,

  at forvaltningen sammen med Arwos og med input fra borgerne med adresser til Udsigten samt Åbjerg 15-31 og 12A -26 fastlægger bassinets endelige kapacitet og udformning,

  at forvaltningen bemyndiges til sammen med Arwos at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via en frivillig aftale, for så vidt angår eventuelle nødvendige arealer til placering af ledninger, brønde eller pumpestation, og

  at forvaltningen bemyndiges til at rejse en ekspropriationssag for det eventuelle nødvendige areal til placering af ledninger, brønde eller pumpestation, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillig aftale.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-09-2021

  Ændringsforslag fra V, C og S med forslag om at der ønskes placering på matrikel 423.

   

  Ikke godkendt idet 3 stemte for (V, S og C) og 3 stemte imod (O og A).

   

   

  Forvaltningens forslag anbefales godkendt idet 3 stemte for (A og O), imod stemte 1 (C) og 2 undlod at stemme (S og V).

   

  C stemte imod med den begrundelse, at der rejses tvivl om udvalgsmedlemmer, der er repræsenteret i Arwos bestyrelse, er inhabile.

   

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/10709, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har den 25. juni 2021 modtaget anmeldelse af 15 ha skovrejsning på del af matr. 11 og del af matr. 251 Vilsbæk, Holbøl.

   

  Kommunen har den 28. juni 2021 afvist anmeldelsen, idet arealet ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2015 (negativområder).

   

  Baggrunden for at skovrejsning er uønsket er, at arealet ligger i et område af ”værdifulde landskaber”, hvor de geologiske interesser er af særlig værdi.

   

  Kommunen kan vælge at behandle anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse/dispensation til skovrejsning i negativområder, hvis særlige forhold taler for det.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at der foreligger særlige forhold med hensyn til beskyttelse af grundvand og udvidelse af naturområder, som kan begrunde en tilladelse.

   

  Udpegningen af værdifulde landskaber i kommuneplanen dækker store områder, og det er nødvendigt at foretage konkrete skøn i forbindelse med ansøgning om skovrejsning inden for områderne.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at skovrejsningen vil passe fint ind i det lokale landskabsbillede og dermed ikke få negativ indvirkning på de landskabelige forhold. Vurderingen er foretaget efter besigtigelse i forbindelse med udarbejdelse af ny landskabsanalyse for kommunen.

   

  Der vil blive stillet vilkår om, at en bræmme på 8 meter friholdes for skov op til de kommunale vandløb af hensyn til muligheden for maskinel vedligeholdelse af vandløbene.

   

  Op til de naturbeskyttede eng- og mosearealer friholdes en bræmme 20 meter for skov for at undgå negativ påvirkning af naturarealernes tilstand.

   

  Endelig har Energinet.dk på ejendommen tinglyst servitut om friholdelse af arealer omkring højspændingsledninger for skov.

   

  Det potentielle skovrejsningsareal er derfor samlet set reduceret til ca. 10,5 ha.

  Planmæssige forhold

  Området ligger i ”Områder med særlige drikkevandsinteresser” og ”Nitratfølsomme indvindingsområder”, hvor skovrejsningen vil være en effektiv grundvandsbeskyttelse.

   

  Endvidere er arealet i kommuneplanen udpeget som ”Potentiel naturbeskyttelsesområde”, hvor der ved ændring af arealanvendelsen til andet end jordbrug skal tages hensyn til naturinteresserne.

  Økonomi og afledt drift

  Ejer forestår tilplantningen. Der er ingen økonomi eller afledt drift af projektet for kommunen.

  Høring/udtalelse

  Projektet har været i partshøring hos de nærmeste naboer. Der er ikke indkommet bemærkninger til projektet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives tilladelse til skovrejsning på ca. 10,5 ha.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-09-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/18830, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Søfartsstyrelsen har sendt Danmarks første forslag til havplan og miljørapport i offentlig høring frem til den 30. september 2021. Havplanen kan ses på havplan.dk.

   

  I dag anvendes havet blandt andet til søtransport, fiskeri, energi- og råstofindvinding og naturbeskyttelse samt rekreative aktiviteter tæt ved kysten. Med havplanen indføres for første gang i Danmark en helhedsorienteret planlægning for det samlede danske havareal. Danmark går således fra en tilgang, hvor havet er blevet anvendt ud fra et først-til-mølle princip til en langsigtet, tværsektoriel helhedsplanlægning for udvikling på havet, der gælder i de kommende 10 år.

   

  Havplanen er blevet drøftet på administrativt niveau i Lillebælt samarbejdet ”Liv i Lillebælt”.  Det er her besluttet, ikke at afsende samlet høringssvar.

   

  Forvaltningens forslag til indholdet i høringssvar vedrører fire punkter: muslingeproduktion, råstofindvinding, en zone til generel anvendelse samt indsatsen for bedre miljø- og naturtilstand:

   

  1. Aabenraa Kommune gør indsigelse mod udpegning af Aabenraa Fjord og Lillebæltsområdet til udviklingszone til muslingeproduktion i vandsøjlen samt Aabenraa Fjord, Flensborg Fjord og Lillebæltsområdet til udviklingszone til kultur og omplantningsbanker til muslinger og østers.
   Forvaltningen vurderer, at muslingeproduktion i vandsøjlen medfører store gener for Aabenraa Havn samt fritids- og turismesektoren på grund af de fysiske og æstetiske påvirkninger fra anlæggene. Forvaltningen vurderer desuden, at muslingekultur på havbunden medfører øget ødelæggelse af den i forvejen meget forstyrrede havbund i form af muslingeskrab med videre.

   

  1. Aabenraa Kommune gør indsigelse mod udpegning af område til råstofindvinding ved Varnæshoved. Baggrunden for udpegningen er ifølge Miljøstyrelsen, at der tidligere (sandsynligvis i forbindelse med anlæg af Enstedværket) har foregået indvinding i området, før råstofindvinding blev begrænset til udelukkende at måtte foregå inden for afgrænsede områder. Området ligger tæt på kysten og område med stor rekreativ værdi. Forvaltningen vurderer, at råstofindvinding her kan have negativ påvirkning på land i form af støjgener med videre samt negativ effekt på havbiologiske og kystmorfologiske forhold.

   

  1. Staten opfordres til at arbejde mere ambitiøst med yderligere beskyttelse og genoprettelse af havmiljøet ud for de danske kyster, hvor Lillebælt udpeges som beskyttet område, hvor fiskeri med bundslæbende redskaber forbydes.

   

  1. Aabenraa Kommune gør indsigelse mod udstrækningen af den generelle anvendelseszone i bunden af Aabenraa Fjord. Aabenraa Kommune ønsker den generelle anvendelseszone udvidet, således at den nordlige del af Aabenraa Havn samt nord og øst om Ensted Havn er omfattet, idet der arbejdes med havneomdannelse og klimasikringstiltag i disse områder.

   

   

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget vedrørende punkterne 1-3 og i Vækstudvalget for Land og By vedrørende punkt 4.

  Lovgrundlag

  Lov om maritim fysisk planlægning.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget godkender forslag til høringssvar for så vidt angår muslingekultur, råstofindvinding og havmiljø (punkterne 1-3 i sagsfremstillingen).

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-09-2021

  Godkendt idet høringssvar tilpasses, så det ikke begrænser erhverv på land, at fiskeri med bundslæbende redskaber forbydes, og at det understreges at mulighed for muslingefiskeri på line alene kan ske med henblik på at forbedre miljøtilstanden.

  Der skal herudover gøres opmærksom på, at man ikke kan se at anvendelse af klapplads i Aabenraa fjord fremover harmonerer med god miljøtilstand i fjorden.

   

  Afbud: Thomas Juhl

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32576, Sagsinitialer: LBKL

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 11. august 2021 retningen for arbejdet med den kommende vandforsyningsplan og ønskede i den forbindelse uddybning og konkretisering af en række punkter. Disse punkter forelægges i nærværende punkt.

   

  Vision

  Udvalget har ønsket tilføjet en vision, og forvaltningen har udarbejdet forslag til formulering:

   

  Planen skal understøtte Aabenraa Kommunes vision for drikkevand, der lyder:

   

  at sikre, at borgere og erhvervsliv nu og i fremtiden kan få en sikker og bæredygtig forsyning med rent drikkevand samt andet vand af tilfredsstillende kvalitet til en rimelig pris fra kompetente og ansvarlige decentrale forsyninger.

   

  Krav til vandværker efter kategori

  Udvalget har ønsket en præcisering af kravene til basisvandværkerne.

  Det vil blive tydeliggjort, at samtlige vandværker skal overholde forpligtigelserne, der sikrer god og sikker forsyning, herunder nødforsyning og indsatser ifølge indsatsplanerne.

  Endvidere at også små vandværker skal indgå i samarbejdet mellem vandværker, som vil omfatte dels et teknisk samarbejde og dels et samarbejde omkring indsatser i henhold til indsatsplanerne.

   

  Kommunen vil initiere, at der etableres et teknisk samarbejde (vedrørende for eksempel nødforsyning) mellem vandværkerne.

  Kommunen vil herudover, som nævnt i Forslag til Hovedplan for Grundvandsbeskyttelse, tage initiativ til at få etableret et vandsamarbejde med vandforsyningerne, eventuelt suppleret af en vandfond med henblik på gennemførelse af indsatser i henhold til indsatsplanerne, herunder for eksempel sløjfning af ubenyttede boringer.

   

  Prioritering

  Der var i sagen den 11. august foreslået en prioritering af ressourcen, hvor lovbundne krav var blandet med politiske prioriteringsmuligheder.

  Prioriteringen foreslås nu i stedet alene at omfatte indvindingstilladelserne, således at prioriteringen er

   

  1. Drikkevand
  2. Erhverv
  3. Private formål

   

  Der er ikke prioriteret mellem forskellige typer erhvervsindvindinger. I praksis forudsættes eksisterende erhvervsindvindinger bibeholdt, med mindre de strider mod andre hensyn, herunder indvinding af drikkevand, mens ansøgninger om nye erhvervsindvindinger behandles i den rækkefølge, de indgår.

   

  Spørgsmålet om hvilke muligheder eller begrænsninger der gælder for en ønsket indvinding, der medfører en miljøpåvirkning af for eksempel beskyttet natur, skal altid behandles i en VVM-screening, som er lovpligtig for indvindingstilladelser. Udfaldet af vurderingen vil være individuel afhængig af den konkrete sag, og er derfor ikke egnet til at indgå i en planmæssig prioritering.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget godkender den foreslåede vision, og

  at udvalget godkender ændringerne for arbejdet med vandforsyningsplanen, som beskrevet i sagsfremstillingen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-09-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/1503, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  Administrationsgebyret for jordflytning har tidligere været opkrævet som fast beløb per ejendom. Denne praksis var blevet ulovlig i 2019, og der er kompenseret for de manglende indtægter i Lov- og cirkulæreprogrammet i 2020.

   

  Der er nu åbnet op for en ny form for gebyropkrævning med samtidig økonomisk nedregulering.

   

  Siden 1. januar 2021 har det ifølge Affaldsaktørbekendtgørelsen været et krav, at kommunerne fastsætter et gebyr for anvisning af erhvervsaffald (§18, stk. 4) og jordhåndtering (§18, stk. 5).

   

  Som følge heraf er der vedtaget en nedregulering i Lov- og cirkulæreprogrammet, som betyder, at Aabenraa Kommune får 0,152 mio. kr. mindre i 2021 og 0,205 mio. kr. mindre årligt fra 2022.

  I denne sag foreslås gebyropkrævning fra 1. oktober 2021. Gebyrstørrelsen er fastsat således, at gebyret forventes at kunne dække nedreguleringen fra 2022. Summen af de årlige indtægter er dog usikker, da antallet af sager er konjunkturafhængigt.

  Et eventuelt manko i 2021 vil blive håndteret i bevillingskontrollen per 30. september 2021.

   

  Det foreslås med baggrund i nedenstående beskrivelser, at der med virkning fra 1. oktober 2021 fastsættes følgende gebyrer:

  • Anvisning af erhvervsaffald – 573 kr. pr. medgået time (dog minimum 1 time)
  • Jordflytning – startgebyr 573 kr. og herefter 143 kr. pr. påbegyndt kvarter
  • Jordflytning genoptagelse – 287 kr. og herefter 143 kr. pr. påbegyndt kvarter

   

  Timesatsen er baseret på, at det er en administrativ medarbejder, som forestår opgaverne, og taksten bør fremadrettet pris- og lønfremskrives.

   

  Anvisning af erhvervsaffald

  Gebyret skal dække de omkostninger, konkrete anvisninger giver anledning til, efter kommunen har foretaget klassificering. Gebyret skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte konkrete anvisning, dog således, at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin fastsat af kommunen.

   

  Kommunen skal konkret anvise affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning. Konkret anvisning af erhvervsaffald udføres meget sjældent og kun i de situationer, hvor virksomheden har affald, der ikke kan afleveres til de regulativfastsatte modtageranlæg for forbrændingsegnet, deponeringsegnet og farligt affald. En konkret anvisning kan eksempelvis være, hvis en virksomhed har deponeringsegnet affald, der ikke findes på Arwos Deponis positivliste, og derfor må anvises til et andet deponeringsanlæg.

   

  Den konkrete anvisning skal ske på baggrund af en konkret vurdering af affaldets egenskaber, herunder nødvendige prøvetagninger og analyser. Sagsbehandlingen kan være kompleks og tidskrævende, hvilket gør det vanskeligt at fastsætte et gennemsnitligt tidsforbrug og derved et fast gebyr. Det foreslås derfor, at sagsbehandlingen i disse sager faktureres efter medgået tid i henhold til en fastlagt timepris. Taksten for en konkret anvisning efter Affaldsaktørbekendtgørelsens § 18 stk. 4 foreslås som 573 kr. pr. medgået time i 2021 og pris- og lønfremskrevet fremadrettet.

   

  Da der er få af disse sager, er det en meget begrænset indtægt, som kan forventes herfra.

   

  Jordhåndtering

  Gebyret skal dække de omkostninger, jordflytning giver anledning til, herunder til registrering (inkl. sagsoprettelse og journalisering), sagsbehandling og nødvendige IT-systemer. Gebyret dækker ikke kompetenceudvikling af medarbejdere. Formålet er, at det er ”forureneren betaler”-princippet, som gælder, så de, som kræver størst indsats af kommunen, kommer til at betale mest.

   

  Med udgangspunkt heri og forvaltningens erfaring på området, vurderes det, at det mest hensigtsmæssige vil være at fastsætte et startgebyr, da alle sager kræver indsats med registreringer og gennemgang af fremsendte anmeldelser inkl. analyseresultater. Det vil sjældent kunne gøres på mindre end en time, og derfor foreslås, at startgebyret svarer til en time, og at der herudover faktureres for hver påbegyndte kvarter.

   

  Det vurderes desuden, at der er mange virksomheder, som har projekter, som kan løbe over lang tid og med faseopdeling. I disse tilfælde findes det hensigtsmæssigt for virksomhederne, at der laves et gebyr for genoptagelse, som svarer til en halv times indsats, da dele af arbejdet kan genbruges fra tidligere faser, og virksomhederne derfor ikke skal betale fuldt startgebyr for hver fase. Ud over genoptagelsesgebyret faktureres så for hver påbegyndt kvarter.

   

  Erfaringerne viser, at der er visse virksomheder, som har meget svært ved at få afsluttet deres sager. Med en fakturering for hvert påbegyndt kvarter, vil det dermed være i virksomhedens interesse at få afsluttet sagen, for hver gang vi skal rykke for afslutning, vil det koste mindst et kvarters gebyr.

   

  Der er årligt mellem 350 og 400 jordflytninger i Aabenraa Kommune, og langt de fleste af sagerne bliver afsluttet inden for en times arbejdsindsats, og vil dermed være dækket af startgebyret. Dermed vurderes det, at det manglende beløb på 0,205 mio. kr. årligt vil kunne indhentes via gebyrerne.

  Økonomi og afledt drift

  Såvel de foreslåede indtægter som nedreguleringen ifølge Lov- og cirkulæreprogrammet ligger på Økonomiudvalgets område.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at taksterne som anført i sagsfremstillingen godkendes med virkning fra 1. oktober 2021, og

  at taksterne for 2022 indarbejdes i takstbladet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-09-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/24708, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Beredskabskommissionen har den 22. juni 2021 anbefalet planen og fremsendt den til godkendelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser. Denne sag handler om godkendelse af planen og om den afledte administration, vedligeholdelse og eventuelle nedlæggelse af brandhaner.

   

  Ved dannelsen af Brand & Redning Sønderjylland blev det af de tre stiftende kommuner besluttet, at ejerskabet af brandhanerne forblev i kommunerne, og at den fremtidige organisering, administration og vedligeholdelse af brandhanerne skulle undersøges.

   

  Arbejdet har været i gang siden 2017, hvor der først blev dannet et overblik over, hvilke brandhaner der ønskes fastholdt i overensstemmelse med den risikobaserede dimensionering. Materialet blev bearbejdet sammen med brandstationerne i løbet af 2019.

   

  Med godkendelse af planen sker der en reduktion i antallet af brandhaner, idet der vurderes behov for fastholdelse af ca. 275 brandhaner, ud af de nuværende ca. 1.800 brandhaner. Kommunerne ejer brandhanerne, og vandværkerne ønsker dem i flere tilfælde fjernet fra vandforsyningsnettet. Det er nødvendigt med en forudgående afklaring med vandværkerne, før der tages beslutning om nedlæggelse eller anden brug.

   

  Brandhanenettet er omkostningstungt. Brand & Redning Sønderjylland anvendte for eksempel i 2020 0,177 mio. kr. på i alt ni reparationer, mens der i 2021 til dato er anvendt 0,107 mio. kr. Brand & Redning Sønderjylland oplyser, at den økonomiske ramme ikke giver mulighed for at anvende midler på almindelig vedligeholdelse.

   

  Inden for den afsatte økonomiske ramme på 0,15 mio. kr. kan Brand & Redning Sønderjylland alene vedligeholde de tilbageværende ca. 275 brandhaner, hvorfor Brand & Redning Sønderjylland ikke foreslår en regulering af budgetmidlerne mellem ejerkommunerne og Brand & Redning Sønderjylland.

   

  Den fysiske fjernelse af nedlagte brandhaner kan medføre væsentlige omkostninger i de enkelte kommuner. I Aabenraa forventes det, at ca. 150 brandhaner opretholdes, og ca. 750 haner kan nedlægges. I alt altså ca. 900 brandhaner i Aabenraa Kommune.

   

   

  Plan for vandforsyning og de dertil hørende høringssvar fremgår af bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Med planens godkendelse overgår vedligeholdelse og reparation af brandhaner til Aabenraa Kommune.

   

  Plan, Teknik & Miljø vurderer, at de årlige omkostninger til reparation og vedligeholdelse af de 150 brandhaner, der opretholdes jf. vandplanen, årligt vil koste 0,3 mio. kr. Forudgående planlægning af den fremadrettede drift og et udbud af arbejder for nedlæggelse af brandhaner vil koste 0,2 mio. kr. Der er ikke afsat budget til disse nye opgaver, hvorfor der må omprioriteres på politikområdet ”Vejdrift”, når reparation og vedligehold skal gennemføres. Konsekvenserne ved omprioritering vil blive nærmere belyst ved 2. bevillingskontrol 2021. 

   

  Det estimeres, at omkostningerne til nedlæggelse af omkring 750 brandhaner i Aabenraa Kommune over en længere årrække vil koste et tocifret millionbeløb. 

  Høring/udtalelse

  Placeringen af brandhaner, der skal fastholdes, har været i høring hos brandstationerne i august 2019.

   

  Den nye plan for vand til brandslukning blev sendt i høring hos de tre ejerkommuner og vandrådene den 8. april 2021 med høringsfrist den 30. april 2021. Høringssvar bilagt.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Brand & Redning Sønderjyllands plan for vand til brandslukning godkendes, og

  at situationen om afledte omkostninger ved vedligeholdelse, reparation og nedlæggelse tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-09-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1192, Sagsinitialer: MKGA

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag drøfte, om udvalget har nogle bemærkninger til udkastet til ny handicappolitik ”Lige muligheder og trivsel” generelt og/eller beskrivelsen af indsatsområdet ”Kommunikation og tilgængelighed” specifikt.

   

  Baggrund

  Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde den 11. august 2021 behandlet udkastet til ny handicappolitik, og har i den forbindelse besluttet, at man ønsker, at beskrivelsen af udvalgte indsatsområder sendes i høring i de relevante politiske udvalg.

   

  Ønsket er begrundet i hensynet til handicappolitikkens kobling til andre kommunale politikker, samt et ønske om at skabe et fælles politisk ejerskab til den kommende handicappolitik.

   

  Politikkens indhold

  Udkastet til handicappolitik indeholder visionen ”Lige muligheder og trivsel for alle”, hvilket betyder, at borgere med nedsat funktionsevne så vidt muligt kompenseres for deres funktionsnedsættelse, så de kan leve det gode og aktive liv på lige fod med andre.

   

  Politikken beskriver, hvilke grundantagelser Aabenraa Kommune har i forhold til borgernes ønsker. For eksempel antager vi, at alle ønsker at udfolde deres potentiale og leve et aktivt, sundt og produktiv liv med høj livskvalitet, og at alle ønsker at være noget for andre og blive opfattet som en ressource.

   

  Inden for de 6 indsatsområder ”Kommunikation og tilgængelighed”, ”Uddannelse og arbejdsliv”, ”Sundhed og trivsel”, ”Kultur- og fritidsliv”, ”Bolig og lokalsamfund” samt ”Borgerinddragelse og samarbejde” opstilles målsætninger.

   

  Afslutningsvis beskrives overvejelser om politikkens implementering.

   

  Høringen

  Beskrivelsen af indsatsområdet ”Kommunikation og tilgængelighed” samt det samlede udkast til ny handicappolitik er vedlagt.

   

  Det bemærkes, at politikken vil blive bearbejdet af en grafiker, så den designmæssigt kommer til at ligne de øvrige tværgående politikker.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget drøfter, om der er nogle bemærkninger til udkastet til ny handicappolitik generelt eller specifikt til beskrivelsen af indsatsområdet ”Kommunikation og tilgængelighed”.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-09-2021

  Drøftet idet udvalget tilkendegiver opbakning til politikkens afsnit om tilgængelighed, og vil bestræbe sig på at kunne leve op til den i forhold til lige adgang for alle til kollektiv transport, udvalget er opmærksomme på, og ser det som naturligt, at inddrage Handicaprådet ved udarbejdelse af mobilitetsplan.

   

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25076, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om antal af godkendelser og sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser vedrørende husdyrbrug og industrivirksomheder.

   

  For både industrivirksomheder og husdyrbrug har der været en stigning i antal miljøgodkendelser og antal revurderinger over en årrække.

  Stigningen skyldes til dels konjunkturen. For husdyrbrug er årsagen dog hovedsageligt den nye landbrugslovgivning, der giver øget fleksibilitet og produktionsmuligheder, når virksomheden har en miljøgodkendelse med baggrund i den nye lov.

   

  Det har indtil videre været muligt for forvaltningen at imødekomme det øgede antal godkendelser. Dels fordi godkendelserne er blevet mindre omfattende med den nye lovgivning, dels fordi der i forvaltningen er arbejdet med systematisering og effektivisering af arbejdsgangene.

   

  Sagsbehandlingstiderne har ikke for alle typer godkendelser kunnet overholde servicemålene. Servicemål er fastsat i en aftale mellem KL og regeringen, og er et udtryk for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra ansøgning til godkendelse.

   

  For industrivirksomheder er antallet af godkendelser forholdsvis lille. Resultatet har været som følgende:

   

   

  Større virksomheder

  Servicemål: 200 dage sagsbehandling

  Mindre virksomheder

  Servicemål: 130 dage sagsbehandling

   

  Antal

  % overholdt servicemål

  Gennemsnitligt antal dage for sagsbehandling

  Antal

  % overholdt servicemål

  Gennemsnitligt antal dage for sagsbehandling

  2018

  1

  100

  18

  5

  100

  70

  2019

  0

  -

  -

  6

  33

  190

  2020

  1

  100

  44

  13

  62

  171

   

  I 2021 har de 6 hidtil udarbejdede godkendelser overholdt servicemål, og det forventes at blive tilfældet for resten af året.

   

  For husdyrbrug har resultatet været de seneste år:

   

   

  Større landbrug

  Servicemål: 180 dage sagsbehandling

  Mindre landbrug

  Lovkrav: 90 dage sagsbehandling

   

   

  Antal

  Gennemsnitligt antal dage for sagsbehandling

  Antal

  Gennemsnitligt antal dage for sagsbehandling

  % overholdt servicemål*

  2018

  3

  119

  14

  68

  82

  2019

  14

  123

  9

  81

  78

  2020

  11

  146

  28

  92

  74

  *For landbrug er det ikke muligt at trække tallene for hver af de to kategorier, derfor en samlet opgørelse

   

  I 2021 overholder 16 af de hidtil 21 udarbejdede godkendelser i 2021 servicemålet, men det forventes ikke, at det for resten af 2021 vil være muligt at overholde servicemålet.

   

  Det skyldes, at der i 2021 er ekstraordinært mange ansøgninger, og indtil videre derudover har skullet udarbejdes 10 revurderinger (opgaver som er næsten lige så omfattende som godkendelser, men som ikke er omfattet af servicemålet).

   

  Der har været et tidsmæssigt sammenfald mellem fratrædelse af medarbejdere (2 ud af 4). Før sommerferien blev der gjort en særlig indsats, så der blev udarbejdet 10 godkendelser på meget kort tid. Nye medarbejdere er tiltrådt og sammen med andre interne indsatser forventes det at føre til, at de resterende 24 godkendelser, samt forventede kommende godkendelser, kan behandles uden at der opstår en større pukkel. Det forventes ligeledes, at det i 2022 igen vil være muligt at overholde servicemål.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-09-2021

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/34085, Sagsinitialer: NMN

  Sagsfremstilling

  I 2019 ansøgte Aabenraa Kommune partnerskabet Realdania og Miljøministeriet ved Kystdirektoratet om deltagelse i et projekt med titlen Byerne og det stigende havvand. Kommunens projekt Aabenraa og fjorden – scenarier for fremtiden blev antaget.

  I alt 9 kommuner ansøgte og blev antaget, og de har nu gennemført hver deres projekt, samtidig med, at der løbende er gennemført workshops og udvekslet erfaringer med mere i et netværk med deltagelse af kommunerne, Realdania og Kystdirektoratet. Formålet med projektet Byerne og det stigende havvand er at udvikle ideer og viden, der kan bruges overalt i landets kystbyer, hvor der er udfordringer med det stigende havvand. Af samme grund betegnes de kommunale projekter pilotprojekter.

   

  Pilotprojekterne skal afrapporteres i september 2021.

   

  Realdania og Kystdirektoratet har støttet kommunerne såvel økonomisk som fagligt. Forvaltningen er desuden blevet rådgivet af Fonden Teknologirådet, ingeniørfirmaet Niras, arkitektfirmaet Hasløv & Kjærgaard og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

   

  Formålet med pilotprojektet Aabenraa og fjorden – scenarier for fremtiden er, at beskrive, hvorledes der kan tilrettelægges og gennemføres en langsigtet udvikling på bynære havnearealer, der kan fremme, at byen og fjorden bindes bedre sammen ved hjælp af nye rekreative byrum, et museum, boliger og erhverv på en måde, der samtidig sikrer den bagvedliggende by mod oversvømmelse. Projektet beskriver således 4 forskellige byudviklingsscenarier, herunder et 0-scenarie, i kombination med forskellige løsninger for højvandssikringen.

   

  I projektet ses 100 år frem i tiden. Tilgangen er, at der er rigtigt mange muligheder og usikkerhedsmomenter, hvorfor det er nødvendigt på den ene side at have en langsigtet plan og på den anden side, hele tiden at holde nye muligheder åbne.

   

  Der tages afsæt i dagens situation og foretages nedslag i år 2041, 2071 og 2121. Der opereres med forskellige sikringshøjder såvel som forskellige stormflodsscenarier, der dels tager afsæt i historiske hændelser og dels i prognoser for den fremtidige globale temperaturstigning og det deraf følgende stigende havvand.

   

  Projektet indeholder ikke en anbefaling om hverken byudviklingen eller højvandssikringen, men angiver flere scenarier med forskellige muligheder, der vil kunne anvendes i den videre planlægning af området. Formålet er alene, at give Aabenraa Byråd et bedre beslutningsgrundlag, når retningen for byudviklingen og højvandssikringen skal sættes i en nærmere fremtid. De beslutninger, som Byrådet allerede har truffet – for eksempel om sikringshøjden i forbindelse med nybyggeri og etablering af et sluse/pumpeanlæg ved Mølleåen, er udgangspunktet i alle scenarier, men det er underforstået, at klimaforandringerne medfører en øget risiko for oversvømmelser i fremtiden, og derfor kalder på nye beslutninger og handlinger.

   

  Byudviklingen og højvandssikringen ses samtidig som en anledning for Aabenraa til at indlede en periode, hvor der realiseres nye spændende byområder med fokus på klimatilpasning, byliv og bæredygtighed og, hvor der centralt i Aabenraa sikres plads til en voksende befolkning, og hvor den eksisterende by højvandssikres på en fremtidssikret måde.

   

  Forvaltningen vurderer, at projektet og rapporten kan blive til stor gavn for Byrådet og forvaltningen i det videre arbejde med blandt andet udvikling af området Nord for Kilen, fordi projektet via sit arbejde med forskelligartede scenarier, mulighedskatalog og konsekvensberegninger- og vurderinger giver et kvalificeret grundlag for at arbejde med en adaptiv byudviklings- og højvandsikringsplan, der kan imødegå de usikkerheder, der blandt andet er om niveauet af højvandsstigningerne. 

   

  Rapporten til Realdania og Kystdirektoratet er resumeret i vedlagte bilag 1.

   

  Bilag 2 er selve rapporten. Som det fremgår af bilagene, er der desuden udarbejdet følgende underliggende rapporter:

   

  ”Hvad nu hvis? Fire narrativer om Aabenraa i fremtiden”, v/ Fonden Teknologirådet

   

  ”Aabenraa og fjorden, Højvandsbeskyttelse – Mulighedskatalog”, v/ Niras

   

  Kvantitative vurderinger i form af ”Rapport om beregninger af de økonomiske skader ved oversvømmelser fra stormflod fra fjorden og virkningen af klimatilpasning for alternative scenarier for udvikling i havneområdet i Aabenraa frem til år 2121”, v/ Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

   

  Kvalitative vurderinger i form af ” Resumé af workshop om kvalitative vurderinger - Aabenraa og fjorden, scenarier for fremtiden”, v/ Hasløv & Kjærgaard.

   

  De underliggende rapporter er ikke vedlagt indstillingen, men kan rekvireres hos forvaltningen. De underliggende rapporter vil ligeledes blive fremsendt til Realdania og Kystdirektoratet.

  Økonomi og afledt drift

  Realdania støtter pilotprojektet med op til ca. 0,9 mio. kr.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at rapporten Aabenraa og fjorden – scenarier for fremtiden tages til efterretning og fremsendes til Realdania og Kystdirektoratet sammen med de underliggende rapporter.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-09-2021

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35439, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land & By behandlede på deres udvalgsmøde den 12. august 2021 helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde. I den forbindelse blev det besluttet, at sende helhedsplanen til bemærkning fra Teknik- og Miljøudvalget.

   

  I 2013 blev der udarbejdet en helhedsplan for Padborg Erhvervsområde, som et højt prioriteret vækstprojekt under Vækstplan 2.0. Helhedsplanen har i den mellemliggende periode været et godt styringsredskab for prioritering af indsatser og budgetmidler i forhold til at styrke rammebetingelser og konkurrenceevne i tæt dialog med branchen.

   

  Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og Plan, Teknik & Miljø foretog i 2020 en opfølgning på indsatserne i helhedsplanen, hvor konklusionen overordnet set var, at mange mål var nået og at der var behov for at forny og gentænke helhedsplanen og arbejdet med en ny version af helhedsplanen gik i gang.

   

  På den baggrund blev der etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og Plan, Teknik & Miljø med det formål at udarbejde et nyt forslag til helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde.

   

  Formålet med helhedsplanen er at fastholde og forny det fælles fokus på udviklingstræk og muligheder for Padborg Transportcenter og for branchen, som indtager en meget væsentlig styrkeposition i Aabenraa Kommunes erhvervsprofil. Samtidig er det formålet udadtil at fortsætte og udvikle markedsføringen via Gate Denmark platformen, at signalere investeringssikkerhed og tilvejebringe et opdateret grundlag for det fortsatte arbejde med at tiltrække nye investeringer.

   

  I efteråret 2020, hvor arbejdet med den nye helhedsplan begyndte, blev der indhentet opdateret vidensgrundlag om branchens udfordringer og potentiale fra ITD, Danske Erhverv og PTC´s samarbejdspartnere. Dette blev brugt som basis for at sætte relevant fokus i planen i forhold til virksomhedernes behov. Der blev samtidig arbejdet med at identificere de vigtigste planlægningsmæssige og infrastrukturelle udfordringer.

   

  På nogle områder er der markant ændret fokus i version 2.0 af helhedsplanen på grund af udvikling og ændrede rammebetingelser, hvor den grønne og digitale omstilling og de fysiske vækstmuligheder vest for E45 er de væsentligste.

   

  Padborg Transportcenters bestyrelse blev inddraget i udviklingen af helhedsplanen i foråret 2021, hvor helhedsplanen blev drøftet på et bestyrelsesmøde, og den 3. juni 2021 blev der holdt et dialogmøde mellem Padborg Transportcenters bestyrelse og Vækstudvalget for Land og By.

   

  Erhvervsområdet har både behov for at tiltrække arbejdskraft fra særligt Slesvig-Holsten, men også fra det lokale arbejdsmarked. For at styrke denne indsats tænkes jobcenterets EURES konsulent flyttet til Padborg. Konsulenten vil servicere de lokale virksomheder, både i forhold til rekruttering fra Tyskland, men også ved at arbejde med målrettet rekruttering og opkvalificering af relevant arbejdskraft i samarbejde med jobcenteret. Som en del af fastholdelse af arbejdskraft, vil der også være fokus på at hjælpe medfølgende ægtefæller i job.

  Økonomi og afledt drift

  Til finansiering af rekrutteringsmanageren forventes en årlig bruttolønomkostning inklusive kontorhold på 0,550 mio. kr. Udgiften foreslås delt ligeligt mellem Jobcenter & Borgerservice og Industrifornyelse Padborg under Vækstudvalget for Land & By med 0,275 mio. kr. årligt til hver. Der foreslås en projektperiode på to år med mulighed for forlængelse.

   

  Det foreslås at disponere 0,550 mio. kr. af anlægsprojektet Industrifornyelse Padborg, hvor der er en restbevilling på 0,809 mio. kr. for 2021 frigivet til prioritering i Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der afgives bemærkninger til helhedsplan 2.0 for Vækstudvalget for Land og By’s videre behandling af helhedsplanen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-09-2021

  Udvalget bakker op om planen, men anbefaler at man ved udmøntning af planen tager højde for forskellige former for forsyning. Og at der kunne indarbejdes et større fokus på udvikling mod mere godstransport via jernbane.

   

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/22435, Sagsinitialer: TFRIC

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om forvaltningens foreløbige overvejelser vedrørende behov for revision af vandløbsregulativer.

   

  Vandløbsregulativer udgør administrationsgrundlag for de enkelte vandløb, og bør derfor principielt være ajourførte. Kommunen har til opgave at holde regulativerne ajour, men der er ikke sket en systematisk ajourføring siden regulativerne er udarbejdet. Mange af regulativerne for kommunes vandløb er derfor forældede, både hvad angår de administrative bestemmelser og de fysiske forhold/bestemmelser.

  Regulativerne skal tilgodese vandløbslovens formål, nemlig at aflede vand, og samtidigt tage hensyn til natur og miljø.

   

  I Aabenraa Kommune er der i alt knapt 500 regulativer. De allerfleste er mere end 40 år gamle, og en gennemgang har vist, at næsten halvdelen er mangelfulde eller ulovlige. Der vurderes derfor at være behov for en revision af hovedparten af regulativerne. Det vil være arbejdsmæssigt og økonomisk mest realistisk at gennemføre en revision over nogle år i prioriteret rækkefølge efter revisionsbehov.

   

  Ud over regulativer for de enkelte vandløb findes der for hver af de gamle kommuner, på nær gammel Aabenraa, et fællesregulativ indeholdende bestemmelser, som gælder for alle vandløbene i den pågældende kommune. Arbejdet med udarbejdelse af et samlet fællesregulativ for ny Aabenraa Kommune har tidligere været påbegyndt, men blev sat i bero.

   

  Behovet for revision af vandløbsregulativer er blevet aktualiseret dels af rejste spørgsmål vedrørende tolkningen af regulativet for Lundbæk, og dels af en klagenævnsafgørelse vedrørende Søderup Å. Sidstnævnte afgørelse fastsætter, at regulativet for Søderup Å (teoretisk skikkelse) og tilløb (skikkelsesregulativer uden bundkoter) er ulovlige og skal revideres. Afgørelsen kan indebære, at regulativerne for samtlige større vandløb (tidligere amtsvandløb) med tilsvarende regulativer ikke er lovlige og derfor skal revideres. Dette er i øjeblikket under nærmere afklaring.

  I samme afgørelse understreger klagenævnet, at kommunen er forpligtet til at sikre natur- og miljøhensyn, herunder for eksempel beskyttet natur, habitatbestemmelserne og vandløbets opfyldelse af miljømålene.

   

  Et forslag til plan for revision af kommunens vandløbsregulativer, herunder rækkefølge og hvorvidt fælles bestemmelser bør håndteres i et fællesregulativ, forventes forelagt det nye Teknik- og Miljøudvalg i 2022 med henblik på eventuel afsættelse af midler og påbegyndelse af revisionsprocessen.

  Lovgrundlag

  Vandløbslovens §12.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-09-2021

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/53209, Sagsinitialer: LCA

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget blev på sit møde den 5. maj 2021 orienteret om vandingstilladelser generelt. På mødet den 2. december 2020 godkendtes administrationspraksis for behandling af markvandingssager, og forvaltningen bemyndigedes til at træffe afgørelser i sager, der ikke er principielle. Desuden orienteredes om status vedrørende behandling af ansøgninger om markvanding, og det blev besluttet, at der skulle gives en status igen i 3. kvartal 2021.

   

  På mødet orienteres derfor om status for markvandingssager afgjort efter 1. januar 2018, herunder andelen af tilladelser der er reducerede i forhold til ansøgt mængde samt begrundelse for reduktionen.

  Lovgrundlag

  Vandforsyningsloven og Miljøvurderingsloven.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-09-2021

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36120, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  I sommeren 2021 har Aabenraa Kommune givet borgere og turister mulighed for at sejle til Store Okseø i Flensborg Fjord.

  Vækstudvalget for Land og By traf beslutning om pilotprojektet med sejlads den 4. marts 2021. På mødet orienteres udvalget om erfaringerne med sejladsen.

   

  Sejlads til Store Okseø er et pilotprojekt ledet af Aabenraa Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen, færgeejer og Lokalforeningen Kollund, Sønderhav, Rønshoved.

  Båden har sejlet i syv uger i perioden den 27. juni til 15. august 2021. Der har været seks daglige afgange.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-09-2021

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  -         Orientering om tysk vindmølleplanlægning

  • Vedtagelse af Slesvig-Holsten vindmølleplan
  • Høring om opstilling af vindmølle ved Weesby

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-09-2021

  Der blev ikke orienteret om de angivne punkter, men orienteringen vil blive eftersendt pr. mail.

   

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

   

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-09-2021

  -