Beslutningsprotokol

onsdag den 6. oktober 2021 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 6. oktober 2021

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-10-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/19531, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 11. august 2021 behandlet Sydtrafiks høringsbudget for 2022, og besluttede at tage høringsbudgettet til efterretning.

   

  Denne sagsfremstilling vedlægges et forslag til bemærkninger fra Teknik- og Miljøudvalget til Sydtrafik, til afgivelse sammen med oplysningen om at budgetforslaget tages til efterretning.

   

  Forslaget til bemærkninger omfatter:

   

  -         at det er vigtigt for Teknik- og Miljøudvalget, at Sydtrafik bidrager til at få vægtet den miljømæssige og økonomiske bæredygtighed i busdriften.

  -         at der ved det næste udbud af kommunens buskørsel gøres nøje overvejelser om anvendelsen af andre drivmidler end diesel, for eksempel el.

  -         en forventning fra Teknik- og Miljøudvalget om, at Sydtrafik fortsat arbejder på at indhente rationaler via samarbejde og sammenlægning med Fynbus.

  -         en forventning om at Sydtrafik arbejder for at sikre større indtægter på busdriften i Aabenraa Kommune.

   

  Fristen for høringssvar til Sydtrafik er den 15. oktober 2021.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at vedlagte brev sendes til Sydtrafik.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-10-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/27673, Sagsinitialer: bfr

  Sagsfremstilling

  LandboSyd har på fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget den 3. september præsenteret forslaget om, at få udarbejdet en rapport over miljøtilstanden og vandudskiftning i Aabenraa Fjord samt næringsstoftilførslen fra oplandet og overvejelser vedrørende indsatser i vandplanerne.

  Det vil være SEGES, der sammen med en underrådgiver, Marine Science & Consulting, udarbejder rapporten.

   

  Lignende rapporter er blevet udarbejdet eller er under udarbejdelse for andre kommuner, for eksempel Haderslev og Sønderborg.

  Kommunerne har som udgangspunkt ingen direkte opgaver i forhold til havmiljøet eller fastsættelse af vandplansindsatser. Det er dog i kommunens interesse at have godt kendskab til det nære havmiljø og ligeledes at kunne vurdere behovet for og prioritering imellem vandplansindsatser rettet mod forbedring af havmiljøet.

  Inden kommunalreformen udarbejdede Sønderjyllands Amt detaljerede rapporter over de enkelte fjorde og deres næringsstofbelastning. Siden staten overtog opgaven, er både målingerne og afrapporteringen skåret meget ned, og der udarbejdes kun overordnede rapporter over det marine vandmiljø på landsplan. Viden om de enkelte fjorde er derfor ikke længere tilgængeligt for kommunerne eller offentligheden.

   

  Forvaltningen har været i en indledende nærmere dialog med LandboSyd, LHN og SEGES om indhold og proces vedrørende rapporten. På bagrund af drøftelserne er det forvaltningens vurdering, at kommunen vil kunne få gevinst ud af at få udarbejdet en rapport med henblik på kendskabet til det lokale havmiljø og næringsstofbelastningens betydning, samt indflydelsesmulighederne herpå.

  Netop af sidstnævnte årsag, er det også relevant, at Arwos deltager i udarbejdelse af rapporten, da centralrenseanlægget Stegholt har udløb i fjorden.

   

  Efter en eventuel godkendelse af nærværende dagsordenspunkt, vil forvaltningen indgå i en konkret dialog med de involverede parter om detaljerne i rapporteringen og den konkrete finansieringsaftale. Rapporten forventes udarbejdet i starten af 2022, da SEGES først har mulighed for det på dette tidspunkt.

   

  Finansieringen af rapporterne er af LandboSyd foreslået til at blive delt mellem LandboSyd, Aabenraa Kommune og Arwos. LHN vil afklare mulig medfinansiering. Den kommunale andel vil ligge på anslået 0,050 mio. kr., men vil blive endelig fastlagt i dialogen om det præcise indhold i rapporterne.

   

  Økonomi og afledt drift

  Kommunens andel af rapporten foreslås finansieret af driftsmidler på politikområdet ”Natur og Miljø”.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Aabenraa Kommune deltager i bestilling af en rapport vedrørende miljøtilstanden i og næringsstofbelastningen til Aabenraa Fjord med tilhørende delrapporter.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-10-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-10-2021

   

  Der blev orienteret om:

  -         afslag fra statslig cykelstipulje

  -         rundkørsel ved Rødekro

   

  Taget til efterretning.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

   

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-10-2021

  -