Beslutningsprotokol

onsdag den 3. november 2021 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 3. november 2021

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/32756, Sagsinitialer: MFPED

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2021 udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i året pr. 30. september.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger:

  1. Omplaceringer inden for eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger drift

   

  Denne sag omhandler driften.

   

  Plan, Teknik & Miljø har i samarbejde med Budgetenheden foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2021 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Der konstateres i bevillingskontrollen pr. 30. september 2021, at der samlet set kan konstateres et forventet mindreforbrug på 2,560 mio. kr. i 2021, heraf søges 1,850 mio. kr. overført til 2022 og der omplaceres 0,055 mio. kr. til Økonomiudvalgets område samt 0,655 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Teknik- og Miljøudvalgets område har pr. 30. september 2021 et korrigeret budget på 168,818 mio. kr. med et forbrug pr. 30. september 2021 på 111,076 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 2,560 mio. kr., der søges overført til 2022.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at den vedlagte statusbeskrivelse pr. 30. september 2021 for driften tages til efterretning, og

  at der overføres 2,560 mio. kr. i henhold til ovenstående.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

  1. at taget til efterretning,
  2. at anbefales godkendt idet det anbefales, at de 0,15 mio. kr. vedrørende videoovervågning forbliver i Teknik- og Miljøudvalget.
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/32773, Sagsinitialer: MFPED

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2021 udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i året pr. 30. september.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger:

   

  1. Omplaceringer inden for eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger drift

   

  Denne sag omhandler anlæg.

   

  Plan, Teknik & Miljø har i samarbejde med Budgetenheden foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2021 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Der er i sagens bilag vedlagt en statusbeskrivelse for hvert enkelt anlæg (bilag A2).

  Økonomi og afledt drift

  Samlet søges der en negativ tillægsbevilling på anlæg for 1,436 mio. kr. i 2021 og en negativ tillægsbevilling i 2022 på 7,636 mio. kr. 

  Der er for skattefinansierede anlæg et korrigeret budget på 70,824 mio. kr. med et forbrug pr. 30. september på 15,285 mio. kr.

   

  Ud af udvalgets 28 projekter forventes 14 projekter afsluttet i 2021 og 14 projekter søges overført til 2022, hvoraf de 3 ved bevillingskontrollen.

   

  Der forventes et mindreforbrug på 43,778 mio. kr., hvoraf der for de 3 projekter søges 1,436 mio. kr. overført til 2022 ved denne bevillingskontrol:

   

  - Implementering vand og naturplaner 2016 på 0,561 mio. kr.
  - Pumpestation ved Dronning Margrethesvej, regulativ på 0,375 mio. kr.
  - Bypark Rødekro på 0,500 mio. kr. 
   

  Der er 3 projekter, som forventes at have et mindreforbrug i 2021:

   

  -          Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej på 0,844 mio. kr.

  -          Adgangsforhold til offentlig toiletter på 0,024 mio. kr.

  -          Store Okseø, oprydning 0,060 mio. kr.

   

  Der er 1 projekt forventer at have et merforbrug:

   

  -          Tinglev Mose, erstatninger, regulativer på 0,323 mio. kr.

  Mindreforbruget på i alt netto 0,605 mio. kr. vedrørende de fire projekter foreslås tilført anlægspuljen under Økonomiudvalget, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

   

  I forbindelse med opsamlingssagen til budgetforliget 2022-2025 er det konstateret, at 2 projekter i 2022 ikke er placeret korrekt under Teknik- og Miljøudvalget.


   - Dele af Skolevænget 33 på 5,800 mio. kr. søges flyttet til Økonomiudvalget.
   - Nedrivning Kruså vandmølle på 3,000 mio. kr. søges flyttet til Vækstudvalget for Land og By

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at den vedlagte statusbeskrivelse pr. 30. september 2021 for anlæg tages til efterretning, og

  at der gives en negativ tillægsbevilling i 2021 på 1,436 mio. kr. samt en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på 7,364 mio. kr.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

  1. at taget til efterretning,
  2. at anbefales godkendt idet sagen konsekvensrettes, og der gives en negativ tillægsbevilling på 1,436 mio. kr. samt en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på 7,364 mio. kr.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/30966, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Byrådet har besluttet, at der sammen med Arwos skal etableres en sluse- og pumpestation ved Mølleåens udløb.

   

  Der er indgået aftale med Arwos om medfinansiering på 75 % af udgifterne til det tekniske anlæg, dog således at udgiften til udsigtstårn, trappe og uderum på selve anlægget opgjort til 2,3 mio. kr. alene finansieres 100 % af kommunen. Der er en anlægsbevilling på netto i alt 10,381 mio. kr. Arwos’ medfinansiering udgør 24,244 mio. kr. Sagen blev behandlet den 24. marts 2021 i Byrådet.

   

  Der har været afholdt tre licitationer, to om de tekniske elementer pumper og spjæld og senest om selve bygværket med udsigtstårn, trappe og byrumsinventar. De samlede udgifter blev 54,4 mio. kr. for at gennemføre det udbudte projekt, men udgør efter forhandling 53,4 mio. kr.

   

  Det samlede billede af licitationsresultatet viser, at særligt bygværket er blevet væsentligt dyrere end forudsat. En nærmere granskning af tilbud viser, at de primære årsager hertil er prisstigninger på materialer og leverancer. Der er tale om væsentlige prisstigninger, hvis niveauer ikke var kendt på tidspunktet for udbud. Granskningen har understreget, at selv om byggeprojektet ikke er et kompliceret byggeri, så rummer det en række materialer, blandt andet en stor mængde stål til armering og spuns, som inden for kort tid er steget meget markant i pris. Med de forhøjede entreprisesummer stiger flere af de afledte projektomkostninger også.

   

  Der har været indbudt 8 entreprenører til at give bud på bygværket, men kun tre har afgivet bud. Afbud er generelt givet med begrundelse om travlhed eller for stor risiko om materialesituationen, leveringstider og tidsfrister. Det er den generelle vurdering, at travlhed i byggebranchen giver prisstigninger som følge af sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel.

   

  Plan, Teknik & Miljø har fundet flere muligheder for tilpasning af projektet, som kan føre til mulige besparelser. Det er undersøgt, om det er muligt at bespare projektet, så bevillingen kan overholdes. Plan, Teknik & Miljø og Arwos’ administration er enige i, at det vil medføre et helt grundlæggende anderledes projekt, som ligger langt ud over, hvad der udbudsteknisk må anses som tilpasninger. Alternativet vil reelt være at starte forfra med et andet projektgrundlag og udbyde på ny.

   

  Hvis klimatilpasningsprojektet skal fastholdes, er mulighederne for tilpasninger følgende:

   

  A)     Reducere fra 3 til 2 pumper. Inden for 10 år skal anlægget suppleres med pumpe nr. 3. I perioden vil en udeladt 3. pumpe ikke kunne være reserve ved driftstop. Med to pumper er den fulde pumpekapacitet opbrugt i forhold til de nuværende dimensionsgivende vandmængder, der er således en risiko forbundet med dette. Besparelse på 0,8 mio. kr. (25 % kommunal finansiering)

  B)     Udelade udsigtsplatform, trappe og byrumsinventar og indgå i billige løsninger til færdiggørelse af overdækning, besparelse på 2,85 mio. kr., som er 100% finansieret af kommunen.

  C)    Udelade land- og bådebrokonstruktioner til erstatning for bådpladser i udløbet, 0,3 mio. kr. (25 % kommunal finansiering)

   

  Sluse- og pumpeanlægget er et bygværksprojekt, hvilket betyder, at kun en meget lille andel af projektet kan tilpasses uden at projektet, som helhed ikke kan fungere. Der er primært tale om basale betonkonstruktioner og teknik til betjening af de grundlæggende funktioner.

   

  Sluse- og pumpeanlægget er dog designet, så det kan indgå som et element til ophold, oplevelse og samspil med øvrige byrum udviklet langs Strandpromenaden. Disse forhold udgår, såfremt besparelsesmulighed B gennemføres. Det er muligt at gennemføre projektet uden byrumsudstyr, og således udskyde denne investering til et senere tidspunkt. Der vil være behov for at afslutte anlægsarbejdet på anden vis og med afledte færre udgifter hertil.

   

  I Mølleåens udløb er der bådpladser, og disse skal flyttes. I det udbudte projekt er der lagt op til at flytte pladserne længere mod syd og at forskønne og muliggøre adgangen fra Kystvej/Søndre Havnevej. Med mulighed C er det muligt at gennemføre en løsning uden forskønnende tiltag, og tage udgangspunkt i de eksisterende forhold.

   

  Model 1- det udbudte projekt fastholdes:

  Projektet gennemføres uden besparelser, i alt 53,4 mio. kr. Herved skal der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 18,775 mio. kr. Det vil medføre et tillæg til indtægtsbevilling på 13,669 mio. kr. finansieret af Arwos, og at rådighedsbeløbet til projekt ”Pumpestation Mølleåen” forhøjes med netto 5,106 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

   

  Model 2 – Udsigtstårn, byrumselementer og land- og bådepladsanlæg udgår:

  Besparelserne i mulighed B og C gennemføres, i alt 50,25 mio. kr. Herved skal der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 15,625 mio. kr. Det vil medføre et tillæg til indtægtsbevilling på 13,444 mio. kr. finansieret af Arwos, og at rådighedsbeløbet til projekt ”Pumpestation Mølleåen” forhøjes med netto 2,182 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

   

  Model 3 - Udsigtstårn, byrumselementer, land- og bådepladsanlæg og 3. pumpe udgår:

  Besparelserne i mulighed A, B og C, i alt 49,450 mio. kr. gennemføres. Herved skal der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 14,825 mio. kr. Det vil medføre et tillæg til indtægtsbevilling på 12,844 mio. kr. finansieret af Arwos, og at rådighedsbeløbet til projekt ”Pumpestation Mølleåen” forhøjes med netto 1,982 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

   

  Model 4 – Tredje pumpe udgår:

  Besparelser i mulighed A gennemføres, i alt 52,6 mio. kr. Herved skal der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 17,975 mio. kr. Det vil medføre et tillæg til indtægtsbevilling på 13,069 mio. kr. finansieret af Arwos, og at rådighedsbeløbet til projekt ”Pumpestation Mølleåen” forhøjes med netto 4,906 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

   

  Model 5 – Anlægsprojektet annulleres og licitationerne aflyses:

  At licitationerne aflyses, og klimatilpasningsprojektet med sluse-pumpeanlægget sættes i bero indtil nye og tilpassede forudsætninger besluttes udarbejdet. Det vurderes, at de samlede udgifter til at standse og opgøre sagen vil have en størrelsesorden på 4 mio. kr. inklusiv reetablering af stensætning ved Kystvej. Det nuværende projekt er søgt medfinansieret i en ældre medfinansieringsordning. Ønskes projektet genoptaget på ny, vil hele finansieringsgrundlaget skulle godkendes med betydeligt ændrede forudsætninger for ansøgning.

   

  Det anbefales af hensyn til klimasikring af byen at vælge model 1 eller 2.

  Økonomi og afledt drift

  Til projektet ”Pumpestation ved Mølleåens udløb” er der givet en anlægsbevilling på 34,625 mio. kr., samt en indtægtsbevilling på 24,244 mio. kr. netto 10,381 mio. kr.

   

  Nedenstående tabel viser fordelingen af den yderligere kommunale finansiering afhængig af valgt model.

   

   

  Pumpestation

  (mio. kr.)

  Udsigtsplatform mm

  (mio. kr.)

  Bådpladser (25% )

  3. pumpe

  (25%)

  I alt tillægsbevilling

  (mio. kr.)

  Model 1

  1,981

  2,85

  0,075 

  0,2

  5,106

  Model 2

  1,981

  0

  0

  0,2

  2,182

  Model 3

  1,981

  0

  0

  0

  1,156

  Model 4

  1,981

  2,85

  0,075

  0

  4,906

  Model 5

  0

  0

  0

  0

  0 (afholdt 4 mio.)

   

  Høring/udtalelse

  Arwos er i dialog med Forsyningssekretariatet om tilsagn for at gennemføre projektet under de ændrede økonomiske forudsætninger. Sagen har været behandlet af Arwos’ bestyrelse den 15. oktober. Her er det besluttet, at såfremt Forsyningssekretariatet kan godkende projektets ændrede forudsætninger, kan Arwos godkende en øget medfinansiering med afsæt i 25/75 fordeling (dog finansieres byrumsinventar 100% af Aabenraa Kommune).

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at model 1 eller 2 vælges,

  at de bevillingsmæssige konsekvenser følger den valgte model, og

  at anlægget kun udføres, såfremt Arwos kan meddele endeligt tilsagn om medfinansiering på 75% på baggrund af sagens behandling i Forsyningssekretariatet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

  Anbefales godkendt idet model 1 anbefales.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/10977, Sagsinitialer: AGE

  Sagsfremstilling

  Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) er et fælleskommunalt interessentskab, som varetager de opgaver, der påhviler kommunerne, jf. lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald.

   

  I forbindelse med en revidering af MOTAS’ vedtægter har MOTAS fremsendt forslag til vedtægtsændringer til godkendelse. Vedtægtsændringerne er godkendt af repræsentantskabet den 11. juni 2021.

   

  Ændringerne i vedtægterne er relateret til udarbejdelse af årsregnskab (§ 11.3 og § 11.4) og valg af revisor (§ 6.2 og § 12.3). Der er tale om præciseringer, og ændringerne har ikke betydning for MOTAS opgaveløsning. Ændringerne fremgår af bilag.

   

  MOTAS har ligeledes fremsendt forslag til takster for 2022 til godkendelse. Takstforslaget er fastlagt på baggrund af budgettet for 2022, og er godkendt af repræsentantskabet den 11. juni 2021.

   

  Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”.

   

  Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen. Det betyder, at de udgifter, der kan henføres til de enkelte ordninger, er medregnet i taksten for den enkelte ordning. Dette gælder også for de administrationsudgifter, der kan henføres til den enkelte ordning.

   

  Taksterne for 2022 er uændret i forhold til taksterne for 2021. I forbindelse med MOTAS’ fremtidige indsamling af farligt affald fra husstande er der dog kommet en ny post på listen; ”Håndtering af røde kasser” til 55 kr./stk. Denne pris er dog ikke af betydning for Aabenraa Kommune, eftersom MOTAS ikke vil indsamle farligt affald fra husstande.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at vedtægtsændringerne for MOTAS godkendes, og

  at MOTAS’ takster for håndtering af farligt affald for 2022 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/32420, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  Den kommunale losseplads på Flensborgvej i Aabenraa Kommune må, ifølge Miljøstyrelsen som myndighed med virkning fra 1. januar 2023, ikke længere modtage deponi-affald (for eksempel byggeaffald med farlige stoffer som asbest eller PCB), og skal overgå til slutbehandling.

   

  Det indebærer, at Arwos fra den dato ikke længere har mulighed for at aflevere deponi-affald i Aabenraa Kommune, og at der ikke er mulighed for at anvise erhvervsaffald til deponi i kommunen.

   

  Der er derfor behov for at finde en ny mulighed for at bortskaffe affald til deponi, da kommunen er forpligtet til at kunne anvise affaldet til bortskaffelse. Det er ikke et krav, at det bliver til et deponi, som er beliggende i kommunen.

   

  Deponier må ikke ejes af private selskaber, så de muligheder der vil være, vil være offentligt ejede selskaber, som i en given udbudsrunde vil have mulighed for at komme med et tilbud. Det er dog forvaltningens vurdering efter dialog med Arwos, at det er tvivlsomt, om der er selskaber, som vil byde ind på et eventuelt udbud, eller at omkostningerne vil være så store, at det ikke vil være hensigtsmæssigt.

   

  En anden mulighed kan være at ansøge om tilladelse til at etablere et nyt deponi i Aabenraa Kommune, men det vil ikke være muligt at gennemføre en sådan proces inden den 1. januar 2023, så uanset om Aabenraa Kommune vil gå videre med at etablere et nyt deponi, vil der være behov for en anden løsning fra den dato.

   

  En tredje mulighed kan være at ansøge om dispensation til forlængelse af driften på det eksisterende deponi, men vurderingen fra Arwos er, at det ikke er hensigtsmæssigt, da det kan medføre store investeringer, som ikke kan nå at blive afskrevet i den periode, hvor der måske kan opnås forlængelse.

   

  Endelig er der mulighed for, at Aabenraa Kommune kan søge at indgå i Deponi Syd i det eksisterende §60-selskab (Esbjerg Kommune administrerer – består af Billund, Esbjerg, Kolding, Haderslev, Vejen og Vejle Kommuner), som har et deponi i Måde ved Esbjerg. Det kan også være en mulighed at søge at indgå i et §60-selskab sammen med Sønderborg Kommune med bortskaffelse til deponi i Sønderborg Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at en af disse to sidste muligheder er bedst set ud fra, hvad der er økonomisk mest hensigtsmæssigt, og som giver borgere og erhverv den bedste løsning.

   

  For at forvaltningen kan gå videre i dialogen med henholdsvis Deponi Syd og Sønderborg Kommune, er der behov for, at det politisk besluttes, at der skal indledes forhandlinger med de to parter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forvaltningen tager kontakt til henholdsvis Deponi Syd (Esbjerg Kommune) og Sønderborg Kommune for at afsøge mulighederne for deltagelse i henholdsvis etablering af et §60-selskab om håndtering af deponi-affald fra Aabenraa Kommune fra 1. januar 2023.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/33588, Sagsinitialer: JPJA

  Sagsfremstilling

  I henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv og oversvømmelsesloven skal udvalgte kommuner udarbejde risikostyringsplaner for områder med en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse.

   

  Aabenraa by blev i 2011 udpeget som risikoområde sammen med 10 andre byer, og udarbejdede den første risikostyringsplan for 1. planperiode 2015-2021. Efter en revurdering af oversvømmelsesrisikoen blev Aabenraa by igen i 2018 udpeget, som nu ét ud af 14 risikoområder i Danmark. Risikoområdet i Aabenraa by er afgrænset til de lavest beliggende dele, som potentielt vil blive oversvømmet ved en ekstrem stormflod til kote 4,25 meter.

   

  Den 2. risikostyringsplan ”Risikostyringsplanen for oversvømmelse 2021-2027, Risikoområde Aabenraa” omhandler blandt andet, hvilke oversvømmelser området kan rammes af, hvad risikoen er, hvilke mål der sættes for området, og hvilke tiltag, der foreslås iværksat for perioden 2021 til 2027. Planen skal minimere risikoen for skader forårsaget af oversvømmelser gennem forebyggelse, beskyttelse og beredskab. Igennem mål og tiltag besluttes rammer for kommunens øvrige fysiske planlægning og arbejde med beredskabsplaner vedrørende oversvømmelser i risikoområdet.

   

  Kommunens forslag til risikostyringsplan har været fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 7. april 2021, hvorefter planforslaget blev sendt i offentlig høring i 6 måneder.

   

  Høringsfristen udløb den 9. oktober 2021. I perioden er der kun indkommet et høringssvar fra Kystdirektoratet. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

   

  Der er på baggrund af høringssvaret foretaget en mindre korrektion af forklarende tabeltekst vedrørende sammenligning af risikokort fra første planperiode og anden planperiode (afsnit 6.3), samt tilføjet tekstafsnit omkring kommunens prioritering af tiltag (afsnit 9.1.3). Endelig er der tilføjet en overvejelse omkring mulig akkumuleret effekt og sammenhæng mellem tiltag og øvrige relevante planer og projekter i og omkring kommunen, for derved at sikre, at risikostyringsplanens retningslinjer fremadrettet bliver inkluderet i de enkelte miljøscreeninger (afsnit 10).

  Planmæssige forhold

  Kommunens øvrige planlægning, herunder kommuneplan, lokalplaner, beredskabsplaner og sektorplaner skal respektere risikostyringsplanen.

  Økonomi og afledt drift

  I planen anføres mål og tiltag for risikostyringen, som kommunen forpligter sig til at arbejde for, men vedtagelse af planen indebærer ingen umiddelbare økonomiske bindinger for kommunen. Der er pt ikke afsat særskilte midler til realisering af tiltagene.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Risikostyringsplan for oversvømmelse 2021-2027, Risikoområde Aabenraa, godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/21907, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 7 til Aabenraa Kommunes spildevandsplan 2018-2022 udvider kloakopland ANh01 ved Nørre Hostrup med to ejendomme, så disse kan spildevandskloakeres. En ejendom ved Genner (Gl Bane 8) planlægges også spildevandskloakeret. Planlægningen laves med baggrund i to af grundejernes ønske om kloakering. Forvaltningen har kontaktet den tredje grundejer på grund af ejendommens nærhed til kloakopland ANh01. Tilbagemeldingen var her positiv med forbehold for at komme med et høringssvar i høringsperioden. Forvaltningen har vurderet, at kloakering af de to ejendomme ved Nørre Hostrup er hensigtsmæssig i forhold til deres placering i samme kommuneplanramme som kloakopland ANh01. Arwos har vurderet, at ejendommen ved Genner kan kloakeres uden udfordringer, da der ikke er behov for en pumpestation ved ejendommen. Når ejendommene har fået etableret stik til spildevand, så er der pligt til at tilslutte ejendommene. Grundejer skal selv stå for denne tilslutning.

   

  Tillægget danner desuden grundlag for etablering af en trykledning ved Brøde Rensningsanlæg. Ledningen skal etableres som erstatning for en nedslidt trykledning. Arwos har undersøgt muligheden for at placere den nye ledning i det gamle tracé, men det er vurderet til at være meget teknisk udfordrende. Derfor har Arwos fundet en ny placering af ledningen i forhold den nedslidte ledning. Ledningen skal ligge på 3 private matrikler samt en vejmatrikel. Arwos søger om, så vidt muligt, at indgå frivillige aftaler med ejerne af matriklerne. Den gamle ledning ligger allerede på den ene matrikel, som er en mark. Her ændres placeringen en smule. De to andre matrikler er sommerhusgrunde, hvor ledningen etableres med styret underboring, så der ikke skal graves eller være maskiner på de to matrikler.

   

  Først ved den endelige vedtagelse af Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2018-2022 skal der tages stilling til eventuel ekspropriation.

   

  Tillægget offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes i offentlig høring i 8 uger, hvor alle ejere af berørte matrikler vil få direkte besked om høring.

   

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre arbejdet med at etablere ledningsanlæg samt stik til de nyoptagede ejendomme.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Forslag til Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9074, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. maj 2021 at søge tilskud hos statens cykelstipulje, til to stiprojekter på henholdsvis Tøndervej ved Fårhus samt ved Øster Løgum, med direkte linjeføring langs Øster Løgumvej.

   

  Der blev desværre ikke opnået tilskud fra statens pulje i denne ansøgningsrunde.

   

  Med udarbejdelsen er der foretaget en nøjere vurdering.  Projektet ved Tøndervej skønnes at koste ca. 9,6 mio. kr., mens projektet langs Øster Løgumvej fra Korsvangsvej til Oksevejen inkl. krydsningshelle ved Korsvangsvej skønnes at koste ca. 6,3 mio. kr. Oversigterne fra sagen af 5. maj 2021 er bilagt og opdateret med nyeste informationer om projektet ved Tøndervej og Øster Løgumvej

   

  Projektet ved Øster Løgum har en relativt høj kilometerpris, da der er vanskelige jordbundsforhold på dele af strækningen. Til gengæld opnås der en udvidelse af den meget smalle køresporsbredde på hele strækningen, fordi de nuværende smalle kantbaner vil kunne udnyttes til kørespor, da den lette trafik kan henvises til sti. 

   

  På udvalgets møde den 5. maj fremlagde Plan, Teknik & Miljø også et stiprojekt ved Øster Løgum, som delvist forløber på et gammelt jernbanetracé gennem et sumpet skovareal. Dette projekt giver en mere primitiv stiforbindelse mellem Øster Løgum og Hovslund, og skønnedes at koste 1,2 mio. kr. Der er således et oprindeligt alternativ til den relative høje kilometerpris ved føring langs vej.

   

  Vedlagte kortskitse viser placeringen af det direkte stiprojekt på Øster Løgumvej. Der anlægges sti i eget trace på en strækning på ca. 850 meter på den nordlige side af vejen, samt en krydsningshelle ved Korsvangsvej.

   

   

  Cykelstiprojektet langs Øster Løgumvej kan fremme trafiksikkerhed og tryghed for let trafik langs vejen, og det imødekommer mange af de prioriteringskriterier, som Teknik- og Miljøudvalget tidligere har opstillet for egne cykelstianlæg. Dette gælder kriterierne om skolecyklisme, hvor mange der kan flyttes over på cyklen, at byer bindes sammen og at der ikke er alternative stimuligheder.

   

  Plan, Teknik & Miljø anbefaler, at cykelstipuljens rådighedsbeløb i 2021 på 7 mio. kr. på investeringsoversigt 2021-2024 fuldt ud finansierer et cykelstiprojekt langs Øster Løgumvej.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsplanen i budget 2021-2024, under ”Cykelstipulje”, er afsat et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2021, samt 3 mio. kr. i 2022. Desuden er der fra 2020 overført 0,15 mio. kr. til 2021.

   

  Den afledte drift er beregnet til 0,095 mio. kr. årligt. Afledt drift til Teknik- og Miljøudvalget finansieres af udvalgets pulje til afledt drift, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 18. februar 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at det besluttes at anlægge dobbeltrettet cykelsti langs Øster Løgumvejs nordside fra Korsvangsvej til Oksevejen inkl. krydsningshelle ved Korsvangsvej,

  at bevillingen på 6,3 mio. kr. til cykelstianlægget frigives af rådighedsbeløbet under ”Cykelstipulje” på investeringsoversigt 2021-2024 under Teknik- og Miljøudvalget, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer til cykelstianlægget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

  1. at godkendt,
  2. og 3. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/22651, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Plan, Teknik & Miljø anbefaler, at udvalget tager beslutning om tidspunkt for det næste udbud af Aabenraa Kommunes buskørsel i den kollektive trafik.

   

  Sydtrafik er gået i gang med at undersøge mulighederne for et fælles udbud af buskørsel i 2024, mellem Tønder, Haderslev og Aabenraa Kommuner, samt for en række regionalruter.

   

  Plan, Teknik & Miljø har deltaget i et indledende, administrativt møde hos Sydtrafik med henblik på koordinering af udbuddet og afklaring af muligheder. Her viste både Haderslev og Tønder Kommuner interesse i at udbyde i fællesskab i 2024.

   

  Sydtrafik har en forventning om, at visse ruter ønskes udbudt med elbusser. Derfor skal udbuddet planlægges i god tid, da udbud af elbusser skal gennemføres to år før driftsstart som følge af en lang leveringstid for elbusser.

   

  Aabenraa Kommune har et mindre antal busruter, som har så mange køreplantimer, at eldrift kan være et brugbart alternativ til dieseldrift. Her er der særligt tale om bybusruterne.

   

  Inden der foretages et nyt udbud, skal der være god tid til en eventuel optimering af ruter.

   

  Kontrakten om Aabenraa Kommunes nuværende buskørsel startede i 2017, og udløber ordinært i 2023. Den kan forlænges med maksimalt to gange ét år til 2024 eller 2025.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Aabenraa Kommunes eksisterende kontrakt om buskørsel forlænges med et år, så den får udløb i 2024, og

  at udbuddet i 2024 kan ske i fællesskab med Haderslev og Tønder Kommuner, samt udvalgte regionalruter.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/32480, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 9. februar 2011 en indsatsplan vedrørende bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo for perioden 2011-2021. Denne plan udløber nu og foreslås afløst af en indsatsplan for en ny 10-årig periode.

   

  Med de sidste 10 års indsats er udbredelsen af Kæmpe-Bjørneklo faldet betydeligt både i antal kolonier og antal planter pr. koloni. Bekæmpelse er således ophørt på 73 kommunale lokaliteter, og der findes nu kun 30 kendte lokaliteter med planten på kommunale arealer og langs offentlige vandløb. Kommunen har derudover kendskab til 50 lokaliteter på privat grund, hvor der er eller har været forekomst af Kæmpe-Bjørneklo de sidste 10 år.

   

  Det er derfor vigtigt, at arbejdet fortsættes, hvis vi skal komme denne uønskede planteart til livs.

   

  I nærværende forslag til ny indsatsplan er der kun foretaget mindre konsekvensrettelser og sproglige justeringer i forhold til den tidligere indsatsplan, som vurderes at være meget velfungerende.

   

  Kæmpe-Bjørneklo er en invasiv planteart, som er uønsket, fordi dens forekomst skygger alt andet vegetation væk. Forekomst af Kæmpe-Bjørneklo betyder, at en række insekter, dyr og planter mister levesteder. Hvis ikke vi får plantens spredning under kontrol, vil det betyde nedgang i biodiversiteten samtidig med, at borgere risikerer skader ved berøring på grund af plantens giftvirkning.

  Lovgrundlag

  Indsatsplanen er udarbejdet med hjemmel i Lov om drift af landbrugsjord.

   

  Lovgivningen giver kommunen hjemmel til at pålægge ejere af arealer med Kæmpe-Bjørneklo at bekæmpe planten i henhold til en endelig og vedtaget indsatsplan.

  Økonomi og afledt drift

  Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo på kommunale arealer og langs offentlige vandløb udføres af Driftsenheden. Der bruges årligt ca. 0,04-0,05 mio. kr. på denne opgave. Det må forventes, at indsatsbehovet bliver mindre i takt med, at bestande bliver udryddet.

   

  Kommunen har endnu ikke bekæmpet Kæmpe-Bjørneklo på private arealer for ejers regning. Det er indtil nu lykkedes at få iværksat privat bekæmpelse gennem dialog med lodsejerne.

   

  Ressourcebehovet i forvaltningen til at administrere indsatsplanen er vurderet til at ligge på omkring 0,1 årsværk.

  Høring/udtalelse

  I henhold til bekendtgørelsen skal forslag til indsatsplan fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2022-2032 sendes i 8 ugers offentlig høring.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2810, Sagsinitialer: BBM

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Teknik- og Miljøudvalget om den kommende proces vedrørende undersøgelsen af badefaciliteter/vandsportsarena i Aabenraa.

   

  I Aabenraa Kommunes budgetforlig for 2021 er det aftalt, at:

  ”Der gennemføres en undersøgelse af indhold af badefaciliteter/en vandsportsarena og herunder muligheder for placeringer omkring stenmolen ved Sønderstrand.”

   

  I opsamling på budget 2021-24 er det præciseret, at:

  ”Der afsættes et engangsbeløb på 0,750 mio. kr. i 2021, til udarbejdelse af en visionsplan for en vandsportsarena, i regi af Kultur- og Fritidsudvalget, herunder muligheder for placering omkring stenmolen ved Sønderstrand.”

   

  Formålet med undersøgelsen er at få forventningsafstemt bredt blandt såvel institutioner, foreninger, kommercielle aktører og borgere, hvilke vandfaciliteter der er ønske om og behov for i Aabenraa. Resultaterne danner grundlag for efterfølgende, at kunne forventningsafstemme det politiske ambitionsniveau og deraf omfanget af den videre proces.

   

  Tidsplanen er imidlertid forsinket med otte måneder, og ændringerne til tidsplanen blev godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 6. oktober 2021. Forsinkelsen sker som følge af forårets COVID-19 situation, hvor det ikke var muligt at gennemføre de planlagte dialogmøder med interessenterne ved fysisk fremmøde. Forvaltningen arbejder i stedet på at påbegynde interessentundersøgelsen i november 2021, og der er indgået aftale med en ekstern procesfacilitator, som i samarbejde med forvaltningen udfører processen.

   

  Som det fremgår af tidsplanen, afholdes der i marts måned 2022 et fælles temamøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Vækstudvalget for Land og By. På temamødet drøftes ambitionsniveau og vision, med afsæt i interessentundersøgelsen, visionsoplægget for Vandsportscenter i Aabenraa 2018 samt inspirationscases udefra. Sagen forventes efterfølgende, at blive behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde i april 2022, hvor der træffes beslutning om den videre proces, herunder en eventuel kommende rådgiverproces og dets omfang.

  Økonomi og afledt drift

  Der er budgetteret med 0,150 mio. kr. til interessentundersøgelsen i 2021, og det resterende beløb på 0,600 mio. kr. er overført til 2022 i bevillingskontrollen pr. 30. september 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

  -         Orientering om politianmeldelse

   

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

   

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

  -