Beslutningsprotokol

onsdag den 1. december 2021 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 1. december 2021

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35624, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  Gasdistributionsselskabet Evida er nødt til at etablere en forbindelse mellem naturgasnettet ved Frøslev og den eksisterende kompressor ved Terkelsbøl (bilag 1 viser kort), da Energinet ikke ønsker at opføre en kompressor ved Frøslev, som ellers var den alternative mulighed.

   

  Formålet med etableringen er at gøre naturgasnettet bedre egnet til at kunne håndtere de øgede mængder gas, som kommer fra de forskellige biogasanlæg. Disse leverer ikke kontinuert, og derfor er der behov for at kunne transportere gassen væk fra de lokale net. Med etableringen af yderligere biogasanlæg forventes dette behov i fremtiden at være endnu større.

   

  Der har været dialog med berørte lodsejere, og der er fra mange af dem forståelse for projektets nødvendighed. Visse dele af projektet er blevet ændret som følge af ønsker fra lodsejere. Men der er fortsat lodsejere, som ikke ønsker at indgå frivillig aftale på nuværende tidspunkt.

   

  Som det fremgår af bilag 2, har Evida derfor brug for, at Aabenraa Kommune tager stilling til, om man vil medvirke til realisere projektet ved ekspropriation efter varmeforsyningslovens regler.

   

  Kommunalbestyrelsen kan jf. Gasforsyningslovens §55 stk. 4 tillade, at der iværksættes ekspropriation vedrørende fast ejendom til etablering og drift af de nødvendige tilslutninger af opgraderingsanlæg til naturgasforsyningsnettet, når almenvellet kræver det, og når der er opnået ret til tilslutning.

   

  Tilslutning af et opgraderingsanlæg, som den kommende stålledning mellem Frøslev og Terkelsbøl, kan ske uden udarbejdelse af et projektforslag, der normalt ligger forud for en ekspropriation efter varmeforsyningsloven.

   

  Forvaltningen vurderer, at kriterierne for ekspropriation er tilstede, idet

  -         der er en ret til tilslutning af stålledningen,

  -         der er tale om nødvendige tilslutninger,

  -         placering af ledningstrace er sket under størst mulig hensyn til naturen, lodsejere, økonomien med videre, og

  -         tilslutningerne tjener almenvellets interesse, idet tilslutningerne understøtter varmeforsyningslovens formål, kommunens varmeplan 2009, mål for omstilling af varmesektoren samt strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025 og de nationale klimamål.

   

  Ekspropriation til erhvervelse af arealer og rådighedsindskrænkninger gennemføres i givet fald efter reglerne i kapitel 3 i varmeforsyningsloven. Det vil i praksis sige efter bestemmelserne i lov om offentlige veje.

   

  Det bemærkes, at den formelle ekspropriationsprocedure ikke kan og må gennemføres, før alle nødvendige tilladelser er meddelt.

   

  Økonomi og afledt drift

  Evida afholder udgifter til frivillige aftaler og eventuel ekspropriation, herunder erstatningsbeløb. Ved eventuel gennemførelse af ekspropriation skal kommunen bidrage med medarbejderressourcer til gennemførelse af proceduren.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Byrådet udtrykker ekspropriationsvillighed, og

  at forvaltningen overdrages kompetencen til at gennemføre eventuel ekspropriation.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35692, Sagsinitialer: JPJA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har den 10. september 2021 modtaget en ansøgning om etablering af kystbeskyttelse på adressen Dybvighovedvej 300, 6200 Aabenraa, ved Dybvig i Genner Bugt.

  Ansøgningen om tilladelse til kystbeskyttelse er en del af et samlet projekt på adressen, som blandt andet består af nedrivning af eksisterende bygninger samt opførelse af ny beboelsesejendom, bådhus og ophalerrampe (bilag 1).

   

  Ansøgning erstatter en tidligere ansøgning fra den 14. august 2020, som forvaltningen i juni 2021 har indstillet til Teknik- og Miljøudvalget om at give afslag på. Punktet udgik, da dialogen om sagen ikke var afsluttet.

   

  Begrundelsen for afslaget på den tidligere ansøgning var primært begrundet i, at forvaltningen anså den ansøgte kystbeskyttelse som overdimensioneret og fejlplaceret i den eksisterende strandlinje. Dette skulle ses i forhold til den begrænsede erosionsrisiko samt den landskabelige og naturmæssige påvirkning af en relativt uberørt kyststrækning.

   

  I forbindelse med den nye ansøgning har forvaltningen haft en tæt dialog omkring projektet med ansøger samt ansøgers kyst-tekniske rådgiver. Denne dialog var ønsket for at sikre en bedre overensstemmelse mellem kystlinje- og naturbeskyttelseshensyn på den ene side, og metoden for kystbeskyttelse på den anden side.

   

  Det fremgår af ansøgningen, at kystbeskyttelsen ønskes etableret uden på en eksisterende stenbeskyttelse. Sikringshøjden er sat til kote = 2,0 meter, mod i dag kote = 1,7-1,8 meter. Den eksisterende kystbeskyttelse er formodentlig fra 1920’ eller 1930’erne, i dårlig stand og kræver renovering/udbygning. Endvidere oprenses stranden for murbrokker. Adgangsvej til stranden indbygges i beskyttelsen. Levetiden forventes at være minimum 50 år.

   

  Forvaltningen har overordnet vurderet, at der kan gives tilladelse til den ansøgte kystbeskyttelse. Vurderingen er i forhold til Kystbeskyttelseslovens § 1 foretaget ud fra en afvejning mellem nedenstående punkter:

   

  1. Behov for kystbeskyttelse
  2. Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1 a
  3. Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet
  4. Rekreativ udnyttelse af kysten
  5. Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten
  6. Andre forhold

   

  I redegørelsen for afgørelsen (bilag 2) gennemgås ovenstående punkter. Samtidig stilles en række vilkår omkring specifik udførsel, der skal tilgodese eksisterende natur og kyst.

   

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. februar 2020, at alle sager om kystbeskyttelse afgøres af Teknik- og Miljøudvalget indtil videre.

   

  Sagen afgøres således i Teknik- og Miljøudvalget med hjemmel i kystbeskyttelsesloven.

  Høring/udtalelse

  Udkast til afgørelse har været i 4 ugers høring hos ansøger, naboer og myndigheder frem til 12. november 2021. Der er i høringsperioden kommet et høringssvar fra Kystdirektoratet (bilag 3).

   

  Kystdirektoratet vurderer, at bølgepåvirkning, og dermed faren for erosion, er minimal på den pågældende strækning, og at der ikke umiddelbart ses et behov for at reducere risikoen på strækningen.

   

  Kystdirektoratet bemærker, at hvert fremskudt kystbeskyttelsesanlæg vil forskyde ligevægtsprofilet af stranden, og at dette kan medføre en yderligere reducering af strandbredden, og en underminering af anlægget kan opstå. Kystdirektoratet foreslår derfor et vilkår om sandfordring, hvis stranden foran anlægget over tid forsvinder, som følge af anlæggets etablering.

   

  Endelig oplyser Kystdirektoratet, at anlæg, der ikke er kystbeskyttelse, forudsætter en dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, b, stk. 1, vedrørende strandbeskyttelseslinjen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der meddeles tilladelse til den ansøgte kystbeskyttelse på ejendommen Dybvighovedvej 300, 6200 Aabenraa, med vurdering og vilkår jf. bilag 2.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19909, Sagsinitialer: RKM

  Sagsfremstilling

  Arbejdet med udarbejdelsen af et skitseprojekt for afvandingsforholdene i Søderup Å-systemet, der blev igangsat af en beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26. juni 2019, er nu afsluttet.

   

  Forud for igangsættelsen af projektet havde lodsejerne i området udpeget tre vandløbsstrækninger, hvor de oplever afvandingsproblemer. I prioriteret rækkefølge var det vandløbene hjo 02, hjo 01 nedstrøms og hjo 01 omkring jernbanen og Tøndervej (se oversigtskort).

   

  Rådgiver har i projektet opdateret den hydrauliske model for Hjordkær By i samarbejde med Arwos for at kunne vurdere kapaciteten af afløbssystemet i byen og størrelsen af udledninger fra byen til vandløbene. Data fra modellen er videre anvendt til at udarbejde kort over afvandingstilstanden langs vandløbene i en gennemsnitlig sommersituation (med og uden regn fra byen). Afvandingskortene er vedlagt som bilag.

   

  Jf. orienteringen til mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2021 er konklusionerne på ovenstående undersøgelser, at der er kapacitetsproblemer i afløbssystemet i Hjordkær, at der sker stuvning til terræn og overløb til vandløbet hjo 01c allerede ved mindre regnhændelser, og at der selv uden regnbetingede udløb fra Hjordkær til vandløbene er betydelige områder, hvor den teoretiske afvandingsdybde er mindre end 1 m under terræn.

   

  På baggrund af ovenstående er der undersøgt fire skitserede løsningsforslag, som forholder sig til sommerregnhændelser, der forekommer få gange årligt, dog med tiltagende hyppighed.

   

  1. Etablering af dobbeltprofil i hjo 02:

  Etablering af dobbeltprofil har begrænset effekt på vandstanden, og vil samtidig være omkostningstung for den enkelte lodsejer. Beregninger viser en sænkning af vandspejlet i en sommersituation på 0 cm, 0-15 cm eller 5-20 cm afhængig af delstrækning (hjo 02 ses med grøn linje på oversigtskortet).

  Tiltaget forudsætter, at lodsejerne er villige til at afgive areal langs vandløbet til etablering af dobbeltprofilet, og derudover er der krav om 2-meter bræmme oven for dobbeltprofilet. Derudover kræves dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket kan være vanskeligt at opnå, hvis formålet alene er øget afvanding.

   

  Projektøkonomien er estimeret til 0,5-1 mio. kr. samt udgifter til gennemførelse af partsfordeling.

   

  1. Etablering af vandparkering hjo 01a og hjo 01:

  Vandparkering i kombination med andre tiltag kan have en positiv effekt på vandstanden. Effekten aftager dog hurtigt nedstrøms, og vil kun i begrænset omfang kunne registreres på arealerne længst nedstrøms i undersøgelsesområdet. Vandparkering kan især løse udfordringerne på de arealer, hvor vandparkeringen sker, ved at lodsejerne bliver kompenseret for de gener, de oplever. Løsningen er dyr i forhold til effekten på nedstrøms liggende arealer.

  Den nordlige lavning, der er foreslået som den primære vandparkering, vurderes at sænke vandspejlet syd for Tøndervej mindre end 5 cm. Jf. kortbilaget aflaster vandparkeringen dermed ikke den strækning af hjo 01, der er udpeget af lodsejerne som 2. prioritet.

   

  Projektøkonomien er estimeret til 1,5-2 mio. kr. for den nordlige lavning, og 2-2,5 mio. kr. for den sydlige lavning. Finansieringen vil være kommunal, eventuelt med bidrag fra forsyningen, hvis det kan anses som et klimatilpasningsprojekt.

    

  1. Etablering af forsinkelse af regnvand fra den nordlige del af Hjordkær (aflastning af hjo 02):

  Den naturlige afstrømning til hjo 02 i en sommersituation er ca. 3 l/s. Til sammenligning estimeres, at der i gennemsnit udledes 36 l/s uforsinket regnvand til hjo 02 ved en regnhændelse med en gentagelsesperiode på to gange årligt. Derfor foreslås at etablere et forsinkelsesbassin til regnvand fra eksisterende og planlagte kloakoplande i den nordlige del af Hjordkær. Etablering af et forsinkelsesbassin vil have en effekt på vandstanden i den øvre del af hjo 02 (20-25 cm vandstandssænkning på de øverste ca. 1,5 km). Effekten aftager i nedstrøms retning, og er meget lille på den nedre del af vandløbet.

  Den naturlige lavning syd for Søderupvej og umiddelbart opstrøms udspringet af hjo 02 har omtrentlig den rette størrelse til et forsinkelsesbassin (se kortbilag), men det forudsætter, at der kan indgås en aftale med lodsejer eller eksproprieres.

   

  Projektøkonomien er estimeret til 1,5-2 mio. kr., som vil skulle finansieres af forsyningen.

   

  1. Etablering af vådområde.

  Etablering af vådområde vil ikke have en effekt på vandstanden, men ved etablering accepteres en løsning, hvor lodsejerne kompenseres for generne og får mulighed for at deltage i en jordfordeling, så der ikke er udfordringer i forhold til at aktive landmænd mister en del af deres omdriftsjord, de er afhængige af i forhold til deres bedrift.

   

  Det udpegede område er efter igangsættelsen at skitseprojektet blevet optaget i lokalplan LP121 Solenergianlæg ved Hjolderup, og løsningen er derfor ikke længere aktuel. 

   

  En tabel, der sammenligner projektforslagene inkl. finansiering og økonomi er vedlagt.

   

  Samlet vurdering

  På baggrund af rapporten anbefales løsning 3 – etablering af forsinkelsesbassin, da tiltaget har en fornuftig effekt på 20-25 cm vandspejlssænkning på en ca. 1,5 km lang strækning samt en mindre effekt på ca. 10-12 cm på den efterfølgende kilometer af vandløbet. Derudover er tidshorisonten for en eventuel etablering kort (1-2 år).  

  De øvrige forslag kan ikke umiddelbart anbefales, da disse enten er uaktuelle, har for lille effekt, ikke er omkostningseffektive og/eller kun kommer meget få lodsejere til gavn.

   

  Udover de tiltag, der er nærmere vurderet ovenfor, har det været konstateret, at der er påhug på en rørlagt strækning af hjo_01a. Dette arbejder forvaltningen på at afhjælpe sideløbende.

  Desuden er der opsat måleudstyr flere steder i systemet, og forvaltningen vil efter rådgivers anbefaling fortsætte målinger over en længere periode for at kunne følge vandløbene i forskellige vejrsituationer med videre.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der arbejdes videre med etablering af et forsinkelsesbassin.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021

  Godkendt idet der arbejdes videre med yderligere tiltag, og der ses på alternative placeringer for forsinkelsesbassin i dialog med de berørte borgere, herunder vandløbslauget.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/33885, Sagsinitialer: AGE

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til takster for affald (renovation, forbrænding og deponi) for 2022 til godkendelse.

   

  Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 15. oktober 2021.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med relevant lovgivning.

   

  Det er kommunen, der fastsætter affaldstakterne endeligt.

  Taksterne er uændret i forhold til 2021.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Arwos’ takster for affald for 2022 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/33885, Sagsinitialer: AGE

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til spildevandstakster for 2022 til godkendelse.

   

  Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 15. oktober 2021.

   

  Godkendelsen af taksterne er en legalitetskontrol. Der skal således ikke tages stilling til taksterne som sådan, men til, at de er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen herom. Det er forvaltningens vurdering, at dette er opfyldt.

   

  Taksterne er uændret i forhold til 2021, bortset fra tilslutningsbidragene for spildevand, som er steget som følge af lovbestemt indeksregulering.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at spildevandstaksterne for 2022 for Arwos godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/52545, Sagsinitialer: TDL

  Sagsfremstilling

  Kommunerne er forpligtet til at udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, der skal beskytte grundvand til drikkevandsformål på lang sigt. Aabenraa Kommunes indsatsplaner består af en fælles hovedplan med generelle retningslinjer og handlinger samt 8 indsatsplaner med specifikke indsatser for de enkelte vandværker.

   

  Hver indsatsplan vedrører et indsatsområde, som er udpeget og kortlagt af staten. For hvert vandværk er der en kort beskrivelse af vandværket, en gennemgang og vurdering af beskyttelsesbehovet inden for vandværkets boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og indvindingsopland (IOL) samt en angivelse af de nødvendige indsatser, som skal gennemføres af kommunen, vandværkerne eller Region Syddanmark.

   

  Beskyttelsesbehov og nødvendige indsatser er vurderet ud fra blandt andet arealanvendelse, kortlagte jordforureninger, geologi, grundvandets kemi og alder, vandværkets indvindingsboring(er), nødforbindelser til andre vandværker. Indsatserne er listet i en oversigtstabel (aktionsplan) sidst i afsnittet for hvert vandværk.

   

  Indsatserne varierer afhængigt af det vurderede beskyttelsesbehov, og omfatter blandt andet følgende indsatser:

   

  • Afklaring af de forsyningsmæssige forhold (behovet for nye boringer, nødforbindelser med videre)
  • Informationskampagner om begrænsning af pesticidforbrug over for borgere og erhverv
  • Gennemgang af vandværkets kontrolprogram for analyser af grundvand og drikkevand
  • Genberegning af BNBO og indvindingsopland (IOL), såfremt indvindingstilladelsen er ændret
  • Indgåelse af aftaler om pesticidfri drift, i tilfælde af mulig erhvervsmæssig brug af pesticider (erhvervsområder, landbrug og skovbrug med videre)

   

  Teknik- og Miljøudvalget har igennem 2020 og 2021 sendt forslag til indsatsplaner i offentlig høring i 12 uger, i takt med, at forslag til hovedplanen og de enkelte planer er blevet færdige.

   

  I denne sag fremlægges de endelige planer til godkendelse, og der orienteres om høringssvar i forbindelse med den offentlige høring.

   

  Der er forrest i de endelige planer indsat et resumé af ændringer efter den offentlige høring.

  Desuden er høringens resultater opsummeret i bilaget.

  Høringssvarende har omhandlet mindre forhold, der er blevet tilrettet eller vil blive præciseret / håndteret i en opfølgende dialog med høringssvarets afsender.

   

  Emner fra høringssvarene er: redaktionelle ændringer (flere svar), formelle emner (Miljøstyrelsen), håndtering af vejvand og nedsivning af regnvand (kommunens afdelinger), håndtering af indsatsområde henover kommunegrænsen (Tønder Kommune), analyseresultater og –program (Arwos, Rugbjerg Vandværk), håndhævelseskarakter af aktionsplanerne (Arwos), nedlæggelse af nabovandværk (Kollund Vandværk) samt jordforureningslokalitet (Bylderup-Lendemark Vandværk).

   

  Den offentlige høring af planerne omfattede også udkast til ni screeningsafgørelser (SMV) efter Miljøvurderingslovens regler (én for hver plan). Der er ikke indgået bemærkninger til de enkelte screeningsafgørelser, ligesom høringssvarende til selve planerne ikke har foranlediget ændringer i screeningsafgørelserne. De endelige screeningsafgørelser er offentliggjort på kommunens hjemmeside med en klagefrist den 10. december 2021.

  Høring/udtalelse

  Indsatsplanerne har været i offentlig høring i 12 uger, deriblandt ved berørte myndigheder. De almene vandværker og medlemmerne af Koordinationsforum, herunder Region Syddanmark og Arwos, er særskilt informeret om høringen. Der er modtaget i alt 9 høringssvar fra forskellige interessenter, der har haft bemærkninger til forskellige forhold. Resumé af høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger til de enkelte høringssvar fremgår af bilag.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Hovedplanen og de otte indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32576, Sagsinitialer: LBKL

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget er på møderne den 3. marts 2021, den 11. august 2021 og den 1. september 2021 blevet orienteret om og har taget stilling til kommunens kommende ny vandforsyningsplans baggrund, vision, indhold og proces.

   

  Udvalget har i forbindelse med indstillingerne ønsket særlig fokus på vision, en præcisering af kravene til vandværker, samt prioritering af vandressourcen. Disse ønsker er indarbejdet i vandforsyningsplanen.

   

  Et udkast til vandforsyningsplanen har været i forhøring hos vandværkerne, og der har været afholdt et dialogmøde med deltagelse af 32 af de i alt 34 vandværker, hvor vandværkerne blev orienteret om planen, og havde mulighed for at kommentere den.

   

  I denne sag forelægges forslag til vandforsyningsplan til godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring.

   

  Efter behandling af høringssvarene fra den offentlige høring vil vandforsyningsplanen blive fremlagt til endelig politisk godkendelse.

   

  Vandforsyningsplanen er den første af kommunens sektorplaner, der offentliggøres som digital plan på samme måde som kommuneplanen. Planen kan tilgås via dette link: https://aabenraa.viewer.dkplan.niras.dk/plan/13#/2874, brugernavn ”Ekstern” og kode ”Aabenraa”. Planen er desuden vedlagt som bilag for at sikre, at høringsversionens indhold med sikkerhed vil kunne genfindes på et senere tispunkt.

   

  Bemærkninger efter dialog med vandværkerne

  Vandværkernes bemærkninger til et udkast til vandforsyningsplanen har kun givet anledning til mindre ændringer, som er indarbejdet i vedlagte forslag til Vandforsyningsplan 2022-2034.

   

  Derudover er der i planen foretaget en ændring vedrørende fastlæggelsen af de naturlige forsyningsområder. Det har ikke som ventet været muligt i samarbejde med Vandrådet og de almene vandværker at finde en passende, fælles geografisk definition af ”det naturlige forsyningsområde” (for eksempel en bestemt afstand fra eksisterende forsyningsledninger).

   

  Det er derfor valgt at fortsætte den nuværende administrationspraksis, hvor det afgøres, om en ejendom ligger inden for det naturlige forsyningsområde ud fra en vurdering af, om ejendommen ligger i et område, hvor vandværket allerede forsyner ejendomme, og med sin nuværende kapacitet og beliggenhed kan forsyne endnu ikke tilsluttede ejendomme på økonomisk rimelige vilkår.

   

  I de naturlige forsyningsområder har det almene vandværk forsyningspligt, og ejendomme har tilslutningspligt. Der gives ikke tilladelse til nye private drikkevandsboringer i området.

   

  I de fremtidige forsyningsområder gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til nye private drikkevandsboringer, med mindre tilslutningen ikke kan ske på økonomisk rimelige vilkår, både med hensyn til vandværkets og ejendommens økonomi.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Vandforsyningsplan 2022-2034 sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40461, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Der foreligger nu et udkast til høringsudgave af Aabenraa Kommunes mobilitetsplan, som her anbefales udsendt i offentlig høring. Høringsudgaven er vedlagt som bilag.

   

  Nærværende sag fremlægges parallelt i både Teknik- og Miljøudvalget samt i Vækstudvalget for Land og By.

   

  Mobilitetsplanen er udarbejdet på grundlag af to workshops med Teknik- og Miljøudvalget og Vækstudvalget for Land og By, samt på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere (ca. 1000 besvarelser, svarende til ca. 2% af kommunens befolkning) og efter dialog med for eksempel en borgerforening, lægehuse og Seniorrådet.

   

  Mobilitetsplanen er en rammeplan for Aabenraa Kommunes indsats på trafikområdet. Den sætter fokus på fem overordnede områder, med hver sin vision:

   

  -         Landdistrikter – man skal kunne bo og leve i en by uden at eje en bil

  -         Cyklisme – alle skal cykle

  -         Aktivt byliv – man skal kunne færdes sikkert og trygt i alle byer

  -         Digital mobilitet – alle skal have samme digitale muligheder uanset bopæl

  -         Fremkommelighed for alle – det skal være let at være trafikant i kommunen

   

  For hvert af disse fokusområder beskriver planen, hvordan status er i dag, hvad undersøgelserne har vist, samt hvilke indsatser Aabenraa Kommune peger på for at fremme mobiliteten i relation til fokusområdet.

   

  Endelig indeholder planen 30 forslag til konkrete tiltag, som skal understøtte indsatserne under de fem fokusområder. Tiltagene kan for eksempel være grundig information om brugen af flextrafik, udarbejdelse af supplerende planer på trafikområdet, fremme af brug af digitale løsninger, eller på eksperimenterede basis at udlåne elcykler til fremme af cyklisme.

   

  Den forventede proces inden den endelige godkendelse af planen er herefter en offentlig høringsperiode på 8 uger, til og med januar 2022. Dernæst bearbejdes planen og fremlægges igen for udvalgene i slutningen af februar, hvorefter mobilitetsplanen kan godkendes endeligt i Byrådet i marts 2022.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at høringsudgaven af mobilitetsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at høringsudgaven sendes til bemærkning i de relevante fagudvalg.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/42768, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages beslutning om ændring i tidsbegrænset parkering på P-plads ved Barkmøllegade. Teknik- og Miljøudvalget har senest i december 2019 forholdt sig til tidsrestriktioner.

   

  Ved Parkeringspladsen på Klinkbjerg er der i dag tidsubegrænset parkering og pladsen ligger med høj belægningsgrad i dagtimerne. Samtidig er der sket ændringer vedrørende parkeringspladsen ved VUC, som ligger i forlængelse af Klinkbjerg P-pladsen. Brug af denne plads, der tidligere havde tidsubegrænset parkering, kræver nu parkeringstilladelse og administreres af et privat parkeringsfirma efter privatretlige regler. Ændringen medfører, at der nu er mindre udveksling mellem p-pladserne. Søgningen efter tidsubegrænsede pladser i området har ført til henvendelse til forvaltningen om problemet. Se eventuelt kortbilag.

   

  Parkeringspladsen ved Barkmøllegade er i dag pålagt 4-timers restriktion. Forvaltningen har på baggrund af en tidligere parkeringsanalyse anbefalet, at pladsen på et tidspunkt ændres til tidsubegrænset parkering af hensyn til beboere og arbejdspladser i området, herunder gågaden.

   

  Byledelsen og butiksforeningen har ved tidligere lejlighed ønsket generel 4-timers restriktioner på de midtbynære parkeringspladser, herunder p-pladsen ved Barkmøllegade.

   

  I 1. kvartal 2022 gennemføres der parkeringstællinger med henblik på at få en opdateret parkeringsanalyse for Aabenraa midtby. Den tidligere analyse er 5 år gammel og anbefalingen om fornyelse efter 5 år stammer herfra.

   

  Inden for kort tid påbegyndes arbejdet med forskønnelse af parkeringspladsen ved Barkmøllegade, og forvaltningen anbefaler af hensyn til arbejdets udførsel, og situationen belyst ovenfor, at gøre parkeringspladsen tidsubegrænset hurtigst muligt og lade parkeringsanalysen 2022 ligge til grund for om ændringen skal være permanent.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at parkeringspladsen ved Barkmøllegade ændres til tidsubegrænset parkeringsplads.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35381, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetaftalen 2021-2024 blev det besluttet at undersøge, om Barsøfærgen kunne omlægges til el-færge og i denne sag redegøres der for undersøgelserne forbundet hermed.

   

  Barsøfærgen er i dag udstyret med to dieselmotorer med nogle års restlevetid. Motorerne bruger omkring 25.000 liter diesel/år ved nuværende omfang af sejlads. Færgen er bygget i 1980 og i 2030 skal færgen igennem såkaldt 50 års Klasning, som er et betydeligt og større sikkerhedseftersyn under Søfartsstyrelsen. Færgelejerne, der er bygget til færgens størrelse, dybgang og indretning med broklapper, moleudformning med videre vedligeholdes og renoveres løbende i takt med, at slid og brug gør det nødvendigt.

   

  Ved ændringer på færgens konstruktion er det ganske afgørende, hvordan vægt og vægtfordeling spiller ind. Det har betydning for stabilitet og dermed sikkerhed under sejlads. Alle ændringer på færgen er underlagt kontrol og godkendelse via Søfartsstyrelsen. Færgen må i dag laste 21 tons.

   

  I bilagte notat redegøres der for forskellige muligheder for at omstille til andre fremføringsmidler end diesel. Det er undersøgt, hvad det indebærer at ”retrofitte” færgen til el, men også andre løsninger med GTL (naturgas-baseret), metanol med videre.

   

  Der er forskellige omlægninger, som vil kunne ændre færgens emission til mere klimavenlige og/eller CO2-neutrale løsninger. Ændringerne kommer med nogle afledte konsekvenser, som skal afmåles i forhold til de fordele, som omlægning vil medføre. Samtidig er det væsentligt at forholde sig til færgens restlevetid, pris ved nyanskaffelse og afledte investeringer som fremføring af el eller lokale tankanlæg.

   

  Notatet kan danne baggrund for beslutninger om eventuelle omlægninger, eventuelt gennem flere trin, mens den teknologiske udvikling vinder frem på området i de kommende år.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at indholdet af notatet ”M/F Barsøfærgen – Færgen det næste årti” tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29539, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  I sommeren 2021 har Aabenraa Kommune givet borgere og turister mulighed for at sejle til

  Store Okseø i Flensborg Fjord. Den 2. september 2021 blev Vækstudvalget for Land og By orienteret om erfaringerne med sejlads til Store Okseø.

  Udvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt kommunen vil arbejde videre med kommunalt drevet sejlads til Store Okseø.

   

  Erfaringerne med sejladsen i 2021 var overordnet positive med ca. 1200 besøgende. Der var 50 % belægning, men driftsudgifterne viste sig større end forventet.

  På baggrund af erfaringerne fra sejladsen og de økonomiske rammer fremlægger forvaltningen to scenarier for, hvordan tilgængeligheden til øen kan være fremadrettet.

   

  Scenarie 1: Adgang til øen via egne fartøjer uden kommunalt drevet sejlads

  • Den nye bro på øen har forbedret mulighederne for, at borgere selv kan komme til øen i for eksempel kajak eller en mindre båd. Der er mange besøgende på øen i egne fartøjer.
  • Mulighed for at fokusere på naturværdierne ved Store Okseø som rekreativ og ren natur ø.
  • En ulempe er begrænset tilgængelighed for den brede målgruppe herunder dem uden båd.
  • Private aktører har mulighed for udlejning af fartøjer til sejlads på fjorden og til øen.
  • Kommunen kan være behjælpelig, såfremt øvrige aktører viser interesse for at tilbyde sejlads til øen efter aftale med Naturstyrelsen.
  • Scenariet kræver
   • Afklaring af behov for investering i bedre toiletforhold.

   

  Scenarie 2: Kommunen arbejder for kommunalt drevet sejlads om sommeren til Store Okseø fra Sønderhav

  • Det sikrer øget tilgængelighed til øen for en bred målgruppe jf. Udviklingsperspektiv for Store Okseø.
  • Det giver en ekstra seværdighed for lokale og turister ved fjorden og Gendarmstien.
  • En ulempe kan være, at øen opleves for overrendt for gæster i forhold til kapaciteten på øen.
  • En ulempe er, at der er store driftsudgifter til toiletforhold i forhold til behovet.
  • Der er usikkerhed vedrørende de samlede drifts- og anlægsudgifter.
  • Scenariet kræver
   • Budgetmidler til anlæg og drift
   • Medarbejderressourcer
   • Investering i anlæg herunder toiletforhold og broforbedringer
   • Forbedret bookingsystem
   • Leverandør der kan og vil byde ind på opgaven
   • Frivilligt engagement til affaldstjek med mere

   

  Store Okseø ejes af Naturstyrelsen, som skal godkende de endelige projektønsker. Naturstyrelsen er fortsat positiv over for sejlads i sommerperioden, og giver udtryk for, at det som udgangspunkt hænger sammen med etablering af fast toilet på øen. Naturstyrelsen kan ikke bidrage økonomisk til projektet.

   

  Aabenraa Kommune og Naturstyrelsen har tidligere drøftet, om toiletforholdene på sigt skal forbedres fra det eksisterende muldtoilet til et fast vandskyldstoilet. Der er ikke afsat midler til projektet.

   

  Forvaltningen anser det ikke for realistisk, at der er etableret et toilet inden sommeren 2022, såfremt der er politisk ønske om offentlig sejlads til øen. Det skyldes sagsbehandlingstid for tilladelser samt manglende økonomisk afklaring.

   

  Forvaltningen indstiller til godkendelse af scenarie 1, hvor der ikke arbejdes videre med kommunalt drevet sejlads til Store Okseø. Det begrundes med, at der inden for budgettet ikke er finansiering til sejladsen, og projektet kræver en forholdsvis stor anlægs- og driftsudgift for en begrænset anvendelsesperiode om sommeren.

   

  Vækstudvalget for Land og By behandler sagen på møde den 2. december 2021.

   

  Økonomi og afledt drift

  Budgetoverslag for forventede udgifter ved scenarierne.

   

  Scenarie / Post mio. kr.

  Anlæg toilet

  Anlæg bro / bænke m.m.

  Årlig drift toilet

  Afhængig af serviceniveau +/- 0,020 mio. kr.

  Årlig drift sejlads

   

  Eksl. billetindtægt

  I alt

  Scenarie 1 – uden toilet

   

   

   

   

  0

  Scenarie 1 – inkl. toilet

  0,540

   

  0,110

   

  0,650

  Scenarie 2

  inkl. toilet

  0,540

  0,077 – 0,143

  0,110

  0,297 – 0,374

  1,024 – 1,167

   

   

   

   

   

   

   

  Scenarierne bygger på overslag, og der er usikkerhed om de reelle udgifter til både anlægsinvesteringer og drift af sejladsen.

   

  I budgetoverslaget er der ikke modregnet billetindtægter. I 2021 var billetindtægten på 0,050 mio. kr. Denne indtægt afhænger af antal gæster, antal afgange samt billetpris.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Orientering vedrørende Poppelalléen

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33839, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

   

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2021

  -