Beslutningsprotokol

onsdag den 12. januar 2022 kl. 08:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Udvalget for Bæredygtig Udvikling
Medlemmer: Erik Uldall Hansen, Erwin Andresen, Theis Kylling Hommeltoft, Kjeld Hansen, Arne Leyh Petersen, Claus Bruun Jørgensen, Rasmus Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38964, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  • Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Onsdag den 12. januar 2022

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 12-01-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37946, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Direktøren for fagforvaltningen Plan, Teknik & Miljø giver en introduktion til forvaltningens opbygning, samt til den opgaveportefølje der ligger under udvalgets ressortområde.

  Desuden overblik over aktiviteter, som ligger ud over de ordinære møder i udvalget. 

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at introduktionen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 12-01-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35483, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med fordelingen af, hvem der træffer hvilke beslutninger og afgørelser, er det vigtigt at skabe klarhed over rollefordelingen mellem byrådet, udvalg og det administrative niveau.

   

  I forhold til rollefordelingen mellem forvaltning og hvert af de to fagudvalg, ”Udvalg for Bæredygtig Udvikling” og ”Udvalget for Plan, Teknik & Landdistrikter”, bruges en bemyndigelsesplan til at skabe overblik, og hierarki for, hvor beslutningskompetencen er placeret.

   

  Bemyndigelsesplanen dækker ikke alle beslutninger og afgørelser, som træffes. Den bør betragtes som et opslagsværk, hvor politikere og medarbejdere inden for de væsentligste lovgivnings- og beslutningsområder kan se, på hvilket niveau en afgørelse træffes.  

   

  Bemyndigelsesplanen skaber:

   

  • En tydelig hierarkisk beslutningskæde
  • Klar fordeling af ansvar og kompetencer
  • Mere politik og mindre sagsbehandling i udvalgene
  • Politisk ejerskab til bemyndigelsesplanen.

   

  Beslutningskompetencen udlagt til forvaltningen kan til enhver tid tilbagekaldes af udvalg eller byråd.

   

  Et udvalg kan selv fastsætte regler for, hvilken type sager det vil have forelagt af forvaltningen, og selv træffe beslutning i. Udvalget kan til enhver tid gribe ind i en sag, som ellers er overladt til forvaltningen. Udvalget kan bestemme, hvordan og hvor ofte det vil orienteres om sagsområder, hvor forvaltningen træffer afgørelser.

   

  Vedlagt til godkendelse er Plan, Teknik & Miljøs forslag til bemyndigelsesplan for ”Udvalg for Bæredygtig Udvikling” og ”Udvalg for Plan, Teknik & Landdistrikter”.

   

  Bemyndigelsesplanen følger den praksis, der hidtil har været i Aabenraa Kommune vedrørende fordeling af beslutningskompetence.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at bemyndigelsesplanen godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 12-01-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/30978, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Deponiet på Flensborgvej i Aabenraa Kommune ejes af kommunen og drives af Arwos. Ifølge deponeringsbekendtgørelsen må det ikke længere modtages affald til deponi fra 1. januar 2023 på deponiet, men det skal i stedet overgå til slutbehandling.

   

  På den baggrund har der været dialog mellem kommunen, Arwos og Miljøstyrelsen i forhold til den sikkerhedsstillelse, der skal være til stede for at dække omkostninger til nedlukning og efterbehandling.

   

  Tilbage i 2006 er der i en revurderingsafgørelse foretaget en beregning af sikkerhedsstillelsen for en forventet udgift til nedlukning og efterbehandling i 30 år, som var på i alt ca. 15,650 mio. kr. Den beregning skal pristalsreguleres med BYG 61 omk. indeks og vil i 2021 tal derfor udgøre ca. 24,7 mio. kr.

   

  ”Opsparingen” til sikkerhedsstillelsen har været indregnet i de gældende takster ud fra en forventning om en aktiv periode, der rækker ud over den 31. december 2022. Med udmeldingen fra Miljøstyrelsen om en slutdato pr. 31. december 2022 mangler der således ”opsparing” til sikkerhedsstillelse.

   

  Sikkerhedsstillelsen udgør ultimo 2020 ca. 8 mio. kr. og forventes at stige til ca. 8,8 mio. kr. med udgangen af 2022. Det betyder, at der mangles at opbygge en sikkerhedsstillelse på ca. 16 mio. kr. med udgangen af 2022.

   

  I dialogen med Miljøstyrelsen, har de accepteret, at grundbeløbet til sikkerhedsstillelse ikke hæves for at indhente mankoen i sikkerhedsstillelsen inden udgangen af 2022. Accepten er givet under forudsætning af, at kommunen over for Miljøstyrelsen tilkendegiver, at ville indestå for eventuel manglende sikkerhedsstillelse til nedlukning og efterbehandling af deponiet. Baggrunden for accepten er,

   

  • at Arwos Deponi er ejet af kommunen. Kommunen har derfor allerede de facto forpligtelsen i forhold til mankoen af sikkerhedsstillelse, og hæfter uden tvivl for nedluknings- og efterdriftsomkostninger i det omfang, den opsamlede sikkerhedsstillelse ikke er tilstrækkelig.
    
  • at en regulering af grundbeløbet til sikkerhedsstillelse ville betyde, at grundbeløbet skulle hæves fra 90 kr./ton til 2.845 kr./ton, hvilket ville betyde, at den samlede deponitakst ville blive næsten firedoblet. Det vil formentlig have betydning for, hvor virksomheder afleverer deres affald, og risikoen for at det havner uhensigtsmæssige steder, vil være tilstede. Derved ville det samtidig få indvirkning på den opkrævning til sikkerhedsstillelse, der sker allerede i dag, hvorfor det vil være tvivlsomt, om de 8,8 mio. kr. nås med udgangen af 2022.

   

  Specielt på baggrund af kommunens ejerskab af deponiet, har Miljøstyrelsen vurderet, at kommunen har redegjort for, at kommunen på betryggende vis vil tage vare på at dække omkostningerne til nedlukning og efterbehandling.

   

  Fremadrettet
  Teknik- og Miljøudvalg har den 3. november 2021 behandlet og godkendt, at Forvaltningen Plan, Teknik & Miljø arbejder med en afklaring af håndteringen af deponi-affald fra kommunens virksomheder fra 1. januar 2023. I den forbindelse vil der skulle opkræves et grundbeløb for sikkerhedsstillelse til nedlukning og efterbehandling af den nye ordning.

   

  I forbindelse med den nye ordning, vil der være mulighed for forsat at opkræve til sikkerhedsstillelse af den gamle ordning. Det vil der dog skulle tages stilling til i forbindelse med behandling af deponeringstakst for ny ordning.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om deponeringsanlæg nr. 1253 af 21.11.2019 § 15 stk. 6.

  Økonomi og afledt drift

  Sikkerhedsstillelsen skal optages i kommunens regnskab, men har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orientering tages til efterretning, og

  at kommunen tilkendegiver over for Miljøstyrelsen, at ville indestå for en eventuel manglende sikkerhedsstillelse til nedlukning og efterbehandling af deponiet.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 12-01-2022

  1. at taget til efterretning,
  2. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29539, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  I sommeren 2021 har Aabenraa Kommune givet borgere og turister mulighed for at sejle til

  Store Okseø i Flensborg Fjord. Den 2. september 2021 blev Vækstudvalget for Land og By orienteret om erfaringerne med sejlads til Store Okseø.

  Udvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt kommunen vil arbejde videre med kommunalt drevet sejlads til Store Okseø.

   

  Erfaringerne med sejladsen i 2021 var overordnet positive med ca. 1200 besøgende. Der var 50 % belægning, men driftsudgifterne viste sig større end forventet.

  På baggrund af erfaringerne fra sejladsen og de økonomiske rammer fremlægger forvaltningen to scenarier for, hvordan tilgængeligheden til øen kan være fremadrettet.

   

  Scenarie 1: Adgang til øen via egne fartøjer uden kommunalt drevet sejlads

  • Den nye bro på øen har forbedret mulighederne for, at borgere selv kan komme til øen i for eksempel kajak eller en mindre båd. Der er mange besøgende på øen i egne fartøjer
  • Mulighed for at fokusere på naturværdierne ved Store Okseø som rekreativ og ren natur ø
  • En ulempe er begrænset tilgængelighed for den brede målgruppe herunder dem uden båd
  • Private aktører har mulighed for udlejning af fartøjer til sejlads på fjorden og til øen
  • Kommunen kan være behjælpelig, såfremt øvrige aktører viser interesse for at tilbyde sejlads til øen efter aftale med Naturstyrelsen
  • Scenariet kræver
   • Afklaring af behov for investering i bedre toiletforhold.

   

  Scenarie 2: Kommunen arbejder for kommunalt drevet sejlads om sommeren til Store Okseø fra Sønderhav

  • Det sikrer øget tilgængelighed til øen for en bred målgruppe jf. Udviklingsperspektiv for Store Okseø
  • Det giver en ekstra seværdighed for lokale og turister ved fjorden og Gendarmstien
  • En ulempe kan være, at øen opleves for overrendt for gæster i forhold til kapaciteten på øen
  • En ulempe er, at der er store driftsudgifter til toiletforhold i forhold til behovet
  • Der er usikkerhed vedrørende de samlede drifts- og anlægsudgifter
  • Scenariet kræver
   • Budgetmidler til anlæg og drift
   • Medarbejderressourcer
   • Investering i anlæg herunder toiletforhold og broforbedringer
   • Forbedret bookingsystem
   • Leverandør der kan og vil byde ind på opgaven
   • Frivilligt engagement til affaldstjek med mere

   

  Store Okseø ejes af Naturstyrelsen, som skal godkende de endelige projektønsker. Naturstyrelsen er fortsat positiv over for sejlads i sommerperioden, og giver udtryk for, at det som udgangspunkt hænger sammen med etablering af fast toilet på øen. Naturstyrelsen kan ikke bidrage økonomisk til projektet.

   

  Aabenraa Kommune og Naturstyrelsen har tidligere drøftet om toiletforholdene på sigt skal forbedres fra det eksisterende muldtoilet til et fast vandskyldstoilet. Der er ikke afsat midler til projektet.

   

  Forvaltningen anser det ikke for realistisk, at der er etableret et toilet inden sommeren 2022, såfremt der er politisk ønske om offentlig sejlads til øen. Det skyldes sagsbehandlingstid for tilladelser samt manglende økonomisk afklaring.

   

  Forvaltningen indstiller til godkendelse af scenarie 1, hvor der ikke arbejdes videre med kommunalt drevet sejlads til Store Okseø. Det begrundes med, at der inden for budgettet ikke er finansiering til sejladsen, og projektet kræver en forholdsvis stor anlægs- og driftsudgift for en begrænset anvendelsesperiode om sommeren.

   

  Sagen blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2021, hvor orienteringen blev taget til efterretning.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetoverslag for forventede udgifter ved scenarierne.

   

  Scenarie / Post mio. kr.

  Anlæg toilet

  Anlæg bro / bænke m.m.

  Årlig drift toilet

  Afhængig af serviceniveau +/- 0,020 mio. kr.

  Årlig drift sejlads

   

  Ekskl. billetindtægt

  I alt

  Scenarie 1 – uden toilet

   

   

   

   

  0

  Scenarie 1 – inkl. toilet

  0,540

   

  0,110

   

  0,650

  Scenarie 2

  inkl. toilet

  0,540

  0,077 – 0,143

  0,110

  0,297 – 0,374

  1,024 – 1,167

   

   

   

   

   

   

   

  Scenarierne bygger på overslag, og der er usikkerhed om de reelle udgifter til både anlægsinvesteringer og drift af sejladsen.

   

  I budgetoverslaget er der ikke modregnet billetindtægter. I 2021 var billetindtægten på 50.000 kr. Denne indtægt afhænger af antal gæster, antal afgange samt billetpris.

  Indstilling

   

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at scenarie 1, at der ingen kommunalt drevet sejlads er til Store Okseø, godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 12-01-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33391, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 3. marts 2021, at bevilling på 0,5 mio. kr. til en ”naturkapitalanalyse” anvendes til en plan for større biodiversitet i Aabenraa Kommune.

   

  Forvaltningen har delt arbejdet op i 3 faser:

  1. kortlægning af naturindholdet på kommunale skov- og naturarealer (er gennemført)
  2. udarbejdelse af en biodiversitetsstrategi for hele kommunen
  3. udarbejdelse af handleplan for større biodiversitet på kommunale arealer

   

  Biodiversitetsstrategien udarbejdes som et borgerrettet idékatalog, hvor alle grundejere kan søge inspiration til meget konkrete indsatser, som kan forøge naturindholdet på forskellige arealtyper.

   

  Arbejdet indledes med et forslag til visioner og målsætninger for en biodiversitetsstrategi for Aabenraa Kommune.

   

  I denne sag forelægges forslag til visioner og målsætninger for biodiversitetsstrategi:

   

  Vision:

  • Aabenraa Kommune skal have en større biodiversitet
  • Vi vil forbedre rammerne og skabe mere plads til det vilde dyre- og planteliv
  • Vi vil standse tilbagegangen af vilde dyre og plantearter både i det åbne land og i byerne
  • Vi vil have fokus på at sikre og forbedre den eksisterende sårbare og værdifulde natur
  • Vi vil udlægge nye områder til natur og biodiversitet
  • Vi vil medvirke til at øge biodiversiteten på privatejede arealer

   

   

  Målsætninger og handlinger:

   

  • Aabenraa Kommune vil udarbejde en handleplan med konkrete mål for, hvordan driften af kommunale arealer og kommunal planlægning kan understøtte udviklingen af en rigere natur.
  • Aabenraa Kommune vil have fokus på biodiversitet i sin arealdrift.
  • Aabenraa Kommune vil arbejde aktivt med at etablere og udlægge nye områder til natur.
  • Aabenraa Kommune vil med udgangspunkt i biodiversitetsstrategiens virkemiddelkatalog vejlede borgere, virksomheder, institutioner med videre om mulighederne for at forbedre biodiversiteten på egne arealer.
  • Aabenraa Kommune vil aktivt formidle vigtigheden af artsrig natur og bæredygtig adfærd i forhold til at bevare og fremme biodiversiteten.

   

  Strategien forventes færdig til foråret 2022, hvorefter den konkrete handleplan for alle de kommunalt ejede arealer kan udarbejdes i løbet af 2022.

  Økonomi og afledt drift

  I september 2021 blev der ved budgetforliget for 2022 afsat 10 mio. kr. til klima, jordfordeling, PtX, biodiversitet og DK2020. Heraf er 1 mio. kr. reserveret til udmøntning af strategien gennem indsatser, der har til formål at fremme biodiversiteten.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til visioner og målsætninger for Biodiversitetsstrategi godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 12-01-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/40584, Sagsinitialer: TFRIC

  Sagsfremstilling

  Under projektet ”Liv i Lillebælt” blev der i 2020 afholdt to borgmestermøder, hvor Lillebælt og havmiljøet var på dagsordenen. Lederkredsen fra forvaltningerne har herefter afsøgt mulighederne for etablering af et samarbejde mellem Lillebæltskommunerne (Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Kolding, Fredericia, Vejle, Nordfyns, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn og Ærø) med det formål at opnå en bedre natur- og miljøtilstand i Lillebælt, blandt andet ved konkrete havmiljøindsatser, som vil skabe mere variation og større biodiversitet til gavn for natur og miljø, fiskeri, borgere og besøgende. Langeland og Svendborg Kommuner har udtrykt ønske om deltagelse i projektet.

   

  Der blev medio november indsendt en fælles ansøgning til VELUX FONDEN om medfinansiering af et 5-årigt projekt med et samlet budget på 67,2 mio. kr. VELUX FONDEN er ansøgt om støtte på 41,6 mio. kr. (62%), og de deltagende kommuner finansierer de resterende 25,6 mio. kr. (38%). Af projektets samlede budget vil 7,2 mio. kr. blive anvendt til en fælleskommunal projekt­ledelse, mens 60 mio. kr. vil blive anvendt på konkrete projekter i de 11 kommuner, for eksempel etablering af stenrev, udplantning af ålegræs og andre marine tiltag.

  Med ansøgningen er kommunernes økonomiske deltagelse i eventuelle projekter ikke fastlagt. Det står kommunerne frit at medfinansiere projekter eller lade være.

   

  VELUX FONDEN har efter indsendelse af kommunernes ansøgning ønsket, at kommunerne, inden endelig behandling af ansøgningen i VELUX FONDENS bestyrelse, gennemfører et forprojekt, der skal resultere i en analyse af de marine forhold i Lillebælt samt et katalog over de potentielle virkemidler, kommunerne kan tage i anvendelse under projektet. Fonden vil finansiere forprojektet med op til 0,5 mio. kr. Herefter skal resultatet af forprojektet indarbejdes i kommunernes endelige ansøgning til fonden. Ansøgningen forventes indsendt i maj 2022.

   

  Aabenraa Kommune har i 2021 bidraget med 0,015 mio. kr. (driftsmidler) til udarbejdelse af projektansøgningen. Det forventes, at der i 2022 vil skulle bidrages med et beløb i samme størrelsesorden (ligeledes driftsmidler) til gennemførelse af forprojektet samt revision af projektansøgningen.

   

  Kommuner, som deltager i det 5-årige projekt, binder sig til medfinansiering af projektlederen. Den enkelte kommunes øvrige udgifter vil afhænge af, om og i hvilket omfang kommunen gennemfører eller deltager i tværgående projekter. Såfremt Aabenraa Kommune vælger at deltage i projektet, forventes kommunens udgifter at andrage ca. 0,050 mio. kr. pr. år i 5 år (medfinansiering af projektleder) samt årsværk (skønsmæssigt 0,2 årsværk pr. år i 5 år) og udgifter til gennemførelse af eventuelle projekter med en medfinansiering fra VELUX FONDEN på 37%.

   

  Det forventes, at der før sommerferien 2022 forelægges en sag for Udvalget for Bæredygtig Udvikling vedrørende beslutning om eventuel deltagelse i projektet. Der kan forventes en afgørelse fra fonden efter sommerferien og, forudsat tilsagn, en påbegyndelse af selve projektet omkring oktober 2022, således at det i slutningen af 2022 og begyndelsen af 2023 vil være muligt for kommunerne at melde ind med konkrete projekter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 12-01-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38964, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Der gives en orientering.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 12-01-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38964, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 12-01-2022

  -