Beslutningsprotokol

onsdag den 2. marts 2022 kl. 08:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Udvalget for Bæredygtig Udvikling
Medlemmer: Erik Uldall Hansen, Erwin Andresen, Kjeld Hansen, Arne Leyh Petersen, Claus Bruun Jørgensen, Rasmus Andresen, Gaby Scheel Knudsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38964, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Onsdag den 2. marts 2022

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37946, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen Plan, Teknik & Miljø giver en introduktion til to temaer, der ligger i udvalgets ressortområde:

   

  • Bosætning og bæredygtighed
  • Klimasikring og bynære havnearealer

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-03-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2842, Sagsinitialer: TFRIC

  Sagsfremstilling

  Loddenhøj Jollelaug fik den 24. september 2014 Kystdirektoratets tilladelse til etablering af en jollehavn. Aabenraa Kommune vedtog den 30. oktober 2019 kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan nr. 122, ”Jollehavn og strand ved Loddenhøj”. Kommuneplantillæg og lokalplan samt Kystdirektoratets tilladelse blev påklaget til henholdsvis Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Jollehavnen blev anlagt i 2020.

  Klagenævnene har i 2021 ophævet kommuneplantillæg og lokalplan samt Kystdirektoratets tilladelse.

   

  Jollelauget har den 1. oktober 2021 fremsendt en ansøgning til Kystdirektoratet om opretholdelse af jollehavnen samt gennemførelse af nogle mindre ændringer af anlægget, herunder en forhøjelse af de inderste 10-15 meter af den nordlige mole (til samme højde som resten af molen), samt en uddybning af havnebassinet fra 1,5 meter til 1,8 meter. Der vil blive indhentet en klaptilladelse til bortskaffelse af det opgravede materiale. Ansøgningen fremgår af bilag.

   

  I forbindelse med behandling af ansøgningen skal Kystdirektoratet foretage en fornyet VVM-screening af projektet og tage stilling til,

  -         om projektet kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder eller arter udpeget i medfør af miljømålsloven, således at der kræves udarbejdelse af en konsekvensvurdering

  -         om projektet kan have væsentlig negativ indvirkning på miljøet, således at der kræves udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM-pligt)

  -         om der er andre projekter eller forhold, som alene eller sammen med jollehavnen kan udløse et krav om miljøvurdering.

   

  Kystdirektoratet har bedt om Aabenraa Kommunes bemærkninger til ovennævnte forhold, herunder oplysning om, hvilke forhold, kommunen især vil anbefale, at der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering. Kommunen kan derudover afgive bemærkninger som ejer af tilgrænsende strand og P-plads.

   

  Forvaltningens forslag til høringssvar er vedlagt.

   

  Høringssvaret indeholder

  -         bemærkninger vedrørende emner, som bør indgå i VVM-screeningen. Disse er i store træk overensstemmende med emner, der tidligere er indgået i Kystdirektoratets VVM-screening og i den miljørapport, Aabenraa Kommune har udarbejdet i forbindelse med den nu ophævede lokalplan

  -         kommunens bemærkninger som lodsejer. Da lokalplanen for området er ophævet, er der brug for og ansøges om en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til P-pladsen.

   

  I forhold til tidligere vurdering af miljøforholdene, er der nu tilføjet emner på baggrund af de observationer, der er gjort siden jollehavnens etablering, herunder opskyl af tang og sandforhold ved stranden.

   

  Sagen behandles i både Udvalget for Bæredygtig Udvikling og Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der afgives vedlagte høringssvar.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-03-2022

  Ændringsforslag fra A:

  At høringssvaret tilrettes, så det alene indeholder de elementer, som kommunen tidligere har tilkendegivet, herunder ønsket om at bevare Blåt flag og at ansøgning om dispensation til P-plads udgår.

   

  Ikke godkendt idet 3 stemte for (A, C), imod stemte 4 (V, O, S).

   

  Ændringsforslag fra V, O, S:

  At høringssvaret tilrettes, så det alene indeholder de elementer, som kommunen tidligere har tilkendegivet, herunder ønsket om at bevare Blåt flag.

   

  Godkendt idet 4 stemte for (V, S, O) imod stemte 2 (A), 1 undlod at stemme (C).

   

  Sagen blev begæret i Byrådet af A.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-03-2022

  Ændringsforslag fra A:

  At det alternative høringssvar uden dispensation til p-plads godkendes.

   

  Ikke godendt idet 3 stemte for (A, C), imod stemte 4 (V, S).

   

  Ændringsforslag fra V:

  At det alternative høringssvar godkendes.

  Godkendt idet 4 stemte for (V, S), imod stemte 3 (A, C).

   

  A begærede sagen i Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2022

   

  Socialdemokraterne, Konservativ, Nye Borgerlige og Socialistisk Folkeparti fremsætter ændringsforslag: At det alternative høringssvar uden dispensation til p-plads godkendes, idet der senere laves en særskilt sag om eventuel dispensation til p-plads.

  For stemte 7 (A, C, D og F) og imod stemte 6 (V, O og S), idet dispensationen bør indgå i høringssvaret.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2022

  Slesvigsk Parti, Venstre og Dansk Folkeparti fremsætter ændringsforslag om at det alternative høringssvar af 7. marts godkendes. Ændringsforslag ikke godkendt, idet 15 stemte for (V, S og O ) og imod stemte 16 (A,C, D og F).

   

  Socialdemokraterne, Konservativ, Nye Borgerlige og Socialistisk Folkeparti fremsætter ændringsforslag: At det alternative høringssvar uden dispensation til p-plads godkendes, idet der senere laves en særskilt sag om eventuel dispensation til p-plads. Ændringsforslag godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/31600, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af forhåndsdialog med Aabenraa-Rødekro Fjernvarme i 2020 er der modtaget ansøgning om godkendelse af projektforslag for ”Fjernvarmeforsyning af Rødekro industriområde”. Se bilag 1.

   

  Projektforslaget omhandler etablering af ca. 1,3 km distributionsledninger for potentiel fjernvarmeforsyning af 59 virksomheder.

   

  Projektforslaget er omfattet af Varmeforsyningsloven, og skal godkendes efter Projektbekendtgørelsens kapitel 3 om etablering af transmissions- og distributionsledninger og kapitel 4 om formelle godkendelseskrav.

   

  Projektforslaget (dateret 21. september 2021) er gennemgået, og forvaltningen vurderer, at forslaget er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, og dennes formål samlet set er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt, samt at der er grundlag for at godkende projektet.

   

  Følsomhedsberegninger viser, at projektforslaget vil give et overskud på 2,74 mio. kr. ved en tilslutningsgrad på 25 %, og vil balancere ved en tilslutningsgrad på 14 %, som svarer til de virksomheder, som på forhånd har tilkendegivet interesse for tilslutning.

   

  Brugerøkonomien for en gennemsnitsbruger i området viser et positivt resultat ved fjernvarme på 9.240 kr. pr. år.

   

  Projektet skal VVM-anmeldes, og der skal søges om gravetilladelse. Af gravetilladelsen vil følge vejmyndighedens vilkår og betingelser, hvorunder ledningerne kan etableres og placeres inden for vejareal.

   

  Der er ikke anført behov for, at der skal afstås arealer til projektet, så der vurderes ikke at være behov for at der udvises ekspropriationsvilje.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke søgt om kommunegaranti.

  Høring/udtalelse

  Sagen er i 4 ugers høring hos EVIDA, med høringsfrist indtil 17. marts 2022.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at projektforslaget godkendes og forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse efter høringsperiodens ophør, såfremt der ikke er indkommet høringssvar, som har væsentlig betydning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2989, Sagsinitialer: tha

  Sagsfremstilling

  Delstatsregeringen i Slesvig-Holsten har udarbejdet en skriftlig redegørelse om miljøtilstanden og naturbeskyttelsen i den tyske del af Flensborg Fjord, samt er delstatsregeringens planlagte tiltag for at forbedre vand- og miljøkvaliteten i fjorden.

   

  Miljø- og landbrugsudvalget i det slesvig-holstenske delstatsparlament har sendt redegørelsen til en række tyske og danske myndigheder og interessenter, herunder Aabenraa og Sønderborg Kommuner, og anmodet om eventuelle bemærkninger.

   

  Miljøtilstanden, der er beskrevet i rapporten, svarer til, hvad de danske myndigheder også har konkluderet, nemlig at miljøtilstanden i Flensborg Fjord er dårlig. Hovedårsagerne for den dårlige miljøtilstand skal søges i tidligere og nuværende for stor tilførsel af næringsstoffer. Desuden nævnes blandt andet gammel krigsammunition, plastaffald og muslingefiskeri.

   

  Aabenraa Kommune er ikke ressortmyndighed i forhold til vandkvalitet i havmiljøet. Dette ligger under Miljøstyrelsen, som pt. har en ny vandområdeplan i høring, som skal afløse den nuværende vandområdeplan.

   

  Aabenraa Kommune har i september 2020 skrevet til den tidligere miljøminister Mogens Jensen vedrørende problematikken omkring muslingefiskeri i Aabenraa og Flensborg fjorde, med en opfordring til at få stoppet muslingefiskeriet i fjordene på grund af dårlige miljøforhold.

   

  Aabenraa Kommune har indgået samarbejdet ”Liv i Lillebælt” med de øvrige Lillebæltskommuner om at gennemføre projekter, der skal være med til at genoprette en bedre miljøtilstand. Kommunen arbejder desuden med gennemførelse af den nuværende og den kommende vandområdeplan ved etablering af vådområder til begrænsning af næringsstofudledning samt vandløbs- og sø restaureringsprojekter.

   

  Forvaltningens forslag til høringssvar er vedlagt.

  I høringssvaret udtrykkes enighed i bekymringen for fjordens miljøtilstand. Desuden understreges især behovet for øget grænseoverskridende afrapportering og koordinerede indsatser.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at høringssvaret godkendes og sendes til Miljø- og landbrugsudvalget i det slesvig-holstenske delstatsparlament.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-03-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38607, Sagsinitialer: dms

  Sagsfremstilling

  Der har i mange år især i vinterhalvåret været registreret problemer med uvedkommende vand i spildevandssystemet i Bylderup-Bov.

  Det giver ud over gener og store driftsomkostninger for Arwos, også gener for boligerne i området, da der kan være problemer med at skylle ud og benytte vaskemaskine, ligesom der er risiko for oversvømmelser med spildevandsopblandet regnvand/grundvand.

   

  Årsagen er, at der trænger grundvand ind i spildevandssystemet, som ikke skal være der, da spildevandssystemet ikke er dimensioneret til at håndtere dette. Arwos har heller ikke mulighed for at tage imod grundvandet - ud over manglende kapacitet har Arwos ikke lovhjemmel til at håndtere grundvand og kan ikke opkræve betaling for det.

   

  Der er flere kilder til indtrængende grundvand: Diffus indtrængning i form af utætheder for eksempel ved samlinger, private grundvandspumper og ikke lovlige tilslutninger eller fejlkoblinger og muligvis også tilsluttede dræn, som heller ikke er lovlige.

   

  Arwos har allerede gennemført tætninger for dele af kloaksystemet (omkostninger: 7-8 millioner kr.), men det giver ikke væsentlig reduktion af den indtrængende grundvand, og har den utilsigtede effekt, at der er øget risiko for oversvømmelse lokalt.

   

  Der er en række juridiske barrierer for at komme problemet til livs, som vil blive fremlagt på mødet. Problemstillingen kendes fra andre kommuner og landsdele, og der arbejdes på national plan med forslag til løsninger.

   

  Der er etableret en arbejdsgruppe med deltagelse fra Plan, Teknik & Miljø og Arwos for at finde løsninger på problemet. Arbejdsgruppen arbejder med tre faser med en foreløbig 5-årig tidshorisont:

  1. fase er en ”her og nu”-løsning, som skal vare nogle år, før der er mulighed for at gå i gang med 3. fase. Dette omfatter en midlertidig løsning, hvor overskydende spildevand fra området køres til rensning på Gårdeby Renseanlæg. Det er en løsning, som medfører store omkostninger for Arwos, men som er nødvendig for at forhindre en miljømæssig belastning af vandløb, og for at undgå oversvømmelser med spildevandsholdig vand på overfladen.
  2. fase er en kortlægningsfase, som kommer til at køre sideløbende med fase 1. Det skal kortlægges, hvor de væsentlige indtrængninger sker, og der skal udarbejdes forslag til løsninger.
  3. fase er den varige løsning, som endnu ikke kendes, da det er afhængig af, hvilke konklusioner der kommer ud af 2. fase.

   

  Sideløbende med de ovenstående 3 faser vil forvaltningen håndhæve konstaterede ulovlige tilkoblinger. Det er herudover formodentlig en kombination af forskellige tiltag, som skal udgøre den endelige løsning, og det er tvivlsomt, om Aabenraa Kommune og Arwos alene kan løse problemet. Da der er tale om grundvand, er det sandsynligt, at der også bliver behov for en indsats fra grundejerne i området (hvis der for eksempel skal ske grundvandssænkning).

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-02-2022

  Udsat.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-03-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/45633, Sagsinitialer: TRM

  Sagsfremstilling

  Grænsetrekantens samarbejde om en projektansøgning for det grænseoverskridende projekt ”Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer, Eine grenzüberschreitende Gartenschau” (BBB) blev den 11. oktober 2018 godkendt i Vækstudvalget for Land og By. Her følger orientering om projektet og status.
   

  Projektpartnerne er Aabenraa Kommune, Sønderborg Kommune, Stadt Flensburg, Kommune Glücksburg, Tourismus Agentur Flensburger Förde (TAFF) og Destination Sønderjylland (DSSJ), samt 24 netværkspartnere.


  Projektperioden er 1. juli 2019 til 31. december 2022. Projektforlængelsen fra 30. juni 2022 til 31. december 2022 blev den 6. november 2020 godkendt af projektets politiske styregruppe på tværs af partnerne, og efterfølgende godkendt af Interreg.


  Projektets overordnede mål er at;

  • synliggøre og markedsføre området omkring Flensborg Fjord som én fælles og sammenhængende turismedestination
  • kombinere det tyske Gartenschau-koncept med det danske Aktiv Turisme begreb
  • fremme udviklingen af nye, bæredygtige og grænseoverskridende turismetilbud

   

  Projektet er struktureret i arbejdspakker, jævnfør EU Interreg projektskabelon, og hver arbejdspakke indeholder en række aktiviteter og handlinger:
   

  AP 1: Projektledelse
  Leadpartner er Flensborg med to ansatte i projektsekretariat. Projektet refererer til Grænsetrekantsamarbejdet, og der er etableret en politisk styregruppe bestående af politiske repræsentanter fra hver kommune. Danske repræsentanter udpeges på det kommende Grænsetrekantmøde. Derudover er der administrativ styregruppe med medarbejdere fra de respektive partnere.


  AP 2: Kommunikationsarbejde
  Der er udarbejdet designlinje, webside, nyhedsbrevfunktion og instagramprofil.

   

  AP 3: Formidlingshaver
  I 2021 åbnede der formidlingshave i Gråsten og Flensborg. I Aabenraa etableres formidlingstrappe ved Folkehjem og trappe op til Kirkebakken. Placeringen af Aabenraas formidlingstrappe blev besluttet i Vækstudvalget for Land og By den 3. december 2020. Zeni Arkitekter har udviklet konceptet, og vildskab.dk ved Katrine Turner står for plantevalg. Formidlingstrappen er under opbygning, og indvielse med politisk repræsentation fra Sønderborg og Flensborg bliver primo juni.
   

  I projektet gennemføres der desuden en række arrangementer og workshops. Blandt andet gennemføres der 22. marts arrangementet ’Mere natur i hverdagen’. Arrangementet afholdes på Folkehjem i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Haveselskabet, Fuglelund Naturcenter og Naturfamilier.


  AP 4: Ruter på cykel og til fods 
  Destination Sønderjylland har, i samarbejde med de øvrige partnere, udarbejdet cykelkort med turforslag til cykelrute på dansk og tysk side. Cykelkortet fås gratis på Aabenraa Turistbureau. I 2022 udarbejdes vandrekort og der gennemføres et kunstprojekt med Tour de France som inspirationskilde. 

  Ap 5: Slotte- og Herregårde
  Tourismus Agentur Flensburger Förde er, i samarbejde med de øvrige partere, i gang med at udvikle en digital turplanner, som gør det muligt at søge oplevelser i hele projektområdet. Derudover gennemføres en større formidlingsindsats med fokus på den fælles dansk-tyske historie, og med brug af moderne fortælleteknikker og forskellige digitale muligheder.
   

  Økonomi og afledt drift

  Tilskud fra EU Interreg i alt, i DKK

      13.393.505

  Samlet medfinansiering alle partnere, i DKK

        4.464.499

  Egenfinansiering Aabenraa Kommune, i DKK

        1.553.000

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-03-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/24713, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Kommunen har igennem Miljøstyrelsen modtaget høringsmateriale til en vindmølle, der planlægges syd for grænsen ved Rens / Lille Jyndevad.

  I denne sag orienteres om høringsprocesser, når der er tale om grænseoverskridende miljøpåvirkninger, samt om høringssvar vedrørende den konkrete mølle.

   

  Planer og projekter, som indebærer risiko for miljøpåvirkning på tværs af landegrænser, sendes i høring i det pågældende naboland igennem en internationalt aftalt procedure, en såkaldt Espoo-høring.

  Hvert land udpeger en ansvarlig myndighed for modtagelse og besvarelse af høringen. I Danmark er det Miljøstyrelsen, der har rollen som Espoo-kontakt.

  De enkelte procestrin i høringen svarer til de danske processer for miljøvurderinger af planer og programmer samt af konkrete projekter. Disse procestrin præsenteres nærmere på mødet.

   

  Det skal understreges, at kravene til processen alene er procedurekrav. Nabolandet skal forholde sig til høringssvarene, men har ingen forpligtigelse til at rette sig efter dem. Denne forpligtigelse svarer til nationale miljøvurderingsprocesser.

   

  Myndighederne i nabolandet, her i Tyskland, er desuden forpligtet til at give tilladelserne efter national lovgivning. Det betyder, hvis en virksomhed har krav på en tilladelse under overholdelse af nationale vilkår, har virksomheden dette krav, selv om der i Danmark sker miljøpåvirkninger, der ville kunne undgås med dansk lovgivning.

   

  I den konkrete sag foreligger der en godkendt landsplan for vindkraft i Slesvig-Holsten og tilhørende regionale delplaner, som har været igennem den lovpligtige procedure. Planerne indeholder nogle områder, som er såkaldte ”Vorranggebiete” for vindenergi. I disse områder har vindmøller fortrinsret, det vil sige det er i disse områder, projektmagere kan regne med at få tilladelse til opstilling af vindmøller, forudsat de overholder fastsatte vilkår.

   

  Der er nu en projektmager, der ønsker at opstille en mølle, se bilag.

  Projektet skal miljøvurderes, og det første led i processen er en afgrænsning af den kommende miljøkonsekvensrapport (såkaldt scoping). Det betyder, at de emner, der skal belyses i rapporten, skal fastlægges.

  Det er denne afgrænsning, Aabenraa Kommune kan give høringssvar til igennem Miljøstyrelsen.

  Projektet har tidligere været i høring. Møllen påtænkes nu flyttet 60 meter mod nordøst, og processen skal derfor starte forfra.

   

  Miljømyndighederne i Slesvig-Holsten har i sagsbehandlingen af det oprindelige projekt været meget imødekommende overfor danske interesser og har taget Aabenraa Kommunes og berørte danske borgers ønsker til miljøvurdering med.

   

  På grund af høringsfristen i sagen, som er den 1. marts, er høringsbrevet afsendt per formandsbeslutning af de to formænd for henholdsvis Udvalget for Bæredygtig Udvikling og Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

   

  Svarende til tidligere, ønsker Aabenraa Kommune, at der indarbejdes de samme emner i miljøkonsekvensrapporten, som hvis møllen skulle opstilles i Danmark.

   

  I forhold til den konkrete sag skal det bemærkes, at de foreløbige støjberegninger for det oprindelige projekt viste overholdelse af også de danske krav vedrørende støj og lavfrekvent støj.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-03-2022

  Taget til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10-03-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38964, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Der gives en orientering.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-03-2022

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38964, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-03-2022

  -