Beslutningsprotokol

onsdag den 10. august 2022 kl. 08:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Udvalget for Bæredygtig Udvikling
Medlemmer: Erik Uldall Hansen, Erwin Andresen, Theis Kylling Hommeltoft, Kjeld Hansen, Arne Leyh Petersen, Claus Bruun Jørgensen, Rasmus Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38964, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Onsdag den 10. august 2022

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 10-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/23966, Sagsinitialer: JUK

  Sagsfremstilling

  Denne sag er en sidste opdatering på arbejdet i DK2020, inden klimaplanen skal behandles politisk i september 2022. Sagen omfatter tre elementer: borgerinddragelsen, vinklingen på Aabenraa som klimakommune og forhåndsvurderingen af klimaplanen, der er fundet sted i juli 2022 ved Concito og DGO Syd.

   

  Der gives en præsentation af sagens tre indholdselementer på udvalgsmødet, hvor sagsfremstillingens formuleringer uddybes.

   

   

  1)     Borgerinddragelsen i DK2020

  Borgerinddragelsen er afviklet efter planen. Dette betyder, at der er samlet bidrag til klimaplanen ved cirka 20 arrangementer med deltagelse fra arbejdsteamet i DK2020. Kampagnen ”Del din ide” har resulteret i lidt over 200 besvarelse, der er anvendt i udarbejdelsen af klimaplanen.

   

  Forespørgslen i kampagnen ”Del din ide” var relativt bredt formuleret med henblik på at favne alle former for bidrag til klimaplanen. Men dette har også resulteret i, at borgernes bidrag omfatter alt fra atomkraft til nyttehaver i folkeskolerne. Borgernes bidrag til klimaplanen viser tydeligt borgernes forventninger til udformningen af den brede klimaindsats i Aabenraa Kommune (og borgernes forventning til, hvordan Aabenraa Kommune som organisation bidrager til klimaindsatsen) samt potentielle retningslinjer for, hvordan borgerne selv ønsker at tage del i den grønne omstilling i kommunen.

   

  Analysen af tendenserne i borgerinvolveringen kan primært anvendes kvalitativt, da vi ikke kan være sikre på repræsentativiteten i undersøgelsen, om end specielt skovrejsning og solceller står for en stor del af borgernes bidrag.

   

  En analyse af besvarelserne fra kampagnen fremhæver følgende karaktertræk, der er anvendt som inspiration i udarbejdelsen af klimaplanen for Aabenraa Kommune:

  • Borgerne ønsker at, at etableringen af natur i bybilledet og skovrejsning indgår i klimaplanen (herunder fokus biodiversitet)
  • Borgerne ønsker, at madspild og forbrugsvaner i relation til fødevarer indgår i klimaplanen (herunder inddragelse af folkeskolerne)
  • Borgerne ønsker, at genbrug og cirkeløkonomi indgår i klimaplanen (herunder fokus på affaldshåndtering)
  • Borgerne ønsker, at planlægningen af vedvarende energi indgår i klimaplanen (herunder særlig fokus på solceller)
  • Borgerne ønsker, at klimaplanen skaber rammerne for et grønt erhvervsliv og et bæredygtigt landbrug (herunder fokus på en forpligtende mulighedsdagsorden)
  • Borgerne ønsker, at klimaplanen etablerer rammer for nye fællesskaber i kommunen (herunder blandt andet fokus på diverse sårbare grupper og social virksomhed)

   

   

   

   

  2)     Aabenraa som klimakommune

  Vinklingen af klimaplanen udgør et potentiale for branding af kommunen, der kan påvirke bosætningen i kommunen positivt – og samtidig kan vinklingen af klimaplanen gøre det muligt for kommunens borgere at forholde sig til klimaplanens udformning trods det tekniske format.

   

  Sagen omhandler et specifikt afsnit i klimaplanen, hvor det fremhæves hvilke grundantagelser,

  der ligger bag udformningen af klimaplanen i Aabenraa Kommune – samt løbende henvisninger til klimaprofilens elementer igennem klimaplanen. Klimaprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i den kommende planstrategi, bæredygtighedsstrategien, den tekniske beregning forud for klimaplanen (CAPF’en), borgerinddragelsen og etableringen af partnerskaber med centrale aktører i DK2020. På denne måde tegner klimaprofilen et billede af den fælles delmængde imellem alle disse aktører.

   

  Klimaprofilen i Aabenraa Kommune centrerer sig om tre udsagn:

  • Aabenraa Kommune vil gøre den grønne omstilling til en udviklingsdagsorden
  • Aabenraa Kommune vil samarbejde
  • Aabenraa Kommune vil fællesskab og fremtid

   

  Bilag 1 udgør klimaplanens afsnit om Aabenraa som klimakommunen, som Udvalget for Bæredygtig Udvikling bedes godkende.

   

   

  3)     Forhåndsvurderingen af Aabenraa Kommunes klimaplan

  Den foreløbige klimaplan (med CAPF og bilag) blev sendt til faglig vurdering ved Concito og DGO Syd i perioden fra den 8. til den 15. juli 2022, og dette er en vigtig milepæl i projekt DK2020.

   

  Overordnet er tilbagemeldingerne på Aabenraa Kommunes klimaplan positive. Aabenraa Kommunes arbejde fremhæves som godt og veldokumenteret. Særligt fremhæves klimaplanens sammenhæng med den kommende planstrategi, den strategiske forankring af merværdier, nedsættelsen af en bæredygtighedstaskforce, inddragelsesprocessen internt og eksternt samt klimarisikovurderingens videregående elementer.

   

  Der er modtaget bemærkninger til fem delafsnit af klimaplanens tekniske dokument, der skal suppleres med nødvendige tilpasninger, for at materialet endeligt kan godkendes og certificeres til oktober (med det forbehold, at Concito og DGO Syd ikke har mandat til at godkende klimaplanernes delelementer uden accept fra C40). Disse tilpasninger har dog en skriftlig og teknisk karakter, hvorfor det ikke er nødvendigt med yderligere politiske beslutninger fra det politiske niveau i Aabenraa Kommune.

   

  Til evalueringsmødet den 22. juli 2022 blev det fremhævet, at de fem nødvendige tilpasninger ligger inden for normalen for den samlede gruppe af deltager-kommuner i projektet. Concito tvivler ikke umiddelbart på C40-godkendelsen af klimaplanen til oktober, hvis de foreslåede tilpasninger implementeres.

   

  Kontakten med Concito og DGO Syd bibeholdes indtil afsendelsen til C40-godkendelse i oktober, hvor justeringerne af klimaplanen og CAPF’en diskuteres og vurderes løbende.

   

  Næste skrift i DK2020processen er den endelige politiske behandling af klimaplanen, der starter i september – med forventet certificering af klimaplanen i oktober.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringerne om borgerinddragelsen i DK2020 og forhåndsvurderingen af klimaplanen ved Concito og DGO Syd tages til efterretning, og

  at udkastet til afsnittet ”Aabenraa som klimakommune” godkendes til at indgå i klimaplanen.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 10-08-2022

  1. at taget efterretning,
  2. at godkendt idet den rettes med udvalgets bemærkninger.
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63699, Sagsinitialer: NMN

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal det besluttes, hvordan midlerne, der løbende kommer ind via grøn pulje skal administreres, prioriteres og fordeles mellem Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter samt Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

   

  Vækstudvalget for Land og By drøftede i april og juni 2021, hvorledes de midler, som opstillerne af vedvarende energianlæg (solenergianlæg og vindmøller) skal indbetale til en grøn pulje i kommunen, skal anvendes, og via hvilken proces administrationsgrundlaget skal tilvejebringes. Det besluttedes at indlede med to borgermøder i henholdsvis Hjolderup og Bjerndrup, hvor der for tiden etableres to solcelleanlæg, for at få et indtryk af, hvilke tanker borgerne gør sig.

   

  Møderne blev gennemført i eftersommeren 2021. Blandt de fremmødte borgere var der generelt forslag om, at midlerne skal bruges så lokalt som muligt, til projekter der understøtter fællesskaberne og gør de nærmeste landsbyer mere attraktive. Ved begge møder fremkom spørgsmål om muligheden for at anvende midlerne på en måde, der efterfølgende kan give et løbende afkast til lokalsamfundet, for eksempel køb af andele i det vedvarende energianlæg, etablering af energianlæg, eller køb, istandsættelse og udlejning af bygninger. Ved sidste dialogmøde med Det fælles udviklingsråd, blev der også udtrykt et stort ønske om, at midlerne anvendes så lokalt, som muligt.

   

  I løbet af 2022 forventes indbetalinger til grøn pulje på henholdsvis ca. 11,4 mio. kr. og ca. 3,5 mio. kr. vedrørende de to kommende solcelleanlæg i Hjolderup og Bjerndrup. Det forventes, at der de kommende år etableres yderligere vedvarende energianlæg og dermed indbetales yderligere midler til grøn pulje. Etableres de anlæg, som p.t. er under planlægning og dem som Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter i maj besluttede at indlede dialog med opstillerne om, drejer det sig om yderligere 30-40 mio. kr. Hertil kommer eventuelle indbetalinger fra de endnu ikke-prioriterede men ansøgte anlæg. Etableres for eksempel halvdelen af disse indbetales yderligere 15-20 mio. kr. se Bilag 1.

   

  Ifølge Bekendtgørelse om grøn pulje, skal Byrådet ”… prioritere at give tilsagn om tilskud fra grøn pulje til følgende kommunale tiltag:

   

  1)     Projekter nær naboer til vedvarende energianlæg.

  2)     Projekter vedrørende grønne tiltag i kommunen.

  3)     Projekter fra naboer til vedvarende energianlæg.

  4)     Projekter vedrørende tiltag i kommunen.”

   

  Det står således Byrådet meget frit for at beslutte, hvorledes midlerne skal anvendes. Idet der forventes en anseelig størrelse på den grønne pulje over den næste årrække, er det hensigtsmæssigt at kigge på en fordeling af midlerne. Udgangspunktet er, at midlerne primært skal komme nærområdet til gavn. Anlæggene vil dog med stor sandsynlighed blive sat op i de samme områder, hvilket giver mulighed for både at tilgodese nærområdet, men også mulighed for at støtte projekter andre steder i kommune. Derudover kan det give mening at benytte midlerne til generelle grønne initiativer i kommunen, så de kan understøtte arbejdet med at nedbringe kommunens samlede Co2-aftryk på samme måde, som opsætningen understøtter Danmarks samlede nedbringelse af sit Co2-aftryk.

   

  Administrationsgrundlag for grøn pulje

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til administrationsgrundlag for grøn pulje, se også bilag 2.

   

  Forvaltningen anbefaler, at midlerne fordeles således:

   

  -         Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter udmønter midler fra grøn pulje til:

  • Lokale projekter
   • Det er eksempelvis projekter der understøtter det sociale liv, kulturlivet, etablerer eller istandsætter fællesfaciliteter, forbedrer bymiljøet, forbedrer trafiksikkerheden, mindre grønne initiativer og/eller skaber mere og bedre natur samt bedre offentlig adgang hertil.

   

  -         Udvalget for Bæredygtig Udvikling udmønter midler fra grøn pulje til:

  • Grønne projekter i hele kommunen
   • Det er eksempelvis projekter, som understøtter kommunens strategier og planer herunder den kommende planstrategi og klimaplan, strategien for bæredygtig udvikling og biodiversitetsstrategien med flere.

   

  Generelt gælder det for projekter, der kan opnå støtte, at de skal have bred almen interesse.

   

  De ansøgningsberettigede er:

  • fortrinsvis foreninger, lokalråd mv., men i princippet alle fysiske og juridiske personer hjemmehørende i Aabenraa Kommune.
  • nære naboer (fysiske og juridiske personer) til de vedvarende energianlæg i nabokommunerne.

   

  Midlerne i grøn pulje udloddes over minimum to runder:

   

  • første runde forbeholdes:
   • Lokale projekter, som er lokalt forankrede. Det vil sige at de ligger mindre end 5 km fra det vedvarende energianlæg og/eller indenfor det skoledistrikt, hvori anlægget etableres. Behandles i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

   

  • Grønne projekter i hele kommunen. Behandles i Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

   

  • ved efterfølgende runder kan der søges om støtte til både lokale og grønne projekter i hele kommunen.

   

  Fordeling af midler:

  Midlerne skal allokeres indenfor tre år efter, at de er indbetalt. Der forventes en del administration af grøn pulje herunder information og bistand til ansøgere, behandling af ansøgninger, afklaring af lovgivningsmæssige aspekter, sagsfremstilling, udbetalinger mm., hvorfor loven giver kommunen mulighed for at anvende 8 % af midlerne til administration. For de to projekter i Hjolderup og Bjerndrup svarer 8 % til ca. 0,400 mio. kr. årligt i tre år. Det foreslås, at der efter tre år forelægges en sag for Byrådet, hvor der redegøres for erfaringer med omfanget af det administrative arbejde.

   

  Midlerne foreslås fordelt således:

  • Administration i Plan, Teknik & Miljø: 8 % af det indbetalte beløb
  • Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter udmønter ca. 75 % af det samlede beløb efter fradrag af administrationsbidraget
  • Udvalget for Bæredygtig Udvikling udmønter ca. 25 % af det samledes beløb efter fradrag af administrationsbidraget

   

  Sagen bliver behandlet i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 18. august 2022.

  Lovgrundlag

  BEK nr. 742 af 30/05/2020, Bekendtgørelse om grøn pulje.

  BEK nr. 1791 af 02/09/2021, Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at administrationsgrundlaget for grøn pulje godkendes,

  at der afsættes 8 % af grøn pulje midlerne til administration i Plan, Teknik & Miljø,

  at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til at udmønte tilskud fra grøn pulje svarende til henholdsvis ca. 75 % af det samlede beløb efter fradrag af administrationsbidraget, og

  at Udvalget for Bæredygtig udvikling bemyndiges til at udmønte tilskud fra grøn pulje svarende til ca. 25 % af det samlede beløb efter fradrag af administrationsbidraget.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 10-08-2022

  1. at anbefales godkendt idet der er en bekymring for, at 5 km grænsen afskærer nærliggende byer, og

  2-4. at anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/14150, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling godkendte den 2. juni 2022 anbefalinger for pejlepunkter i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale til ny(e) forpagtningsaftale(r) for Aabenraa Kommunes to campingpladser: Loddenhøj og Skarrev.

   

  De pejlepunkter der blev besluttet var:

   

  • Der kan af kommende interessenter bydes på forpagtning af enten en eller af begge pladser. Det bemærkes dog at samme forpagter for begge pladser foretrækkes. 

   

  • Pladserne udbydes med en forpagtningsafgift der som minimum er på samme niveau som den nuværende afgift.

   

  • Der bør i en kommende forpagtningsaftale arbejdes med en længere aftale end den nuværende kontraktperiode som er på 4 år, med mulighed for forlængelse 2 gange 2 år.

   

  • Der bør sættes et loft over antallet af fastliggere, som bør være lavest i højsæsonen.

   

  • De som har interesse i at overtage forpagtningen skal være indstillet på også at kunne servicere områdernes sommerhuse samt dagsturister.

   

  Forvaltningen har på baggrund af ovenstående pejlepunkter udarbejdet forslag til udbudsmateriale, der er vedlagt som bilag.

   

  Efter politisk godkendelse af udbudsmaterialet bliver materialet offentliggjort. Der vil være en tilbudsperiode på ca. 1 måned, hvilket betyder at der omkring 1. oktober 2022 bør være fundet en eller to nye forpagtere.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til udbudsmateriale for kommende forpagtningsaftale(r) godkendes,

  at forvaltningen iværksætter proces med at finde en eller to nye forpagtere til cemping pladserne, og

  at udvalget orienteres om aftale indgået med ny(e) forpagter(e).

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 10-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/21635, Sagsinitialer: DSE

  Sagsfremstilling

  Denne sag handler om delegation af kompetence til forvaltningen til at godkende projekter efter Projektbekendtgørelsen, vedrørende projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

   

  Aabenraa Kommunes planlægning for udrulning af fjernvarmen skrider hurtigt frem, og efter regeringens udspil ”Danmark kan mere II” fra den 19. april 2022 forventes det, at kommunen vil modtage mange projektforslag til konverteringsprojekter fra naturgas til fjernvarme i 2022, 2023 og 2024.

   

  Indtil nu blev alle projektforslag efter Projektbekendtgørelsen forlagt politisk til godkendelse efter forvaltningen har afsluttet sagsbehandlingen, hvilket er afspejlet i den nuværende bemyndigelsesplan, godkendt af Udvalget for Bæredygtig Udvikling på mødet den 12. januar 2022.

   

  Udvalget har ved flere lejligheder udtrykt, at der ønskes udrulning af fjernvarme eller nærvarme i alle områder, hvor det er muligt.

   

  I en tid hvor stort set hele Danmark skal konverteres fra naturgas til fjernvarme, handler det om at træffe afgørelser hurtigst muligt, for at fjernvarmeselskaber kan bestille materialet og dermed få mulighed for at tilbyde fjernvarmen i god tid til de borgere, som i dag lever i naturgasopvarmede bygninger og ser ind i et ugennemskueligt energimarked.

   

  For at fremme den grønne omstilling, at komme i mål med de ambitiøse klimamålsætninger og for at mindske sagsbehandlingstiden for fjernvarmeprojektforslag, anbefaler forvaltningen, at kompetencen til at godkende projekter efter projektbekendtgørelsen overdrages til forvaltningen.

   

  Projekter, som kræver udtryk for ekspropriationsvillighed skal fortsat behandles i Byrådet.

  Projekter, som er principielle og kræver politisk stillingtagen, vil forsat forlægges Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forvaltningen bemyndiges til at godkende projekter efter projektbekendtgørelsen, undtaget projekter, som kraver ekspropriation eller er principielle og kræver politisk stillingtagen.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 10-08-2022

  Godkendt idet der løbende orienteres om godkendte projekter.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17547, Sagsinitialer: tha

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i perioden 2019 til 2022 støttet Aabenraa Jægerråds arbejde med regulering af mårhund med et årligt tilskud på 0,02 mio. kr. i 2019 og efterfølgende 0,05 mio. kr. årligt. Tilskuddet er primært anvendt til indkøb af materiel som vildtkamera med MMS og fangstmeldere.

   

  Aabenraa Jægerråd oplyser at indsatsen med bekæmpelse af mårhund har været en succes, og at der i 2021 er skudt færre mårhunde end i 2020, hvilket ses som et tegn på at indsatsen virker. Der er dog behov for en kontinuerlig indsats, og der er løbende forespørgsel på udstyr.

   

  Aabenraa Jægerråd oplyser, at der er indført egenbetaling på tele-abonnementer og at der også søges støtte via andre kanaler som for eksempel Miljøministeriet og Jægerforbundet. Miljøministeriet bidrager både med kameraer og fiskepiller, der bruges effektivt på foderpladserne. Jægerforbundet bidrager med kameraer blandt andet til overvågning af vaskebjørn nær grænsen til Tyskland.

   

  Der ansøges om et støttebeløb på 0,04 - 0,05 mio. kr. årligt, som foreslås anvendt til indkøb af vildtkameraer med MMS funktion, samt eventuelt fangstmeldere.

   

  Forvaltningen vurderer, at indsatsen mod mårhund og vaskebjørn er et væsentligt bidrag til bekæmpelsen af invasive arter i Danmark og til beskyttelsen af den naturlige biodiversitet. Indsatsen foretages af jægere, der arbejder frivilligt og bruger mange timer på indsatsen. Forvaltningen vurderer også, at udstyret, der søges om, er nødvendigt i arbejdet med bekæmpelse af mårhund og vaskebjørn, og finansiering heraf kan være svært at løfte for frivillige. Forvaltningen vurderer, at den ansøgte beløbsstørrelse er passende til indsatsens omfang.

   

  Et tilsagn over flere år kan sikre en vis kontinuitet i arbejdet. Forvaltningen foreslår derfor, at støtten gives over 5 år, hvorefter ordningen igen tages op til evaluering. Såfremt der sker ændringer i det kommunale budget, kan det dog blive nødvendigt at stoppe tilskuddet inden.

  Økonomi og afledt drift

  Bekæmpelse af mårhunde og vaskebjørne kan ikke gebyrfinansieres. Opgaven er heller ikke finansieret af bloktilskud, da den ikke er pålagt kommunerne gennem lov. Tilskuddet foreslås finansieret af naturforvaltningsprojekter under politikområdet ”Natur og Miljø”.

   

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der i 2023-2027 årligt ydes tilskud på 0,05 mio. kr. til bekæmpelse af mårhund og vaskebjørn, finansieret af politikområdet ”Natur og Miljø”, under forbehold for eventuelt kommende budgetændringer, der fordrer omprioritering på området.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 10-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/21950, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Naturstyrelsen har sendt forslag til nye udlægninger af i alt ca. 29.000 ha urørt skov på statens arealer i høring frem til den 24. august 2022.

   

  I Aabenraa Kommune drejer det sig om i alt ca. 1.344 ha skov ved Frøslev Mose, Varnæshoved, Kiskelund Plantage, Nørreskov Aabenraa, Tinglev Mose, Sønderskov Aabenraa, Lerskov Plantage, Jørgensgård Skov, Årup Skov og Kelstrup Skov.

   

  Urørt skov omfatter skove, hvor formålet er at fremme biodiversiteten. Den almindelige skovbrugsdrift ophører, men der vil stadig blive taget hensyn til blandt andet mulighederne for rekreativ udnyttelse. Det betyder for eksempel, at farlige træer langs stier og andre rekreative anlæg kan fældes, hvis de udgør en fare for publikum. Fældede træer skal imidlertid efterlades i skovbunden til naturligt henfald netop for at tilgodese biodiversiteten.

   

  Udlæg af urørt skov er netop et af virkemidlerne i skove, der er beskrevet i kommunens nye biodiversitetsstrategi.

   

  Efter udpegningen af arealer med urørt skov, udarbejder Naturstyrelsen forslag til forvaltningsplaner for de konkrete arealer.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at kommunen indsender vedlagte høringssvar.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 10-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/26852, Sagsinitialer: TRM

  Sagsfremstilling

  Foreningen ”Udvikling Hærvejen” blev etableret 13. april 2021. Aabenraa Kommune udgør sammen med de 14 andre kommuner med væsentlige strækninger af Hærvejens vandre- eller cykelrute foreningens medlemmer. Foreningen har til formål at udvikle Hærvejens ruter til gavn for borgere og gæster og har tilsagn fra Nordea-fonden på et trecifret millionbeløb til formålet.

   

  Udvikling Hærvejen har over vinteren 21/22 fået ansat et sekretariat, som i foråret 2022 i samarbejde med de 15 medlemskommuner har udfærdiget en strategi for perioden 2022-2025 (Bilag).

   

  Strategien er lavet med Udvikling Hærvejens styregruppe som gennemgående arbejds- og referencegruppe. Styregruppen er sammensat af administrative medarbejdere på chefniveau fra de 15 medlemskommuner. I tillæg til styregruppen har også destinationsselskaber og foreningens bestyrelse været involveret i den strategiproces, der har været tilrettelagt hen over foråret 2022.

   

  Op til foreningens etablering (2020-2021) blev en foranalyse med håndgribelige strategiske anbefalinger udfærdiget af konsulentvirksomheden B-A-R-K. Udvikling Hærvejen har valgt at foreningens første strategi tager afsæt i dette arbejde, hvorfor B-A-R-K også har bistået i tilvejebringelsen af foreningens første egentlige strategi. Dette er sket for at sikre effektivitet og en hensigtsmæssig vidensoverførsel fra processen der førte til foreningsetablering til arbejdet med foreningens første strategi.

   

  Strategien har et kort og koncist format. Hensigten er at skabe et strategisk grundlag, som også kan fungere i forhold til involvering af aktører og samarbejdspartnere langs Hærvejen samt eksterne interessenter, som nationale interesseorganisationer, institutioner og fonde. Strategien er dermed både et retningsgivende dokument til foreningens medlemskommuner samt et formidlingsværktøj til de talrige og forskelligartede samarbejdspartnere, der er relevante i udviklingen af Hærvejen.

   

  Styregruppen har vurderet, at en strategiperiode på fire år er hensigtsmæssig. Dette skal ikke ses som et udtryk for en forventning om at ambitionen om en vandre- og cykelattraktion med international tiltrækningskraft er realiseret inden udgangen af 2025. Perioden er en afbalancering af at få en strategi, der kan forankres og være retningsgivende for samarbejdet i en længere periode, men hvor det også sikres at projektet altid har et tidssvarende og relevant strategisk grundlag. I strategiens fem indsatsområder er der også målsætninger, der rækker ud over 2025, hvilket lige netop er en illustration af at arbejdet med udvikling af en ikonisk vandrerute med lokal værdi og international tiltrækningskraft er et langt sejt træk. Nærværende strategi beskriver hvorledes vi kommer godt i gang med dette træk.

     

  Hærvejens vandre- og cykelrute løber med henholdsvis 46,8 og 49,7 km gennem hele Aabenraa Kommune. I den nordlige del ligger Hærvejens ældste bro, Immervad Bro (fra 1786) og Hærulfstenen (runesten fra 800-tallet). I Rødekro går Hærvejen gennem byen, hvor en Hærvejspark er på vej. Vandre- og cykelruten fortsætter igennem naturskoven ved Bolderslev, Uge - Danmarks største og mest varierede naturskov og forbi Povls Bro (fra 1844). For Hærvejsvandrerne er Kliplev Kirke - pilgrimskirke i sen-middelalderen - et vigtigt stoppested. Hærvejscykelruten løber her forbi Gejlå Bro (fra 1818), videre gennem Frøslevlejren og det særprægede klitlandskab i Frøslev Plantage (Klimper – klitter med mose på toppen). I Bov ligger Museet Oldemorstoft, som sidste år åbnede en Hærvejsudstilling, og herefter følger det sidste stykke af Hærvejen på dansk jord. Vandrestien krydser ved grænseovergangen ’Krummer Weg’, her bliver Hærvejen til Ochsenweg og det er et meget smukt stykke brolagt vej.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen om ”Strategi for udvikling af Hærvejens vandre- og cykelruter” tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 10-08-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/20694, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler en orientering om Byplanmødet 2022, hvor Aabenraa Kommune, sammen med Sønderborg og Flensborg, er vært.

   

  Byplanmødet er en årlig konference afholdt af Dansk Byplanlaboratorium, sidste år blev konferencen afholdt i København og på Frederiksberg. Til Byplanmødet deltager op til 700 byplanlæggere, arkitekter, politikere og konsulenter fra hele landet, som mødes omkring faglige oplæg, udflugter og netværk. Temaet for årets møde er Partnerskaber i planlægningen – Byudvikling på tværs af grænser. Konferencen afholdes den 6. og 7. oktober 2022.

   

  Temaet, Partnerskaber i planlægningen – Byudvikling på tværs af grænser, forholder sig dels til samarbejder over landegrænser, kommunegrænser samt mellem forskellige brancher og aktører. Torsdag formiddag er der flere forskellige oplæg, der afholdes i plenum, mens der torsdag eftermiddag er 11 forskellige sessioner. En af sessionerne omhandler Fremtidens Aabenraa og arbejdet med at skabe partnerskaber med de erhvervsdrivende, beboerne og byens øvrige interessenter. Fredag er der 14 forskellige udflugter på tværs af kommune- og landegrænserne, hvoraf Aabenraa Kommune står for fem af udflugterne, der blandt andet omhandler:

  -         Realisering af Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa

  -         Arbejdet med at sikre kulturarven i den historiske bymidte

  -         Udviklingen af havnearealerne herunder arbejdet med klimasikring og udvikling af Ensted Havn med mere

  -         Etablering af store energianlæg i både Aabenraa, Sønderborg og Tønder Kommune

  -         Samarbejdet med de lokale aktører uden for Aabenraa by i arbejdet med udarbejdelse og realisering af områdefornyelser, udviklingsperspektiver med mere

   

  Vedhæftet i bilag 1 er en overordnet beskrivelse af de aktiviteter Aabenraa Kommune står for.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling og Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 10-08-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/53209, Sagsinitialer: ajni

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i et konkret område gennemgås sagsbehandlingen af markvandingssager.

  Orienteringen vil blandt andet omhandle de forskellige forhold, som indgår i vurderingen af hver enkel sag, samt deres konsekvenser.

  Lovgrundlag

  Vandforsyningsloven samt miljøvurderingsloven.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 10-08-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38964, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

   Der gives en orientering.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 10-08-2022

  • Orientering om PFOS

   

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38964, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 10-08-2022

  -