Beslutningsprotokol

onsdag den 5. oktober 2022 kl. 08:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Udvalget for Bæredygtig Udvikling
Medlemmer: Erik Uldall Hansen, Erwin Andresen, Theis Kylling Hommeltoft, Kjeld Hansen, Arne Leyh Petersen, Claus Bruun Jørgensen, Rasmus Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38964, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Onsdag den 5. oktober 2022

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 05-10-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38964, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat deres møder for 2023, hvorefter fagudvalgene fastsætter egne møder.

   

  Det foreslås, at Udvalget for Bæredygtig Udviklings møder holdes onsdage kl. 08.30 – 11.30 på rådhuset i mødelokale 412.

   

  Uge 7, påskeugen, juli-måned og uge 42 friholdes for møder.

   

  Forslag til møder:

   

  11. januar

  1. februar

  8. marts

  12. april

  3. maj

  14. juni

  9. august

  6. september

  4. oktober

  1. november

  6. december

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at mødekalenderen godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 05-10-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/3717, Sagsinitialer: OLD_AGE

  Sagsfremstilling

  Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) er et fælleskommunalt interessentskab, som varetager de opgaver, der påhviler kommunerne, jf. lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald.

   

  MOTAS har fremsendt forslag til takster for 2023 til godkendelse. Takstforslaget er fastlagt på baggrund af budgettet for 2023 og er godkendt af repræsentantskabet den 13. juni 2022.

   

  Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”.

   

  Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen. Det betyder, at de udgifter, der kan henføres til de enkelte ordninger, er medregnet i taksten for den enkelte ordning. Dette gælder også for de administrationsudgifter, der kan henføres til den enkelte ordning.

   

  Takststigninger

  Der ses en prisstigning ved næsten alle poster. Dette skyldes primært øgede lønomkostninger i det der skal ansættes en ekstra medarbejder. Ansættelsen er begrundet i et igangværende generationsskifte hos MOTAS og et behov for at styrke den administrative funktion, herunder afholdelse af kurser i håndtering af farlig affald.

   

  Det generelle administrationsbidrag, som finansieres af medlemskommunerne, stiger fra 0,872 mio. kr. til 0,915 mio. kr. Derved stiger Aabenraa Kommunes andel fra 0,085 mio. kr. til 0,089 kr. Bidraget afholdes fra politikområdet ”Natur og Miljø” under Udvalget fra Bæredygtig Udvikling.

   

  I henhold til MOTAS’ vedtægter vedhæftes årsrapport 2021 inklusiv regnskab som bilag.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at MOTAS’ takster for håndtering af farligt affald for 2023 godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 05-10-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/32290, Sagsinitialer: JPJA

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommunes klimaplan er sporet klimatilpasning beskrevet under overskriften emnet ”Vandet som ressource i et varmere og vådere klima”. Initiativet om udviklingen af Padborg Vest med grønne løsninger er indeholdt i klimaplanen som ét af fire eksempler under dette emne. I denne sag skal der træffes beslutning om frigivelse af midler til initiativet.

   

  Transport og logistikbranchen oplever markant vækst, og behovet for lagerkapacitet stiger. Det betyder, at både etablerede virksomheder i Padborg Transportcenter har brug for mere plads, ligesom virksomheder udefra ønsker at etablere sig i det nye erhvervsområde Vest for motorvejen. Der er i Etape I Vest for motorvejen solgt eller reserveret hovedparten af grundene, hvor virksomheder har eller skal til at opføre ny erhvervsbebyggelse.

   

  Der er imidlertid særlige udfordringer med en traditionel byggemodning i forhold til regnvand, da området er i dag er særligt drikkevandsområde (OSD), hvilket umuliggør nedsivning til grundvandet uden vandrensning. Ligeledes vil vandet skulle afledes til et lille vandløb, der ikke kan tåle de store vandmængder eller den ringe vandkvalitet. Imidlertid åbner disse emner op for at implementere mulighedsdagsorden i udmøntningen af Aabenraa Kommunes nye Klimaplan. Udviklingen af erhvervsområdet kan blive det første projekt, hvor forvaltningen sammentænker erhvervsinteresser, planforhold, infrastruktur med klimatilpasning og drivhusgasreduktion.

  De interesserede og involverede virksomheder har stor interesse og efterspørger facilitering og koordinering, samt lettere adgang til nyeste viden og praksis på området, som forventes imødekommet igennem dette initiativ.

   

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling godkendte den 2. februar 2022, at forvaltningen afsøgte mulighederne for igangsætning af et Offentlig-Privat Innovationspartnerskab (OPI) for udviklingen af Padborg Vest.

   

  Udviklingen af erhvervsområdet Padborg Vest ønskes at ske gennem offentlig-privat partnerskab og skal have fokus på klimatilpasning, vandrensning, CO2-reduktion i byggeri, kommunal fysisk planlægning, dansk-tysk samarbejde, nytænkning i erhvervsarkitektur, biodiversitet og ikke mindst opfyldelse af de bindende miljømål for overfladevand og grundvand

   

  Kommunen stiller sig til rådighed som kontaktperson for virksomheder i forhold til sparring på den grønne omstilling i Padborg Vest, varetager koordineringen af fremdrift og kommunikation på samarbejderne og er leadpartner på ansøgning af eksterne midler. Derudover vil kommunen også gå foran på egne arealer, hvor et grønt udtryk skal defineres.

   

  Det Offentlig-Private Innovationspartnerskab skal bidrage til at indfri visionen at ’Padborg Erhvervsområde er et Green hub - stedet hvor bæredygtighed er en del af tænkningen i dagligdagen’, som er beskrevet i Helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde. Med Helhedsplan 2.0 er målet, at fastholde og forny det fælles fokus på udviklingstræk og muligheder for Padborg Transportcenter og for branchen, som indtager en meget væsentlig styrkeposition i Aabenraa Kommunes erhvervsprofil.

   

  Interessen for et OPI for udviklingen af Padborg Vest er stor. Både blandt lokale transportvirksomheder, der skal bygge i Padborg Vest, foreningen Padborg Transportcenter, Arwos, flere miljøteknologiske virksomheder, de danske Miljø- og Energiklynger CLEAN og Energy-Cluster, Miljøstyrelsen, Region Syddanmark, Teknologisk Institut samt Syddansk og Københavns Universitet samt interesseorganisationer. Og ikke mindst fra EU gennem det Syddanske EU-kontor, der fokuserer på ekstern finansiering. Alle har udvist stor interesse for initiativets helhedsorienterede sigte, idet forvaltningens ambition er at udvikle et offentligt tilgængeligt demonstratorium for fremtidens bæredygtige erhvervsudviklinger i og uden for Aabenraa Kommunes grænse, med Aabenraa Kommune som frontløber.

  Økonomi og afledt drift

  På byrådsmødet den 29. juni 2022 blev DK2020-midler allokeret, således at Udvalget for Bæredygtig Udvikling fik tildelt et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. Midlerne kan bruges til arbejdet med klimatilpasningsløsninger sammen med erhvervslivet i Aabenraa Kommune.

  Indsatsen beløber sig til 2 mio. kr. Midlerne skal anvendes til en medarbejder med 0,5 årsværk i 2023 og 2024, rådgivning samt understøttende anlægsmidler til de innovative løsninger.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. til igangsætning af et Offentlig-Privat Innovationspartnerskab for udvikling af Padborg Vest, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 på 4,5 mio. kr. under Udvalget for Bæredygtighed Udvikling, som frigives.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 05-10-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15178, Sagsinitialer: SBN
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/25392, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Udbuddet af forpagter til de kommunale campingpladser har været foretaget, og de fremsendte tilbud er blevet evalueret på baggrund af de i udbuddet opsatte udvælgelseskriterier og tildelingskriterier.

   

  Udvalget vil på mødet få en orientering om evalueringen og valg af forpagter til campingpladserne.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 05-10-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/53209, Sagsinitialer: ajni

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling blev på sit møde den 10. august 2022 orienteret om sagsbehandlingen af markvandingssager, herunder blandt andet hvilke forhold, der indgår i vurderingen af hver enkelt sag. På mødet aftaltes, at udvalget på et senere møde skulle orienteres om status for sagsbehandlingen.

   

  På mødet orienterer forvaltningen om status for behandling af markvandingssager, med særligt fokus på behandling af ansøgninger om fornyelse, som er indgået før 1. januar 2018.

  Der vil blandt andet blive orienteret om antallet af afgørelser, herunder andelen af afgørelser, hvor vandingsmængden er reduceret i forhold til den ansøgte mængde.

  Lovgrundlag

  Vandforsyningsloven og Miljøvurderingsloven.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 05-10-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38964, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Der gives en orientering.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 05-10-2022

  Orientering om henvendelse fra fjernvarmen om udnyttelse af affaldstræ.

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38964, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 05-10-2022

  -