Beslutningsprotokol

onsdag den 2. november 2022 kl. 08:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Udvalget for Bæredygtig Udvikling
Medlemmer: Erik Uldall Hansen, Erwin Andresen, Theis Kylling Hommeltoft, Kjeld Hansen, Arne Leyh Petersen, Claus Bruun Jørgensen, Rasmus Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38964, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Onsdag den 2. november 2022

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/31566, Sagsinitialer: JATY

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2022 udarbejdes en detaljeret bevillingskontrol i året pr. 30. september.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger:

   

  1. Omplaceringer inden for eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag omhandler driften.

   

  Plan, Teknik & Miljø har i samarbejde med Budgetenheden foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2022 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 3 bevillingskontrolsager vedrørende driften (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Derudover vedlægges note tillægsbevilling (bilag T2). Endelig vedlægges en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 30. september 2022 (bilag i4).

   

  Økonomi og afledt drift

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling har pr. 30. september 2022 et korrigeret budget på 14,898 mio. kr. og et forbrug på 11,332 mio. kr.

   

  På politikområdet Turisme udgør forbrugsprocenten 100%, hvilket skyldes der i 1. kvartal er

  afregnet kontingentbetaling til Destination Sønderjylland for hele 2022.

   

  Det forventes et mindreforbrug på natur og miljøområdet på 0,560 mio. kr. vedrørende opgaver, der er udskudt til 2023. Midlerne søges overført til 2023.

   

  Budgettet for 2022 forventes samlet set overholdt for Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen om bevillingskontrollen pr. 30. september 2022 vedrørende drift tages til efterretning, og

  at ansøgning om negativ tillægsbevilling i 2022 på 0,560 mio. kr. og tilsvarende positiv tillægsbevilling i 2023 godkendes.

   

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-11-2022

  1. at taget til efterretning,
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/31566, Sagsinitialer: JATY

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2022 udarbejdes en detaljeret bevillingskontrol i året pr. 30. september.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger:

   

  1. Omplaceringer inden for eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag omhandler anlæg.

   

  Plan, Teknik & Miljø har i samarbejde med Budgetenheden foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2022 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Der er i sagens bilag vedlagt en statusbeskrivelse for hvert enkelt anlæg (A2).

   

  Økonomi og afledt drift

  Der er for skattefinansierede anlæg et korrigeret budget på 7,023 mio. kr. med et forbrug pr. 30. september på 0,428 mio. kr.

   

  Ud af udvalgets 8 projekter forventes 5 projekter afsluttet i 2022. Der forventes et mindreforbrug på 4,500 mio. kr. som søges overført til 2023 i denne bevillingskontrol. Øvrige bevillinger forventes overholdt. Der forventes aktuelt intet mindreforbrug på øvrige

  anlæg som afsluttes i 2022.

   

  Ud af de 8 projekter er der 1 projekt, hvor det er usikkert om budgettet kan overholdes:

   

  • Projektet Tinglev Mose, erstatninger. Det endelig erstatningsbeløb kendes pt. ikke.

   

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at den vedlagte statusbeskrivelse pr. 30. september 2022 for de enkelte anlæg tages til efterretning, og

  at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb på 4,500 mio. kr. fra 2022 til 2023 i henhold til ovenstående.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-11-2022

  1. at taget til efterretning,
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/5514, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling vedtog den 2. juni 2022 Forslag til Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune. Plantillægget blev derefter sendt i offentlig høring i 8 uger.

   

  Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

   

  Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2018-2022 omhandler kloakering af et nyt erhvervsområde vest for Hjordkær. Erhvervsområdet, hvor der forventes anlagt et PtX-anlæg, ligger i lokalplanområdet for lokalplan 155, som bliver politisk behandlet sideløbende med dette plantillæg. Dette tillæg giver mulighed for en kloakering af det nye kloakopland AHj20 samt placering af en ny hovedpumpestation og nye ledninger til at føre spildevandet til det eksisterende offentlige system i Hjordkær.

   

  Tillægget er blevet screenet efter miljøvurderingsloven, og det er vurderet, at plantillægget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet.

   

  Det planlagte PtX-anlæg i det kommende erhvervsområde har en spildevandsproduktion på ca. 60.000 m3 årligt. For at rense spildevandet planlægger Arwos at lede det til Stegholt Renseanlæg, hvorfra det udledes til Aabenraa Fjord.

   

  Kloakeringen planlægges som en spildevandskloakering, hvor Arwos kun skal håndtere processpildevand og sanitært spildevand fra kloakoplandet. Overfladevand skal håndteres privat. I det planlagte projekt er overfladevand planlagt udledt til nærtliggende vandløb, da grundvandsspejlet står for højt til, at alt overfladevand fra projektet kan nedsives. Udledningen kræver særskilt tilladelse.

   

  Der er udpeget flere mulige placeringer af hovedpumpestationen, som skal placeres ved Kassøvej. Der er udpeget to mulige placeringer ved indkørslen til projektområdet samt to mulige placeringer længere vest for indkørslen.

  Arwos har endnu ikke fastlagt placeringen af pumpestationen og ønsker derfor alle 4 placeringer med i plantillægget.

   

  Placering af en hovedpumpestation vil skulle ske på privat grund, og der vil skulle indgås aftale om placeringen med lodsejeren eller arealet skal erhverves ved ekspropriation.

   

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, som skal gennemføre arbejdet med at etablere ledningsanlæg og pumpestation.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes, såfremt Lokalplan 155 godkendes,

  at forvaltningen bemyndiges til sammen med Arwos at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via en frivillig aftale, og

  at der tages initiativ til at rejse en ekspropriationssag for det nødvendige areal, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillig aftale.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-11-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/23022, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 10 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 omhandler separatkloakering i Felsted samt placering af regnvandsbassin og ledningsanlæg i forbindelse med separeringen. Tillægget er blevet screenet efter miljøvurderingsloven, og det er vurderet, at plantillægget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen er et bilag i dagsordenspunktet.

   

  Store dele af Felsted er allerede separeret, og det resterende fælleskloakerede kloakopland SFe08 planlægges separatkloakeret med dette tillæg. Dette tillæg planlægger ledningsanlæg og regnvandsbassin, så Arwos kan udføre separatkloakeringen. Når separeringen er helt gennemført, kan der lukkes et overløbsbygværk, som i dag udleder fortyndet spildevand til Felsted Bæk, når pumpestationen ikke kan følge med i større regnhændelser.

   

  For at gennemføre separeringen er det nødvendigt at udvide et eksisterende regnvandsbassin samt at etablere et nyt. Det eksisterende bassin ligger på kommunal jord midt i Felsted, og det nye bassins placering er på en privatejet matrikel. Der har været indledende kontakt, og der er planlagt yderligere dialog med lokalområdet i planens høringsperiode.

   

  Først ved den endelige vedtagelse af Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2018-2022 skal der tages stilling til eventuel ekspropriation.

   

  Planforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes i offentlig høring i 8 uger, hvor alle ejere af berørte matrikler vil få direkte besked om høringen.

   

  Det er kommunens forsyningsselskab Arwos, der skal gennemføre arbejdet med at etablere ledningsanlæg og regnvandsbassiner.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-11-2022

  Godkendt idet udvalget understreger, at god dialog med lodsejere og lokalråd er afgørende.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35501, Sagsinitialer: dms

  Sagsfremstilling

  Ved kraftige regnhændelser kan der opstå situationer, hvor kloakker og rensningsanlæg får tilført så store mængder opblandet spildevand, at de overbelastes.

   

  I sådanne situationer kan der ske overløb af spildevand til vandløb eller havet gennem overløbsbygværker. Der sker som udgangspunkt en enkel mekanisk rensning gennem en rist, hvor de groveste dele som for eksempel toiletpapir fjernes. Spildevandet er i disse situationer kraftigt fortyndet med regnvand.

   

  Formålet med overløbet er at forhindre, at spildevandet stuver baglæns op i de tilkoblede ejendomme og veje samt at skåne rensningsanlægget for en overbelastning.

   

  I 2020 blev der rettet fokus mod byernes udledninger til vandløb og hav. Dette skete blandt andet i forbindelse med, at HOFOR havde planlagt at udlede 160.000 kubikmeter urenset spildevand til Øresund.

   

  Miljøministeren udsendte i februar 2021 et hyrdebrev, hvoraf det fremgik, at en udledningstilladelse er forudsætningen for, at spildevandsforsyningsselskaberne må udlede spildevand til vandløb, søer eller havet, og at det er kommunens spildevandsforsyningsselskab der skal sikre sig den fornødne tilladelse til udledningen.

   

  I december 2020 anmodede det daværende Teknik- og Miljøudvalg om, at forvaltningen redegjorde for udledninger fra overløbsbygværker i Aabenraa Kommune. Udvalget blev orienteret om, at forvaltningen i samarbejde med Arwos igangsatte udarbejdelsen af en handlingsplan, der kan danne grundlag for en prioriteret indsats.

  Denne handlingsplan er nu udarbejdet.

   

  Planlagte og igangværende indsatser for overløb fra bygværker er for eksempel indsamling af yderligere viden om udledningerne, reduktion af overløbsmængder eller nedlæggelse af overløbsbygværker. Sideløbende vil der blive arbejdet med at udstede tilladelser til overløb, hvor disse ikke foreligger.

  Det fremgår af handlingsplanen, hvilke udledninger der skal prioriteres højest, og hvilke indsatser der skal igangsættes. De overløb, der er udpeget som indsats i vandområdeplaner, og overløb til sårbare recipienter, som ikke har målopfyldelse, prioriteres højest i handlingsplanen.

   

  Forvaltningen indstiller i denne sag, at handlingsplanen kommer til at danne grundlag for forvaltningens og Arwos’ arbejde med overløb, samt at handlingsplanen i en eventuel revideret form indarbejdes i den kommende spildevandsplan, der forventes vedtaget i 2023.

  Eventuelle tilretninger i handlingsplanen vil kunne forekomme, især i takt med, at Arwos indsamler data om overløb, og i takt med at der kan foreligge nye oplysninger om recipienters målopfyldelse.

   

  På mødet gives yderligere orientering om arbejdet, samt de udfordringer Arwos og kommunen står over for.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at handlingsplanen danner grundlag for forvaltningens og Arwos’ arbejde med overløb, og

  at handlingsplanen i en eventuel revideret form indarbejdes i den kommende spildevandsplan.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/31782, Sagsinitialer: MAJUH

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om, at forvaltningen har opdateret kort over vandløb, der er omfattet af Vandløbslovens bestemmelse om 2 m-bræmmer.

   

  Bræmmebestemmelsen gælder for alle vandløb der ligger i landzone, og som er naturlige eller højt målsatte i vandområdeplanen. Ifølge vandløbslovens bræmmebestemmelse må man ikke dyrke, lave jordbehandling, plante, ændre terræn og anbringe hegn i 2 m-bræmmen.

  Hensigten med bestemmelsen i loven er at bevare og sikre bræmmen i en stabil tilstand for derved at beskytte selve vandløbet mod udskridninger med videre, blandt andet i forbindelse med landbrugets anvendelse af tunge maskiner. Herved mindskes behovet for omkostningskrævende og miljømæssigt belastende oprensninger.

   

  Vandløbsloven giver ikke mulighed for at dispensere fra de forbud, der er indeholdt i bræmmebestemmelsen.

  De eksisterende udpegninger stammer fra Sønderjyllands Amt samt fra de gamle kommuner før kommunesammenlægningen. Forvaltningen har i forbindelse med den almindelige sagsbehandling fundet flere vandløb, der ikke har retvisende bræmmeregistrering.

   

  2 m-bræmmerne efter Vandløbsloven har betydning for administration af de kommende 3 m-bræmmer. 3 m-bræmmerne indføres i forbindelse med landbrugsreform (2023-2027).

   

  Fra 2023 bliver det nuværende krydsoverensstemmelseskrav om 2 m-bræmmer langs vandløb og søer udvidet med én meter til i alt at udgøre 3 m-bræmmer. Øvrige elementer i kravet om forbud mod gødskning, sprøjtning, jordbearbejdning og dyrkning i bræmmen forsætter uændret. Kravet gælder for landbrugere, der modtager direkte landbrugsstøtte eller betaling i form af landdistriktsstøtte.

  Kravene til 3 m-bræmmerne gælder på de strækninger, hvor kommunerne har udpeget 2 m-bræmmer. Inden for de første 2 m gælder både Vandløbslovens og landbrugsreformens begrænsninger, mens der i den ekstra meter bræmme kun gælder de begrænsninger, som følger af landbrugsreformen.

   

  Hvis borgerne er tvivl eller uenige i, at der gælder bræmmekrav ved et vandløb eller sø i 2023, skal der rettes henvendelse til kommunen, der er myndighed på området.

   

  Landbrugsstyrelsen er i gang med at indgå en aftale med kommunerne om årlig ajourføring og indlevering af de nødvendige og relevante vandløbsdata til landbrugsstyrelsen. Der arbejdes på en sådan aftale fra 2024 og frem.

   

  De eksisterende 2 m-bræmmeudpegninger kan ses digitalt på Aabenraa Kommunes hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at disse kort er opdaterede, så borgerne har et oplyst grundlagt at handle efter. Forvaltningen har gennemgået de eksisterende 2 m- bræmmeudpegninger, jf. bilag, hvor der er vist et oversigtskort samt for hver enkel tilføjet eller fjernet bræmme anført en begrundelse for ændringen. I forvaltningens gennemgang er der både fjernet tidligere udpegninger og tilføjet nye 2 m-bræmmer til naturlige vandløb i Aabenraa Kommune. Der fjernes ca. 7 km af den tidligere udpegning og der tilføjes ca. 16 km nye 2 m-bræmmer til naturlige vandløb. Med denne opdatering vil borgere i kommunen have en mere retvisende bræmmeregistrering i forbindelse med den nye landbrugsreform.

  Lovgrundlag

  Det faglige grundlæg for udpegningen med videre er beskrevet i Naturstyrelsens Vejledning om bræmmer langs vandløb.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-11-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/24452, Sagsinitialer: ANDLI

  Sagsfremstilling

  I februar 2020 fik Aabenraa Kommune sin første strategi for bæredygtig udvikling. Strategien er halvvejs i sin levetid frem mod 2025, og i denne sag gøres der status på indsatsen. 

   

  Timingen for opsamlingen er desuden aktuel i forlængelse af Byrådets godkendelse af den nye Udviklingsstrategi, hvor et at to visionsspor lyder ”Drivkraft for bæredygtig udvikling”. Desuden sætter den nye Klimaplan 2022 en tydelig retning for den grønne omstilling i Aabenraa Kommune med stærk forankring i bæredygtighedsstrategiens miljømæssige dimension og sammenhæng til de øvrige dimensioner i kraft af merværdier for klimaindsatsen.

   

  Opsamlingen giver både overblik over strukturelle tiltag på politisk og administrativt niveau med relation til bæredygtig udvikling og over handlinger, der bidrager til at realisere strategien.

   

  1. januar 2022 blev der nedsat et nyt politisk udvalg for bæredygtig udvikling som en del af Byrådets konstituering efter kommunalvalget i november 2021. I forlængelse heraf blev afdelingen Erhverv & Bæredygtighed 1. maj 2022 etableret i forvaltningen Plan, Teknik & Miljø, hvor strategien nu er forankret.

   

  Opsamlingen tager afsæt i de ti handlinger, der er formuleret i strategien:

   

  • Konkret inspiration
  • 2020 pulje til bæredygtig udvikling
  • Digital platform
  • Ejerstrategier
  • Gode historier
  • Politiske temadrøftelser
  • Offentlige idémøder
  • Dialog med samarbejdspartnere
  • Tværgående referencegruppe
  • Handlingskataloger

   

  Strategiens fokus på bæredygtig udvikling som mindset for nuværende og kommende aktiviteter slår igennem i andre strategier og planer. Opsamlingen indeholder derfor også en oversigt over væsentlige strategier og planer, hvor bæredygtighedsstrategien har sat aftryk.

   

  Opsamlingen på strategien er foldet ud i et notat, der er vedlagt sagen som bilag.

   

  Handlingskatalog

  I forlængelse af opsamlingen foreslås det, at Plan, Teknik & Miljø udarbejder et handlingskatalog. Handlingskataloget vil prioritere den miljømæssige bæredygtighedsdimension med afsæt i indsatserne i Klimaplan 2022, herunder identificere hvilke kompetencer der er brug for både i Plan, Teknik & Miljø og i andre forvaltninger i relation til indsatserne. Handlingskataloget forelægges Udvalget for Bæredygtig udvikling i begyndelsen af 2023.

   

  Bæredygtighedskoordinator Dorthe Lindahl deltager i behandlingen af punktet.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at opsamlingen på bæredygtighedsstrategien tages til orientering, og

  at handlingskataloget udarbejdes med fokus på udmøntning af Klimaplan 2022.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-11-2022

  1. at taget til orientering,
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30480, Sagsinitialer: JUK

  Sagsfremstilling

   

  Baggrund

  Denne orienteringssag markerer afslutningen på projekt DK2020, der formelt begyndte med det daværende byråds godkendelse af, at Aabenraa Kommune skulle ansøge om deltagelse i Partnerskab 2020 – og blev afsluttet med milepælene i form af byrådets godkendelse af klimaplanen og C40-certificeringen af klimaplanen i september 2022.

   

  Sagsfremstillingens orientering omfatter en status på politisk godkendelse og certificering af klimaplan samt et økonomisk overblik over anvendte lønmidler samt midler til konsulentbistand og udviklingsaktiviteter i forbindelse med DK2020.

   

  Status på politisk godkendelse og certificering af klimaplan

  Den 21. september 2022 blev klimaplanen godkendt politisk af et enstemmigt byråd, og kommentarerne på selve byrådsmødet i relation til den udarbejdede plan var positive. Enkelte byrådsmedlemmer kommenterede i behandlingen, at det i udmøntningen af klimaplanen er nødvendigt med fokus på erhvervslivets interesser (særligt landbruget) og den fremadrettede prioritering af økonomiske ressourcer til udmøntningen af planen.

   

  Klimaplanen blev ligeledes godkendt til C40-certificering, hvilket efterfølgende er kommunikeret på forskellige platforme. Dette er en faglig validering af arbejdet i DK2020, hvor Aabenraa Kommune markerer sig ved at have opnået en godkendelse af certificering af klimaplanen som én af de første kommuner i Region Syd i dette DK2020-rul.

   

  Missionen i DK2020 er lykkes til fulde med den enstemmige godkendelse og C40-certificering. På denne måde er klimaplanen blevet en samlende dagsorden.

  Økonomi og afledt drift

  Nedenstående afsnit giver et overblik over anvendte og disponerede driftsmidler i DK2020.

   

  Økonomisk overblik over midler til konsulentbistand og udviklingsaktiviteter

  Budgettet til konsulent- og udviklingsmidler i DK2020 var 1 mio. kroner, og det overordnede budget frem mod april 2023 ser ud som følger:

   

  Budget for DK2020 til udvikling/konsulent

  1.000.000

  Forbrug i 2021

  289.600

  Forbrug i 2022

  208.375

  Faktisk saldo i medio oktober til udvikling/konsulent

  502.025

   

  Saldo efter tilendebragt lanceringsplan (klima-event i april 2023)

   

  235.000

   

  Midlerne til konsulentbistand og udviklingsbistand i DK2020 er i 2021 og 2022 blevet brugt på en lang række poster: analyseleverancer af CO2-data for Aabenraa Kommune, analyseleverance i relation til klimaforandringernes fremtidige skadesvirkning på landbruget i kommunen, aktiviteterne i klimaplanens borgerinddragelse, et arrangement med Klimaakademiet for kommunens yngre borgere samt en række mindre posteringer til produktionen af klimaplanen som dokument (foto, grafisk opsætning, tryk og lignende).

   

  Det forventede mindreforbrug på konsulent- og udviklingsmidler i DK2020 ender på 0,235 mio. kr., når klima-eventen i april 2023 er tilendebragt. Klima-eventen er et planlagt arrangement i samarbejde med Shopicity, hvor blandt andet samarbejdspartnere, virksomheder, borgere og kommunens politiske niveau er inviteret til at fejre klimaplanen i Aabenraa Kommune – og sætte gang i udmøntningen af klimaplanen med såvel store som små tiltag.

   

  Mindreforbruget i DK2020 medtages til bevillingskontrollen.

   

  Økonomisk overblik over lønmidler i DK2020

  Budgettet til lønmidler i DK2020 var 3,5 mio. kroner, og det samlede forbrug på lønmidler i 2021 og 2022 er 3,48 mio. kroner. Der er forholdsmæssigt brugt 40% af budgettet i 2021 og 60% af budgettet i 2022.

   

  Lønmidlerne omfatter lønnen for medarbejdere, der formelt har været tilknyttet projekt DK2020. Specifikt har arbejdsgruppen i DK2020 bestået af en energiberegner, en geograf, en biolog, en kommunikationsmedarbejder og to forskellige projektledere.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen om afslutningen på DK2020 tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-11-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/24881, Sagsinitialer: JUK

  Sagsfremstilling

  Af budgetforliget for 2022 i Aabenraa Kommune fremgår det, at der i forbindelse med udarbejdelsen af klimaplanen også etableres et Ungeklimaråd i kommunen, der kan repræsentere de yngre borgere i debatten på klimaområdet. Denne sag indeholder oplægget til en godkendelse af kommissoriet for Ungeklimarådet i Aabenraa Kommune.

   

  Kommissorium for Ungeklimaråd i Aabenraa Kommune

  Bilag 1 i denne sag udgør oplægget til Kommissorium for Ungeklimaråd i Aabenraa Kommune, der er udviklet med sparring fra Bæredygtighedskoordinatoren, Campuskoordinatoren og Campus Kontaktudvalget. Disse aktører er centrale aktører, når Ungeklimarådet skal udmøntes – ligesom uddannelsesinstitutionerne i kommunen kommer til at spille en central rolle i, at Ungeklimarådet bliver en succes.

   

  Kommunens unge borgere er centrale at inddrage i klimadebatten, da de i fremtiden vil opleve konsekvenserne af klimaforandringerne – og samtidig kan de være en kilde til perspektiver og indspark, der kan inspirere det etablerede politiske system.

   

  Overordnet set er det formålet med Ungeklimarådet i Aabenraa Kommune, (1) at rådet skal inspirere kommunens politiske og administrative ledelse på klimaområdet, og derudover (2) varetage en vigtig opgave med at informere og mobilisere kommunens unge på klimaområdet.

   

  Helt konkret er det meningen, at udvalget skal give indspark til, hvordan den kommunale klimaindsats kan tilrettelægges, således at kommunens unge borgere har størst mulighed for at bidrage til løsningen af klimaproblematikken på et lokalt niveau – hvad enten der er tale om politisk deltagelse eller ændrede forbrugsvaner. Disse indspark kvalificeres gennem samarbejde med en lang række aktører som professionelle fagfolk, lokale unge og andre ungeklimaråd.

   

  Organisatorisk kobles Ungeklimarådet på Udvalget for Bæredygtig Udvikling og afdelingen for Erhverv, Bæredygtighed og Bosætning, hvor der tildeles en kontaktperson, der har en understøttende funktion i forbindelse med rådets arbejde. Driften og finansieringen af rådet beskrives under Økonomi og afledt drift.

   

  Bilag 1 indeholder specifikt en nærmere beskrivelse af Ungeklimarådets formål, opgaver, målsætninger, organisering, sammensætning og økonomi.

   

  Videre forløb

  Der udarbejdes en procesplan for mobiliseringen til ungeklimarådet af kommunens Bæredygtighedskoordinator frem mod nedsættelsen af rådet i september 2023. Procesplanen udvikles i samarbejde med campuskoordinatoren, uddannelsesinstitutionerne og andre interessenter.

   

  Ungeklimarådet nedsættes formelt i september på grund af rekrutteringen i forbindelse med skolestart. Men allerede efter den politiske godkendelse af kommissoriet begynder arbejdet med Ungeklimarådet i samråd med ovennævnte aktører og naturligvis de unge selv.

  Økonomi og afledt drift

  Ungeklimarådet foreslås finansieret af en bevilling på 0,150 mio. kr. fra de afsatte midler under Udvalget for Bæredygtig Udvikling til DK2020. Bevillingen skal dække driften af rådet i hele den nuværende byrådsperiode, hvorefter ordningen med et ungeklimaråd i Aabenraa Kommune potentielt kan forlænges.

   

  Endvidere understøttes Ungeklimarådets aktiviteter med personaleressourcer fra afdelingen for Erhverv, Bæredygtighed og Bosætning. Udgiften til disse timer afholdes af afdelingens driftsmidler.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Kommissorium for Ungeklimarådet i Aabenraa Kommune godkendes, og

  at Ungeklimarådets bevilling finansieres af de allokerede DK2020-midler under Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-11-2022

  Godkendt idet uddannelsesinstitutioner i nabokommuner også kontaktes i forhold til deltagelse af bosatte unge i kommunen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38964, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

   Der gives en orientering.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-11-2022

  -         Høringssvar om muslingefiskeri i Flensborg fjord sammen med Sønderborg

   

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38964, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 02-11-2022

  -