Beslutningsprotokol

onsdag den 7. december 2022 kl. 08:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Udvalget for Bæredygtig Udvikling
Medlemmer: Erik Uldall Hansen, Erwin Andresen, Theis Kylling Hommeltoft, Kjeld Hansen, Arne Leyh Petersen, Claus Bruun Jørgensen, Rasmus Andresen
Bemærkninger: Afbud: Arne Leyh Petersen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38964, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Onsdag den 7. december 2022

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/36023, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt spildevandstakster for 2023 til godkendelse.

   

  Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 8. november 2022.

   

  Kommunens godkendelse skal ikke tage stilling til taksternes størrelse, men udelukkende om de er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen herom. Det er forvaltningens vurdering, at dette er opfyldt.

   

  Der er enkelte ændringer i taksterne:

  Vandafledningsbidraget stiger med 95 øre pr. m3 vand, tilslutningsbidraget er steget som følge af lovbestemt indeksregulering og spildevandsafgifterne for ukloakerede ejendomme, som fastsættes af staten, er steget.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at spildevandstaksterne for 2023 for Arwos godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/36568, Sagsinitialer: jkje

  Sagsfremstilling

  Fra 1. januar 2023 skal affald til deponering, der er anvist af Aabenraa Kommune, leveres til Deponi Syds deponi i Måde og ikke længere til kommunens eget deponi i Sønder Hostrup, da dette skal lukkes.

   

  Byrådet besluttede på sit møde den 21. september 2022, at Aabenraa Kommune indtræder i det fælleskommunale selskab Deponi Syd med vedtægter som nuværende, hvor ejerkredsen udvides med Aabenraa Kommune.

   

  Kommunen er af praktiske årsager endnu ikke endeligt indtrådt i selskabet, og der arbejdes nu for en endelig ikrafttræden af de nye vedtægter med Aabenraa Kommune som medlem senest med udgangen af juni 2023, forventeligt dog tidligere.

  For den mellemliggende periode er der indgået en samarbejdsaftale med Deponi Syd, der gør det muligt at aflevere affald til Deponi Syd allerede fra 1. januar 2023.

  Det er en forudsætning for både samarbejdsaftalen og indtræden i selskabet, at kommunen tilslutter sig de takster for 2023, der er godkendt af Deponi Syds bestyrelse den 5. maj 2022.

   

  Taksterne er fastsat på baggrund af de forventede affaldsmængder og udgifter for 2023.

  Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”.

   

  Taksterne ligger henholdsvis lidt under eller på niveau med kommunens takster for 2022. Taksten for affald til deponering var 1.125 kr. pr. ton inkl. statsafgift og ekskl. moms for Arwos Deponi i 2022, hvor taksten er 1.075 kr. pr. ton inkl. statsafgift og eksl. moms for Deponi Syd for 2023, dog 1.125 kr. for asbestholdigt affald.

   

  Deponi Syds takstblad er vedlagt.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Deponi Syds takster for deponeringsegnet affald for 2023 godkendes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/36023, Sagsinitialer: jkje

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til takster for affald for 2023 til godkendelse. Takstbladet fremgår af Bilag 1. Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 8. november 2022.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med relevant lovgivning.

   

  Det er kommunen, der fastsætter affaldstakterne endeligt.

   

  Samlet set stiger priserne på grund af øgede omkostninger afledt af den lovpligtige udvidelse og nationale ensretning af indsamlingsordningen for husholdningsaffald på baggrund af den politiske aftale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi vedtaget i Folketinget juni 2020.

  Derudover vil visse forbrugere opleve en mere markant prisstigning, som uddybes nedenfor.

   

  I marts 2021 vedtog det daværende Teknik- og Miljøudvalg (TMU), at der fremover skulle arbejdes med 3 stk. tokammer-beholdere til husholdningsaffald for at imødekomme de nationale krav til en ny indsamlingsordning. Derudover blev et nyt regulativ for husholdningsaffald vedtaget i Byrådet den 22. december 2021.

   

  Ændringerne i indsamlingsordningen medfører, at de tidligere beholderstørrelser på 80 liter, 140 liter og 180 liter udgår, og at den mindste beholderstørrelse fremadrettet vil være 240 liter. Samlet set medfører den nye takststruktur en årlig mindstepris for parcelhusejere og lejligheder på 4.055 kroner, hvilket, jf. Arwos’ eksempler på side 3 i Bilag 2, er en stigning på henholdsvis 1.469 kroner for husstande, der tidligere benyttede en 80 liters beholder, 1.062 kroner for husstande, der tidligere benyttede en 140 liters beholder og 737 kroner for husstande, der tidligere benyttede en 180 liters beholder. Yderligere stiger taksten for 240 liters beholdere med 205 kroner, mens taksten for 370 liters beholdere falder med 399 kroner.

   

  På samme måde sker der en mindre stigning i taksterne for fællesløsningerne i eksempelvis boligforeninger, hvor Arwos’ eksempler på side 4 i Bilag 2 giver en årlig stigning pr. lejlighed på mellem 77 kroner og 474 kroner.

   

  Som en del af den politiske aftale kan de kommunale affaldsselskaber fremover kun tilbyde indsamling af erhvervsaffald fra virksomheder med affald, der i art og mængde svarer til en husholdning. På baggrund af en markedsdialog tilbydes der fremadrettet afhentning af en standardløsning på 3 stk. 240 liters beholdere, hvilket i art og mængde svarer til en husholdning. Markedsprisen er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 48 a og med baggrund i Forsyningstilsynets vejledning hertil, og består således af ”hvile i sig selv”-prisen jf. taksten for de private plus avance. Avancen foreslås i vejledningen til at ligge mellem 5 og 15%, og Arwos forslår selv 15% for at give god plads til markedsaktører.

   

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Arwos’ takster for affald for 2023 godkendes

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/25751, Sagsinitialer: LHA

  Sagsfremstilling

  På mødet i Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 7. september 2022 blev udkast til Regulativ for Erhvervsaffald besluttet udsendt i offentlig høring.

   

  Regulativet har været i høring i 4 uger, og fristen udløb den 20. oktober 2022. Der er indkommet et høringssvar, som kort er beskrevet herunder. Som det fremgår af nedenstående har Plan, Teknik & Miljø vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage en lille tilføjelse til regulativet.

   

  Høringssvaret handler om

  • Tolkning af ikke-genanvendeligt farligt affald, herunder om farligt affald der sendes til forbrænding betegnes som ikke-genanvendeligt, specielt olieaffald. Ordningen er i praksis ikke ændret, og det blev forklaret til virksomheden. Derved bortfald bemærkningen og gav således ikke anledning til ændringer i regulativteksten.
  • Virksomheden var i tvivl om, hvordan anvisningsordningen foregår. Der mangler en tekst, hvoraf det fremgår, at Aabenraa Kommune kan kontaktes. Teksten i regulativets §§12.3 og 14.3 er efterfølgende blevet tilføjet, at kommunen kan kontaktes for yderligere information.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Regulativ for Erhvervsaffald godkendes endeligt med ikrafttrædelsesdato 1.1.2023.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/20753, Sagsinitialer: dms

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 11 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 omhandler separatkloakering og berigtigelse af kloakoplande i Hovslund Stationsby. Tillægget er blevet screenet efter miljøvurderingsloven, og det er vurderet, at plantillægget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen er et bilag i planforslaget.

   

  Store dele af Hovslund Stationsby er allerede separatkloakeret eller spildevandskloakeret, og dette tillæg planlægger separeringen af den resterende del af byen.

   

  Overløbsbygværk beliggende ved Hærulfgade i Hovslund Stationsby er udpeget som indsats i vandområdeplanerne, hvor udledningen skal reduceres med henblik på, at opnå god tilstand for smådyrsfaunauen i Immervad Å. Når separatkloakeringen er gennemført nedlægges overløbsbygværket, og udledningen vil ikke være til hindre for, at målsætningen opnås.

   

  I Spildevandsplan 2018-2022 er det beskrevet, at vi har registreret mulige fejl i spildevandsplanens datagrundlag for nogle kloakoplande og ejendommes kloakeringsprincip. Der har i Hovslund Stationsby været fokus på oplandene HHs04, HHs07 og HHs09.

  Konklusionerne på undersøgelserne og de deraf følgende forslag til kommende kloakeringsprincipper er draget ud fra tidligere spildevandsplaner samt de reelle fysiske forhold på den enkelte ejendom. Ejendommene, hvor kloakeringsprincippet ændres, vil få besked om dette i forbindelse med den offentlige høring. Konkret betyder det, at der for de fleste berørte ejendomme rettes op i planernes kloakeringsprincip, så det stemmer overens med de faktiske forhold.

   

  Tyve ejendomme planlægges separeret ud fra undersøgelsen, og Arwos vil etablere et regnvandsstik til de resterende ejendomme, der planlægges separatkloakeret, og lede overfladevandet til nedsivningskassetter i offentligt areal. Som alternativ får ejendommene mulighed for at håndtere regnvand på egen grund (”mulighed for udtræden fra forsyningens kloaksystem for regnvand”).

   

  Planforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes i offentlig høring i 8 uger, hvor alle ejere af berørte matrikler vil få direkte besked om høringen.

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre arbejdet med at etablere ledningsanlæg og nedsivningskassetter.

   

   

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger.

   

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/41863, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Spildevandsplanen beskriver, hvordan spildevand i kommunen håndteres i dag, og hvordan det skal håndteres i fremtiden. For at Arwos kan udføre projekter som for eksempel separatkloakering, skal disse være beskrevet i spildevandsplanen eller et tillæg hertil. Der er i den nuværende spildevandsplan en række projekter, som enten er i gang eller afventer påbegyndelse. Følgende projekter fra nuværende plan planlægges fortsat i næste planperiode:

   

  • Afslutning af separatkloakering af Løjt Kirkeby, Styrtom og kloakopland i Aabenraa Nord
  • Separatkloakering af Kruså Øst samt etablering af regnvandsbassin – Tillæg 6
  • Nyt kloakopland vest for Hjordkær til nyt PtX-anlæg – Tillæg 9
  • Separatkloakering af Felsted samt etablering og udvidelse af regnvandsbassiner – Tillæg 10
  • Afskærende spildevandsledning fra Genner til Aabenraa via Løjt Kirkeby – Tillæg forventes behandlet i første kvartal i 2023

   

  De øvrige foreslåede projekter består primært af separatkloakering af fælleskloakerede kloakoplande. Arwos har lægger i deres nye strukturplan op til, at separatkloakering er en vigtig del af fremtidens spildevandshåndtering. Forvaltningen er enig i denne vurdering.

  Ved separatkloakering fjernes overfladevand fra spildevandskloakkerne, og spildevand kan derfor nemmere håndteres og pumpes til centrale renseanlæg. Desuden vil separatkloakering nedbringe overløb fra overløbsbygværker i henhold til vores handleplan for overløbsbygværker, og nogle overløbsbygværker vil på sigt kunne nedlægges.

   

  Følgende projekter om separatkloakering foreslås:

   

  • Padborg – Frøslevvejkvarteret og Østergade
  • Padborg – Toften
  • Kruså vest
  • Varnæs
  • Bjerndrup
  • Stubbæk
  • Hellevad
  • Aabenraa – Møllemærsk til Tøndervej
  • Aabenraa Midt – Humlehaven og Mølleåparken
  • Loddenhøj og Løjt Feriecenter

   

  Det må forventes, at der skal etableres regnvandsbassiner ved de fleste separatkloakeringsprojekter. Ved lokalisering og udformning af regnvandsbassiner vil der tidligt i processen ske dialog med lokalsamfundet / lokalråd, så der – hvis muligt - kan opnås merværdier for området. 

   

  Det foreslås desuden, at der planlægges en afskærende ledning fra Loddenhøj til Løjt Kirkeby. Ledningen relaterer sig til projektet om den afskærende ledning fra Genner til Aabenraa via Løjt Kirkeby. I Spildevandsplan 2018-2022 er det planlagt at nedlægge Genner Renseanlæg, og Arwos har konkluderet, at den bedste løsning er at føre spildevandet fra Genner til Stegholt Renseanlæg i Aabenraa. Med ledningen fra Loddenhøj til Løjt Kirkeby vil man ligeledes kunne nedlægge Brøde Renseanlæg og føre spildevand herfra til Aabenraa.

   

  I projekterne ved Padborg (Frøslevvejkvarteret og Østergade), Kruså Vest og Bjerndrup vil man undersøge muligheden for, at ejendomme kan nedsive overfladevand og udtræde af kloakforsyningen for regnvand.

   

  I henhold til tidligere beslutning i udvalget den 4. maj 2022 vil enkelte projekter blive konkretiseret yderligere inden vedtagelsen af det nye forslag til spildevandsplanen. Det forventes, at disse projekter vil kunne igangsættes uden yderligere politisk godkendelse efter vedtagelsen af spildevandsplanen og vil blive de først udførte i den nye planperiode. Forventeligt drejer det sig om de to projekter i Aabenraa, projektet i Varnæs samt den afskærende ledning.

   

  De øvrige projekter vil formentlig kræve vedtagelse af et tillæg i forlængelse af spildevandsplanen, da den detaljerede projektplanlægning ikke vil være udarbejdet ved planens vedtagelse.

   

  Tidsplanen for projekterne er ikke fastlagt endnu, og der arbejdes på at indhente viden om kommende projekter fra andre fagområder, som kan være relevante at udføre samtidig med separatkloakeringer, herunder fjernvarmeprojekter.

   

  Arwos’ beskrivelse af de ovenfor nævnte projekter er vedlagt som bilag.

   

  Dette dagsordenspunkt er ikke en endelig beslutning om projekterne i den kommende spildevandsplanperiode, men en tilkendegivelse om, at der kan arbejdes videre med projekterne, og at de kan indarbejdes i den endelige spildevandsplan, som skal godkendes politisk på et senere tidspunkt.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at de i sagsfremstillingen nævnte projekter indarbejdes i forslag til spildevandsplanen med forbehold for ændringer, som i givet fald vil blive særligt begrundede.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63699, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal det besluttes, hvordan midlerne, der løbende kommer ind via Grøn pulje skal administreres, prioriteres og fordeles mellem Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter samt Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

   

  Forslag til administrationsgrundlag for Grøn pulje blev politisk behandlet i august 2022. Byrådet besluttede den 31. august 2022, at administrationsgrundlaget skulle i offentlig høring herunder hos Det fælles udviklingsråd i fire uger før der blev truffet endelig beslutning.

   

  Der har efterfølgende været en offentlig høringsperiode fra den 2. september til 2. oktober 2022. Der er indkommet 10 høringssvar, som er behandlet og nogle forslag er indarbejdet i det nye forslag til administrationsgrundlag. Notatet med behandling af høringssvar er vedlagt sagen (bilag 1).

   

  Forvaltningen fremlægger her forslag til ændringer i Administrationsgrundlag for Grøn pulje (se bilag 2) med afsæt i høringssvarene.

   

  Principper for uddeling

  Gennemgående i langt de fleste høringssvar var nærhedsprincippet og ønsket om, at midlerne i højere grad kommer lokalområderne til gode. Forvaltningen har med afsæt heri tre forslag til scenarier for principper for uddeling af midlerne:

   

  Scenarie 1 – afgrænset lokalområde:

  Der kan i første runde søges til

  -         Lokale projekter og Grønne projekter, som er lokalt forankrede og realiseres i det skoledistrikt, hvor VE-anlægget er beliggende eller inden for en afstand på cirka fem kilometer fra VE-anlægget.

   

  Scenarie 2 – så lokalt, som muligt:

  Der kan i første runde søges til

  • Lokale projekter og Grønne projekter i hele kommunen.
  • Midlerne fordeles ud fra nærhedsprincippet ”Så lokalt, som muligt i forhold til afstand fra VE-anlægget”. Lokale projekter og Grønne projekter der ligger tættest på VE-anlægget prioriteres således højere end projekter længere væk.

   

  Scenarie 3 – oprindeligt scenarie:

  Der kan i første runde søges til:

  • Lokale projekter, som er lokalt forankrede og som realiseres i det skoledistrikt eller inden for en afstand på cirka fem kilometer fra VE-anlægget.
  • Grønne projekter i hele kommunen.

   

  I alle scenarier forslår forvaltningen, at der ved efterfølgende runder kan søges om støtte til både Lokale projekter og Grønne projekter i hele kommunen. Efterfølgende runder afvikles såfremt der er restmidler efter første runde.

   

  Derudover gælder det for alle scenarier, at ansøgningerne i udgangspunktet fordeles efter indhold og procentvis fordeling mellem Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter og Udvalget for Bæredygtig Udvikling, målt i forhold til økonomisk volumen.

   

  Udvalget skal træffe beslutning om, hvilket scenarie de ønsker. Forvaltningen anbefaler scenarie 1. Det skyldes, at scenariet tager højde for nærhedsprincippet og giver mulighed for at tilgodese lokalt forankrede projekter. Samtidig giver afgrænsningen et udgangspunkt og en ramme for, hvem der er primær målgruppe og giver mulighed for at støtte de fællesskaber og institutioner, som de nære lokalsamfund ofte er tilknyttet via skoledistriktet. Afgrænsningen med en radius på cirka fem kilometer giver mulighed for at tilgodese de lokalsamfund, som ligger tæt op af VE-anlægget, men ikke ligger i skoledistriktet.

   

  Der er udarbejdet kortmateriale, som giver et billede af, hvem der er den primære målgruppe ud fra scenarie 1. Der er kort for projekterne i Hjolderup og Bjerndrup og et samlet kort for de områder der berøres, såfremt de VE-anlæg, som pt er under planlægning, realiseres. (Bilag 3)

   

  Fordeling af midler

  Der er ikke foretaget justeringer i det oprindelige forslag til fordelingsnøgle for midlerne mellem udvalgene. Forvaltningen foreslår med afsæt i høringssvar og de politiske bemærkninger, at forvaltningen allerede efter et år gør status på erfaringer med omfanget af det administrative arbejde.

   

  Midlerne forslås fordelt efter følgende fordelingsnøgle:

  • Administration i Plan, Teknik & Miljø: 8 % af det indbetalte beløb
  • Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter udmønter ca. 75 % af det samlede beløb efter fradrag af administrationsbidraget
  • Udvalget for Bæredygtig Udvikling udmønter ca. 25 % af det samledes beløb efter fradrag af administrationsbidraget

   

  Øvrige væsentlige justeringer i administrationsgrundlaget:

   

  -         Det er indskrevet, at det er muligt at søge driftstilskud i op til fem år.

  -         Lokalråd skal høres i forhold til de indkomne ansøgninger og deres udtalelse indgår i den samlede helhedsvurdering.

  -         Det er tydeliggjort, at ansøger ikke skal have myndighedstilladelser på plads for at kunne ansøge. Ansøgere skal forsat have afklaret om projektet forventes realiserbart. Kommunen står til rådighed for vejledning og screening af projektideer.

  -         Det er tydeliggjort, at forvaltningen er til rådighed for ansøgere med vejledning og screening af projektideer.

  -         Endelig er der foretaget redaktionelle tekstjusteringer.

   

  Opstart af Grøn pulje

  Der er indbetalt midler til Grøn pulje for solcelleanlæg ved Hjolderup på 9,508 mio. kr. og Bjerndrup på 2,248 mio. kr.

   

  Den forventede tidsplan for Grøn pulje i Hjolderup og Bjerndrup:

  • Primo januar: Puljerne åbner.
  • Januar: Informationsmøde om Grøn pulje.
  • 10. april: Ansøgningsfrist.
  • Juni: Politisk afgørelse vedrørende ansøgninger.
  • Efterår: Såfremt der er restmidler efter første puljerunde åbnes for en ny ansøgningsrunde.
  • Primo 2024: Status på administrationsgrundlaget.

   

  Der gøres opmærksom på, at det er en stram tidsplan der er fremlagt i forhold til, hvor lang tid ansøgerne har til at udarbejde ansøgninger og i forhold forvaltningens sagsbehandling af ansøgningerne.

   

  Forvaltningen gør opmærksom på, at udmøntning af budgetforlig vedrørende projektmedarbejder til natur- og arealforvaltning med finansiering fra Grøn pulje behandles i en særskilt sag.

   

  Forvaltningen foreslår, at Udvalget for Bæredygtig Udvikling og Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til at træffe beslutning inden for deres respektive områder om ændringer i administrationsgrundlaget med undtagelse af den procentvise fordelingsnøgle mellem udvalg og administrationsvederlag.

   

  Sagen bliver behandlet i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 8. december 2022.

  Lovgrundlag

  BEK nr. 742 af 30/05/2020, Bekendtgørelse om grøn pulje.

  BEK nr. 1791 af 02/09/2021, Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at scenarie 1 for principper for fordeling godkendes,

  at administrationsgrundlaget for Grøn pulje godkendes,

  at der afsættes 8 % af Grøn pulje midlerne til administration i Plan, Teknik & Miljø,

  at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til at udmønte tilskud fra Grøn pulje svarende til henholdsvis ca. 75 % af det samlede beløb efter fradrag af administrationsbidraget,

  at Udvalget for Bæredygtig Udvikling bemyndiges til at udmønte tilskud fra Grøn pulje svarende til ca. 25 % af det samlede beløb efter fradrag af administrationsbidraget, og

  at Udvalget for Brædygtig Udvikling og Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til, inden for deres respektive områder, at ændre administrationsgrundlaget med undtagelse af fordelingsnøglen.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  Ændringsforslag fra V, at scenarie 1 anbefales med en anden fordeling idet 90 % til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter hvoraf de 15 % reserveres til forsamlingshuse og 10 % til Udvalget for Bæredygtig Udvikling fratrukket administrationsbidraget. Man ønsker fordelingen og kriterierne evalueres årligt.

   

  Ikke godkendt idet 2 stemte for (V), imod stemte 4 (A,C, S).

   

  Forvaltningens indstilling anbefales godkendt idet det anbefales at fordeling og kriterierne evalueres årligt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12765, Sagsinitialer: DSE

  Sagsfremstilling

  Som følge af energikrisen indgik regeringen to nye aftaler, som sætter rammen for udfasning af al gas til boligopvarmning gennem kommunal varmeplanlægning. Et bredt flertal i folketinget blev den 25. juni 2022 enig om Klimaftale om grøn strøm og varme 2022, hvorefter regeringen og Kommunernes Landsforening den 29. juni 2022 indgik Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne.

  Den 28. oktober 2022 trådte Cirkulæreskrivelsen om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse i kraft, som forpligter kommunerne til at yde en planlægningsindsats, for at undersøge mulighederne i de områder, som i dag er udpeget som naturgasforsynede.

  Cirkulæreskrivelsen pålægger kommunen at give ejendomsejere i gasforsynede områder klar besked om deres fremtidige opvarmningsmuligheder samt en tidshorisont for disse. Energistyrelsen kom i den sammenhæng med brevskabeloner til fire forskellige områdetyper, som forvaltningen har valgt at læne sig op ad. I varmeplanlægningen arbejdes der derfor med følgende kategorier:

  1. Områder hvor der allerede er etableret et fjernvarmenet
  2. Områder hvor der er besluttet fjernvarmeprojekter
  3. Områder hvor mulighed for fjernvarme bliver undersøgt med endeligt svar i 2023
  4. Områder hvor der i øjeblikket ikke bliver planlagt for fjernvarme

   

  Områderne i kategori 1 og 2 er tydeligt defineret, da der er etableret fjernvarme eller godkendt projekt for konvertering til fjernvarme. Derfor forventes brevene til ejendomsejerne i disse områder udsendt allerede inden varmeplanens endelige godkendelse.

   

  Udpegningen af områderne i kategori 3 og 4 udgør den egentlige planlægning. Udvælgelsen er sket i tæt samarbejde med kommunens fjernvarmeværker. Når fjernvarmen skal udrulles skal det give selskabs-, forbruger- og samfundsøkonomisk mening.

  Områderne i kategori 3 er områder, hvor det er vurderet, at der kan være et selskabs-, forbruger- og samfundsøkonomisk potentiale for konverteringen, og som vil være færdigberegnet i løbet af 2023. I de berørte områder har der desuden også været kontakt til lokalrådene, så disse er opdateret på varmeplanlægningen.

  Områderne i kategori 4 er områder, hvor det er vurderet, at de økonomiske kriterier ikke kan opfyldes på nuværende tidspunkt. Områderne vil bliver undersøgt nærmere også med hensyn til alternativ kollektiv varmeforsyning, hvis fjernvarmen ikke er en løsning. Det er dog ikke sikkert at det kan beregnes fyldestgørende i 2023. Da udpegning af et område til et potentielt fjernvarmeområde kan forhindre muligheden for tilskud til individuelle løsninger for boligejere, har forvaltningen valgt at indplacere disse områder i kategori 4.

  Ud af i alt 34 naturgasopvarmede områder er det kun Øster Løgum, Fårhus, Kiskelund, Bajstrup, Broderup og Hønkys, samt nogen enkelte ejendomme, der ligger isoleret, som vil blive udpeget til kategori 4, og hvor ejendomsejere dermed vil modtage et brev om, at der ikke planlægges for fjernvarme i øjeblikket.

   

  Den vedlagte varmeplan lever op til kravene i cirkulæreskrivelsen, og omfatter de naturgasforsynede områder. Varmeplanen ses som en dynamisk plan, som løbende ændrer sig, når områder skifter status. For eksempel vil område 2 løbende blive til område 1, og område 3 vil blive til område 2 eller 4.

  Cirkulæreskrivelsen åbner op for, at kommunalbestyrelsen kan opfylde samfundsøkonomikravet ved at lægge den samfundsøkonomiske analyse fra en samlet samfundsøkonomisk varmeplan til grund ved konkrete projekter. Denne metode kan være egnet for kommuner med/i store byer.

  I Aabenraa Kommune er det dog ikke en fordel at udføre en samlet samfundsøkonomisk analyse, da byer og småbyer er spredt på et stort geografisk område. Desuden ses der for flere områder potentiale for ø-løsninger og/eller opkobling til eksisterende fjernvarme, uden at det er analyseret til bunds. En samlet analyse på nuværende tidspunkter vil derfor være begrænsning fremfor en fordel.

   

  I stedet for vil varmeplanen blive realiseret igennem samfundsøkonomiske projektforslag fra fjernvarmeværkerne i løbet af 2023, som det er kommunens opgave at gennemse og godkende.

  I forlængelse af dette vil der blive udarbejdet en mere fyldestgørende varmeplan, som også inkluderer områder uden for de nuværende forsyningsområder. En opdateret og mere fyldestgørende varmeplan forventes at være forelagt til politisk godkendelse ultimo 2023.

  Høring/udtalelse

  Offentlig høring er ikke påkrævet, når varmeplanen ikke indeholder en samlet samfundsøkonomisk analyse. I stedet udsendes de nævnte informationsbreve til berørte borgere.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik og Miljø indstiller,

  at Aabenraa Kommunes varmeplan for område med kollektiv varmeforsyning 2022 godkendes, og

  at muligheden for ændring af områdestatus på baggrund af projektforslag eller områderne nærmere analyse tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  1. at anbefales godkendt, og
  2. at taget til efterretning.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/19766, Sagsinitialer: TRM

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget behandle og komme med bemærkninger til udkast til erhvervsstrategi for Aabenraa Kommune (se bilag). Erhvervsstrategien er en tværgående strategi, der berører flere forvaltningsområder, og derfor får det enkelte udvalg mulighed for at give bemærkninger til de dele, der vedrører deres ressortområde. 

   

  ’Udviklingsstrategien Det Gode Liv – 2035’ er det overordnede strategiske grundlag for de kommende års arbejde med at udvikle Aabenraa Kommune som et godt sted at bo og vokse op, at uddanne sig og drive virksomhed. Erhvervsstrategien går skridtet videre og sætter retning, vision og mål for den kommunale erhvervsindsats. Den viser, hvordan vi kan løfte vores erhvervsindsats og sætter handling bag ordene. Erhvervsstrategien er udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet og for erhvervslivet, og bygger på vores styrkepositioner, udfordringer og potentialer for udvikling. Den er handlingsorienteret og justeres i dialog med erhvervslivet.

   

  Erhvervsstrategien bygger på input fra erhvervskonferencen med deltagelse af lokale virksomheder, interviews med virksomheder samt møder med interesseorganisationer. Input her fra viser, at fire centrale indsatsområder er vigtige at have med i erhvervsstrategien:

   

  1)     Arbejdskraft og bosætning er forudsætninger for hinanden. Aabenraa Kommune skal være et godt sted at arbejde og bo.

   

  2)     Aabenraa Kommune skal som organisation kommunikere mere, og vi skal turde prale mere om vores styrker. Det er derfor et fælles mål for erhvervslivet og Aabenraa Kommune, som organisation, at øge omtalen af alle de gode historier, som skabes af og med de lokale virksomheder.

   

  3)     Der skal mere fokus på erhvervsbetjening, herunder byggesagsbehandling, for når man som virksomhed ønsker at udvide, bygge om eller til, er det vigtigt at komme godt fra start og opleve en effektiv og målrettet service.

   

  4)     Grøn omstilling i det lokale erhvervsliv er centralt for at følge med de nationale og globale strømninger. Yderligere er det vigtigt, at den grønne omstilling giver virksomhederne nye vækst- og udviklingsmuligheder.

   

  Erhvervsstrategiens spor
  Erhvervsstrategien er opdelt i tre spor:

   

  1. Erhvervsvenlighed i top.

  Erhvervsvenlighed i top bygger på den lokale erhvervsservice, der ydes gennem blandt andet Business Aabenraa, samt en forbedring af de eksisterende rammevilkår, der ydes af Aabenraa Kommune. En mere systematisk rammesætning omkring Aabenraa Kommunes information og dialog indgår også som en indsats, der kan styrke erhvervsvenligheden ved at vi inviterer til mere samarbejde og flere partnerskaber.

   

   

  1. Grøn erhvervsudvikling giver overskud og merværdi.

  Den grønne omstilling er en mulighedsdagsorden, som vi tager aktivt del i blandt andet ved at skabe rammerne for etablering af VE-anlæg i samspil med investorer. En anden indsats er udvikling af vores erhvervsområder, hvor blandt andet Padborg Vest udvikles til et fyrtårnsprojekt som grønt erhvervsområde.

   

  1. Rekruttering og udvikling starter med det det gode liv.

  Aabenraa Kommune arbejder strategisk med at tiltrække nye borgere og sikre, at det er attraktivt at blive boende. Vi arbejder strategisk med at tiltrække større events og skabe et stærkere fundament for en øget turisme.
   

   

  Erhvervsstrategiens indhold og indsatsområder
  Udvalgene bedes give bemærkninger til indhold og indsatser i eget ressortområde.

   

  ?       Arbejdsmarkedsudvalg bedes særligt om bemærkninger til afsnit om erhvervspaneler, samarbejde og partnerskaber, rekruttering og udvikling.

  ?       Børn- og Uddannelsesudvalg bedes særligt om bemærkninger til afsnittet rekruttering og udvikling.

  ?       Sundheds- og Forebyggelsesudvalget bedes særligt om bemærkninger til afsnit om erhvervspaneler, samarbejde og partnerskaber, rekruttering og udvikling.

  ?       Social- og Seniorudvalget bedes særligt om bemærkninger til afsnit om erhvervspaneler, samarbejde og partnerskaber, rekruttering og udvikling.

  ?       Kultur- og Fritidsudvalget bedes særligt om bemærkninger til afsnit om erhvervspaneler, rekruttering og udvikling.

  ?       Udvalg for Bæredygtig Udvikling bedes særligt om bemærkninger til afsnit erhvervsvenlighed i top, grøn erhvervsudvikling, rekruttering og udvikling.

  ?       Udvalg for Plan, Teknik & Landdistrikter bedes særligt om bemærkninger til afsnit erhvervsvenlighed i top, grøn erhvervsudvikling, rekruttering og udvikling.

   

   

  Med afsæt i fagudvalgenes input arbejdes der frem mod en samlet fremlæggelse i Økonomiudvalget den 13. december 2022 med forbehold for ændring i datoen, såfremt bemærkningerne fra fagudvalgene kræver en større justering af udkast til erhvervsstrategi.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives bemærkninger til erhvervsstrategien.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  Drøftet idet man ønsker at, det fremhæves at søtransport er bæredygtigt.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/37514, Sagsinitialer: JUK

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Denne sag indeholder en statusorientering om bosætningsindsatsen fra 2020 til 2022 samt et oplæg til drøftelse af justeringen af handlingskataloget for bosætningsindsatsen i 2023 og 2024.

   

  I 2020 vedtog det daværende byråd en overordnet strategi for bosætningsindsatsen og et handlingskatalog med konkrete aktiviteter. Strategien gælder frem mod 2025 og handlingskataloget til 2022.

   

  Status på aktiviteter i handlingskatalog 2020-2022

  Den positive befolkningstilvækst i Aabenraa Kommune baserer sig på tre faser i en typisk tilflytningsproces:

   

  1)     Tilflytteres tiltrækning

  2)     Tilflytteres modtagelse

  3)     Tilflytteres fortsatte beboelse (fastholdelse)

   

  I udmøntningen af handlingskataloget er særligt brandingen af kommunen prioriteret i forhold til tilflytteres tiltrækning, og den personlige kontakt er prioriteret i forhold til tilflytteres modtagelse.

   

  Handlingskatalogets afviklede indsatser omfatter en lang række aktiviteter – blandt andet

  en sprogversioneret velkomst-app med attraktive tilbud fra lokale erhvervsdrivende, produktionen af videoer til potentielle og nylige tilflyttere samt øget personlig tilflytterservice. Handlingskatalogets indsatser har understøttet den positive befolkningsudvikling i Aabenraa Kommune siden 2020. Bilag 1 i denne sag udgør en mere detaljeret beskrivelse af bosætningsindsatsens fokuspunkter og indsatser fra 2020 til 2022.

   

  Ramme for Aabenraa Kommunes handlingskatalog 2023-2024

  Handlingskataloget 2020-2022 blev udarbejdet for en periode på to år. Med afsæt i bosætningsstrategiens mulighed for at tilpasse handlingskataloget, forslås det overordnet at justere det nye handlingskatalog 2023-2024 på enkelte områder.

   

  I de sidste par år har kommunen oplevet en større befolkningstilvækst end forventet. Mens det i 2020 var forventet, at 59.000 borgere ville bo i Aabenraa Kommune i 2024, kan det på nuværende tidspunkt konstateres, at målet er nået. Pr. september 2022 er der registreret 59.058 borgere i Aabenraa Kommune. Den positive udvikling ønsker kommunen at holde fast i. Derfor er der i det justerede handlingskatalog et mål om at nå 60.000 indbyggere frem mod 2026.

   

  I den nuværende bosætningsstrategi og handlingskatalog er der primært fokus på handlinger inden for tiltrækning samt modtagelse af pendlere, studerende, eksilsønderjyder, nyuddannede, storbysmåbørnsfamilier og udenlandsk arbejdskraft. Udviklingen i de sidste par år har vist, at handlingskataloget med fordel kan fokusere på to målgrupper:

   

  1)     Nylige tilflyttede borgere og lokalt opvoksede borgere (såkaldte ”blivere”)

  2)     Internationale tilflyttere (og særligt tilflyttere fra Tyskland)

   

  I den nye bosætningsplan 2023-2024 foreslås derfor overordnet at fokusere på færre, men mere konkrete handlinger vedrørende tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af henholdsvis tilflyttere og bliverne - og en særlig fokus på og indsats for tyske tilflyttere.    

   

  Procesplan for handlingskataloget 2023-2024

  Den kommende handlingsplan vil tage afsæt i kommunens faktiske befolkningsudvikling – og udformes i forlængelse af kommunens strategier. Endvidere inddrages regionens publikationer vedrørende landdistriktsudvikling samt viden og sparring fra medarbejdere i Aabenraa Kommune.

   

  Derudover inddrages følgende i processen:

  • Sparring med tilflyttere og eksterne partnere såsom Region Sønderjylland-Schleswig, lokale virksomheder, lokalråd, ejendomsmæglere, det tyske mindretal, URS, bosætningsforskere, erhvervspanel for Arbejdskraft og Bosætning med videre.
  • Byrådet (temamøde primo 2023)

   

  Procesplanen og rammen for justeringen af handlingskataloget for 2023-2024 er vedhæftet som bilag 2.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at status på handlingskataloget for 2020-2022 samt ramme og procesplanen for justeringen af handlingskataloget for 2023-2024 tages til efterretning, og

  at ønsker til handlingskataloget for 2023-2024 drøftes.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  1. at taget til efterretning, og
  2. at drøftet.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/35163, Sagsinitialer: LBKL

  Sagsfremstilling

  Ifølge Vandforsyningslovens §53 skal almene vandforsyningers årligt fastsatte drifts- og anlægsbidrag (takstblade), godkendes i den eller de kommuner, hvor vandet forbruges.

   

  Kompetencen til godkendelse er lagt ud til forvaltningen, men Udvalget for Bæredygtig Udvikling orienteres årligt om status.

   

  Almene vandforsyninger, der leverer mere end 200.000 m3 pr. år, er endvidere omfattet af Vandsektorloven, hvilket indebærer, at Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter økonomiske rammer (indtægtsrammer) individuelt for hver enkel vandforsyning.

   

  Kommunen skal påse, at de almene vandforsyningers økonomi følger hvile-i-sig-selv princippet, hvilket vil sige, at vandforsyningen over en årrække hverken opbygger formue eller gæld.

   

  Kommunen skal ligeledes påse, at forskelle i de almene vandforsyningers anlægs- og driftsbidrag for forskellige kategorier af ejendomme er objektive og sagligt begrundede samt, at der ikke sker ubegrundet forskelsbehandling mellem for eksempel kategorier af ejendomme eller mellem private og erhvervsmæssige tilslutninger.

   

  Forvaltningen har i en årrække arbejdet for øget dialog med vandforsyningerne om deres takstblade, herunder hvilke informationer der skal indsendes, for at kommunen kan forholde sig til ovenstående kriterier inden godkendelse. Det generelle billede er, at der er ved at komme bedre styr på området, om end der fortsat er et stykke vej til, at processerne glider helt problemfrie.

   

  I 2022 er der 34 almene vandforsyninger, der skal have godkendt deres drifts- og anlægsbidrag. Forvaltningen har godkendt drifts- og anlægsbidrag for 2022 for 20 almene vandforsyninger. 14 almene vandforsyninger har ikke et godkendt drifts- og anlægsbidrag.

  Heraf har fem vandværker ansøgt om godkendelse, hvor tre vandværker er blevet bedt om at komme med mere materiale, og to er ikke blevet behandlet endnu.

   

  Vedlagte bilag viser godkendte takster til og med 2022.

   

  Forvaltningen er i dialog med de almene vandforsyninger, der ikke har et godkendt takstblad. Ved det årlige stormøde med Aabenraa Kommunes almene vandværker blev de manglende ansøgninger om godkendelse drøftet, og flere vandværker er herefter blevet mere aktive med hensyn til at sikre deres takstgodkendelse.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  Udsat.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/8016, Sagsinitialer: LBKL

  Sagsfremstilling

  Almene vandforsyninger skal udarbejde et regulativ med de nærmere regler om retten til forsyning med vand og om de forpligtelser, der påhviler ejendommens ejer. Regulativet er således vandforsyningens leveringsbetingelser.

   

  Kompetencen til godkendelse er lagt ud til forvaltningen, men Udvalget for Bæredygtig Udvikling ønsker orientering jf. bemyndigelsesplanen.

   

  Aabenraa Kommune har modtaget anmodning om godkendelse at et nyt regulativ for Arwos Vand A/S. Baggrunden for det nye regulativ er, at der er kommet en ny branchevejledning til udformning af regulativer. I den nye branchevejledning er der hovedsageligt tale om præciseringer af allerede gældende regler, herunder ansvar for ledningsnet, placering af vandmåler og stikledninger.

   

  Aabenraa Kommune har i samarbejde med Arwos Vand A/S gennemgået regulativet. Det er forvaltningens vurdering, at regulativet ikke medfører væsentlige ændringer for forbrugerne, men at det netop præciserer forhold, som der tidligere kunne opstå tvivl om.

  Regulativet har efterfølgende været i høring hos Sønderborg Kommune, idet Arwos har forsyningsområde i dele af kommunen. Sønderborg Kommune har ikke haft kommentarer til regulativets indhold.

   

  Forvaltningen har godkendt regulativet. Regulativet erstatter det eksisterende regulativ på området, som er godkendt af Aabenraa Kommune i december 2016.

  Lovgrundlag

  Vandforsyningsloven.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  Udsat.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6916, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i 2022 udtaget prøver til kontrol af badevandet for dets indhold af bakterier fra 25 badestrande.

   

  Alle 11 Blå Flag-strande forventes igen i år at blive klassificeret som ”udmærket”. Aabenraa Kommune kan dermed søge om Blå Flag for sæson 2023 på samtlige 11 Blå Flag-strande. Af de 14 almindelige badestrande forventes 12 at blive klassificeret som ”udmærket” og 2 forventes at blive klassificeret som ”god”. Badevandskvaliteten er baseret på de sidste 4 badevandssæsoner.

   

  Vi har haft enkelte målinger, som har givet anledning til handling fra kommunens side, men i samråd med embedslægen er der ikke frarådet badning på noget tidspunkt i denne sæson. Der blev taget hasteomprøver i forbindelse med hændelserne, som alle viste gode resultater.

   

  I det tidligere Teknik- og Miljøudvalg blev det ønsket undersøgt om stranden ved Naldtang kunne blive en Blå Flag-strand. På mødet den 3. februar 2021 blev det besluttet, at prøvetagningspunktet flyttes i bugten ved Naldtang, og at en eventuel ansøgning om Blå Flag skulle fremlægges til beslutning, når der forelå tilstrækkeligt mange målinger til statistisk vurdering af vandkvaliteten ved det nye prøvetagningssted.

  Til næste sæson flyttes kontrolpunktet for Naldtang endeligt. Det nye punkt har været en kontrolstation i denne badevandssæson, og badevandskvaliteten for den nye station forventes pt. kun at blive klassificeret som ”god”. Prøvetagningshyppigheden og –tispunkterne forbedres for den næste sæson, så det forhåbentligt er muligt at opnå en bedre badevandskvalitet i 2024.

  Såfremt Naldtang senere skal etableres som Blå flag-strand, vil det kræve udgifter i form af engangsinvesteringer til blandt andet inventar på ca. 0,5 mio. kr. samt årlige merudgifter i forhold til den nuværende drift af stranden på ca. 0,1 mio. kr.

   

  I forbindelse med en sag ved vestkysten, hvor der blev målt høje værdier af stofgruppen PFAS, sendte Miljøstyrelsen en opfordring til alle kommuner om at kontrollere badevand i kommunen for PFAS. I Aabenraa Kommune tog vi 7 prøver, hvor ingen af analyserne viste værdier, som var højere end grænseværdien for badevand.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  Udsat.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/6182, Sagsinitialer: TFRIC
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38964, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

   Der gives en orientering.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38964, Sagsinitialer: AGVA

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 07-12-2022

  -