Beslutningsprotokol

torsdag den 6. januar 2022 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
Medlemmer: Dorte Soll, Kurt Asmussen, Egon Madsen, Anders Koch-Hørlyck, Thomas Andresen, Søren Frederiksen , Susanne Provsgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
   torsdag den 2021 kl. 15.30

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 06-01-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  På det konstituerende møde den 8. december 2021 godkendte udvalget den politiske mødekalender for 2022, med undtagelse af mødet i februar.

   

  Forvaltningen foreslår at mødet ligges den 1. februar kl. 12.00 -15.00.

   

  Alternativet er den 10. februar 2022 kl. 15.30-18.30, dog med det forbehold at mødet ligger efter Økonomiudvalgsmødet, og der kan ikke godkendes sager på Økonomiudvalget og Byrådet før marts måned.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at mødet den 1. februar 2022 kl. 12.00 -15.00 godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 06-01-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37946, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Direktøren for fagforvaltningen Plan, Teknik & Miljø giver en introduktion til forvaltningens opbygning og den opgaveportefølje der ligger under udvalgets ressortområde.

  Desuden gives et overblik over aktiviteter som ligger ud over de ordinære møder i udvalget. 

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at introduktionen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 06-01-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35483, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med fordelingen, af hvem der træffer hvilke beslutninger og afgørelser, er det vigtigt at skabe klarhed over rollefordelingen mellem Byrådet, udvalg og det administrative niveau.

   

  I forhold til rollefordelingen mellem forvaltning og hvert af de to fagudvalg ”Udvalg for Bæredygtig Udvikling” og ”Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter” bruges en bemyndigelsesplan til at skabe overblik, og hierarki for, hvor beslutningskompetencen er placeret.

   

  Bemyndigelsesplanen dækker ikke alle beslutninger og afgørelser, som træffes. Den bør betragtes som et opslagsværk, hvor politikere og medarbejdere inden for de væsentligste lovgivnings- og beslutningsområder kan se på hvilket niveau en afgørelse træffes. 

   

  Bemyndigelsesplanen skaber:

   

  • En tydelig hierarkisk beslutningskæde
  • Klar fordeling af ansvar og kompetencer
  • Mere politik og mindre sagsbehandling i udvalgene
  • Politisk ejerskab til bemyndigelsesplanen

   

  Beslutningskompetencen udlagt til forvaltningen kan til enhver tid tilbagekaldes af udvalg eller Byråd.

   

  Et udvalg kan selv fastsætte regler for, hvilken type sager det vil have forelagt af forvaltningen, og selv træffe beslutning i. Udvalget kan til enhver tid gribe ind i en sag, som ellers er overladt til forvaltningen. Udvalget kan bestemme, hvordan og hvor ofte det vil orienteres om sagsområder, hvor forvaltningen træffer afgørelser.

   

  Vedlagt til godkendelse er Plan, Teknik & Miljøs forslag til bemyndigelsesplan for ”Udvalg for Bæredygtig Udvikling” og ”Udvalg for Plan, Teknik og Landdistrikter”.

   

  Bemyndigelsesplanen følger den praksis der hidtil har været i Aabenraa Kommune vedrørende fordeling af beslutningskompetence.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at bemyndigelsesplanen godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 06-01-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/34599, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Det er besluttet i budgetaftalen for 2022-2025 at der skal ny etableres gadelys på Bodumvej fra eksisterende gadelys ved byzonetavlen på Bodumvej og ud til udstykningen ved Visøvej, på en strækning af ca. 830 meter, således at gadebelysningen både belyser vej og sti i henhold til gældende vejregler.

   

  På strækningen fra Byzonetavlen til Lykkevej etableres der sti-belysning som supplering til den allerede etableret vejbelysning.  Fra Lykkevej og ud til Visø -udstykningen ved Brunbjergparken etableres der både sti- og vejbelysning. Se vedlagte kortbilag

   

  I henhold til gældende belysningspolitik etableres der ikke gadebelysning uden for byzone, men i takt med udbygningen af Visø-udstykningen kan byzonetavlen på sigt overvejet flyttet længere mod vest.

   

  Frigivelsen af anlægsmidler giver administrationen mulighed for tidlig igangsættelse af etableringen af den nye belysning.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten i budget 2022-2025 afsat et rådighedsbeløb på 0,420 mio. kr. i 2022 til etablering af gadelys på Bodumvej.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,42 mio. kr. til udskiftning af gadelys finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022, som frigives.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 06-01-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/947, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Der er på investeringsoversigten i budget 2021 – 2024 afsat rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i både 2021 og 2022 til landsbyforskønnelse.

   

  Der skal i denne sag tages stilling til frigivelse af anlægsmidlerne for 2022.

   

  Landsbyforskønnelsesmidlerne har til formål at understøtte bosætningen i hele kommunen ved blandt andet at understøtte projekter drevet af frivillige og nedrivning af faldefærdige huse i landsbyer.

   

  I forbindelse med frigivelsen af midlerne i 2021 blev der udarbejdet en samlet strategi med værktøjer til udvikling af landdistrikterne. Vækstudvalget for Land og By godkendte den 2. september 2021 Strategi for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler.

   

  Strategien bidrager til en samlet strategisk tilgang til landdistriktsudvikling i Aabenraa Kommune, så de kommunale initiativer og projektmidler i størst muligt omfang understøtter Det Gode Liv i landdistrikterne. Den indskriver sig dermed i sammenhæng med ”Sund Vækst 2018-2030” og ”Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne”. Strategien definerer anvendelsesområder, praksis for udmøntning og prioritering af midler til projekter og indsatser i landsbyer, lokalsamfund og landdistrikter.

   

  Hovedelementer i Strategien for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler er følgende:

   

  Værktøjer til udvikling og forskønnelse af landsbyer. Værktøjerne består af både nuværende tiltag som nedrivning, Bygningsforbedringsudvalget, Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje og nye tiltag, som bygningsfornyelse af udlejnings- og erhvervsbygninger og Micro-områdefornyelser.

  Principper for fordeling. Fordelingen af Landsbyforskønnelsesmidlerne prioriteres årligt og fordeles mellem værktøjerne.

   

  Den 2. september 2021 fordelte Vækstudvalget for Land og By de 1,5 mio. kr. for 2021 ud på værktøjerne: Nedrivning, Bygningsforbedringsudvalget og Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje. Det var ikke muligt at udmønte alle midler i efteråret 2021, hvorfor der forventes overført en del til 2022.

   

  Forvaltningen anbefaler, at midlerne på 1,5 mio. kr. for 2022 frigives til landsbyforskønnelse til prioritering og udmøntning i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, inden for rammerne af Strategi for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler.

   

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten i budget 2021 – 2024 afsat rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i både 2021 og 2022 til landsbyforskønnelse.

  Strategien er blandt andet med til at samle de forskellige indsatser, der giver mulighed for statslig refusion, så refusionsmulighederne kan udnyttes optimalt og indsatserne kan koordineres bedst muligt. Der er mulighed for statslig refusion ved flere af værktøjerne fra den statslige Landsbypulje.

   

  Forvaltningen vil i første halvdel af 2022 vurdere, om det er hensigtsmæssigt at samle projekterne Engangsaktiviteter og Landsbyforskønnelse, idet begge primært administreres inden for rammerne af Strategi for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til Landsbyforskønnelsespulje, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022, som frigives og,

  at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til at udmønte de 1,5 mio. kr.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 06-01-2022

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37785, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  Der er på investeringsoversigten i budget 2022 – 2025 afsat rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2022 til engangsaktiviteter og projekter i landdistrikterne.

   

  Der skal i denne sag tages stilling til frigivelse af anlægsmidlerne.

   

  I budgetteksten fremgår det at: ”Midlerne har til formål at styrke lokalsamfundene i Aabenraa Kommune. Midlerne skal være med til at realisere initiativer, der kan styrke fællesskabet i de mindre bysamfund og samtidig være med til at give de lokale aktiver et løft. Prioritering af midlerne skal tage afsæt i Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne. Arbejdet med at styrke lokalsamfundene, skal tage sit afsæt i lokalsamfundene og understøttes af Aabenraa Kommune gennem økonomisk og administrativ hjælp.”

   

  Midlerne anvendes jf. budgetteksten ”primært inden for rammerne af Aabenraa Kommunes Strategi for anvendelse af landsbyforskønnelsesmidler, engangsaktiviteter, diverse lokale projekter samt til konsulentydelser og kommunal bistand til at understøtte projekter og administration.”

   

  Vækstudvalget for Land og By godkendte den 2. september 2021 Strategi for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler.

   

  Strategien bidrager til en samlet strategisk tilgang til landdistriktsudvikling i Aabenraa Kommune, så de kommunale initiativer og projektmidler i størst muligt omfang understøtter Det Gode Liv i landdistrikterne. Den indskriver sig dermed i sammenhæng med ”Sund Vækst 2018-2030” og ”Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne”. Strategien definerer anvendelsesområder, praksis for udmøntning og prioritering af midler til projekter og indsatser i landsbyer, lokalsamfund og landdistrikter.

   

  Forvaltningen vurderer, at målet med de afsatte midler harmonerer med strategien. Et formål med strategien er at samle de forskellige indsatser på området og fordele midler mellem eksisterende og nye værktøjer, så de giver størst lokal værdi og tilgodeser de lokale behov samt kommunale ambitioner og mål. Der kan blive behov for justeringer af definerede værktøjer i strategien eller for at tilføje et ekstra værktøj for at sikre de bedste rammer for kommende lokale projekter.

   

  Da der forventes at være et betydeligt træk på personaleressourcer, anbefaler forvaltningen at der reserveres minimum 8 % til administration af puljen til at understøtte projekter i forskellige faser, herunder modning, udvikling, rådgivning og generel administration.

   

  Forvaltningen anbefaler, at midlerne til engangsaktiviteter og projekter i landdistrikterne på 4 mio. kr. frigives til prioritering og udmøntning i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, primært inden for rammerne af Strategi for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler.

   

  I 2022 evalueres anvendelsen af midlerne med henblik på at vurdere anvendelse og behovet for midlerne til aktuelle og kommende projekter.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten i budget 2022 – 2025 afsat rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2022 til engangsaktiviteter og projekter i landdistrikterne.

   

  Strategien er blandt andet med til at samle de forskellige indsatser, der giver mulighed for statslig refusion, så refusionsmulighederne kan udnyttes optimalt og indsatserne kan koordineres bedst muligt. Der er mulighed for statslig refusion ved flere af værktøjerne fra den statslige Landsbypulje.

   

  Forvaltningen vil i første halvdel af 2022 vurdere, om det er hensigtsmæssigt at samle projekterne Engangsaktiviteter og Landsbyforskønnelse, idet begge primært administreres inden for rammerne af Strategi for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler.

   

  Midlerne har overførselsadgang til 2023.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til engangsaktiviteter og projekter i landdistrikter, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022, som frigives og,

  at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til at udmønte de 4 mio. kr.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 06-01-2022

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/33355, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med de på budgettet afsatte landsbyforskønnelsesmidler og den på Vækstudvalget for Land og By 02. september 2021 vedtagne strategi for anvendelse af landsbyforskønnelsesmidler fremlægges her retningslinjer til det nye værktøj bygningsfornyelse. Udvalget skal i denne sag tage stilling til retningslinjer for støtte til bygningsfornyelse, samt forvaltningens bemyndigelser.

   

  Formålet med bygningsfornyelses-initiativet er at understøtte en positiv udvikling i byer på under 4.000 indbyggere og i det åbne land, herunder at istandsætte klimaskærme på bygninger som skæmmer lokalsamfundene, så disse forskønnes, samt at sikre og hæve bevaringsværdierne i landdistrikterne.

   

  Støtten ydes udelukkende til istandsættelse af klimaskærmen, herunder facader, tage, vinduer og døre på nedslidte bygninger fra før 1960, med følgende status:

  -         Private udlejningsboliger

  -         Ejer- og andelsboliger som bebos af ejeren

  -         Erhverv som er beliggende i samme bygning som en af overstående

   

  For at sikre at midlerne gør størst mulig gavn i lokalsamfundene, vil ansøgninger inden for følgende kategorier blive prioriteret først ud fra en samlet konkret vurdering af effekten:

  -         Istandsættelse af bygninger med en synlig beliggenhed i områder med områdefornyelser (Bygninger som er beliggende direkte ud til områdefornyelses indsatser for eksempel et torv, en sti eller lignende prioriteres højt).

  -         Istandsættelse af bevaringsværdige bygninger med en synlig beliggenhed eller som har en særlig arkitektonisk, miljømæssige eller kulturhistorisk værdi, som ikke hører under Bygningsforbedringsudvalget (Det vil sige bevaringsværdige private udlejningsejendomme eller ejendomme med blandet bolig og erhverv).

  -         Istandsættelse af bygninger med en synlig beliggenhed, hvor en istandsættelse vil betyde et væsentligt løft for området eller lokalsamfundet.

   

  Støtten ydes som et kontant tilskud. Der kan ydes støtte på op til 50 % af de støtteberettigede udgifter. Det er dog en konkret vurdering i hver enkelt sag.

   

  Der vil blive stillet krav til materialer, udseende og udførelse med mere.

  Det er et krav at istandsættelsen sikrer eller øger bygningens bevaringsværdi. Praksis for støtte kan lægge sig op af praksis fra Bygningsforbedringsudvalget.

   

  Det er fortsat muligt at kommunen kan opkøbe ejendomme med henblik på istandsættelse.

   

  Endvidere indstilles til at forvaltningen bemyndiges til at behandle sager med tilsagn på 0,100 mio. kr. eller derunder.

  Lovgrundlag

  Retningslinjerne tager udgangspunkt i Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at retningslinjer for udmøntning af bygningsfornyelse under landsbyforskønnelsespuljen godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at behandle sager med tilsagn på 0,100 mio. kr. og derunder.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 06-01-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8304, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  Der er indkaldt idéer og forslag jf. Planlovens §23c fra den 15. juni – 27. juli 2021 forud for udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 51 og Lokalplan nr. 146 for et større solenergianlæg ved Svejlund, vest for Hellevad. Samtidig har der været forslag til afgrænsning af miljøvurdering af planerne samt miljøkonsekvensrapport af det konkrete projekt i høring. Den 28. juni 2021 blev der afholdt et borgermøde om projektet og den nærværende planlægningsproces. Der er modtaget i alt 23 høringssvar i høringsperioden.

   

  Der vedlægges et høringsnotat, hvor de indkomne høringssvar er resumeret og kommenteret af forvaltningen. Høringsnotatet er vedlagt som bilag 1. Som bilag 2 vedlægges kortbilag der viser den afgrænsning som har været i forudgående høring.


  En række borgere foreslår, at der ikke arbejdes videre med planerne. De mener planen er i uoverensstemmelse med kommuneplanen, til gene for landbrugsinteresserne, landskabet og naturen og indebærer risici for mennesker og dyr. Der er bekymring for faldne ejendomspriser, fraflytning, lukning af skole og institutioner. Ligeledes er der bekymring for støj og trafik i anlægsfasen og der stilles spørgsmål ved om projektet bidrager til flere arbejdspladser i lokalområdet.
   

  Mulighed a
  Der arbejdes videre med planlægningen af solenergianlægget. Forvaltningen vurderer, at en række forhold skal vurderes nærmere i miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport og at planforslaget skal indeholde bestemmelser som i videst muligt omfang tilgodeser høringssvarene.

   

  Mulighed b

  Der arbejdes ikke videre med sagen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at der arbejdes videre med mulighed a, og

  at høringsnotatet tages til efterretning og lægges til grund for det videre arbejde.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 06-01-2022

  1. udsat idet sagen sendes retur til forvaltningen til yderligere belysning, og
  2. at taget til efterretning.
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/15607, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Kommuneplantillæg nr. 53 og et forslag til Lokalplan nr. 148 Område til erhverv, idræts- og fritidsformål ved Vestvejen og forslag til Kommuneplantillæg nr. 53 har været offentligt fremlagt fra den 5. oktober 2021 til 30. november 2021.

  Lokalplanen åbner mulighed for at etablere idræts- og fritidsformål samt lettere erhverv i et område ved Vestvejen. Området er beliggende syd for Lille Kolstrup og Rødekro-Aabenraabanen. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om opføre en padeltennishal på ejendommen Vestvejen 174. Med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 148 aflyses gældende Lokalplan M71 inden for området.
   

  I løbet af høringsperioden indkom der ingen indsigelser eller høringssvar til planforslagene. Museum Sønderjylland og Banestyrelsen meddelte, at de ikke gør indsigelse eller havde bemærkninger til planforslagene.
   

  Byrådet besluttede på baggrund af en screening af planforslagene efter miljøvurderingsloven, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering har kunnet påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. Afgørelsen blev ikke påklaget inden klagefristens udløb.
   

  Der orienteres herved om, at Lokalplan nr. 148 og kommuneplantillæg nr. 53 den 15. december 2021 er vedtaget endeligt af forvaltningen og offentliggjort den 15. december 2021. Vedtagelsen er sket i henhold til bemyndigelsesplanen, der giver mulighed for, at forvaltningen kan vedtage lokalplaner og kommuneplantillæg endeligt, hvis der ikke er indgået indsigelser. Der følger også af planlovens § 27 stk. 1, at hvis der ikke rettidigt er indsendt indsigelser, kan planforslag vedtages endeligt inden 4 uger fra indsigelsesfristens udløb.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.030.E i Kommuneplan 2015. Området er udlagt til erhvervsformål. Med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 53 er området inddraget i et nyt rammeområde 1.1.239.M. Området er fremover udlagt til blandede formål i form af erhverv og idræts- og fritidsformål.
   

  Området er omfattet af lokalplan M71. Lokalplan M71 er aflyst inden for Lokalplan nr. 148 i forbindelse med den endelige vedtagelse.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 06-01-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/17750, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Planklagenævnet har den 8. december 2021 meddelt, at der ikke gives en klager medhold i klagerne over kommuneplan nr. 40 og Lokalplan nr. 137 Del af Rødekro Bymidte. Det betyder at kommuneplantillægget og lokalplanen fortsat er gældende.

   

  Klagen var indgivet af en borger den 7. juni 2021. I denne afgørelse har Planklagenævnet behandlet følgende spørgsmål:
   

  Om lokalplanen er i strid med kommuneplanen, jf. planlovens § 13, stk. 1, nr. 1.

  Om kommunen har hjemmel til at vedtage en lokalplan, der strider mod en tidligere lokalplan.

   

  Planklagenævnet kunne ikke behandle spørgsmålet om bebyggelsesmuligheder og værdiforringelse. Planklagenævnet kunne ligeledes ikke behandle spørgsmålet om planerne skulle være i strid med Udviklingsplanen for Rødekro, idet en sådan udviklingsplan ikke er omfattet af planloven, herunder regler om offentlighedsfase, og at en udviklingsplan ikke er bindende for kommune- og lokalplanlægningen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 06-01-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 blev arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen igangsat. Den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet, programmet er efterfølgende sendt til Ministeriet der i maj 2017 godkendte programmet.

   

  På mødet vil der blive orienteret om status på områdefornyelsen. Orientering om områdefornyelsen indgår fremover som fast punkt på Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikters møder.

   

  Orientering om områdefornyelsen vil, i de tilfælde der er et beslutningspunkt om Områdefornyelse Nord på dagsordenen, indgå i dette.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 06-01-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Som fast punkt på Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter indgår en orientering om status for områdefornyelser i byer uden for Aabenraa, På nuværende tidspunkt drejer det sig om Løjt, Tinglev og Bolderslev.

   

  Endvidere orienteres om kommunens arbejde med udviklingsperspektiver og landdistrikt-arbejde.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 06-01-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • .

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 06-01-2022

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”godkend”.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 06-01-2022

  -