Beslutningsprotokol

torsdag den 5. maj 2022 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
Medlemmer: Dorte Soll, Kurt Asmussen, Egon Madsen, Anders Koch-Hørlyck, Thomas Andresen, Søren Frederiksen , Susanne Provsgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
   torsdag den 5. maj 2022 kl. 15.30

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen Plan, Teknik & Miljø giver en introduktion til to temaer, der ligger i udvalgets ressortområde:

   

  Ejendomme v/ Jesper Juhl Kristensen

  Støttet byggeri v/ Tom Wienke

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  På det konstituerende møde den 8. december 2021 godkendte udvalget den politiske mødekalender for 2022.

   

  På grund af forfald fra formanden forslår forvaltningen at udvalgsmødet den 11. august 2022 flyttes til den 18. august 2022 kl. 15.30

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at mødet den 11. august 2022 flyttes til den 18. august 2022 kl. 15.30.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12970, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2022 udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i året pr. 31. marts.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger:

   

  1. Omplaceringer inden for eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag omhandler driften.

   

  Plan, Teknik & Miljø har i samarbejde med Budgetenheden foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2022 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Der foreslås i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022 ingen tillægsbevillinger med påvirkning af kassebeholdning eller tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg. Der er således ingen bevillingsmæssige ændringer til budgettet.

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 3 bevillingskontrolsager vedrørende driften (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Derudover vedlægges noter med status på de enkelte politikområder (bilag i3). Endelig vedlægges en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 31. marts 2022 (bilag i4).

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Økonomi og afledt drift

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har pr. 31. marts 2022 et korrigeret budget på 165,559 mio. kr. og et forbrug på 37,778 mio. kr.

   

  Budgettet for 2022 forventes samlet set overholdt for Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen om bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022 vedrørende drift tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12970, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2022 udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i året pr. 31. marts.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger:

   

  1. Omplaceringer inden for eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag omhandler anlæg.

   

  Plan, Teknik & Miljø har i samarbejde med Budgetenheden foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2022 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Der er i sagens bilag vedlagt en statusbeskrivelse for hvert enkelt anlæg (A2).

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Økonomi og afledt drift

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har for skattefinansierede anlæg pr. 31. marts 2022 et korrigeret anlægsbudget på 114,370 mio. kr.  og et forbrug på -1,647 mio. kr.

   

  Ud af udvalgets 45 projekter forventes 23 projekter afsluttet i 2022. Der søges ikke om overførsel til 2023 i denne bevillingskontrol. Eventuel overførsel til 2023 afventer bevillingskontrollen 30. september 2022.

   

  Der er tre projekter, hvor der aktuelt forventes et mindreforbrug i 2022:

  -         Renovering toilet Padborg og Genner, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,103 mio. kr.

  -         Udviklingsplan byfornyelse, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,240 mio. kr.

  -         Strandpromenaden etape 3, Sydhavn, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,200 mio. kr.

   

  Mindreforbruget på 0,543 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet Renovering toilet Padborg og Genner, Udviklingsplan byfornyelse samt Strandpromenaden etape 3, Sydhavn, foreslås tilført anlægspuljen under Økonomiudvalget, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

   

  Samtlige bevillinger forventes overholdt.

   

  Der er inden for Jordforsyningsområdet i alt 14 projekter, og et korrigeret budget på 16,867 mio. kr. med et forbrug pr. 31. marts 2022 på 0,190 mio. kr.

   

  Bevillingerne forventes at blive overholdt.

   

  Ud af udvalgets 14 projekter forventes 6 projekter afsluttet i 2022.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at den vedlagte statusbeskrivelse pr. 31. marts 2022 for de enkelte anlæg tages til efterretning, og

  at mindreforbruget på 0,543 mio. kr. vedrørende anlægsprojekterne Renovering toilet Padborg og Genner, Udviklingsplan byfornyelse samt Strandpromenaden etape 3, Sydhavn, tilføres anlægspuljen under Økonomiudvalget, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  1. at taget til efterretning,
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/10128, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på mødet den 8. marts 2022 udmeldt driftsrammer for budget 2023 – 2026.

   

  Den udmeldte driftsramme svarer til 99,5% af rammen for budget 2022 overslagsår 2023-2025 korrigeret for efterfølgende byrådsbeslutninger. Der er indarbejdet et effektiviseringskrav på 0,5% svarende til i alt 13,9 mio. kr., som er fordelt ligeligt på alle udvalg. Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikters andel af effektiviseringskravet udgør 0,823 mio. kr. årligt.

   

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter skal senest den 10. juni 2022 aflevere et budgetbidrag i balance i forhold til den udmeldte ramme. I det omfang, at der konstateres driftsudfordringer i budgetrammen, skal de håndteres inden for udvalgets egen ramme og udmøntes i det bidrag, som afleveres i juni måned.

   

  Udvalget har samtidig mulighed for, at udarbejde forslag til driftsønsker på op til 13,9 mio. kr. årligt. Driftsønskerne indgår i prioriteringen i forhandlingsfasen efter sommerferien.

   

  På driftssiden er opgaven for Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter således, at

   

  -         udarbejde et budgetbidrag, der svarer til den udmeldte ramme inklusiv effektiviseringskrav på 0,5%,

   

  -         udarbejde forslag til driftsønsker på op til 13,9 mio. kr., og

   

  -         udarbejde specielle bemærkninger til budgetbidraget.

   

  På anlægssiden er der ikke udmeldt rammer for anlæg. Udvalgene afleverer eventuelle forslag til akutte projekter, som ikke er omfattet af den eksisterende investeringsoversigt. Forslagene må ikke indeholde ønsker til nye projekter, men alene indeholde forslag, hvor der er fejl og mangler på den eksisterende investeringsoversigt, eller projektforslag pålagt påbud, som skal løses inden for det kommende år.

   

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter blev på mødet den 7. april 2022 orienteret om rammeudmeldingen for 2023 – 2026 og budgetprocessen. Til udvalgets 1. behandling af budgetbidraget for 2023 – 2026 vedlægges budgetnotat af 25. april 2022 med underbilag, hvoraf der fremgår:

   

  -         det samlede basisdriftsbudget 2023 – 2026 inkl. budgetforudsætninger,

  -         forslag til udmøntning af effektiviseringskrav på 0,5%, og

  -         forslag til driftsønsker på udvalgets område.

   

  Der vurderes ikke at være udfordringer i Udvalget Plan, Teknik og Landdistrikters basisbudget for 2023 - 2026, som skal håndteres inden for udvalgets samlede ramme.

   

   

   

  Der foreligger endvidere ikke forslag til akutte anlægsprojekter inden for udvalgets område, eller projekter på den eksisterende investeringsoversigt, hvor der er konstateret fejl og mangler.

   

  De specielle bemærkninger til budgettet for 2023 – 2026 samt udkast til takster vil blive forelagt ved 2. behandlingen af budgetbidraget på mødet den 2. juni 2022.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Indstilling

   

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

   

  at oplæg til budgetbidrag 2023 – 2026 for Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, jf. vedlagte notat af 25. april 2022 inkl. underbilag, drøftes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Drøftet idet følgende effektiviseringsforslag justeres: materialepulje udgår, blomsterløg udgår, vild med vilje justeres til 423.000 kr.

   

  I forhold til udvidelsesønsker arbejdes der videre med omstilling i kollektiv trafik, herunder flextrafik i Rødekro/Aabenraa, udvendig bygningsvedligehold samt vejbelysning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40461, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter at godkende mobilitetsplanen for Aabenraa Kommune.

   

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 1. december 2021 at sende et forslag til mobilitetsplan i offentlig høring i 8 uger, samt til bemærkninger i en række fagudvalg. Høringsudgaven af mobilitetsplanen er vedlagt.

   

  Planudkastet blev sendt direkte til en række stående udvalg, lokalråd og borgerforeninger, Handicaprådet, Seniorrådet og nabokommunerne.

   

  Der er indkommet 22 høringssvar, som i vedlagte bilag er gengivet og kommenteret af forvaltningen, herunder med forslag til om mobilitetsplanen bør justeres på baggrund af høringssvaret.

   

  Flere høringssvar indeholder meget konkrete ønsker, der vil blive behandlet som øvrige henvendelser om anlægs- eller driftsmæssige forhold.

  Andre høringssvar taler mere direkte ind på det overordnede niveau som planen repræsenterer.

   

  Med godkendelse af mobilitetsplanen vil Aabenraa Kommune få en bredt forankret rammeplan for indsatser på mobilitetsområdet. Planen vil være retningsgivende for eksempel for en fornyet planlægning for cykelfremme og cykelstier, eller ved revision af kommunens servicekriterier for kollektiv trafik.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at mobilitetsplanen godkendes endeligt, med de justeringer der fremgår af oversigten over høringssvar.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 07-04-2022

  Drøftet, idet sagen sendes retur til forvaltningen med henblik på at indarbejde seniorrådets høringssvar tydeligere.

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Med henblik på endelig godkendelse af mobilitetsplanen genforelægges planen.

   

  Seniorrådets høringssvar indeholder en del konkrete forslag, som alle kan rummes i det eksisterende planforslag. Det fremgår af sammenfatningen af høringssvar.

   

  Ved kommende politiske eller administrative beslutninger kan der derfor tages højde for mange af Seniorrådets forslag, også inden for mobilitetsplanens rammer.

   

  Andre dele af Seniorrådets høringssvar relaterer sig godt til planens strategiske niveau. For eksempel har Seniorrådet flere steder fokus på kollektiv trafik, og rådet savner et særligt fokusområde om ældre, eller andre som er svækkede eller bevægelseshæmmede. Yderligere kritiserer Seniorådet visionen om at ”alle skal cykle”, idet visionen ikke er brugbar for bevægelseshæmmede personer.

   

  Derfor foreslår forvaltningen, at mobilitetsplanen justeres, så der sættes yderligere fokus på at den kollektive trafik kan løse en mobilitetsudfordring for bevægelseshæmmede, ligesom det præciseres, at visionen ”alle skal cykle” kun har relevans for dem, der fysisk er i stand til at cykle.

   

  I bilaget med oversigt og sammenfatning af høringssvar er forvaltningens forslag til en mere tydelig indarbejdelse af Seniorrådets høringssvar nu indsat med fed skrift, idet sammenfatningen i øvrigt er uændret, og svarende til det bilag der blev fremlagt på udvalgets møde d. 7/4 2022.

  Teksten i selve mobilitetsplanen er ikke ændret endnu, men afventer den endelige godkendelse af planen.

   

  Ændringsforslagene omfatter en tilkendegivelse og en anerkendelse af, at visionen om, at aktiv transport skal være det naturlige valg, rimeligvis ikke kan gælde personer som fysisk ikke er i stand til at transportere sig aktivt. Dette indskrives i det indledende afsnit om planens mission og vision.

  Desuden foreslår forvaltningen at tilføje et nyt tiltag nr. 32, om servicekriterier for kollektiv trafik, hvilket åbner for genovervejelser om de eksisterende servicekriterier, og herunder om hvorvidt disse er dækkende for personer som er bevægelseshæmmede.

   

  Den tydeligere indarbejdelse af Seniorrådets høringssvar imødekommer også høringssvar fra Ældresagen, Social- og Seniorudvalget og Handicaprådet.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/16677, Sagsinitialer: TSN

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til forlængelse af Lundsbjerg Industrivej 49-67.

   

  En sidevej til Lundsbjerg Industrivej skal forlænges mod syd, da det sydøstlige grundstykke for enden af vejen er blevet solgt. Det er derfor nødvendigt at forlænge sidevejen med 40 m, for at sikre vejadgang til den sydvestlige, og endnu ikke solgte erhvervsgrund.

   

  Vejen anlægges som eksisterende vej, med 7 m kørebane med kantstensbegrænsning.

   

  Der etableres vejafvanding og én ekstra vejbelysningsmast.

   

  Anlægsudgiften er anslået til 0,4 mio. kr.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2022-2025, jordforsyning, afsat 2,0 mio. kr. i 2022 til Erhvervsformål, rammebeløb.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til projektet ”Forlængelse af Lundbjerg Industrivej 49-67”, finansieret af rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. på investeringsoversigten for 2022, ”Erhvervsformål, rammebeløb”, som frigives.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/939, Sagsinitialer: SKNU

  Sagsfremstilling

  Der er behov for at justere ca. 250 adresser i et feriehus-område ved Sandskær på Løjt land. Den vejnavngivning, der løbende er sket i forbindelse med områdets udvikling siden 1970erne, har vist sig at være uhensigtsmæssig, ligesom den heller lever op til retningslinjerne for adressering.

   

  Gennem de senere år har der været flere henvendelser fra ejere, som beretter om feriegæster og ambulancer, som ikke kan finde vej i sommerhusområdet.

   

  Konkret er der behov for ni nye vejnavne med tilhørende ny husnummerering. De berørte sommerhuse udgøres af adresserne Sandskærvej vedrørende husnumrene 162-480 og Løjt Feriecenter 1 vedrørende husnumrene 1-230 samt Løjt Feriecenter 2 vedrørende husnumrene 301-366.

   

  Der henvises til bilag 1 og 2, som viser henholdsvis nuværende og kommende vejopdeling.

   

  Samtlige ejere har været inviteret til et informations- og dialogmøde på Aabenraa Rådhus den 31. marts 2022. Cirka 20 personer deltog. I invitationen blev ejerne opfordret til at indsende forslag til nye vejnavne til området. Mere end 70 nye vejnavne blev foreslået, og disse forslag blev fremlagt og drøftet på informationsmødet ligesom de fremmødte kunne tilkendegive, hvilke forslag de syntes bedst om for eksempel ud fra områdets karakter, benyttelse, historik og så videre.

   

  Efter informationsmødet er dialogen med formændene for områdets ejer- og grundejerforeninger fortsat. 

   

  Med afsæt i tilkendegivelser fra informationsmødet og den efterfølgende dialog foreslås nedenstående vejnavne. Der henvises til bilag 3.

   

  Nyt Vejnavn A = Frederikshøjvej 

  Vejen er opkaldt efter spejderhytten Frederikshøj, opført 1947, der ligger for enden af vejen.

   

  Nyt Vejnavn B = Golfsvinget 

  Vejen er opkaldt efter golfbanen, der befinder sig i umiddelbar forlængelse af vejens forløb.

   

  Nyt Vejnavn C = Løjt Bellevue 

  Dette område har heddet sådan i folkemunde siden opførelsen af sommerhusene begyndte i 2004.

   

  Nyt Vejnavn D = Sandskær Strandvej 

  Dette er områdets eneste vej, der har direkte adgang til havet. Samtidig er vejnavnet, eller en afart deraf, det oftest foreslåede navn fra ejernes side.

   

  Nyt Vejnavn E = J.P. Jungreen Haves Vej 

  Jens Peter Jungreen Have var en lokal billedhugger og landskabsarkitekt. Ud over at have medvirket til udformningen af poppelalleen ved Mølleå og området omkring Aabenraa Stadion, var Junggreen Have også medvirkende til udformningen af landskabet, der blandt andet ligger omkring denne vej.

   

  Nyt Vejnavn F = Skovsøen

  Vejnavnet er foreslået af ejerne, grundet sommerhusenes topografiske placering og udsigten derfra.

   

  Nyt Vejnavn G = Søblik

  Vejnavnet er foreslået af ejerne, grundet sommerhusenes topografiske placering og udsigten derfra.

   

  Nyt Vejnavn H = Frederikshøjvænget

  Vejnavnet er foreslået grundet vejens placering tæt på spejderhytten Frederikshøj og grundet vejens korte forløb, med blot seks sommerhuse.

   

  Nyt Vejnavn I = Stephan Kappels Vej 

  Arkitekten bag de første sommerhuse, der blev opført i perioden 1973-1976 var Stephan Kappel. Han vandt en idekonkurrence i 1966 om en ferieby i Hanstholm Kommune, og brugte sine erfaringer derfra til at designe de huse, som blandt andet ligger langs denne vej.

   

  Forvaltningen anbefaler, at beslutningen om ændrede vejnavne og adresser træder i kraft hurtigst muligt af sikkerhedshensyn, så det sikres for den kommende højsæson med mange gæster i området, at 112-udkald kommer frem på ret vis.

   

  Forinden endelig beslutning kan iværksættes skal der gennemføres en partshøring af hver ejer i området om den påtænkte nye adresse, det vil sige både vejnavn og husnummer. Adresseændringerne forventes at kunne træde i kraft pr. 1. juni 2022.

   

  Alle tre ejer- og grundejerforeningsformænd har udtrykt ønske om, at ændringerne først træder i kraft efter højsæsonen for sommerhusudlejning er overstået for 2022, for eksempel fra årsskiftet 2022/2023. De begrunder deres ønske med det omfattende informationsarbejde, der skal ske til blandt andet udlejningsbureauer, gæster og så videre.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunen afholder udgifter til vejnavneskiltning langs alle vejene, også de private fællesveje. Ejer- og grundejerforeningerne afholder selv udgiften til husnummerskiltning.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ovenstående vejnavne godkendes, og

  at adresseændringerne træder i kraft pr. 1. juni 2022 eller hurtigst muligt derefter.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Godkendt, idet ikrafttrædelsestidspunktet tilpasses grundejernes ønske.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/13033, Sagsinitialer: MLAU

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med opførelse af etageboligbyggeri på Østergade 1A-E, Rødekro er der ansøgt om dispensation fra lokalplan nr. 137, som i § 5.2 foreskriver, at vejadgang til delområde 1 og byggefelt A skal ske fra Østergade. Vejadgang til delområde 2 og 3 skal ske fra Hærvejen. Der må kun etablereres én overkørsel for hver ejendom.

  Der er tidligere meddelt byggetilladelse til etageboligbyggeriet indenfor delområde 1 og byggefelt A med én vejadgang fra Østergade. Hovedparten af de i lokalplanen påkrævede 49 p-pladser til etageboligerne placeres på parkeringsareal i den østlige del af ejendommen. Det er i byggetilladelsen forudsat, at der indbetales til parkeringsfonden for 2 p-pladser, som der ikke kunne findes plads til på arealet.

  Senere har bygherre indsendt ny tegning i forbindelse med tilladelse til cykeloverdækning hen over det rørlagte vandløb, Rødå. Her er der udvidet med én parkeringsplads, således at der nu kun mangler 1 p-plads til at opfylde lokalplanens krav. 

  Bidraget til parkeringsfonden udgør for én p-plads kr. 22.280,96.

   

  Ansøger ønsker, at etablere 3 parkeringspladser ved at udnytte et areal vest for byggefeltet ud mod Hærvejen. Parkeringskravet til etageboligbyggeriet kan derved opfyldes på egen grund. Etablering af de tre parkeringspladser mod Hærvejen forudsætter erhvervelse af et stykke kommunalt vejareal samt dispensation fra lokalplanen til etablering af yderligere en vejadgang for delområde 1 mod Hærvejen.

   

  Ansøger lægger vægt på en helhedsforståelse af områdets indretning til såvel park som boligformål, og har på eget initiativ anmodet om politiets bemærkninger til trafiksikkerheds-spørgsmålet ved forskellige vejadgangsløsninger og fremsendt korrespondancen til Forvaltningen. Politiet har ikke bemærkninger til dette punkt.

   

  Placering af 3 parkeringspladser med egen overkørsel ved den nye bebyggelses gavl mod Hærvejen vil ikke være befordrende for et godt gademiljø ind mod bygningen og byparken. De parkerede biler vil tage indblikket til den kommende bypark, når man færdes på fortovet langs Hærvejen fra nord, ligesom det visuelt vil opleves uden kvalitet med befæstede p-arealer op mod bygningen.

   
  Forvaltningen kan ikke anbefale, at der dispenseres til at øge antallet af vejadgange, herunder at give adgang til Hærvejen. Begrundelsen herfor følger de almindelige principper om, at reducere kompleksitet i trafikbilledet – altså begrænse antallet af trafikale konfliktpunkter af hensyn til fremkommelighed, tilgængelighed og sikkerhed.
  Med en overkørsel nær fodgængerovergang og andre nærliggende overkørsler fra andre ejendomme, vurderer forvaltningen samlet set, at andre alternativer end en dispensation til vejadgang mod Hærvejen er at foretrække og vil kunne opnås af ansøger.
  Forvaltningen har foreslået ansøger en række forskellige løsningsalternativer, herunder indbetaling til parkeringsfonden samt forskellige indretningsmæssige alternativer for at kunne imødekomme lokalplanens parkeringskrav.

   

  Det bemærkes, at der på baggrund af beslutning i Teknik- og Miljøudvalget er indsendt en ansøgning til den statslige cykelpulje om etablering af bedre cykelfaciliteter på Hærvejen på strækningen, hvor der ønskes en ekstra vejadgang.

   

  Samlet set vurderer forvaltningen således, at der bør gives afslag på det ansøgte.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Lovgrundlag

  Udvalget kan jf. § 19 i Planloven dispensere fra bestemmelser i lokalplanen, da det vurderes, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

  Høring/udtalelse

  Der er ikke foretaget naboorientering jf. Planlovens § 20, da forholdet vurderes af underordnet betydning for naboer, organisationer, foreninger og råd.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at der meddeles afslag til det ansøgte.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63699, Sagsinitialer: NMN

  Sagsfremstilling

  Plan, Teknik & Miljø har det seneste års tid modtaget 13 ansøgninger om igangsætning af planlægning for større solenergianlæg på terræn i det åbne land, som ikke er taget politisk stilling til.

   

  I denne sag bedes Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter prioritere, hvilke projekter der skal inddeles yderligere dialog med developere om, hvilke der skal afvente færdiggørelse af igangværende projekter eller afklaring af nationale og regionale interesser og hvilke der ikke skal arbejdes videre med.

  I vedlagte Bilag 1, er de 13 projekter resumeret og kommenteret i forhold til kommuneplanens retningslinjer for arealanvendelsen i kommunen, de interne guidelines Vækstudvalget for Land og By besluttede i september 2020 og Vækstudvalgets beslutninger om dels at evaluere de interne guidelines i september 2022 og beslutningen i december 2020 om, at et projektforslag øst for Fogderup skal afventer at andre projekter i området er etableret.

   

  Generelt er projekterne mangelfulde i forhold til at respektere de offentlige landskabs- og naturinteresser, og de afspejler, at ansøgerne ikke i tilstrækkelig grad er lykkedes med at tilgodese de jordbrugsmæssige interesser gennem jordfordelinger eller nabointeresserne. De projekter der efterfølgende indledes dialog om, vil derfor skulle udvikles på disse områder, forinden der tages stilling til, om der skal indledes en decideret planlægning. Det indstilles, at udvalget forelægges de revidere skitser, og at det er udvalget der beslutter, om skitserne skal lægges til grund for en planlægning.

   

  Flere projekter peger på mulighederne for at anvende lavbundsarealer og derigennem reducere drivhusgasudledningen. Dette vil kunne influere positivt på miljøvurderingerne og generelt understøtte landbrugets og kommunens klimamål. Flere nævner også, at de påtænker at deres solcelleanlæg skal kobles på et PtX-anlæg, som dermed også skal planlægges og opføres, før end den gevinst kan høstes. Et projekt foreslår solcellerne suppleret af en 150 m høj vindmølle. Et projekt foreslår et netop lokalplanlagt projekt udvidet. Et projekt oplyser, at det vil skulle levere elektricitet til biogasanlægget ved Kliplev.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der indledes og fortsættes dialog med ansøgerne om solcelleanlæg ved Bølå og Syd for Tinglev (Padborg Klimapark) og ved Valmont, Hjordkær,

  at stillingtagen til ansøgningen om et solcelleanlæg vest for Korup afventer at de igangværende projekter i den nordvestlige del af kommunen er gennemført,

  at stillingtagen til ansøgningen om et anlæg ved Perbøl afventer at ansøgeren har afklaret den nationale geologiske interesse i området og den regionale råstofinteresse, og Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, og

  at der ikke arbejdes videre med de øvrige ansøgte projekter.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  1. at godkendt,
  2. at ikke godkendt,
  3. at godkendt,
  4. at ikke godkendt idet øvrige projekter prioriteres i forbindelse med evaluering af guidelines med undtaget af Søgård og Hjolderup som der ikke arbejdes videre med.

   

  Kurt Asmussen (S) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/13248, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om indkomne ansøgninger for den første samlede ansøgningsrunde til Landsbyforskønnelse under de to puljer: Landsbyfornyelsesprojekter og Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje. Udvalget skal træffe beslutning om fordeling af støtte til et Landsbyfornyelsesprojekt, samtidig skal udvalget tage principiel stilling til tre potentielle Landsbyfornyelsesprojekter.

   

  Den første samlede ansøgningsrunde udløb den 20. marts 2022. En samlet oversigt over indkomne ansøgninger fremgår af bilag 1. Forvaltningen har vurderet ansøgningerne og har derefter fordelt dem inden for de to ovenstående puljer.
   

  Jævnfør Strategi for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler kategoriseres større projekter, der gennemføres i et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og lokalsamfund som Landsbyfornyelsesprojekter. Mens større og mindre projekter, som kan gennemføres på frivilligt initiativ kan opnå støtte gennem Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje.

   

  En væsentlig forskel på Landsbyfornyelsesprojekter og Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje er altså graden af kommunal involvering. Kommunen spiller en væsentlig rolle sammen med de lokale i Landbyfornyelsesprojekter, mens projekter der kan opnå støtte fra Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje er lokalt drevne projekter, i princippet uden kommunal involvering.
   

  Fordelingen af ansøgningerne til Landsbyforskønnelsesmidler tager afsæt i Strategi for anvendelse af Landsbyforskønnelsesmidler samt Retningslinjer for Landsbyfornyelsesprojekter, som blev godkendt af udvalget den 1. februar 2022. Forvaltningen har modtaget i alt 16 ansøgninger til Landsbyforskønnelse. Heraf vurderer forvaltningen at én ansøgning kan indstilles som værende et Landsbyfornyelsesprojekt. Dette er projektet Holbøl Bypark, som har været igennem en længere udviklingsproces i samarbejde med forvaltningen.

   

  Udsnit af ansøgningsoversigten fra bilag 1

   

  Navn på forening

   

  Projekttitel

  Ansøgers beskrivelse af hvad de søger til

  Ansøgt beløb

  Er projektet et Landsbyfornyelsesprojekt?

   

  Holbøl Foredrags- og Idrætsforening

   

  Holbøl Bypark

  Vi søger midler til Projektstyring og ophævelse af landbrugspligten og sammenlægge matriklerne nr.  367 og 343.

  418.250 kr.

  Ja.

   

  Det er et samarbejdsprojekt, hvor det er af væsentlig betydning for projektet, at der er et kommunalt og lokalt samspil.

   

  Grunden til at det ikke er en micro-områdefornyelse er fordi, at det et ét projekt og ikke flere, og fordi at projektet allerede er langt i proces.

   

  Borgerforeningen for Bylderup Bov på vegne af Ålandet

   

  Projekt i Nolde

   

  Ny bro
  2 shelters
  2 bordbænke
  2 alm bænke

  7 vejviserstolper

  1 infoskilt

  183.062,50 kr.

  Måske (Principiel stillingtagen på udvalgsmødet den 5. maj). 

   

   

  Projektet er en del af områdefornyelsen i Ålandet.

   

  Slogs Herreds Hus

   

  Fornyelses- og forskønnelsesprojekter i Slogs Herreds Hus

   

  Vi søger puljen for Landbyfornyelsesprojekter om støttemidler til at modernisere og energioptimere vores lokaler og faciliteter i vores eksisterende mødested udfra den vedlagte ansøgning og projektbeskrivelse

  1.123.023 kr.

  Måske (Principiel stillingtagen på udvalgsmødet den 5. maj). 

   

  Bruges af flere forskellige lokale foreninger til kulturelle og sociale arrangementer.

   

  Et supplement til områdefornyelsen i Ålandet.

   

  Bjerndrup udviklingsråd

   

  Bjerndrup Iværksætterhus

  Til udvendig renovering og istandsættelse af tag og facader på eksisterende bygning.

   

  1.352.250 kr.

   

   

   

  Nej (Principiel stillingtagen på udvalgsmødet den 5. maj). 

   

  Iværksætterhuset er ikke bare et traditionelt forsamlingshus, men et sted som indeholder nye funktioner, som understøtter nye fællesskaber i landsbyen og som alle har adgang til.

   

   

   

   

  Holbøl Bypark har søgt om et samlet beløb på 0,418 mio. kr. til projektstyring og rådgivning og forvaltningen anbefaler, at der bevilliges 0,418 mio. kr. således at der kan arbejdes videre med projektet, som allerede har midler til en stor del af anlægget fra andre fonde.

  Det forventes at Holbøl Foredrags- og Idrætsforening vil søge puljen igen til anlæg.

   

  Forvaltningen vurderer, at der er yderligere tre ansøgninger, som også har potentiale til at blive kategoriseret som Landsbyfornyelsesprojekter, men det forudsætter en principiel stillingtagen til indholdet i de tre projekter. Det drejer sig om et projekt i Nolde (Ålandet), Slogs Herred Hus og Bjerndrup Iværksætterhus.

   

  1). Projektet i Nolde (Ålandet) har søgt om midler til en ny bro, shelters, bordbænke med mere. Forvaltningen vurderer at formålet med projektet i Nolde spiller godt sammen med formålet i områdefornyelsen i Ålandet, og vil kunne supplere denne. Det vurderes samtidig, at det vil være en fordel, hvis projektet i Nolde koordineres med øvrige tiltag i områdefornyelsen, så der opnås helhed og sammenhæng.

   

  Forvaltningen vurderer omvendt, at projektet også naturligt kan indtænkes som en del af selve områdefornyelsen i Ålandet og dermed finansieres indenfor dette budget.

  Ulempen derved er, at områdefornyelsen ikke er så langt i processen og der vil derfor være en længere tidshorisont for anlæg af de enkelte elementer.

   

  Med baggrund i ovenstående, anbefaler forvaltningen, at projektet defineres som et Landsbyfornyelsesprojekt (samarbejdsprojekt). Næste skridt vil være at forvaltningen foretager en samlet vurdering med afsæt i prioriteringskriterierne (efter samme metode som Holbøl Bypark i bilag 1), som er godkendt af Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 1. februar 2022 med henblik på en politisk beslutning om man vil imødekomme ansøgningen og ansøgte beløbsstørrelse.

   

  2). Slogs Herred Hus har søgt om midler til at modernisere og energioptimere lokaler med formål om at forny og forskønne de nuværende lokaler og faciliteter i Slogs Herreds Hus. Der oplyses i ansøgningen at bygningen i stort omfang bruges af flere forskellige lokale foreninger til forskellige aktiviteter og socialt samvær.

   

  Dog er Slogs Herred Hus en selvejende institution i lighed med forsamlingshuse og har derfor mulighed for at søge støtte gennem Forsamlingshuspuljen. Der er i 2022 afsat 0,450 mio. kr. i Vedligeholdelsespulje for forsamlingshuse som hører under Kultur- og Fritidsudvalget. Af Forsamlingshuspuljens kriterier fremgår det at puljen alene kan støtte almindelige vedligeholdelsesopgaver og reparationer samt energiforbedringer i eksisterende forsamlingshus. Puljen kan ikke søges til udvidelse og større ombygninger.

   

  På baggrund af ansøgningen fra Slogs Herred Hus vurderer forvaltningen, at det ansøgte projekt kan komme i betragtning som et projekt under Forsamlingshuspuljen. Ansøger har dog oplyst, at forsamlingshuspuljen ikke er søgt blandt andet fordi beløbet over stiger de 0,450 mio.kr. der er afsat til puljen.

   

  Forvaltningen anbefaler, at det på baggrund af dialog med ansøger afklares om der er udviklingspotentialer, som gør at projektet er mere end et vedligeholdelsesprojekt.

  Næste skridt vil være at forvaltningen på baggrund af dialogen med ansøger, foretager en samlet vurdering med afsæt i prioriteringskriterierne (efter samme metode som Holbøl Bypark i bilag 1), som er godkendt af Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 1. februar 2022 med henblik på en politisk beslutning om man vil imødekomme ansøgningen og ansøgte beløbsstørrelse.

   

  Forvaltningen ønsker at udvalget tager en principiel beslutning om hvorvidt ansøgninger fra forsamlingshuse og andre selvejende institutioner kan kategoriseres som Landsbyfornyelsesprojekter med baggrund i at der også er en Forsamlingshuspulje. Forvaltningen anbefaler, at ansøgninger fra forsamlingshuse og selvejende institutioner ikke udelukkes fra at kunne komme i betragtning som Landsbyfornyelsesprojekter, medmindre der alene er tale om vedligeholdelsesprojekter. Som det også fremgår af Strategien for anvendelse af landsbyforskønnelsesmidler, er der en ikke afklaret snitflade mellem strategiens værkstøjer og Forsamlingshuspuljen.

  Næste skridt vil være at forvaltningen afklarer snitflader til Forsamlingshuspuljen parallelt med behandling af næste ansøgningsrunde.

   

   

  3). Bjerndrup Iværksætterhus har søgt om midler til udvendig renovering og istandsættelse af tag og facader på en gammel købmandsgård, som skal omdannes til et iværksætterhus.

   

  Bjerndrup Iværksætterhus kan ikke søge om støtte ved Forsamlingshuspuljen, da det ikke er et traditionelt forsamlingshus, men en anden form for et fælles mødested under tag.

   

  Forvaltningen vurderer, at projektet vil være til stor gavn for byen og oplandet, da det vil understøtte nye funktioner og fællesskaber i landsbyerne og være et sted som alle har adgang til.

   

  Forvaltningen ønsker at udvalget tager en principiel beslutning om hvorvidt projekter som Bjerndrup Iværksætterhus, kan defineres som et projekt der kan søge om landsbyforskønnelsesmidler.

   

  Forvaltningen anbefaler, at projektet godt kan søge om landsbyforskønnelsesmidler via Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje. Næste skridt vil være, at forvaltningen sammen med Vurderingsgruppen foretager en samlet vurdering af projektet med henblik på en politisk beslutning, om man vil imødekomme ansøgningen og ansøgte beløbsstørrelse.

   

  De øvrige 12 projekter vil blive vurderet og behandlet under projektkategorien Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje, der udmøntes af Vurderingsgruppen ved beløb under 0,100 mio. kr. Ved beløb over 0,100 mio. kr. er det Udvalget for Plan Teknik og Landdistrikter, der træffer beslutning om udmøntning på baggrund af indstilling fra Vurderingsgruppen.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

   

  Økonomi og afledt drift

  Den 26. januar 2022 blev midlerne til Landsbyforskønnelse og midlerne til Engangsaktiviteter og projekter i landdistrikterne frigivet. Der er i 2022 en samlet bevilling på 3,0 mio. kr. til landsbyforskønnelse og tilsvarende en bevilling på 4,0 mio. kr. til engangsaktiviteter, svarende til i alt 7,0 mio. kr.

   

  Den 1. februar fordelte udvalget midlerne mellem henholdsvis Nedrivning, Bygningsfornyelse, Landsbyfornyelsesprojekter, Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje og Bygningsforbedringsudvalget. Se bilag 2.

   

  Som det fremgår af bilag 2, er der af midlerne til Landsbyforskønnelse og til Engangsaktiviteter og projekter i landdistrikterne under ét allokeret 3,930 mio. kr. til landsbyfornyelsesprojekter i 2022. Ved bevilliget tilskud i puljerunde 1 på 0,418 mio. kr. er der et samlet restbudget i 2022 på 3,511 mio. kr. til Landsbyfornyelsesprojekter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at projektet Holbøl Bypark godkendes som værende et Landbyfornyelsesprojekt,

  at fordelingen af støtte til Landsbyfornyelsesprojektet Holbøl Bypark på 0,418 mio. kr. godkendes,

  at forvaltningen foretager en samlet vurdering af projektet Nolde (Ålandet) med afsæt i prioriteringskriterierne for Landsbyfornyelsesprojekterne, med henblik på en politisk beslutning om man vil imødekomme ansøgningen og ansøgte beløbsstørrelse,

  at forvaltningen foretager en samlet vurdering af projektet Slogs Herred Hus med afsæt i prioriteringskriterierne for Landsbyfornyelsesprojekterne, med henblik på en politisk beslutning om man vil imødekomme ansøgningen og ansøgte beløbsstørrelse, og

  at forvaltningen vurderer og behandler projektet Bjerndrup Iværksætterhus i forbindelse med behandlingen af projektkategorien Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje, med henblik på en politisk beslutning om man vil imødekomme ansøgningen og ansøgte beløbsstørrelse.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63138, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 16. januar 2020 at igangsætte kommuneplanlægning for et område ved Lykkevej og Løjt Skolegade i Løjt.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 47 til Kommuneplan 2015.

   

  Kommuneplantillægget sikrer at området udlægges til rekreativt område med det formål at sikre en grøn overgang mellem land og by i den sydlige del af Løjt Kirkeby. Efterfølgende kan området kun lokalplanlægges til rekreative formål. Et grønt område vil være i overensstemmelse med Udviklingsplanen for Løjt Kirkeby, hvor området udgør en del af en grøn forbindelse mellem by og land, svarende til den grønne bræmme vest for Løjt.

   

  Forslaget til kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Området er ikke omfattet af en lokalplan. Området ligger i byzone og vil med kommuneplantillæggets vedtagelse forblive i byzone.

   

  Området ligger inden for byzone, men er uden for kommuneplanrammer.

   

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt 7 ideer og forslag. Disse omhandlede mulige typer af rekreative anlæg, mulighed for stiforbindelse, mulighed for bro over vandløb, regnvandsbassin og muligheder for ejendomsudvikling. Idéerne er ikke indarbejdet i planforslagene, idet anvendelsen rekreative formål, godt kan rumme de foreslåede rekreative projekter og anlæg. Derudover er det besluttet politisk på udvalgsmødet for Vækstudvalget for Land og By den 16. januar 2020, at området skal udlægges til rekreative formål. Dermed er der ikke mulighed for projekter til yderligere bebyggelse og ejendomsudvikling.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 47 til Kommuneplan 2015 forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra primo juni til primo august 2022.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 47 for et område ved Lykkevej og Løjt Skolegade, Løjt godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3663, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 2. september 2021 at igangsætte lokalplanlægning for nye fælles fysiske rammer for Center for Job & Uddannelse, Træning & Forebyggelse samt Hjælpemiddelhus på Vestergade 14, Rødekro. Projektet er senere blevet døbt Hærvejshuset.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 141. Formålet med lokalplanen er at sikre mulighed for at der i området kan opføres nyt byggeri til Center for Job & Uddannelse, Træning & Forebyggelse og Hjælpemiddelhus som, sammen med den tilbageværende skolebygning fra 2003, skal fremstå som en samlet bebyggelse. Lokalplanen skal sikre vejadgang fra Vestergade samt gode og sikre forhold for de cyklende og gående, der fortsat skal have mulighed for at færdes igennem området.

   

  Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Området er ikke omfattet af en lokalplan. Området ligger i byzone og vil med lokalplanens vedtagelse forblive i byzone.

   

  Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 2.1.020.D udlagt til offentlige formål i form af generelle offentlige formål, Skole, fritidshjem, bibliotek, ungdomshus, offentlige institutioner, bypark og lignende offentlige formål. Inden for rammeområdet må den maksimale bebyggelsesprocent være 50% af den enkelte ejendom. Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i Bygningsreglementet. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager. Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 15 m. Mod jernbanen skal der støjafskærmes i nødvendigt omfang.

   

  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne.

   

  Området er endvidere udpeget som område til forebyggelse af miljøkonflikter i Kommuneplan 2015. Lokalplanområdet ligger inden for den vejledende konsekvenszone for jernbanestrækningen Lunderskov-Tinglev. Der stilles i lokalplanen krav til afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med trafik- og togstøj samt vibrationer fra Hellevadvej og jernbanestrækningen Lunderskov-Tinglev.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Lokalplan nr. 141 forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra primo juni til primo august 2022.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 141 for Hærvejshuset godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3592, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land & By besluttede den 7. oktober 2021 at igangsætte lokalplanlægning for solenergianlæg nord for Fogderup.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til Lokalplan nr. 147 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2015, Miljøvurdering og §25-tilladelse for et solenergianlæg nord for Fogderup.

   

  Lokalplanen har til formål at sikre en anvendelse til teknisk anlæg i form af solenergianlæg til elproduktion med tilhørende anlæg. Disponeringen af området sikres, således der opretholdes faunapassager og offentlig adgang omkring byggefelterne, som indeholder et afskærmende levende hegn og anlæg til understørrelse af friluftslivet i området.

   

  Området er ca. 118 ha, hvoraf ca. 72,5 ha udnyttes til selve solenergianlægget. Produktionskapaciteten vil være op til 72 MW, hvilket svarer til en forsyning af ca. 17.750 standard-husstandes elforbrug.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af planer og programmer og af det konkrete projekt (tidligere VVM). Planforslagene og det konkrete projektet er vurderet i forhold til en række miljøpåvirkninger, som den ændrede anvendelse kan medføre, herunder hvordan eventuelle negative påvirkninger kan afværge og overvåges. Hertil er der udarbejdet en §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse).

  Forslag til planerne, miljøvurderingen og §25-tilladelsen fremlægges i samme høring.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet er forslag til Kommuneplantillæg nr. 52, der muliggør etablering teknisk anlæg i form af et solenergianlæg til elproduktion.

   

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt 10 ideer og forslag, der blev fremlagt Vækstudvalget for Land og By den 7. oktober 2021.

   

  Området er endvidere udpeget som særligt værdifuldt landbrugsjord og en del af området som økologisk forbindelse i Kommuneplan 2015.

   

  Miljøvurdering af planer og programmer og det konkrete projekt

  Der er foretaget en miljøvurdering af planer og programmer og en miljøvurdering af konkrete projekter.

  For planforslagene er der foretaget en miljøvurdering på emnerne: Natur og Natura2000, overfladevand, grundvand, luft og klima, landskab, friluftsliv og rekreative forhold.

   

  For projektet er der foretaget miljøvurdering, der behandler de samme emner som miljøvurdering af planforslagene samt trafik. Denne del er udarbejdet af bygherre, og vurderingerne heri er således bygherres, jf. reglerne i Miljøvurderingsloven.

   

  Miljøvurderingen konkluderer, at der vil være der vil være en midlertidig visuel påvirkning af lokalplanområdets omgivelser, men at denne mindskes i takt med, at den afskærmende beplantning etablerer sig. Miljøvurderingen forelægger derfor et forslag til overvågningsprogram om, at den afskærmende beplantning overvåges, således at en tilstrækkelig vækst til at opnå sløring for omgivelserne sikres.

  Høring/udtalelse

  Forslag til lokalplan nr. 147 og forslag til kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2015 med tilhørende miljøvurdering af planforslagene og det konkrete projekt og §25-tilladelse forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra primo juni til ultimo august 2022. Der forventes afholdt et borgermøde i løbet af høringsperioden.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 52 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 147 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at miljøvurderingen af planforslagene og det konkrete projektet godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til §25-tilladelsen godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der afholdes et borgermøde i første halvdel af høringsperioden.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6976, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 10. marts 2022 at igangsætte lokalplanlægning for den Kruså Vandmølle på Møllegården 25, Kruså.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 157 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 61 til Kommuneplan 2015.

   

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for nedrivning af den bevaringsværdige gamle vandmølle ved Kruså Møllesø. Dansk Bygningsanalyse udarbejdede i 2012 en rapport, der fastslog at Kruså Vandmølle var slemt misvedligeholdt og der er konstateret både råd og svampeangreb i bygningens trækonstruktion. På den baggrund ønskes vandmøllen nedrevet og erstattet af et rekreativt areal. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af bygningen samt mulighed for bevaring af enkelte karakteristiske dele af vandmøllen.

   

  Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse.

   

  Der er iværksat arbejde med at lave oplæg til reetablering af området i forbindelse med nedrivning af bygning. Vedlagt er bilag med inspirationsfoto til det videre arbejde for den fremtidige reetablering. Der vil senere blive forelagt sag om reetablering af området.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Lokalplan 3/55 for Center-, erhvervs- og boligområde vest for Flensborgvej i Kruså. Området ligger i byzone og vil med lokalplanens vedtagelse forblive i byzone.

   

  Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 3.1.085.F for Kruså Vandmølle og Forsamlingshus udlagt til rekreativt område, friområde med offentlig adgang, boliger og liberale erhverv. Inden for rammeområdet skal de eksisterende bygninger, Kruså Vandmølle og Forsamlingshus, bevares og området må ikke yderligere bebygges. De eksisterende bygninger må ikke udvides og en eventuel ombygning må ikke ændre bygningens helhedskarakter. Eksisterende værdifuld beplantning skal så vidt muligt bevares.

   

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 61, der muliggør nedrivning af Kruså Vandmølle og mindre nybyggeri og anlæg i området.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Lokalplan nr. 157 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 61 til Kommuneplan 2015 forventes sendt i offentlig høring i 4 uger fra primo juni til primo juli 2022.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 61 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 157 for Møllegården 25, Kruså og fremlægges i offentlig høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37582, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Kommunen har ansvaret for at sikre de planmæssige rammer, inden der kan iværksættes en ny udvikling for et område, større bygge og anlægsprojekter mm.

   

  Er et projekt i overensstemmelse med kommuneplanen, skal kommunalbestyrelsen sikre udarbejdelse og fremme et lokalplanforslag. Kommunen kan altid forlange, at projektejeren yder bistand til planlægningen, enten teknisk bistand eller udarbejdelse af lokalplanforslag.

   

  Forvaltningen og Byrådsmedlemmer modtager løbende henvendelser fra borgere og virksomheder om muligheder for igangsætning af lokalplaner for små og store områder. Endvidere er der en række lokalplaner, der fra kommunes side ønskes udarbejdet for at understøtte en given udvikling i et område, eller er et vilkår i forbindelse med et salg.

   

  Den overordnede prioriteringen sker således, at de planer for private og offentlige projektejere, der skaber vækst i form af arbejdspladser, boliger, uddannelser eller lignede har høj prioritet. Samtidig vurderes der på om der er presserende kommunale lokalplaner som ikke bør udskydes, for eksempel nye anlægsprojekter.

   

  Derudover prioriteres lokalplaner, hvor der er krav om udarbejdelse inden for en vis tidsfrist. Det kan ikke undgås, at der er henvendelser eller ønsker om planer som bliver placeret længere nede på prioriteringen, specielt de, der tilgodeser få.

   

  For at give bedre inddragelse af det politiske niveau og sikre et tydeligere politisk mandat i prioritering og igangsætning af lokalplaner vil forvaltningen på mødet give en orientering om igangværende lokalplansager og kommende lokalplaner.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24332, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har den 8. september 2021 givet afslag på yderligere aktindsigt i dokumenter vedrørende det ikke etableret sommerhusområde ved Skarrev. Planklagenævnet har modtaget klage over afgørelsen. Planklagenævnet har den 4. april 2022 meddelt at der ikke kan gives medhold i klagen. Det betyder at kommunens afgørelse er gældende.

   

  Planklagenævnet traf den 3. juni 2020 afgørelse i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af tillæg til Vækststrategi, Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen. Planklagenævnet gav ikke medhold i klagen. Klageren har anmodet om genoptagelse af klagesagen. Planklagenævnet har den 19. april 2022 afslået anmodningen om at genoptage sagen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6021, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Plan, Teknik & Miljø har besluttet, at der ikke nedlægges forbud mod nedrivning efter Planlovens § 14. Der kan således gives tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bygning på Barsmark Bygade 149, 6200 Aabenraa, matr.nr. 105 Barsmark, Løjt.

   

  Beslutningen er truffet med baggrund i, at bygningen i mange år har stået ubeboet og bærer præg af kraftig forfald både ind- og udvendig. Der er tale om et ældre landhus, som ifølge BBR er opført i 1677. Boligen har formodentligt oprindeligt haft stald i den vestlige ende, mens beboelsesdelen har været i den østlige ende. Bygningen står på en sortmalet sokkel med hvid pudset facade. På facaden mod Barsmark Bygade er der fem dobbeltrammede vinduer og en hoveddør. Bagfacaden består af en variation af dobbelt- og enkeltrammede vinduer samt to stalddøre. Landhuset er afsluttet af et stråtag med skorsten i blank murværk. Stråtaget er mod øst afsluttet af halvvalm mens den vestlige ende har helvalm. Mod Barsmark Bygade er der placeret en taskekvist.

   

  Ejer oplyser: Der påtænkes ikke umiddelbart at genopføre en bygning på matriklen, men hæk med videre bevares da grunden vil kunne bruges som nyttehave.

   

  Bygningen kan først nedrives, når Byg, Natur & Miljø har udstedt nedrivningstilladelse.

  Lovgrundlag

  Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (LBK nr. 219 af 06/03/2018), §18 stk. 1 – 5 om nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

   

  Planloven (LBK nr. 1157 af 01/07/2020), §14 om forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan.

  Planmæssige forhold

  Barsmark Bygade 149, 6200 Aabenraa er optaget i Kommuneplan 2015-2026 som bevaringsværdig med en bevaringsværdig på 4. For de bygninger, der har en bevaringsværdi mellem 1-4, og som er udpeget i kommuneplanen gælder: at bygningerne er bevaringsværdige, at bygningerne ikke må nedrives uden byrådets godkendelse og at der i kommende lokalplaner kan fastlægges bevarende bestemmelser for bevaringsværdige bygninger og forbud mod nedrivning.

   

  Kommuneplan 2015-2026 udlægger hele Barsmark Bygade som Bevaringsværdig bystruktur. Der skal vises særlig hensyn over for de bestående bevaringsværdige strukturer og sammenhænge, så nybyggeri, om- og tilbygninger, ændringer eller tilføjelser skal udformes i respekt for den helhed, de indgår i. Der skal tages særlige hensyn til områdets oplevelses- og fortælleværdi.

  Høring/udtalelse

  Materialet har været offentligt fremlagt i perioden fra 24. februar 2022 til 24. marts 2022. Plan, Teknik & Miljø har i høringsperioden modtaget to høringssvar fra ”Byhistorisk Forening” og Museum Sønderjylland. Museum Sønderjylland har efter dialog og besigtigelse tilbagetrukket indsigelsen. ”Byhistorisk Forening” bemærker at bygningen i sig selv ikke har bevaringsværdi, men at bygningen har haft betydning for oplevelsen af gadebilledet og bystrukturen, og at nyt byggeri på denne placering vil skæmme den bevaringsværdige bystruktur.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12568, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen er en orientering om indsendelse af ansøgning, med udgangspunkt i stationen og stationsområdet i Rødekro, om andel i midlerne afsat i forbindelse med Infrastrukturplan 2035.

   

  I april 2022 modtog forvaltningen et høringsbrev fra DSB. Høringsbrevet omhandler muligheden for at ansøge om del i de midler, der blev afsat i forbindelse med vedtagelsen af Infrastrukturplan 2035. Konkret er der afsat 350 mio. kr. i perioden 2022 og frem i en pulje til mere trygge, attraktive og grønne stationsområder. En ansøgning om andel i puljen til et projekt omhandlende stationen og stationsområdet i Rødekro vil være i god tråd med Udviklingsplanen for Rødekro fra 2016, det igangværende arbejde med udarbejdelse af helhedsplan for Rødekro bymidte og en kommende områdefornyelse.

   

  Puljens formål er at gøre stationer på statens jernbanenet mere trygge, attraktive og grønne. Projekter i puljen kan omfatte:

  •         Tryghedsskabende initiativer på stationer, særligt på S-togsstationer i hovedstadsområdet, med udgangspunkt i tryghedsskabelse for flest mulige for de anvendte midler

  •         Initiativer som skal skabe liv og aktivitet på stationer herunder mulighed for at understøtte udviklingen i lokalsamfund uden for de større byer

  •         Initiativer som skal skabe bedre sammenhæng mellem stationsområdet og tilstødende områder med udgangspunkt i projekter, der understøtter forholdene for til- og fra bringer transport til stationen herunder f.eks. cykelparkering og lademuligheder

  •         Initiativer som skal skabe grønnere stationer med udgangspunkt i optimeringspotentiale i forhold til energiforbrug, bæredygtighed og identificeret slid.

   

  Medio maj 2022 er der ansøgningsfrist til puljen, hvorefter DSB vil gennemgå de indkomne høringssvar og vurdere deres potentiale som fremtidige projekter finansieret af puljen. DSB vil i 2022 udarbejde et oplæg til forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 med de projekter, det anbefales at igangsætte en indledende undersøgelse af, og i hvilken takt projekterne skal undersøges.

   

  Grundet den korte tidsfrist for ansøgningen har det ikke været muligt på tidspunkt for udarbejdelsen af sagsfremstillingen at blive mere konkret på indholdet af en ansøgning. I marts 2022 igangsattes arbejdet med udarbejdelse af helhedsplan for Rødekro som en del af Partnerskab for levende bymidter. Helhedsplanen omfatter blandet andet stationsområdet og forslag til omdannelse heraf, hvorfor en ansøgning om andel i puljemidlerne vil tage afsæt i helhedsplanen.

   

  Helhedsplanen udarbejdes i samarbejde med Rødekro Udviklingsråd og Kometbutikkerne, ligesom DSB Ejendomme deltager i arbejdet omkring stationsområdet. I fald andel af puljen tilfalder Rødekro, vil arbejdet ligeledes blive detaljeret og koordineret med ovenstående aktører samt eventuelle andre interessenter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Som fast punkt på Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter indgår en orientering om status for områdefornyelser i byer uden for Aabenraa, På nuværende tidspunkt drejer det sig om Ålandet, Lyreområdet, Kliplev, Løjt, Tinglev, Rødekro og Bolderslev.

   

  Endvidere orienteres om kommunens arbejde med udviklingsperspektiver og landdistrikt-arbejde.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • .

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  • Skæve boliger

   

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”godkend”.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  -