Beslutningsprotokol

torsdag den 8. december 2022 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
Medlemmer: Dorte Soll, Kurt Asmussen, Egon Madsen, Anders Koch-Hørlyck, Thomas Andresen, Søren Frederiksen , Susanne Provsgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
   torsdag den 8. december 2022 kl. 15.30

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Godkendt idet sag 240 udgår.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/19766, Sagsinitialer: TRM

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget behandle og komme med bemærkninger til udkast til erhvervsstrategi for Aabenraa Kommune (se bilag). Erhvervsstrategien er en tværgående strategi, der berører flere forvaltningsområder og derfor får det enkelte udvalg mulighed for at give bemærkninger til de dele, der vedrører deres ressortområde. 

   

  ’Udviklingsstrategien Det Gode Liv – 2035’ er det overordnede strategiske grundlag for de kommende års arbejde med at udvikle Aabenraa Kommune som et godt sted at bo og vokse op, at uddanne sig og drive virksomhed. Erhvervsstrategien går skridtet videre og sætter retning, vision og mål for den kommunale erhvervsindsats. Den viser, hvordan vi kan løfte vores erhvervsindsats og sætter handling bag ordene. Erhvervsstrategien er udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet og for erhvervslivet, og bygger på vores styrkepositioner, udfordringer og potentialer for udvikling. Den er handlingsorienteret og justeres i dialog med erhvervslivet.

   

  Erhvervsstrategien bygger på input fra erhvervskonferencen med deltagelse af lokale virksomheder, interviews med virksomheder samt møder med interesseorganisationer. Input her fra viser, at fire centrale indsatsområder er vigtige at have med i erhvervsstrategien:

   

  1)     Arbejdskraft og bosætning er forudsætninger for hinanden. Aabenraa Kommune skal være et godt sted at arbejde og bo.

   

  2)     Aabenraa Kommune skal som organisation kommunikere mere, og vi skal turde prale mere om vores styrker. Det er derfor et fælles mål for erhvervslivet og Aabenraa Kommune, som organisation, at øge omtalen af alle de gode historier, som skabes af og med de lokale virksomheder.

   

  3)     Der skal mere fokus på erhvervsbetjening, herunder byggesagsbehandling, for når man som virksomhed ønsker at udvide, bygge om eller til, er det vigtigt at komme godt fra start og opleve en effektiv og målrettet service.

   

  4)     Grøn omstilling i det lokale erhvervsliv er centralt for at følge med de nationale og globale strømninger. Yderligere er det vigtigt, at den grønne omstilling giver virksomhederne nye vækst- og udviklingsmuligheder.

   

  Erhvervsstrategiens spor
  Erhvervsstrategien er opdelt i tre spor:

   

  1. Erhvervsvenlighed i top

  Erhvervsvenlighed i top bygger på den lokale erhvervsservice, der ydes gennem blandt andet Business Aabenraa, samt en forbedring af de eksisterende rammevilkår, der ydes af Aabenraa Kommune. En mere systematisk rammesætning omkring Aabenraa Kommunes information og dialogen indgår også som en indsats, der kan styrke erhvervsvenligheden ved at vi inviterer til mere samarbejde og flere partnerskaber.

   

   

  1. Grøn erhvervsudvikling giver overskud og merværdi

  Den grønne omstilling er en mulighedsdagsorden, som vi tager aktivt del i blandt andet ved at skabe rammerne for etablering af VE-anlæg i samspil med investorer. En anden indsats er udvikling af vores erhvervsområder, hvor blandt andet Padborg Vest udvikles til et fyrtårnsprojekt som grønt erhvervsområde.

   

  1. Rekruttering og udvikling starter med det det gode liv

  Aabenraa Kommune arbejder strategisk med at tiltrække nye borgere og sikre, at det er attraktivt at blive boende. Vi arbejder strategisk med at tiltrække større events og skabe et stærkere fundament for en øget turisme.
   

   

  Erhvervsstrategiens indhold og indsatsområder
  Udvalgene bedes give bemærkninger til indhold og indsatser i eget ressortområde.

   

  ?       Arbejdsmarkedsudvalg bedes særligt om bemærkninger til afsnit om erhvervspaneler, samarbejde og partnerskaber, rekruttering og udvikling.

  ?       Børn- og uddannelsesudvalg bedes særligt om bemærkninger til afsnittet rekruttering og udvikling.

  ?       Sundheds- og forebyggelsesudvalget bedes særligt om bemærkninger til afsnit om erhvervspaneler, samarbejde og partnerskaber, rekruttering og udvikling.

  ?       Social- og seniorudvalget bedes særligt om bemærkninger til afsnit om erhvervspaneler, samarbejde og partnerskaber, rekruttering og udvikling.

  ?       Kultur- og fritidsudvalget bedes særligt om bemærkninger til afsnit om erhvervspaneler, rekruttering og udvikling.

  ?       Udvalget for Bæredygtig Udvikling bedes særligt om bemærkninger til afsnit erhvervsvenlighed i top, grøn erhvervsudvikling, rekruttering og udvikling.

  ?       Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bedes særligt om bemærkninger til afsnit erhvervsvenlighed i top, grøn erhvervsudvikling, rekruttering og udvikling.

   

  Med afsæt i fagudvalgenes input arbejdes der frem mod en samlet fremlæggelse i Økonomiudvalget den 13. december 2022 med forbehold for ændring i datoen, såfremt bemærkningerne fra fagudvalgene kræver en større justering af udkast til erhvervsstrategi.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø og Social & Sundhed indstiller,

  at der gives bemærkninger til erhvervsstrategien.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/36905, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Kuben Management A/S har på vegne af BoligSyd fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for opførsel af 9 almene boliger i Bovrup. Med ansøgningen er der fremsendt skitseforslag for boligerne og deres beliggenhed.

   

  Boligerne tænkes opført i tilknytning til BoligSyd’s eksisterende boliger beliggende på Nørrekær 61-79. Boligerne disponeres placeringsmæssigt sådan at der opføres tre boliger umiddelbart syd for, og seks boliger øst for eksisterende afdeling 10. Boligerne opføres som tæt/lav bebyggelse. Det samlede boligareal udgør 840 m2 og fordeles på seks stk. 3 værelses boliger på 90 m2 og tre stk. 3 værelses boliger på 100 m2.

   

  Skema A ansøgningen er baseret på gældende maksimumbeløb for 2022 for alment boligbyggeri for familieboliger (22.255 kr./pr.m2.).  I forbindelse med udarbejdelsen af Skema B, vil anskaffelsessummen blive reguleret jævnfør det senest offentliggjorde maksimumbeløb for alment boligbyggeri for familieboliger. Der ansøges om en samlet godkendelse af Skema A’s anskaffelsessum på 18,694 mio. kr., der fordeler sig således:

   

  Omkostninger (i mio. kr.)

  Skema A

  Grundudgifter, tilslutningsbidrag mv. 

  1,840

  Entrepriseudgifter

  12,871

  Omkostninger

  3,662

  Gebyrer til myndigheder

  0,321

  Samlede anskaffelsessum 

  18,694

   

  Finansiering af anskaffelsessummen sker som følgende:

   

  Finasieringdel (i mio. kr.)

   

  Beboerindskud (2%)

  0,374

  Kommunal grundkapitalindskud (10%)

  1,869

  Låneoptag (88%)

  16,451

  I alt

  18,694

   

  Den årlige husleje estimeres til at udgøre 976 kr. pr. m2. Der svarer til en månedlig husleje på ca. 7.375 kr. for en bolig på 90 m2 og ca. 8.028 kr. for en bolig på 100 m2. Hertil kommer udgifter til forbrug af el, vand, varme samt antenne.

   

  BoligSyd har ikke købt arealet mod syd eller øst på nuværende tidspunkt. Arealet mod syd arbejdes, der på at mageskifte med tilsvarende areal, som BoligSyd har liggende længere mod syd ved plejehjemmet. I samme forbindelse arbejdes der på, at BoligSyd erhverver sig arealet mod øst.

   

  Der er indgået en aftale mellem Dansk Byggeri og BL (Danske Almene Boliger), at der kan ske fravigelser fra AB, ABT og ABR. Fravigelser der har til formål at give boligorganisationen fleksibilitet i processen. Fravigelser skal dog godkendes af Byrådet i forbindelse med skema A.
  Fravigelserne har ingen betydning for den kommunegaranti, der skal stilles eller for den kommunale grundkapital. Fravigelse fremgår af bilag herfor.

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger §115 og §118

  Planmæssige forhold

  Området er lokalplanlagt via lokalplan LP051, der er godkendt 30. maj 2012 af Aabenraa byråd. Der er ikke noget i byggeriet i forhold til lokalplanen, der gør at det ikke kan gennemføres.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2022 er der afsat 1,5 mio. kr. til kommunal grundkapital til almene boliger i Bovrup. Der er derfor en difference på 0,369 mio. kr. op til den kommunale grundkapital på 1,869 mio. kr., der kræves for at boligerne kan opføres.

   

  Udgiften til differencen på 0,369 mio. kr. foreslås finansieret at det ikke disponerede budget til kommunal grundkapital, som udgør 1,651 mio. kr. 

   

  Ud over det kommunale grundkapitalindskud påtager kommunen sig ved godkendelse at stille kommunegaranti for den del af beløbet der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er opført og ejendommen er værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæringen fremsendes af långiver efter godkendelse af skema B og endeligt efter godkendelse af skema C.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller

  at skema A godkendes,

  at der gives kommunal grundkapital på 1,869 mio. kr.,

  at merudgift til kommunal grundkapital på 0,369 mio. kr. finansieres af det ikke disponerede budget til kommunal grundkapital på 1,651 mio. kr.,

  ar der gives tilsagn om kommunegaranti, og

  at fravigelse og tilføjelser til ABR18 og Ab18 godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/7982, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Kuben Management A/S har på vegne af BoligSyd fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C i forbindelse med færdiggørelsen af 12 stk. nyopførte almene familieboliger ved Damms Have i Felsted - BoligSyds afdeling 44. Boligerne er opført som tæt / lav, og består af 12 enheder, hvor der er 6 3-værelses boliger på 90 m2, og 6 4-værelses boliger på 100 m2. Det samlede boligareal er på 1140 m2.

   

  Byrådet godkendte henholdsvis den 29. april 2020 skema A og den 16. december 2020 skema B – begge med en samlet anskaffelsessum angivet til 23,131 mio. kr. Anskaffelsessummen for skema C er tilsvarende 23,131 mio. kr. og byggeregnskabet er godkendt af ekstern revision uden bemærkninger. Der er således ingen ændring i anskaffelsessummen fra skema A til skema C, hvor udviklingen ser således ud:

   

  Oversigt over udvikling fra skema A til skema C. (mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundudgifter

  2,520

   2,224

  2,173

  Entreprise udgifter

  16,116

  17,113

  17,645

  Omkostninger

  4,125

  3,424

  2,966

  Gebyrer

  0,370

  0,370

  0,347

  Anskaffelsessum

  23,131

  23,131

  23,131

   

  Husleje

  Det blev i forbindelse med godkendelse af skema B oplyst, at den gennemsnitlige husleje var estimeret til 917 kr. pr. m2 pr. år eksklusiv forbrug. Det svarer til en månedlig husleje på ca. 6.954 kr. for en 3 værelses lejlighed på 90 m² og ca. kr. 7.560 for en 4 værelses lejlighed på 100 m². Den gennemsnitlige månedlige husleje for skema C angives forsat til 917 kr. pr. m2 pr. år. Eksklusiv forbrug.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. – kapital 9

  Økonomi og afledt drift

  Der er i forbindelse med skema B’s godkendelse udbetalt 2,313 mio. kr. til kommunal grundkapital til Damms Have i Felsted. Da anskaffelsessummen fra skema B til skema C ikke har ændret sig, sker der ikke en efterfølgende regulering af den kommunale grundkapital.

   

  Ud over den kommunale grundkapital har kommunen i forbindelse med skema B stillet kommunegaranti på 63 % af realkreditlån på 19,739 mio.kr., hvilket giver en kommunegaranti på 12,436 mio. kr. Der sker heller ingen ændring heraf, da anskaffelsessummen er den samme fra skema B til skema C.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C med en samlet anskaffelsessum på 23,131 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30821, Sagsinitialer: RBPO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af midler til etablering af grøn parkering ved Kanonbatteriet.

   

  Kronprinsens Batteri blev etableret i 2019 på det grønne areal ved Flensborgvej 125, 6200 Aabenraa. Der er ikke anlagt parkering i forbindelse med etablering af Kanonbatteriet og nærmeste parkeringsmulig er ca. 500 meter derfra. På baggrund af dette, er der i budget 2022 afsat 0,3 mio. til etablering af grøn parkering ved Kanonbatteriet. Det vurderes, at der for disse midler kan etableres en overkørsel og ca. 5 parkeringsbåse. Der er ikke midler til større ændringer på Flensborgvej.

   

  I det bilagte trafiknotat undersøges placeringer til en parkeringsplads ved Kanonbatteriet.

  Plan, Teknik & Miljø bemærker om placeringen, at etablering af yderligere vejadgang på overordnede trafikveje som Flensborgvej nær signalreguleret kryds af trafiksikkerheds- og fremkommelighedshensyn generelt frarådes. Ifølge vejreglerne bør afstanden mellem et signalreguleret kryds og et T-kryds, på en strækning som Flensborgvej være 3-400 meter.

  Notatet beskriver et par alternativer med tilslutning til en nordlig parkeringsplads med adgang fra Flensborgvej-vest. En adgang i den nordlige del af det grønne område kan etableres ca. 160 m fra krydset ved Rugkobbel. Der vil være oversigt til begge sider og der kan etableres en kort venstresvingsbane i den eksisterende spærreflade. Svingbanen bør adskilles fra venstresvingsbanen frem mod krydset ved Rugkobbel med en helle. Etablering af en svingbane og helle er ikke muligt med den nuværende projektøkonomi.

   

  Notatet belyser ydermere en adgang til en østlig parkeringsplads fra Flensborgvej-syd. Her kan opnås oversigt ad Flensborgvej ved udkørsel. Med en afstand på ca. 160 meter til krydset Flensborgvej/Tinglevvej, og en forventning om, at parkeringspladsen primært vil blive brugt uden for spidsbelastningen, vurderes påvirkningen af trafikafviklingen acceptabel. 

   

  Arealet er omfattet strandbeskyttelse. På baggrund af vedhæftede materiale skal Kystdirektoratet ansøges om dispensation til etablering af en parkeringsplads ved Kanonbatteriet.

   

  Plan, Teknik & Miljø har følgende 2 anbefalinger for sagen:

   

  1)     Henset til, at det ikke er trafiksikkerhedsmæssigt hensigtsmæssigt med adgang til parkeringsplads så tæt på et stort kryds ved indfaldsveje, og idet der ikke er tilstrækkeligt budget eller specielt gode trafikale løsninger for etablering af adgang til p-pladser, at de 0,3 mio. kr. tilfalder anlægspuljen.

   

  2)     Alternativt anbefales det, at udgifter til enten løsning syd eller nord for Flensburgvej belyses nærmere i forhold til anlægsøkonomi med henblik på at tage det med til en senere budgetlægning.

   

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten 2022-2025 er der i 2022 afsat et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til etablering af grønne p-pladser ved kanonbatteriet i Aabenraa. Hele beløbet frigives ved enkeltsag.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningen er blevet kontaktet af Byhistorisk forening, som har interesse i projektet realisering og udformning, og der er udpeget kontaktpersoner for gensidig dialog.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at sagsfremstillingens anbefaling 1 godkendes, hvorved de 0,3 mio. kr. tilgår anlægspuljen.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Tilbagesendes til forvaltningen med henblik på en yderligere inddragelse af byhistorisk forening med afsæt i det afsatte rammebeløb.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30138, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres der om plan for brandhaner i Aabenraa Kommune.

  Brand og Redning vurdere at ca. 150 stk. af de i alt ca. 900 brandhaner i Aabenraa Kommune skal bevares og fortsat indgå i beredskab. Øvrige brandhaner skal nedlægges.

   

  Plan, Teknik & Miljø har haft dialog med Arwos og Aabenraa Vandråd i forhold til håndtering og hvordan sløjfning kan foregå.

   

  Bilagt denne sag er et notat, der redegør for, hvordan brandhanerne vil blive håndteret fremadrettet. Det gælder vedligeholdelse for de haner, der skal forblive og prioritering vedrørende fjernelse. Da der ikke er afsat budget til fjernelse af brandhaner er der ikke en slutdato for, hvornår opgaven om fjernelse er bragt til ende.

  Økonomi og afledt drift

  Det vurderes at den gennemsnitlige pris for fjernelse og frakobling af en brandhane er 0,015 – 0,020 mio. kr. Altså ligger der en potentiel udgift på ca. 11,2 mio. kr. til opgaven.

  Med budgetaftalen 2022 blev der afsat 0,2 mio. kr. til kortlægning af brandhanerne og planlægning for opgaven.

  Høring/udtalelse

  Brand & Redning Sønderjylland har peget på hvilke brandhaner der bevares og som kommunen skal vedligeholde.

  Vandrådet har udtalt, at de som udgangspunkt ikke ønsker at bevare brandhanerne og at de gerne ser at de brandhaner hvor risikoen for bakteriefyldt vand er størst også fjernes først.

  Sagen afgøres i

  Udvalget fra Plan, Teknik og Landdistrikter

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29701, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Plan, Teknik & Miljø har modtaget et ønske fra en privat bygherre og ejer af en række ejendomme nord for Langrode om at udarbejde en lokalplan for et nyt boligområde ved Langrode. I denne sag skal godkendes et forslag til lokalplan nr. 152 og kommuneplantillæg nr. 63.

  Bygherre ønsker at opføre 32 tæt lave boliger. Lokalplanen får således til formål at udlægge området til boligformål i form af tæt lav bebyggelse i 1-2 etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Området er i dag udlagt til etageboliger i 3 etager og en bebyggelsesprocent på 60 i lokalplan nr. 047. Lokalplan nr. 047 aflyses med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 152.
   

  Området er beliggende nord for Langrode og omfatter ejendommene matr. nr.

  1433, 1409, 1914 og 520, samt mindre del af vejlitra 7000 Kolstrup under Aabenraa. Området er cirka 1 ha. Området er i dag bebygget med erhvervsbebyggelse og ubebyggede arealer med høj befæstelsesgrad.
   

  Ejer ønsker at opføre 32 boliger i form af rækkehuse i 1 etage i 6 rækker med delvist ensrettede veje til betjening af disse. Forvaltningen vurderer, at det forelagte projekt er tæt bebygget med meget få grønne flader og vil generelt anbefale at der skabes mere afstand og flere grønne arealer mellem rækkerne i rækkehusbebyggelser i kommunen. I det her tilfælde oplyser bygherre, at en reduktion til for eksempel 25 boliger er uinteressant for bygherren i forhold til realisering, da omkostningerne til omdannelsen fra forurenet erhvervsgrund til boligområde er meget store. Forvaltningen har ikke kompetencer eller viden til at vurdere dette, men anerkender at der er omkostninger ved omdannelse af erhvervsområder forurening, nedrivning, forsinkelses af overfladevand og så videre, som betyder at der skal være et vist antal kvadratmeter byggeri for at en businesscase kan hænge sammen for en udvikler. På den baggrund anbefaler forvaltningen at der i dette tilfælde arbejdes med en tæt bebyggelse med få grønne opholdsarealer.

  Vedlagte lokalplanforslag er baseret på bygherres projekt og med 32 boliger. Bygherre har ydet teknisk bistand til planens udarbejdelse. Forvaltningen har et ændringsforslag vedrørende redegørelse for støj og lugt samt lokalplanbestemmelser om forudsætning for ibrugtagelse af boliger, dateret 28. november 2022. Hvis udvalget beslutter, at området kan rumme de af bygherre ønskede 32 boliger, godkendes forslag nr. 152 sammen forvaltningens notat af 28. november 2022 og med kommuneplantillæg nr. 63 og sendes i høring 4 uger.
   

  Da kommuneplantillægget alene omhandler ændring af mindste grundstørrelse udarbejdes der ikke forudgående høring om kommuneplanændringen, det vil sige en indkaldelse af forslag og ideer fra borgere og andre interessenter.
   

  Planerne er omfattet af bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), hvilket betyder, at der eventuelt skal udarbejdes miljøvurderinger af såvel planlægningen som selve projektet. Af screeningen af planerne er det vurderet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering skal offentliggøres sammen med lokalplanforslaget og kommuneplantillægget.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af lokalplan nr. 047 Kolstrupvænget. Området ligger i byzone og vil med lokalplanens vedtagelse forblive byzone. Byggeønsket er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan, der alene udlægger området til etageboliger.
   

  Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 1.1.053.B udlagt til boligområde. Inden for rammeområdet må der planlægges for boligformål i form af åben lav og tæt lav boligbebyggelse eller etageboliger i op til 3 etager og en maksimal bebyggelsesprocent på 60. Mindste grundstørrelse er 700 m².
   

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne i Kommuneplan 2015 for så vidt mindste grundstørrelse. Der ønskes en mindste grundstørrelse på 200 m² for tæt lav boligbebyggelse.
   

  Realisering af projektet vil derfor kræve et nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg, der udlægger området samme formål og samme område som nuværende, men alene ændret med grundstørrelser ned til 200 m² for tæt lav bebyggelse samt en ny lokalplan.
   

  Et områder der støjbelastet må jf. planlovens § 15a ikke udlægges til støjfølsom anvendelse med mindre der i lokalplanen er fastsat bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger, der kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Der er udarbejdet støjberegning for trafikstøj, der viser at smalt bælte langs Langrode er støjbelastet over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Der er indarbejdet støjbestemmelser i lokalplanforslaget. Der er redegjort for støj fra nærliggende autoværksted bag udstillingsbygning til autohandel og med porte bort fra området. Der har i forbindelse med tidligere lokalplan nr. 047 været foretaget en OML-beregning (lugtgrænser) i forhold til autoværkstedets undervognsbehandlingsanlæg. I henhold til planlovens § 15 stk. nr. 14 kan afværgeforanstaltning i fald være at berørte boliger indrettes med mekanisk ventilation, hvor luftindtag placeres i en højde, hvor grænseværdierne for lugt er overholdt.
   

  Området er endvidere i Kommuneplan 2015 omfattet af retningslinjer for klimasikring, herunder retningslinjer for maksimale befæstelsesgrader/ afløbskoefficienter for fremtidig lokalplanlægning. Den vejledende befæstelsesgrad for områder med tæt lav bebyggelse er fastsat til 40, men ved ændring af eksisterende lokalplaner er den maksimale befæstelsesgrad kun vejledende. Arwos har oplyst at deres serviceniveau for betjening af dette område svarer til en befæstelsesgrad på 50. Ved befæstelsesgrad over 50 skal der ske forsinkelse af overfladevand eller der kan etableres arealer til nedsivning, da området ikke har særlige drikkevandsinteresser.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Lokalplan nr. 152 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 61 til Kommuneplan 2015 forventes sendt i offentlig høring i 4 uger fra primo januar 2023 til primo februar 2023. Såfremt Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter beslutter at der skal afholdes borgermøde forventes dette afholdt midt i høringsperioden i sidste halvdel af januar 2023.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 63 og Lokalplan nr. 152 godkendes sammen med notat af 28. november 2022 og sendes i offentlig høring i 4 uger,

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering og at afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene, og

  at der ikke afholdes borgermøde.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8304, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes byråd ønsker, at kommunen gennem planlægning, energirenovering, omstilling med mere bidrager til den grønne omstilling, så Dan­mark kan blive uafhængig af fossile brændstoffer. Byrådet har for nyligt vedtaget Klimaplan 2022. I Klimaplanen er det målet at nedbringe CO2 -udledningen med 70% inden år 2030. Målet kan kun nås, hvis borgere og virksomheder bidrager, eksempelvis ved etablering af nye energianlæg. Solenergi vurderes at være blandt de væsentligste teknologier til at fremme den grønne omstilling.

   

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 18. august 2022 at igangsætte lokalplanlægning for solenergianlæg ved Svejlund, vest for Hellevad.

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til Lokalplan nr. 146 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 51 til Kommuneplan 2015, Miljøvurdering og §25-tilladelse for et solenergianlæg ved Svejlund, vest for Hellevad.

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en anvendelse til teknisk anlæg i form af solenergianlæg til elproduktion med tilhørende anlæg. Disponeringen af området sikres, således der opretholdes spredningskorridorer og offentlig adgang omkring byggefelterne, som indeholder et afskærmende beplantningsbælte.

  Området er i alt ca. 205 ha, hvoraf ca. 150 ha udnyttes til selve solenergianlægget. Produktionskapaciteten vil være op til ca. 140 MW (svarende til 110 MW/AC).

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af planer og programmer, samt af det konkrete projekt (tidligere VVM). Planforslagene og det konkrete projektet er vurderet i forhold til en række miljøpåvirkninger, som den ændrede anvendelse kan medføre, herunder hvordan eventuelle negative påvirkninger kan afværges og overvåges. Hertil er der udarbejdet et udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse). Forslag til planerne, miljøvurderingen og §25-tilladelsen fremlægges i samme høring.

  Planmæssige forhold

  Den ønskede planlægning for området er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet området ikke er omfattet af en kommuneplanramme. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 51, der muliggør etablering af teknisk anlæg i form af et solenergianlæg til elproduktion.

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. På det tidspunkt var planområdet ca. 320 ha.
  Der indkom i alt 23 høringssvar, der blev fremlagt Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 6. januar 2022. Høringsnotatet blev taget til efterretning og lagt til grund for det videre arbejde.

   

  Forvaltningen vurderede, at det ville være muligt at imødekomme en stor del af høringssvarene og overholde de interne guidelines i et væsentligt omfang, såfremt projektarealet blev reduceret. Forvaltningen var efterfølgende i dialog med bygherre og kom frem til, at projektarealet kan reduceres til ca. 205 ha. Den 18. august 2022 besluttede Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter at igangsætte lokalplanlægning for dette projektareal.

  Planområdet er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsjord i Kommuneplan 2015. Derudover er planområdet også udpeget som en del af et større sammenhængende landskab i Kommuneplan 2015.

  Miljøvurdering af planer og programmer, samt af det konkrete projekt
  Der er foretaget en miljøvurdering af planer og programmer, samt en miljøvurdering af det konkrete projekt.

  For planforslagene er der foretaget en miljøvurdering på emnerne: befolkning og menneskers sundhed, flora og fauna, grundvand, klimatiske faktorer og landskab.

  For projektet er der foretaget miljøvurdering, der behandler de samme emner som miljøvurdering af planforslagene samt trafik. Denne del er udarbejdet af bygherre, og vurderingerne heri er således bygherres, jf. reglerne i Miljøvurderingsloven.

  Miljøvurderingen konkluderer, at der vil være en midlertidig visuel påvirkning af lokalplanområdets omgivelser, men at denne mindskes i takt med, at den afskærmende beplantning etablerer sig. Miljøvurderingen forelægger derfor et forslag til overvågningsprogram om, at den afskærmende beplantning overvåges, således at en tilstrækkelig vækst opnås og sløring fra omgivelserne sikres.

  Høring/udtalelse

  Forslag til lokalplan nr. 146 og forslag til kommuneplantillæg nr. 51 til Kommuneplan 2015 med tilhørende miljøvurdering af planforslagene og det konkrete projekt og §25-tilladelse forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra medio januar til primo marts 2023. Der forventes afholdt et borgermøde i løbet af høringsperioden.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 51 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,
  at forslag til Lokalplan nr. 146 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,
  at miljøvurderingen af planforslagene og det konkrete projektet godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,
  at forslag til §25-tilladelsen godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og
  at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3592, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 147 Solenergianlæg nord for Fogderup og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 52 har været fremlagt i offentlig høring i 13 uger fra den 15. juni 2022 til den 15. september 2022. Der er udarbejdet en miljøvurdering i tilknytning til planforslagene, samt en miljøkonsekvensrapport for projektet med et tilhørende udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse), som i samme periode har været fremlagt i offentlig høring. Miljøvurderingen og miljøkonsekvensrapporten er skrevet sammen i ét dokument.

   

  Kommuneplantillæg nr. 52 muliggør lokalplanlægningen, idet området ligger uden for eksisterende kommuneplanrammer. Arealet udlægges til teknisk anlæg i landzone.

   

  Kommuneplantillægget og lokalplanen har til formål at udlægge området til teknisk anlæg i form af solenergianlæg til elproduktion med tilhørende anlæg, herunder serviceveje, hegn og beplantning. Bruttoarealet er 118 ha.Disponeringen af området sikrer, at der opretholdes og etableres faunapassager. Offentlig adgang bliver mulig omkring byggefelterne, som indeholder et afskærmende levende hegn og anlæg til understøttelse af friluftslivet i området.

   

  Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til den miljøvurdering, som var udarbejdet sammen med planerne. Denne indsættes i begge planer ved endelig vedtagelse. I den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen vurderes det, at miljøvurderingen er dækkende for planerne.

   

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 10 høringssvar. Høringssvarene omhandler ønske om, at Fogderupvej renoveres, at der etableres cykelsti, samt ønsker om, at midler fra Grøn pulje anvendes i lokalområdet. Yderligere er der ønsker vedrørende indretning af det grønne område, flere stiforbindelser til området og højere beplantning omkring anlægget samt bemærkninger til valg af visualiseringspunkter. Enkelte høringssvar udtrykker bekymring for at planerne vil skæmme naturen, påvirke dyrelivet negativt, samt at der vil ske værdiforringelse af huse i lokalområdet som følge af udsigtsgener, færre tilflyttere og eventuelt skolelukning.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et indstillingsnotat, dateret den 18. november 2022, som indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen og kommuneplantillægget. Høringssvarene medfører en tilføjelse af oversigtskort og beskrivelse af eltransmission-ledningen i kommuneplantillægget samt en tilføjelse af bestemmelse i lokalplanen om, at der må etableres et levende hegn langs med servitutarealet i delområde B.

   

  Forvaltningen har endvidere følgende rettelser:


  En mindre redaktionel rettelse i lokalplanen vedrørende pligten til at fjerne anlægget ved driftens ophør, hvor det præciseres at pligten påhviler grundejer.

   

  Tilføjelser i § 25 tilladelsen i form af vilkår 13, således denne dækker hele afværgeforanstaltningen fra miljøvurderingen og et vilkår om, at de to læhegn, der anvendes som ledelinjer for flagermus, ikke må fældes.

   

  Forvaltningen vurderer, at de forslåede mindre ændringer ikke giver anledning til, at planerne og §25-tilladelsen skal fremlægges i offentlig høring på ny.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet et Tillæg nr. 52 til kommuneplan 2015, der muliggør etablering af et teknisk anlæg i form af solenergianlæg i området.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 52 vedtages endeligt med ændringsforslag som indstillet i notat af 18. november 2022,

  at Lokalplan nr. 147 vedtages endeligt med ændringsforslag som indstillet i notat af 18. november 2022,

  at den sammenfattende redegørelse, der er udarbejdet i medfør af miljøvurderingsloven godkendes og indsættes i Lokalplan nr. 147 og i Kommuneplantillæg nr. 52, og

  at §25-tilladelsen vedtages endeligt med ændringer angivet i sagsfremstillingen.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8549, Sagsinitialer: MENIE

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 144 og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 Solceller vest for Ravsted har været fremlagt i offentlig høring i 10 uger fra den 20. juli 2022 til den 28. september 2022. Der er udarbejdet en miljøvurdering i tilknytning til planforslagene, samt en miljøkonsekvensrapport for selve projektet med et tilhørende udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse), som i samme periode har været fremlagt i offentlig høring. Miljøvurderingen og miljøkonsekvensrapporten er skrevet sammen i ét dokument.


  Kommuneplantillæg nr. 50 muliggør lokalplanlægningen, idet området ligger uden for eksisterende kommuneplanrammer. Arealet udlægges til teknisk anlæg i landzone.
   

  Kommuneplantillægget og lokalplanen har til formål, at udlægge området til teknisk anlæg i form af et solcelleanlæg med de for driften af anlægget nødvendige tekniske anlæg og bygninger. Bruttoarealet er på 122,5 ha. Disponeringen af området sikrer, at anlægget tager hensyn til områdets eksisterende natur- og landskabsværdier ved at etablere afskærmende beplantning og spredningskorridorer.


  Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til den miljøvurdering, som var udarbejdet sammen med planerne. Denne indsættes i begge planer ved endelig vedtagelse. I den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen vurderes det, at miljøvurderingen er dækkende for planerne.  
   

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 8 høringssvar, heraf indeholder to høringssvar underskriftsindsamlinger med henholdsvis 17 og 33 underskrifter. Høringssvarene omhandler primært områdets afgrænsning og forslag til en alternativ indretning af anlægget, værditab på ejendomme, mennesker og dyrs sundhed og brugen af landbrugsjord til solenergianlæg. 

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et indstillingsnotat, dateret den 10. november 2022, som

  indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger. Der er ikke fundet planfagligt grundlag for at ændre på planområdets afgrænsning eller indretning som konsekvens af høringssvarene. På baggrund af høringssvarene har Aabenraa Kommune taget stilling til forskellige muligheder for at reducere anlægget. Der fremlægges i indstillingsnotatet to alternative løsningsforslag for planområdets afgrænsning, for at der kan tages stilling til den endelige planafgrænsning og dermed størrelsen på anlægget. I den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen vurderes det, at miljøvurderingen er dækkende for planerne, idet reduceringerne enten er uden væsentlig betydning eller har mindre påvirkning end i det oprindelige planforslag. Det anbefales, at Kommuneplantillæg nr. 50 og forslag til Lokalplan nr. 144 inklusive miljøvurdering, sammenfattende redegørelse og §25-tilladelse vedtages endeligt uden ændringer.
   

  Løsningsforslag 1:
  Den foreslåede afgrænsning og disponering af planområdet fastholdes.

  Løsningsforslag 2:
  Afstanden mellem boliger og solceller øges. Afgrænsningen baseres på placeringen af eksisterende levende hegn, hvilket øger afstanden til minimum 250 meter. Der ændres ikke på planområdets principelle indretning med passager og transformerstation. Der skal fortsat være ydre afskærmende levende hegn langs kanten af byggefelterne til solceller.

  Løsningsforslag 3:
  Afstanden mellem boliger og solceller øges. Bygningsfelt I og IV bortfalder fra planområdet, hvilket øger afstanden til boliger til minimum 300 meter. Der ændres ikke på planområdets principelle indretning med passager og transformerstation. Der skal fortsat være ydre afskærmende levende hegn langs kanten af byggefelterne til solceller.
   

  Der er foretaget en mindre redaktionel rettelse i lokalplanen vedrørende pligten til at fjerne anlægget ved driftens ophør, hvor det præciseres at pligten påhviler grundejer.
   

  Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i udkastet til §25-tilladelse, der således også kan vedtages og offentliggøres.


  Hvis løsningsforslag 1 vælges
  Indstiller Plan, Teknik & Miljø som konsekvens heraf,
  at Kommuneplantillæg nr. 50 og Lokalplan nr. 144 vedtages endeligt med løsningforslag 1’s ændringer, samt de konkrete ændringer der er foreslået i notat af den 10. november 2022.

  at den sammenfattende redegørelse, der er udarbejdet i medfør af miljøvurderingsloven godkendes og indsættes i Kommuneplantillæg nr. 50 og Lokalplan nr. 144.
  at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til at udsende miljøkonsekvensrapport for projektet i høring samt at vedtage denne endeligt.

   
  Hvis løsningsforslag 2 vælges
  indstiller Plan, Teknik & Miljø som konsekvens heraf,
  at Løsningsforslag 2 sendes i høring hos de berørte parter med henblik på endelig vedtagelse.
  at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til at udsende miljøkonsekvensrapport for projektet i høring samt at vedtage denne endeligt, efter lokalplanen og kommuneplantillæggets endeligt. 

  Hvis løsningsforslag 3 vælges
  Indstiller Plan, Teknik & Miljø som konsekvens heraf,
  at Løsningsforslag 3 sendes i høring hos de berørte parter med henblik på endelig vedtagelse.
  at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til at udsende miljøkonsekvensrapport for projektet i høring samt at vedtage denne endeligt, efter lokalplanen og kommuneplantillæggets endeligt.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet et tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2015, der muliggør etablering af et teknisk anlæg i form af solenergianlæg i området.

  Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til den miljøvurdering, som var udarbejdet sammen med planerne. Denne indsættes i begge planer.

  Det er vurderet i miljøvurderingen at der vil være en visuel påvirkning af lokalplanområdets omgivelser, men at denne vil blive lille, når den afskærmende beplantning har etableret sig.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at løsningsforslag 1 godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Udgik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63699, Sagsinitialer: NMN

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal det besluttes, hvordan midlerne, der løbende kommer ind via Grøn pulje skal administreres, prioriteres og fordeles mellem Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter samt Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

   

  Forslag til administrationsgrundlag for Grøn pulje blev politisk behandlet i august 2022. Byrådet besluttede den 31. august 2022, at administrationsgrundlaget skulle i offentlig høring herunder hos Det fælles udviklingsråd i fire uger før der blev truffet endelig beslutning.

   

  Der har efterfølgende været en offentlig høringsperiode fra den 2. september til 2. oktober 2022. Der er indkommet 10 høringsvar, som er behandlet og nogle forslag er indarbejdet i det nye forslag til administrationsgrundlag. Notatet med behandling af høringssvar er vedlagt sagen (bilag 1).

   

  Forvaltningen fremlægger her forslag til ændringer i Administrationsgrundlag for Grøn pulje (se bilag 2) med afsæt i høringssvarene.

   

  Principper for uddeling

  Gennemgående i langt de fleste høringssvar var nærhedsprincippet og ønsket om, at midlerne i højere grad kommer lokalområderne til gode. Forvaltningen har med afsæt heri tre forslag til scenarier for principper for uddeling af midlerne:

   

  Scenarie 1 – afgrænset lokalområde:

  Der kan i første runde søges til

  -         Lokale projekter og Grønne projekter, som er lokalt forankrede og realiseres i det skoledistrikt, hvor VE-anlægget er beliggende eller inden for en afstand på cirka fem kilometer fra VE-anlægget.

   

  Scenarie 2 – så lokalt, som muligt:

  Der kan i første runde søges til

  • Lokale projekter og Grønne projekter i hele kommunen.
  • Midlerne fordeles ud fra nærhedsprincippet ”Så lokalt, som muligt i forhold til afstand fra VE-anlægget”. Lokale projekter og Grønne projekter der ligger tættest på VE-anlægget prioriteres således højere end projekter længere væk.

   

  Scenarie 3 – oprindeligt scenarie:

  Der kan i første runde søges til:

  • Lokale projekter, som er lokalt forankrede og som realiseres i det skoledistrikt eller inden for en afstand på cirka fem kilometer fra VE-anlægget.
  • Grønne projekter i hele kommunen.

   

  I alle scenarier forslår forvaltningen, at der ved efterfølgende runder kan søges om støtte til både Lokale projekter og Grønne projekter i hele kommunen. Efterfølgende runder afvikles såfremt der er restmidler efter første runde.

   

  Derudover gælder det for alle scenarier, at ansøgningerne i udgangspunktet fordeles efter indhold og procentvis fordeling mellem Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter og Udvalget for Bæredygtig Udvikling, målt i forhold til økonomisk volumen.

   

  Udvalget skal træffe beslutning om, hvilket scenarie de ønsker. Forvaltningen anbefaler scenarie 1. Det skyldes, at scenariet tager højde for nærhedsprincippet og giver mulighed for at tilgodese lokalt forankrede projekter. Samtidig giver afgrænsningen et udgangspunkt og en ramme for, hvem der er primær målgruppe og giver mulighed for at støtte de fællesskaber og institutioner, som de nære lokalsamfund ofte er tilknyttet via skoledistriktet. Afgrænsningen med en radius på cirka fem kilometer giver mulighed for at tilgodese de lokalsamfund, som ligger tæt op af VE-anlægget, men ikke ligger i skoledistriktet.

   

  Der er udarbejdet kortmateriale, som giver et billede af, hvem der er den primære målgruppe ud fra scenarie 1. Der er kort for projekterne i Hjolderup og Bjerndrup og et samlet kort for de områder der berøres, såfremt de VE-anlæg, som pt er under planlægning, realiseres. (bilag 3)

   

  Fordeling af midler

  Der er ikke foretaget justeringer i det oprindelige forslag til fordelingsnøgle for midlerne mellem udvalgene. Forvaltningen foreslår med afsæt i høringsvar og de politiske bemærkninger, at forvaltningen allerede efter et år gør status på erfaringer med omfanget af det administrative arbejde.

   

  Midlerne forslås fordelt efter følgende fordelingsnøgle:

  • Administration i Plan, Teknik & Miljø: 8 % af det indbetalte beløb
  • Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter udmønter ca. 75 % af det samlede beløb efter fradrag af administrationsbidraget
  • Udvalget for Bæredygtig Udvikling udmønter ca. 25 % af det samledes beløb efter fradrag af administrationsbidraget

   

  Øvrige væsentlige justeringer i administrationsgrundlaget:

   

  -         Det er indskrevet, at det er muligt at søge driftstilskud i op til fem år.

  -         Lokalråd skal høres i forhold til de indkomne ansøgninger og deres udtalelse indgår i den samlede helhedsvurdering.

  -         Det er tydeliggjort, at ansøger ikke skal have myndighedstilladelser på plads for at kunne ansøge. Ansøgere skal forsat have afklaret om projektet forventes realiserbart. Kommunen står til rådighed for vejledning og screening af projektideer.

  -         Det er tydeliggjort, at forvaltningen er til rådighed for ansøgere med vejledning og screening af projektideer.

  -         Endelig er der foretaget redaktionelle tekstjusteringer.

   

  Opstart af Grøn pulje

  Der er indbetalt midler til Grøn pulje for solcelleanlæg ved Hjolderup på 9,508 mio. kr. og Bjerndrup på 2,248 mio. kr.

   

  Den forventede tidsplan for Grøn pulje i Hjolderup og Bjerndrup:

  • Primo januar: Puljerne åbner
  • Januar: Informationsmøde om Grøn pulje
  • 10. april: Ansøgningsfrist
  • Juni: Politisk afgørelse vedrørende ansøgninger
  • Efterår: Såfremt der er restmidler efter første puljerunde åbnes for en ny ansøgningsrunde
  • Primo 2024: Status på administrationsgrundlaget

   

  Der gøres opmærksom på, at det er en stram tidsplan der er fremlagt i forhold til, hvor lang tid ansøgerne har til at udarbejde ansøgninger og i forhold forvaltningens sagsbehandling af ansøgningerne.

   

  Forvaltningen gør opmærksom på, at udmøntning af budgetforlig vedrørende projektmedarbejder til natur- og arealforvaltning med finansiering fra Grøn pulje behandles i en særskilt sag.

   

  Forvaltningen foreslår, at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter og Udvalget for Bæredygtig Udvikling bemyndiges til at træffe beslutning inden for deres respektive områder om ændringer i administrationsgrundlaget med undtagelse af den procentvise fordelingsnøgle mellem udvalg og administrationsvederlag.

   

  Sagen bliver behandlet i Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 7. december 2022.

   

  Lovgrundlag

  BEK nr. 742 af 30/05/2020, Bekendtgørelse om grøn pulje.

  BEK nr. 1791 af 02/09/2021, Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at scenarie 1 for principper for fordeling godkendes,

  at administrationsgrundlaget for Grøn pulje godkendes,

  at der afsættes 8 % af Grøn pulje midlerne til administration i Plan, Teknik & Miljø,

  at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter bemyndiges til at udmønte tilskud fra Grøn pulje svarende til henholdsvis ca. 75 % af det samlede beløb efter fradrag af administrationsbidraget,

  at Udvalget for Bæredygtig Udvikling bemyndiges til at udmønte tilskud fra Grøn pulje svarende til ca. 25 % af det samlede beløb efter fradrag af administrationsbidraget, og

  at Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter og Udvalget for Bæredygtig Udvikling bemyndiges til inden for deres respektive område, at ændre administrationsgrundlaget med undtagelse af fordelingsnøglen.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Ændringsforslag fra V, at scenarie 1 anbefales med en anden fordeling idet 90% til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter hvoraf de 15 % reserveres til forsamlingshuse og 10% til Udvalget for Bæredygtig Udvikling fratrukket administrationsbidraget. Man ønsker fordelingen og kriterierne evalueres årligt.

   

  Ikke godkendt idet 3 stemte for (V), imod stemte 4 (A, C, S).

   

  Forvaltningens indstilling anbefales godkendt, idet fordeling og kriterier evalueres årligt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63699, Sagsinitialer: NMN

  Sagsfremstilling

  Byrådet har fornylig vedtaget Klimaplan 2022 og Det gode liv – Udviklingsstrategi 2022, hvori der er formuleret ambitioner om grøn energi. Et af mange midler til grøn omstilling er at skabe de planlægningsmæssige rammer for energianlæg.

   

  I denne sag gives en status for den kommunale planlægning for større solenergianlæg på terræn i det åbne land med henblik på prioritering af, hvilke solenergianlæg der skal planlægges for pt.

   

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 5. maj 2022, at der skulle indledes yderligere dialog om ansøgninger om igangsætning af planlægning for 3 nye solcelleanlæg syd for Tinglev (Padborg Klimapark), ved Bølå og ved SM Industries Hjordkær. Det besluttedes, at en ansøgning om et solcelleanlæg ved Korup ikke skulle afvente de igangværende projekter mod nordvest. Ved et projekt ved Perbøl skulle råstofinteresser og geologiske interesser afklares yderligere inden der træffes beslutning om der skal igangsættes planlægning for projektet. Det blev besluttet ikke at arbejde videre med 2 ansøgninger. For de på daværende tidspunkt resterende 6 ansøgninger blev det besluttet at afvente om der skulle igangsættes planlægning for disse til efter at udvalget havde evalueret de interne guidelines. De interne guidelines blev evalueret og ajourført på udvalgets møde den 10. november 2022, og vedlægges som bilag 1.

   

  Siden maj 2022 er 3 ansøgninger trukket tilbage, 2 ansøgninger er slået sammen til én, og der er kommet yderligere 12 ansøgninger, således at der pt. er 14 ansøgninger, der ikke er prioriterede, og 1 ansøgning som afventer en helhedsplanlægning omkring Fogderup, jf. en beslutning i det tidligere Vækstudvalget for Land og By.

   

  Endvidere er der dialog med en række virksomheder om etablering af vind- og solenergianlæg i tilknytning til virksomhederne, som afstedkommer et øget efterspørgsel på kommunal planlægning. I bilag 2, Status vedrørende solcelleprojekter er der en oversigt over de solcelleanlæg, der er etableret, planlagt eller ansøgt om ultimo november 2022.

   

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har desuden den 8. september 2022 beslutning om, at tilkendegive en interesse over for staten for en eventuel etablering af 1 eller 2 energiparker i kommunen. På grund af folketingsvalget er styrelsens arbejde midlertidigt sat i bero.

   

  Det er Plan, Teknik & Miljø’s forventning, at den igangværende planlægning for solcelleanlæggene nord for Fogderup, ved Hynding vest for Ravsted og ved Torp kommer til endelig vedtagelse i Byrådet senest primo 2023, at solcelleanlægget ved SM Industries, Hjordkær kommer i offentlig høring som forslag nu og kan endelig vedtages i marts eller april 2023, og at projektet ved Svejlund vest for Hellevad ligeledes kan endeligt vedtages i løbet af foråret 2023. Gennemføres disse projekter som for tiden er skitseret vil der komme yderligere knap 500 ha solceller oveni de knap 500 ha, som allerede er etableret/planlagt. Ambitionen i kommunens Klimaplan 2022 er, at der i 2030 forventes at være 2.400 ha solceller i kommunen.  

   

  Forvaltningens forventer, at Bolig- og Planstyrelsen har stort fokus på at igangsætte plan-samarbejde og dialog om energiparker efter regeringsdannelse, idet et stort flertal af partier i Folketinget i juni 2022 havde en ambition om, at kunne træffe beslutning om energiparkerne i begyndelsen af det nye år. Hvilken betydning dette får for Aabenraa Kommune er fortsat uvist.

   

  I det lys er det forvaltningens anbefaling, at dialogen om projekterne syd for Tinglev (Padborg Energipark), ved Bølå, ved Perbøl og ved Korup, intensiveres, således at der kan træffes beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres offentlige høringer om tillæg til kommuneplanen med videre i 1. halvår 2023. Endvidere prioriteres projekter til energiforsyning af lokale, eksisterende virksomheder med stort energibehov. I den forbindelse kan det nævnes, at de 3 førstnævnte alle opererer med at skulle producere strøm til kommende PtX-anlæg i kommunen.

   

  Med hensyn til de øvrige 15 ansøgninger er det forvaltningens anbefaling, at der tages stilling til dem i juni 2023, når den igangværende planlægning som beskrevet ovenfor er tilendebragt, når der er taget stilling til eventuel igangsætning af planlægning for de 4 ”dialogprojekter” og når Bolig- og Planstyrelsen formodentligt er klar med den nationale strategi for Energiparkerne.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at dialogen med ansøgerne bag projekterne syd for Tinglev (Padborg Klimapark), ved Bølå, ved Perbøl og ved Korup intensiveres med henblik på, at der senest i juni tages stilling til, om der skal igangsættes planlægning for projekterne, og

  at der tages stilling til prioritering af de øvrige 15 ansøgninger i juni 2023.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Ændringsforslag fra S, at alle projekter sættes på pause indtil der har været en overordnet fælles politisk drøftelse.

   

  Ikke godkendt idet 1 stemte for (S) imod stemte 6 (A, V,C).

   

   

  1. at, at der arbejdes videre med Perbøl idet der er en forventning om, at der er stort lokalt ejerskab og de andre projekter afventer en fælles overordnet politisk drøftelse, og
  2. at afventer den fælles politiske drøftelse.

   

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29478, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har fra en boligudvikler modtaget henvendelse om udvikling af et nyt boligområde øst for Rise-Hjarup landsby. Det drejer sig om et 23,6 ha stort område til nye åben lav og tæt lave boliger samt eventuel mulighed for en seniorboligbebyggelse. Det drejer sig således om et forholdsvis stort område, men området kan opdeles i mindre etaper.

  Samlet vurderes området at kunne rumme maksimalt 230 boliger ved tæt-lav byggeri. I Aabenraa Kommune jf. Danmarks Statistik over de seneste 12 år er opført 1.486 boliger – heraf 321 tæt lave boliger. De ønskede 220-230 boliger svarer i antal således 1/5 af de sidste 12 års boligbyggeri eller omtrent 2/3 så meget som de sidste 12 års byggeri af tæt lave boliger. Dette skal sammenholdes med, at der også er indgivet anmodning om planlægning af to områder i Padborg og Felsted på i alt 285 boliger, som udvalget blev forelagt på mødet den 10. november 2022 – sag nr. 226.
   

  De seneste år har det årlige boligbyggeri dog været stigende og væsentligt højere end gennemsnittet over de seneste 12 år. Der er pt. tendenser til en større efterspørgsel på mindre boliger som eksempel etageboliger og tæt lav boliger. En boligbehovsanalyse vil kunne afdække og eventuelt bekræfte behovet for tæt lav boliger. Det kan endvidere oplyses, at Aabenraa Kommune bortset fra to mindre områder ved Skovgårdsvej og Lergård, ikke har flere byudviklingsområder til boligformål i og omkring den nordlige del af Aabenraa by.
   

  Det giver anledning til at se på de næste byudviklingsmuligheder, som for eksempel kan være området mellem Gammel Ribevej og Haderslevvej. I første omgang anbefales det kun at vurdere området mellem Gammel Ribevej og Lindbjerg Skovvej. Udvikling af et nyt byområde skal også tage hensyn til den fredede Fladstendal. Der skal vurderes på skolebetjening, trafikbetjening, indkøbsmuligheder, forsyning og mulighed for afledning af overfladevand fra området med mere. Endvidere er der enkelte landbrugsejendomme som vil kunne blive begrænset som følge af byudvikling.
   

  De senere år er efterspørgslen på mindre boliger og seniorboliger steget på grund af den demografiske udvikling og ændrede familiemønstre med flere enlige. Efterspørgslen understreger derfor behovet for nye mindre boligtyper som rækkehuse, etageboliger og bofælleskaber for disse borgere. Det giver mulighed for rotation på boligmarkedet, hvor der frigives ældre huse til yngre familier, der skal til at etableres sig i en ejerbolig.

  I øjeblikket er der flere boligprojekter under opførelse eller planlægning med rækkehuse eller etageboliger blandt andet med seniorer som målgruppe, men også til borgere som i øvrigt ønsker en mindre bolig. Her kan nævnes området ved Fladhøj, Rise, Lergård, Langrode, Dimen, Damms Have og etageboliger til seniorer i Rødekro bymidte. Det drejer sig om både lejeboliger og ejerboliger.

  Indtil disse områder er bebygget kan det dog blive vanskeligt at få udlagt nye områder og udlæg af nye områder bør dermed afvente kommuneplanrevisionen. Endvidere arbejdes der også med bynære boligområder i området nord for Kilen. I kommuneplanrevisionen kan der også tages stilling til andre områder, der har en bedre beliggenhed i forhold til den nødvendige infrastruktur.

  Plan, Teknik & Miljø anbefaler derfor, at byudvikling øst for Rise-Hjarup afdækkes i forbindelse med kommuneplanrevision 2024.

  Planmæssige forhold

  Området ligger i det åbne land i landzone tæt ved Rise-Hjarup landsby. Arealet grænser ikke op til landsbyens afgrænsning. Nærmeste anden bymæssig bebyggelse i byzone er rammeområder til erhverv Egelund Nord med blandt andet Aabenraa-Rødekro Fjernvarme og Arwos.

  Opførelse af boligbebyggelsen forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan. Der skal forudgående indkaldes ideer og forslag efter planlovens § 23c.

  Planlægning forudsætter, at kommuneplanens landsbyramme for Rise-Hjarup udvides med boligområde inkl. de mellemliggende arealer. Forvaltningen vurderer, at hvis dette ikke er muligt, skal der indhentes en statslig planlægningstilladelse efter planlovens § 11a stk. 9 til ny byzone uden tilknytning til eksisterende by. Da et nyt areal til byzone, jf. planlovens § 11a stk. 8 skal placeres i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone, vil en plan for området ikke kunne vedtages før der foreligger en tilladelse fra Indenrigs- og Boligministeren.
   

  Indenrigs- og Boligministeren kan således efter planlovens § 11a stk. 9 efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen og kun i særlige tilfælde meddele tilladelse til planlægning for et afgrænset areal til byzone uanset det forbud der gælder efter stk. 8. Inden der igangsættes planlægning for området øst for Rise Hjarup bør det undersøges om Indenrigs- og Boligministeren er sindet at meddele en sådan planlægningstilladelse og på hvilke vilkår. Herefter kan der fremsendes ansøgning efter stk. 9 om tilladelse til at udlægge området til boligformål.

  Forvaltningen vil ligeledes kunne undersøge om der ved at kommuneplanlægge hele området mellem Gl. Ribevej og det område der ønskes udviklet til boliger kan skabes en sammenhæng, hvor der udvikles inde fra og ud jf. planlovens § 11a stk. 8 og derved undgå at skulle indhente en planlægningstilladelse fra ministeren.
   

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der ikke for nuværende ikke igangsættes planlægning for området, og

  at de planlægningsmæssige muligheder for byudvikling øst for Rise-Hjarup afdækkes i forbindelse med kommuneplanrevision 2024.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/19719, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  Denne sag omhandler beslutning om proces for at arbejde videre med et projekt med hotel og boliger på ejendommen, som i dag rummer Hotel Østersøen.
   

  På udvalgets møde den 18. august 2022 besluttede udvalget, at der skal arbejdes videre med planlægning for området.
   

  Forvaltningen havde i sagen beskrevet 4 løsningsforslag.
   

  Forvaltningen havde vurderet fremsendte projektforslag og beskrevet 3 andre løsningsforslag i denne vurdering med henblik på en politisk tilkendegivelse om bygherres forelagte skitseforslag kunne danne grundlag for den nødvendige planlægning, eller om der skulle ske tilpasning af projektet.
   

  De 4 løsningsforslag i overblik: 
   

  A. Hotel- og seniorboligprojekt i 12 etager:

  Ansøgers projekt med hotel-, seniorboliger og panoramaetage i samlet 12 etager, med en højde pa° cirka 45 meter og en bebyggelsesprocent pa° cirka 180-200 danner grundlag for bebyggelsens omfang, placering og ydre udformning.

  B. Bevaring af nuværende hotel med supplerende byggeri:

  Bevaring af nuværende hotel med supplerende byggeri idet områdets bebyggelse bevares i sin nuværende skikkelse mod kysten, men at der bag til kan opføres ny supplerende bebyggelse i op til 3-5 etager med respektafstand i forhold til skygger og indblik til nabobebyggelser som mod syd og vest er række- og parcelhuse og mod nord etagebebyggelsen Fjordga°rden.

  C. Nedrivning af nuværende hotel og opførelse af et nyt nybyggeri:

  Hotel Østersøen nedrives og erstattes af et nybyggeri i 3-5 etager mod kysten og med respektafstand i forhold til skygger og indblik til nabobebyggelser som mod syd og vest er række- og parcelhuse og mod nord etagebebyggelsen Fjordga°rden.

  D. Nedrivning af nuværende hotel og mulighed for eksempelvis et højt slankt højhus:

  Et mulighedsstudie hvor Hotel Østersøen nedrives og med nybyggeri i en anden udformning end førnævnte A, B og C, for eksempel i form af et slankt højhus som eventuelt kan suppleres med en lavere bygningsbase i op til 3-5 etager. En sådant mulighedsstudie vil kræve yderligere vurderinger i forhold til volumen, proportioner, skygge-, vind- og indbliksgener.
   

  Der er endvidere tale om en central placering i Aabenraa, der vil bryde med den vante kyststrækning og det er derfor væsentligt at se byggeriet i sammenhæng med resten af byens struktur og profil mod fjorden.
   

  Der er ikke udarbejdet en arkitekturpolitik eller en plan for høje huse i Aabenraa, derfor anbefales det at mulighedsstudiet skal indeholde en undersøgelse af, om det er hensigtsmæssigt at placere højhus i området.
   

  Udvalget for Plan Teknik og Landdistrikter besluttede på mødet den 18. august 2022, at der arbejdes videre med model D, hvor det konkrete projekt A indgår som en mulighed.
   

  Forvaltningen foreslår følgende overordnede indhold og proces for udarbejdelse af mulighedsstudie:
   

  Der indgås aftale med ekstern rådgiver, der udarbejder undersøgelser, mulighedsstudier og vurderinger.

  I processen udføres en by- og stedsanalyse. I løbet af analyseprocessen gennemføres en dags studietur til Aarhus med fokus på højhuse og store byggerier, ligesom der gennemføres et temamøde i udvalget med udgangspunkt i projektgrunden ved Østersøhøjskolen, eventuelt i forbindelse med studieturen. Det vurderes at være hensigtsmæssigt at arrangere turen i februar på grund af flere lyse timer end i januar. Derefter udføres vurdering af model A og D, som fremlægges på udvalgsmøde. På baggrund af analyse og vurdering og diskussion af forslag A og D udarbejdes et beslutningsgrundlag med anbefalinger til i hvilket omfang, form og skala, der kan angiver rammerne for et fremtidigt byggeri.
   

  Som nævnt ovenfor er ovennævnte en overordnet beskrivelse og proces og indhold. Såfremt udvalget godkender proces og indhold vil forvaltningen gå i dialog med rådgiver med henblik på detaljere processen og indholdet.
   

  Forvaltningen vil ydermere undersøge om der i løbet af processen vil være mulighed for at få et aktuelt oplæg vedrørende arkitektur, høje byggerier og så videre som inspiration i den videre proces, da det også kunne være aktuelt i sammenhæng med udvikling af Nørreportområdet.

   

  Høring/udtalelse

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Indstilling

  Plan Teknik & Miljø indstiller,

  at den overordnede proces og indhold godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/22398, Sagsinitialer: NLHAN

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget træffe beslutning om der skal igangsættes en nærmere undersøgelsesproces, der kan danne grundlag for en beslutning om udvikling af Kollund Mole, herunder eventuel etablering af et molebad. 

   

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 2. maj 2019 at give Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved under Bov Lokalråd en tilladelse til at arbejde videre med etablering af et molebad ved Kollund Mole, herunder indretning af parkeringspladsen og etablering af handicapegnede toiletfaciliteter på stedet.

  Beslutningen blev truffet på baggrund af skitseforslag, alternativ 3, med tilhørende anlægsbudget. Realisering af projektet blev betinget af fondsfinansiering initieret af de lokale og med en kommunal medfinansiering på 0,300 mio. kr.

  Projektet blev præsenteret på et borgermøde i efteråret 2020 arrangeret af lokalforeningen. På mødet var der særligt fokus på støj og håndtering af den trafikale situation herunder parkeringsforhold.

   

  Projektet har medført bekymringer og lokal modstand fra en del borgere på Molevej blandt andet i forhold til trafik, parkering og støj. Af forskellige årsager har projektet ligget stille.

   

  Den 16. august 2022 blev der afholdt møde med repræsentanter fra Kollund Lokalråd incl. repræsentant fra Molevej, Kollund Roklub, Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter samt forvaltningen.

   

  Lokalforeningen tilkendegav, at de ønsker at arbejde videre med projektet. Det blev aftalt på mødet, at der er behov for yderligere undersøgelser af de tekniske og planlægningsmæssige forhold og afdækning af øvrige muligheder for generelt bedre tilgængelighed for offentligheden til vandet i Kollund-området, før der træffes en endelig beslutning om projektets fremtidsperspektiver.

   

  Forvaltningen gør opmærksom på, at der fortsat er modstand i området mod projektet.

   

  Forvaltningen har med afsæt heri udarbejdet et forslag til den videre proces med involvering af borgerne.

   

  Forvaltningen foreslår, at processen omfatter:

   

  • Tekniske og planlægningsmæssige forhold kortlægges herunder
   • Parkerings- og trafikforhold
   • Gældende planforhold jf. lokalplan
  • Alternative placeringer og muligheder for bedre tilgængelighed til vandet herunder
   • placering vest for klublokaler ved Kollund mole
   • Kollund Lillestrand med flere
  • Kobling til øvrige kommunale og lokale indsatser herunder
   • Helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter 2021-31
   • Det Gode Liv - Udviklingsstrategi 2035
  • Involvering af lokale og interessenter med henblik på at afdække og kvalificere udviklingsmulighederne og opmærksomhedspunkter. Følgende forventes involveret: borgere i lokalsamfundet, naboer, lokalforeningen, Søsportsklubben, Destination Sønderjylland, Kultur & Fritid.

   

  Proces for involvering af interessenter afklares i samarbejde med Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved under Bov Lokalråd. 

   

  Processen skal give et kvalificeret grundlag for en politisk beslutning om Kollund Moles fremtid i slutningen af foråret 2023.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forvaltningen igangsætter en involverende undersøgelsesproces for mulig udvikling af Kollund Moles fremtid.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Sagen sendes retur til forvaltningen med henblik på at der afholdes et møde med naboerne.

   

  Susanne Provstgaard deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/17158, Sagsinitialer: NLHAN

  Sagsfremstilling

  På baggrund af indstilling fra lokal puljegruppe og forvaltningen, skal udvalget træffe beslutning om fordeling af støtte fra initiativpulje Ålandet til to ansøgninger, som hver især er over 0,075 mio.kr.

   

  ”Initiativpulje Ålandet” er en af fire indsatser i den igangværende områdefornyelse af Ålandet. Puljen er beskrevet i Program for områdefornyelse Ålandet, som blev vedtaget af Byrådet 28. april 2021. Puljen administreres af en lokal puljegruppe i samarbejde med forvaltningen. Retningslinjer for samarbejdet er udarbejdet på baggrund af ”Forvaltningsbemyndigelse til generel administrationspraksis for puljer i områdefornyelse”, som blev vedtaget af Vækstudvalget for Land og By 7. marts 2019. Jævnfør administrationspraksis skal lokale indstillinger om støttetilsagn over 0,075 mio. kr. godkendes af Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

   

  Begge ansøgninger omhandler sociale arrangementer, som har til formål at opbygge og styrke fællesskaber på tværs af Ålandet. Arrangementerne understøtter i høj grad områdefornyelsens vision og opfylder 3 ud af områdefornyelsens 4 mål; Fællesskaber på tværs, 

  Natur- og Kulturoplevelser for alle og Ålandet i fokus. Der er fri entré til begge arrangementer, hvilket opfylder byfornyelseslovens krav om offentlig tilgængelighed. 

   

  Puljegruppen og forvaltningen indstiller begge ansøgninger til fuld støtte.

   

  Ansøgning 1: Musikkoncert i Rens 03.06.2023

  Koncert med 80’er bandet Rocazino og opvarmning ved Kasper Buch fra Tønder.

  Ansøgt beløb: 0,098 mio.kr. 

   

  Ansøgning 2: Præmierefest til kortfilmen ”Nordens Miami” februar 2023: 

  Fællesspisning og efterfølgende 80’er fest i anledning af præmiere på ”Nordens Miami” der er filmet i Ålandet.

  Ansøgt beløb: 0,097 mio.kr.

   

  Det er første gang den lokale puljegruppe indstiller til støtte af projekter over 0,075 mio.kr. I 2021 og 2022 er der godkendt i alt 5 ansøgninger under 0,075 mio.kr. med samlet tilskudsbeløb på 0,177 mio.kr.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat og frigivet 1,0 mio.kr. til delindsatsen initiativpuljen fra områdefornyelse Ålandet 2021-2025.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at puljegruppens indstilling om fuld støtte til ansøgning 1 godkendes, og

  at puljegruppens indstilling om fuld støtte til ansøgning 2 godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Godkendt idet der laves succeskriterier for arrangementets afvikling og gives en tilbagemelding på deltagerantal.

   

  Kurt Asmussen deltog ikke sagens behandling på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30458, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget træffe beslutning om nye retningslinjer for Det fælles udviklingsråds strakspulje.

   

  Det fælles udviklingsråd uddeler årligt 0,065 mio. kr. til lokale projekter i landdistrikterne med afsæt i de gældende Retningslinjer for Det fælles udviklingsråds aktivitets- og projektpulje.

   

  Det er inden for det seneste år blevet mere uklart for ansøgerne, hvad forskellen er på de to landdistriktspuljer - Det fælles udviklingsråds pulje og Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje - og hvilken det er relevant at søge til hvad. Det skyldes formentligt ændringer i den kommunale pulje Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje og nye typer af ansøgninger der får støtte i Det fælles udviklingsråds pulje. Forretningsudvalget i Det fælles udviklingsråd har derfor udarbejdet nye Retningslinjer for Det fælles udviklingsråds aktivitets- og projektpulje og omdøbt den strakspulje. I forretningsordenen for Det fælles udviklingsråd står der, at forretningsudvalget bevilger midler ud fra politisk godkendte retningslinjer. Derfor anmoder forretningsudvalget udvalget om at godkende de nye retningslinjer.

   

  Det fælles udviklingsråds strakspulje skal fremme de lokales mindre og hurtigt gennemførte aktiviteter og projekter i Aabenraa Kommunes landdistrikter til gavn for en større gruppe borgere. Der er ansøgningsfrist fire gange årligt og ansøgerne får svar inden for en måned efter fristen.

  Der er en minimumsgrænse på 2500 kr. og i udgangspunktet uddeles der maks. 10.000 kr. pr. projekt.

   

  Der kan søges støtte til:

  • Nye aktiviteter for det enkelte lokalsamfund
  • Nye aktiviteter og vidensdeling på tværs af flere landsbyer
  • Materialer forbundet med afvikling af aktiviteter og projekter

   

  Ansøgere er:

  • Lokalråd og foreninger i Aabenraa Kommune
  • Det fælles udviklingsråd til fællesaktiviteter for lokalrådene i Aabenraa Kommune
  • Grupper af borgere, som indgår samarbejde med eksempelvis et lokalråd
  • Institutioner i Aabenraa Kommune til almennyttige projekter

   

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Retningslinjer for Det fælles udviklingsråds strakspulje godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/13038, Sagsinitialer: SKNU

  Sagsfremstilling

  Et familiemedlem har på vegne af familien henvendt sig til Aabenraa Kommune med ønske om, at få et mindre, grusbelagt vejstykke opkaldt efter afdøde A.C. Jørgensen, grundlægger af firmaet E3 Spedition.

   

  Vejstykket er en sidevej til Tøndervej i Kruså og løber gennem en juletræsplantage, der ejes af familien Jørgensen gennem firmaet E Trees. Derudover giver vejen alene vejadgang til andre skov- og naturarealer. Vejstykket ejes af Aabenraa Kommune. Der henvises til kortbilag.

   

  Der er ikke gennemført partshøring hos ejere af de matrikler vejstykket giver adgang til, da den primære adgang til deres arealer foregår via Savværksvej, og der ikke sker adresseændringer for deres ejendomme. En transformatorstation vil få ny adresse, men skulle af andre årsager have det alligevel. Der sker ikke andre adresseændringer, som følge af vejnavneændringen.

   

  Udover, at A.C. Jørgensen i 1962 stiftede firmaet E3 Spedition i Kruså, som stadig eksisterer i dag, var han kendt som en lokal ildsjæl i Bov Kommune, og var blandt andet med til at stifte Padborg Flyveplads, ligesom han var en aktiv skikkelse i det lokale foreningsliv. Der er udgivet en bog om A.C Jørgensen med titlen ”Fra Sølsted til Kruså”, der beskriver hans liv.

   

  A.C. Jørgensen gik bort i år 2016, og kravet om, at veje først kan opkaldes efter afdøde personer efter 5 år, er derfor overholdt.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunen afholder udgifter til vejnavneskiltning. Grundejere afholder selv udgiften til husnummerskiltning.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at vejnavnet A.C. Jørgensens Vej godkendes for vejstykket, som beskrevet i sagsfremstillingen.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/29239, Sagsinitialer: KCAL
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/34444, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Som fast punkt på Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter indgår en orientering om status for områdefornyelser i byer uden for Aabenraa, På nuværende tidspunkt drejer det sig om Ålandet, Lyreområdet, Kliplev, Løjt, Tinglev, Rødekro og Bolderslev.

   

  Endvidere orienteres om kommunens arbejde med udviklingsperspektiver og landdistrikt-arbejde.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

   

  • .

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”godkend”.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  -