Beslutningsprotokol

tirsdag den 31. januar 2023 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
Medlemmer: Dorte Soll, Kurt Asmussen, Egon Madsen, Anders Koch-Hørlyck, Thomas Andresen, Søren Frederiksen , Susanne Provsgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
   torsdag den 31.1 2023 kl. 15.30

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 31-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30821, Sagsinitialer: RBPO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af midler til etablering af grøn parkering ved Kanonbatteriet.

   

  Kronprinsens Batteri blev etableret i 2019 på det grønne areal ved Flensborgvej 125, 6200 Aabenraa. Der er ikke anlagt parkering i forbindelse med etablering af Kanonbatteriet og nærmeste parkeringsmulig er ca. 500 meter derfra. På baggrund af dette, er der i budget 2022 afsat 0,3 mio. til etablering af grøn parkering ved Kanonbatteriet. Det vurderes, at der for disse midler kan etableres en overkørsel og ca. 5 parkeringsbåse. Der er ikke midler til større ændringer på Flensborgvej.

   

  I det bilagte trafiknotat undersøges placeringer til en parkeringsplads ved Kanonbatteriet.

  Plan, Teknik & Miljø bemærker om placeringen, at etablering af yderligere vejadgang på overordnede trafikveje som Flensborgvej nær signalreguleret kryds af trafiksikkerheds- og fremkommelighedshensyn generelt frarådes. Ifølge vejreglerne bør afstanden mellem et signalreguleret kryds og et T-kryds, på en strækning som Flensborgvej være 3-400 meter.

  Notatet beskriver et par alternativer med tilslutning til en nordlig parkeringsplads med adgang fra Flensborgvej-vest. En adgang i den nordlige del af det grønne område kan etableres ca. 160 m fra krydset ved Rugkobbel. Der vil være oversigt til begge sider og der kan etableres en kort venstresvingsbane i den eksisterende spærreflade. Svingbanen bør adskilles fra venstresvingsbanen frem mod krydset ved Rugkobbel med en helle. Etablering af en svingbane og helle er ikke muligt med den nuværende projektøkonomi.

   

  Notatet belyser ydermere en adgang til en østlig parkeringsplads fra Flensborgvej-syd. Her kan opnås oversigt ad Flensborgvej ved udkørsel. Med en afstand på ca. 160 meter til krydset Flensborgvej/Tinglevvej, og en forventning om, at parkeringspladsen primært vil blive brugt uden for spidsbelastningen, vurderes påvirkningen af trafikafviklingen acceptabel. 

   

  Arealet er omfattet strandbeskyttelse. På baggrund af vedhæftede materiale skal Kystdirektoratet ansøges om dispensation til etablering af en parkeringsplads ved Kanonbatteriet.

   

  Plan, Teknik & Miljø har følgende 2 anbefalinger for sagen:

   

  1)     Henset til, at det ikke er trafiksikkerhedsmæssigt hensigtsmæssigt med adgang til parkeringsplads så tæt på et stort kryds ved indfaldsveje, og idet der ikke er tilstrækkeligt budget eller specielt gode trafikale løsninger for etablering af adgang til p-pladser, at de 0,3 mio. kr. tilfalder anlægspuljen.

   

  2)     Alternativt anbefales det, at udgifter til enten løsning syd eller nord for Flensburgvej belyses nærmere i forhold til anlægsøkonomi med henblik på at tage det med til en senere budgetlægning.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten 2022-2025 er der i 2022 afsat et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til etablering af grønne p-pladser ved kanonbatteriet i Aabenraa. Hele beløbet frigives ved enkeltsag.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningen er blevet kontaktet af Byhistorisk forening, som har interesse i projektet realisering og udformning, og der er udpeget kontaktpersoner for gensidig dialog.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at sagsfremstillingens anbefaling 1 godkendes, hvorved de 0,3 mio. kr. tilgår anlægspuljen.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Tilbagesendes til forvaltningen med henblik på en yderligere inddragelse af byhistorisk forening med afsæt i det afsatte rammebeløb.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har afholdt møde med repræsentanter for byhistorisk forening omkring etablering af parkeringspladser ved Kanonbatteriet. Byhistorisk forenings synspunkt er, at det siden projektets begyndelse, har været hensigten, at kanonbatteriet skulle være et markant turistpejlemærke for Aabenraa Kommune, og etablering af en parkeringsplads har været en klar forudsætning for, at dette kunne realiseres og en forudsætning for at Byhistorisk forening gik ind i projektet med frivilligt arbejde og finansiering af kanoner og rapperter.

  Byhistorisk forening anbefaler, at etableringen af parkeringspladsen opdeles i to faser, hvor midlerne afsat i budget 2022 bruges til at etablere en overkørsel og et mindre antal parkeringsbåse. Herefter bør der snarest muligt afsættes midler til en udbygget løsning med flere parkeringsbåse. Udformning og indretningen bør ske i et samarbejde mellem Turistforeningen, Kanonlauget, Byhistorisk forening og Aabenraa Kommune.

   

  Det er fortsat forvaltningens vurdering, at det er trafiksikkerhedsmæssigt uhensigtsmæssigt med en overkørsel tæt på et stort kryds ved en indfaldsvej. Det afsatte rammebeløb på 0,3 mio. vurderes ikke tilstrækkeligt, til at etablere den gode trafikale løsning eller indfri Byhistorisk forenings ønsker. Plan, Teknik & Miljøs anbefaling og indstilling er derfor uændret.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 31-01-2023

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/40205, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Som orienteret om på udvalgets møde den 5. januar 2023 har Kystdirektoratet truffet afgørelser i forhold til Loddenhøj Jollehavn om ”Tilladelse til lovliggørelse og mindre ændring af Loddenhøj Jollehavn” og ”Lovliggørende dispensation til landanlæg, herunder parkeringsplads mv. inden for strandbeskyttelseslinjen til jollehavn ved Loddenhøj i Aabenraa Kommune”.

  Med afgørelsen om ”Tilladelse til lovliggørelse og mindre ændring af Loddenhøj Jollehavn”, har Kystdirektoratet afgjort, at det anlæg (jollehavnen), der ligger på søterritoriet kan forblive og anvendes.

   

  Det skal i den henseende bemærkes, at Aabenraa Kommune ikke har nogen myndighedskompetence for så vidt angår søterritoriet, og dermed ikke nogen indflydelse på Kystdirektoratets afgørelser, forstået på den måde, at Aabenraa Kommune ikke har nogen vetoret.

   

  Endvidere skal der gøres opmærksom på, at de af Kystdirektoratet trufne afgørelser er blevet påklaget.

   

  På nuværende tidspunkt kan der ikke siges noget realistisk om hvornår sagen omkring forholdene på søterritoriet er endelig afgjort, idet alene en eventuel retssagsbehandling for Landsretten kan tage flere år. Og en eventuel dom i landsretten kan ankes til Højesteret.

   

  For så vidt anlæggene på land, så ophævede planklagenævnet den 12. maj 2021 Kommuneplantillæg nr. 26 og dermed Lokalplan 122 Loddenhøj, der gav mulighed for etablering af en jollehavn med landanlæg ved Loddenhøj.

   

  Det betyder, at det etablerede anlæg, parkeringspladsen, ikke er lovlig i planmæssig henseende.

   

  På den baggrund besluttede Vækstudvalget for Land og By derfor den 12. august 2021, at der skulle arbejdes videre med en retlig lovliggørelse af parkeringspladsen, betinget af at Kystdirektoratet ville tillade anlægget på søsiden, hvilket som anført skete den 5. januar i år.

   

  Valget af hvordan en sådan retlig lovliggørelse kan gennemføres, vil være afhængig af i hvilket omfang arealerne, vejen mv. anvendes.

   

  Og, det kan ikke afvises, at etableringen af anlægget på søsiden, har medført en forøgelse af trafikmængden, ikke blot i forhold til selve jollehavnen, men også en forøgelse af antallet badegæster til området. Hvor stort denne forøgelse er, vides ikke konkret.

   

  På den baggrund anbefaler Plan, Teknik & Miljø, at sagen sendes retur til forvaltningen for nærmere belysning af sagen, herunder belysning af den konkrete forøgede trafikmængde mv., for på denne baggrund at komme med forslag til en retlig lovliggørelse som tager højde for de ændrede trafikale forhold i området.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at sagen sendes retur til forvaltningen for nærmere belysning af de trafikale forhold med henblik på et senere beslutningsgrundlag for en retlig lovliggørelse.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 31-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12911, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Boligkontoret Danmark har på vegne af DVB Syd afdeling 1 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B i forbindelse med gennemførslen af en helhedsplan og renoveringsprojekt for afdelingen, samt en suspendering af venteliste til boligerne og den kommunale anvisningsret.

   

  DVB Syd’s afdeling 1 består af i alt 44 familieboliger beliggende Møllevej 5 – 35, Møllehøj 2 – 30, Tøndervej 2A- K og Nystadvej 2A – D, alle beliggende i Hjordkær. Der gennemføres kun få arbejder på Møllehøj og ingen arbejder på Nystadvej.

   

  Byrådet godkendte den 23. juni 2021 skema A for renoveringsprojekt for afdelingen, der har baggrund i, at dele af afdelingens bygninger er slidte og har byggetekniske skader. Renoveringsarbejderne indeholdt overordnet opretning af byggeskader i tagkonstruktionen samt ændring af fald fra sokkel mod terræn på Møllevej. Dertil udskiftning af vinduer og døre på Møllevej og udskiftning af køkken og bad på Møllevej og Tøndervej, som begge er boliger fra slutningen af 80’erne.

   

  Det har i perioden fra godkendelse af skema A til ansøgning for godkendelse af skema B vist sig forhold, der påvirker at projektøkonomien for renoveringen forøges markant. Derfor er der væsentlig forskel på økonomien fra skema A til skema B. Boligkontoret Danmark har på den baggrund været i forhandling med Landsbyggefonden omkring den ændrede projektøkonomi inden udbud, og fonden støtter stadig op om projektet.

   

  Den primære årsag til forøgelse af projektøkonomien for de af Landsbyggefonden støttede arbejder skyldes, at det har vist sig at stabiliteten i bygningerne ikke kan dokumenteres. Det betyder at alle stabiliserende vægge i det eksisterende byggeri skal friholdes fra vandrette belastninger. Derfor udvides renoveringsprojektet, så der indbygges alternative og nye konstruktioner, der vil overtage den afstivende funktion. For projektøkonomien betyder det, at særligt omkostningerne til håndværkerudgifter i forbindelse med de støttede arbejder stiger med 8,971 mio. kr., men også at omkostninger stiger. Samlet sker der en stigning i de støttede arbejder fra 5,542 mio. kr. i skema A til 18,121 mio. kr i skema B, hvilket er en stigning på 12,579 mio. kr.

   

  For de renoveringsarbejder der ikke er støttet af Landsbyggefonden, er der samlet en stigning i projektøkonomien på 1,503 mio. kr. fra 13,129 mio. kr. ved skema A til 14,632 mio. kr. i skema B. Det skyldes at man har taget nogle af de forestående driftsopgaver med ind i projektet. Blandt andet ny rørlægning til fjernvarme og nye belægninger i udearealet.

   

  Huslejekonsekvenser

  Landsbyggefondens støtte til helhedsplanen betyder at det udelukkende er låneoptaget i forbindelse med de ustøttede arbejder der slår igennem som huslejestigninger. I forbindelse med projektet sker der en differentiering af huslejen sådan at stand, beliggehed, boligstørrelse og faciliteter vægtes individuelt, og at der tages hensyn til markedslejen for hele afdelingen. Det betyder at nogle boliger sættes ned i husleje (Møllehøj og Nystadvej), mens de øvrige boliger får en stigende husleje. Gennemsnitligt for hele projektet stiger huslejen med 6,72%.

   

  For at lette den praktiske gennemførsel af projektet ansøger boligorganisationen om midlertidig suspendering af ventelisten til boligerne, samt om midlertidig suspendering af den kommunale anvisningsret, indtil de enkelte boliger er renoveret. Dette sker fordi en uforudsigelig tilgang af nye lejere kan være med til at komplicere genhusningsprocessen og potentielt i renoveringskadencen. Omfanget af renoveringen bevirker at beboerne skal genhuses i en længere periode, hvilket skal ske i sommerhuse, da det ikke er muligt at genhuse lokalt i afdelingen, dels på grund af lav fraflytning og dels på grund af pladsmangel.

  Lovgrundlag

  Regulativ om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden.

  Bekendtgørelse af lov om almene boliger (Almenboligloven), §29 vedrørende låneoptag, Almenlejeloven §10, og Driftsbekendtgørelsen §79, vedrørende lejeforhøjelse

  Økonomi og afledt drift

  Den ændrede projektøkonomi betyder at der vil ske en forøgelse af kommunegarantien som Aabenraa kommune skal stille for låneoptagelsen. Ved behandling af skema A har kommunen godkendt at stille kommunegaranti for 100% af 5,542 mio. kr. med 50% regaranti fra Landsbyggefonden. Afledt af stigningen i anskaffelsessummen for den støttede del af projektøkonomien forøges det til, at der skal stilles 100% kommunegaranti på 18,121 mio. kr., med 50% regaranti fra Landsbyggefonden. 

   

  For den ustøttede del forventes det, at der skal stilles kommunegaranti på 100%.

  Ved behandling af skema A har kommunen godkendt at stille kommunegaranti for 100% af 13,129 mio. kr. Grundet stigningen i projektetøkonomien for den ustøttede del forøges den kommunale garantiforpligtigelse til 13,418 mio. kr.

   

  Garantibeløbet kan ikke opgøres endeligt før helhedsplanen er gennemført, hvorfor den først kendes når garantierklæring fremsendes af långiver.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

   

  Afdelingen har pr. 31. december 2022 en samlet kommunegaranti på ca. 5,533 mio. kr., hvoraf der er regaranti på de ca. 4,151 mio. kr.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller

  at skema B for den støttede del med en anskaffelsessum på 18,121 mio. kr. godkendes,

  at skema B for den ustøttede del med en anskaffelsessum på 14,632 mio. kr. godkendes,

  at der stilles 100% kommunegaranti for den støttede del af anskaffelsessummen 18,121 mio. kr., med 50% regaranti fra Landsbyggefonden,

  at der stilles 100% kommunegaranti for den ustøttede del af anskaffelsessummen på 14,632 mio. kr., og

  at det godkendes, at suspendere ventelister og den kommunale anvisningsret indtil boligerne er renoveret.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 31-01-2023

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/3225, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  BoligSyd har på vegne af deres afdeling 51 henvendt sig med ansøgning om godkendelse af låneoptag og deraf afledet huslejestigning. Låneoptaget sker i forbindelse restfinansiering af et renoveringsprojekt, hvor der sker tagrenovering og efterisolering.

   

  Afdeling 51 er beliggende på henholdsvis Jernbanegade, Ringgade, Tjørnevej, Trækobbel og Valdemarsgade i Padborg. Renoveringen berører dog alene 16 boliger på Tjørnevej 5 til 9. Boliger på Tjørnevej 5 til 9 fordeler sig med to 1-værelses boliger, seks 2-værelses boliger og otte 3-værelses boliger.

   

  Renovering har en anskaffelsessum på 3,557 mio. kr. og finansieres som følger:

   

  Finansieringspost

  Beløb i mio. kr.

  Egne midler

  0,600

  Trækningsret

  0,500

  BoligSyds dispositionsfond

  0,800

  Kreditforeningslån fra Nykredit

  1,657

  Samlet anskaffelsessum

  3,557

   

  Fra Nykredit er der ikke stillet krav om kommunegaranti.

   

  Huslejen for boliger vil som konsekvens, at kreditforeningslånet stige for boligerne i afdelingen. Stigning i huslejen vil variere fra, at den 1-værelses bolig stiger med 290 kr. pr. md. til at en 3-værelses bolig stiger med 437 kr. pr. md. Huslejen reguleres ved projektets afslutning og vil have følgende udvikling:

   

   

  Som modsvar til huslejestigningen kan lejerne forvente en varmebesparelse afledt af renoveringen.

   

  Projektet er enstemmigt godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde, der er afholdt den 28. februar 2022.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at låneoptag på 1,657 mio. kr. til renoveringsprojektet godkendes, og

  at de af renoveringsprojektet afledte huslejestigninger godkendes.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 31-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/17938, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 149 Solenergianlæg nordvest for Torp og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 54 har været fremlagt i offentlig høring i 10 uger fra den 13. juli 2022 til den 22. september 2022. Lokalplanen understøtter de politiske mål i Klimaplan 22 om at kommunen gennem planlægning vil skabe planlægningsmæssige rammer for grøn omstilling. Der er udarbejdet en miljøvurdering i tilknytning til planforslagene, samt en miljøkonsekvensrapport for projektet med et tilhørende udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse), som i samme periode har været fremlagt i offentlig høring. Miljøvurderingen og miljøkonsekvensrapporten er skrevet sammen i ét dokument.

   

  Lokalplanen har til formål at udlægge området til teknisk areal i form af solenergianlæg til elproduktion med tilhørende anlæg, herunder serviceveje, hegn og beplantning. Bruttoarealet inkl. beplantningsbælter, interne veje og så videre er cirka 36 ha og forventes at have en årlig produktion på 35 MW. Disponeringen af området sikrer, at der opretholdes et areal mod vest til vedligeholdelse af vandløb og opretholdelse af den økologiske forbindelse. På det vestlige areal vil der være offentlig adgang, således det er muligt at gå rundt om anlægget.

   

  Kommuneplantillæg nr. 54 muliggør lokalplanlægningen, idet område ligger uden for eksisterende kommuneplaner. Arealet udlægges til teknisk anlæg i landzone.
   

  Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til den miljøvurdering, som var

  udarbejdet sammen med planerne. Denne indsættes i begge planer ved endelig vedtagelse. I

  den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen vurderes det, at miljøvurderingen er dækkende for planerne.

   

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 7 høringssvar. Høringssvarene omhandler præcisering af den arkæologisk vurdering, bilag IV arter, at planerne vil skæmme et naturskønt område og hindre dyrelivet, bekymringer om brug af landbrugsjord til solenergianlæg, samt værdiforringelse i lokalområdet.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et indstillingsnotat, dateret den 13. januar 2023, som

  indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af

  lokalplanen og kommuneplantillægget. Høringssvarene medfører en tilføjelse af vilkår i §25-tilladelsen, tilføjelse af supplerende tekst til det arkæologiske afsnit samt flytning af step-up transformator.

   

  Forvaltningen har endvidere følgende rettelser:

   

  En mindre redaktionel rettelse i lokalplanen vedrørende pligten til at fjerne anlægget ved driftens ophør, hvor det præciseres, at pligten påhviler grundejer.

   

  Forvaltningen vurderer, at de forslåede mindre ændringer ikke giver anledning til, at planerne og §25-tilladelsen skal fremlægges i offentlig høring på ny.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er

  der udarbejdet et Tillæg nr. 54 til kommuneplan 2015, der muliggør etablering af et teknisk

  anlæg i form af solenergianlæg i området.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 54 vedtages endeligt,

  at Lokalplan nr. 149 vedtages endeligt med ændringsforslag som indstillet i notat af 13.

  januar 2023,

  at den sammenfattende redegørelse, der er udarbejdet i medfør af miljøvurderingsloven

  godkendes og indsættes i Lokalplan nr. 149 og i Kommuneplantillæg nr. 54, og

  at §25-tilladelsen vedtages endeligt med ændringsforslag som indstillet i notat af 13. januar 2023.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 31-01-2023

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38174, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  Plan, Teknik & Miljø har modtaget ansøgning fra en bygherre om planlægning af et nyttiggørelsesanlæg på 66 ha nordvest for Bodum. Et nyttiggørelsesanlæg er et anlæg, hvor overskudsjord fra byggeri og anlægsarbejder placeres med et bestemt formål. I dette tilfælde er formålet, at området skal omdannes til et rekreativt naturområde. Overskudsjorden der benyttes til projektet vil være rent og lettere forurenet jord (klasse 0-2). Projektet giver mulighed for, at overskudsjord fra lokale anlægsarbejder kan afhændes i nærheden og ikke skal transporteres længere væk.

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har den 7. april 2022 fået forelagt projektet. Udvalget besluttede at forvaltningen skulle fortsætte med indledende planvurdering og at igangsætning af planlægning skulle forelægges politisk senere.

   

  Denne sag handler om igangsætning af planlægning og indkaldelse af idéer og forslag samt høring om afgrænsning af, hvilke emner miljøvurderingerne skal indeholde.

   

  Planprocessen indledes med en forudgående høring om en kommuneplanændring for området. Det vil sige en indkaldelse af idéer og forslag fra borgere og andre interessenter. Indkaldelsen skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. I dette tilfælde er hovedspørgsmålene følgende:

   

  -         Er der hensyn i lokalområdet der er vigtige at være opmærksom på?

  -         Hvilke natur- og landskabsforhold der skal tages hensyn til?

  -         Hvilke tiltag kan der laves i området, så området kan anvendes rekreativt af de mennesker, der besøger området?

   

  Bygherres nærmere overvejelser om disse forhold fremgår af vedlagte debatoplæg.

   

  Planerne og projektet er omfattet af bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), hvilket betyder, at der eventuelt skal udarbejdes miljøvurderinger af såvel planlægningen som selve projektet. Forvaltningen har screenet for hvorvidt planerne er omfattet af kravet om miljøvurdering og har vurderet, at der skal udarbejdes en fuld miljøvurdering af planforslagene. Se vedlagte miljøscreeningsrapport.  

  Projektudvikleren har anmodet om, at miljøvurdering af projektet foretages. Parallelt med indkaldelsen af ideer og forslag gennemføres derfor en høring om afgrænsning af, hvilke emner miljøvurderingerne skal indeholde.

   

  Aabenraa Kommune har besluttet, at der skal gennemføres en samlet miljøvurderingsproces af både planerne og projektet. Ved gennemførsel af miljøvurderingerne skal der således udarbejdes en samlet miljøvurdering, der beskriver både planernes og projektets væsentlige indvirkninger på miljøet, herefter kaldet ”Miljøvurderingen”. Derfor er der udarbejdet et samlet udkast til et afgrænsningsnotat med forslag til Miljøvurderingens indhold og detaljeringsgrad. Se vedlagte afgrænsningsnotat.

   

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling orienteres om sagen den 1. februar 2023.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Planmæssige forhold

  Området ligger udenfor kommuneplanrammerne i Kommuneplan 2015. Realisering af projektet vil derfor kræve et nyt plangrundlag i form af et kommuneplantillæg, der udlægger området til teknisk anlæg samt en lokalplan. Lokalplanen skal fastlægge nærmere krav og bestemmelser for anvendelse af området og for hvordan landskabet skal se ud.

   

  Området ligger i landzone og vil med lokalplanens vedtagelse forblive i landzone. Der vil være tale om en landzonelokalplan med bonusvirkning, så der ikke bliver behov for en landzonetilladelse.

  Høring/udtalelse

  Indkaldelse af idéer og forslag samt høring vedr. afgrænsning af miljøvurdering forventes afholdt i 6 uger fra medio februar til ultimo marts 2023.

  Endvidere indstilles at der i debatperioden holdes et borgermøde.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der indkaldes idéer og forslag i 6 uger på baggrund af vedhæftede debatoplæg,

  at afgrænsning af miljøvurdering sendes i høring i 6 uger på baggrund af vedhæftede afgræsningsnotat,

  at der i debatperioden holdes et borgermøde,

  at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for området, og

  at bygherre bidrager med teknisk bistand til udarbejdelse af lokalplanen.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 31-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/22452, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Plan, Teknik & Miljø har modtaget ønske fra foreningen Et hjerte for Alle – Julehjertebyen om at udarbejde planlægning for et areal ved den gamle banegård i Aabenraa, således at Julehjertebyen kan opstilles her permanent i en flerårig periode.
   

  Udvalget besluttede den 22. juni 2022, at der skulle igangsættes planlægning. Igangsætningen af planlægning af området har afventet sag vedrørende fortidsmindebeskyttelse af banestrækningen fra Rødekro til Aabenraa og banegårdsterrænet.

   

  Planprocessen indledes med en forudgående høring om en kommuneplanændring for området ved banegården. Det vil sige en indkaldelse af forslag og ideer fra borgere og andre interessenter. Indkaldelsen skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning.

   

  Hovedspørgsmålene til planlægningen kan være:
   

  -         Skal der gives mulighed for at der udlægges et område ved Aabenraa banegård som må anvendes til permanent opstilling af Julehjertebyen?

  -         Skal der også være mulighed for andre anvendelser af området?

  -         Hvilke kulturhistoriske spor er vigtige at bevare i området og hvordan?

  -         Er der særlige forhold, der skal tages hensyn til i planlægningen af området?

   

  En anvendelse som Julehjertebyen hører under betegnelsen ”øvrige ferie- og fritidsformål” i planloven. Banegårdsbygningerne ønskes inddraget i området af hensyn til helheden, men forventes at måtte anvendes til andre formål end ferie- og fritidsformål – for eksempel lettere erhverv, publikumsorienteret service og lignende. Dette skal ske i dialog med ejeren af banegårdsbygningen og omgivende arealer.

   

  I den kommende planlægning skal udstrækningen af det område, der må anvendes til Julehjerteby fastlægges nærmere. Byggefelter skal sikre at der tages de nødvendige hensyn til områdets og bebyggelsens udseende og indpasning i det historiske stationsmiljø, de kulturspor som jernbanesporene og den fredede banegårdsbygning fra 1862 udgør.

   

  Der skal også tages de nødvendige hensyn til naboer og så videre. Planerne kan som sådan ikke fastsætte benyttelsestidsrummet, men dette må ske efter anden lovgivningen end planloven, for eksempel Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i forhold til virksomhedsstøj. Der er også andre vigtige forhold som lys fra Julehjertebyen, skal der være muligheder for aktiviteter året rundt, sikkerhed ved færdsel på stationsområdet, trafiksikkerhed og adgangsforhold, tilgængelighedskrav, brandkrav og kriminalpræventive hensyn.
   

  Det har været undersøgt andre muligheder end ved banegården, men disse ikke fundet egnet til formålet.

   

  Slots- og Kulturstyrelsen har tilkendegivet at banestrækningen fra Rødekro til Aabenraa samt for banegårdsområdet i Aabenraa forventes at blive omfattet af fortidsmindebeskyttelse. Der er igangværende dialog mellem Et hjerte for Alle, Slots- og Kulturstyrelsen og forvaltningen om blandt andet mulighederne for at kunne etablere Julehjertebyen i området ved Banegården og på hvilke vilkår.

   

  Julehjertebyen drives af en almen velgørende organisation, der indsamler midler til velgørende formål – ”Et Hjerte for Alle”. Julehjertebyen består af træhuse, som er kopier af en række af byens gamle bygninger så som rådhuset, kirken, Sdr. Hostrup Kro, Sct. Jørgens Kirke, Folkehjemmet og Banegården med flere. I 6 uger op til jul er der forskellige aktiviteter i de cirka 20 huse, som byen består af – herunder tilberedning og servering af bagværk, drikkevarer og mad. Desuden er der underholdning fra en udendørs scene, der er et mindre tivoli og kørsel med små tog fra området og op i gågaden.

   

  Julehjertebyen flyttede i sæsonen 2021 på grund af pladsmangel fra Storetorv til banearealet ved banegården. Foreningen bag Julehjertebyen har tilkendegivet, at de har behov for at bygningerne kan få en permanent placering, idet der er meget arbejde med hvert år at flytte bygningerne fra depot og til det sted, hvor julehjertebyen opstilles. Julehjertebyen var således ikke opstillet i tiden op til julen 2022.

  Planmæssige forhold

  Området er i dag omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.027.B og er udlagt til boligområde. Rammeområdet er afgrænset af Toften, Jernbanegade og Løgumklostervej og er bortset fra stationsområdet anvendt til boligformål i form af etageboliger, rækkehuse og enfamiliehuse.
   

  Området er ikke omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.
   

  Det vurderes at etablering af Julehjertebyen ved banegården er lokalplanpligtigt.
   

  En lokalplan for ferie- og fritidsformål er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger et rammeområde til ferie og fritidsformål, samt de formål der skal være mulighed for i banegårdsbygningen.
   

  Både forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan skal screenes efter Miljøvurderingsloven.

  Høring/udtalelse

  Indkaldelsen af ideer og forslag foreslås offentligt fremlagt i 4 uger i februar 2023. Der afholdes et infomøde den 7. februar 2023 på Folkehjem.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der indkaldes ideer og forslag i 4 uger på baggrund af vedhæftede debatoplæg.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 31-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/10108, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget godkende grundlaget for en offentlighedsfase i forbindelse med udviklingen af projektområdet i Nørreportkvarteret.

   

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter igangsatte den 7. april 2022 arbejdet med udarbejdelse af mulighedsstudier og markedsdialog med henblik på etablering af boliger, hotel, restauration, butikker, serviceerhverv og andre private funktioner, der hører naturligt inde i et centerområde på projektområdet. Projektet er en del af et større udviklingsprojekt i Nørreportkvarteret og udspringer af Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa og det arbejde, der er udført som en del af Områdefornyelse Nord.

   

  I løbet af efteråret, og senest i på udvalgsmødet den 5. januar 2023, er Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter blevet forelagt forskellige muligheder for offentlighedsfasen i forbindelse med udviklingen af projektområdet i Nørreport. Her blev det besluttet at borgerprocessen skulle gennemføres i første halvdel af 2023.

   

  Forvaltningen har sammen med eksterne konsulenter arbejdet på rammesætningen for borgerinddragelsen samt tilrettelægningen af en proces, der sikre både tid og mulighed for at kommentere på materialet der forelægges.


  Baseret på tidligere erfaringer med borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af Nørreportkvarteret anbefales det, at der igangsættes en proces, hvor der både afholdes borgermøde og åbnes op for en online meningstilkendegivelse.

   

  Materialet, der forelægges i forbindelse med offentlighedsfasen, er under udarbejdelse, men det anbefales at der præsenteres forskellige muligheder i forhold til;

  -         Scenarier for udviklingen af området, med henblik på at få kommentarer fra borgerne om hvilken typologi samt hvor stor del af området der kan bebygges.

  -         Arkitektur, æstetik med mere, med henblik på at få inputs til hvilke krav der bør stilles til byggeriet i form af materialer, højder, farver og lignende.

  -         Byrum og bykvalitet, ønsket er her, at få forslag og ideer til indretning af eventuelle offentlige arealer i forbindelse med udviklingen af projektområdet.

   

  Det er forventningen, at der omkring starten af marts gennemføres en inddragelsesproces på ca. fire uger. Processen skal kvalificere dialogen og beslutningsprocessen for valg af udviklingsscenarie gennem belysning af, og dialog om, scenariernes forudsætninger, udviklingsmuligheder og udfordringer.

   

  Rammesætningen for borgerinddragelsen skal præciseres som værende borgernes mulighed for tilkendegivelse af holdninger og betragtninger, der samles i et opsamlingsnotat. Opsamlingsnotatet vil i det videre forløb indgå som kvalificerende anbefalinger og input til forvaltningens behandling og udvalgets valg af udviklingsscenarie for den kommende udvikling af Nørreportkvarteret.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslaget til offentlighedsfasen med udgangspunkt i materialet beskrevet ovenfor godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 31-01-2023

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/9428, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til om planlægning for sommerhusområde ved Skarrev skal endeligt indstilles, således at udvidelse af sommerhusområdet mod øst ikke er muligt fremadrettet.

   

  På baggrund af Planlovsændring i 2017 blev der åbnet op for at kommuner kunne planlægge for nye sommerhusområder kystnært. Byrådet besluttede den 20. september 2017 at ansøge om statslig tilladelse til at udlægge et sommerhusområde ved Skarrev på baggrund af Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen. I 2019 blev arealet en del af Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen, hvormed Aabenraa Kommune fik godkendt, at der var mulighed for planlægge for et område øst for Skarrev (på del af matr. 378 Skovby, Løjt) til maksimalt 24 sommerhusgrunde. 

   

  Den statslige og kommunale planlægning har givet anledning til flere års lokal debat og borgermodstand samt flere klagesager ved Planklagenævnet. Klagerne ved Planklagenævnet er afsluttet, og planmuligheden er fortsat gældende. Ifølge bekendtgørelsen skal en lokalplan om overførsel til sommerhusområde være endeligt vedtaget og offentliggjort inden 8 år efter bekendtgørelsens vedtagelse - altså senest september 2027.

   

  Arealet har siden skiftet ejer. Forvaltningen har været i dialog med den nye ejer, som ikke ønsker at udvikle området til sommerhuse.

   

  På baggrund af denne tilbagemelding fra ejer indstiller forvaltningen til, at der ikke planlægges for sommerhusudbygning øst for Skarrev, og at kommuneplanramme 1.9.022.F fjernes ved kommende kommuneplanrevision, hvormed mulighed for planlægning til camping og andre rekreative formål fjernes.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der ikke kommune- og lokalplanlægges til sommerhuse inden for 1.9.022.F Skarrev.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 31-01-2023

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/550, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter tage stilling til en omfordeling af områdefornyelsens anlægsbudget forud for afslutning af områdefornyelsen i Bolderslev.

   

  På udvalgsmødet den 3. juni 2021 godkendte Vækstudvalget for Land og By en ny fordeling af anlægsbudgettet forud for det videre anlægsarbejde.

   

  Efter omprioriteringen er anlægsarbejder i forbindelse med de tre indsatser: Sløjfen, Firtidspladsen og Skoleankomsten blevet gennemført. Derudover er der gennemført supplerende anlægsarbejde, som er blevet prioriteret i samarbejde med den lokale styregruppe herunder:

   

  • Anlæg af ny stibelægning på kærlighedsstien nær Sløjfen
  • Nyt asfaltunderlag i skolegården til ophold og aktiviteter i et sammenhængende udtryk med den nye Skoleankomst

   

  Den lokale styregruppen har et fortsat ønske om at understøtte etableringen af yderligere aktiviteter nær Skoleankomsten i form af en multibane, med en anlægssum på min. 0,3 mio. kr. Denne er endnu ikke anlagt. En eventuel realisering af multibanen vil betyde at indsatsen Skoleankomsten går i underskud. Den lokale styregruppe ønsker ligeledes prioriteret yderligere 0,05 mio. kr. til puljen.  

   

  Den samlede områdefornyelse nærmer sig sin afslutning, og skal afsluttes i indeværende år. I gennemgangen af økonomien, kan konstateres overskydende disponible midler på tværs alle indsatserne på 0,244 mio. kr. inkluderende realisering af en multibane til 0,3 mio. kr. 

   

  For at imødekomme den lokale styregruppes ønsker foreslås det at flytte 0,05 mio. kr. fra Tunnelparken til Puljen, og forvaltningen bemyndiges til at disponere de resterende midler inden for områdefornyelsesprogrammet i dialog med den lokale styregruppe i Bolderslev.

  Økonomi og afledt drift

  Ved byrådsbeslutning 21. marts 2018 er frigivet anlægsmidler Bolderslev. Byrådet bemyndigede Vækstudvalget for Land og By til løbende at godkende projektet inden for anlægsrammen. Anlægssummen udgør 6,3 mio. kr., og i forbindelse med programvedtagelse i 2018 blev der endvidere disponeret 0,1 mio. kr. under det daværende Vækstudvalg for Land og Bys driftsbudget. Der blev ikke afsat driftsmidler i forbindelse med frigivelsen.

  De samlede 6,4 mio. kr. udgør et bruttobeløb og omfatter anlægsudgifter, totalrådgivning, bygherreudgifter samt udgifter til projektledelse og områdefornyelsesprogram.

  Det samlede områdefornyelsesprojekt udgør 6,4 mio. kr. hvoraf der er op til 2,1 mio. kr. i refusion.

   

  Som følge af Økonomiudvalgets beslutning den 18. februar 2020 om ny model for afledte driftsudgifter for fremtidige anlæg, vil anlægsprojekters driftsudgifter indgå i puljen på de 1,0 mio. kr. pr. år fremad, som nu er placeret under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget godkender at flytte 0,05 mio. kr. fra Tunnelparken til Puljen, og

  at forvaltningen bemyndiges til at disponere de resterende midler inden for

  Områdefornyelsesprogrammet i dialog med den lokale styregruppe i Bolderslev.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 31-01-2023

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9085, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Denne sag er en orientering om at Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgsmødet den 1. februar 2023, behandler en sag omhandlende principiel godkendelse af etablering af en velfærdsfunktion i Rødekro bymidte jf. nedenstående sagsfremstilling.

   

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende, at forvaltningen arbejder videre med etablering af en velfærdsfunktion i forbindelse med Forsøgsordning for frie bymidter, herunder at der arbejdes med at undersøge mulighederne for at indtænke Rødekro bibliotek i en velfærdsfunktion i bymidten. En velfærdsfunktion i dette projekt forstås som en offentlig funktion blandt andet med kulturelt indhold, der kan skabe mere liv i bymidten.

   

  Både Kultur- & Fritidsudvalget og Udvalget for Plan, Teknik & Landdistrikter er løbende blevet orienteret om, at Rødekro er udpeget som en af de 14 byer, der skal arbejde videre med en kvalificeret ansøgning i forhold til forsøgsordningen for frie bymidter. Forsøgsordningen giver mulighed for forskellige afprøvninger og mulighed for at afvige gældende lovgivning for at skabe liv i bymidten. Kommuner, der indgår i forsøgsordningen, forpligter sig til at arbejde med byudvikling samt, i samarbejde med lokale aktører, at etablere velfærdscentre med lokale velfærdstilbud, der kan understøtte bylivet og styrke den nære velfærd.

   

  I forbindelse med udarbejdelse af Udviklingsplan Rødekro i 2016 var en af konklusionerne, og et af de bærende principper, at funktionerne i Rødekro skal samles for at understøtte udviklingen og sikre en hensigtsmæssigt udvikling af Rødekro by. Efterfølgende er der blevet etableret et stærkt skole- og idrætsmiljø omkring Fladhøj, ligesom der arbejdes på at etablere Hærvejshuset, som blandt andet rummer hjælpemiddelcentral samt andre sundhedsrelaterede funktioner, på Vestergade, hvor den tidligere Rødekro Skole var placeret.

   

  Som et væsentligt element i etableringen af en attraktiv velfærdsfunktion i bymidten spiller bibliotekets nuværende og fremtidige funktion en væsentlig rolle i forhold til, at Rødekro skal være et attraktivt sted at bo og bosætte sig. Det foreslås derfor, at afsøge mulighederne for at indtænke biblioteket i en mere centralt beliggende ejendom med andre borgervendte aktiviteter i bymidten i stedet for den nuværende placering på Vestergade. Dette kunne eksempelvis være en kombination af et foreningshus, et fremtidens bibliotek, et kulturelt samlingssted, og samtidig være et sted der understøtter den grønne og bæredygtige udvikling og erhverv. Huset skal være et sted, hvor ideer og fællesskaber har de bedste vilkår for at spire og gro. Derfor bør huset være fleksibelt, og det skal være attraktivt og nemt at blive og være en del af huset. En lokal arbejdsgruppe har fokus på, at det skal være et levende hus, der er åbent for alle og inviterer til både ophold, møder og læring, hvilket er i tråd med ideen om en kombination af foreningshus, bibliotek og kulturelt samlingssted kombineret med en form for erhverv.

   

  I arbejdet med etablering af velfærdsfunktionen tages der afsæt i såvel Helhedsplanen for Rødekro bymidte, der blev godkendt i december 2022 samt biblioteksstrategien og forarbejderne hertil, som ligeledes er udarbejdet i 2022.

   

  I løbet af de næste måneder arbejdes der sammen med Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse, samt andre relevante aktører, på at konkretisere projektet og udarbejde et forslag til indhold, økonomi med mere. Dette forelægges udvalget til godkendelse forud for indsendelse af en kvalificeret ansøgning.


  Sagens indstilling er at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der arbejdes videre med etablering af en velfærdsfunktion i Rødekro bymidte som en del af Forsøgsordning for frie bymidter, hvor biblioteket indtænkes.

  Økonomi og afledt drift

  Til forsøgsordningen for frie bymidter er der afsat 100 mio. kr. til byfornyelse i bymidterne og 30 mio. kr. til lokale velfærdsfunktioner. Midlerne fordeles til kommunerne ud fra en opgørelse af projektøkonomien i de 14 projekter. Der er krav om 40% kommunal medfinansiering. Medfinansieringen kan være midlerne afsat til Udviklingspulje Rødekro. Det forventes, at projektet kan holdes inden for rammerne af dette, eller at der kan søges fonde og anden ekstern finansiering.

   

  Forvaltningen er opmærksom på at undgå at udvide kommunens samlede antal kvadratmeter bygninger.

   

  Frem mod indsendelse af den kvalificerede ansøgning arbejdes der på at konkretisere, hvilke tiltag og elementer der kan/skal indgå i velfærdsfunktionen samt projektets øvrige aspekter herunder anlægs- og driftsøkonomi. Der forelægges senere en sag til godkendelse i henholdsvis fagudvalgene og Byrådet forud for indsendelse af ansøgningen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 31-01-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/38316, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om, at udkast til Udviklingsstrategi for LAG Småøerne 2023 – 2027 har været i høring i kommunen. Høringsperioden var fra den 6. til den 23. januar 2023.

   

  Forvaltningen har vurderet, at Udviklingsstrategien for LAG småøerne ikke har givet anledning til at afgive høringssvar. Der er her en kort opsamling på strategiens indsatsområder og vision for den kommende periode.

   

  LAG Småøerne dækker 27 danske småøer herunder Barsø i Aabenraa Kommune. Den nye LAG for småøerne har et årligt budget på 3,8 mio. kr. fra Landdistriktsprogrammet.

   

  LAG er lokale aktionsgrupper. Det er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. LAG er en del af den fælles europæiske landbrugsplan (CAP). Der er også en LAG for landdistrikterne i Sønderborg og Aabenraa.

   

  Udviklingsstrategien sætter retning for, hvordan LAG Småøerne skal arbejde i den nye LAG periode og hvordan midlerne fordeles.

   

  LAG Småøernes forslag til strategi udpeger fem indsatsområder:

   

  1. Grøn omstilling (30% af LAG-midlerne)
  2. Bæredygtigt erhverv (30% af LAG-midlerne)
  3. Bæredygtige fællesskaber og netværk (20% af LAG-midlerne)
  4. Bosætning (20% af LAG-midlerne)
  5. Hav, havn og fiskeri (alle FLAG-midlerne (FLAG er en særlig fiskeri-LAG, som ikke er gældende for Barsø)

   

  Visionen lyder: ”Vi vil aktivt medvirke til, at øerne overleverer bæredygtige lokalsamfund til de kommende generationer.”

   

  Denne vision bliver uddybet således:

   

  1. Vi ønsker øsamfund, hvor der er aktivitet hele året, hvor børnefamilier flytter til og nyder et enkelt og trygt liv og hvor alle generationer kan leve det gode liv.
  2. Vi ønsker virksomheder, der skaber arbejdspladser og oplevelser for turisterne i balance med naturen.
  3. Vi ønsker stærke fællesskaber og sammenhold både på øerne – og mellem øerne.

   

  Den nye LAG for småøerne vil derfor fokusere på bosætning, erhverv, grøn omstilling, fællesskab og netværk. Det fører til følgende målsætninger:

   

  1. Øget bosætning, flere helårsstillinger og en mere balanceret demografi på småøerne
  2. Mere erhvervsudvikling med fokus på samarbejde og nye samarbejder med fastlandet
  3. Etablering og udvikling af virksomheder
  4. Omstilling til energiløsninger, der reducerer øernes udledning af drivhusgasser i private husholdninger og erhverv
  5. Etablering og udvikling af stærke foreninger og andre fællesskaber
  6. Forbedret trivsel gennem nye muligheder for kulturelle og oplysende aktiviteter for alle aldersgrupper
  7. Videns- og erfaringsudveksling med fokus på bæredygtighed og i samarbejde med organisationer på små og store øer og på fastlandet

   

  Indsatsområder, vision, målsætninger m.m. kan man læse mere om på side 34-46 i vedhæftede forslag til strategi.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 31-01-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37582, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Kommunen har ansvaret for at sikre de planmæssige rammer, inden der kan iværksættes en ny udvikling for et område, større bygge og anlægsprojekter mm.

   

  Er et projekt i overensstemmelse med kommuneplanen, skal kommunalbestyrelsen sikre udarbejdelse og fremme et lokalplanforslag. Kommunen kan i sådant tilfælde forlange, at udstykkeren eller bygherren yder teknisk bistand til planlægningen.

   

  Forvaltningen og Byrådsmedlemmer modtager løbende henvendelser fra borgere og virksomheder om muligheder for igangsætning af lokalplaner for små og store områder. Endvidere er der en række lokalplaner, der fra kommunes side ønskes udarbejdet for at understøtte en given udvikling i et område, eller er et vilkår i forbindelse med et salg.

   

  Den overordnede prioriteringen sker således, at de planer for private og offentlige projektejere, der skaber vækst i form af arbejdspladser, boliger, uddannelser eller lignede har høj prioritet. Samtidig vurderes der på om der er presserende kommunale lokalplaner som ikke bør udskydes, for eksempel nye anlægsprojekter.

   

  Derudover prioriteres lokalplaner, hvor der er krav om udarbejdelse inden for en vis tidsfrist. Det kan ikke undgås, at der er henvendelser eller ønsker om planer som bliver placeret længere nede på prioriteringen, specielt de, der tilgodeser få.

   

  For at give bedre inddragelse af det politiske niveau og sikre et tydeligere politisk mandat i prioritering og igangsætning af lokalplaner vil forvaltningen på mødet give en orientering om igangværende lokalplansager og kommende lokalplaner.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 31-01-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Som fast punkt på Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter indgår en orientering om status for områdefornyelser i byer uden for Aabenraa, På nuværende tidspunkt drejer det sig om Ålandet, Lyreområdet, Kliplev, Løjt, Tinglev, Rødekro og Bolderslev.

   

  Endvidere orienteres om kommunens arbejde med udviklingsperspektiver og landdistrikt-arbejde.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 31-01-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  .

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 31-01-2023

  • Orientering om dispensation til solceller i tag

   

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”godkend”.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 31-01-2023

  -