Beslutningsprotokol

torsdag den 2. marts 2023 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
Medlemmer: Dorte Soll, Kurt Asmussen, Egon Madsen, Anders Koch-Hørlyck, Thomas Andresen, Søren Frederiksen , Susanne Provsgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
   torsdag den 2.3 2023 kl. 15.30

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-03-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/7019, Sagsinitialer: JATY

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges bemærkninger til Regnskab 2022 for Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, jf. vedlagte bilag. Bemærkningerne vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2022, og skal ikke politisk godkendes i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

   

  Drift

  For Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter viser resultatet for 2022 et regnskab med et samlet mindreforbrug på 0,06 mio. kr., hvilket svarer til 0,04 % af udvalgets nettodriftsbudget på 146,365 mio. kr. Resultatet dækker over variationer på de enkelte områder under udvalget.

   

  På området vedrørende de aftalestyrede enheder er der et mindreforbrug på 0,063 mio. kr., som overføres til 2023.

   

  Der søges overført i alt 0,396 mio. kr. i merforbrug vedrørende puljer og projekter (kategori 2). Der søges overført 0,533 mio. kr. vedr. Bygningsvedligeholdelsespuljen, her er tale om almindelige betalingsforskydninger i flere igangværende arbejder hen over årsskiftet 2022/2023. Derudover søges overført -0,929 mio. kr. vedr. Vejdrift, her er tale om almindelige betalingsforskydninger, men også et udtryk for almindelig usikkerhed på mængder og ydelsesomfang vedrørende slutafregninger på primært asfaltydelser og snerydning op mod årsskiftet.

   

  Endelig søges der overført i alt 0,255 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende øvrige overførsler (kategori 3), som vedrører Fysisk Planlægning.

   

  Regnskabsresultatet efter driftsoverførsler udviser et samlet mindreforbrug på 0,134 mio. kr.

   

  Anlæg

  I forbindelse med regnskabet for 2022 afsluttes i alt 5 anlægsregnskaber med en bevilling under 2 mio. kr. og aflægges derfor som en del af det samlede regnskab for 2022. Anlægsregnskaberne med en bevilling under 2 mio. kr. afsluttes med et samlet mindreforbrug på 0,035 mio. kr.

   

  Endvidere henvises til særskilt sag vedrørende anlægsregnskaber med en anlægssum på 2 mio. kr. og derover.

   

  Ved regnskabsafslutningen søges der endvidere om overførsel af uforbrugte anlægsmidler på i alt 23,988 mio. kr. vedrørende 32 igangværende anlæg.

   

  Vedrørende anlæg under jordforsyning, afsluttes i alt 7 anlægsregnskaber med en bevilling under 2 mio. kr. og aflægges derfor som en del af det samlede regnskab for 2022. Anlægsregnskaberne med en bevilling under 2 mio. kr. afsluttes med et samlet mindreforbrug på 0,657 mio. kr.

   

  Afsluttede anlæg under jordforsyning med en anlægssum på 2 mio. kr. og derover, henvises til særskilt sag.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at bemærkninger til Regnskab 2022 for Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter samt orienteringen om Regnskab 2022 tages til efterretning.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-03-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/7019, Sagsinitialer: JATY

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2022 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

   

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

   

  Anlægsregnskaberne inkl. bemærkninger fremgår af vedlagte bilag 1.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

   

  Tabel 1: afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

  Anlægsprojekt (1.000 Kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Rambla

  8.100

  8.090

  10

  Områdefornyelse Løjt

  4.200

  4.224

  -24

  Strandpromenaden etape 3, Sydhavn

  9.600

  9.638

  -38

  Poppel Alle

  4.085

  4.084

  1

  Rundkørsel i Rødekro

  2.980

  3.049

  -69

  I alt

  28.965

  29.085

  -120

  +=mindreforbrug og -=merforbrug

   

  Det fremgår af tabel 1, at der samlet set er et merforbrug på 0,120 mio. kr. på det skattefinansierede område.

   

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

   

  Tabel 2: afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

  Anlægsprojekt (1.000 Kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Byggemodning af Lyreskoven

  3.700

  2.460

  1.240

  I alt

  3.700

  2.460

  1.240

   

  Det fremgår af tabel 2, at der samlet set er et mindreforbrug på 1,240 mio. kr. på jordforsyningsområdet.

   

  For det skattefinansierede område og jordforsyningsområdet udgør mindreforbruget i 2022 således samlet set i alt 1,120 mio. kr.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber i 2022 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-03-2023

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/19719, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  Denne sag omhandler orientering om status på processen og præsentation af de foreløbige analyser og vurderinger i forbindelse med et projekt indeholdende hotel og boliger på ejendommen, som i dag rummer Hotel Østersøen.
   

  På udvalgets møde den 8. december 2022 besluttede udvalget det overordnede indhold og proces for udarbejdelse af mulighedsstudie.
   

  Siden udvalgsmødet har der været afholdt temamøde med oplæg vedrørende arkitektur, høje byggerier og så videre som inspiration i den videre proces, og der er planlagt en studietur til Aarhus ultimo februar 2023.
   

  Der er ligeledes indgået en aftale med ekstern rådgiver, der udarbejder undersøgelser, mulighedsstudier og vurderinger. Som en del af processen udføres en by- og stedsanalyse og der udføres vurderinger af model A og D som beskrevet i sagen fra den. 8. december 2022.
   

  De 2 modeller A og D løsningsforslag i overblik:
   

  A. Hotel- og seniorboligprojekt i 12 etager:

  Ansøgers projekt med hotel-, seniorboliger og panoramaetage i samlet 12 etager, med en højde på til cirka 45 meter og en bebyggelsesprocent pa° cirka 180-200 danner grundlag for bebyggelsens omfang, placering og ydre udformning.
   

  D. Nedrivning af nuværende hotel og mulighed for eksempelvis et højt slankt højhus:

  Et mulighedsstudie hvor Hotel Østersøen nedrives og med nybyggeri i en anden udformning end førnævnte A, B og C, for eksempel i form af et slankt højhus som eventuelt kan suppleres med en lavere bygningsbase i op til 3-5 etager. En sådant mulighedsstudie vil kræve yderligere vurderinger i forhold til volumen, proportioner, skygge-, vind- og indbliksgener.
   

  Der er endvidere tale om en central placering i Aabenraa, der vil bryde med den vante kyststrækning og det er derfor væsentligt at se byggeriet i sammenhæng med resten af byens struktur og profil mod fjorden.
   

  Der er ikke udarbejdet en arkitekturpolitik eller en plan for høje huse i Aabenraa, derfor anbefales det at mulighedsstudiet skal indeholde en undersøgelse af, om det er hensigtsmæssigt at placere højhus i området.


  På mødet gives status på sagen, studieturen evalueres og rådgiver fremlægger de foreløbige analyser og vurderinger.
   

  På baggrund af analyse og vurdering og diskussion af forslag A og D udarbejdes et beslutningsgrundlag med anbefalinger til i hvilket omfang, form og skala, der kan angiver rammerne for et fremtidigt byggeri. Beslutningsgrundlag fremlægges på et senere udvalgsmøde.
   

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.
   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-03-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37152, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  I henhold til Bygningsforbedringsudvalgets forretningsorden §7 skal der hvert år, senest 3 måneder efter regnskabsperiodens udløb, aflægges regnskab.

   

  Regnskabet fremsendes til fagudvalgets godkendelse.

   

  I tilknytning til årsregnskabet skal Bygningsforbedringsudvalget aflægge beretning, hvori der redegøres for udvalgets arbejde. Antallet af ansøgninger, tilsagn og udbetalt støtte fremgår af beretningen.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab for 2022 godkendes.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-03-2023

  Godkendt.

   

  Beslutning Bygningsforbedringsudvalget den 02-03-2023

  Godkendt.

   

  Afbud: Christian Pedersen-Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/27064, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 7. april 2022 at igangsætte lokalplanlægning for Barsø Landing med henblik på at etablere et areal til opstilling af en vinterbadervogn og indkalde ideer og forslag.
   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 161 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 62 til Kommuneplan 2015.

  Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Løjt Vinterbadere om der kunne etableres et areal i tilknytning til omlade- og parkeringspladsen ved Barsøfærgens havn til opstilling af en mindre vinterbadervogn på maks. 25 m². Opstilling af denne type anlæg kræver normalt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Ved at placere vinterbadervognen i et eksisterende havneområde kan der efter naturbeskyttelseslovens § 15 stk. 2 nr. 1) ses bort fra, at området er omfattet af strandbyggelinje. Derfor udlægges området ved Barsø Landing til havneformål. Det er dog ikke hensigten at der med lokalplanen kan ske væsentlige ændringer af de bestående forhold og der sker ikke planlægning og fysiske ændringer på søterritoriet.
   

  Formålet med lokalplanen er at udlægge nuværende havneområde til havneerhvervsformål i form af færgehavn for Barsøfærgen med tilhørende omladeplads, parkerings- og opmarcharealer, moler, mindre bygninger til brug for færgedriften og der udlægges her et areal til opstilling af en vinterbadervogn. Denne opstilles kun i vinterhalvåret. Lokalplanen kan dog jf. planloven ikke regulere tidsperioden for opstillingen af vognen. Der må også forventes at opstillingen af vognen kræver ny byggetilladelse hvert år forud for opstillingen. I lokalplanens bonusvirkning sikres, at der ikke kræves landzonetilladelse. Endvidere fremtidssikres det at der tilknytning til færgehavnen vil kunne etableres en mindre pakkebygning og venterum. I tilknytning til færgehavnen må der endvidere etableres tømningsfaciliteter for autocampere og lignende. Det kan dog ikke forventes at området kloakeres.
   

  Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse.

   

  Planmæssige forhold

  Området er i dag ikke omfattet af en lokalplan eller en partiel byplanvedtægt. Området ligger i landzone og vil med lokalplanens forblive i landzone. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bonusvirkning i forhold til ikke at skulle meddele forudgående landzonetilladelse.
   

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne i Kommuneplan 2015. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 62, der muliggør at området udlægges til erhvervshavn.
   

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget i maj 2022. Der indkom 3 høringssvar. Disse omhandlede ønsker fra Barsøborgerne om at der sikres arealer ved havnen til omladeplads samt parkerings- og opmarcharealer for øens beboere og besøgende. Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen havde bemærkninger til den forestående lokalplan i forhold til i hvilke tilfælde at strandbeskyttelseslinjen gør sig gældende og ikke gør og i forhold til at området ligger i område udpeget som bevaringsværdigt landskab.
   

  Idéerne er indarbejdet i planforslagene, idet Barsøborgenes ønsker for havneområdet er indarbejdet til lokalplanforslaget. De to øvrige ideer og forslag fra myndighederne er medtaget i lokalplanens redegørelse.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Lokalplan nr. 161 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 62 til Kommuneplan 2015 forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra medio april 2023 til medio juni 2023.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 62 godkendes og sendes i høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 161 Barsø Landing godkendes og sendes i høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-03-2023

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/22398, Sagsinitialer: NLHAN

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget træffe beslutning om der skal igangsættes en nærmere undersøgelsesproces, der kan danne grundlag for en beslutning om udvikling af Kollund Mole, herunder eventuel etablering af et molebad. 

   

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 2. maj 2019 at give Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved under Bov Lokalråd en tilladelse til at arbejde videre med etablering af et molebad ved Kollund Mole, herunder indretning af parkeringspladsen og etablering af handicapegnede toiletfaciliteter på stedet.

  Beslutningen blev truffet på baggrund af skitseforslag, alternativ 3, med tilhørende anlægsbudget. Realisering af projektet blev betinget af fondsfinansiering initieret af de lokale og med en kommunal medfinansiering på 0,300 mio. kr.

  Projektet blev præsenteret på et borgermøde i efteråret 2020 arrangeret af lokalforeningen. På mødet var der særligt fokus på støj og håndtering af den trafikale situation herunder parkeringsforhold.

   

  Projektet har medført bekymringer og lokal modstand fra en del borgere på Molevej blandt andet i forhold til trafik, parkering og støj. Af forskellige årsager har projektet ligget stille.

   

  Den 16. august 2022 blev der afholdt møde med repræsentanter fra Kollund Lokalråd incl. repræsentant fra Molevej, Kollund Roklub, Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter samt forvaltningen.

   

  Lokalforeningen tilkendegav, at de ønsker at arbejde videre med projektet. Det blev aftalt på mødet, at der er behov for yderligere undersøgelser af de tekniske og planlægningsmæssige forhold og afdækning af øvrige muligheder for generelt bedre tilgængelighed for offentligheden til vandet i Kollund-området, før der træffes en endelig beslutning om projektets fremtidsperspektiver.

   

  Forvaltningen gør opmærksom på, at der fortsat er modstand i området mod projektet.

   

  Forvaltningen har med afsæt heri udarbejdet et forslag til den videre proces med involvering af borgerne.

   

  Forvaltningen foreslår, at processen omfatter:

   

  • Tekniske og planlægningsmæssige forhold kortlægges herunder
   • Parkerings- og trafikforhold
   • Gældende planforhold jf. lokalplan
  • Alternative placeringer og muligheder for bedre tilgængelighed til vandet herunder
   • placering vest for klublokaler ved Kollund mole
   • Kollund Lillestrand med flere
  • Kobling til øvrige kommunale og lokale indsatser herunder
   • Helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter 2021-31
   • Det Gode Liv - Udviklingsstrategi 2035
  • Involvering af lokale og interessenter med henblik på at afdække og kvalificere udviklingsmulighederne og opmærksomhedspunkter. Følgende forventes involveret: borgere i lokalsamfundet, naboer, lokalforeningen, Søsportsklubben, Destination Sønderjylland, Kultur & Fritid.

   

  Proces for involvering af interessenter afklares i samarbejde med Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved under Bov Lokalråd. 

   

  Processen skal give et kvalificeret grundlag for en politisk beslutning om Kollund Moles fremtid i slutningen af foråret 2023.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forvaltningen igangsætter en involverende undersøgelsesproces for mulig udvikling af Kollund Moles fremtid.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 08-12-2022

  Sagen sendes retur til forvaltningen med henblik på at der afholdes et møde med naboerne.

   

  Susanne Provstgaard deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-03-2023

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/5678, Sagsinitialer: RBPO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, træffe beslutning om i hvilket omfang der skal søges tilskud til anlæg af cykelstier fra den statslige Pulje til cykelprojekter for 2023. Puljen giver op til 40 % tilskud til stianlæg, dog med mulighed for op til 50 % i tilskud på anlægsprojekter der enten forbedrer trafiksikkerheden for cyklister på skoleveje eller involverer mindst to kommuner.

   

  I forbindelse med udmøntningen af de statslige cykelpuljemidler i 2023, 2024 og 2025 er det besluttet, at der skal være et særligt fokus på sikre skoleveje og pendlercykling. Ansøgningsguide om tilskud fra Pulje til cykelprojekter 2023 er vedlagt som bilag 1.

   

  Derfor vil følgende kriterier indgå i prioriteringen:

   

  • Bedre sammenhæng i cykelinfrastrukturen på tværs af kommunegrænser
  • Bedre fremkommelighed på cykelstier og nye cykelstier der styrker pendling i såvel større som mindre kommuner
  • Flest mulige cykelpendlere får gavn af projektet
  • Forbedring af trafiksikkerhed og sammenhæng på skolevejsnet

   

  Plan, Teknik & Miljø anbefaler, at der søges om puljemidler til følgende to cykelstiprojekter:

   

  Tøndervej, mellem Fårhus og Lyren
  Formålet med at etablere en cykelsti på Tøndervej (se illustration i bilag 2) er, at etablere en sikker skolevej for elever til Lyreskovskolen i Padborg og generelt forbedre trygheden og sikkerheden for cyklister på strækningen.
  Derudover vil en stiforbindelse forbedre adgangen til kollektiv trafik via stationen i Padborg og der er samtidig potentiale for en øget cykelpendling.

  I 2021 ansøgte forvaltningen den statslige cykelstipulje om tilskud til en dobbeltrettet cykelsti på strækningen. Cykelstiprojektet blev på daværende tidspunkt ikke bevilliget tilskud og der er ikke afsat midler fra den kommunale cykelstipulje til anlæg. De estimerede anlægsudgifter til projektet er ca. 10 mio.

   

  Hærvejen, Rødekro bymidte
  Som en del af Helhedsplan for Rødekro bymidte, som blev politisk godkendt i december 2022, er der skitseret et projekt for omdannelsen af Hærvejen, mellem Granhaven og Funkevej, se illustration i bilag 3. På baggrund af borgerprocessen og dialogen med den lokale arbejdsgruppe har det været væsentligt at få forbedret forholdende i bymidten for bløde trafikanter. Projektet omfatter derfor etablering af cykelsti, nyt fortov og plantebede på begge sider af Hærvejen, derudover etableres der hævede flader hvor Hærvejen krydser henholdsvis Østergade og Vestergade.

  Projektet er en væsentlig del af det store omdannelsesprojekt for bymidten og realiseringen af dette projekt vil have stor betydning for borgerne såvel som besøgende, ligesom det bygger videre på de i 2022 afsatte midler til at forbedre forholdene for cyklister på den sydlige del af Hærvejen. Ved at omdanne det centrale stykke af Hærvejen igangsættes omdannelsen af bymidten og forholdene forbedres for både skolebørn, pendlere til stationen og Hærvejsturister, der både går og cykler på strækningen.

  De estimerede anlægsudgifter til realisering af Helhedsplan for Rødekro bymidte, er for denne del af Hærvejen ca. 14 mio. - heraf udgør udgifter relateret til cykelstiprojektet ca. 9 mio.

   

  Ansøgningsfristen er fredag den 31. marts 2023 kl. 12.

  Økonomi og afledt drift

  I Cykelstipuljen er der et rådighedsbeløb på 7,85 mio. i 2023 og 6 mio. i 2024.

   

  Hvis der gives tilsagn om tilskud fra Pulje til cykelprojekter, vil restfinansieringen kunne finansieres af rådighedsbeløbet i cykelstipuljen i 2023 og 2024.

   

  Ansøgningsmateriale finansieres via politikområdet Vejtrafik.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der ansøges om tilskud på 50% medfinansiering fra den statslige cykelpulje på projektet om cykelsti langs Tøndervej mellem Fårhus og Lyren, svarende til ca. 5 mio. kr., og

   

  at der ansøges om tilskud på 50% medfinansiering fra den statslige cykelpulje på projektet om cykelstier på Hærvejen mellem Granhaven og Funkevej, svarende til ca. 4,5 mio. kr.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-03-2023

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25183, Sagsinitialer: abc

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter om Bygningsanalysen og forvaltningen har udarbejdet forslag til bemærkninger til rapporten Perspektiver og udvikling af Tinglev.

   

  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 13. december 2022 at sende rapporten i høring ved relevante parter og indhente bemærkninger ved respektive fagudvalg blandt andet Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

   

  Planen har været i høring ved Tinglev Forum, Tinglev Fælles-, Kultur- og Aktivitetshus (TINKA) og Tinglev Handels-, Håndværks- og Industriforening (THHI) i perioden 14. december 2022 til 6. februar 2023. Indkomne bemærkninger er opsummeret i indstillingsnotat. (bilag). Høringssvar fra TINKA behandles primært af Kultur- og Fritidsudvalget, i denne indstilling behandles derfor kun de emner fra høringssvaret som vedrører byens helhed og øvrige planfaglige aspekter.

   

  Baggrund. Proces og indhold: Byrådet havde i budget 2021 afsat 0,5 mio. kr. til en Udviklingsplan for Tinglev, bygninger og daginstitution, hvor der indgår forundersøgelser til undersøgelser af muligheder for at etablere en ny 0-5 års daginstitution i Tinglev og bygningsanvendelse generelt.

  Planen skal bygge videre på det arbejde og de borgerdrevne indsatser, der allerede er gennemført i forbindelse med en tidligere udviklingsplan og områdefornyelsen i Tinglev.

  Formålet med planen er blandt andet at få kvalificeret og sorteret i ideer og projektforslag og at få lavet en langsigtet økonomisk realistisk plan for udvikling af Tinglev med udgangspunkt i en helhedsorienteret analyse af den fremtidige anvendelse af de kommunale ejendomme. Et af spørgsmålene er, om der ved en funktionsrokade i de kommunale ejendomme kan opnås en bedre bystrategisk sammenhæng i byen.  

   

  Forvaltningen har i samarbejde med konsulenter gennemført en analyse af følgende kommunale bygninger: Børnehaven Sønderskov, Børnehaven Nørreager, Grønningen – ældre del, Grønningen Bella Vista, 1905/ 1955 -bygningen samt Tinglev skole på overordnet niveau. Bygningerne er vurderet i forhold til tilstand, beliggenhed, bevaringsværdi og anvendelse. I analysen vurderes også egnethed i forhold til anden mulig anvendelse. 

  Efterfølgende har forvaltningen udarbejdet rapporten Perspektiver for udvikling af Tinglev, som er et grundlag for en egentlig helhedsplan for Tinglev. Der beskrives forskellige perspektiver og scenarier for udvikling og anvendelse af de kommunale bygninger. I rapporten lægges der op til, at der vælges en retning og ambitionsniveau, som fokuserer på, hvilke helheder der prioriteres og dermed også, hvilke yderligere undersøgelser der skal igangsættes.  

  Perspektiverne omfatter, udover ovennævnte bygninger, Borgerhuset og Biblioteket, Tinglev Fritidscenter, Friluftsscenen i Byskoven, et nyt boligområde i det sydvestlige Tinglev, Centerpladsens omgivelser, Byens forbindelse, det borgerdrevne kultur- og aktivitetshus Tinka, hjemmeplejens faciliteter samt ungdomsklubben. 

   

  Processen har omfattet interviews med relevante interessenter blandt andet internt i kommunen og aktører i Tinglev, hvoraf flere også er blevet inddraget og orienteret i løbet af processen. 

   

  Rapporten indeholder to grundlæggende scenarier for en opdateret anvendelse af kommunale ejendomme i Tinglev.

   

  Scenarie 1 er funderet i et ejendomsfokus, som handler om at anvende bygningerne rationelt med et klart afsæt i at minimere de kommunale omkostninger. I dette scenarie udbygges Børnehaven Nørreager, så den kan rumme de to institutioner, og der anvises en mulighed for at anvende en del af området ved Gl. Grønningen til det borgerdrevne medborgerhus Tinka. Scenariet anviser desuden at 1905/55 bygningen og Børnehaven Sønderskov i fremtiden ikke skal have en offentlig funktion.

  I denne tilgang skeles ikke til, hvilke byfunktionelle sammenhænge der kunne skabe en mere helhedsorienteret tilgang til rokaden.  

   

  Scenarie 2 funktionelle sammenhænge, baserer sig på, at der gennemføres en funktionsrokade i byen under hensyntagen til, hvilke funktioner der har funktionelle synergier og sammenhænge med hinanden, og hvordan placeringer kan tale ind i den retning, der er sat i tidligere byudviklingsprocesser i Tinglev. I dette scenarie samles kultur- og fritidsaktiviteter og børn og unge funktioner blandt andet med en ny daginstitution i området omkring skolen og Tinglev Fritidscenter, og der etableres et borgerhus med bibliotek og så videre i forbindelse med 1905/55 bygningen. I området ved Gl. Grønningen, Børn og Kulturforvaltningen og det nye plejecenter samles forskellige offentlige servicefunktioner hjemmepleje, sygeplejeklinik og så videre. Scenariet anviser ligeledes, at de to nuværende børnehaver i fremtiden ikke skal indeholde en offentlig funktion. Inden for begge scenarier beskrives varianter. Udover funktionsrokaden indeholder rapporten bystudier, der omfatter Centerpladsen, Friluftsscenen, Skolen og fritidscenteret og nye boliger i Tinglev.

   

  Forvaltningen anbefaler følgende bemærkninger

  at der i det videre arbejde tages udgangspunkt i scenarie 2; Funktionelle sammenhænge, ved fremtidige beslutninger som vedrører kommunale ejendomme og investeringer i Tinglev, idet Scenarie 2 understøtter konklusioner og visioner fra: Helhedsplan for Tinglev bymidte 2012, Udviklingsplan for Tinglev 2016 og områdefornyelsesprogram for Tinglev 2018

   

  Det anbefales at:
  - Tinglevs funktioner, både offentlige, private, frivillige, danske og tyske med videre ses i en helhed, og at der bør samarbejdes om at udnytte synergimuligheder for at fremtidssikre de forskellige funktioners eksistensgrundlag og økonomisk bæredygtighed. De offentlige ejendomme og arbejdspladser i Tinglev spiller en nøglerolle i at opnå disse synergimuligheder, og det er derfor afgørende for byens fremtidige robusthed hvordan Aabenraa Kommune forvalter sine ejendomme. 

   

  at der udarbejdes en analyse af boligudbuddet i Tinglev i forbindelse med revision af kommuneplanen. Analysen skal blandt andet belyse de langsigtede potentialer ved flyttekæder, seniorvenlige boliger og omdannelse af kommunale ejendomme til boligformål.

   

  at 1905 bygningen og bygningerne på Nørreagervej søges bevaret uanset hvilket scenarie, der arbejdes videre med, da de vurderes at have en høj bevaringsværdi og kulturhistorisk værdi.

   

  at der i det kommende arbejde tages beslutninger om fremtidig anvendelse af eller alternativt nedrivning af overskydende kommunale ejendomme.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at bygningsanalysen tages til efterretning,

  at indstillingsnotat godkendes, og

  at bemærkninger til rapporten godkendes til behandling i Økonomiudvalget.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-03-2023

  Godkendt idet det præciseres at det er scenarie 2 inkl. varianterne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39430, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler en status på de igangværende arbejder i forbindelse med Områdefornyelse Nord samt en godkendelse af, hvilke delprojekter der gennemføres for eventuelle udisponerede midler fra de allerede igangsatte arbejder.

   

  På mødet i Byrådet den 26. april 2017 blev programmet for Områdefornyelse Nord godkendt. Efterfølgende er der over flere omgange frigivet midler til realisering af konkrete tiltag. På byrådsmødet den 27. maj 2020 blev der frigivet de resterende midler til realisering af de beskrevne projekter i sagsfremstillingen og vedlagte bilag. Senest blev der på mødet i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 2. juni 2022 orienteret om status på, hvilke projekter der er helt eller delvist gennemført, samt hvilke projekter der forventedes at kunne realiseres inden for anlægsbevillingen.

   

  Grundet udviklingen, med først Covid-19, og efterfølgende situationen i og omkring Ukraine, har der været stor usikkerhed omkring materialepriser, leveringstider med mere, ligesom licitationsresultatet for de ovenstående arbejder blev væsentligt højere end forventet. For at sikre, at de igangsatte arbejder har kunnet gennemføres inden for projektøkonomien, er arbejderne blevet igangsat etapevis og afsluttet, inden en ny etape igangsættes.

   

  I sagen fra 2. juni 2022 blev der beskrevet at følgende forventedes at kunne gennemføres inden for anlægsbevillingen; renovering og forskønnelse af fire passager, etablering af syv kunstværker samt renovering og forskønnelse af parkeringspladsen ved Barkmøllegade. Derudover godkendte Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, at eventuelt disponerede midler blev anvendt til renovering af gågadens bagsider og ankomster. Dette er ligeledes gennemført.  

   

  Størstedelen af arbejderne var færdiggjort inden bydelsfesten den 10. september 2022, dog har der været enkelte færdiggørelsesarbejder og andet, der har afventet og de sidste af disse arbejder gennemføres i løbet af foråret, når vejret tillader dette. Med udgangspunkt i de afholdte udgifter og tilbud fra entreprenører og leverandører på færdiggørelsesarbejderne forventes der fortsat at være omkring 0,9 mio. kr. tilbage til projektet. Dette skyldes blandt andet, at flere af værkerne ikke har udnyttet den fulde økonomiske ramme, samt at de uforudsete udgifter i forbindelse med realisering af kunstværkerne ikke er blevet anvendt.

   

  Områdefornyelse Nord var oprindeligt fastlagt til at skulle afsluttes ultimo april 2022, men den tidligere Plan- og Boligstyrelse har godkendt forvaltningens ansøgning om at forlænge fristen for afslutningen til 2023, hvorfor arbejder kan udføres inden for rammen af projektet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er samlet givet anlægsbevilling på 21,550 mio. kr. samt indtægtsbevilling på 9,550 mio. kr. til ”Områdefornyelse Nord”. Indtægterne er blandt andet støtte til kunstprojektet fra Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond, BHJ fonden og Aabenraa Kommunes Billedkunstråd.

   

  Som nævnt ovenfor forventes der fortsat at være omkring 0,9 mio. kr. tilbage i projektet. Det foreslås at de udisponerede midler anvendes til:

  -         Finansiering af BID således at bydelssamarbejdet kan fortsætte. Eftersom områdefornyelsen af flere omgange er blevet forlænget, ses der et potentiale i at undersøtte BID’et endnu et år, således der fortsat er fokus på liv og aktiviteter i Nørreportkvareret.

  -         Renovering af en ekstra passage samt realisering af endnu et kunstværk. Oprindeligt var der planlagt for realiseringen af ti kunstværker, men grundet blandt andet økonomi, tilladelser med mere er der pt. realiseret syv kunstværker.

   

  Tidligere har bydelssamarbejdet, BID, modtaget 0,1 mio. kr. årligt til blandt andet arrangementer, facilitering, markedsføring med mere. Dette ønskes fortsat i 2023 ved at anvende en del af de udisponerede midler hertil.

   

  Med udgangspunkt i tilbud fra en entreprenør, samt erfaringspriser fra de foregående arbejder, foreslås de resterende udisponerede midler at anvendes til at igangsætte endnu en passagerenovering samt realisering af et kunstværk. Med afsæt i den økonomiske rammer, som de øvrige kunstnere har fået, samt udgifter til kunstkonsulenter, tinglysning med mere, vil et sådan projekt forventeligt beløbe sig til omkring 0,65 mio. kr.

   

  Når de igangværende færdiggørelsesarbejder, samt eventuelt ovenstående disponeringer er gennemført, vil eventuelle restmidler blive tilbageført til Puljen til opsamling af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter under Økonomiudvalget i 2023 og projektet afsluttes.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der af de udisponerede midler på 0,9 mio. kr. prioritereres 0,1 mio. kr. til finansiering af bydelssamarbejdet, BID, samt 0,65 mio. kr. til endnu en passagerenovering og et kunstværk, og

  at eventuelle restmidler efter det samlede projekts færdiggørelse tilføres Puljen til opsamling af mer-/mindreforbrug under Økonomiudvalget i 2023.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-03-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/33798, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter beslutte om udvalget vil bemyndige Forvaltningen til at arbejde videre med et projektforslag på den gamle stadiongrund i Padborg i samarbejde med en lokal bygherre. Parallelt skal Kultur- og Fritidsudvalget, som grundejer, tilkendegive om de vil give opbakning til projektet på grunden.  

   

  Baggrund

  Den 30 januar 2019 vedtog Byrådet Udviklingsperspektivet for Frøslev-Padborg, der blandt andet forslog etablering af et rekreativt område på hele den gamle stadiongrund i Padborg. Udviklingsperspektivet blev fra efteråret 2021 og frem til sommeren 2022 bearbejdet til to områdefornyelsesprogrammer i en samlet områdefornyelse for Lyreområdet Vest og Midt. Den 29. juni 2022, godkendte byrådet Områdefornyelsesprogrammerne for Lyreområdet Vest og Midt. Herunder indsatsen Portal Vest: Padborg Grænseovergang, hvor der er prioriteret 0,515 mio. kr. til indsatsen. Indsatsen beskriver mulighed for et projekt på den gamle stadiongrund som en af flere mulige projekter nær Padborg Grænseovergang og Industrivej.

   

  I april 2022 solgte Aabenraa Kommune et areal svarende til delområde I, i lokalplan nr. 31, til en bygherre, der har udviklet et boligprojekt på området. Boligprojektet og etablering af et regnvandsbassin, vil aflede mellem 8-10.000 m3 jord. Bygherre har siden opkøbet udtrykt ønske om, at indgå i et samarbejde med Aabenraa Kommune, om at udvikle et projekt på det kommunale areal til gavn for nuværende og fremtidige beboere. 

   

  Da der er et stort ønske i den lokale arbejdsgruppe, i lokalforeningen og Bov Lokalråd samt et aktuelt behov for samtidighed, prioriteres denne indsats højt. Der prioriteres 0,45 mio. kr. til projektet, ud af den samlede indsatssum på 0,515 mio. kr. for Portal Vest: Padborg Grænseovergang. 

   

  Det er Plan, Teknik & Miljøs vurdering, at der kan ligge væsentlig synergi mellem områdefornyelsen, lokale ønsker samt i relationen til flere andre centrale projekter i og omkring området eksempelvis Hærvejsprojektet. Det er imidlertid et meget begrænset tidsrum indenfor, hvis der skal opnås en synergi og merværdi. Et samarbejde, med bygherre vurderes at give et potentielt projekt en ikke ubetydelig merværdi.

   

  Kommunen har været i dialog med bygherre med henblik på at undersøge mulighederne for et samarbejde, hvor overskudsjord kunne indgå i det samlede projekt for et rekreativt område på den kommunale matrikel. Der er fortsat visse usikkerheder i projektet og der har ikke været den fornødne tid til en tilbundsgående undersøgelse. Derfor forelægges projektforslaget, som det er illustreret af bygherres rådgiver, hvor det visuelle materiale fremgår af bilag 1. Forslaget skal ses som en skitse, der skal bearbejdes i den videre proces.    

   

  Projektet

  Projektet består i at genanvende 8-10.000 m3 overskudsjord, hvoraf der forventes 6000 m3 fra bygherres boligprojekt, til at etablere et nyt samlet rekreativt anlæg til leg, aktivitet, rekreation og natur på dele af den kommunale matrikel. Ifølge projektforslaget bliver der etableret et nyt landskab med stier, der sikrer sammenhæng med Søndermose, der vil lede beboere og besøgende gennem et landskab med fem høje, og et blik ned til regnvandsbassinet, der tilstræbes etableret med vægtning mellem teknisk og rekreativt anlæg. På sigt er det planen, at der kan etableres legeinstrumenter, ophold, shelters nede i terrænet og på højenes skrænter derudover kan der blive etableret et udkigspunkt på en af højene. Foreløbig situationsplan og foreløbige visualiseringer er vist i bilag 1 – skitseprojektet. Forvaltningen understreger, at det videre arbejde vil tage afsæt i skitseprojektet, men det er usikkert i hvilket omfang det som er visualiseret også kan anlægges inden for den økonomiske ramme. Det er er blandt de dele som vil blive belyst i videre proces også skal belyse.

   

  Forvaltningen Plan, Teknik & Miljø anbefaler, at udvalget giver bemyndigelse til at arbejde videre med projektet med baggrund i bilag 1, og at dette sker i et samarbejde med bygherre. Et samarbejde kunne indebære, at bygherre bliver totalentreprenør på opgaven i forhold til planlægning, myndighedsbehandling og gennemførelse af anlægget på den kommunale matrikel 527a Frøslev, Bov.

  Planmæssige forhold

  Matrikel 527a Frøslev, Bov er omfattet af kommuneplanrammerne 3.1.022.F, der udlægger området til offentlige rekreative formål. Matrikel 527a og 527b er begge omfattet af Lokalplan nr. 31. Lokalplanen udlægger to delområder: delområde I, svarende til matrikel 527b, til boligformål og delområde II, svarende til matrikel 527a, til offentlige rekreative formål.

   

  Lokalplan nr. 31, fastsætter i §10,5, at der ikke på må terrænreguleres med mere en +/- 0,5 meter. En forudsætning for at kunne realisere der foreslåede projekt med anvendelse af overskudsjord, er at der kan dispenseres fra §10,5.

   

  Dispensationen er i proces.

  Økonomi og afledt drift

  I områdefornyelsesprogrammet for Lyreområdet Vest, er der afsat 0,515 mio. kr. til indsatsen 4V: Portal Vest: Padborg Grænseovergang.

  Sagen afgøres i

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at udvalget giver forvaltningen bemyndigelse til at arbejde videre med projektet, inden for den rammesatte projektøkonomi på 0,45 mio. kr. og med baggrund i bilag 1.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-03-2023

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/4300, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Den 8. februar 2023 afholdt Byrådet en workshop vedrørende VE-planlægning. Workshoppen bekræftede, at der fortsat er ønske i Byrådet om at der arbejdes for yderligere VE planlægning i Aabenraa. På workshoppen blev det blandt andet tilkendegivet at de eksisterende guidelines for solcelleanlæg kan suppleres med yderligere overordnede pejlemærker om at projekter fremover prioriteres efter, hvor det giver lokal merværdi i form af arbejdspladser, sektorkobling, lokalt ejerskab med videre samt at arealernes udnyttelsesgrad belyses.

   

  Forvaltningen vil på mødet gøre status og lægge op til en drøftelse af overordnede tendenser og pejlemærker for den fremtidige VE-planlægning i kommunen samt komme med et oplæg til de næste skridt i processen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at status tages til efterretning.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-03-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Som fast punkt på Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter indgår en orientering om status for områdefornyelser i byer uden for Aabenraa, På nuværende tidspunkt drejer det sig om Ålandet, Lyreområdet, Kliplev, Løjt, Tinglev, Rødekro og Bolderslev.

   

  Endvidere orienteres om kommunens arbejde med udviklingsperspektiver og landdistrikt-arbejde.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-03-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • .

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-03-2023

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38875, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”godkend”.

   

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-03-2023

  -