Beslutningsprotokol

torsdag den 6. marts 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/645, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Torsdag den 6. marts 2014

  Kl. 16.00

  Lokale 412, Stuen

  Skelbækvej 2

  6200 Aabenraa

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-03-2014

  Godkendt, idet punkt 26 og 33 udsættes til næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/644, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med, at medlemmerne af Vækst- og Udviklingsudvalget deltager i KL´s konference for Teknik- og Miljø Politisk forum den 8. maj 2014, foreslås det at afholde udvalgsmødet den 8. maj 2014, kl. 15-17 i Kolding.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækst- og Udviklingsudvalgsmødet den 8. maj 2014, afholdes i Kolding.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4553, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommune har det været praksis, at byrådet og fagudvalgene delegerer beslutningskompetence til forvaltningen.

  Der er dog grænser for delegationen, idet en række beslutninger ikke kan delegeres. Det gælder f.eks. årsbudgettet, årsregnskabet, tillægsbevillinger, anlægsbevillinger, låneoptagelse, garantiforpligtelser eller større leje- og leasingaftaler.

  En delegation af beslutningskompetencen kan til enhver tid tages tilbage af udvalget eller byrådet.

  Formålet med delegeringen er, at det er med til at skabe ejerskab til beslutningerne og dermed give højere grad af motivation og øget ansvarlighed i opgaveløsningen. I det lys vil det ikke være hensigtsmæssigt at skemalægge kompetenceplanen ned i mindste detalje. Et andet hensyn er selvfølgelig, at man derved forkorter sagsbehandlingstiden.

  Delegation af kompetencen på vækst- og udviklingsområdet fremgår af bemyndigelsesplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til bemyndigelsesplanen for Vækst- og Udviklingsudvalget godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til løbende at justere bemyndigelsesplanen i henhold til udvalgets beslutninger.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-03-2014

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2304, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges regnskabsresultat 2013 for Plan- og Trafikudvalgets budgetområde.

  Regnskab 2013 er opdelt på Sektorbeskrivelser for hhv. drift og anlæg, overførsel af driftsbevillinger fra 2013 til 2014, overførsel af igangværende anlægsarbejder fra 2013 til 2014 samt anlægsregnskab for afsluttede anlæg.

  Sektorbeskrivelsen vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Driftsregnskab 2013

  Det samlede regnskabsresultat for driften udviser et mindreforbrug på 0,76 mio. kr.

  Der er overført 0,157 mio. kr. i garantioverførsler vedrørende Barsøfærgen.

  Der er ingen overførsler vedrørende pulje og projekter.

  Der er for Øvrige overførsler ansøgt overført et mindreforbrug på 0,582 mio. kr., hvilket primært skyldes manglende afregning for reparation af mole ved Barsøfærgen, samt overførsel af midler til Fremtidens Købstad under politikområdet ”Planlægning”.

  Anlægsregnskab 2013, Skattefinansieret område

  Det samlede regnskabsresultat for anlæg udviser et mindreforbrug på 0,049 mio. kr.

  For igangværende anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 0,020 mio. kr. som søges overført til 2014

  For afsluttede anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 0,028 mio. kr., som tilføres kassen.

  Anlægsregnskab 2013, jordforsyning

  Det samlede regnskabsresultat for anlæg udviser et mindreforbrug på 2,824 mio. kr.

  For igangværende anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 2,666 mio. kr. som søges overført til 2014.

  For afsluttede anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 0,159 mio. kr. som tilføres kassen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at regnskab 2013 for Plan- og Trafikudvalgets budgetområde tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-03-2014

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6851, Sagsinitialer: aho

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv vil orientere generelt om bevaringsværdige bygninger og kommunens opgaver knyttet hertil.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-03-2014

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/38781, Sagsinitialer: aho

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har den 16. november 2013 modtaget ansøgning om tilladelse til nedrivning af villaen Fjordvejen 98, Sønderhav, 6340 Kruså.

  Ejer har oplyst, at der er massive svampeangreb i kælder og etageadskillelse, som ejer ikke var bekendt med ved køb af ejendommen. Ejer vurderer, at svampeangreb kun kan fjernes med kemisk sanering. Ejer ønsker ikke at bebo en ejendom, som har været svampeangrebet og kemisk saneret på grund af allergi.

  Ejer har købt ejendommen i maj 2013. Der er i tilstandsrapport fra 21. februar 2013 under bygningens tilstand noteret, at der er opfugtning i kældervægge og, at dette må forventes ved bygninger af denne alder. Teknisk set betyder ”opfugtning” af vægge, at der er risiko for svamp.

  Villaen er i Bov Kommuneatlas vurderet til en høj bevaringsværdi 2 på en skala fra 1-9, hvor 1 er højest.

  Bygninger med bevaringsværdi 1-4 er optaget som bevaringsværdige i kommuneplanen, hvorfor kommunen skal godkende nedrivning. Bevaringsvurderingen er en samlet vurdering af 5 parametre: Arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand. Vurderingen tager ikke højde for indvendige forhold i bygningen.

  Den 4. februar 2014 er der meddelt varsling om forbud mod nedrivning af den bevaringsværdige bygning. Beslutningen er truffet administrativt efter §18, stk. 4, i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer og ”Retningslinjer for ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige bygninger”, der blev vedtaget af Planlægningsudvalget den 25. september 2009.

  Vækst- og Udviklingsudvalget er den 6. februar 2014 blevet orienteret om modtagelse af nedrivningsanmeldelsen og høring.

  Vækst- & Udviklingsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt Aabenraa Kommune vil nedlægge et endeligt forbud mod nedrivning eller tillade nedrivning og evt. stille krav til det kommende byggeri.

  Ved stillingtagen til det ansøgte skal følgende forhold vurderes: bygningens værdi, tilstand og omgivelser jf. kommuneplan. Det skal bemærkes, at den konkrete ejers helbredstilstand herunder evt. sygdom ikke har relevans i en sag som den foreliggende, idet der ikke er proportionalitet mellem den lovgivning sagen skal afgøres efter og ejers evt. helbredstilstand.

  Løsningsforslag

  Løsningsforslagene er nærmere beskrevet og begrundet i vedlagt notat.

  Løsningsforslag 1

  Der udstedes forbud mod nedrivning af villaen og igangsættes udarbejdelse af lokalplan med bevarende bestemmelser for området.

  Løsningsforslag 2

  Der meddeles tilladelse til nedrivning af villaen med vilkår om opførelse af en villa efter de originale tegninger og med omfang, materialer og farver som den oprindelige bevaringsværdige bygning.

  Løsningsforslag 3

  Der meddeles tilladelse til nedrivning af villaen med vilkår til opførelse af ny villa.

  Løsningsforslag 4

  Der meddeles tilladelse til nedrivning af villaen uden vilkår.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 685 af 9. juni 2011 - Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger §§17 og 18.

  Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 - Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven) §14 og §35 stk. 1.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen ligger i landzone.

  I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er ejendommen beliggende i område 3.8.003.L, landsbyen Sønderhav, hvor de særlige miljømæssige og bygningsmæssige kvaliteter skal fastholdes. Ifølge Kommuneplanen skal bebyggelse tilpasses den lokale byggetradition, så områdets særlige karakter af landsby fastholdes.

  Ejendommen er desuden omfattet af kommuneplanens retningslinjer 4.11.1 om bevaringsværdige bystrukturer. Her fremgår, at der bl.a. skal vises særlige hensyn over for bestående bevaringsværdige strukturer, så nybyggeri, om- og tilbygninger skal udformes i respekt for den helhed de indgår i. Der skal vises særlige hensyn for områdets oplevelses- og fortælleværdi.

  Ejendommen er omfattet af fredsskovpligt, ligger inden for skovbyggelinje og er delvis omfattet af strandbeskyttelse.

  Økonomi og afledt drift

  Når der i en lokalplan er bestemt, at en bygning ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen eller tilladelse nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning jf. Planlovens §49.

  Overtagelsespligten påhviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

  Kultur, Miljø & Erhverv har i tilsvarende sag indhentet juridisk vurdering af sandsynligheden for overtagelsespligt efter Planlovens §49. På baggrund af dette, vurderer forvaltningen, at der i denne sag ikke er overtagelsespligt.

  Høring/udtalelse

  Ansøgningen har været offentligt fremlagt i perioden fra den 10. december 2013 til den 21. januar 2014. Kultur, Miljø & Erhverv har i høringsperioden modtaget

  3 høringssvar, som er resumeret i bilag.

  På baggrund af varsling om nedrivningsforbud har ejer haft sagen til udtalelse. I brev af 7. februar 2014, har ejer udtalt, at ejendommen blev erhvervet med henblik på beboelse og uden kendskab til svampeangrebene i kælderetagen. Ejer havde planer om renovering af villaen og har fået et byggeteknisk rådgivningsfirma til at give et overslag på omkostninger til sanering af kælderetagen og etageadskillelsen. Ejer vurderer, at sanering koster 1,8 mio. kr.

  Ejers første prioritet vil være at nedrive med henblik på at opføre et moderne hus, anden prioritet vil være nedrivning med genopførelse af villaen i den oprindelige stil, dog med nogle arkitektoniske ændringer. Ejer ønsker at bevare oprindelige vinduer og døre i det omfang det er muligt jf. svamp.

  Kommunen har sammen med en uvildig byggeteknisk konsulent gennemgået huset og vurderet, at svampeangrebet kan saneres for et mindre beløb end ejers overslag og uden anvendelse af kemisk sanering.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der nedlægges et §14 forbud mod nedrivning af villaen, og

  at der indenfor 1 år udarbejdes lokalplan for området med bevarende bestemmelser for bevaringsværdige bygninger, herunder forbud mod nedrivning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-03-2014

  Udvalget beslutter at følge løsningsforslag 2 med mulighed for en tilbygning, der opføres i harmonisk sammenhæng og i stil med det bestående.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41901, Sagsinitialer: aho

  Sagsfremstilling

  I henhold til Bygningsforbedringsudvalgets forretningsorden §7, skal der hvert år, senest 3 måneder efter regnskabsperiodens udløb, aflægges regnskab.

  Regnskabet skal fremsendes til fagudvalgets godkendelse.

  I tilknytning til årsregnskabet, skal Bygningsforbedringsudvalget aflægge beretning, hvori der nærmere redegøres for udvalgets arbejde.

  Antallet af ansøgninger, bevillinger og udbetalt støtte skal fremgå af beretningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Bygningsforbedringsudvalget,

  at Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab for 2013 anbefales godkendt.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab for 2013 godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/33652, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Visionen for Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad, er klar efter måneders arbejde. Et frugtbart samarbejde med fonden Realdania blev påbegyndt sommeren 2012 og i februar/marts 2013 fandt de første offentlige arrangementer sted - og Aabenraa som Fremtidens Købstad kom til debat og i fokus.

  Som et skridt mod en vision for Aabenraa blev i maj 2013 udskrevet en arkitektkonkurrence med henblik på at få løsningsmodeller til Aabenraa som Fremtidens Købstad.

  Processen har fra den for alvor gik i gang fulgt en stram tidsplan på 12 måneder fra start til nu. Tidsplanen er overholdt og resultatet af en grundig og intens proces præsenteres nu i form af denne udviklingsplan.

  Udviklingsplanen tager afsæt i de anbefalinger som byrådet vedtog 18. december 2013, samt de viderebearbejdede delopgaver som de tre teams fra konkurrencen har udført.

  Visioner for fremtiden

  Fremtidens Købstad, herunder Aabenraa, skal være:

  • Fremtidssikret
  • Fremtidsfokuseret
  • Fremtidsparat

  Fremtidens Aabenraa skal, med afsæt i de stedsbundne kvaliteter og potentialer, være:

  · En by med styrket hjerte

  · Et Sundhedscentrum i Sønderjylland

  · En moderne og levende købstad

  Læs mere om visionerne, baggrunden herfor og hvordan visionerne gennem fysisk omdannelse af midtbyen kan blive til virkelighed.

  Udviklingsplan i flere etaper

  Til udviklingsplanen skal følge et projektkatalog med beskrivelser af konkrete projekter, som ved deres realisering skal være med til at realisere visionerne for fremtidens Aabenraa.  Projektkataloget medsendes i første omgang ikke til politisk behandling på nuværende tidspunkt.

  Planerne for fremtiden, henholdsvis den langsigtede og strategiske udviklingsplan og det konkrete og dynamiske projektkatalog, skal vedtages af to omgange.

  Når udviklingsplanen er vedtaget udarbejdes udkast til projektkatalog, som kan danne grundlag for økonomisk prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne. Et endeligt projektkatalog vil blive udfærdiget på baggrund af det endeligt vedtagende budget. 

  Projektkataloget vil omhandle og beskrive fysiske projekter i Aabenraa midtby, og kataloget er at betragte som en udvidet del af Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018.

  Udviklingsplanen er opsummering og afslutninger på en visionsfase. Den er fremadskuende og sætter visioner og mål for fremtiden. Den giver en retning for handling mod virkeliggørelse.

  Projektkataloget er et visuelt dialogværktøj både indadtil og til omverdenen, som beskæftiger sig med konkrete projekter, samtidig med at det langsigtede perspektiv holdes for øje. Det skal vise de prioriterede indsatser i en kommende budgetperiode og opdateres årligt efter nye budgetforhandlinger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udviklingsplanen "Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad", vedtages som den fremtidige strategi for udviklingen af Aabenraa,

  at udviklingsplanen anvendes som grundlag for Kommuneplan 2014-2025,

  at der udarbejdes et udkast til et projektkatalog forud for drøftelse af økonomisk prioritering af indsatser der skal bidrage til realisering af planen.

  at forvaltningen bemyndiges til at lave redaktionelle ændringer frem til planen trykkes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at tilføje ændringer i udviklingsplanen frem til byrådets vedtagelse af planen, eventuelle ændringer fremsendes som rettelsesblade forud for byrådsmødet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-03-2014

  1., 2., 3. og 4. at anbefales godkendt.

  5. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39183, Sagsinitialer: ABEC

  Høring/udtalelse

  Udtalelse fra foreningerne i Tinglev

  Med det formål at lytte til foreningerne, der er forankret i Tinglev, har forvaltningen haft disse indkaldt til møde. Referatet fra dette møde er vedlagt som bilag til denne sag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der i 2014 byggemodnes grunde i Tinglev til boligformål,

  at udbygningen af Persillevænget fortsætter i 2014,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 2,44 mio. kr. til byggemodning af Persillevænget 2. etape.
  Bevillingen finansieres med 2,0 mio. kr. afsat på Investeringsplanen for 2014 ”Rammebeløb byggemodning boligformål”, 0,24 mio. kr. fra rådighedsbeløbet i 2014 fra projektet ”Byggemodning Persillevænget 2. etape” samt overført rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 på 0,2 mio. kr. til projektet ”Byggemodning Persillevænget 2. etape”, og

  at der igangsættes en proces med henblik på, at byggemodne arealet ved Ringridderpladsen.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-03-2014

  Drøftet og udsat til nærmere undersøgelse.

  Sagsfremstilling

  I Tinglev er der pt. 2 kommunale grunde til salg, disse grunde er beliggende på Persillevænget. Med baggrund heri forslås det, at der i indeværende år igangsættes byggemodning af nye grunde i Tinglev.

  Der har været afholdt et møde med tre foreninger fra Tinglev, med henblik på at afklare hvor de gerne ser byggemodnet nye grunde til boliger.

  Kommunen har i 2013 modtaget en henvendelse fra en virksomhed, der ønsker at sælge jord til kommunal byggemodning af Brombærvænget. Jorden, som ønskes solgt til kommunen, er blevet prøvegravet af museet, og der er foretaget geotekniske undersøgelser af samme.

  Følgende er overvejelser omkring tre boligbyggemodningsområder.

  • Persillevænget
  • Brombærvænget
  • Ringridderpladsen, vest for Flensborglandevej

  Se placering af områderne på vedlagte bilag i form af oversigtskort over Tinglev samt kort med skitseforslag til indretning af områderne.

  Fakta samt vurderinger af de tre boligbyggemodningsområder er beskrevet i vedlagte bilag.

  Planmæssige forhold

  Lokalplaner

  Lokalplan, Persillevænget

  Området er omfattet af Lokalplan 1.25 a, Boligområde Tinglev Syd, Tinglev.

  Lokalplan, Brombærvænget

  Området er omfattet af Lokalplan 1.03.a, Boliger, Brombærvænget, Tinglev. Kultur, Miljø & Erhverv vurderer at denne plan kun er en rammelokalplan, og der skal udarbejdes ny lokalplan.

  Lokalplan, Ringridderpladsen, området vest for Flensborglandevej.

  Der er ikke udarbejdet lokalplan for området.

  Kommuneplanen

  Persillevænget

  Arealet på Persillevænget er i Kommuneplanen udlagt til boligområde og er angivet som en 2. prioritet i rækkefølgen for boligområdernes udbygning i Tinglev.

  Brombærvænget

  Arealet på Brombærvænget er i Kommuneplanen udlagt til boligområde og er angivet som en 3. prioritet i rækkefølgen for boligområdernes udbygning i Tinglev.

  Ringridderpladsen

  Arealet for området ved Ringridderpladsen, området vest for Flensborglandevej, Tinglev Vest er udlagt til boligområde og er angivet som en 4. prioritet i rækkefølgen for boligområdernes udbygning i Tinglev.


  Kommuneplanen

  Som 1. prioritet i rækkefølgen for boligområdernes udbygning er angivet et areal ved Todsbølvej, Øst – beliggende nord for Hovedgaden i Tinglev. Området er omfattet af Lokalplan 1.23, Tæt/lav bolig Engparken, Tinglev. Museet anbefaler ligeledes, at dette område bliver forundersøgt for fortidsminder.

  Økonomi og afledt drift

  Investeringsoversigt for 2014-2017

  Der er på investeringsoversigten afsat 1,0 mio. kr. til byggemodning i Tinglev i 2017.

  I 2014 er der afsat 2,0 mio. kr. til ”Rammebeløb byggemodning boligformål”. Disse midler er ikke øremærket til et bestemt projekt.

  Der er på byggemodningsprojektet ”Byggemodning Persillevænget 2. etape” et resterende beløb der ansøges overført fra 2013 til 2014 på 0,2 mio. kr. Dertil er der et ikke frigivet beløb på samme projekt på 0,24 mio. kr.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6301, Sagsinitialer: MPJ

  Sagsfremstilling

  I budget 2013 blev der for erhverv, turisme og detail afsat en pulje på 0,369 mio. kr. som Økonomiudvalget på sit møde den 5. februar 2013 fordelte på følgende måde:

  Aktivitet

  Fordeling

  Erhverv (Erhvervskonference)

  40.000

  Erhverv (ASIA BASE)

  18.000

  Erhverv (Det Kreative Hus)

  100.000

  Turisme (Destinationsudvikling)

  163.000

  Detailhandel (3. oktober – Gourmetfestival)

  33.000

  Detailhandel (Julehjerteby)

  15.000

  I alt

  369.000

  Puljemidlerne er af betydning for at kunne iværksætte og/eller deltage i opkommende projekter indenfor erhverv, turisme og detail. Der er oftest tale om projekter, der ikke er eller kan være kendt på det tidspunkt, hvor kommunens generelle budget fastlægges.

  Dog har byrådet forlods på sit møde den 25. januar 2012 godkendt, at der afsættes 0,163 mio. kr. til Destinationsudvikling Sønderjylland i henholdsvis 2013 og 2014. 

  Økonomi og afledt drift

  I det vedtagne budget for 2014 er der afsat en pulje på 0,371 mio. kr.

  Aktivitet

  Fordeling

  Erhverv (Erhvervspiloten, markedsføring)

  60.000

  Erhverv (Grænsetrekant, opfølgningsaktiviteter)

  30.000

  Erhverv (Konsulenthjælp til analysearbejde)

  50.000

  Erhverv (Det Syddanske Kinakontor – ASIA BASE)

  18.000

  Turisme (Destinationsudvikling Sønderjylland)

  163.000

  Detailhandel (Gourmetfestival)

  35.000

  Detailhandel (Julehjerteby)

  15.000

  I alt

  371.000

  I forhold til detailhandlen kan det oplyses, at Kultur & Fritid har reserveret 0,075 mio. kr. til Gourmetfestival.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den til erhverv, turisme og detailhandel afsatte pulje på 0,371 mio. kr. i 2014 fordeles som foreslået.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-03-2014

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41397, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  Erhvervspiloten – én indgang til kommunen for erhvervslivet

  Kultur, Miljø & Erhverv har taget initiativ til en særlig service overfor erhvervslivet under titlen ”Erhvervspiloten – én indgang til kommunen for erhvervslivet”.

  Et af de tre ben i Vækstplan 2018 er ”vilje til virksomhed”, som blandt andet indebærer, at Aabenraa Kommune vil være blandt de mest erhvervsvenlige i landet.

  Erhvervspiloten er et led i bestræbelserne på at leve op til denne ambition.

  Erhvervspiloten er et professionelt tilbud om en samlet og koordineret service til erhvervslivet, hvad enten det nu drejer sig om nyetablering, flytning, udvidelse eller køb af jord. Det er tanken, at sikre en god, hurtig og koordineret service ved at tilknytte en fast kontaktperson til virksomheden, som følger sagen igennem hele forløbet og har dialogen om fremdrift og udfordringer undervejs. Samtidig opbygges et internt netværk fra de relevante myndigheds- og fagområder, som understøtter Erhvervspilotens arbejde.

  Målsætningerne for Erhvervspiloten er:

  • En hurtig og let indgang
  • Klar besked og professionel hjælp
  • Tilbagemelding indenfor et døgn
  • Én kontaktperson, som følger sagen og kunden
  • En plan for sagsforløbet indenfor en uge

  Der udarbejdes en folder om Erhvervspiloten, som påregnes udsendt til virksomhederne i begyndelsen af april i år, samtidig med at der etableres indgang via hjemmesiden.

  En kort præsentation af Erhvervspiloten er vedlagt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2014

  Tages til efterretning.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-03-2014

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/38101, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  For at fremme vedvarende energi har staten etableret Grøn Ordning. Grøn Ordning rummer en række tiltag, som skal støtte den lokal opbakning til opstilling af vindmøller.

  Aabenraa Kommune har overfor Energinet.dk anbefalet en række projekter.

  Ved opstilling af møller giver staten tilskud til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger, anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier etc.

  Som følge af opstilling af nye vindmøller ved Rens Hedegård Plantage og Bølå, har Aabenraa Kommune mulighed for at søge Energinet.dk om økonomisk støtte via Grøn Ordning.

  Den samlede sum for møllerne ved Rens og Bølå forventes, at blive cirka 2,3 mio. kr. i støtteperioden på 8-9 år.

  Den 7. juni 2012 besluttede Plan & Trafikudvalget at vedtage

  en administrationspraksis for Grøn Ordning samt at

  bemyndige forvaltningen til at søge tilsagn om projekter til 700.000 kr. Projekttilsagn søges i overensstemmelse med kriterier og på baggrund af dialog med Rens Egnsråd.

  Energinet.dk har givet tilsagn til udbetaling af støtte til:

  - Jyndevad Forsamlingshus: nye vinduer samt nyt varmeanlæg (227.833 kr.)

  - Det Tyske Hus i Jyndevad: Isolering, varmepumper samt nyt indgangsparti (176.562 kr.)

  - Naturlegeplads med bord og bænke etc.centralt placeret i Rens (248.888,59 kr. )

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-03-2014

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40814, Sagsinitialer: aho

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget besluttede på mødet den 15. januar 2014 at træffe beslutning om ikke at imødekomme ansøgning om udskiftning af røde tagsten til sorte tagsten på den bevaringsværdige bygning, Tinggårdens stuehus, Stubbæk Bygade 7, 6200 Aabenraa.

  Afgørelse af 15. januar 2014 om afslag på ansøgningen er påklaget af ejer til Natur- og Miljøklagenævnet.

  Kultur, Miljø & Erhverv skal, hvis den fastholder afgørelsen, indsende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet senest 3 uger efter klagefristen.

  Kultur, Miljø & Erhverv fastholder afgørelsen.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 580 af 18. juni 2012 om procedureregler for indsendelse af klagesager til Natur- og Miljøklagenævnet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-03-2014

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/646, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-03-2014

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/647, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-03-2014

  Intet.