Beslutningsprotokol

torsdag den 24. april 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/645, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 24-04-2014

  Godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/38561, Sagsinitialer: CCK

  Sagsfremstilling

  Der er ansøgt om tilladelse til nedtagning af 2 stk. 12 meter høje siloer, samt opsætning af 2 stk. 22 meter høje siloer, med samme placering.

  Siloerne har en diameter på 3 meter.

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 2.06 b.

  Højdebestemmelser i §6.2 er følgende:

  Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager og må ikke gives en højde, der overstiger 12 meter over terræn.

  Byrådet tillader, at dele af en bygning, siloer, anlæg eller lignende, opføres i en større højde end 12 meter, såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det.

  Ansøgningen begrundes med:

  At det er nødvendigt med et større oplag af mel.

  At undgå aflæsning af mel i siloer på uhensigtsmæssige tidspunkter.

  At undgå aflæsning i weekender.

  At opnå større lagerkapacitet til produktion i weekender.

  Siloerne er placeret ud mod Hellevad Bovvej. Der ligger et boligområde med fritliggende enfamiliehuse, nord for de ansøgte siloer. Afstanden fra silo til nærmeste naboskel er ca. 32 meter

  Siloanlægget ligger indenfor byggelinie fra Hellevad Bovvej, vejmyndigheden har ingen bemærkninger til det ansøgte.

  Siloerne vil fremstå markant synlige set fra Hellevad Bovvej, og fra de tilstødende enfamiliehuse. Der henvises til foto i sagen.

  Løsningsforslag

  Løsningsforslag 1

  Der meddeles dispensation fra §6.2 i Lokalplan 2.06 b, idet der er tale om et siloanlæg, som er nødvendig for virksomhedens indretning og drift. Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser åbner mulighed for, at netop siloer, kan opføres i en større højde end de normalt tilladte maksimale 12 meter.

  Dispensationen begrundes med, at evt. støj- og støvgener vil blive reduceret for naboer, idet påfyldning udenfor normal arbejdstid, vil blive reduceret på grund af større opbevaringskapacitet.

  Med hensyn til skyggegener, så er naboer i lovgivningen ikke sikret mod skygge. Der henvises til, at der bl.a. i områder med enfamiliehuse, kan være tilladt at opføre et enfamiliehus med en højde til kip på 8,5 meter, i en afstand af 2,50 meter fra naboskel (gavl). I den aktuelle sag er afstanden fra silo til nærmeste naboskel ca. 32 meter. Skyggen fra siloer vil kunne række ind over de modstående grunde i vinterhalvåret, hvor solen står lavt.

  Løsningsforslag 2

  Der meddeles afslag på ansøgningen, begrundet i at siloer i en højde af 22 meter, vil fremstå markant synlige set fra Hellevad Bovvej, og fra det tilstødende boligområde på Myrkærvej.

  Virksomheden opfodres til finde alternativ placeringsmulighed på ejendommen.

  Denne løsning vil medføre væsentlige ombygninger på eksisterende anlæg. Der henvises til udtalelse fra Kohbergs Brødfabrik.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning §19, hvorefter kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i en lokalplan.

  Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1 kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan 2.06.b, gældende for en del af industriområdet i Bolderslev.

  Høring/udtalelse

  Der er udsendt naboorientering til ca. 75 adresser, og der er indgået bemærkninger fra 4 genboer.

  Afstanden fra de ansøgte siloer, til nærmeste nabo, som har fremsat indsigelse, er ca. 32 meter.

  Indsigelserne begrundes med, at højden af siloer vil medføre skyggegener, samt støj- og støvgener fra siloerne.

  Ansøger er efterfølgende partshørt og har fremsendt supplerende bemærkninger.

  Der er fremsendt supplerende oplysninger, der henvises til mail af 11. april 2014.

  Ifølge miljøafdelingen, har der ikke været klager siden sommeren 2012.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at løsningsforslag 1 vedtages.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 24-04-2014

  Godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/644, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget skal på temamøde drøfte de overordnede rammer og udviklingsmuligheder indenfor boligområdet, herunder

  - Hvor skal der investeres (geografisk placering)

  - Hvad skal der investeres i (hvilken boligformer skal der investeres i)

  Drøftelsen er første skridt på vej mod udarbejdelse af en boligpolitik gældende for Aabenraa Kommune.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 24-04-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Erwin Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/646, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 24-04-2014

  Intet.

  Afbud: Erwin Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/647, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 24-04-2014

  Intet.

  Afbud: Erwin Andresen