Beslutningsprotokol

torsdag den 8. maj 2014 kl. 15:00

Mødested: Comwell, Kolding
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/645, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Torsdag den 8. maj 2014

  Kl. 15.00

  Konferencelokale

  Comwell, Kolding

  Skovbrynet 1
  6000 Kolding

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10432, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i 2014 pr. 31. marts.

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Bevillingskontrollen opdeles i 4 sager:

  • Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger anlæg

  Som bilag er vedhæftet oversigt, der viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 bevillingskontrolsager samt økonomisk oversigt pr. 31. marts 2014.

  Nærværende sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

  Vækst – og Udviklingsudvalget har et samlet korrigeret driftsbudget 2014 på i alt. 3,869 mio. kr. Der har pr. 31.03.2014 været et forbrug på 13% og budgettet forventes overholdt.

  Der er p.t. ingen forslag til omplaceringer indenfor eget udvalg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10432, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører den del af bevillingskontrollen som vedrører Tillægsbevillinger anlæg.

  Der er et samlet korrigeret budget på anlæg i Vækst- og Udviklingsudvalget på 20,76 mio. kr. med et nuværende bogført forbrug på 1,22 mio. kr.

  For jordforsyning er der et samlet korrigeret budget på 15,62 mio. kr., med et nuværende bogført forbrug på 0,69 mio. kr.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets anlægsaktiviteter på både det skattefinansierede område og jordforsyning, med de dertil hørende noter, hvor status fremgår.

  For Vækst- og Udviklingsudvalget er der på skattefinansieret anlægsprojekter foretaget negativ tillægsbevilling på ”Skimmelsvampe i boliger” på 0,150 mio. kr. til finansiering af tillægsbevilling til ”indsatspuljen 2011”. Bevilling er flyttet jf. budgetkontrol 30.september 2013 til medfinansiering af statstilskud, idet der i 2012 ikke var afsat nok til fuld udnyttelse af statstilskuddet.

  På Jordforsyning er der ingen tillægsbevillinger i forbindelse med bevillingskontrollen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning om flytning af et rådighedsbeløb på 0,150 mio. kr. fra ”skimmelsvampe i boliger” til ”Tomme og forfaldne huse” iflg. ovenstående og vedhæftede bilag anbefales godkendt.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-05-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/47413, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Den 26. august 2009, vedtog Byrådet ”Helhedsplan for Aabenraa havn og by, vision”. Som en videreførelse heraf vedtog Byrådet den 29. maj 2013, at igangsætte skitseprojekt for Strandpromenadens 1. etape samt meddele en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til etablering af etapen.

  Udførelsen af Strandpromenadens 1. etape blev opstartet i efteråret 2013 og forventes afsluttet 1. juni 2014.

  Kultur, Miljø & Erhverv har fået udarbejdet et skitseforslag til strandpromenadens 2. etape. Strandpromenadens 2. etape strækker sig fra afslutningen på 1. etape i syd mod nord til starten af Mølleåen. 2. etapes design har samme formsprog som 1. etape. Se placering på vedlagte kort bilag. Sagen er yderligere behandlet i vedlagte notat.

  I henhold til Investeringsplanen skal projektet ”Strandpromenaden 2. etape” udføres i 2015.

  Det foreslås, at 2. etape fremrykkes til udførelse i 2014. Begrundelsen for en fremrykning er, at der opnås både økonomiske samt kvalitets- og udtryksmæssige fordele.

  Økonomi

  Entreprenøren på 1. etape har indvilliget i at fortsætte med udførelsen af 2. etape til samme enhedspriser. Dermed sparer kommunen udgifter til en udbudsrunde på 2. etape.

  Kvalitet

  Der sikres en ”rød tråd” i den håndværksmæssige udførelse ved, at samme entreprenør udfører hele projektet. Her tænkes specielt på granitbelægningen eksempelvis tilskæringer af granitten.

  Udtryk

  Ved at fortsætte projektet, bliver promenaden på en gang helt færdig på strækningen fra Sønderstrand frem til Mølleåens udløb. Dette giver en naturlig afgrænsning af projektet og det vil fremstå som en samlet helhed.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan

  Området er omfattet af Lokalplan M90 for Sønderstrand.

  Kommuneplanen

  Arealet er i Kommuneplanen udlagt til rekreativt område, fritids- og ferieformål, lystbådehavne og tilhørende faciliteter og strandpark.

  Økonomi og afledt drift

  For at imødekomme ønske om fremrykning af projektet, Strandpromenade 2. etape, foreslår forvaltningen at der foretages en omflytning af rådighedsbeløb mellem Kultur- og Fritidsudvalget samt Vækst- og Udviklingsudvalget i 2014 og 2015, i det der i 2014 resterer et uforbrugt rådighedsbeløb på projektet til Mulitarena, der først forventes frigivet når projekteringsfasen er afsluttet jf. tabel 1.1

  Tabel 1.1 Flytning af rådighedsbeløb

  2014

  2015

  Vækst- og Udviklingsudvalg

  Strandpromenade 2. etape Rådighedsbeløb

  3000

  -3.000

  Kultur- og Fritidsudvalg

  Restrådighedsbeløb på Multiarena på 4,2 mio. kr. jf. sag på KFU 12. maj om frigivelse af anlægsbevilling til projektering.

  -3000

  3.000

  Påvirkning af den samlede investeringsramme i de enkelte år

  0

  0

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektet for Strandpromenaden 2. etape godkendes og igangsættes,

  at der omflyttes et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Vækst og Udviklingsudvalget i jf. tabel 1.1.

  at der meddeles anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2014 til etablering og finansiering af Strandpromenaden 2. etape, finansieret af ovenstående overførte rådighedsbeløb i 2014, og

  at Teknik- og Miljøudvalget, drift af vej og park årligt tilføres 0,045 mio. kr. til den afledte drift, når projektet er afsluttet, finansieret af puljen vedrørende afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-05-2014

  1. at  godkendt, idet kommunens udbudspolitik følges.

  2. – 4. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Hermed fremsendes program for ’Områdefornyelse i Aabenraa Midtby’ til endelige vedtagelse.

  Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter meddelte i april 2012 tilsagn om reservation af en udgiftsramme til områdefornyelse i Aabenraa Midtby på 5 mio. kr. Kommunens bidrag skal mindst udgøre det dobbelte af tildelte ramme, dvs. mindst 10 mio. kr.

  Det er muligt at lånefinansiere 95% af kommunens samlede bidrag – de 10 mio. kr. samt eventuelle merbidrag.

  Eventuelle merbidrag, som ønskes lånefinansieret, skal fremgå af program for områdefornyelsen og indgå i det samlede budget.

  Efter aftale med ministeriet har program for områdefornyelsen afventet udviklingsplanen for Aabenraa (Fremtidens Købstad) sådan, at den overordnede strategiske planlægning for byen ligger klar førend planlægning for og realisering af enkeltprojekter.

  Deadline for fremsendelse af program for områdefornyelsen til ministeriet er 1. juni 2014.

  Det forventes, at endeligt tilsagn fra ministeriet modtages i august 2014.

  Prioritering af indsatser

  Program for områdefornyelsen er første skridt mod realisering af områdefornyelsen og samtidig et skridt mod realisering af væsentlige projekter fra udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa – Fremtidens Købstad i 2035.

  Den samlede områdefornyelse løber over 5 år.

  Under udarbejdelsen af programmet skal der ske en prioritering af indsatser inden for områdeafgrænsningen og dertil udarbejdes et budget for, hvordan de i alt 15 mio. kr. samt merbidrag som ønskes lånefinansieret, fordeles i områdefornyelsen.

  Indsatser skal fordeles på følgende 4 poster og med indsatser på alle 4:

  1. Torve, pladser, opholdsarealer, mv.
  2. Kulturelle og særlige boligforanstaltninger
  3. Særlige trafikale foranstaltninger
  4. Programudarbejdelse og borgerinddragelse

  Anlæg må ikke påbegyndes førend der er meddelt tilsagn fra ministeriet, såfremt de skal finansieres af midler til områdefornyelse – de sammenlagt 15 mio. kr. samt evt. merbidrag.

  Oplæg til indsatser blev præsenteret og drøftet på Vækst- og Udviklingsudvalgets møde i januar 2014. Det vedlagte program repræsenterer udfaldet af disse drøftelser.

  Lovgrundlag

  Lov om byfornyelse og udvikling af byer:

  Lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013.

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

  Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetafdelingen gør opmærksom på, at byrådet den 30. april 2014 behandlede en sag om ajourføring af den økonomiske politik. Såfremt der i denne sag overfor ministeriet tilkendegives, at Aabenraa Kommune vil øge indsatsen på byfornyelsesområdet, vil det kun være i overensstemmelse med den økonomiske politik, såfremt indsatsen budgetteres via omprioritering indenfor anlægsrammen, der i den økonomiske politik foreslås reduceret.

  Hvis man alternativt vælger at øge anlægsbudgettet med afsæt i 95 % lånefinansiering af udvidelsen, vil den økonomiske politiks målsætning om langfristet gæld komme under pres.

  Der er som bilag vedlagt et budget der er detaljeret i højere grad end det budget der fremgår af program for områdefornyelsen. 

  Hovedtal i budgettet for områdefornyelsen er beskrevet herunder.

  Samlet budget lyder på ca. 51 mio. kr. heraf, 

  5 mio. kr. fra staten

  (forudsætter min. 10 mio. kr. fra Aabenraa Kommune)

  10 mio. kr. fra Aabenraa Kommune

  (Er finansieret via ’Områdefornyelse Aabenraa midtby’ under Vækst- & Udviklingsudvalget)

  6 mio. kr. merbidrag fra Aabenraa Kommune

  (Er finansieret via ’Aabenraa Midtby’ under Vækst- & Udviklingsudvalget)

  Ca. 30 mio. kr. merbidrag fra Aabenraa Kommune

  (Er ufinansieret)

  Det samlede bidrag på ca. 46 mio. kr. fra Aabenraa Kommune kan lånefinansieres med 95 %. Som bilag er vedlagt et skema som illustrerer netto likviditetsvirkning af lånefinansieret andel for det ufinansierede merbidrag.

  Når programmet fremsendes til ministeriet, vil det fremgå af beskrivelsen til budgettet, at kommunens ikke statsstøttede og ufinansierede merbidrag er en del af det budget, der arbejdes ud fra lige nu, men at dette kan ændre sig ved efterårets budgetforhandlinger, afhængig af kommunens økonomi på dette tidspunkt og prioriteringen af andre opgaver.

  Det nævnes også i programmet at kommunen, såfremt de ikke statsstøttede og ufinansierede ca. 30 mio. kr. ikke findes i år eller over de kommende år, vil søge ministeriet om accept af et reduceret budget på dette tidspunkt. Det vil endvidere blive beskrevet, at der pt. med sikkerhed er sat 21 mio. kr. af således, at der er sikkerhed for at kunne gennemføre det budget, hvortil der er givet tilsagn.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at program for ’Områdefornyelse i Aabenraa midtby’ vedtages, og

  at ufinansierede merbidrag indgår i budgetforhandlingerne for budget 2015 - 2018.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-05-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10061, Sagsinitialer: old_aho

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har modtaget ansøgning om delvis nedrivning af industribygningerne, Dansk Glødelampefabrik, Nygade 12A, Aabenraa.

  VUC har købt industribygningerne og ønsker, at om- og tilbygge bygningerne til undervisning. VUC ønsker at bevare facaderne mod gården mod Nygade, der bærer væsentlige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, mens den øvrige bygningsmasse ønskes nedrevet og erstattet af nybyggeri.

  Vækst- og Udviklingsudvalget skal træffe beslutning i sagen, jf. Retningslinjer for ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige bygninger, da bygning nr. 1 er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen og er beliggende i en bymæssig bebyggelse.

  Dansk Glødelampefabrik består af 2 sammenbyggede bygninger, hvoraf bygning 1 er en vinkelbygning som vender mod gårdrummet ved Nygade. Bygningen er opført i 1912 og er vurderet til at have en bevaringsværdi på 4 ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er højst.

  Bygningen er mod gårdrummet kalket i en hvid farve og træværket (bjælker, sternbrædder, vinduer, døre og porte) samt skriften ’Dansk Glødelampefabrik’ er i en mørkbrun farve. Facaderne fremstår oprindelige, dog er vinduerne delvist udskiftede.

  Forvaltningen vurderer, at glødelampefabrikken er et enestående eksemplar inden for industriarkitekturen fra denne periode i byen og derfor bør bevares som en af få bevarede industribygninger i midtbyen. Forvaltningen vurderer, at den mest markante del af bygningerne er facaderne mod gårdrummet, som er ansøgt bevaret. Den resterende del af bygningsmassen er mindre synlige for byen og har mindre arkitektonisk betydning.

  I facadebevaring mod gårdmiljø forstås, at det nuværende udtryk ved murstenenes synlige struktur i den hvide kalkning, vinduestyper og farven på træværk i stern, tagudhæng, vinduer, døre og porte samt det påmalede skilt ’Dansk Glødelampefabrik’ fastholdes og bevares som originalt.

  Løsningsforslag

  Forvaltningen har følgende løsningsforslag:

  Løsningsforslag 1

  Der meddeles tilladelse til delvis nedrivning med vilkår om, at bevare facader mod gården som ansøgt.

  Løsningsforslag 2

  Der meddeles forbud mod nedrivning af bygningerne ved nedlæggelse af et § 14-forbud, og udarbejdelse af lokalplan inden 1 år.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 685 af 9. juni 2011 - Bekendtgørelse af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger §§17 og 18.

  Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 - Bekendtgørelse af Lov om planlægning (Planloven) §14 og §35, stk. 1.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er beliggende indenfor bevaringsværdig bystruktur og er omfattet af kommuneplanens retningslinjer 4.11.1 om bevaringsværdige bystrukturer. Her fremgår, at der bl.a. skal vises særlige hensyn over for bestående bevaringsværdige strukturer, så nybyggeri, om- og tilbygninger skal udformes i respekt for den helhed de indgår i. Der skal vises særlige hensyn for områdets oplevelses- og fortælleværdi.

  Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan eller har tinglyst en bevarende deklaration.

  Økonomi og afledt drift

  Meddeles der afslag til delvis nedrivning, skal der ske tinglysning af et forbud mod nedrivning efter Planlovens §14. Forbuddet er gældende i et år og betyder, at kommunen inden et år skal have offentliggjort et lokalplanforslag med bestemmelser om forbud mod nedrivning af bygningen.

  Når der i en lokalplan er bestemt, at en bygning ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen eller tilladelse nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning jf. Planlovens §49.

  Overtagelsespligten påhviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

  Høring/udtalelse

  Nedrivningsanmeldelsen har været offentligt fremlagt i perioden fra den 28. marts 2014 til den 25. april 2014.

  Der er indkommet 1 høringssvar fra Aabenraa Byhistorisk Forening, som ikke har bemærkninger til nedrivning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddelelse tilladelse til delvis nedrivning af den bevaringsværdige bygning Nygade 12A, Aabenraa, bygning 1, med vilkår om bevaring af facader mod østvendte gårdrum ved Nygade, og

  at der stilles krav til om- og tilbygning af ejendommen, således, at bygningsmassen tilpasser sig i stil og materialer til de bevarede facader.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-05-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/11151, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har modtaget en forespørgsel om ændring af Lokalplan nr. 27 - Lergård. Henvendelsen drejer sig om et ønske om, at ændre lokalplanens §7.1 - 7.3, hvoraf det fremgår, at ”Der må ikke anvendes træfacader med krydsende hjørner (bjælkehytter og lignende)”.

  Baggrunden for henvendelsen er et ønske om, at der inden for lokalplanområdet åbnes op for, at der kan opføres træbygninger med krydsende hjørner (bjælkehytter og lignende) uden dispensationsansøgning i forbindelse med byggetilladelse.

  Forvaltningen oplyser

  Lokalplan nr. 27 blev vedtaget af Byrådet den 10. juli 2012.

  Lokalplanens formål er bl.a., at fastlægge områdets anvendelse til boliger og rekreative formål. Området skal udnyttes og bebygges i respekt for de landskabelige og naturgivne kvaliteter i områder, herunder med særlige arkitektoniske krav i området op mod fredskoven.

  Lokalplanen er opdelt i 3 områder til bebyggelse. Fælles for områderne er et ønske om, at helhedsindtrykket af områderne skal være harmoniske trods forskelligartede byggerier og materialer.

  For at sikre helhedsindtrykket, er der derfor fastlagt bestemmelser med krav om bebyggelsens omfang og placering og til bebyggelsens ydre fremtræden. Af lokalplanens bestemmelser om facader fremgår, at ”der må ikke anvendes træfacader med krydsende hjørner (bjælkehytter og lignende).

  Løsningsforslag

  Løsningsforslag 1

  Lokalplan nr. 27 fastholdes.

  Planlovens §19 åbner mulighed for, at dispensere til mindre afvigelser fra lokalplanens bestemmelser, hvis det ikke strider mod planens principper. Principperne er dels formålsbestemmelserne og de bestemmelser der er fastlagt ud fra formålet.

  De bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder facadeudtryk og materialer, vil der normalt kunne dispenseres fra. Dispensation kan først meddeles efter forudgående naboorientering. Der kan ikke gives en generel dispensation. Der kan kun dispenseres på baggrund af en konkret ansøgning, et konkret skøn og efter forudgående naboorientering.

  Det vil være en vurdering om en dispensation vil stride mod lokalplanens ønske om et harmonisk helhedsindtryk.

  Løsningsforslag 1 begrundes i ønsket om, at sikre det harmoniske helhedsindtryk og bl.a. undgå f.eks. store bjælkehytter af rundtømmer der ikke vurderes at passe ind i området.

  Andre træhuse, der i udtryk fremstår som den allerede tilladte sorte træfacade, men med krydsende hjørner, vurderes at kunne indpasses i området afhængig af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

  Løsningsforslag 2

  Ændring af lokalplanen

  Hvis bestemmelsen skal ændres som foreslået, kræver det en ny lokalplan for området. Som udgangspunkt kan en lokalplan kun ændres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

  Der kan også udarbejdes et tillæg til en lokalplan, men processen er den samme, dvs. forslaget skal i offentlig høring i min. 8 uger før det kan vedtages endeligt i Byrådet.

  Udarbejdelse af ny lokalplan eller tillæg til lokalplanen vurderes, at ville tage min. 1 år efter politisk beslutning.

  Igangsættelse af planlægningen skal prioriteres i forhold til andre ventede lokalplansager.

  Løsningsforslag 2 begrundes i ønsket om præcisering af bestemmelserne om, hvilke materialer og facadeudtryk, der tillades.

  Det vurderes at bestemmelserne kan ændres, så andre træhuse, der i udtryk fremstår som den allerede tilladte sorte træfacade men med krydsende hjørner, kan indpasses i området, så ønsket om at sikre det harmoniske helhedsindtryk fortsat kan fastholdes.

  Lovgrundlag

  Planloven, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, §13, §15  og §19.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 27 Lergård. Vedtaget af Byrådet den 10. juli 2013.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at løsningsforslag 1 godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-05-2014

  Et flertal i udvalget (Philip Tietje, Rasmus L. Bøgen, Martin U. Thomsen, Jens N. Wistoft, Erwin Andresen og Helga Nørgaard) godkender løsningsforslag 1.

  Et mindretal i udvalget (Erik U. Hansen) stemte imod med følgende begrundelse: Jeg mener, at lokalplanen er skævt formuleret og hermed utilsigtet fratager en lokal bygmester at etablere hans typehuse på grundene. Jeg mener, at når alle er enige om, at det ikke var det, der var sigtet, så bør man ændre lokalplanen, så den får den korrekte ordlyd, og de, der læser den, ikke er i tvivl om, hvad der menes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/31685, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 29. januar 2014, Forslag til tillæg nr. 41 til Kommuneplan 2009 og Forslag til Lokalplan nr. 73 – Udvidelse af fjernvarmeværket ved Skovbyvej i Løjt Kirkeby, og besluttede at sende forslagene i offentlig høring.

  Forslagene har været i offentlig høring i 8 uger fra den 12. februar 2014 til den 9. april 2014.

  Lokalplanen giver mulighed for, at udvide det eksisterende fjernvarmeværk mod vest med yderligere en biomassekedel samt tilhørende anlæg som akkumulatortank og halmlager.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning, §27 endelig vedtagelse af planer.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  En del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan N 5 – Fjernvarmeværk ved Skovbyvej i Løjt Kirkeby, vedtaget af Aabenraa Byråd d. 25. april 1989.

  Lokalplan N 5 ophæves i sin helhed ved den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 73.

  Dele af lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområde 1.3.015.E - Skovbyvej. Anvendelsen inden for rammeområdet er fastlagt til fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration. Virksomheder må have miljøklasse 2 - 3.

  Lokalplanens anvendelsesbestemmelser er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet der i lokalplanen gives mulighed for tekniske anlæg. Lokalplanens områdeafgrænsning stemmer ligeledes ikke overens med rammeområdet. Derfor er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2009.

  Planområdet ligger delvis i byzone og landzone. Med vedtagelsen af lokalplanen overføres ca. 1,2 ha landzone til byzone.

  Høring/udtalelse

  Der er i høringsperioden modtaget 4 høringssvar.

  Høringssvarene er resumeret og kommenteret i Indsigelsesnotat af 25. april 2014.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke at foretage en miljøvurdering af Lokalplan nr. 73 og Kommuneplantillæg nr. 41.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 41 til Kommuneplan 2009 og  Lokalplan nr. 73 – Udvidelse af fjernvarmeværket ved Skovbyvej i Løjt Kirkeby, vedtages endeligt, med de ændringer der er foreslået i Indsigelsesnotatet af 25. april 2014.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-05-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16702, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 29. januar 2014, Forslag til Lokalplan nr. 70 – Sommerhusområde ved Skarrev, og besluttede at sende forslaget i offentlig høring.

  Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 12. februar 2014 til den 9. april 2014.

  Lokalplanen giver mulighed for at udstykke 25 sommerhusgrunde i forlængelse af det eksisterende sommerhusområde ved Skarrev.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning, §27 endelig vedtagelse af planer.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Området er i Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune udlagt til sommerhusområde, rammeområde 1.7.004.S, Skarrev.

  Området må anvendes til sommerhusbebyggelse, feriekoloni, vandrerhjem, teltplads, restaurant, kiosk (maks. 200 m²), parkering, servicevirksomheder til områdets betjening samt fællesanlæg.

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

  Lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde.

  Zoneforholdene ændres ikke med lokalplanen.

  Høring/udtalelse

  Der er i høringsperioden modtaget 6 høringssvar.

  Høringssvarene er resumeret og kommenteret i Indsigelsesnotat af 24. april 2014.

  Efter indsigers ønske er indsigelsen af 4. april 2014 vedlagt som bilag.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke at foretage en miljøvurdering af Lokalplan nr. 70.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Lokalplan nr. 70 – Sommerhusområde ved Skarrev, vedtages endeligt med de ændringer der er foreslået i Indsigelsesnotatet af 24. april 2014.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-05-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/646, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-05-2014

  Opfølgning af turismeindsatsen.

  Affredning af bygninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/647, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-05-2014

  Intet.