Beslutningsprotokol

torsdag den 12. juni 2014 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/645, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Torsdag den 12. juni 2014

  Kl. 16.00

  Lokale 412, Stuen

  Skelbækvej 2

  6200 Aabenraa

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8465, Sagsinitialer: MPJ

  Sagsfremstilling

  Den 10. april 2014 godkendte Vækst- og Udviklingsudvalget en resultatkontrakt med Turistforeningen for resten af året.

  På turismeområdet er der drøftet forskellige  scenarier for, hvordan turismeindsatsen vil kunne drives mest fordelagtig. I efteråret 2012 blev projektet ”Destination Sønderjylland” iværksat. Projektet har det overordnede mål at få udviklet nye produkter og markedsført Sønderjylland som fælles destination.

  Regeringen lancerede i januar 2014 en national vækstplan for turismen. Blandt andet er der tanker om et Østersøsamarbejde, der skal udnytte potentialet for øget turisme ved den danske Østersø.

  På denne baggrund har forvaltningen forberedt en fokuseret temadrøftelse, hvor også den eksterne og udførende samarbejdspartner vil deltage.

  Programmet er:

  16.00   Velkomst og introduktion

  16.05   Turistforeningens kompetencer og opgaver

              - Præsentation af Destination Sønderjylland og

                 Østersøsamarbejdet

  16.25   Debat med fokus på udfordringer og muligheder

  16.55   Opsamling og videre proces 

  Jesper Baungaard (formand for Turistforeningen) og Michael Hansen (turistchef) deltager i sagens behandling.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12-06-2014

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15947, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Formanden fra Kultur og Fritidsudvalget har videresendt en henvendelse fra Ravsted Borgerforening, som ansøger om tilskud på 10.000 til afholdelse af festligheder i forbindelse med at landsbyen bliver Blomstrende Landsby.

  Samtidig har Aabenraa Kommune sin egen Årets landsby ordning. De to begreber Blomstrende Landsby og Årets Landsby har ikke noget med hinanden at gøre. Herunder en kort beskrivelse af de to ordninger.

  1) Blomstrende Landsby
  Blomstrende Landsby er en ordning, hvor landsbyer kan ansøge om at blive tildelt en blomst. Formålet er at borgerne i en landsby forholder sig til, hvordan det er at bo og leve i deres landsby. Tildeling af blomst indebærer at lokale borgere opstarter et arbejde med at sætte retning for den udvikling borgerne ønsker skal finde sted i landsbyen.  Programmet kan dermed ses som et udviklingsprogram, der på en mere systematisk måde giver mulighed for at arbejde med lokal udvikling.

  Landsbyen skal selv udfylde et ansøgningsskema. På baggrund heraf ankommer en komite som tildeler den ansøgende landsby point. Der kan gives op til 25 point. En landsby kan få tildelt op til 5 blomster i alt. Pt. har en landsby i Danmark modtaget to blomster.

  I Aabenraa er Holbøl Blomstrende Landsby. De fik tildelt den første blomst i 2012. Ved højtideligheden var der deltagelse af blandt andet Minister Karsten Hansen samt daværende borgmester Tove Larsen. Aabenraa Kommune var ikke aktivt involveret i forbindelse med afvikling af højtideligheden, men betalte for en efterfølgende reception på Holbøl Landbohjem – estimeret omkring 20 -30 deltagere.

  Aabenraa Kommune betaler årligt et kontingent til Blomstrende Landsby på 25.000 kr. inkl. moms, for at være til knyttet programmet. På side 18 i kommunens landdistriktspolitik (2013 -2016), skriver kommunen at den støtter op om blomstrende landsby ordningen.

  2) Årets Landsby
  Er Aabenraa Kommunes egen anerkendelse af kommunens landsbyer. Ordningen blev etableret i 2008, og betyder at der hvert år udpeges en landsby til Årets Landsby. I forbindelse med udnævnelsen til Årets Landsby følger et kontant beløb på 10.000 kr. som skal anvendes til lokalområdets foreningsliv.

  Følgende landsbyer har været Årets Landsby. Ravsted (2008), Hellevad (2009), Fårhus (2010), Holbøl (2011), Varnæs Bovrup (2012), Bolderslev (2013).

  Efter oprettelse af Aabenraa Kommunes Landsbyråd er der lagt op til en model, hvor landsbyrådet indstiller kandidater til Årets Landsby til Vækst og Udviklingsudvalget, som efterfølgende udpeger Årets Landsby, hvilket sker på udvalgsmøde den 28. august.

  I forbindelse med markering af at være blevet årets landsby, deltager udvalgsformanden sædvanligvis ved prisoverrækkelsen. Kommunen bidrager pr. tradition med lidt drikkelse og chips / snack ved arrangementet.

  Forvaltningen vurderer at Ravsteds initiativ til at blive blomstrende landsby på mange områder støtter op om de intentioner der er indskrevet i kommunens landdistriktspolitik 2013-2016.

  Projektet er både med til at skabe lokalt sammenhold, er med til at styrke den lokale identitet, og viser at lokalområdet har engagement, energi og vilje til at arbejde for at gøre området til et godt sted at bo.

  Blomsten kan desuden anvendes i forbindelse med kommunens branding omkring bosætning.

  Sagen afgøres i Vækst og Udviklingsudvalget

  Økonomi og afledt drift

  Midlerne finansieres via ”Landdistriktspuljen”

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækst og Udviklingsudvalget støtter initiativet med 0,005 mio. kr.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12-06-2014

  Godkendt, idet forvaltningen bemyndiges til at bevillige støtte i lign. sager, og der udarbejdes nogle overordnede retningslinjer for støttetildeling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15368, Sagsinitialer: pmu

  Sagsfremstilling

  Naturstyrelsen har forespurgt, om Aabenraa Kommune vil deltage i følgegruppen for Store Okseø med både en politisk repræsentant og en deltager fra administrationen.

  I 1982 blev Store Okseø i Flensborg Fjord købt i et samarbejde mellem stat, amt og kommune. I de første 25 år stod Bov Kommune for administrationen af øen og den gang blev der etableret en følgegruppe beståede af repræsentanter for ejerkredsen.

  Da staten ved Naturstyrelsen Sønderjylland overtog administrationen i 2007 blev følgegruppen videreført og suppleret med repræsentanter for lokalmiljøet i Sdr. Hav og for turisterhvervet. I de seneste år har Naturstyrelsen i samarbejde med Aabenraa Kommune arbejdet på en lang række lovliggørelsesforhold omkring bygningerne på øen og i den tid har følgegruppen ikke været indkaldt.

  Naturstyrelsen ønsker at genoplive følgegruppen med det formål at sikre, at Store Okseø fortsat bliver et aktiv for borgere og turister i området. Samtidig er det målet gennem gode lokale samarbejder at yde hjælp til forpagterne, så de kan levere tilbud og aktiviteter som understøtter målsætningen.

  Peter Mumm fra Byg, Natur & Miljø er udpeget som forvaltningens deltager i gruppen med særlig fokus på landzonebestemmelserne og byggeri.
  Den politiske deltagelse ønskes fra Naturstyrelsens side med særlig fokus på turisme i området.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Philip Tietje udpeges som Aabenraa Kommunes politiske repræsentant i følgegruppen for Store Okseø.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/2248, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 26. februar 2014, forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2009 og forslag til Lokalplan nr. 65 – Boligområde ved Frueløkke i Aabenraa og besluttede at sende forslagene i offentlig høring.

  Forslagene har været i offentlig høring fra den 12. marts til den 7. maj 2014.

  Lokalplanen giver mulighed for, at der gennem en renovering af den eksisterende 3 etagers boligbebyggelse kan ske en omdannelse til henholdsvis rækkehuse i to etager og et etagehus, som med påbygning af ny tagetage, kan nå op i 5 etager.

  Byrådet træffer den endelige beslutning i sagen.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning, § 27 endelig vedtagelse af planer.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.119.B – Frueløkke i Kommuneplan 2009. Området er udlagt til boligområde med mulighed for bebyggelse i 8,5 meter, 2 etager samt en bebyggelsesprocent på 30.

  Lokalplan nr. 65 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i 1.1.119.B. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 38 til Kommuneplan 2009.

  Kommuneplantillæg nr. 38 fastlægger et nyt rammeområde 1.1.137.B, som muliggør en maksimal bygningshøjde på op til 17,5 meter, det maksimale eta­geantal til 5, en bebyggelsesprocent på op til 50 samt grundstørrelser for tæt/lav bebyggelse på mindst 350 m2.

  Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan.

  Høring/udtalelse

  Der er i høringsperioden modtaget 1 høringssvar.

  Høringssvaret er fra Haderslev Stift, som gør opmærksom på, at de ingen bemærkninger har til planforslagene.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke at foretage en miljøvurdering af Lokalplan nr. 65 og Kommuneplantillæg nr. 38

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2009 og Lokalplan nr. 65 – Boligområde ved Frueløkke i Aabenraa, vedtages endeligt.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12. juni 2014

  Foreligger til mødet.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12-06-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/46183, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Miljøstyrelsen har offentliggjort forslag til Kommuneplantillæg med VVM for EOT-olieterminal (oplag af andre olietyper og øget antal skibsanløb). Forslaget er i offentlig høring frem til den 25. juni 2014.

  Staten har plan og miljømyndighedskompetencen på anlægget.

  Forvaltningen har været i løbende dialog med Staten i forbindelse med udarbejdelse af planforslaget og VVM-redegørelsen. Kommunen har bl.a. haft fokus på, at det øgede antal skibsanløbs støj og lyspåvirkning i nærområdet blev belyst i VVM-redegørelsen.

  Driftsændringen består i mulighed for ind- og udskibning og oplagring af lettere olietyper. Dette sker som følge af at der fra 2015 kommer nye krav til svovlindhold i skibes drivmidler og at fuelolie ikke må anvendes i en række havområder. Forslaget rummer mulighed for udvidelse af skibsanløb til 590 mod nuværende godkendelse til 125.

  Plandokumentet findes på link: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2907052&plantype=12&status=F.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Bek. nr. 587 af 27. maj 2013. Bekendtgørelse om lov om planlægning (Planloven).

  Bek. nr. 1654 af 27. december 2013. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslaget tages til efterretning.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at Aabenraa Kommune ikke har bemærkninger til forslaget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2014

  Taget til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17889, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 72, Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 – Kliplev Erhvervsområde nordvest 2. etape – biogas og gastracé samt miljøvurdering og VVM-redegørelse, forelægges med henblik på offentlig høring.

  Lokalplanområdet er beliggende vest for Kliplev ved tilslutningsanlægget til motorvej E45 og Sønderborg-motorvejen. Området omfatter et lokalplanlagt – ikke udnyttet – erhvervsområde.

  Baggrunden for udarbejdelse af planerne er, at ENVO Biogas Aabenraa ønsker, at etablere et biogasanlæg i den vestlige del af erhvervsområdet.

  Lokalplanen ændres, så det af anvendelsesbestemmelserne fremgår, at der er mulighed for etablering af et biogasanlæg.

  Tilhørende gastracé fra Terkelsbøl-Tinglev-Kliplev indgår i kommuneplantillæg og miljøvurderingen.

  Aabenraa Kommune har besluttet, at biogasanlægget og gastracé forudsætter en VVM og miljøvurdering.

  I henhold til §16 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal godkendelsesmyndigheden i sager, der er omfattet at VVM-proceduren, udarbejde et forslag til godkendelse, der offentliggøres sammen med det udkast til VVM-redegørelse, der udsendes i offentlig høring. Udkast til miljøgodkendelse for biogasanlægget er vedlagt.

  Bilag i form af VVM/miljøvurdering, og udkast til miljøgodkendelse kan rekvireres ved henvendelse til forvaltningen. Resumé af VVM er vedlagt.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  LBK nr. 587 af 27. maj 2013. Bekendtgørelse om lov om planlægning (Planloven).

  Bek nr. 1654 af 27. december 2013. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

  LBK nr. 939 af 3. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Bek nr. 1454 af 20. december 2012. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)

  LBK nr. 879 af 26. juni 2010. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

  Planmæssige forhold

  Den nye lokalplan skal sikre, at lokalplanen rummer mulighed for udbygning af erhvervsområdet med et biogasanlæg, hvor VVM og miljørapport er tilføjet som undersøgelsesredskaber.

  Lokalplanen skal erstatte den eksisterende Lokalplan nr. 55, som er offentliggjort september 2012.

  Området er omfattet af bestemmelserne for rammeområdet 3.3.20.E i Kommuneplantillæg nr. 29. Rammeområdet er udlagt til Erhvervsområde Hjerneshøjvej. Anvendelsen er speditions- og transportvirksomheder. Fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, servicevirksomheder og administration. Der kan etableres anlæg/virksomhed i miljøklasse 2 - 6.

  Kommuneplanrammerne og lokalplanen justeres således, at anvendelsesbestemmelsen præciserer at der endvidere kan etableres biogasanlæg i delområdet mod nordvest.

  Der udlægges areal til gastracé på strækningen Terkelsbøl-Tinglev-Kliplev.

  Miljøvurdering

  Der er blevet udarbejdet en Miljøvurdering.

  VVM

  Der er udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) som er vedlagt. VVM-redegørelsen har fokus på trafik til og fra biogasanlægget, støj og emissioner af luftforurenende stoffer og lugt samt deposition af kvælstof.

  Høring/udtalelse

  Beslutningen om udarbejdelse af plan samt VVM og ansøgning om miljøgodkendelse, blev annonceret uge 45 i 2013 med efterfølgende foroffentlighedsfase samt scoping og høring af berørte myndigheder. Den 12. november 2013 blev der afholdt borgermøde på Kliplev Forsamlingsgård.

  I april 2014 blev der afholdt en supplerende foroffentlighedsperiode på baggrund af fastlæggelse af naturgastracé mellem Terkelsbøl-Tinglev-Kliplev.

  De indsendte kommentarer fremgår af vedlagte foroffentlighedsnotat.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Forslag til Lokalplan nr. 72, Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 – Kliplev Erhvervsområde nordvest 2. etape – biogasanlæg og gastracé samt miljøvurdering, VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse vedtages, og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12. juni 2014

  Foreligger til mødet.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12-06-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/21929, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om etablering af undervisningslokaler på H.P. Hanssens Gade 21. Denne anvendelse strider imod principperne i den gældende lokalplan M 20, hvorfor der skal udarbejdes en ny lokalplan.

  Lokalplanområdet afgrænses af H.P. Hanssens Gade, Kilen, Gasværksvej og matr.nr. 3035, Aabenraa (Lagkagehuset).

  Den kommende lokalplan vil indeholde bestemmelser om maks. 1000 m2 undervisningslokaler, således lokalplanområdet ikke bliver en konkurrent til det fremtidige Campusområde.

  Der lægges op til, at der med den kommende lokalplan vil blive mulighed for etablering af randbebyggelse indeholdende butikker og erhverv i 4 etager mod Gasværksvej.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 - Lov planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune.

  Området er beliggende i 1.1.002.C

  Området er udlagt til dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Offentlige formål, kulturelle formål, boliger, erhverv og anlæg, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser.

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

  En del af området er omfattet af Lokalplan M20, som begrænser anvendelse til kontor- og serviceformål.

  Lokalplan M20 ophæves i sin helhed ved endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 77.

  Zoneforholdene ændres ikke med lokalplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der udarbejdes forslag til lokalplan for området ved H.P. Hanssens Gade, Kilen og Gasværksvej,

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6493, Sagsinitialer: ABEC

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til lokalplanen for området skal der oprettes en grundejerforening for lokalplanområdet.

  Grundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse af veje, stier, belysning, grønne områder og øvrige fællesarealer inden for lokalplanområdet, herunder vintervedligeholdelse og snerydning af boligveje og stier.

  Anlægsudgiften til 2. etape, indeholdende sti fra området og frem til broen over Camma Larsen-Ledets Vej, færdiggørelse af stamvejen og etablering af del af boligvej 3, anslås til 2,7 mio. kr.

  Der er på investeringsplanen for 2014-2017 i 2014 afsat 0,5 mio. kr. til Lergård 2. etape (nu Langhus). Der er tillige på samme investeringsplan i 2014 afsat 2,2 mio. kr. til Vesterallé (tidligere vest for Løkkegårdsvej).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektering og overslag godkendes,

  at der etableres hovedsti langs Camma Larsen-Ledets Vej fra byggemodningen frem til stibroen ved Høje Kolstrup kirke,

  at stamvejen færdigbygges og der etableres ca. 90 meter af boligvej 3, og

  at der gives en samlet anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til ”Byggemodning af 2. etape af boligområdet Langhus”. Bevillingen finansieres med 0,5 mio. kr. afsat på investeringsplanen for 2014-2017 i 2014 til projektet ”Vest for Lergård” samt 2,2 mio. kr. afsat på samme investeringsplan i samme år til projektet Vesterallé (tidligere vest for Løkkegårdsvej).

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12-06-2014

  Anbefales godkendt.

  Sagsfremstilling

  Byggemodning Langhus (Lergård) 2. etape.

  Udvalget anmodes om at godkende et projektforslag for en fortsat udbygning af Langhus, samt at frigive anlægsmidler dertil.

  Sagsforløb

  Der er på byrådets møde den 21. september 2011 samt den 26. juni 2013 frigivet midler til byggemodningen Langhus. På investeringsplanen for 2011 blev der frigivet 0,5 mio. kr. til forundersøgelser. På investeringsplanen for 2012-2015 blev der frigivet 3,0 mio. kr. og på investeringsplanen for 2013-2016 blev der frigivet 1,0 mio. kr., begge beløb til udførelse af byggemodningen.

  2. etape

  Sti

  Projektet omfatter etablering af 600 m sti fra den nye byggemodning Langhus. Stien løber langs Camma Larsen-Ledet Vej og frem til stibroen ved Høje Kolstrup Kirke.

  Vej

  Projektet omfatter etablering af den resterende del af stamvejen, ca. 45 m, og ca. 90 m af boligvej 3.

  Der vil i etapen blive byggemodnet 4 parceller.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan

  Området er omfattet af lokalplan nr. 27. Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa.

  Kommuneplanen

  Arealet er i Kommuneplanen udlagt til boligområde og er angivet som en 1. prioritet i rækkefølgen for boligområdernes udbygning i Aabenraa Nord.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/40052, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Sund Vækst er navnet på den vækststrategi, som skal gøre Aabenraa Kommune vækstparat frem mod 2018 og dermed bidrage til, at Aabenraa Kommune bliver et mere attraktivt sted at flytte til og bo, besøge og drive virksomhed i.

  Visionen i vækststrategien er, at Aabenraa Kommune skal være:

  · En aktiv og sund kommune i bevægelse

  · Et stærkt syddansk vækstcenter for sundhed og (velfærds)uddannelse

  · Førende inden for transport og logistik

  · Et dynamisk grænseområde med internationalt udsyn

  · Kendt for en smuk og levende Aabenraa by

  Vækststrategien er konkretiseret i Vækstplan 2018, der blev vedtaget af et enigt byråd 19. december 2012. Den første version af Vækstplan 2018 indeholdt 32 projekter.

  Økonomiudvalget har på mødet den 22. april 2014 besluttet, at Vækstplan 2018 skal revideres til en version 2.0 for i endnu højere grad at styrke Aabenraa kommunes vækstpotentiale indenfor bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring. Konkret er vækstpotentialet i Aabenraa Kommune knyttet sammen med etableringen af akutsygehus og psykiatrisk sygehus i Aabenraa samt udvidelsen af UC Syd i Aabenraa, hvorved antallet af arbejdspladser stiger fra 850 til 2555 på sygehusene og antallet af studerende stiger fra 650 til 1000 på de videregående uddannelser i Aabenraa. 

  For at skabe en mere fokuseret Vækstplan 2018 anbefaler Vækstsekretariatet:

  · At projekter, der i mindre grad har indflydelse på bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring, udgår af Vækstplan 2018.

  · At projekter, der er gennemført og i drift udgår af version 2.0 af Vækstplan 2018.

  · At der tilføjes projekter i version 2.0 af Vækstplan 2018, der styrker Aabenraa Kommunes vækstpotentiale indenfor bosætning og erhvervsudvikling samt skaber en særlig profil indenfor sundhed og læring, der adskiller Aabenraa kommune fra andre kommuner.

  En mere fokuseret version 2.0 af Vækstplan 2018 vil indeholde færre og større projekter, der alle vurderes at bidrage til at styrke kommunens konkurrenceevne i forhold til bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring og dermed opfylde visionen i vækststrategien. Projekter, der udgår af Vækstplan 2018, kan forsat være vigtige for kommunen og relevante for udvalget at gennemføre og finansiere, hvis de understøtter udviklingen indenfor udvalgets fagområde. De vil blot ikke længere indgå i Vækstplan 2018.

  Udvælgelse af projekter til Vækstplan 2018

  Hvert fagudvalg skal vurdere, hvilke projekter der skal indgå i version 2.0 af Vækstplan 2018. Fælles for projekterne i Vækstplan 2018 er, at de er:

  · Forpligtende for de stående udvalg at gennemføre

  · Finansieret af de stående udvalg

  · Nye projekter eller fortsættelse af projekter fra den første version af Vækstplan 2018.

  Udvalgets prioritering af projekter til version 2.0 af Vækstplan 2018 skal tage afsæt i det enkelte projekts vækstpotentiale i forhold til:

  · Bosætning

  · Erhvervsklima

  · Sundhed

  · Læring

  Forvaltningen anbefaler, at Vækst- og Udviklingsudvalget prioriterer følgende projekter i version 2.0 af Vækstplan 2018:

  · Land - By

  · Attraktive boliger i Aabenraa By

  · Aktiv Campus Aabenraa

  · Udvikling af Aabenraa Bymidte

  · Strandpromenade i Aabenraa

  En række af projekterne gennemføres og finansieres i samarbejde med øvrige udvalg. Projekterne er beskrevet i bilaget.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget prioriterer følgende projekter til at indgå i version 2.0 af Vækstplan 2018:

  o Land - By

  o Attraktive boliger i Aabenraa By

  o Aktiv Campus Aabenraa

  o Udvikling af Aabenraa Bymidte

  o Strandpromenade i Aabenraa

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12-06-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56781, Sagsinitialer: CHY

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 19. december 2012 en anlægsbevilling til udarbejdelse af en helhedsplan for erhvervsområdet i Padborg.

  En administrativ styregruppe blev oprettet og består af repræsentanter fra erhvervslivet og kommune.

  En arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, brancheorganisationen ITD, Syd og Sønderjyllands Politi samt Aabenraa Kommune, har medvirket i processen for tilblivelsen af planen.

  Der er siden marts 2013 udarbejdet en grundlæggende analyse af de forudsætninger der præger projektområdet (planmæssige forhold, udfordringer, behov, erhvervsforhold etc.) ligesom, at der har været virksomhedsbesøg, deltagelse i ”Tryghedsvandring” og ”Den Kriminalpræventive Dag”.

  Sideløbende er der blevet afholdt workshops og dialogmøder, for en følgegruppe af 25-30 virksomheder fra Padborg erhvervsområde for at belyse de overordnede udfordringer, men også kvaliteter i Padborg erhvervsområde.

  Analyser og erfaringer er alle samlet i hæftet ”Forudsætninger”.

  I maj 2014 blev helhedsplanen fremlagt for det lokale erhvervsliv i FDE Centeret i Padborg, hvor også borgmester og medlemmer fra VUU deltog. Planens visioner for fremtidens erhvervsområde blev fremlagt og debatteret på mødet.   

  Gennem dialog, workshops og arbejdsgruppens erfaringer er der blev sikret en god forankring og dialog med virksomhederne i Padborg. Sideløbende er der blevet udarbejdet tegninger og visionsskitser, der nu er samlet i ”Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde”. 

  Visioner for fremtiden

  Det er målet at de visioner og tiltag, store som små, der er foreslået i helhedsplanen i de kommende år skal udmønte sig i konkrete projekter og styrke det eksisterende erhvervsområde yderligere som et af Nordeuropas største og bedste transport- og logistikcentre.

  Gennem en målrettet indsats, på tværs af både kommunale og private initiativer, investeringer og samarbejde skal infrastrukturen styrkes, området forskønnes, og sikkerheden optimeres. Ligeledes skal der udvikles robuste strategier for realisering af temaerne i helhedsplanen og markedsføringstiltag der kan pege på Padborg erhvervsområdes unikke placering og kvaliteter, lige ved den dansk/tyske grænse, motorvej E45 og jernbanen. Padborg Erhvervsområde er en markant og vigtig drejeskive mellem Skandinavien og Europa.

  Samtidig er det målet at få samlet en egentlig organisation omkring udvikling af erhvervsområdet, således at helhedsplanens indsatsområder får et robust afsæt til det videre forløb. Organisationen skal have udgangspunkt i det lokale erhvervsliv og Aabenraa Erhvervsforening.

  Forandringer - på kort og lang sigt

  Helhedsplanen bliver ikke realiseret fra den ene dag til den anden, men vil kræve en langvarig indsats fra både erhvervslivet og Aabenraa Kommune.

  Det første skridt i realiseringen af visionen om en markant styrkelse af erhvervsområdet, er udarbejdelsen af en robust etapeplan og en organisation, der kan tage fat på realiseringen på kort og længere sigt. F.eks. kan der blive behov for udarbejdelse af lokalplaner.

  Faserne vil blive mange og forskelligartede, men for at skabe den nødvendige opbakning og sende et signal til de lokale virksomheder og borgere om, at af erhvervsområdet i gang, bør der gennemføres en række mindre initiativer allerede fra efteråret 2014.

  Realisering

  Finansieringen af helhedsplanens indsatsområder vil bestå af en blanding af offentlige og private investeringer, som tilvejebringes løbende i takt med den trinvise realisering. Helhedsplanen er langsigtet og robust i forhold til skiftende konjunkturer, markedsudvikling og kommunale prioriteringer som ændrer sig over tid.

  Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde er en vision, der anviser retningen for den fremtidige udvikling. Helhedsplanen er således ikke en juridisk eller økonomisk bindende plan.

  Når helhedsplanen er vedtaget udarbejdes udkast til projektkatalog, som kan danne grundlag for økonomisk prioritering.

  Planmæssige forhold

  Området for helhedsplanen omfatter følgende rammeområder i Kommuneplan 2009: 3.1.030E – 3.1.048.E. Alle områderne er udlagt til erhvervsformål af forskellig art.

  Hovedparten af området er lokalplanlagt og ligger i byzone. Dog er der vest for motorvej E45 et perspektivområde som er medtaget i visionerne for helhedsplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ”Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde” vedtages som den fremtidige strategi for udviklingen af Padborg Erhvervsområde og sendes i offentlig høring.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12. juni 2014

  Foreligger til mødet.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12-06-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/35955, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 61 – område til boliger og centerformål mellem Haderslevvej og Reberbanen i Aabenraa fremlægges med henblik på offentlig høring i 10 uger.

  Vækst- og Udviklingsudvalget besluttede på mødet den 6. februar 2014, punkt 15, at godkende igangsættelse af en lokalplan for området.

  I maj 2013 blev der gennemført en foroffentlighedshøring.

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en bygherre om, at opføre op til 120 boliger med mulighed for etablering af detailhandelsbutikker med et samlet bruttoetageareal på op til 4.000 m² i bebyggelsens stueetage. Boligbebyggelsen vil bestå af 5 punkthuse i 4 - 6 etager placeret oven på en bygningsbase i 1 etage.

  Formålet med lokalplanen er, at fastlægge områdets anvendelse til centerformål og boliger, at sikre areal til en fremtidig forlængelse af Gasværksvej frem til Løgumklostervej, at sikre afhjælpende foranstaltninger i forhold til støjgener ved de planlagte boliger og vindpåvirkning fra punkthusene. Desuden er det lokalplanens formål, at sikre at bebyggelsen nedtrappes fra hjørnet af Haderslevvej til nabobebyggelsen ved Langevad og at fastlægge principper for bebyggelsens disponering og udformning med henblik på at opnå en varieret bebyggelse og at fastlægge områdets vejbetjening.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 – Lov om planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 – lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 1.100.B, 1.1.003.C og 1.1.002.C i Kommuneplan 2009. Områderne 1.1.002.C og 1.1.003.C er udlagt til centerformål, mens rammeområde 1.100.B er udlagt til boligformål.

  Lokalplanen er i overensstemmelse med rammeområdernes anvendelsesbestemmelser.

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bygningsregulerende bestemmelser, idet der ønskes mulighed for, at opføre bebyggelse i op til 7 etager med en bebyggelseshøjde på op til 24 meter samt med en bebyggelsesprocent på op til 160. I rammeområde 1.1.002.C og 1.1.003.C må bebyggelse kun opføres i op til 4 etager og med en bebyggelseshøjde på op til 16,5 meter samt med en bebyggelsesprocent på 85.

  Der er derfor sideløbende udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 35 til kommuneplan 2009. Lokalplanområdet samles i et nyt rammeområde benævnt 1.1.059.C.

  Området er omfattet af Lokalplan M37 og delvist af Lokalplan M57. Disse aflyses inden for Lokalplan nr. 61 i forbindelse med dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.

  Lokalplan nr. 61 og kommuneplantillæg nr. 35 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lokalplanen er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 4 pkt. 10b anlæg i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Kommuneplantillæg nr.35 er vurderet til ikke at være omfattet af bilag 3 og 4 i miljøvurderingsloven, men det er fundet hensigtsmæssigt, at vurdere tillægget sammen med Lokalplan nr. 61.

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af Lokalplan nr. 61 og kommuneplantillæg nr. 35. Miljøvurderingen findes bagerst i lokalplanen.

  Høring/udtalelse

  Der er i maj 2013 gennemført en foroffentlighed jf. Planlovens §23c.

  I forbindelse med foroffentligheden indkom der 15 bemærkninger.

   Resumé af bemærkningerne fremgår af notat af 19. maj 2014.

  De alternative forslag til områdets udnyttelse er medtaget i miljøvurderingens afsnit om 0-alternativ og andre alternative forslag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 61 – Område til boliger og centerformål mellem Haderslevvej og Reberbanen, kommuneplantillæg nr. 35 og tilhørende miljøvurdering, tages til efterretning.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 35 vedtages og fremlægges offentligt i 10 uger,

  at notat vedrørende bemærkninger til foroffentligheden godkendes, og

  at forslag til Lokalplan nr. 61 – Område til boliger og centerformål mellem Haderslevvej og Reberbanen med tilhørende miljøvurdering vedtages og fremlægges offentligt i 10 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2014

  Taget til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12. juni 2014

  Foreligger til mødet.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12-06-2014

  1. at anbefales godkendt.
  2. at anbefales godkendt.
  3. at anbefales godkendt.

  Erik Uldall Hansen (A) og Helga Nørgaard (A) stemte imod med begrundelsen, at de er betænkelige ved, at der i projektet er mulighed for 4000 m2 daglig-/udvalgsvarebutik fordelt på to butikker. Det vil trække kunder ud af gågaden og gøre det endnu sværere at drive forretning. Byggeriet er for højt, og placeringen op ad det mest trafikerede kryds i byen er problematisk i forhold til både støj og adgangsforhold. Hvem skal bosætte sig i boligerne - det ikke er beskrevet eller undersøgt. Projektet bør derfor parkeres, og det skal undersøges, om et andet projekt kan vinde bedre indpas i området. Hvis der skal bygges boliger i Aabenraa, bør man kigge på "Fjordbakkerne", der har en meget bedre beliggenhed, og som 75 personer har betalt for at stå på venteliste til.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/646, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12-06-2014

  Intet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/647, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 12-06-2014

  Intet.