Beslutningsprotokol

torsdag den 26. juni 2014 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/645, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Torsdag den 26. juni 2014

  Kl. 15.00

  Lokale 412, Stuen

  Skelbækvej 2

  6200 Aabenraa

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 26-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10591, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget holdt den 24. april 2014 bolig-temamøde. Boligtemamødet var udvalgets indledende drøftelse af, hvordan Aabenraa Kommune skal udnytte sit vækstpotentiale i forbindelse med udbygning af sygehusene og uddannelserne i Aabenraa samt tilpasse boligudbuddet til den demografiske udvikling.

  På baggrund af udvalgets drøftelse foreslås, at der udarbejdes en analyse, der afdækker boligbehovet i Aabenraa Kommune og dermed danner afsæt for en politisk prioritering på boligområdet. Processen frem mod politisk prioritering på boligområdet foreslås at involvere både Vækst- og Udviklingsudvalget og Økonomiudvalget, idet kompetencen på boligområdet er delt imellem disse to udvalg. Det foreslås, at der afholdes et fælles temamøde. På temamødet drøfter og prioriterer politikerne hvorledes udviklingen på boligområdet skal være de kommende år. De politiske prioriteringer indarbejdes i den kommende kommuneplanstrategi samt reviderede Vækstplan 2018. Der udarbejdes således ikke en selvstændig boligpolitik.

  Proces frem mod politisk prioritering af boligudviklingen

  Kultur, Miljø & Erhverv foreslår følgende proces frem mod politisk prioritering af boligudviklingen i Aabenraa Kommune. Processen er illustreret i bilaget.

  1. Afklaringsfase

  Beslutning om udarbejdelse af analyse på boligområdet foreslås behandlet både i Vækst- og Udviklingsudvalget samt Økonomiudvalget. Analysen foreslås finansieret af Sund Vækst- puljen. Udgiften til analysen afhænger af analysens omfang, hvilket drøftes både i Vækst- og Udviklingsudvalget og Økonomiudvalget.

  2. Analysefase

  Der udarbejdes et detaljeret udbudsmateriale og der indhentes pris på analysen. På baggrund af tilbud udvælger forvaltningen ekstern rådgiver til at gennemføre analysen. Analysen gennemføres i 3. og 4. kvartal 2014. Overordnet foreslås analysen at omhandle:

  · Socioøkonomisk struktur

  o Befolkningsudvikling

  o Boligbyggeprogram

  o Arbejdsplaser og uddannelser

  o Udgiftsniveau

  o Serviceniveau

  · Udbud og efterspørgsel på boliger

  o Aldersgruppers boligpræferencer

  o Indtægtsgruppers præferencer

  o Flyttemønstre

  o Efterspørgsel efter almene boliger såsom rækkehuse, ungdomsboliger og lejligheder

  o Efterspørgsel efter parcelhusgrunde, ejerlejligheder og andelsboliger

  Der udarbejdes et deltaljeret udbudsmateriale, hvor analysens indhold konkretiseres.

  3. Prioritering

  Med afsæt i analysen afholdes et temamøde om boligudvikling, hvor Vækst- og Udviklingsudvalget og Økonomiudvalget deltager. På temamødet præsenteres analysens resultater og anbefalinger. Med afsæt i analysen drøfter udvalgene hvilke politiske prioriteringer, der skal gælde for boligudviklingen i Aabenraa Kommune i de kommende år. De politiske prioriteringer nedfældes i kommuneplanstrategien samt Vækstplan 2018.  

  Forslag til Kommuneplanstrategi fremlægges for byrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode.  Kommuneplanstrategien skal indeholde oplysninger dels om den planlægning, der er gennemført siden den sidste revision af kommuneplanen, dels om byrådets vurdering af og strategi for udviklingen, således at der sikres en bevidst politisk stillingtagen til kommunens udviklingsmuligheder og planlægningsbehov.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der afsættes ressourcer til udarbejdelse af en analyse, der afdækker boligbehovet ud fra den demografiske udvikling og de kendte vækstpotentialer (udbygning af sygehusene og uddannelserne i Aabenraa),

  at der indhentes pris på analysen. Udgiften til analysen finansieres af Sund Vækst-puljen,

  at der afholdes et temamøde for Vækst- og Udviklingsudvalget og Økonomiudvalget, hvor analysen præsenteres og udvalgene prioriterer de kommende års udviklingen på boligområdet, og

  at de politiske prioriteringer indarbejdes i den kommende kommuneplanstrategi samt reviderede Vækstplan 2018. Der udarbejdes således ikke en selvstændig boligpolitik.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 26-06-2014

  Godkendt, idet sag om analyse fremsendes til Økonomiudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41901, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Formand og næstformand for Bygningsforbedringsudvalget præsenterer udvalgets arbejde.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 26-06-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13519, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv vil præsentere principper for byudvikling, detailhandelsplanlægning, restrummelighed samt forslag til en overordnet udviklingsstrategi, som optakt til gennemgang og præsentation af konkrete ønsker og forslag til arealudlæg til bolig og erhvervsområder.

  Forvaltningen vil præsentere principper for vindmølleplanlægningen.

  Udvalget får lejlighed til at drøfte principperne og komme med input til kommuneplanforslagets målsætninger, udpegninger og retningslinjer inden for emnerne.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 26-06-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/646, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 26-06-2014

  Intet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/647, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 26-06-2014

  Intet.