Beslutningsprotokol

torsdag den 9. oktober 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/645, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Torsdag den 9. oktober 2014

  Kl. 16.00

  Lokale 412, Stuen

  Skelbækvej 2

  6200 Aabenraa

  BEMÆRK, der er dialogmøde med Landsbyrådet fra kl. 15.00 og efterfølgende Vækst- og Udviklingsudvalgsmøde.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/27155, Sagsinitialer: twi
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 09/38101, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Som følge af opstilling af vindmøller ved Rens Hedegård Plantage og Bølå, har Aabenraa Kommune mulighed for at søge økonomisk støtte via en Grøn Ordning hos Energinet.dk til landskabelige, rekreative, kulturelle og informative formål.

  Der kan gives tilsagn om tilskud til aktiviteter på bygninger og anlæg, som ejes af kommunen samt bygninger og anlæg, som ejes af en forening eller lignende og benyttes til offentlige formål. Desuden kan der gives tilsagn til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger. Fælles for projekterne er, at de skal fremme accepten af opstilling af vindmøller i lokalsamfundet.

  Der kan ikke meddeles tilsagn til påbegyndte aktiviteter.

  Til orientering har Energinet.dk tidligere givet tilsagn i andre kommuner til f.eks. etablering af natursti, multibane, legeplads samt til energirenovering og energikonsulentbesøg i husstande.

  Der er tidligere givet afslag i andre kommuner til f.eks. trykning af lokalhistorisk bog, udarbejdelse af landskabsanalyse, energirenovering af friskole og andelsbutik samt etablering af drivhus ved en ny børneinstitution.

  På nuværende tidpunkt har Aabenraa Kommune indsendt tre ansøgninger, der venter på afgørelse hos Energinet.dk. Disse projekter er: Energirenovering af Jyndevad Forsamlingshus og Det Tyske Hus i Jyndevad samt etablering af en naturlegeplads i Rens. Der er imidlertid ca. 2 mio. kr. tilbage på Aabenraa Kommunes Grøn Ordning konto, der kan søges til yderligere projekter.

  Der indstilles til, at udvalget drøfter, hvorledes den næste runde af projektforslag skal indsamles med henblik på beslutning på efterfølgende udvalgsmøde.

  Der er følgende muligheder for indsamling af projektidéer:

  1. Beslutning i Vækst- & Udviklingsudvalget på baggrund af oplæg fra Kultur, Miljø & Erhverv.

  Vækst- og Udviklingsudvalget  indstiller projekter til senere ansøgning hos Energinet.dk.

  2. Indkaldelse af forslag hos offentligheden via annoncering, oplæg ved møder osv.

  Den brede offentlighed inviteres til at indsende projektforslag.

  3. Indkaldelse af forslag hos Rens Egnsråd

  Borgerforeningen i det lokalområde hvor møllerne er opstillet, inviteres til at indsende projektforslag.

  Vælges forslag 2 eller 3 anbefaler KME, at der opsættes kriterier for udvælgelse af projekter. Her er der mulighed for at bruge de samme kriterier som administrationsgrundlaget opstillede i sidste runde. Se vedlagte bilag med forrige rundes administrationsgrundlag.

  Der indstilles til, at der tages stilling til om det vedlagte administrationsgrundlag fra sidste projektforslagsrunde igen skal bruges til at udvælge projekter, eller om administrationsgrundlaget skal revideres.

  Til orientering, er der på nuværende tidspunkt indkommet tre projektforslag vedrørende etablering af en legeplads i Bylderup Bov, renovering af Fårhus Forsamlingshus og nyt tag til Slogs Herreds Hus.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om fremme af vedvarende energi, i daglig tale VE-loven (lov nr. 1330 af 25.11 2013) §18.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at fremgangsmåde for udformning af projektforslag drøftes

  at administrationsgrundlaget fra forrige runde drøftes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-10-2014

  1. og 2. at drøftet

  Forvaltningen tager kontakt til landsbyrådet med henblik på udarbejdelse af beslutningsgrundlag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56781, Sagsinitialer: CHY

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 19. december 2012 en anlægsbevilling til udarbejdelse af en helhedsplan for erhvervsområdet i Padborg.

  En administrativ styregruppe, af repræsentanter fra erhvervslivet og kommune, blev oprettet. Yderligere har en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, brancheorganisationen ITD, Syd og Sønderjyllands Politi samt Aabenraa Kommune, medvirket i processen for tilblivelsen af planen.

  Der er siden marts 2013 udarbejdet en grundlæggende analyse af de forudsætninger der præger projektområdet (planmæssige forhold, udfordringer, behov, erhvervsforhold etc.). Sideløbende har der været virksomhedsbesøg, deltagelse i ”Tryghedsvandring” og ”Den Kriminalpræventive Dag”.

  Sideløbende er der blevet afholdt workshops og dialogmøder for en følgegruppe af 25-30 virksomheder fra Padborg erhvervsområde, for at belyse de overordnede udfordringer, men også kvaliteter i Padborg erhvervsområde. Analyser og erfaringer er alle samlet i hæftet ”Forudsætninger”.

  Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde har været gennem en høringsperiode, fra den 2. juli 2014 til den 27. august 2014, og er nu klar til endelig vedtagelse.

  Visioner for fremtiden

  Det er målet at de visioner og tiltag, store som små, der er foreslået i helhedsplanen i de kommende år skal udmønte sig i konkrete projekter og styrke det eksisterende erhvervsområde yderligere som et af Nordeuropas største og bedste transport- og logistikcentre.

  Gennem en målrettet indsats, på tværs af både kommunale og private initiativer, investeringer og samarbejde skal infrastrukturen styrkes, området forskønnes og sikkerheden optimeres. Ligeledes skal der udvikles robuste strategier for realisering af temaerne i helhedsplanen og markedsføringstiltag der kan pege på Padborg erhvervsområdes unikke placering og kvaliteter, lige ved den dansk/tyske grænse, motorvej E45 og jernbanen.

  Samtidig er det målet, at få samlet en egentlig organisation omkring udvikling af erhvervsområdet således, at helhedsplanens indsatsområder får et robust afsæt til det videre forløb.

  Organisationen skal have udgangspunkt i det lokale erhvervsliv og Aabenraa Erhvervsforening.

  Forandringer - på kort og lang sigt

  Helhedsplanen bliver ikke realiseret fra den ene dag til den anden, men vil kræve en langvarig indsats fra både erhvervslivet og Aabenraa Kommune.

  Det første skridt i realiseringen af visionen om en markant styrkelse af erhvervsområdet, er udarbejdelsen af en robust etapeplan og en organisation, der kan tage fat på realiseringen på kort og længere sigt. F.eks. kan der blive behov for udarbejdelse af lokalplaner.

  Faserne vil blive mange og forskelligartede, men for at skabe den nødvendige opbakning og sende et signal til de lokale virksomheder og borgere om, at erhvervsområdet er  i gang, bør der gennemføres en række mindre initiativer allerede fra efteråret 2014.

  Realisering

  Finansieringen af helhedsplanens indsatsområder vil bestå af en blanding af offentlige og private investeringer, som tilvejebringes løbende i takt med den trinvise realisering.

  Helhedsplanen er langsigtet og robust i forhold til skiftende konjunkturer, markedsudvikling og kommunale prioriteringer som ændrer sig over tid.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Området for helhedsplanen omfatter af følgende rammeområder i Kommuneplan 2009: 3.1.030E – 3.1.048.E. Alle områderne er udlagt til erhvervsformål af forskellig art.

  Hovedparten af området er lokalplanlagt og ligger i byzone. Dog er der vest for motorvej E45 et perspektivområde som er medtaget i visionerne for helhedsplanen.

  Høring/udtalelse

  I høringsperioden, fra den 2. juli 2014 til den 27. august 2014, er der rettidigt indkommet 8 høringssvar.

  Resumé samt behandling af disse fremgår af vedlagte notat: "Indsigelser/bemærkninger”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde godkendes endelig med de ændringer der er foreslået i Indsigelsesnotatet af 26. september 2014.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-10-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/28140, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune modtog i august 2013 en ansøgning om udarbejdelse af en lokalplan for et eksisterende paintballanlæg beliggende Bakkehøjvej 5, Fogderup i landzone. Placeringen fremgår af kortbilag i notat af 23. september 2014.

  Virksomheden har ligget på adressen siden 2007 og er udvidet i flere omgange siden hen. Der er løbende givet landzonetilladelser til byggerier og anlæg. I 2011 fik ejeren at vide af kommunen, at yderligere udvidelser ville forudsætte, at der blev udarbejdet en lokalplan.

  Gennemføres der en lokalplan for paintballanlægget vil ejendommen Bakkegårdsvej 5, Fogderup blive udlagt til rekreative formål. Når et areal er udlagt til rekreative formål vil det medføre, at der etableres en konsekvenszone i forhold til bl.a. landbrugsdrifter. Det vil pålægge begrænsninger for den nuværende kvægbedrift og dennes udvidelsesmuligheder på adressen Fogderup Østermark 23.

  Kultur, Miljø & Erhverv har vurderet, at kommunen ikke uden videre kan indskrænke en landbrugsbedrift og dennes udvidelsesmuligheder. Landbrugsbedriften ligger i landzone og langt fra byzonearealer og har med udgangspunkt i planlovens zoneinddeling og landzoneadministration en vis fortrinsret i landzone, mens mulighederne for andre typer af anvendelser i landzone er mere indskrænket.

  Ansøgningen bør således afslås med den begrundelse, at ejeren ikke har et retskrav efter Planlovens §13, stk. 3 på udarbejdelse af et lokalplanforslag, idet det ønskede ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen og at paintballbanen ligger inden for konsekvenszonen for en eksisterende landbrugsejendom og som derved indskrænkes mulighed for at kunne udvide eller omlægge bedriften.

  Der er nærmere redegjort for sagen i vedlagte notat af 23. september 2014.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning. Bek.nr. 587 af 27. maj 2013.

  Bekendtgørelse om pelsdyrfarme mm. Bek. nr. 1428 af 13.12. 2006.

  Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Bek. nr. 1280 af 8. november 2013.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom, men der drives pt. ikke landbrug. I landzone kræves der landzonetilladelse til opførelse af byggeri og anlæg, der ikke er jordbrugsmæssigt betinget.

  Et paintballanlæg er at betegne som et rekreativt formål.

  Der kan planlægges for sådanne typer af anlæg i det åbne land. En lokalplan for et rekreativt anlæg medfører dog, at der udlægges en konsekvenszone omkring anlægget i forhold til dyrehold. Bredden på zonen afhænger af hvilke typer af dyrehold og de givne driftsforhold, det drejer sig om. Derfor bør sådanne rekreative anlæg placeres med en vis afstand til eksisterende landbrugsbedrifter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ikke igangsættes udarbejdelse af en lokalplan for paintballbanen på adressen Bakkegårdvej 5, Fogderup, med de begrundelser som er angivet i notat af 23. september 2014.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-10-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/646, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  • EOT (se bilag)

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-10-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/647, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-10-2014

  Intet.