Beslutningsprotokol

torsdag den 6. november 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/645, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Torsdag den 6. november 2014

  Kl. 16.00

  Lokale 412, Stuen

  Skelbækvej 2

  6200 Aabenraa

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26322, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den anden detaljeret bevillingskontrol i 2014 pr. 30. september.

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Bevillingskontrolsagerne opdeles i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  Nærværende sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

  Der er ingen omplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde, netto 0.

  Som bilag er vedhæftet:

  Oversigt, der viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 budgetkontrolsager.

  Økonomisk oversigt med udvalgets driftsresultat pr. 30. september 2014

  Status over udvalgets politikområder.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at nærværende sag godkendes

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26322, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den anden detaljeret bevillingskontrol i 2014 pr. 30. september.

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Bevillingskontrolsagerne opdeles i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de dertil hørende noter.

  Sagen afgøres i byrådet

  Økonomi og afledt drift

  Følgende tillægsbevillingsansøgninger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, netto 0:

  Der forventes en mindreudgift på 7 mio. kr. på barselspuljen i 2014. Heraf søges 5 mio. kr. tilbageført til de lønområder der i sin tid har betalt til ordningen. For Vækst- og Udviklingsudvalgets vedkommende betyder det en tilbageførsel på 0,001 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning om tillægsbevilling i 2014  (netto 0), finansieret af andre udvalg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26322, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den anden detaljeret bevillingskontrol i 2014 pr. 30. september.

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Bevillingskontrolsagerne opdeles i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger, anlæg.

  Samlet søges der om en overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på 5,444 mio. kr.,

  Som bilag er vedhæftet:

  Oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt dertil hørende noter.

  Sagen afgøres i byrådet

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2014 udviser følgende ønsker til 2014 og 2015 vedrørende anlæg (beløb i 1.000 kr.):

  Anlægsprojekt

   2014 *)

  2015

  Igangsatte anlæg

  -5.444

  5.444

  Ikke igangsatte anlæg

  0

  0

  ALT I ALT - Skattefinansierede anlæg

  - 5.444

  5.444

  -= negativ TB ansøgning.

  Se yderligere beskrivelse i notebilag A1 og A2.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgningen om overførsel af rådighedsbeløb på i alt 5,444  mio. kr. fra 2014-2015, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26322, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den anden detaljeret bevillingskontrol i 2014 pr. 30. september.

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Bevillingskontrolsagerne opdeles i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger, anlæg.

  Samlet søges der om en overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på 0,250 mio. kr.,

  Som bilag er vedhæftet:

  Oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt dertil hørende noter.

  Sagen afgøres i byrådet

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgningen om overførsel af rådighedsbeløb på i alt 0,250  mio. kr. fra 2014-2015, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41901, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1950, til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter.

  Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten refunderer 50%. Efter lovændring, med ikrafttrædelse 1. januar 2013, refunderer Staten 60% af tilskuddet til istandsættelser i byer med færre end 3.000 indbyggere.

  En bevaringsværdig bygning er vurderet til bevaringsværdi 1-4 efter SAVE-metoden. I SAVE-metoden registreres og vurderes den enkelte bygnings værdier på forskellige områder bl.a. arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi og originalitet.

  De bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplan 2009 i henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Bygningsforbedringsudvalget har hjemmel i Lov om byfornyelse og udvikling af byer nr. 863 af 03.07.14, kap.4.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2014, at afsætte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2014 med netto 0,3 mio.kr. (udgiftsbevilling på 0,6 mio.kr. og indtægtsbevilling på 0,3 mio.kr.).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der til Bygningsforbedringsudvalgets anlægsprojekt til støtte af bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger meddeles anlægsbevilling 0,6 mio. kr. i 2014, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2014.

  at der til Bygningsforbedringsudvalgets anlægsprojekt til støtte af bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger meddeles en negativ anlægsbevilling 0,3 mio. kr. i 2014, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2014.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13519, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af Planstrategien ”Sund Vækst” den 29.02.2012 besluttede Byrådet at der skulle foretages en fuld revision af kommuneplanen.

  Ved offentliggørelse af ”Sund Vækst” indkaldte kommunen ideer og forslag til den kommende kommuneplanrevision. De indkomne ideer er vurderet i forbindelse med revisionen.

  Målsætninger fra ”Sund Vækst”, ”Vækstplan 2018” og ”Fremtidens Aabenraa” er indarbejdet i Forslag til Kommuneplan 2015 i det omfang, det har været relevant for planen.

  Kommuneplan 2015 erstatter Kommuneplan 2009. På en lang række områder er der ikke sket ændringer i plangrundlaget. I kommuneplanforslagets afsnit om ”Nyheder siden sidst” beskrives de væsentligste ændringer.

  I denne kommuneplanrevision er der særlig fokus på temaerne:

  • Byudvikling, herunder detailhandel
  • Vindmøller
  • Store biogasanlæg
  • Større husdyrbrug
  • Klima

  Undervejs i processen har der være afholdt temamøder med Vækst- og Udviklingsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Byrådet, senest den 17. september 2014. Her blev Byrådet præsenteret for hovedprincipperne i kommuneplanen og konkrete forslag til byudvikling, detailhandel og vindmølleplanlægning.

  Staten kræver, at kommuneplanens retningslinjer, kort og rammer for lokalplanlægningen indberettes digitalt til det centrale planregister.

  Derfor udgives Kommuneplan 2015 digitalt på en hjemmeside og udkommer ikke i en trykt udgave.

  http://aabenraa.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=398 

  Kommuneplanens hjemmeside er opbygget i 5 hovedafsnit:

  • Kommuneplanen med underafsnit om bl.a. planens baggrund, planlægning siden sidst, redegørelse for nye arealudlæg, miljøvurdering og nyheder siden sidst.
  • Afsnittene By, Bolig & Erhverv, Land, Vand & Friluftsliv og Trafik & Teknik. Underafsnittene beskriver målsætninger, retningslinjer og redegørelse for de forskellige emner. Til retningslinjerne er der tilknyttet kort.
  • Lokalområder og rammer beskriver de enkelte byer og områder med evt. nyanlæg, rammer for detailhandlen m.v. På kort er vist rammer for lokalplanlægningen.

  Se bilaget ”Læsevejledning til Kommuneplan 2015”, hvor opbygningen af den digitale plan er nærmere beskrevet.

  Forvaltningen gør opmærksom på, at der ind til Byrådets behandling af forslaget den 26. november 2014 kan blive foretaget tekniske og redaktionelle rettelser.

  Der gøres samtidig opmærksom på, at afsnittene om miljøvurdering af planen og den planmæssige begrundelse for arealudlæg og vurdering i forhold til grundvandsinteresser endnu ikke foreligger i den endelige udgave.

  Sagen afgøres i Byrådet

  Lovgrundlag

  Efter planloven skal hver kommune vedtage en kommuneplan, der omfatter en periode på 12 år.

  Planen skal indeholde de overordnede mål og retningslinjer for udvikling og arealanvendelse og rammer for lokalplaners indhold med udpegninger på kort.

  Loven fastlægger en række emner, der skal indgå i planen.

  Kommuneplanen må ikke stride mod statslige interesser og anden overordnet planlægning, bl.a. den regionale udviklingsplan, landsplandirektiver, statens vandplaner m.v.

  Planmæssige forhold

  Indtil Kommuneplan 2015 er endeligt godkendt af Byrådet gælder Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune med tillæg.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningen har på et teknikermøde forelagt de nye arealudlæg for Naturstyrelsen. Naturstyrelsens bemærkninger er indarbejdet i ”Redegørelse for arealudlæg”. Arealudlæggene er begrundet planlægningsmæssigt og der er foretaget en vurdering i forhold til grundvandsinteresser.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Kommuneplan 2015 anbefales til Byrådets godkendelse, og

  at forslag til Kommuneplan 2015 offentliggøres i 8 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

  Taget til efterretning

  Afbud: Jens Wistoft

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Anbefales godkendt med bemærkninger om, at område ved Kollund Østerskov udpeges som perspektivområde.

  At det skal præciseres, at det udpegede område til større husdyrbrug er et eksempel, og at andre områder kan udpeges, såfremt der er planlægningsmæssige argumenter derfor.

 • Udskriv
  Sagsid.: 07/47982, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte den 14. august 2014 et lokalplangrundlag for et område ved Stegholt, Aabenraa. Udvalget besluttede, at der igangsættes udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan med tilhørende miljøvurdering.

  Bygherres rådgiver har i samarbejde med Aabenraa Kommune udarbejdet foreliggende forslag til lokalplan nr. 35 med tilhørende miljøvurdering samt forslag til kommuneplantillæg nr. 7.

  Lokalplanområdet er beliggende på begge sider af Stegholt i dennes nordlige ende op mod Tøndervej.

  Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for en ny boligbebyggelse – Fjordbakkerne - med et varierende etageantal fra 2–7 etager samt mulighed for at kunne opføre større dagligvarebutikker end det der er tilladt efter lokalplan M 106. Ændringen er fra maks. 850 m² til maks. 1.500 m².

  Baggrunden for at udarbejde en miljøvurdering er blandt andet, at det kommende boligområde ligger tæt på en eksisterende autolakeringsvirksomhed og Stegholt renseanlæg. Bygherres rådgiver har således sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet en miljøvurdering med henblik på at godtgøre, at der kan opføres nye boliger i området, herunder hvilke eventuelle afværgeforanstaltninger og overvågningsprogrammer, der er nødvendige.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 – Lov om planlægning

  Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.1041 – Centerområde, Langebro-Tøndervej, rammeområde 1.1.200.M - Blandet bolig og erhverv, Flensborgvej og 1.1.201.D – Offentlige formål, Stegholt og Kallemosen.

  Med kommuneplantillæg nr. 7 tilpasses rammeområderne de faktiske anvendelser og en del af området øst for Stegholt inddrages i et nyt rammeområde 1.1.229.M til blandet bolig og erhverv, herunder mulighed for bebyggelse i op til 7 etager og en bebyggelsesprocent på 130.

  Der har i december 2013 været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c. Der indkom 1 forslag som ikke gav anledning til ændringer af planerne.

  Miljøvurderingen er udarbejdet på baggrund af screeningsresultatet, der viste at lokalplanens realisering kunne medføre en miljøpåvirkning på en række faktorer: jordforurening, luftforurening, virksomhedsstøj, trafikafvikling/-belastning, trafikstøj, vindforhold, skyggevirkning/indbliksgener, reflekser og landskabelige forhold. Miljøvurderingen viser, at miljøpåvirkningen er mindre væsentlig og der er i lokalplanen taget højde for de miljøfaktorer, som kunne have medført, at det projekt som lokalplanen er udarbejdet, for ikke kunne gennemføres.

  Med den endelig vedtagelse af lokalplan nr. 35 ophæves de dele af lokalplan M66 og M106, der ligger inden for lokalplanens område.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at forslag til lokalplan nr. 35 med tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Anbefales godkendt .

  Martin Ugilt Thomsen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/35955, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 25. juni 2014 at sende forslag til lokalplan nr. 61 og forslag til kommuneplantillæg nr. 37 i offentlig høring. Lokalplanforslaget var ledsaget af en miljøvurdering.

  Forslag til lokalplan nr. 61 og kommuneplan nr. 37 har været offentligt fremlagt i 10 uger fra den 3. juli 2014 til den 10. september 2014.

  Forslag til lokalplan nr. 61 var udarbejdet for at give mulighed for at opføre en boligbebyggelse i op til 7 etager samt mulighed for opførelse af butikker.

  Der indkom 28 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget og kommuneplantillægget. Forvaltningen har drøftet indsigelserne med bygherre med henblik på tilpasning/ reduktion af projektet. De 28 indsigelser og bemærkninger er resumeret og kommenteret i vedlagte bilag af 6. oktober 2014.

  Bygherres rådgiver fremsendte 26. september 2014 forslag til tilpasning af lokalplanen og efterfølgende fremsendtes den 22. oktober 2014 supplerende visualiseringer. Forslaget er vedlagt som bilag. De supplerende visualiseringer fremgår af indsigelsesnotatets bilag A.

  Ifølge planlovens § 27 stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af en lokalplan foretages ændring af det offentliggjorte planforslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem der ved indsigelse har foranlediget ændringerne, kan vedtagelsen af planen ikke ske. Ændringerne medfører udelukkende en reduktion af projektet, som følge af indsigelserne. Ændringerne ligger efter forvaltningens vurdering inden for rammerne af planlovens § 27 stk. 2.

  Byrådets muligheder:

  - Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget vedtages med de forslag til ændringer som fremgår af indsigelsesnotat af 6. oktober 2014, herunder reduktion af bebyggelsesprocent, bygningshøjder og etageantal, reduktion af butiksarealer og forøgelse af opholdsarealer.

  - Lokalplanforslag og kommuneplantillæg vedtages endeligt som det foreligger.

  - Lokalplanforslag og kommuneplantillægget forkastes og vedtages således ikke, idet der ønskes udarbejdelse af et nyt projekt og dermed et nyt lokalplanforslag og eventuelt nyt forslag til kommuneplantillæg.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning, § 27 Endelig vedtagelse af planer

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 1.1.003 C – Centerområde. Såfremt kommuneplantillægget vedtages endeligt udlægges et nye rammeområde 1.1.059 C – Centerområde.

  Ændringerne i forhold til rammeområde 1.1.003 C er maks. bebyggelsesprocent, bygningshøjder og etageantal.

  I forbindelse med den endelige vedtagelse ændres bestemmelserne vedrørende opholdsarealer til de samme som er gældende for 1.003.C – udendørs opholdsarealer skal udgøre mindst 20 % af boligetagearealet og mindst 10 % af erhvervsetagearealet. Endvidere sænkes den maksimale bebyggelsesprocent fra 160 i forslaget til kommuneplantillæg nr. 37 til 100.

  Som følge af Naturstyrelsens skrivelse af 10. september 2014 skal der fastsættes et maksimalt samlet bruttoetageareal for butikker i hvert rammeområde, der må planlægges til butiksformål. Der fastsættes en maksimal ramme på 3.000 m² i rammeområde 1.1059.C. Det er en reduktion på 1.000 m² i forhold til lokalplanen. Reduktionen er et led i aftale med bygherre om tilpasning af projektet og dermed den endelige lokalplan.

  Lokalplanen er miljøvurderet. Efter miljøvurderingslovens § 9 stk. 2 skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse. Der er i indsigelsesnotat af 9. oktober 2014 indsat en sammenfattende redegørelse i forhold til miljørapporten.

  Høring/udtalelse

  I høringsperioden har der været afholdt et borgermøde i form af et cafemøde på Aabenraa Bibliotek den 20. august 2014. Der var cirka 70 fremmødte borgere.

  I høringsperioden for den offentlige fremlæggelse er der indkommet i alt 28 indsigelser og bemærkninger til planforslagene.

  De primære indsigelser mod projektet er den høje udnyttelsesgrad, bebyggelsens arkitektur, bygningshøjderne og etageantal og deraf følgende skygge- og indbliksgener, trafik- og parkeringsforhold, herunder trafikstøj og trafikafvikling samt manglende opholdsarealer.

  Indsigelserne fra høringsperioden er resumeret og kommenteret i vedlagte notat af 6. oktober 2014.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 37 vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i notat af 6. oktober 2014, og

  at forslag til lokalplan nr. 61 vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i notat af 6. oktober 2014.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Anbefales godkendt, idet indstillingsnotatet ændres således, at højden ændres fra 16,5 m til 17,5 m i delområde B og etageantal ændres fra 4 til 5 etager i delområde B.

  For stemte Philip Tietje (V), Rasmus Lyngbak Bøgen(V), Martin Ugilt Thomsen (V), Jens Nicolai Wistoft (V) og Erwin Andresen (S).

  Imod stemte Erik Uldahl Hansen (A) og Helga Nørgaard (A).

  Helga Nørgaard (A) og Erik Uldall Hansen (A) stemmer imod Kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplan nr. 61, da de ikke mener at de tilpasninger der er sket er vidtgående nok og de indkomne høringssvar ikke er indarbejdet i tilstrækkelig grad.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17889, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 72 inkl. Kommuneplantillæg nr. 44, VVM samt miljøvurdering og udkast til miljøgodkendelse var i offentlig høring fra den 2. juli til 3. september 2014. Forslaget blev behandlet på Byrådets møde den 25. juni 2014, punkt 206.

  Lokalplanområdet er beliggende vest for Kliplev ved tilslutningsanlægget til motorvej E45 og Sønderborg-motorvejen. Kommuneplantillægget omfatter endvidere et gastracé fra Terkelsbøl-Tinglev-Kliplev. Både biogasanlæg og naturgastracé er vurderet i VVM og miljøvurdering.

  Lokalplanen giver mulighed for etablering af biogasanlæg og gastracé.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  LBK nr. 587 af 27. maj 2013 - Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven).

  Bek nr. 1510 af 15. december 2010 - Vurdering af Virkninger på Miljøet. (Da anlægget er anmeldt efter denne bekg, som er revideret 27.12 2013)

  LBK nr. 939 af 3. juli 2013 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanen skal erstatte den eksisterende Lokalplan nr. 55, som er offentliggjort september 2012.

  Området er omfattet af bestemmelserne for rammeområdet 3.3.20.E i Kommuneplantillæg nr. 29. Rammeområdet er udlagt til Erhvervsområde Hjerneshøjvej. Anvendelsen er speditions- og transportvirksomheder, fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, servicevirksomheder og administration. Der kan etableres anlæg/virksomhed i miljøklasse 2 - 6.

  Kommuneplanrammerne og lokalplanen justeres således, at anvendelsesbestemmelsen præciserer, at der endvidere kan etableres biogasanlæg i delområdet mod nordvest.

  Der udlægges areal til gastracé på strækningen Terkelsbøl-Tinglev-Kliplev.

  Miljøvurdering

  Der er udarbejdet en miljøvurdering, som har været i offentlig høring. Ved planens endelige vedtagelse skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som vedlagt i bilag.

  VVM

  Der er udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), som har været i offentlig høring. VVM-redegørelsen har fokus på trafik til og fra biogasanlægget, støj og emissioner af luftforurenende stoffer og lugt samt nedfald af luftbåren kvælstof. VVM-tilladelse udstedes på baggrund af vedtagelse af planen.

  Andre godkendelser

  Udkast til miljøgodkendelse har været i offentliggjort. Den endelige miljøgodkendelse vil blive annonceret særskilt.

  Kommunen vil i samarbejde med Brand & Redning, Politi og Arbejdstilsynet offentliggøre et sikkerhedsdokument for anlægget med klageadgang.

  Høring/udtalelse

  I høringsperioden er der rettidigt indkommet 5 høringssvar. Resumé samt behandling af disse fremgår af vedlagte notat "Indsigelser/bemærkninger til forslag til Lokalplan nr. 72".

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Forslag til Lokalplan nr.72 vedtages endeligt,

  at Kommuneplantillæg nr. 44 vedtages endeligt,

  at den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen godkendes, og

  at der udstedes VVM-tilladelse.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/19554, Sagsinitialer: CHY

  Sagsfremstilling

  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat 30 mio. kr. fra byfornyelsesmidlerne til nytænkende forsøg med at skabe liv og udvikling i problemramte bymidter, handelsgader og mindre byer.

  Kommunerne har mulighed for at indsende projektforslag.

  Projekterne skal udvikle og afprøve nye metoder eller redskaber til byfornyelsen. Projekter skal understøtte udviklingen i områder, der er præget af økonomisk afmatning og affolkning, gennem strategisk tilpasning og udtynding af små byer. Ministeriet ønsker forslag til:

  · at understøtte en positiv udvikling i problemramte bymidter og handelsgader gennem tiltag, der tilfører nye funktioner, nyt byliv og dermed bidrager til positiv udvikling af byen, eller

  · at understøtte udviklingen i områder, der er præget af økonomisk afmatning og affolkning, gennem strategisk tilpasning og udtynding af små byer.

  Forvaltningen har indsendt en ansøgning om at komme i betragtning med 3 projekter:

  1. Bolderslev

  Projektet omhandler en proces hen imod etablering af et samlingspunkt i bymidten, med nyttehaver, orangeri, legeredskaber og andre aktiviteter som omdrejningspunkt, for at skabe mere liv i centrum af byen. En udviklingsplan indgår som væsentligt led i projektet. Det er hensigten at asylcenteret også skal kunne bruge stedet samt nyttehaverne og derved give rum for mere uformelle møder. 

  1. Tinglev

  Tanken bag forsøgsprojektet er at etablere en nytænkning af forsamlingshuset. Ideen er at det kan bruges som en brik i udviklingen af Tinglev Midtby og som katalysator for revitaliseringen af en vigtig del af midtbyen. Lokale aktører, forretningsdrivende, foreninger, borgere skal sammen drive og danne grundlag for en ny måde at tænke forsamlingshus på.

  1. Aabenraa gågade nord

  Projektets formål er at udvikle og renovere den nordlige del af gågaden, hvor regnvand skal opsamles og bruges til aktiviteter, der fremmer leg, læring og bevægelse. Renoveringen skal gennem midlertidige tiltag sætte fokus på et nyt, attraktivt og aktivt liv i denne del af gågaden i samspil med vand. Processen omkring projektet involverer en bred vifte af aktører; ejere, ShopICity, Arwos, kunstnere og styregruppen for Fremtidens Købstad.

  Der eftersendes bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Der forudsættes kommunal medfinansiering på cirka 50%. Der gives forhøjet statslig refusion med op til 100 % for så vidt angår de særlige forsøgsudgifter.

  Budget for de tre projekter er:

  1) Bolderslev: ca. 4 mio. kr.

  2) Tinglev:       ca. 4,5 mio. kr.

  3) Aabenraa gågade nord: ca. 4,5 mio. kr.

  Der tages stilling til eventuel kommunal finansiering hvis en eller flere af ansøgningerne imødekommes, og Byrådet ønsker at gennemføre projektet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Godkendt.

  Deltog ikke i sagens behandling: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41901, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  I henhold til beslutningen på Bygningsforbedringsudvalgets møde den 11. september 2014, punkt 27, ønsker udvalget at ændre tilbagebetalingsdeklarationens løbetid fra 10 år til 5 år.

  Udvalget mener ikke at en løbetid på 10 år afspejler boligmarkedet og at det derfor afskrækker mange i at ansøge. Derfor ønskes åremålet nedsat fra 10 år til 5 år.

  Efter Byfornyelseslovens kapitel 4, skal der tinglyses en deklaration om tilbagebetaling af tilskud til bygningsforbedring, såfremt ejendommen skifter status eller afhændes inden et nærmere fastsat åremål, dog maks. 20 år.

  Der skal ske tilbagebetaling hvis ejendommen sælges til en højere pris en den ejendomsværdi der ligger til grund for den tinglyste deklaration.  Der tillægges et beløb svarende til ejendommens prisudvikling i det forløbne tidsrum. Endvidere kan værdien af yderligere forbedringer tillægges. 

  Nedsættelsen af tilbagebetalingsdeklarationens løbetid vil formentlig betyde færre sager om tilbagebetaling af støtte til kommunen. Siden ordningen startede i 2004 har der været 6 sager om salg af ejendomme, hvoraf 2 har skullet tilbagebetale tilskuddet til kommunen.  I 5 af de 6 sager om tilbagebetaling, er ejendommen solgt inden for en periode på 5 år fra deklarationen er tinglyst.

  Sagen afgøres i Byrådet

  Lovgrundlag

  Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

  Lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014.

  Bekendtgørelse om tilbagebetaling af tilskud i henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Nr. 645 af 11. juni 2010.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,
  at det anbefales godkendt at tilbagebetalingsdeklarationens løbetid nedsættes fra 10 år til 5 år.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Deltog ikke i sagens behandling: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/20396, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Natur- og Miljøklagenævnet har den 23. oktober 2014 truffet afgørelse i en klage over lovligheden af Lokalplan nr. 70 – Sommerhusområde ved Skarrev, vedtaget af Byrådet den 28. maj 2014.

  Natur- og Miljøklagenævnet har ikke givet klager medhold og planvedtagelsen står derfor ved magt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at afgørelsen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Taget til efterretning.

  Deltog ikke i sagens behandling: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/646, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Intet.

  Deltog ikke i sagens behandling: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/647, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Intet.

  Deltog ikke i sagens behandling: Martin Ugilt Thomsen