Beslutningsprotokol

torsdag den 27. november 2014 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/645, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Torsdag den 27. november 2014

  Kl. 16.00

  Lokale 412, Stuen

  Skelbækvej 2

  6200 Aabenraa

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 27-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6079, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Domea Rødekro søger om dispensationsfondsfritagelse for dækning af lejetab for afd. 3815 – Byskovens Ældreboliger, afd. 3827 – Byskoven Familieboliger og afd. 3851 – Byhusene.

  Boligselskabet begrunder sin ansøgning med, at dispositionsfonden i Domea Rødekro pr. 30. juni 2013 (sidst aflagte regnskab) kun var på 37,5 % af lovens minimum, hvilket betyder, at dispositionsfonden kun i begrænset omfang har mulighed for at dække afdelingernes tab ved lejeledighed.

  Boligselskabets dispositionsfond udgør ved seneste aflagte regnskab ca. 0,556 mio. kr., hvilket svarer til ca. 0,0016 mio. kr. pr. lejemål. Der foretages indbetaling til dispositionsfonden indtil der er opnået et minimum på ca. 0,0054 mio. kr. pr. lejemål (2013-niveau).

  Afd. 3815 – Byskovens Ældreboliger havde et lejetab / tab på fraflyttere på ca. kr. 0,028 mio. kr. i 2012-2013. I den nuværende husleje henlægges 0,026 mio. kr. til dækning af denne udgift. Henlæggelse ved regnskab 2013 var på 0,007 mio. kr. En fritagelse vil derfor ikke medføre en huslejestigning, da afdelingens henlæggelser til dette dækker tabet.

  Afd. 3827 – Byskovens Familieboliger havde et lejetab / tab på fraflyttere på ca. kr. 0,08 mio. kr. i 2012-2013. I den nuværende husleje henlægges 0,225 mio. kr. til dækning af denne udgift. Henlæggelse ved regnskab 2013 var på 0,112 mio. kr. En fritagelse vil derfor ikke medføre en huslejestigning, da afdelingens henlæggelser til dette dækker tabet.

  Afd. 3851 – Byhusene havde et lejetab / tab på fraflyttere på ca. kr. 0,154 mio. kr. i 2012-2013. I den nuværende husleje henlægges 0,375 mio. kr. til dækning af denne udgift. Henlæggelse ved regnskab 2013 var på 0,608 mio. kr. En fritagelse vil derfor ikke medføre en huslejestigning, da afdelingens henlæggelser til dette dækker tabet.

  På baggrund af ovennævnte er det Boligselskabets opfattelse, at det ud fra en totaløkonomisk vurdering ikke er forsvarligt og muligt at lade dispositionsfonden garantere for dækning af de nævnte afdelingers lejetab, hvorfor der ansøges om 100 % fritagelse for dækning af lejetab fra dispositionsfonden.

  Da dispositionsfonden er under 2/3 af minimum pr. lejemål har Byrådet mulighed for at godkende, at tab ved lejeledighed helt eller delvist dækkes af afdelingen.

  Det er Kultur, Miljø & Erhverv’s vurdering, at de enkelte afdelingers situation er således, at afdelingen selv kan dække tabene, og at der derfor kan ske fritagelse for dækning af lejetab fra dispositionsfonden ind til dispositionsfonden opnår 2/3 af minimum pr. lejemål.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger § 20, stk. 2, samt bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 41, stk. 1.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning om fritagelse for dækning af lejetab fra dispositionsfonden for afd. 3815, afd. 3827 og afd. 3851 godkendes
  at godkendelsen gives indtil dispositionsfonden udgør 2/3 af minimum pr. lejemål

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 27-11-2014

  1. at anbefales godkendt.
  2. at det anbefales at godkendelse gives for et år.
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/37327, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration anmoder på vegne af Kolstrup Boligforening afd. 23, Fjordløkke 40-64, Aabenraa, om tilladelse til at optage et realkreditlån stort 0,726 mio. kr. med kommunegaranti til finansiering af udskiftning af gulve i stuer og badeværelser i størstedelen af de 20 boliger i afdelingen.

  Baggrunden for renoveringen er, at boligerne i starten af 1990’erne er opført med spånpladegulve, som afdelingens beboere nu fælles ønsker at skifte til trægulve og klinker.

  Ansøgningen forelægges til afgørelse i byrådet, fordi det långivende realkreditinstitut har betinget sit lånetilsagn af, at kommunen stiller garanti for lånets tilbagebetaling. Dette skyldes, at lånet ikke kan få sikkerhed inden for 60% af ejendommens markedsværdi, der fastsættes af realkreditinstituttet.

  Beboerne har på et afdelingsmøde den 29. april 2013 godkendt projektet. Beboerne accepterede huslejestigning på samme møde.

  Udgiften til renoveringsprojektet er anslået til 2,071 mio. kr. ekskl. etableringsomkostninger vedr. lån. Heraf finansieres 1,367 mio. kr. ved anvendelse af boligforeningens trækningsret i Landsbyggefonden. Kolstrup Boligforening har indhentet lånetilbud hos BRFkredit på et 30-årigt fastforrentet kontantlån stort 0,726 mio. kr. Den årlige ydelse på realkreditlånet er anslået til ca. 40.000 kr. svarende til 180 kr. pr. bolig om måneden eller en huslejestigning på 4%.

  Der stilles krav om 100% kommunal garanti for det ustøttede realkreditlån.

  Der er i Almenboligloven ikke generel hjemmel til, at kommunen yder garanti for ustøttede lån i eksisterende alment byggeri. Efter §98, stk. 1 kan kommunen dog yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Det er kommunen der beslutter hvilke arbejder, der kan betragtes som ekstraordinære renoveringsarbejder og som er påtrængende at få gennemført.

  Boligerne vil med renoveringen blive opdateret til, hvad der betragtes som standard for en almen lejebolig.

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer derfor, at der for afdelingen er tale om et ekstraordinært renoveringsarbejde, hvorfor byrådet kan beslutte at stille kommunal garanti.

  Regnskab for 2013 er gennemgået med følgende nøgletal:

  2013

  2012

  Samlet resultat

  42.177

  -143.270

  Overskud pr. bolig

  2.108

  -.7.163

  Årlige henlæggelser

  100.000

  100.000

  Opsparede henlæggelser

  346.595

  306.388

  Opsparede henlæggelser pr. bolig

  17.329

  15.319

  Bidrag til dispositionsfond

  10.980

  4.540

  Aktiver

  Offentlig ejendomsvurdering pr. 01.01.2013

  16,1 mio. kr.

  Passiver

  Langfristet prioritetsgæld

  -10,2 mio. kr.

  Indeksregulering vedr. prioritetsgæld

  -4,7 mio. kr.

  Ifølge revisionsprotokol, er der ikke givet anledning til forbehold.

  Der er langfristet prioritetsgæld til kreditforeningslån og Landsbyggefonden på -10,2 mio. kr. og der er endvidere indeksregulering vedr. prioritetsgæld på 4,7 mio. kr. Det giver en samlet langfristet gæld på 14,9 mio. kr. Den offentlige ejendomsvurdering er pr. 01.01.2013 opgjort til 16,1 mio.kr.

  Det ønskede lån placeres yderst i pantrækkefølgen, med en placering inden for friværdien på 1,2 mio. kr.

  Salus Boligadministration har oplyst, at der for nuværende prioritetsgæld er statsgaranti på 30,85% på de tre lån optaget i Realkredit Danmark og ingen kommunegaranti.

  Sagen var tidligere sat på Økonomiudvalgets dagsorden den 20. maj 2014, men blev udsat grundet ønsket om temamøde om støttet boligbyggeri.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har været i kontakt med Salus Boligadministration for at få afdækket, hvor lang tid det vil tage Kolstrup Boligforening afd. 23, at spare midler op til renoveringen af gulvene.

  Salus Boligadministration oplyser, at det vil tage ca. 15 år før afdelingen har sparet sammen til finansieringen af renoveringen af gulvene.

  Opsparingen finansieres ved, at afdelingen af de almindelige henlæggelser pr. år tager ca. 0,02 mio. kr. Når afdelingen om tre år har nedbragt deres underskudssaldo, vil der yderligere kunne henlægges ca. 0,03 mio. kr., hvilket så vil være ca. 0,05 mio. kr. pr. år.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at låneoptagelsen af et 30-årigt fastforrentet kontantlån, på op til 0,730 mio. kr. godkendes,

  at der ydes kommunal garanti for lånet, og

  at huslejeforhøjelsen godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 11-09-2014

  Udsat.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 27-11-2014

  For stemte: Helga Nørgaard (A), Erik Uldall Hansen (A) og Erwin Andresen (S).

  Imod stemte: Philip Tietje (V), Martin Ugilt Thomsen(V), Jens Nicolai Wistoft (V) og Rasmus Lyngbak Bøgen(V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8465, Sagsinitialer: MPJ

  Sagsfremstilling

  Siden efteråret 2012 har de fire sønderjyske kommuner sammen med turistaktører og turistforeninger arbejdet med udviklingen  af en fælles turistorganisation, der kan udvikle og markedsføre de sønderjyske turistattraktioner og overnatningssteder.

  Projektet kørte i to sideløbende forløb. Et Destination Management Organisation (DMO) dannende forløb, der beskæftigede sig med det organisatoriske arbejde i forhold til dannelsen af en DMO samt et aktivitetsforløb, der arbejdede med at udpege og udvikle de fælles styrkepositioner, der ligger i det sønderjyske område.

  Projektet har på aktivitetssiden sammen med turisterhvervet, identificeret de fælles styrkepositioner og udarbejdet en strategi for det fælles fremtidige arbejde. For detaljerede oplysninger om indhold se bilag.

  På den organisatoriske side har projektet udarbejdet forskellige modeller, som har været forelagt det Sønderjyske Koordinationsudvalg, samt været til politisk høring i de fire sønderjyske kommuner.

  På Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den 11. september 2014 blev det besluttet at støtte en DMO model og at der jf. Økonomiudvalgets budgetforslag 2015 omprioriteres 1,6 mio. kr. til DMO´en. Der skulle optages forhandlinger med de andre kommuner om en mere erhvervsrettet model.

  Der er enighed om at anbefale en model, hvor Destination Sønderjylland varetager følgende opgaver:

  - Produktudvikling af turismeproduktet

  - Udvikling og gennemførelse af events

  - Kompetenceudvikling af turisterhvervet

  - Koordinere og gennemføre markedsføring af turismeproduktet

  Driften af turistbureauerne indgår ikke i organisationen Destination Sønderjylland, hvorfor disse drives som hidtil i de enkelte kommuner eller lukkes, såfremt operatørerne måtte ønske det. Det første produktudviklingsprojekt i Destination Sønderjylland bliver derfor udvikling og etablering af digitale besøgscentre, der kan supplere et turistbureau eller erstatte et turistbureau.

  Destination Sønderjylland etableres som en forening med de tre kommuner Aabenraa, Haderslev og Sønderborg som medlemmer. Tønder Kommune ønsker at tilkøbe ydelser hos foreningen for ca. 600.000 kr. årligt og er derfor ikke medlem. Tønder vil dog senere kunne tages som medlem, hvis Tønder Kommune skulle ønske det.

  Bestyrelsen vil bestå af 7 personer, som vælges på generalforsamlingen. Hver kommune indstiller hver 1-2 erhvervsrepræsentanter udover borgmesteren.

  Der holdes stiftende generalforsamling primo 2015 og Destination Sønderjylland varetager formelt opgaverne fra 01. juli 2015.

  Der er i bilag vedlagt udkast til vedtægter, som forvaltningen foreslår forhåndsgodkendt.

  Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er udarbejdet et årligt budget for Destination Sønderjylland på 5,9 mio. kr., der frigør 0,8 mio. kr til udvikling og 2 mio kr. til markedsføring (se bilag).

  Med fordeling efter indbyggertallet bliver det årlige kontingent pr. kommune som vist i nedenstående skema. Da Destination Sønderjylland først varetager opgaverne fra 1. juli 2015 betales der et halvt års kontingent i 2015.

  Indbyggertal

  Fordeling

  indbyggertal

  Kontingent

  2016 i kr.

  Kontingent

  2015 i kr.

  Aabenraa

  59.048

  31,04%

  1.826.888

     913.444

  Sønderborg

  75.221

  39,54%

  2.357.274

  1.178.637

  Haderslev

  55.971

  29,42%

  1.709.024

     854.512

  I alt

  190.240

  5.893.186

  2.946.593

  I projekt Destination Sønderjylland er der to projektmedarbejdere, som har den samlede viden om bookingportalen, værtskabsportalen og turismenetværket. Disse to stillinger udløber ved årets udgang. Det foreslås, at de to medarbejdere ansættes tidsbegrænset i den nye Destination Sønderjylland frem til 1. juli 2015, så deres værdifulde viden bevares i organisationen. Fra 1. januar 2015 og frem til Destination Sønderjylland etableres ansættes de to medarbejdere formelt i Sønderborg Vækstråd.

  Øvrige medarbejdere ansættes når destinationen er dannet.

  Ansættelse af de to medarbejdere i første halvår af 2015 beløber sig til 0,400 mio. kr., der fordeles mellem kommunerne efter indbyggertal med 0,116 mio. kr. fra Haderslev, 0,124 mio. kr fra Aabenraa og 0,160 mio. kr. fra Sønderborg.

  I Vækst- og Udviklingsudvalgets budget 2015-2018 er der afsat 1,728 mio. kr. til turisme, heraf er der disponeret 0,800 mio. kr. såfremt kontrakten for 1. halvår med Turistforeningen godkendes. Der resterer derefter 0,928 mio. kr. til finansiering af DMO i 2. halvår 2015.

  År 2015

  År 2016

  Turismekontrakt 1. halvår

  0,800

  Projektmedarbejdere 1. halvår

  0,124

  DMO

  0,913

  Samlet finansieringsbehov i alt

  1,837

  1,827

  Budget under Vækst- og Udviklingsudvalg

  1,728

  1,728

  Manglende finansiering, hvortil der søges tillægsbevilling/rammekorrektion

  0,109

  0,099

  Vækst-og Udviklingsudvalget

  0,109

  0,99

  Økonomiudvalget

  -0,109

  -0,99

  I alt

  0

  0

  Byrådet godkendte den 25. januar 2012, at pulje til ”erhverv, turisme og detail” under Økonomiudvalget finansierede destinationsudviklingsprojektet med 0,163 mio. kr. i 2013 og 2014. På den baggrund søges den manglende finansiering tilvejebragt ved en tillægsbevilling på 0,109 mio. kr. i 2015 og rammekorrektion i 2016 og fremover på 0,099 mio. kr. finansieret af puljen til ”erhverv, turisme og detail” under Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune deltager i den fælles turistorganisation Destination Sønderjylland, der finansieres af Aabenraa, Haderslev og Sønderborg kommuner med indbyggertallet som fordelingsnøgle.

  at forslaget til vedtægter for foreningen Destination Sønderjylland forhåndsgodkendes.

  at Aabenraa Kommunes tilskud i 2015 er 0,913 mio. kr. i kontingent og 0,124 mio. kr. kr. til ansættelse af 2 projektmedarbejdere, alt i alt 1,037 mio. kr.

  at Aabenraa Kommunes kontingent i 2016 og overslagsårene er 1,827 mio. kr.

  at ansøgningen om tillægsbevilling på 0,109 mio. kr. i 2015 (netto 0), samt rammekorrektionerne på 0,099 mio. kr. i 2016 m.v. (netto 0), der finansieres via tilsvarende negativ tillægsbevilling og rammekorrektioner til Økonomiudvalget, jf. foranstående, anbefales godkendt.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 27-11-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8465, Sagsinitialer: MPJ

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har hidtil indgået en årlig resultatkontrakt med Turistforeningen Aabenraa og Grænselandet. Turistforeningen har været Aabenraa Kommunes operatør i turismesamarbejdet.

  Siden efteråret 2012 har de fire sønderjyske kommuner været med i et destinationsudviklingsprojekt indenfor turismen, der har til formål at få udviklet og markedsført Sønderjylland i fællesskab og som samlet destination. Projektet ophører med udgangen af 2014 men forventes at blive videreført når ”Destinationsudvikling Sønderjylland” bliver stiftet i starten af 2015.

  På Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den 11. september 2014 blev det besluttet at støtte en Destination Management Organisation (Destinationsudvikling Sønderjylland), hvilket betyder, at de opgaver turistforeningen har løst for Aabenraa Kommune fremadrettet bliver varetaget af ”Destinationsudvikling Sønderjylland”.  For at sikre en smidig overdragelse af opgaver, turismeprodukter, hjemmeside og viden til ”Destinationsudvikling Sønderjylland” foreslås det at forlænge kontrakten med turistforeningen i et halvt år således at opgaver og produkter kan videregives til ”Destinationen”, at turistforeningen kan overholde sine medarbejderforpligtelser og opsige kontrakter.

  Resultatkontrakten er vedlagt som bilag.

  Økonomi og afledt drift

  For første halvår 2015 er der afsat 0,800 mio. kr. til resultatkontrakten med Turistforeningen.

  Høring/udtalelse

  Turistchefen har bidraget med udkast til indhold.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at resultatkontrakt  med Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 27-11-2014

  For stemte: og Erwin Andresen (S), Philip Tietje (V), Martin Ugilt Thomsen(V), Jens Nicolai Wistoft (V) og Rasmus Lyngbak Bøgen(V).

  Imod stemte: Helga Nørgaard (A), Erik Uldall Hansen (A)

  Herefter begærede Erik Uldall Hansen sagen i Byrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/35647, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på sit møde den 28. maj 2014, at afsætte midler til at igangsætte udbygningen af Persillevænget i Tinglev.

  Forvaltningen har haft en rådgiver til at udarbejde forskellige forslag alle med henblik på, at finde det bedste egnede sted at etablere udbygningen af Persillevænget. Rådgiver har været inde og se på geotekniske forhold samt eksisterende ledninger i jord der kan fordyre bebyggelse af en grund.

  Med ovenstående forhold taget i betragtning, er rådgiver fremkommet med to forslag til udvidelse af Persillevænget. Begge forslag er en forlængelse af Persillevænget mod syd.

  Rådgiver har skitseret en udbygning med 6 grunde. Kort over grundene er vedlagt som bilag.

  Forskellen på de 2 forslag er vejføringen. Ved valg af forslag 2 gives der mulighed for, at underopdele grundene mod vest yderligere. De to grunde mod vest har en grundstørrelse på over 2.700 m².

  Størrelserne på grundene er relativt store, dette er valgt ud fra at der i Tinglev er efterspørgsel efter relativt store parcelhus grunde.

  Der skal i jf. lokalplanen i forbindelse med byggemodningen etableres en støjvold mod Flensborglandevej, denne er indtegnet på kortene i det vedlagte notat.

  Som afslutning på byggemodningen Persillevænget etableres der på stamvejen (mod øst) et hammerhoved.

  Området har ikke tidligere været forundersøgt, hvorfor dette skal foretages af Museum Sønderjylland inden byggemodningen igangsættes.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan

  Persillevænget er omfattet af Lokalplan 1.25 a, Boligområde Tinglev Syd, Tinglev.

  Kommuneplanen

  Arealet på Persillevænget er i Kommuneplanen udlagt til boligområde og er angivet som en 2. prioritet i rækkefølgen for boligområdernes udbygning i Tinglev.

  Økonomi og afledt drift

  Der blev på Byrådets møde den 28. maj 2014 frigivet 2,44 mio. kr. til udførelse af byggemodningen Persillevænget 2. etape.

  Til fremadrettet drift af vejanlægget afsættes der midler på Teknik- og Miljøudvalgets konto til drift af Vej og Park.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag 2 vælges,

  at byggemodningen igangsættes såfremt der ikke forefindes væsentlige fortidsminder og

  at Teknik- og Miljøudvalgt drift af Vej og Park årligt tilføres 0,011 mio. kr. til den afledte drift når projektet er afsluttet, finansieret af puljen vedr. afledt drift under økonomiudvalget.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 27-11-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39783, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 27. august 2014, Forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2009 og Forslag til lokalplan nr. 78 – Område til erhvervsformål mv. ved Askelund, Aabenraa, og besluttede at sende forslagene i offentlig høring.

  Forslagene har været i offentlig høring i 8 uger fra den 10. september til den 5. november 2014.

  Lokalplan nr. 78 udlægger området til erhvervsformål, samt anlæg til fritidsformål i form af dueslag.

  Da der ikke kommet indsigelser eller væsentligt nyt i sagen vedtages Kommuneplantillæg nr. 46 og Lokalplan nr. 78 endeligt af Kultur, Miljø & Erhverv jf. Bemyndigelsesplanen vedtaget af Vækst- og Udviklingsudvalget den 10. april 2014. 

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 1.1.127.E og 1.1.128.E i Kommuneplan 2009. Begge rammeområder er udlagt til erhverv.

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammernes anvendelsesbestemmelser, da lokalplanen giver mulighed for fritidsanlæg.

  Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 46 til Kommuneplan 2009. Lokalplanområdet samles i et rammeområde benævnt 1.1.138.E.

  Området er omfattet af Lokalplan M55. Denne ophæves inden for afgrænsningen af Lokalplan nr. 78 i forbindelse med dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.

  Høring/udtalelse

  Der er i høringsperioden modtaget 1 høringssvar.

  Region Syddanmark har indsendt, at de ingen bemærkninger har til forslagene.

  Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke at foretage en miljøvurdering af Lokalplan nr. 78 og Kommuneplantillæg nr. 46.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den endelige vedtagelse af tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2009 og Lokalplan nr. 78 – Område til erhvervsformål mv. ved Askelund, Aabenraa, tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 27-11-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29674, Sagsinitialer: MPJ

  Sagsfremstilling

  I starten af 2014 blev Aabenraa Kommune orienteret om, at byrådet i Flensborg havde besluttet, at der skulle foretages en analyse af, hvordan Flensborgs baneinfrastruktur kunne forbedres. Baggrunden herfor var en rapport som blev offentliggjort i november 2013 og som var foretaget af konsulentvirksomheden ATKINS. Analysen beskrev flere scenarier for, hvordan rejsetiden mellem Aarhus og Hamborg kan forkortes. En af udfordringerne er beliggenheden af Flensborgs banegård, idet den ligger ”udenfor” hovedbanenettet Aarhus-Hamborg.

  Aabenraa Kommune har deltaget i den arbejdsgruppe som Flensborg havde nedsat. Arbejdsgruppen består af forvaltninger fra Flensborg og Aabenraa, politikere fra Flensborg og repræsentanter fra LVS Schleswig-Holstein  (”Schienenpersonennahverkehr”) og Region Syddanmark.

  Udbudsrunden blev vundet af det schweiziske konsulentfirma SMA und Partner AG, som skal undersøge følgende spørgsmål:

  * Vurdere den bedste beliggenhed af en ny grænsenær banegård for persontrafik

  *  Vurdere mulighederne for en effektiv intern banestruktur i Flensborg by

  * Vurdere mulighederne for banestrækningen Flensborg – Niebüll

  Analysen forventes at foreligge ultimo juli 2015.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 27-11-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/646, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 27-11-2014

  Intet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/644, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat egne møder for 2015, hvorefter fagudvalgene fastsætter sine møder-

  Vækst- og Udviklingsudvalgets møder afholdes torsdage  kl. 16.00.

  Uge 7, Påskeugen, juli måned og uge 42 friholdes for møder.

  Mødekalender 2015:

  Torsdag den 15. januar 2015

  Torsdag den 5. februar 2015

  Torsdag den 5. marts 2015

  Torsdag den 9. april 2015

  Torsdag den 7. maj 2015        

  Torsdag den 4. juni 2015

  Torsdag den 13. august 2015

  Torsdag den 10. september 2015

  Torsdag den 1. oktober 2015

  Torsdag den 5. november 2015

  Torsdag den 3. december 2015

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 20

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækst- og Udviklingsudvalgets mødekalender godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 27-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/647, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 27-11-2014

  Intet.