Beslutningsprotokol

torsdag den 15. januar 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger: Afbud: Martin Ugilt Thomsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/158, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Torsdag den 15. januar 2015

  Kl. 16.00

  Lokale 412, Stuen

  Skelbækvej 2

  6200 Aabenraa

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 15-01-2015

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi

  Sagsfremstilling

  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en pulje til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i 2014 og 2015.

  Puljen er åben for borgere, der ønsker at søge om tilskud.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte udmøntning af pulje til landsbyfornyelsen den 10. april 2014, punkt 42. I den forbindelse fik Kultur, Miljø & Erhverv bemyndigelse til, at administrere indenfor en ramme på 75.000 kr.

  Ansøgningerne om tilskud til nedrivning overskrider forvaltningens bemyndigelsesramme.

  Ansøgningerne er sagsbehandlet og opfylder de kriterier der er opstillet, for at modtage 100 % tilskud.

  Ejendommen Vestervej 11, Øster Løgum, 6230 Rødekro er opkøbt af naboen Jacob Uth, som efter nedrivning vil udlægge den i græs.

  Ejendommene  Åbenråvej 135, 6360 Tinglev og Fjordvejen 89, Sønderhav, 6340 Kruså har i mange år stået ubeboet hen og er i særdeles forfald.

  Vækst- og Udviklingsudvalget anmodes om, at godkende de i skemaet anførte ansøgninger, til modtagelse af tilskud.

  En godkendelse medfører, at der vil kunne udbetales tilskud for dokumentbare udgifter op til det anførte beløb og inden for de kriterier, som ansøgningerne er omfattet af igennem puljen.

  Ansøger

  Nedbrydningsadresse

  Pris på nedbrydning

  Jacob Uth

  Vestervej 11, Øster Løgum

   95.170 kr. + moms

  PIF

  Åbenråvej 135, 6360 Tinglev

  122.000 kr. + moms

  Inga Fogtmann

  Fjordvejen 89, Sønderhav

  103.000 kr. + moms

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Byfornyelsesloven.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der kan meddeles tilsagn om tilskud til ansøgningerne for i alt 320.170  kr.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 15-01-2015

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22633, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Projekt ”Bo lokalt” indgår som et af Aabenraa Kommunes 14 Vækstplan 2018 projekter.

  Projekterne i vækstplanen bidrager hver især til, at gøre Aabenraa Kommune til et endnu mere attraktivt sted at flytte til, bo, besøge og drive virksomhed i.

  Projekterne har til formål, at øge kommunens konkurrenceevne i forhold til bosætning og erhvervsudvikling.

  ”Bo lokalt” har fokus på markedsføring af de forskellige bosætningsmuligheder, der er i kommunen – med det primære fokus på kommunens mange landsbyer og mindre byområder.

  Målet er, at der via kommunens hjemmeside udvikles en markedsføringsplatform, hvor kommunens forskelligartede bosætningsmuligheder præsenteres, og at der derigennem sker en øget profilering af de forskellige bosætningsmuligheder i kommunen.

  Markedsføringstiltagene udvikles i samarbejde med lokale kræfter, heriblandt også kommunens landsbyråd. Projektet er baseret på landsbyernes aktive deltagelse, da de lokale kræfter er de bedste ambassadører for synliggørelse af attraktive bosætnings-muligheder i landsbyerne.

  Kommunens opgave er dels at sikre kvalitetsniveauet, dels at sikre en hvis ensartethed i måden information formidles på. 

  Status på projektet

  Indhold på Hjemmesiden: I løbet af efteråret 2014, har Kultur, Miljø & Erhverv arbejdet på, at udarbejde præsentationer for kommunens landsbyer og mindre byer. Det er sket i tæt dialog med repræsentanter for de enkelte områder.

  Desuden har to fotografer været rundt og fotograferet attraktive eller interessante steder i landsbyerne og i de mindre byer. Disse billeder indgår på kommunens hjemmeside, som en del af markedsføringsplatformen.

  I den velkomstpakke der udsendes til alle tilflyttere, er vedlagt et brev som henviser til kommunens markedsføringsplatform. Inden for kort tid etableres der på kommunens hjemmeside desuden en kortløsning, hvor det er muligt via et geografisk kort at klikke sig til oplysninger, om de forskellige landsbyer/mindre byer. Kortløsningen giver et bedre overblik over, hvilke byer der er placeret hvor.

  Ambassadører: Lokalt er områderne blevet opfordret til, at udpege en lokal ambassadør, som tilflyttere kan kontakte i tilfælde af at de har behov for oplysninger om det lokalsamfund de står til at blive en del af. For de landsbyer eller mindre byer der ikke har lokale ambassadører henvises til kommunens bosætningskoordina-tor.

  Yderligere markedsføringstiltag: Forvaltningen inviterer i løbet af foråret 2015 kommunens ejendomsmæglere til et informations- og dialogmøde, for herigennem at synliggøre kommunens markedsføringstiltag. Der arbejdes desuden på at synliggøre Aabenraa Kommune på boligportalen: www.boligsiden.dk. 

  Det videre forløb for udrulning af projektet er planlagt således:

  3.2.2015

  Møde i Aabenraa Kommunes landsbyråd.

  Forvaltningen deltager under punkt på mødet.

  Bosætning, fremlæggelse af hjemmesiden for landsbyrådet. Visning af kortløsning, som skal være etableret på dette tidspunkt.

  9.4 2015

  Dialogmøde mellem landsbyrådet og Vækst- og Udviklingsudvalget, herefter ordinært udvalgsmøde.

  Punkter for dialogmøde:

  • Status på markedsføringstiltag – kan vi se en effekt?
  • Info om velkomstbrev
  • Info om hvordan man gør i forhold til rettelser af oplysninger/ ændring af billeder mv.

  Herefter overgår udvikling af markedsføringsplaform via kommunens hjemmeside til ordinær drift.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at status for projekt ”Bo lokalt” tages til efterretning, og

  at Kommunikations- og markedsføringsplanen godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 15-01-2015

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35830, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har afsat 0,6 mio. kr. til udarbejdelsen af udviklingsplaner i 2015.

  Kultur, Miljø & Erhverv ønsker en politisk stillingtagen til, hvordan midlerne skal anvendes og i hvilken rækkefølge udviklingsplanerne skal udarbejdes.

  I de følgende år er der afsat nedenstående beløb i tusinde kr. til denne type planlægning

  2015

  2016

  2017

  2018

  600

  200

  200

  200

  Udviklingsplanerne vil analysere de eksisterende forhold i de enkelte byer, for at klarlægge byernes potentialer og identificere fremtidige indsatsområder samt områder til bolig- og byudvikling. Desuden vil udviklingsplanerne inkludere en vision og målsætninger for byens udvikling.

  Planen kan bruges som et retningsgivende planlægningsværktøj i den fremtidige kommunale planlægning samt af de lokale borgerforeninger i arbejdet med at udvikle deres by.

  Udviklingsplanerne er ikke planlægningsmæssigt bindende.

  I forbindelse med udviklingsplanerne kan det vurderes om det vil være relevant, at søge områdefornyelsesmidler, eksterne fonde osv., eksempelvis fra LAG, VE-fonden og Puljen til landsbyfornyelse.

  Forvaltningen foreslår nedenstående fordeling af midlerne til udviklingsplaner:

  · Løjt: 0,2 mio.

  · Rødekro: 0,2 mio.

  · Bolderslev: 0,1 mio.

  · Tinglev: 0,1 mio.

  Desuden anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes en udviklingsplan for Kollund i 2016.

  For byerne Løjt, Rødekro og Tinglev vil fokus i planerne ligge på fremtidig byudvikling, bymidten og bosætningsmuligheder.

  Løjt er en attraktiv bosætningsby med mange grønne kiler. Der skal derfor tages særligt hensyn til landskabet i og omkring Løjt i udviklingsplanen. Rødekro har flere bynære råstofudgravninger, som skal tænkes ind i udviklingsplanerne i forbindelse med en fremtidig boligudvikling. Udviklingsplan for Tinglev skal indeholde en videre udvikling af Helhedsplan for Tinglev Bymidte fra 2012.

  Udviklingsplanen for Bolderslev vil have karakter af en helhedsplan, fokuserende på strukturen i byen og skabelsen af større sammenhæng. Aabenraa Kommune har i oktober 2014 modtaget en ansøgning om politisk og økonomisk støtte til en udviklingsplan for Bolderslev fra Bolderslev Lokalråd. Ansøgningen lægger vægt på en høj grad af borgerinddragelse i udarbejdelsen af udviklingsplanen. Planens faglige indhold laves af to specialestuderende fra Aalborg Universitet i samarbejde med en arkitekt, hvorfor udgifterne til denne udviklingsplan er mindre.

  På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen følgende rækkefølge på udarbejdelse af udviklingsplaner:

  1. Bolderslev

  2. Løjt

  3. Rødekro

  4. Tinglev

  Forvaltningen anbefaler, at udviklingsplanen for Bolderslev igangsættes som et separat projekt først, da det afhænger af de specialestuderendes mulighed for at deltage.

  Igangsætning af 4 ovennævnte udviklingsplaner forventes i 2015.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen bemyndiges til at indhente tilbud og prioritere igangsætning og udformning af udviklingsplaner.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 15-01-2015

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/25116, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Byrådet ønsker som led i realisering af Udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa, at udvikle et større areal mellem Vestvejen og Dronning Margrethes Vej til et nyt campus med eksisterende og nye uddannelsesinstitutioner samt en ny multiarena.

  Der er igangsat en Lokalplan nr. 80 for området syd for Mølleåen med Ringrider- og Dyrskuepladsen, Aabenraa Svømme- og Idrætscenter med den kommende Multiarena samt idrætsarealerne ned mod Kongehøjskolen.

  UC-Syd (University College Syddanmark) har ønske om, at sammenlægge tre af deres uddannelsesretninger i et samlet nybyggeri i Aabenraa. Det drejer sig om Pædagoguddannelsen, Socialrådgiveruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen. Dette nybyggeri ønskes placeret på arealet med den nu nedlagte Brundlundskolen. Dette forudsætter samtidigt en ny trafikstruktur i området, idet institutionen vil få cirka 1.200 studerende og et større antal ansatte og vil dermed medføre en væsentlig forøgelse af trafikken til og fra område. Derfor er det planen, at etablere en ny adgangsvej, der også kan betjene de nuværende uddannelsesinstitutioner og i stor grad vil kunne aflaste Forstallé for trafik.

  Området skal forbindes med området syd for Mølleåen med en ny stiforbindelse i form en CampusRambla.

  CampusRamblaen skal ud over at være en sikker gang- og cykelforbindelse, rumme muligheder at placere aktive spots. Det vil sige små og store aktivitetsområder, der skal medvirker til aktiv og sund livsstil. Dette er en del af Breddeidrætskommune 2014-2016. Placeringen af ramblaen koordineres med Lokalplan nr. 80.

  Området er omfattet af Lokalplan M 76. De ønskede byggerier og vejanlæg kan ikke gennemføres inden for rammerne af denne. Det er derfor nødvendigt at der udarbejdes en ny lokalplan.

  På baggrund af en screening af plangrundlaget er det vurderet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

  Sagen afgøres i Vækst- og udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 - Lov om Planlægning.

  Bekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 - Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.038.D- Offentlige formål i Kommuneplan 2009 og i forslag til Kommuneplan 2015, der er i høring ind til februar 2015.

  Den kommende lokalplan er i overensstemmelse med rammerne i forslag til Kommuneplan 2015. Denne forventes vedtaget inden forslag til Lokalplan nr. 79 sendes i offentlig høring.

  Hovedparten af lokalplanområdet er beliggende i byzone. Mølleåen og et areal langs Vestvejen ligger i landzone. Disse overføres til byzone med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 79.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at det foreliggende lokalplangrundlag godkendes som grundlag for den kommende Lokalplan nr. 79 for Aktiv Campus Aabenraa mellem Vestvejen og Dronning Margrethes Vej, og

  at der udarbejdes en miljøvurdering af Lokalplan nr. 79.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 15-01-2015

  Godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6200, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplanen nr. 80 Sports- og eventområde mellem Dronning Margrethes Vej og Vestvejen, Aabenraa forelægges med henblik på offentlig høring.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte den 11. september 2014, punkt 110, et lokalplangrundlag for et område mellem Dronning Margrethes Vej og Vestvejen.

  Lokalplanområdet ligger mellem Vestvejen og Dronning Margrethes Vej syd for Mølleåen. Området udgør den sydlige del af Aktiv Campus Aabenraa.

  Baggrunden for lokalplanen er, at der ved Aabenraa Svømme- og Idrætscenter ønskes opført en ny multiarena med tilhørende parkerings- og aktivitetsarealer. Der blev i efteråret 2014 afholdt en konkurrence om multiarenaens udformning. Lokalplanen tager udgangspunkt i det efter konkurrencen reviderede projekt.

  Formålet med lokalplanen er, at sikre mulighed for at der kan opføres en ny multiarena på arealet foran den nuværende hovedindgang til Svømme- og idrætscentret.

  I forbindelse med opførelsen af multiarenaen opføres der en ny indgangsfoyer og der skal åbnes mulighed for etablering af en række andre aktiviteter, der naturligt hører sammen med et idrætscenter. Den planlagte multiarena medfører, at der etableres et større antal parkeringspladser.

  Som led i Aktiv Campus Aabenraa og de uddannelsesinstitutioner, der etableres nord for Mølleåen i de kommende år, skal der sikres mulighed for, at etablere en ny stiforbindelse mellem de to områder – den såkaldte CampusRambla. Derudover sikres det, at Ringrider- og Dyrskuepladsen fortsat kan anvendes til store begivenheder som ringridning, dyrskue, cirkus og lignende.

  Lokalplanen omfatter også et mindre boligområde ved Hjelmallé ud mod Vestvejen. Lokalplanbestemmelserne for dette område retter sig i mod, at bevare det fine og helstøbte miljø af villaer og byhuse fra omkring 1900-1920.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 - Lov om Planlægning.

  Bekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 – Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er i gældende Kommuneplan 2009 omfattet af rammeområde 1.1.046.F- Rekreativt område. Området må planlægges til Fritids- og ferieformål , idrætsanlæg, dyrskueplads og stadion. En mindre del af området er omfattet af rammeområde 1.1.044.B – Boligområde.

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser. Lokalplanen er ligeledes i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2015.

  Området nord for Hjelm Allé ligger i landzone. Området overføres til byzone i forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 80.

  Svømme- og Idrætscentret er omfattet af Lokalplan M111. Lokalplan M111 aflyses i forbindelse med endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 80.

  I forbindelse med lokalplangrundlaget, blev der foretaget en screening af lokalplanen i henhold til Miljøvurderingsloven. Screeningen viste, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

  Beslutning om ikke at miljøvurdere lokalplanen offentliggøres sammen med forslag til Lokalplan nr. 80.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 80 Sports- og eventområde mellem Dronning Margrethes Vej og Vestvejen, Aabenraa vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med forslag til Lokalplan nr. 80.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 15-01-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22444, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  VUC har i 2014 købt den tidligere Glødelampefabrik i Nygade, Aabenraa med henblik på delvis nedrivning og ombygning til undervisningsformål. Dette byggeri er igangsat.

  VUC har planer om, at sammenbygge den ombyggede Glødelampefabrik med deres nuværende undervisningslokaler i skolebygningen ved Nygade og Højgade.

  Byrådet vedtog i december 2013 Lokalplan nr. 59, som gav mulighed for, at VUC kunne opføre en 4 etager høj bygning i Lavgadeparken samt opstille midlertidige pavilloner nord for parken.

  VUC har med købet af Glødelampefabrikken ændret deres planer for skolens udbygning som nævnt ovenfor. Den ønskede ændring medfører ligeledes nedrivning af en bevaringsværdig, tidligere erhvervsbygning på den nordlige del af glødelampefabrikkens matrikel, for at give plads til den nødvendige parkering. Kultur, Miljø & Erhverv har vurderet, at den ønskede ændring er lokalplanpligtig.

  Formålet med det forelagte lokalplanforslag er således, at give mulighed for at sammenbygge glødelampefabrikken med de øvrige skolebygninger.

  I forhold til Lokalplan nr. 59 reduceres byggemulighederne i Lavgadeparken ved reduktion af det i Lokalplan nr. 59 fastlagte byggefelt, og de tilladte bygningshøjder som var på maks. 4 etager samt, at mulighederne for opførelse af pavilloner tages ud. Dette medfører, at den i 3 år gældende tilladelse til pavillonerne ikke forlænges. Disse arealer overgår til park og parkeringsformål.

  Der udlægges et areal til parkeringspladser som i Lokalplan nr. 59, men der gives muligheder for yderligere parkeringspladser nord for glødelampefabrikken med vejadgang fra henholdsvis Lavgade og fra den nuværende offentlige parkeringsplads med adgang fra Klinkbjerg.

  Lokalplanen er screenet i efter miljøvurderingsloven.

  Forvaltningen har vurderet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning – bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013.

  Lov om Miljøvurdering af planer og programmer – bekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 82 er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplantillæg nr. 35 og med rammebestemmelserne i forslag til Kommuneplan 2015, der er i høring fra den 10. december 2014 til den 4. februar 2015.

  Området er delvist omfattet af Lokalplan nr. 59. Denne aflyses i sin helhed med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 82.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 82 – Område mellem Nygade og Lavgade, Aabenraa godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og at beslutningen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med offentliggørelsen af forslag til Lokalplan nr. 82.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 15-01-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/159, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  • Status på pulje til landsbyfornyelse.
  • Orientering om områdefornyelse Felsted.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 15-01-2015

  • Status Landsbypuljen
  • Loddenhøj
  • Vindmøller syd for grænsen
  • Sottrup
  • Ny bebyggelse i Slotsgade
  • Cimbria

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/160, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 15-01-2015

  Intet.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen