Beslutningsprotokol

torsdag den 5. februar 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/158, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Torsdag den 5. februar 2015

  Kl. 16.00

  Lokale 412, Stuen

  Skelbækvej 2

  6200 Aabenraa

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-02-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/39362, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på mødet den 19. december 2012 skema A og gav tilsagn om garanti for det realkreditlån, der finansierer renovering og ombygning af afdeling 15, Kolstrup Boligforening.

  På vegne af Kolstrup Boligforening, ansøger Salus Boligadministration Amba om godkendelse af skema B.

  Det godkendte skema A havde en samlet byggeudgift på 230,493 mio. kr., som er blevet indekseret til 2014 tal.

  Byggeudgiften udgør ved skema B følgende i forhold til indekseret skema A:

  Omkostninger

  Indekseret

  skema A

  Skema B

  Håndværkerudgifter

  195,366 mio. kr.

  186,941 mio. kr.

  Omkostninger

  41,121 mio. kr.

  56,247 mio. kr.

  Gebyrer

  2,389 mio. kr.

  4,112 mio. kr.

  Byggeudgift

  238,876 mio. kr.

  247,301 mio. kr.

  I forhold til godkendt skema A, er der på skema B en samlet merudgift på 8,425 mio. kr.

  Merudgiften skyldes afvigelse på 15,0 mio. kr. for posten omkostninger. Den primære begrundelse for merudgiften er udgiften til genhusning, der er ca. 13,5 mio. kr. højere ved skema B. Begrundelsen herfor er, at det igangværende projekt har medført forhøjet fraflytning, som har efterladt et stort antal tomme lejligheder.

  Som modregning til merudgiften ved genhusning, er posten til håndværkerudgifter. Den er efter gennemført udbud blevet 8,425 mio. kr. lavere.

  Bygherre har oplyst, at leje for boligerne er beregnet til ca. 652 kr. pr. m2 pr. år, hvilket svarer til en månedlig leje på 5.379 kr. for en gennemsnitslejlighed på 99 m2.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven – lovbekendtgørelse nr. 1023 af 21. august 2013, som senest er ændret ved lov nr. 722 af 25. juni 2014, §91.

  Støttebekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011, kap. 6.

  Økonomi og afledt drift

  Landbyggefonden har givet et foreløbigt tilsagn til merudgiften ved skema B. Tilsagnet er givet under forudsætning af, at kommunen godkender skema B.

  Den kommunale garanti er forsat ikke opgjort beløbsmæssigt, da denne opgørelse først foreligger, når renoveringen og ombygningen er afsluttet. Der kan derfor tages udgangspunkt i, at der vil blive krævet en garanti for hele lånet med regaranti for halvdelen fra Landsbyggefonden.

  Nykredit har vurderet, at ejendommens værdi efter ombygning og renovering af både etape 1 og etape 2, vil udgøre ca. 169,000 mio. kr. Der vil ikke være garanti for den del af lånet, der ligger inden for 60 % (ca. 101,000 mio. kr.) af ejendommens vurderede værdi.

  Ejendommen er i forvejen belånt med ca. 145,587 mio. kr., hvoraf kommunen har garanteret for ca. 125,792 mio. kr. med regaranti fra Landsbyggefonden for ca. 38,276 mio. kr.

  I forbindelse med renoveringen og ombygningen, bliver der ikke indfriet lån.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Skema B godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-02-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi

  Sagsfremstilling

  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en pulje til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i 2014 og 2015.

  Puljen er åben for borgere, der ønsker at søge om tilskud.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte udmøntning af pulje til landsbyfornyelsen den 10. april 2014, punkt 42. I den forbindelse fik Kultur, Miljø & Erhverv bemyndigelse til, at administrere indenfor en ramme på 75.000 kr.

  Ansøgningen om tilskud til nedrivning overskrider forvaltningens bemyndigelsesramme.

  Ansøgningen er sagsbehandlet og opfylder de kriterier der er opstillet for, at modtage 100 % tilskud.

  Ejendommen Hovedgaden 108, 6360 Tinglev, har stået tom siden 2010. Det har bygningen ikke kunnet klare og efter stormen 2014, er bygningen blevet endnu ringere.

  Vækst- og Udviklingsudvalget anmodes om, at godkende den i skemaet anførte ansøgning, til modtagelse af tilskud.

  En godkendelse medfører, at der vil kunne udbetales tilskud for dokumentbare udgifter op til det anførte beløb og inden for de kriterier, som ansøgningen er omfattet af igennem puljen.

  Ansøger

  Nedbrydningsadresse

  Pris på nedbrydning

  Andreas P. Hansen

  Hovedgaden 108, 6360 Tinglev

   416.730 kr. + moms

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Byfornyelsesloven.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der kan meddeles tilsagn om tilskud til ansøgningen for i alt 416.730  kr.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-02-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35859, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  På investeringsplanen for 2015 - 2018 er der i 2015 og 2016 afsat midler til projektet ”Byggemodning Sejsbjerg ændring af storparcel.” Der er afsat midler til hhv. idéoplæg/program og projektering og udførelse.

  Der er i Stubbæk pt. 3 ledige kommunale byggegrunde, alle er de beliggende på Sejsbjerg.

  Der er jævnlig forespørgsel på grunde på Sejsbjerg i Stubbæk. Forespørgslerne går ofte på grunde der har en grundstørrelse mellem 1.400 og 2.000 m².

  Storparcellen vil kunne opdeles i omkring 13 parceller, afhængig af grundstørrelserne.

  Det vurderes, at behovet for nye grunde er 4 - 8 stk.

  Byggemodningen af storparcellen til enkeltparceller foreslås derfor udført i etaper.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan

  Området er omfattet af Lokalplan nr. 23. Boliger ved Sejsbjerg, Stubbæk.

  Kommuneplanen

  Arealet er i Kommuneplanen udlagt til boligområde og er angivet som en 1. prioritet i rækkefølgen for boligområder i Stubbæk.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til lokalplanen for området skal ejere af ejendomme inden for lokalplanens område være medlemmer af grundejerforeningen i området for Lokalplan S12.

  Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje og stier samt de offentlige grønne områder. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

  Der er på investeringsplanen for 2015 - 2018 afsat 0,15 mio. kr. i 2015 til ”Byggemodning Sejsbjerg ændring af storparcel” til fasen idéoplæg/program. Der er tillige i 2015 afsat 1,35 mio. kr. til projektering og udførelse, som søges frigivet, når skitseprojekt og overslag foreligger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skitsering og beregning af overslag igangsættes, og

  at der gives en anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på investeringsplanen i 2015 for ”Byggemodning Sejsbjerg ændring af storparcel” til idéoplæg/program.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-02-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/36577, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv ansøger Vækst- og Udviklingsudvalget om en forhøjelse af Aabenraa Kommunens Landsbyråds ramme for uddeling af midler, sådan at rådet får samme økonomiske rammevilkår som kommunens Fritidsråd og Kulturelt Samråd.

  For året 2014 var der til Aabenraa Kommunes Landsbyråd tilknyttet puljemidler på 0,075 mio. kr. Reelt havde Landsbyrådet for året 2014 0,150 mio. kr. idet et beløb på 0,075 mio. kr. blev overført fra 2013 til 2014.

  Formålet med puljen tilknyttet Landsbyrådet er et ønske om, at understøtte landdistrikterne og de frivillige lokale kræfter der er med til, at påtage sig et ansvar i forhold til at få ting til at ske lokalt. Det sker ud fra en antagelse om, at borgerne i kommunens landdistrikter har den bedste føling med, hvordan midlerne bedst fordeles, så de kommer til at gøre størst muligt nytte. Ambitionen er derfor, at puljen er med til at støtte landdistrikterne i deres sociale og fysiske udvikling og bidrager til, at landdistrikterne fortsat kan tilbyde trygge og attraktive rammer, at leve og bo i.

  Både Kulturelt Samråd og Fritidsrådet, som henhører under Kultur- og Fritidsudvalget, har en beløbsramme på 0,300 mio. kr.

  Forvaltningen anbefaler, at Aabenraa Kommunes Landsbyråd får en tilsvarende økonomisk ramme.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Beløbet findes inden for den eksisterende ramme under Landdistrikter.

  Den eksisterende ramme udgør i alt 0,681 mio. kr.

  Heraf udgør udgifter til Aabenraa Kommunes

  Landdistriktscoach: 0,254 mio. kr

  Landsbyrådet: 0,075 mio. kr. som søges forhøjet med 0,225 mio. kr.

  Der vil herefter være et restbeløb på 0,127 mio. kr. som anvendes til diverse udgifter: Kontingenter (Landdistrikternes Fællesråd og Blomstrende Landsby), Årets Landsby, Barsø Færgen, Landsbyrådets drifts (0,01 mio kr.) mv.  

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækst & Udviklingsudvalget godkender at Aabenraa Kommunes Landsbyråds puljemidler hæves fra 0,075 mio. kr. til 0,3 mio. kr., og

  at oversigten over forbrugte midler for 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-02-2015

  1. at ikke godkendt idet det besluttes at opfordre landsbyrådet til at anbefales projekter til en værdi af 225.000 kr. til godkendelse i VUU.

  2. Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/864, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Oprindeligt blev projektet omkring Aabenraa Kommunes Landdistrikscoach: Landdistriktscoach – et løft af de lokale landsbykompetencer i Aabenraa Kommune startet som et LAG projekt tilbage i 2012.

  Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede den 18. juni 2012 et tilskud til LAG Aabenraa på 0,2 mio. kr., samt mellemfinansiering på 0,3 mio. kr. Begge dele er løbende udbetalt i forbindelse med projektets gennemførelse.

  I forbindelse med projektafslutningen og et efterfølgende kontrolbesøg fra Natur- og Erhvervsstyrelsen, er omkostninger for 0,015 mio. kr. ikke godkendt som værende en del af projektet. Der er tale om omkostninger, der har været nødvendige for projektets gennemførelse.

  Det betyder, at LAG Aabenraa mangler likviditet på 0,015 mio. kr., for at kunne afregne det fulde mellemværende med Aabenraa Kommune.

  LAG Aabenraa anmoder derfor om, at få eftergivet det manglende beløb.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Ud af en mellemfinansiering på 0,3 mio. kr. er der i forbindelse med den endelige projektafregning opstået en dekort på 0,015 mio. kr.

  Det betyder, at LAG Aabenraa tilbagebetaler 0,285 mio. kr. i stedet for 0,3 mio. kr. som oprindeligt planlagt. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækst- & Udviklingsudvalget eftergiver LAG Aabenraa det manglende beløb på 0,015 mio. kr., og

  at de resterende midler, 0,285 mio. kr. tilbagebetales til landdistriktsområdet under Vækst- og Udviklingsudvalget.  

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-02-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2047, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har modtaget varslingsbrev vedrørende årsmøde 2015 i Landdistrikternes Fællesråd.

  Kommunen har mulighed for, at tilbyde at sende tre delegerede til mødet, som afholdes fredag den 27. marts 2015, fra klokken 9.15 til ca. 14.00. Mødet afvikles i Egtved.

  Aabenraa Kommunes Landdistriktscoach Karsten Gram er pt. repræsenteret i Landdistrikternes Fællesråd som Næstformand, og genopstiller gerne igen.

  Aabenraa Kommune har mulighed for, at indstille til bestyrelsen for Landdistrikternes Fællesråd.

  Forvaltningen foreslår, at Karsten Gram indstilles til genvalg.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækst- & Udviklingsudvalget genindstiller Karsten Gram som delegeret til valg som Næstformand i bestyrelsen for Landdistrikternes Fællesråd,

  at Vækst- & Udviklingsudvalget tager stilling til, om de ønsker at lade sig repræsentere ved Årsmødet, og

  at Aabenraa Kommunes Landsbyråd tilbydes, at sende delegerede til Årsmødet for Landdistrikternes Fællesråd, såfremt Vækst- og Udviklingsudvalget ikke stiller med to delegerede.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-02-2015

  1. Godkendt.

  2. Erik Uldahl repræsenterer VUU.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/42445, Sagsinitialer: mcar

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 25. maj 2011 programmet for områdefornyelsen i Felsted.

  Den samlede økonomi for områdefornyelsen er anslået til 13,9 mio. kr., og den samlede kommunale nettoudgift forventes at være ca. 5,3 mio. kr.

  Tilsagn fra:

  Tilskud

  Forudsætning for tilskud er egenfinansiering, fra

  Kommunens

  finansiering

  Finansieret

  fra LAG

  I alt

  Socialministeriet

  A.P. Møllers

  fond

  2,000 mio. kr.

  4,100 mio. kr.

  4,000 mio. kr.

  1,331 mio. kr.

  2,444 mio. kr.

  6,000 mio. kr.

  7,875 mio. kr.

  I alt:

  6,100 mio. kr

  5,331 mio. kr.

  2,444 mio. kr.

  13,875 mio. kr.

  Der er på byrådsmøder frigivet følgende beløb:

  25.maj 2011: 0,4 mio. kr. til igangsætning og projektering af områdefornyelse Felsted.

  29.februar 2012: Udgifter på 1,080 mio. kr. og indtægter på 0,360 mio. kr. til erhvervelse og renovering af Damms Gård.

  30. maj 2012: Udgifter på 3,9 mio. kr. og indtægter på 1,3 mio. kr. til renovering af Damms Gård.

  Områdefornyelsen består af flere delprojekter:

  •  Formidling, proces og administration

  •  Hurtige projekter, byporte

  •  Medborgerhus, renovering og indretning af Damms Gård

  •  Torvet, fornyelse og renovering

  •  Gråstenvej, by gennemkørsel i sammenhæng med torvet.

  Delprojekterne Hurtige projekter og medborgerhuset Damms Gård er afsluttede i 2014.

  Der ønskes frigivelse af resterende rådighedsbeløb til færdiggørelse af øvrige projekter og afslutning af områdefornyelsen.

  I investeringsoversigten for 2015 - 2019 er der i budgetåret 2015 afsat 3,811 mio. kr. i udgift og 2,200 mio. kr. i indtægt.

  Der forventes ikke afledte driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af projekterne.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om byfornyelse og udvikling af byer (Byfornyelsesloven).

  Økonomi og afledt drift

  Der er i årene 2011 - 2012 frigivet 5,380 mio. kr. til udgifter og 1,660 mio. kr. i indtægter. Netto 3,720 mio. kr.

  Derudover er der på investeringsoversigten for 2015 - 2019 afsat 3,811 mio. kr. i udgift og 2,200 mio. kr. i indtægt, netto 1,611mio. kr.

  Der forventes ikke afledte driftsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af projekterne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at det godkendes, at der arbejdes videre med områdefornyelsen, og

  at der frigives anlægsbevilling på netto 1,611 mio. kr. fordelt på udgifter på 3,811 mio. kr. og indtægter på 2,2 mio. kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb til områdefornyelse Felsted i investeringsoversigten for 2015 -2019.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-02-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/764, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Jf. orientering i Vækst- og Udviklingsudvalget den 15. januar 2015, har Landesamt i Flensburg udsendt en scopingrapport for VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for et vindmølleprojekt umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse syd for Lille Jyndevad. I denne fase indkalder myndigheden input til, hvilke emner den efterfølgende VVM-rapport skal have fokus på. 

  Projektet omhandler opsætning af 3 vindmøller umiddelbart syd for grænsen og 6 møller 3 km syd for grænsen ved Bramstedlund. Møllerne er på 130 meter og 149 meter i totalhøjde.

  Området ligger cirka 2,5 km øst for Rens Hedegård møllerne og 3,2 km vest for Bølå møllerne.

  På grund af projektets grænseoverskridende påvirkning, er Naturstyrelsen (NST) officielt den myndighed, der behandler sagen i Danmark og udtaler sig til projektet. Aabenraa Kommune har udarbejdet et forslag til høringssvar som anbefales sendt til NST og Landesamt i Flensburg.

  I forslaget til høringssvar giver Aabenraa Kommune udtryk for stærk bekymring for de landskabelige og miljømæssige konsekvenser af vindmøllerne. Aabenraa Kommune opfordrer til, at landskabspåvirkning, lys, støj og skygge for boliger belyses grundigt i VVM.  Kommunen ønsker, at VVM-en for disse emner udføres metodisk svarende til ved dansk planlægning.

  Formålet med høringssvaret er endvidere, at præcisere danske naboers retsstilling i forhold til efterfølgende gener.

  I henhold til tysk lov, skal indhold og omfang af VVM drøftes på et møde mellem den tyske planmyndighed og de borgere, interesseorganisationer og myndigheder, der har bemærkninger til projektet. Ønsker man at deltage i mødet, skal der inden den 13. februar 2015, fremsendes skriftlige kommentarer samt tilkendegivelse om deltagelse.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Espoo konvention, bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at vedlagte forslag til høringssvar drøftes,

  at høringssvar med evt. ændringer sendes til Naturstyrelsen og Landesamt für Landwirtschaft U.L., Flensburg, og

  at udvalget drøfter evt. politisk deltagelse i scoping-møde i Flensborg den 26. februar 2015, kl. 10.00.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-02-2015

  1. at godkendt.

  2. at udvalget repræsenteres ved Jens Wistoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1434, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har modtaget en klage over manglende overholdelse af en villaservitut på Troldkær i skovridderkvarteret i Aabenraa.

  Klager gør opmærksom på en række forhold, som han gerne vil have, at Aabenraa Kommune håndhæver. Aabenraa Kommune er eneste påtaleberettigede.

  Klagen går på følgende punkter:

  1. Manglende snerydning og vedligeholdelse af vejlommer, veje og fortove.
  2. Manglende overholdelse af højden på eksisterende hække.
  3. Manglende beplantning i skel ud mod ”lommerne”.
  4. Ændring af adgangsforholdene til den enkelte parcel.
  5. Ændring af vejrabatternes belægning fra græs til grus.
  6. Manglende oprettelse af en parcelejerforening. 

  Aabenraa Kommune er modsat lokalplaner og byplanvedtægter ikke forpligtet til, at håndhæve en privatretlig servitut. Efter Planlovens §43, kan en kommune således selv vælge om de vil håndhæve en servituts bestemmelser eller ej.

  En kommune kan ved påbud eller forbud sikre overholdelse af en servituts bestemmelser om forhold der vil kunne optages bestemmelser om i en lokalplan, f.eks. bygningshøjde eller vejadgang. Det er et krav, at kommunen skal have aktuel planmæssig interesse i, at håndhæve servitutten, før der kan gives et påbud.  

  Ad 1) Da Troldkær og de tilhørende korte stikvej er kommuneveje er det kommunen som står for snerydning og vedligeholdelse af disse. Dette fremgår af ”Regulativ for Aabenraa Kommunes vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser”, hvori der ligeledes fremgår grundejers forpligtigelser.  Derfor skal dette ikke håndhæves overfor grundejerne på Troldkær.

  Ad 2) Efter besigtigelse af området, er der ikke konstateret væsentlige overskridelser af den maksimale højde på hække, hvorfor det ikke skønnes at være planmæssigt relevant at håndhæve denne bestemmelse.

  Ad 3) I servituttens §5 fremgår det, at grundejer selv skal hegne ud mod de korte stikveje. Disse hegn skal dannes af blomstrende buske. Der ikke noget krav i servitutten om, at der skal hegnes ud mod de korte stik veje, hvorfor denne del af klagen ikke kan håndhæves. Det er konstateret, at der er etableret et lavt trådhegn med blomstrende buske ved Troldkær 1. Det vurderes, at Aabenraa Kommune ikke har en planmæssig aktuel interesse i, at håndhæve servituttens §5 over for Troldkær 1. 

  Ad 4) Der er ikke konstateret væsentlige overtrædelse af servituttens §2 omhandlende adgang fra stikvejens inderste del, kun mindre overtrædelser ved, at der lavet mulighed for gående adgang ved Troldkær 16. Det skønnes derfor ikke, at være planmæssigt relevant at håndhæve denne bestemmelse.

  Ad 5) Der er ikke bestemmelser i servitutten som fastlægger rabatternes udseende og underlag. Hvorfor denne del af klagen ikke kan imødekommes.

  Ad 6) Det opfordres fra forvaltningens side til, at der etableres en grundejerforening, men det vurderes ikke, at det vil afhjælpe den konkrete klage, hvorfor det vurderes ikke at være relevant, at håndhæve denne bestemmelse.

  Løsningsforslag

  Der er to løsningsforslag:

  Løsningsforslag 1

  Villaservitutten håndhæves overfor grundejerne på Troldkær i Aabenraa.

  Løsningsforslag 2

  Villaservitutten håndhæves ikke på baggrund af det ovenstående. 

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Planloven §43, håndhævelse af servitutbestemmelser.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at løsningsforslag 2 vælges, således at villaservitutten ikke håndhæves på grund af manglende planmæssig relevans.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-02-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/21929, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 17. december 2014, forslag til tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009 og forslag til Lokalplan nr. 77 – Område til centerformål ved H P Hanssens Gade og Kilen, og besluttede at sende forslagene i offentlig høring.

  Forslagene har været i offentlig høring fra den 1. oktober 2014 til den 26. november 2014.

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en af områdets lodsejere. Ejeren ønsker mulighed for anvendelse til undervisningsformål.

  Baggrunden for lokalplanen er ikke et konkret projekt, men skal åbne op for en ændret fremtidig anvendelse af området.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning, §27 - Endelig vedtagelse af planer.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune.

  Området er beliggende i 1.1.002.C

  Området er udlagt til dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Offentlige formål, kulturelle formål, boliger, erhverv og anlæg, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser.

  Jf. Planlovens §11 b, stk. 1 nr. 7, skal en kommuneplanramme for butikker indeholde rammer for det maksimale bruttoetageareal til butiksformål. Da dette ikke er tilfældet for 1.1.002.C, er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 49. Dette sikrer, at der er overensstemmelse mellem lokalplanens anvendelsesbestemmelser og kommuneplanens rammebestemmelser.

  En del af området er omfattet af Lokalplan M20, som begrænser anvendelse til kontor- og serviceformål og således ikke gav mulighed for undervisningsformål.

  Lokalplan M20 ophæves i sin helhed ved endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 77.

  Høring/udtalelse

  Der er i høringsperioden kommet én indsigelse. Indsigelsen fra høringsperioden er resumeret og kommenteret i vedlagte notat af 20. januar 2015.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009 vedtages endeligt, og

  at Lokalplan nr. 77 – Område til centerformål ved H P Hanssens gade og Kilen – vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i notat af 20. januar 2015.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-02-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/24144, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget ønske om udvikling af området vest for Lyren ved E45 i Padborg til udvidelse af en eksisterende virksomhed. Virksomheden ønsker, at udvide mod nord og anvende arealet til udstillingsplads/parkering. Det blev på møde i Vækst- og Udviklingsudvalget den 11. september 2014 besluttet, at igangsætte lokalplanlægning for området. Der er efterfølgende indkommet forslag fra en nabo-grundejeren om, at inddrage hans matrikel nord for området i lokalplanen med de samme muligheder for etablering af udstillingsplads/parkering. Dette ønske begrundes af et håb om øget salgbarhed af området.

  Kultur, Miljø & Erhverv har vurderet, at den nye henvendelse om ændret anvendelse er i strid med formål og anvendelsesbestemmelsen i den eksisterende lokalplan, hvorfor det ansøgte er lokalplanpligtigt.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 – Lov om planlægning.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 3.1.042.E Lyren og Lokalplan 1/100 samt Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde (behandlet i Byrådet 29/10 2014).

  Den nuværende anvendelse for lokalplanområdet er FDE kontor og konferencecenter, liberale erhverv, vandrerhjem, benzintank, servicevirksomhed og ubebygget erhvervsområde. De arealer, som henvendelserne til kommunen er knyttet til, er p.t. ubenyttet.

  I Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde, er det omtalte område en del af det område, som benævnes "Porten". ”Porten” skal være et flot og servicerende ankomstområde, der byder velkommen til turister, chauffører og ansatte i Padborg Erhvervsområde.  Området er Padborg Erhvervsområdes ansigt udadtil og indeholder attraktive placeringsmuligheder for større virksomhedsdomiciler etc. Helhedsplanen beskriver hvorledes dette område bør have en høj koncentration af virksomheder og bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet.

  I nedenstående løsningsforslag er alternativ I delvis i overensstemmelse med helhedsplanens intentioner, mens alternativ II i højere grad er i strid med helhedsplanens intentioner om udvikling af området ved Lyren.  

  I kommuneplanen er rammeområdet udlagt specifikt til administration, liberale erhverv, servicevirksomheder og lignende. Kommuneplanrammens anvendelsesbestemmelser skal ændres til formål som også kan rumme de anvendelser der er på området syd for dvs. inkl. transport, spedition, lager, produktion, engros, service og lignende.

  Formålet i Lokalplan 1/100 er at give mulighed for, at liberale erhverv og administration (kursus- og konferencecenter) samt servicevirksomheder for turister (herunder tankstation, cafeteria og hotel), kan etablere sig i nærheden af motorvejen.

  Af lokalplanens anvendelsesbestemmelse §3.2 fremgår det,

  at ”inden for området må der kun opføres eller indrettes bebyggelse til liberale erhverv og administration, herunder kursus- og konferencecenter. Desuden kan der etableres servicevirksomheder og lignende, herunder tankstation, cafeteria og hotel hovedsageligt for turister.”

  Kultur, Miljø og Erhverv har vurderet, at den ansøgte anvendelse er i strid med formål og anvendelsesbestemmelsen i den eksisterende lokalplan, hvorfor det ansøgte er lokalplanpligtigt.

  Ved ændring af anvendelsesbestemmelserne i området igangsættes en omdannelse af området, hvor muligheden for at tilbyde arealer til ovenstående lettere og servicerelaterede erhverv reduceres.

  Løsningsforslag

  Alternativ I

  Lokalplanen for matrikel 717b og 7171c udarbejdes som besluttet på det tidligere møde i Vækst- og Udviklingsudvalget den 9. oktober 2014.

  Området har ikke et betydeligt facadeareal ud mod motorvejen og er dermed delvist i overensstemmelse med Helhedsplanen for Padborg Erhvervsområde.

  Alternativ II

  Matrikel 1411c indtages i lokalplanområdet med de samme anvendelsesbestemmelser som matrikel 717c.

  Området har betydeligt facadeareal ud mod motorvejen samt Tøndervej mod nord. Denne løsning udhuler i højere grad end Alternativ I intentionerne i Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde.

  Økonomi og afledt drift

  Der kan stilles krav om, at bygherre bidrager med teknisk bistand til udarbejdelse af lokalplan.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at beslutningen fra mødet i Vækst- og Udviklingsudvalget den 11. september 2014, fastholdes og lokalplanen udarbejdes for Alternativ 1 på baggrund af lokalplangrundlag, og

  at der vil blive stillet vilkår om, at bygherren bidrager med teknisk bistand til udarbejdelse af lokalplanen samt eventuel miljørapport.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-02-2015

  1.       at matrikel 1411 c ikke medtages i lokalplan, idet udvalget dog principielt er indstillet på baggrund af et konkret projekt at udarbejde en ny lokalplan med lignende anvendelse.

  2.       at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/510, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede i forbindelse med Kommuneplan 2009, samt planstrategien ’Sund Vækst’, at der skulle udarbejdes en klimapolitik for Aabenraa Kommune.

  Kultur, Miljø & Erhverv har i den efterfølgende periode afholdt temamøder med fagudvalg og byråd, og forelægger på den baggrund forslag til Klimapolitik 2015, med tilhørende Klimaplan 2015-2017, med henblik på offentlig høring.

  Klimapolitik 2015 beskriver ikke mål og aktiviteter for klimatilpasning. Aabenraa Kommune arbejder parallelt med klimapolitikken for at imødegå de klimamæssige udfordringer fremtiden byder på i forhold til vand og risikoen for oversvømmelser. Dette sker bl.a. gennem en klimatilpasningsplan, som blev vedtaget af Byrådet i oktober 2014.

  Formålet med klimapolitikken er, at styrke den grønne vækst og bæredygtige udvikling og samtidigt begrænse klimaforandringerne ved en reduktion i CO2-udledningen.

  Den politiske vision samt konkrete pejlemærker for reduktion af CO2 og en øget mængde vedvarende energi, skal give Aabenraa Kommune bedre mulighed for, at sikre en lokal forankring af nationale tiltag (eks. ’BedreBolig’) og for i højere grad, at kunne udnytte puljer, samarbejdsmuligheder og vækstpotentiale i grøn omstilling, bæredygtighed m.m.

  Forslag til klimapolitik og –plan har fokus på energiforbrug fra el, opvarmning og transport.

  Initiativerne i klimaplanen er helhedsorienterede og tværgående, og de bidrager hver især til at opfylde klimapolitikkens vision, mål, pejlemærker og har desuden andre positive følgevirkninger.

  Flere af initiativerne er med til, at understøtte visionen i Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018 om en attraktiv og sund kommune i bevægelse. Initiativerne udbygger kommunens styrkeposition Sundhed og læring ved, at bidrage med det brede sundhedsbegreb i forhold til klima, miljø og bæredygtighed. Desuden bidrager initiativerne til styrkepositionen Vilje til virksomhed ved, at fokusere på erhvervsunderstøttende tiltag og grøn vækst.

  Med fem indsatsområder i klimaplanen udbygges fokus på energi. Det bliver synligt hvad kommunen selv gør som virksomhed, hvad Aabenraa Kommune gør for borgere og erhvervsliv, og hvordan kommunens potentialer i transport og energiproduktion kan udnyttes.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Klimaplanen rummer både igangværende og nye initiativer.

  De nye tiltag kan medføre behov for finansiering, som vil blive ansøgt særskilt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Klimapolitik 2015 og medfølgende Klimaplan 2015-2017 vedtages, og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at forslag til Klimapolitik 2015 og medfølgende Klimaplan 2015-2017 tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2015

  At forslag til Klimapolitik 2015 vedtages med redaktionelle rettelser, og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  At forslag til medfølgende Klimaplan 2015-2017 sendes i offentlig høring i 8 uger som et katalog med det formål, at indhente ideer.

  Christian Panbo stemmer imod, kun afsnittet om vindmøller i klimaplanen med den bemærkning, at der skal etableres havvindmøller i stedet for vindmøller på land.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-02-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/159, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  • Status på pulje til landsbyfornyelse.

  • Orientering om status for områdefornyelse Aabenraas sydlige bydel

  • Orientering om Energidag Felsted
  • Orientering om status for kommuneplan

  • Orientering om Høje Kolstrup Bydelsråd

  • Orientering om bevaring

  • Landdistriktskonference 2015
   23. – 24. april 2015, Sørup Herregård, Ringsted

   Fra politik til praksis
   Igen i 2015 afholder Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter den årlige Landdistriktskonference. Konferencen sætter fokus på, hvordan en række kommuner har skabt udvikling ved at anvende flere af regeringens initiativer på skabelsen af vækst og arbejdspladser. Konferencen giver samtidig gode eksempler på de mange potentialer og muligheder, som landdistrikterne besidder.

  • Loddenhøj Jollehavn – igangsætning af lokalplan  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-02-2015

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/160, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-02-2015

  Intet.