Beslutningsprotokol

torsdag den 5. marts 2015 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Vækst- og Udviklingsudvalget
Medlemmer: Philip Tietje, Rasmus Lyngbak Bøgen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Nicolai Wistoft, Helga Nørgaard, Erwin Andresen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/158, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget

  Torsdag den 5. marts 2015

  Kl. 16.00

  Lokale 412, Stuen

  Skelbækvej 2

  6200 Aabenraa

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3279, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Den Økonomiske procedure i 2015 for regnskab, bevillingskontroller og budgetproces er godkendt i Økonomiudvalget den 20. januar 2015.

  I budgetprocessen inddrages de stående udvalg og der gives derfor en orientering om budgetprocessen for Vækst- og Udviklingsudvalget, tidsplan og basisbudgettet for budgetlægningen 2016 - 2019.

  Desuden ønskes en drøftelse af fokusområder og eventuelle omprioriteringer.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tidsplan, procedurer og retning drøftes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-03-2015

  Beslutning at der søges afholdt et fælles møde med Teknik- og Miljøudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34895, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges regnskabsresultat 2014 for Vækst- og Udviklingsudvalgets budgetområde.

  Regnskab 2014 er opdelt på sektorbeskrivelser for henholdsvis drift og anlæg og overførsel af driftsbevillinger fra 2014 - 2015. For både skattefinansierede anlæg samt jordforsyning er der overførsel af igangværende anlægsarbejder fra 2014 - 2015 samt anlægsregnskab for afsluttede anlæg.

  Der har ikke for Vækst- og Udviklingsudvalget været afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

  Sektorbeskrivelsen vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2014.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Driftsregnskab 2014:

  Det samlede regnskabsresultat for driften udviser et mindreforbrug på 0,958 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

  Der er for pulje og projekter ansøgt overført 0,086 mio. kr., hvilket er fordelt med 0,034 mio. kr. til Landdistrikter og 0,052 mio. kr. til Destinationsudvikling. 

  Der er for Øvrige overførsler ansøgt overført 0,272 mio. kr. vedrørende Planlægning til projekter i forbindelse med udvikling af området Nord for Kilen og Aktiv Campus Aabenraa og andre projekter i Aabenraa.

  Anlægsregnskab 2014, skattefinansierede anlæg:

  Det samlede regnskabsresultat for anlæg, udviser et mindreforbrug på 16,3 mio. kr.

  For igangværende anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 1,3 mio. kr., som søges overført til 2015.

  For ikke igangværende anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 15 mio. kr., som vedrører anlægsprojektet Byhavn. Rådighedsbeløbet ansøges overført.

  For afsluttede anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 0,014 mio. kr., som tilføres kassen.

  Jordforsyning:

  Det samlede regnskabsresultat for jordforsyning udviser et mindreforbrug på 11,756 mio. kr.

  For igangværende anlæg/jordforsyning er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 10,142 mio. kr., hvoraf 9,677 mio. kr. søges overført. Det er primært byggemodning vest for Lergård, Kliplev og Persillevænget 2. etape.

  For afsluttede anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 1,614  mio. kr., som tilføres kassen. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at regnskab 2014 for Vækst- og Udviklingsudvalgets budgetområde tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-03-2015

  Godkendt, idet Bilag sektorbeskrivelse anlæg jordforsyning eftersendes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34895, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til Lov om Byfornyelse er der i tidligere Aabenraa Kommune truffet aftale om oprettelse af indekslån vedrørende udgifter til bygningsfornyelser.

  Finansiering og støtte af den offentlige byfornyelse afhænger af investeringens udgiftstype. De indekslån der finansieres under politikområdet ”byfornyelse” vedrører lån givet til ejendomme, der i forbindelse med byfornyelse havde et ombygningstab.

  Ved ombygningstab kan udgiften henføres til en bestemt ejendom og udgiften vedrører genopretning af et vedligeholdelsesefterslæb, som ikke påvirker huslejen, idet det offentlige betaler hele udgiften. Ydelsesbidrag til byfornyelsen finansieres 100% af det offentlige, med en fordeling på 50% til staten og 50% til kommunerne. Staten garanterer 100% af lånet med en kommunal regaranti på 50%.

  Aabenraa Kommune garanterer for 31 indekslån af typen IS35 med maksimal løbetid på 50 år, som er udstedt i perioden 1990 - 2002. For lånene optaget i perioden 1990 - 1997 betaler staten hele renteudgiften og administrationsbidraget. Afdragene betales med 6/7 af Aabenraa Kommune og 1/7 af Staten. For lånene fra 1998 og fremefter er ydelsesbetalingen delt ligeligt mellem stat og kommune.

  Lånene havde pr. 31. december 2014 en samlet hovedstol på 22,246 mio. kr., med en kontant restgæld på 16,781 mio. kr. Obligationsrestgælden udgjorde 17,785 mio. kr.

  Aabenraa Kommune har i 2015 budgetteret med en samlet udgift til ovenstående lån på 0,743 mio. kr.


  Låneoptagelserne fordeler sig som følgende:

  Tabel 1.1: Byfornyelseslån (1.000 kr.):

  Låneop-
  tagelsesår

  Antal lån

  Samlet
  lånebeløb

  samlet
  kontant restgæld

  samlet obligations-
  restgæld

  1990

  2

     1.620

            47

              25

  1991

  3

     1.157

          603

             306

  1992

  1

       181

          136

             169

  1993

  6

     2.424

        1.786

          1.837

  1994

  1

       682

          524

             554

  1995

  3

       934

          743

             922

  1997

  4

     1.179

          962

             695

  1998

  3

     3.515

        2.906

          1.470

  1999

  2

     3.467

        2.911

          3.839

  2000

  5

     6.651

        5.779

          7.480

  2002

  1

       436

          384

             487

  I ALT

  31

   22.246

      16.781

         17.785

  Indekslån er et kontantlån hvor ydelse og restgæld reguleres med udviklingen i forbrugspriserne.

  De fremtidige betalinger på lånet er derfor ikke kendte, da det afhænger af udviklingen i nettoprisindekset. Løbetiden afhænger af størrelsen på den fremtidige udvikling af inflationen. Ved fuldstændig stabile priser vil løbetiden være 35,5 år, men ved højere inflation vil løbetiden blive forøget, men maksimalt blive 50,5 år, hvor en evt. restgæld skal indfries.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering om kommunens indekslån under politikområdet ”byfornyelse” tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-03-2015

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13519, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommuneplan 2015 var i offentlig høring fra den 10. december 2014 til den 4. februar 2015.

  Kultur, Miljø & Erhverv vil orientere om status for behandling af indsigelser til Kommuneplanforslaget.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-03-2015

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13854, Sagsinitialer: PNICO

  Sagsfremstilling

  Der gives en orientering om mulighederne for, at se kort over kommunen og kommunens faglige kort på hjemmesiden.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

  Orientering taget til efterretning.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-03-2015

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41901, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  I henhold til Bygningsforbedringsudvalgets forretningsorden §7, skal der hvert år, senest 3 måneder efter regnskabsperiodens udløb, aflægges regnskab.

  Regnskabet skal fremsendes til fagudvalgets godkendelse.

  I tilknytning til årsregnskabet skal Bygningsforbedringsudvalget aflægge beretning, hvori der nærmere redegøres for udvalgets arbejde.

  Antallet af ansøgninger, bevillinger og udbetalt støtte skal fremgå af beretningen.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab for 2014 godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-03-2015

  Godkendt.

  Beslutning Bygningsforbedringsudvalget den 05-03-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41901, Sagsinitialer: fsw

  Sagsfremstilling

  Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1950, til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter.

  Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten refunderer 50%. Efter lovændring, med ikrafttrædelse 1. januar 2013, refunderer Staten 60% af tilskuddet til istandsættelser i byer med færre end 3.000 indbyggere og i det åbne land.

  En bevaringsværdig bygning er vurderet til bevaringsværdi 1-4 efter SAVE-metoden. I SAVE-metoden registreres og vurderes den enkelte bygnings værdier på forskellige områder bl.a. arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi og originalitet.

  De bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplan 2009 i henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Bygningsforbedringsudvalget har hjemmel i Lov om byfornyelse og udvikling af byer nr. 863 af 3. juli 2014, kap.4.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2015, at afsætte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2015 med netto 0,3 mio. kr. (udgiftsbevilling på 0,6 mio. kr. og indtægtsbevilling på 0,3 mio. kr.).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der til Bygningsforbedringsudvalgets anlægsprojekt til støtte af bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger meddeles anlægsbevilling 0,6 mio. kr. i 2015, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2015, og

  at der til Bygningsforbedringsudvalgets anlægsprojekt til støtte af bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger meddeles en negativ anlægsbevilling 0,3 mio. kr. i 2015, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2015.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-03-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/56781, Sagsinitialer: CHY

  Sagsfremstilling

  Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde blev vedtaget af Byrådet den 29. oktober 2014.

  Af helhedsplanen fremgår det, at der hurtigst muligt bør iværksættes en række projekter som anviser retning og initiativ til, at forskønne erhvervsområdet, forbedring af infrastruktur, sikkerhed, faciliteter for erhvervslivet etc.

  Ligeledes skal indsatserne motivere det lokale erhvervsliv til selv, at påbegynde forskønnelse på egne matrikler.  

  Et af første projekter, som der er bred enighed om at få iværksat, er at forskønne erhvervsområdet med flere træer og andre grønne tiltag.

  Der har fra begyndelsen af arbejdet med helhedsplanen været bred opbakning til projektet ”plant 3 træer”, da det vil være første synlige tiltag, hvor både det lokale erhvervsliv og Aabenraa Kommune går sammen om, at forskønne arealerne omkring de primære veje.  Især har Industrivej behov for forskønnelse, da denne vejstrækning dagligt befærdes af både grænsehandlende, turister og chauffører.

  For at få en robust og ensartet beplantning af hele erhvervsområdet, er der behov for en beplantningsplan, der efterfølgende kan udleveres til de private virksomheder og matrikelejere, med anvisninger til specifikke trætyper, beplantningshuller, vedligeholdelse etc. Dette for at overholde helhedsplanens anvisninger om særlige karaktergivende beplantninger for de enkelte områder.

  Erhvervsforeningen/Erhvervenes Hus Aabenraa er i øjeblikket i færd med, at organisere et fælles udgangspunkt for indkøb og plantning af træer på private arealer. De private matrikelejere står efterfølgende selv for vedligeholdelse af beplantning på egen matrikel.

  Aabenraa Kommune skal ligeledes anvende beplantningsplanen til fremtidig planlægning og vedligeholdelse af de kommunale arealer i Padborg Erhvervsområde.

  Flere projekter er i øjeblikket i under udarbejdelse, men er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt og prioriteret. Der henvises til Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde, hvor indsatserne, ”på kort sigt” og ”på lang sigt” er nærmere beskrevet.

  Beplantningsplanen er første og meget vigtige skridt mod forskønnelsen af hele Padborg Erhvervsområde.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Der henvises til ”Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde”.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. Investeringsoversigten er der afsat 1 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i 2016.   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsrammebevilling på 1 mio. kr. i 2015 til realisering af projekter i forbindelse med Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde,

  at Vækst og Udviklingsudvalget bemyndiges til, at prioritere kommende projekter i Padborg Erhvervsområde og

  at Vækst og Udviklingsudvalget disponerer midler til beplantningsplanen. 

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-03-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/30760, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 27. februar 2013 skema B vedrørende opførelse af 10 almene familieboliger i Bovrup.

  Kuben Management har på vegne af Aabenraa Almene Boligselskab fremsendt skema C med tilhørende revisionspåtegning.

  Anskaffelsessummen i skema C er 0,281 mio. kr. lavere end i det godkendte anskaffelsessum i skema B.

  Den godkendte anskaffelsessum i skema B var 16,403 mio. kr.

  Af skema C fremgår den endelige anskaffelsessum til, at være 0,281 mio. kr. lavere, da den udgør 16,122 mio. kr.

  Anskaffelsessummen fordeler sig således over forløbet fra skema A til C:

  Omkostninger i mio. kr.

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundudgifter

  1,205

  1,503

  1,477

  Håndværkerudgifter

  12,011

  12,026

  12,217

  Omkostninger

  2,638

  2,618

  2,167

  Gebyrer

  0,276

  0,256

  0,261

  Anskaffelsessum

  16,130

  16,403

  16,122

  Den årlige husleje pr. m2 er beregnet til 806 kr. ekskl. forbrugsafgifter. For en lejlighed på 85 m2 svarer det til en månedlig husleje på ca. 5.710 kr. ekskl. forbrugsafgifter, mens en lejlighed på 95 m2 har en månedlig husleje svarende til ca. 6.381 kr.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven – Lovbekendtgørelse nr. 1023 af 21. august 2013, med senere ændringer.

  Almenlejeloven – Lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010, med senere ændringer.

  Støttebekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med byggeriet er der optaget realkreditlån på 14,435 mio. kr., hvor der er givet kommunegaranti for 79,52 % af lånet, hvilket svarer til ca. 11, 479 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Skema C godkendes, og

  at den årlige leje pr. m2 godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-03-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33413, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Boligkontoret Danmark ansøger på vegne af DVB Syd om, at seks nye boliger ved Bofællesskabet Engvej 2, 6230 Rødekro integreres i afdeling 2, som udgør fire eksisterende boliger på adressen. Ved godkendelse af dette, søges samtidig om, at der kan foretages huslejeudligning for de 10 boliger.

  Et nybyggeri, som de seks nye boliger, skal som udgangspunkt udgøre en særlig afdeling af boligorganisationen. Det er dog muligt for Byrådet, at godkende en fravigelse af dette, når det skønnes forsvarligt i forhold til boligorganisationens økonomiske forhold.

  De seks nye boliger vil, ved at blive integreret i den eksisterende afdeling, få del i afdelingens henlæggelser på 0,191 mio. kr.

  Foretages der ikke integration af de seks nye boliger i den eksisterende afdeling og efterfølgende huslejeudligning, vil de eksisterende fire boliger være markant dyrere på lejen pr. m2 pr. år end de seks nye boliger.

  Boligerne i den eksisterende afdeling har en husleje svarende til ca. 1.450 kr. pr. m2 pr. år og har ældre trinetter og badeværelser. De seks nye boliger har en anslået husleje på ca. 1.000 kr. pr. m2 pr. år jf. skema B.

  Der er ved integration af afdelingerne mulighed for, at foretage huslejeudligning i forhold til den indbyrdes brugsværdi. En huslejeudligning vil have den konsekvens, at alle 10 boliger vil have en ens husleje på 1.072 kr. pr. m2 pr. år. For de seks nye fastsættes en merværdi for nye trinetter og badeværelser på ca. 148 kr. pr. m2 pr. år, så huslejen for dem udgør ca. 1.220 kr. pr. m2 pr. år.

  For de fire eksisterende boliger vil den månedlige husleje efter huslejeudligning, udgøre mellem ca. 4.750 kr. og ca. 4.900 kr., mens de seks ny boliger vil have en månedlig husleje mellem ca. 6.000 kr. og 6.200 kr.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven – Lovbekendtgørelse nr. 1023 af 21. august 2013, med senere ændringer, §16.

  Almenlejeloven – Lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010, med senere ændringer, §9, stk. 2 og 3.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de seks nye boliger integreres i DVB Syd afdeling 2, som udgør de eksisterende fire boliger, og

  at der kan foretages huslejeudligning mellem de eksisterende fire boliger og de seks nye boliger.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-03-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35859, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  På investeringsplanen for 2015 – 2018 er der i 2015 og 2016 afsat midler til projektet ”Byggemodning Sejsbjerg ændring af storparcel”. Der er afsat midler til henholdsvis idéoplæg/program og projektering og udførelse.

  På møde i Byrådet den 25. februar 2015, blev der truffet afgørelse om, at der gives en anlægsbevilling til idéoplæg/program.

  Denne sag omhandler ansøgning om midler til projektering og udførelse af ændring af en storparcel til enkelt parceller.

  Der er i Stubbæk pt. 3 ledige kommunale byggegrunde. Grundene er beliggende på en tidligere etape på Sejsbjerg.

  Rådgiver har i vedlagte notat udarbejdet en projektbeskrivelse inklusiv økonomi for projektudførelse.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan

  Området er omfattet af Lokalplan nr. 23. Boliger ved Sejsbjerg, Stubbæk.

  Kommuneplanen

  Arealet er i Kommuneplanen udlagt til boligområde og er angivet som en 1. prioritet i rækkefølgen for boligområder i Stubbæk.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til lokalplanen for området, skal ejere af ejendomme inden for lokalplanens område være medlemmer af grundejerforeningen i området for Lokalplan S12. Denne grundejerforening er pt. ikke oprettet. Indtil den er oprettet, er det Aabenraa Kommunes forpligtigelse, at vedligeholde vejen.

  Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje og stier samt de offentlige grønne områder. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

  Anlægsudgiften til 1. etape, som indeholder boligvej 1, 15 meter af boligvej 2 og stier anslås til 1,926 mio. kr.

  Der er på investeringsplanen for 2015 - 2018 afsat 0,15 mio. kr. til ”Byggemodning Sejsbjerg ændring af storparcel” til fasen idéoplæg/program. Disse midler blev på møde i Byrådet den 25. februar 2015 frigivet.

  Der er tillige i 2015 afsat 1,35 mio. kr. til projektering og udførelse, disse midler søges frigivet i denne sag.

  Der er tillige på samme investeringsplan i 2015 afsat 0,800 mio. kr. som rammebeløb boligformål.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at Teknik- og Miljøudvalget drift af Vej og Park de næste 3 år tilføres en rammekorrektion til afledt drift på 0,029 kr./år, finansieret af puljen vedr. afledt drift under Økonomiudvalget.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at projektering og overslag godkendes,

  at etape 1 Sejsbjerg igangsættes, og

  at der gives en samlet anlægsbevilling på 1,926 mio. kr. til ”Byggemodning af Sejsbjerg, Stubbæk – ændring af storparcel”. Bevillingen finansieres med 1,35 mio. kr. afsat på investeringsplanen for 2015 - 2018 til projektet ”Byggemodning Sejsbjerg, Stubbæk – ændring af storparcel” samt 0,576 mio. kr. afsat på samme investeringsplan i samme år til Rammebeløb byggemodning boligformål.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-03-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/159, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  • Status på pulje til landsbyfornyelse
  • Status for ansøgning Aabenraa Gågade Nord
  • Status Multiarena

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-03-2015

  • Byregion Flensburg seks-bysamarbejde
  • Møde med Landsbyrådet afholdes i april
  • Politisk Forum
  • Turistforenings generalforsamling tilmelding 3. marts.
  • Felsted energidag

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/160, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 05-03-2015

  Intet.